of 14 /14
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. ● Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. ● Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. ● Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. ● Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Hydrea en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. WAT IS HYDREA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Hydrea bevat de werkzame stof hydroxycarbamide, die tot een groep geneesmiddelen behoort die wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde bloedziekten, en die de groei van kankercellen verstoort. Dit geneesmiddel is door uw arts aan u voorgeschreven voor de behandeling van bloedziekten (beenmergtumoren: chronische myeloïde leukemie, essentiële trombocytemie en polycythaemia vera). 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ● U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. ● U heeft een te laag aantal bloedcellen. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. De behandeling met hydroxycarbamide vereist uitvoerige controle. U ondergaat voorafgaand aan en gedurende de behandeling een bloedonderzoek om te controleren of u voldoende bloedcellen heeft en of uw nier- en leverfunctie voldoende zijn, zodat u dit geneesmiddel kunt gebruiken. Het bloedonderzoek zal doorgaans eenmaal per week worden herhaald. Bij gevallen van te weinig rode bloedcellen in het bloed (bloedarmoede) voorafgaand aan of gedurende de behandeling kunnen de rode bloedcellen indien nodig worden aangevuld. Tijdens de behandeling moet u veel drinken. Als u last heeft van nier- en/of leverproblemen, vertel dit dan eerst aan uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Als u langdurig met hydroxycarbamide wordt behandeld, kan zich secundaire leukemie ontwikkelen. Het is momenteel niet bekend in welke mate dit is toe te schrijven aan uw onderliggende ziekte of aan de behandeling met hydroxycarbamide.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE...

Page 1: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Hydrea 500 mg harde

capsules hydroxycarbamide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in

voor u. ● Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. ● Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. ● Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn

voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. ● Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze

bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Hydrea en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS HYDREA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Hydrea bevat de werkzame stof hydroxycarbamide, die tot een groep geneesmiddelen behoort die wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde bloedziekten, en die de groei van kankercellen verstoort.

Dit geneesmiddel is door uw arts aan u voorgeschreven voor de behandeling van bloedziekten (beenmergtumoren: chronische myeloïde leukemie, essentiële trombocytemie en polycythaemia vera).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE

ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? ● U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. ● U heeft een te laag aantal bloedcellen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

De behandeling met hydroxycarbamide vereist uitvoerige controle. U ondergaat voorafgaand aan en gedurende de behandeling een bloedonderzoek om te controleren of u voldoende bloedcellen heeft en of uw nier- en leverfunctie voldoende zijn, zodat u dit geneesmiddel kunt gebruiken. Het bloedonderzoek zal doorgaans eenmaal per week worden herhaald.

Bij gevallen van te weinig rode bloedcellen in het bloed (bloedarmoede) voorafgaand aan of gedurende de behandeling kunnen de rode bloedcellen indien nodig worden aangevuld.

Tijdens de behandeling moet u veel drinken.

Als u last heeft van nier- en/of leverproblemen, vertel dit dan eerst aan uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Als u langdurig met hydroxycarbamide wordt behandeld, kan zich secundaire leukemie ontwikkelen. Het is momenteel niet bekend in welke mate dit is toe te schrijven aan uw onderliggende ziekte of aan de behandeling met hydroxycarbamide.

Page 2: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Bij patiënten die langdurig met hydroxycarbamide zijn behandeld, is eveneens huidkanker gemeld. U moet uw huid tegen de zon beschermen, regelmatig zelf uw huid inspecteren en u moet uw arts tijdens controles een screening op secundaire kwaadaardigheden (maligniteiten) laten uitvoeren.

