BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. Działania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu wejherowskiego. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

  Dziaania podejmowane przez PSSE w Wejherowie w celu zapewnienia bezpieczestwa ywnoci na terenie powiatu wejherowskiego

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

  Bezpieczna ywno - taka, po ktrej spoyciu nie wystpuj ujemne skutki zdrowotne.

  Bez zanieczyszcze: fizycznych (ciaa obce, napromienianie ywnoci)chemicznych (pestycydy, przekroczone limity substancji dodatkowych- konserwanty, barwniki, aromaty itd.), biologicznych (chorobotwrcze mikroorganizmy, szkodniki)

  O bezpieczestwie ywnoci decyduj wszystkie etapy produkcji i obrotu ywnoci.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

  Od pola do stou.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIInspekcje nadzorujce bezpieczestwo i jako ywnoci

  Pastwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja WeterynaryjnaInspekcja Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-SpoywczychInspekcja HandlowaInspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIPrzedmiotem nadzoru PIS nad bezpieczestwem ywnoci jest:

  produkcja ywnoci, w tym produkcja pierwotna rodkw spoywczych (z wyczeniem ywnoci pochodzenia zwierzcego), transport i magazynowanie ywnoci, wprowadzanie ywnoci do obrotu handlowego, ywienie zbiorowe, w tym dystrybucja ywnoci w systemie cateringowym, produkcja i obrt materiaami i wyrobami do kontaktu z ywnoci.

 • Bezpieczestwo ywnoci

  Produkcja pierwotna (podstawowa)

  Produkcja pierwotna oznacza produkcj, upraw lub hodowl produktw podstawowych, w tym zbiory, dojenie, hodowl zwierzt gospodarskich przed ubojem, owiectwo i rybowstwo, zbieranie runa lenego.

  Produkty pierwotne to produkty ziemi, pochodzce z hodowli, polowa i pooww produkty pochodzenia rolinnego, czyli zboa, owoce, warzywa, zioa, grzyby hodowlane,pochodzenia zwierzcego, czyli jaja, surowe mleko, mid, produkty rybowstwa, ywe mae,zbierane w ich naturalnym rodowisku (rosnce w warunkach naturalnych) zarwno pochodzenia rolinnego, jak i zwierzcego, czyli grzyby, jagody, limaki itp.

 • Bezpieczestwo ywnoci

  Skaenia mikrobiologiczne ywnoci na etapie produkcji pierwotnej

  Odnotowano przypadki zakaenia norowirusem malin eksportowanych z Polski do Skandynawii oraz podejrzenia zakaenia owocw eksportowanych do Woch i Irlandii wirusem WZW A (wystpiy tam przypadki zachorowa). Kilka lat temu wystpia w Niemczech epidemia wywoana przez bakteri E.coli O157:H7, ktr zanieczyszczone byy kieki rolinne do bezporedniego spoycia.

  Pastwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzr nad warunkami higienicznymi na plantacjach warzyw i owocw, w szczeglnoci w zakresie:jakoci wody stosowanej do uprawy i mycia owocw,stosowanie odpowiednich metod nawoenia (wyeliminowanie moliwoci nawoenia fekaliami),waciwej higieny podczas zbioru, pakowania i transportu do punktw skupu.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIPodstawowe akty prawne:

  ROZPORZDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajce oglne zasady i wymagania prawa ywnociowego, w tym procedury w zakresie bezpieczestwa ywnoci,ROZPORZDZENIE (WE) NR 882/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzdowych, ROZPORZDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodkw spoywczych,USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (t.j. Dz.U. 2010 Nr 136, poz. 914 z pn. zm.)

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIZatwierdzanie i rejestracja zakadw

  Kady zakad produkujcy lub wprowadzajcy do obrotu ywno oraz zakad dziaajcy na rynku materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci musi by wpisany do rejestru zakadw podlegajcych urzdowej kontroli ywnoci.

  Wikszo zakadw ywnociowo-ywieniowych musi uzyska zatwierdzenie (nie dotyczy to m.in. handlu przez internet, automatw ulicznych do dystrybucji ywnoci, gospodarstw agroturystycznych, produkcji pierwotnej).

  Warunkowe zatwierdzenie moe by udzielone, gdy spenione s wymagania techniczne i infrastrukturalne, ale wystpuj braki w dokumentacji zakadu. czny czas warunkowego zatwierdzenia zakadu nie moe przekracza 6 miesicy.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIOdpowiedzialno przedsibiorcy

  Podmiot dziaajcy na rynku spoywczym odpowiada za produkcj, przetwarzanie i dystrybucj ywnoci w swoim zakadzie.

  W tym celu opracowuje systemy kontroli wewntrznej, ktre obejmuj:Dobr praktyk higienicznDobr praktyk produkcyjnProcedur opart na zasadach HACCP

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIHACCPAnaliza zagroe i krytyczne punkty kontroli

  System ten zapobiega wprowadzeniu do obrotu produktw niebezpiecznych poprzez: identyfikacj zagroe (zanieczyszcze)wyznaczenie krytycznych punktw kontroli (mierzalnych)okrelenie sposobu monitorowania kpkokrelenie dziaa korygujcych

  Przykady kpk: monitorowanie temperatury przechowywania ywnoci nietrwaej mikrobiologicznie, monitorowanie parametrw pasteryzacji (czas i temperatura)

  Kpk- miejsca, w ktrych s najwiksze zagroenia zanieczyszczenia ywnoci

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIDefinicja urzdowej kontroli ywnoci:

  Kada forma kontroli, na kadym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji ywnoci, ktr waciwy organ wykonuje w celu sprawdzenia zgodnoci z prawem ywnociowym.

