BiH u EU.pdf

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BiH u EU.pdf

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  1/69

  Ljuca Vahida

  Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju

  Specijalistiki rad

  Banja Luka, maj 2009

  PANEVROPSKI UNIVERZITETAPEIRON

  BANJA LUKAFAKULTET PRAVNIH NAUKA

  SPECIJALISTIKI STUDIJKomunitarno evropsko pravna subspecijalizac ija

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  2/69

  Ljuca Vahida

  Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju

  Specijalistiki rad

  Mentor:

  Prof. dr. Brano Milju

  Banja Luka, maj 2009

  PANEVROPSKI UNIVERZITETAPEIRON

  BANJA LUKAFAKULTET PRAVNIH NAUKA

  SPECIJALISTIKI STUDIJKomunitarno evropsko pravna subspecijalizac ija

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  3/69

  SADRAJ

  1. UVOD 12. NASTANAK I RAZVOJ EVROPSKE UNIJE 3

  2.1. Formiranje evropske ekonomske integracije 32.2. Od ekonomske zajednice do Evropske unije 62.3. Od 6 do 27 ta nam je initi? 8

  3.PREGLED RELEVANTNIH DOGAAJA U BOSNI IHERCEGOVINI OD POTPISIVANJADEJTONA DO PARAFIRANJA SPORAZUMA O STABILIZACIJII PRIDRUIVANJU 10

  3.1. Dejtonska i rana postdejtonska faza 103.2. Regionalna integracija 11

  3.3.Prvi zahtjevi za Bosnu i Hercegovinu i novi vidovi saradnje saEvrop skom unijom 11

  3.4. Uslovno prolazna ocjena 133.5. Parafiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju 153.6. Budui koraci 163.7. Izazovi na putu evropskih integracija 19

  4. ISPUNJENJE EKONOM SKIH I POLITIKIH KRITERIJA ZAPRISTUPANJE BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU UNIJU 20

  4.1. Ekonomski kriteriji 204.2. Politiki kriteriji 28

  4.2.1. Demokratija i vladavina prava 284.2.2. Ljudska prava i zatita manjina 304.2.3. Regionalna p itanja i meunarodne obaveze 32

  5.DOSTIGNUTI NIVO ISPUNJENJA EKONOMSKIHSTANDARDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 33

  5.1. Unutarnje trite 335.1.1. Slobodno kretanje roba 335.1.2. Kretanje roba, usluga i pravo nastana 345.1.3. Slobodno kretanje kapitala 35

  5.1.4. Carine i porezi 355.1.5. Konkurencija 365.1.6. Javne nabavke 365.1.7. Zakonodavstvo o intelektualnom vlasnitvu 375.1.8. Zapoljavanje i socijalne politike 375.1.9. Obrazovanje i istraivanje 375.1.10. Pitanja koja se tiu WTO 38

  5.2. Sektorske politike 385.2.1. Industrija, mala i srednja preduzea 385.2.2. Poljoprivreda i ribarstvo 39

  5.2.3. Politika u oblasti transporta 40

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  4/69

  5.2.4. Energija 415.2.5. Informacijsko drutvo i mediji 415.2.6. Statistika 42

  5.3. Pravda, sloboda i sigurnost 43

  5.3.1. Vize, granica, kontrola, azil i migracije 435.3.2.Pranje novca, droge, p olicija 445.3.3. Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma 455.3.4. Zat ita linih podataka 46

  6.EFEKTI PRIKLJU ENJA BOSNE I HERCEGOVINEEVROPSKOJ UNIJI 46

  6.1. 6.1. Prioritetni interesi BiH p o pitanju EU 46

  6.2. 6.2. Najznaajnije oblasti za BiH 486.3. 6.3. Doprinosi prikljuenja BiH EU 496.4. 6.4. ta BiH moe ponuditi EU 50

  6.5. 6.5. Oekivanja graana od EU 526.6. 6.6. Rezultati novih lanica EU nakon prikljuenja 53