U krijgt mogelijk beenzweren. Als dit het geval is, zal uw arts beoordelen of u dit geneesmiddel moet blijven innemen. De beenzweren genezen doorgaans langzaam over een periode van een paar weken als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Hydrea nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u eerder vergelijkbare medicijnen heeft gebruikt of momenteel gebruikt of als u radiotherapie (bestraling) heeft ondergaan of ondergaat dan kunnen bijwerkingen vaker voorkomen en tevens ernstiger van aard zijn. Tot deze bijwerkingen behoren voornamelijk afname van het aantal bloedcellen (onderdrukking van de beenmergfunctie), slijmvliesontsteking van de maag en huidontsteking.

Voorgaande of gelijktijdige radiotherapie kan leiden tot roodheid en irritatie van de huid.

Hydroxycarbamide kan de activiteit verhogen van NRTI’s (nucleoside reverse transcriptase-remmers), die worden gebruikt bij de behandeling van hiv (bv. didanosine, stavudine). Door de combinatie van hydroxycarbamide met NRTI’s kan het risico van bijwerkingen van de NRTI’s toenemen.

Heeft u kort geleden een vaccinatie gekregen of heeft u een vaccinatie gepland staan? Vertel dat dan uw arts.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap Er bestaat een risico van schadelijke effecten op de zich ontwikkelende baby. Neem dit geneesmiddel daarom niet in tijdens de zwangerschap tenzij het specifiek door uw arts wordt voorgeschreven.

U dient voorafgaand aan en gedurende de behandeling met dit geneesmiddel een effectieve vorm van anticonceptie toe te passen. Mocht u gedurende of na de behandeling met dit geneesmiddel toch zwanger raken, neem dan contact op met uw arts.

Borstvoeding Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in combinatie met het geven van borstvoeding. U moet daarom stoppen met het geven van borstvoeding, voordat u dit geneesmiddel voor het eerst inneemt.

Vruchtbaarheid Aan mannen wordt geadviseerd om gedurende de behandeling en tot ten minste drie maanden na afloop van de behandeling een effectieve vorm van anticonceptie toe te passen. Vraag uw arts naar de mogelijkheden voor het opslaan van sperma voordat u voor het eerst met deze behandeling begint.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel kan uw reactievermogen verminderd zijn. U moet hier rekening mee houden in situaties die verhoogde oplettendheid vereisen, bijvoorbeeld bij het besturen van voertuigen en bij het bedienen van machines.

Hydrea bevat lactose Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Page 3: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen Bij chronische myeloïde leukemie is de gebruikelijke startdosis dagelijks 40 mg/kg lichaamsgewicht. De dosis wordt vervolgens individueel aangepast afhankelijk van het aantal witte bloedcellen.

Bij polycythaemia vera is de gebruikelijke startdosis dagelijks 15 – 20 mg/kg lichaamsgewicht. De dosis wordt vervolgens individueel aangepast tot 1 – 2 capsules (500 – 1000 mg) afhankelijk van het aantal bloedcellen.

Bij essentiële trombocytemie is de gebruikelijke startdosis dagelijks 15 mg/kg lichaamsgewicht waarbij de dosis individueel wordt aangepast afhankelijk van het aantal bloedcellen.

Oudere patiënten Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van hydroxycarbamide en hebben mogelijk een lagere dosis nodig.

De capsules moeten in zijn geheel worden ingeslikt en mogen niet in de mond uiteenvallen. Met de capsules moet voorzichtig worden omgegaan. Draag handschoenen of was uw handen grondig nadat u de capsules heeft aangeraakt. Zelfs als de risico’s voor de foetus minimaal zijn, moeten zwangere vrouwen het aanraken van de capsules voorkomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Als u een grotere dosis van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan aan u is voorgeschreven, neem dan altijd contact op met een arts of het ziekenhuis. Het is mogelijk dat u bijwerkingen ervaart die uw slijmvliezen en huid aantasten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Het is belangrijk dat u de kuur van het geneesmiddel die u door de arts is voorgeschreven nauwkeurig opvolgt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een enkele dosis heeft gemist, ga dan verder met de behandeling zoals deze is voorgeschreven. Als u meerdere doses heeft gemist, ga dan ook verder met de behandeling zoals deze is voorgeschreven, maar neem ook contact op met uw arts voor verder advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) ● Afwezigheid of lage hoeveelheid spermatozoïden in sperma (azoöspermie of oligospermie)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) ● Vermindering van het aantal bloedcellen (onderdrukking van de beenmergfunctie), met name witte bloedcellen