  Urzdowa kontrola ywnoci jest przeprowadzana bez wczeniejszego powiadamiania przedsibiorcw.

  Kontrolowany ma obowizek:zapewni dostp do wszystkich budynkw, nieruchomoci, instalacji lub innych obiektw infrastruktury,udostpni dokumentacje i rejestry uznane za konieczne przez waciwy organ do oceny sytuacji

 • BEZPIECZESTWO YWNOCISposb sprawowania nadzoru:

  Kontrole planowe zgodnie ze sporzdzonym rocznym planem kontroli, Kontrole interwencyjne przeprowadzane po otrzymaniu interwencji konsumentw, Kontrole akcyjne np. ocenia ywienia w miejscach wypoczynku letniego i zimowego,Kontrole laboratoryjne badania chemiczne i mikrobiologiczne zgodne z rocznym harmonogramem,Ocena ywienia (pobr prb posiku i ocena jadospisw) w zakadach ywienia zbiorowego zamknitego,Udzia w dochodzeniach epidemiologicznych w przypadku zatru pokarmowych

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIStan sanitarno-higieniczny obiektw ywnoci i ywienia.

  W roku 2013 skontrolowano 907 zakadw na 1800 podlegych, nieprawidowoci stwierdzono w 29% skontrolowanych obiektw. Przeprowadzono 1252 kontrole przy obsadzie personalnej Sekcji ywnoci wynoszcej 7 osb.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIKryteria oceny sanitarnej obiektw ywnoci i ywienia

  stan higieniczno-sanitarny pomieszcze, wyposaenia oraz otoczenia zakadu, jako i identyfikowalno surowcw wykorzystywanych do produkcji, jako wody stosowanej do przygotowywania ywnoci, stan zdrowia personelu pracujcego w kontakcie z ywnoci, gospodarka odpadami, stosowanie systemw kontroli wewntrznej (GHP, GMP, HACCP).

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIKontrole interwencyjne

  W roku 2013 przyjto 61 interwencji, dotyczcych nastpujcych zagadnie: Niewaciwej jakoci zakupionych rodkw spoywczych, Wprowadzania do obrotu rodkw spoywczych przeterminowanych, Niewaciwego przechowywania rodkw spoywczych, Obecnoci szkodnikw,

  18 interwencji byo zasadnych.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIBadania laboratoryjneKierunki bada laboratoryjnych ywnoci, materiaw i wyrobw do kontaktu z ywnoci (kontrola urzdowa i monitoring)Mikrobiologia (ywno i kosmetyki),Pozostaoci rodkw ochrony rolin (pestycydw),Metale szkodliwe dla zdrowia (Pb, Cd, Hg, Sn*),Mikotoksyny,WWA (m.in. Benzo[a]piren),Zawarto substancji dodatkowych (barwiki, substancje sodzce, konserwanty),AzotanySubstancje wzbogacajce

 • BEZPIECZESTWO YWNOCIBadania laboratoryjneKierunki bada laboratoryjnych ywnoci, materiaw i wyrobw do kontaktu z ywnoci i kosmetykw (cig dalszy)

  Napromienianie ywnoci,Skaenia promieniotwrcze,Zawarto jodu w soli kuchennej,Poziom akryloamidu w rodkach spoywczych poddanych obrbce termicznej,Parametry jeczenia tuszczw,Ocena organoleptyczna, znakowanie,Migracja globalna i specyficzna z materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

  Z terenu powiatu pobrano w 2013r do bada 299 prbek, w tym: 293 prbki ywnoci, 3 prbki materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci.Zdyskwalifikowano 6 prbek: 3 prbki lodw z automatu przekroczona liczba bakterii z rodz. Enterobacteriaceae, 1 prbka filetu z piersi kurczaka zmieniony, nieswoisty zapach, 1 prbka grochu obecno ywych szkodnikw, 1 prbka sernika na zimno przekroczenie dozwolonej iloci substancji konserwujcej kwasu sorbowego.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCI

  Europejski system nadzoru nad bezpieczestwem ywnoci RASFF

  Rodzaje powiadomie: * alarmowe w przypadku, gdy rodek spoywczy moe stwarza zagroenie dla zdrowia i ycia,* informacyjne w przypadku przekrocze, nie powodujcych zagroenia zdrowia i ycia.

  Tryb postpowania: 1. Zbieranie informacji przez powiatowego inspektora sanitarnego ktry wykry zagroenie i przesanie powiadomienia w systemie RASFF do wojewdzkiego inspektora sanitarnego,2. Analiza otrzymanego powiadomienia przez wojewdzkiego inspektora sanitarnego i przesanie go do Krajowego Punktu Kontaktowego w Gwnym Inspektoracie Sanitarnym.3. GIS powiadamia wojewdzkich inspektorw sanitarnych, na ktrych terenie znajduje si ywno bdca przedmiotem powiadomienia. 4. Wojewdzcy inspektorzy sanitarni powiadamiaj powiatowych inspektorw sanitarnych i obliguj ich po monitorowania procesu wycofywania z rynku ywnoci bdcej przedmiotem powiadomienia.

 • BEZPIECZESTWO YWNOCISystem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej ywnoci i paszach (RASFF)

 • BEZPIECZESTWO YWNOCISystem RASFF

  Wykres1

  11

  9

  5

  5

  3

  3

  2

  odsetek

  Arkusz1

  odsetek

  Zanieczyszczenia chemiczne (pestycydy