  6.7.6.7. Instrument predpristupne pomoi (IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance) 54

  7. ZAKLJUAK 56LITERATURA 58

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  5/69

  1.UVOD

  Evropajekrozhistorijubila simboltraenjasmisla postojanja iusavravanjasistemaivotaiodnosasa

  drugima.Evropa jebilanetodragocjeno,dioonihkojijetrae,vrijedno ivanozanjih.Utomtraganju

  za evropom, do tada samo prazni prostoridobivaju novi ivotni sadraj, postajuprostorom smisla

  ljudskog ivljenja, napretka, sistema ivota i odnosa, promjena koje se dogaajuljudima, historije

  ljudskogpostojanja.

  Svioblici integracija drava natluEvrope bilisuuciljustvaranja boljihuslova za ivot.Takojeevropska

  unija,prekonekoliko integracija,postala ciljkojem tee svedraveuEvropipa iBiH.Krozovaj rad

  pokuat uprikazatiputkojimje stvorenaEvropskaunija sa posebnimosvrtomna naudravu.

  Udrugomdijelu radagovorimo znaajuDejtona iBrisela zaBosnuiHercegovinu, teo izlaskuBosne i

  Hercegovine iz fazeupravljanja krizomiulaska u fazu tranzicije.Ovajdiojetakoerposveen i svim

  evropskim inicijativama nakonpotpisivanja Dejtonskog sporazuma teefektima koje suoneizazvaleu

  BosniiHercegovini iregionu.Objanjavam iueeBosne iHercegovineuevropskim integracijama,ostvarene rezultate, teaktuelne pobleme na tom putu. Posebnapanja je posveena parafiranju

  Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, detaljno su prikazani svi koraci na putu do punopravnog

  lanstva,tedinamika pribliavanjaBosne iHercegovineEvropskojuniji.Takoer suanalizirane mogue

  preprekeiizazovinaputuka Briselu.

  Dalje,analiziranisuekonomskiipolitikikriterijikojeBiH trebaispunitikakobipristupila Evropskojuniji.

  Kroz analizu tranzicijskih indikatora, kriterija konvergencije i politikih pokazatelja, pokuat u dati

  ocjenumakroekonomske i politike situacije zemljei predvidjetineophodne korake kojeBiH treba

  poduzetida bizadovoljilauslovezanjenoulanjenje uEU.

  Prve asocijacije na pomen EUa su kvalitetniji ivot, bolji standard, mogunost putovanja. Iako

  dominirajupozitivne asocijacije,negativne takoer pokazujuizvjesnu izdrljivost:nepovjerenje, stalni

  ultimatumi iprevisokizahtjevi.

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  6/69

  Prvi konkretniefekti Sporazuma ostabilizaciji ipridruivanjuBiHsaEUosjetie se tekpolovinomove

  godinekada biovajdokumenttrebaodabudeizvaninopotpisan.Parafiranjejesamootvorilovrataza

  pristup evropskim fondovima, viznim olakicama, liberalnijem tritu i primjeni standarda EU u

  obrazovnomsistemuBiH.

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  7/69

  2.NASTANAKIRAZVOJEVROPSKE UNIJE

  2.1.Formiranje

  evropske

  ekonomske

  integracije

  Ekonomska dimenzijaevropskih integracionihprocesa predstavljadioukupnihpromjenausvjetskom

  ekonomskomokruenju.Poznatojedaseovotranzicionovrijemeobiljeavaikaovrijrmepripremaza

  novi razvojni ciklus u kome se posebno izdvajaju dva pravca promjena makroekonomske

  (meunarodna trgovina i meunarodniekonomski odnosi) i mikroekonomske (industrijskepolitike i

  konkurencija).

  Kakoistovremenona evropskojsceniimamonacionalnupolitikufragmentaciju,sasuverenitetomkao

  glavnomkohezionomsnagomzamnogezemlje,s jednestrane,ipotrebuusmjeravanjadomaegrazvoja

  prema ritmu svjetske ekonomije, s druge strane, kljuno pitanje u Europi postaje ili tradicionalni

  suverenitet iliintegracija.