(leukopenie), abnormaal grote, onrijpe bloedcellen (megaloblastose) ● Diarree, verstopping ● Huidzweren, voornamelijk beenzweren

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) ● Lager aantal rode bloedcellen (anemie) en bloedplaatjes (trombocytopenie) ● Misselijkheid (nausea), braken, gebrek aan eetlust, mondzweren (stomatitis) ● Koorts die door het geneesmiddel wordt veroorzaakt, rillingen, een gevoel van ongemak (malaise) ● Huiduitslag in de vorm van vlekken en blaren (maculopapulaire uitslag), rode kleur in het gezicht, roodheid van

handen en voeten (hand-voetsyndroom) ● Dikke en schilferende plekken (verhoorning) van de huid (actinische keratose), huidkanker ● Verhoogde waarden voor leverenzymen en bilirubine (afbraakproduct van de rode bloedkleurstof) ● Tijdelijke nierproblemen en een verhoging van bepaalde bloedwaarden (zoals urinezuur, ureum en creatinine)

Page 4: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

● In combinatie met bepaalde hiv-behandelingen: ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) met maag- of buikpijn; buikpijn, misselijkheid of braken, of gele huid (hepatotoxiciteit); doof gevoel en tintelen of pijn in armen en benen (perifere neuropathie)

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) ● Allergische reacties ● Haaruitval (alopecia) ● Plotselinge longreacties met op röntgenfoto’s waarneembare veranderingen in het longweefsel, koorts en

kortademigheid; allergische ontsteking van de longblaasjes ● Problemen met plassen ● Neurologische stoornissen zoals hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, hallucinaties en stuipen ● Stofwisselingscomplicaties als gevolg van de afbraakproducten van kankercellen (tumorlysissyndroom)

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) ● Huidveranderingen, zoals paarse huiduitslag en dunner worden van de huid; donkere verkleuring en

verschrompeling van huid en nagels, jeuk, kleine blauwpaarse bultjes, schilfering van de huid, zwart verkleurde en dode huid

● Verminderde nierfunctie ● Chronische longreacties met veranderingen in longweefsel waargenomen op röntgenfoto, kortademigheid en

droge hoest

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) ● Te hoog kaliumgehalte in het bloed waardoor er hartritmestoornissen kunnen ontstaan

Tijdens postmarketingtoezicht zijn er gevallen van te lage natriumgehaltes in het bloed waargenomen waardoor vermoeidheid en verwarring, spierkrampen, stuipen of coma kunnen ontstaan.

Hoge doses kunnen matige sufheid veroorzaken.

Als u een langdurige behandeling met hydroxycarbamide ondergaat, kan zich secundaire leukemie (bloedkanker) ontwikkelen. Het is momenteel niet bekend in welke mate dit is toe te schrijven aan uw onderliggende aandoening of de behandeling met hydroxycarbamide.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Laren (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel? ● De werkzame stof in dit middel is hydroxycarbamide. Elke capsule bevat 500 mg hydroxycarbamide.

Page 5: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

● De andere stoffen in dit middel zijn watervrij citroenzuur, erythrosine (E127), gelatine, indigotine (E132), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumfosfaat, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en Opacode S-1-8100.

Hoe ziet Hydrea eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Hydrea capsules zijn roze, ondoorzichtige capsules met groene, ondoorzichtige doppen, met daarop de opdruk ‘BMS 303’ in zwarte inkt. Hydrea wordt geleverd in een blisterverpakking met 100 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder: Orifarm A/S Energivej 15 5260 Odense S Denemarken Ompakker: Orifarm Supply s.r.o. Palouky 1366 25301 Hostivice Tsjechische Republiek

Fabrikant:

Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo, Km 2.800 04013 Sermoneta, Latina Italië

In het register ingeschreven onder: RVG 119922//25876 Hydrea, capsules 500 mg (Groot-Brittannië)

Dit geneesmiddel wordt in het land van herkomst op de markt gebracht onder de naam: Groot-Brittannië: Hydrea

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2017.

Page 6: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Bijsluiter voor de beroepsgroepen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een capsule bevat 500 mg hydroxycarbamide.

Hulpstof met bekend effect Een capsule bevat 25 mg lactosemonohydraat.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Hydrea capsules zijn roze, ondoorzichtige capsules met groene, ondoorzichtige doppen, met daarop de opdruk ‘BMS 303’ in zwarte inkt.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

De behandeling van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische of versnelde fase.

Behandeling van patiënten met essentiële trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met een hoog risico van trombo-embolische complicaties.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

De behandeling dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een arts gespecialiseerd in oncologie of hematologie. De doses zijn gebaseerd op het werkelijke of het ideale lichaamsgewicht van de patiënt, als dit laatste lager is.

Bij CML wordt hydroxycarbamide doorgaans toegediend in een aanvangsdosis van 40 mg/kg per dag, afhankelijk van het aantal witte bloedcellen. De dosis wordt daarna met 50 % (20 mg/kg per dag) verminderd als het aantal witte bloedcellen is gedaald tot beneden 20 x 109/l. De dosis wordt vervolgens op individuele basis aangepast zodat het aantal witte bloedcellen op 5 – 10 x 109/l blijft. De dosis hydroxycarbamide moet worden verlaagd als het aantal witte bloedcellen beneden 5 x 109/l daalt en worden verhoogd als het aantal witte bloedcellen hoger is dan 10 x 109/l.

Als het aantal witte bloedcellen beneden 2,5 x 109/l daalt, of het aantal trombocyten beneden 100 x 109/l, moet de behandeling worden onderbroken totdat de tellingen significant stijgen en in de buurt van normale waarden komen.

Page 7: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Een proefperiode van zes weken ter bepaling van het antineoplastische effect van Hydroxyurea medac is voldoende. De behandeling moet voor onbepaalde tijd worden gestaakt als er significante voortschrijding van de aandoening optreedt. Als de klinische respons significant is, kan de therapie onbeperkt worden voortgezet.

Bij essentiële trombocytemie wordt hydroxycarbamide doorgaans toegediend in een aanvangsdosis van 15 mg/kg/dag, met een dosisaanpassing om het aantal trombocyten beneden 600 x 109/l te houden zonder het aantal witte bloedcellen beneden 4 x 109/l te laten dalen.

Bij polycythaemia vera wordt de aanvangsdosis hydroxycarbamide gesteld op 15 – 20 mg/kg/dag. De dosis hydroxycarbamide moet op individuele basis worden aangepast om de hematocriet beneden 45 % en het aantal trombocyten beneden 400 x 109/l te houden. Bij de meeste patiënten kan dit worden bereikt als hydroxycarbamide continu wordt toegediend in een gemiddelde dagelijkse dosis van 500 tot 1000 mg.

Als de hematocriet en het aantal trombocyten voldoende onder controle kunnen worden gehouden, mag de therapie voor onbepaalde tijd te worden voortgezet.

Pediatrische patiënten Omdat deze aandoeningen bij kinderen zo zeldzaam zijn, zijn geen dosisregimes vastgesteld.

Ouderen Oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van hydroxycarbamide en hebben mogelijk een lagere dosis nodig.

Verminderde nier- en/of leverfunctie Er zijn geen gegevens beschikbaar. Voor patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunctie is het niet mogelijk een aanbevolen dosis op te geven (zie rubriek 4.4).