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  8/69

  Uovom kontekstuposmatrana, EU kaomodel integracije predstavljadobarprimjerodgovoranovom

  razvojnom konceptu.Naime,svjetskirazvojnitokovinametnulisupotrebudrugijegpristupa razvojnoj

  problematici.Prvo, sa globalizacijomekonomskih tokova postaloje jasno da su klasine nacionalne

  dravepostalepreuskezaorganizovanjeprivrede ibrojne zahvate uoblastirjeavanjapojedinihpitanja

  ekonomskog razvoja.Drugo,novipristup razvojnoj problematici moraraunati samultidisciplinarnom

  prirodom svakogproblema.

  Prvi korak ka europskom ujedinjenju uinjenje 1948. godine osnivanjemBeneluxa, carinske unije

  Belgije, Holandije i Luxemburga. Francuska inicijativa s ciljem rjeavanja njemakog problema

  predstavljadaljitemeljregionalnim integracijama uEuropi.Schumanovplaniz1950.godinebiojekorak

  ka principimasupernacionalizma i funkcionalni prisupsektorskojintegraciji. Razradiviovajplan,Jean

  Monnet,otacevropskeintegracije,zaloiosezauspostavljanjeEvropskezajednice zaugalji elik.Ova

  integracija nastat epotpisivanjem Parikog ugovora,1951. godine, od strane 6 zemalja Belgije,

  Holandije,Luxemburga,Italije,Njemake iFrancuske.

  Slijedeivaandogaajuizgradnjievropskihintegracija desiose1955.godineuMessini naministarskoj

  konferenciji zemaljalanica Evropskezajednice zaugalji elik.Kakoje temabila budunostevropskeintegracije,pozivje bio proslijeen i VelikojBritaniji sa namjeromda seprikljuiprocesu kreiranja

  budue Europe,meutim, tajpozivjeodbijen. Inicijativa je potekla od zemalja Beneluxa koje su ve

  imaleiskustva sacarinskomunijom.

  Na skupu u Veneciji, 1956. godine, prezenirana su dva dokumenta sa dva cilja stvaranje

  sektorske integracije na polju atomske energije i ekonomske integracije, tj. zajednikog trita.

  Sa tim ciljem pripremiljeni su i prijedlozi Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i

  Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM). Sa ova dva

  ugovora stvoren je pravni okvir za Rimski ugovor koji je potpisan 25. maja 1957. godine u Rimu

  i stupio na snagu 1958. godine. M ada se uobiajeno pod Rimskim ugovorom smatra Ugovor o

  Evropskoj ekonomskoj zajednici, vrijedi pomenuti da ga ine i do tada postojei Ugovor o

  Europskoj zajednici za ugalj i elik i Ugovor o EUROATOM-u. Potpisnice ugovora bile su est

  zemalja osnivaa Zajednice za ugalj i elik.

 • 7/27/2019 BiH u EU.pdf

  9/69

  Ugovorom sezabranjuje svakadiskriminacija na osnovu zemljeporijekla to znaida seisti tretman

  moradatiprozvodima izbilokoje zemlje kojicirkuliraju Zajednicom.Paralenosaovim,Rimskiugovor

  identifikuje nekolikooblastizajednikogdjelovanja:1

  - poljoprivreda- transport- socijalna politika- politikaodnosasakolonijama.

  Sloboda kretanja roba inediskriminacija prvi stubna kojempoivaEEZ,bioje korak dase vanjska

  trgovina pretvori u unutranju, sa svim liberalizacijama i politikim odlukama koje taj proces

  podrazumjeva. Kaoosnovni mehanizam za postizanje tog cilja preciziranoje uspostavljanje carinske

  unijeu Zajednici.

  U vrijeme formiranjaprviheuropskihintegracija U ZapadnojEuropiVelika Britanijaje imaladrugaije

  stavoveiposebneinterese.Naime,tradicionalnoliberalistikinastrojenojVelikojBritanijinijeodgovarao

  momenatnacionalnosti prisutanuEvropskojz