Wijze van toediening

De capsules worden heel ingeslikt en mogen niet in de mond uiteenvallen.

4.3 Contra-indicaties

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. De behandeling moet worden onderbroken bij gebleken overgevoeligheid voor Hydroxyurea medac.

• Ernstige beenmergdepressie, leukocytopenie (< 2,5 x 109 leukocyten/l), trombocytopenie (< 100 x 109 trombocyten/l) of ernstige anemie.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Hydroxycarbamide kan beenmergdepressie veroorzaken, waarvan leukopenie het eerste en tevens meest voorkomende signaal is. Trombocytopenie en anemie komen minder frequent voor en zijn zonder voorgaande leukopenie zeldzaam. Er moet regelmatig volledig bloedonderzoek plaatsvinden, onder meer bepaling van het hemoglobinegehalte, totale leukocytendifferentiatietellingen en het aantal trombocyten, ook nadat individueel de optimale dosis is vastgesteld. Het onderzoeksinterval wordt individueel bepaald maar bedraagt doorgaans een week. Als het aantal witte bloedcellen beneden 2,5 x 109/l daalt of het aantal trombocyten beneden 100 x 109/l daalt, moet de behandeling worden onderbroken totdat de tellingen significant stijgen en in de buurt van normale waarden komen (zie rubriek 4.2).

Bij gevallen van anemie voorafgaand aan of gedurende de behandeling kunnen rode bloedcellen, waar nodig, worden vervangen. In een vroeg stadium van een behandeling met hydroxycarbamide wordt vaak megaloblastische erytropoëse gezien die zelflimiterend is. De morfologische veranderingen lijken op pernicieuze anemie, maar hangen niet samen met een tekort aan vitamine B12 of foliumzuur.

Page 8: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Tijdens de behandeling met Hydroxyurea medac moet frequent bloedonderzoek plaatsvinden, evenals controle van de lever- en nierfunctie. De ervaring bij patiënten met verminderde nier- en/of leverfunctie is beperkt. De behandeling van deze patiënten moet derhalve met grote zorg geschieden, vooral het begin van de behandeling.

Patiënten moet worden uitgelegd dat zij veel moeten drinken.

Bij patiënten die langdurig met hydroxycarbamide worden behandeld vanwege myeloproliferatieve aandoeningen als polycythaemia vera en trombocytemie, kan secundaire leukemie optreden. Het is momenteel niet bekend in welke mate dit samenhangt met de onderliggende aandoening of de behandeling met hydroxycarbamide.

Het verdient aanbeveling tijdens de behandeling met hydroxycarbamide de huid te blijven controleren op veranderingen, aangezien er plaveiselcelcarcinoom van de huid en basaalcelcarcinoom zijn gemeld.

Hydroxycarbamide kan pijnlijke beenulcera doen ontstaan die doorgaans moeilijk te behandelen zijn en het staken van de behandeling noodzaken. Stoppen van de behandeling met hydroxycarbamide leidt doorgaans tot een langzame resolutie van de ulcera die enkele weken kan duren.

Verschijnselen van cutane vasculitis waaronder ulcera en necrose zijn bij patiënten met myeloproliferatie aandoeningen gedurende therapie met hydroxycarbamide opgetreden. Het risico op cutane vasculitis is verhoogd bij patiënten die voorafgaand of gelijktijdig interferontherapie ontvingen. Vanwege de mogelijk ernstige klinische gevolgen van cutane vasculitis die bij patiënten met myeloproliferatieve ziekte zijn gemeld, moet hydroxycarbamide worden gestaakt indien ulcererende vasculitis opkomt en moet een behandeling met alternatieve cytoreductieve geneesmiddelen worden geïnitieerd zoals geïndiceerd.

Interferentie met laboratoriumtests

Een gepubliceerde studie heeft stijgingen aangetoond van de laboratoriumwaarden van ureum, urinezuur (5 – 9%) en melkzuur (6 – 11%), gemeten door in-vitro enzymbepalingen, bij aanwezigheid van hydroxycarbamide (0,1 – 1 mM), hetgeen duidt op een analytische interferentie. De klinische relevantie van deze resultaten is onbekend.

De combinatie van hydroxycarbamide met nucleoside reverse transcriptase-remmers (NRTI) kan het risico van bijwerkingen van NRTI verhogen, zie ook rubriek 4.5.

Hydroxycarbamide kan genotoxisch zijn. Om deze reden wordt mannen geadviseerd om gedurende en ten minste 3 maanden na de behandeling een veilige anticonceptiemethode toe te passen. Mannen moeten tevens worden ingelicht over de mogelijkheid voorafgaand aan de behandeling sperma te laten opslaan.

Hydroxyurea medac mag niet worden toegediend aan patiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven, tenzij de voordelen zwaarder wegen dan de mogelijke risico’s (zie rubriek 4.6).

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Vaccinaties

Gelijktijdig gebruik van Hydroxyurea medac met een levend virusvaccin kan replicatie van het vaccinvirus mogelijk maken en/of kan bepaalde bijwerkingen van het vaccinvirus versterken, omdat normale afweermechanismen door hydroxycarbamide kunnen worden onderdrukt. Vaccinatie van een patiënt die Hydroxyurea medac gebruikt met een levend vaccin, kan leiden tot een ernstige infectie. De antistofreactie van de patiënt op vaccins kan verminderd zijn. Het gebruik van levende vaccins dient te worden vermeden tijdens de behandeling en gedurende ten minste zes maanden na afloop van de behandeling en er moet eerst individueel specialistisch advies worden ingewonnen (zie rubriek 4.5).

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Hydroxycarbamide moet zorgvuldig worden toegediend aan patiënten die gelijktijdig behandeld worden met cytotoxische middelen of radiotherapie ondergaan of in het verleden dergelijke behandelingen hebben gehad. In

Page 9: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

deze gevallen lopen patiënten een verhoogd risico op de ontwikkeling van beenmergdepressie, prikkeling van het maag-darmkanaal, en mucositis (ernstiger mate, grotere frequentie). Bovendien is verergering van het erytheem ten gevolge van vroegere of gelijktijdige radiotherapie mogelijk. Onderzoek in vitro heeft aangetoond dat hydroxycarbamide het cytotoxische effect van zowel ara-C als fluoropyrimidines kan bevorderen.

Hydroxycarbamide kan de antiretrovirale activiteit van nucleoside reverse transcriptase-remmers zoals didanosine en stavudine vergroten. Hydroxycarbamide remt HIV DNA synthese en HIV replicatie door de hoeveelheid intracellulaire deoxynucleotiden te verlagen. Hydroxycarbamide kan ook het risico van mogelijke bijwerkingen van nucleoside reverse transcriptase-remmers zoals hepatotoxiciteit, pancreatitis en perifere neuropathie verhogen (zie rubriek 4.8).

Vaccinaties

Er bestaat een verhoogd risico op ernstige of fatale infecties bij gelijktijdig gebruik van levende vaccins. Levende vaccins worden niet aanbevolen bij immunogecompromitteerde patiënten (zie rubriek 4.4).

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Hydroxycarbamide is mogelijk een sterk mutagene stof. Experimenteel onderzoek bij dieren met hydroxycarbamide wijst op een verhoogde incidentie van congenitale afwijkingen (zie rubriek 5.3). Hydroxyurea medac mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij de klinische toestand van de vrouw behandeling met hydroxycarbamide noodzakelijk maakt. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken vóór aanvang van en gedurende de behandeling met hydroxycarbamide. Als tijdens de behandeling desondanks zwangerschap optreedt, moet de mogelijkheid van erfelijkheidsvoorlichting worden aangeboden. Hydroxycarbamide passeert de placenta.

Borstvoeding

Hydroxyurea medac wordt uitgescheiden in de moedermelk. Borstvoeding moet worden gestaakt vóór aanvang van de behandeling. Vruchtbaarheid

Hydroxycarbamide is mogelijk genotoxisch. Als de patiënt de wens heeft na de behandeling zwanger te geraken, wordt erfelijkheidsvoorlichting aanbevolen. Mannen wordt geadviseerd om tijdens en ten minste 3 maanden na de behandeling een effectieve anticonceptiemethode gebruiken. Mannen moeten tevens worden ingelicht over de mogelijkheid voorafgaand aan de behandeling sperma te laten opslaan. De vruchtbaarheid van mannen kan worden beïnvloed door de behandeling. Omkeerbare oligo- en azoöspermie worden zeer vaak waargenomen. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Tijdens de behandeling met Hydroxyurea medac kan het reactievermogen geremd zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden in situaties die verhoogde oplettendheid vereisen, bijvoorbeeld het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

4.8 Bijwerkingen

De dosisbeperkende toxiciteit is beenmergdepressie. Gastro-intestinale bijwerkingen komen vaak voor maar vereisen zelden een dosisvermindering of beëindiging van de behandeling.

De onderstaande bijwerkingen zijn gerangschikt volgens de volgende conventie: Zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Page 10: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Bloed- en lymfestelsel-

aandoeningen Vaak Beenmergdepressie, leukopenie, megaloblastose

Soms Trombocytopenie, anemie

Immuunsysteemaandoeningen Zelden Overgevoeligheidsreactie

Voedings- en

stofwisselingsstoornissen Soms Anorexia

Zelden Tumorlysissyndroom

Niet bekend Hyperkaliëmie

Psychische stoornissen Zelden Hallucinaties

Zenuwstelselaandoeningen Soms Perifere neuropathie1

Zelden Neurologische stoornissen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid, desoriëntatie, convulsie

Ademhalingsstelsel-, borstkas-

en mediastinumaandoeningen Zelden Acute pulmonale reacties bestaande uit diffuse pulmonale infiltraten, koorts en dyspnoe, allergische alveolitis

Zeer zelden Longfibrose

Maagdarmstelsel-

aandoeningen Vaak Diarree, obstipatie

Soms Pancreatitis1, misselijkheid, braken, stomatitis

Lever- en galaandoeningen Soms Hepatotoxiciteit1, hogere leverenzymwaarde, hogere bilirubinewaarde in bloed

Page 11: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Huid- en

onderhuidaandoeningen Vaak Huidulcera (voornamelijk beenulcera)

Soms Maculopapulaire huiduitslag, erythema faciale, acraal erytheem, actinische keratose, huidkanker (plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom)

Zelden Alopecia

Zeer zelden Op dermatomyositis lijkende huidveranderingen, hyperpigmentatie of atrofie van huid, pigmetatie of atrofie van nagels, pruritus, blauwpaarse papulae, desquamatie, cutane vasculitis, gangreen

Nier- en urinewegaandoeningen

Soms Tubulaire nierdisfunctie van voorbijgaande aard, wat vergezeld gaat van verhoogde waarden voor urinezuur, ureum en creatinine in bloed

Zelden Dysurie

Zeer zelden Nierfunctiestoornis

Voortplantingsstelsel- en

borstaandoeningen Zeer vaak Azoöspermie, oligospermie

Algemene aandoeningen en

toedieningsplaatsstoornissen Soms Geneesmiddelkoorts, rillingen, malaise

1Fatale en niet-fatale pancreatitis en hepatotoxiciteit en ernstige perifere neuropathie zijn gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten, die hydroxycarbamide in combinatie met antiretrovirale middelen, met name didanosine plus stavudine, ontvingen. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) Bij patiënten die langdurig met hydroxycarbamide worden behandeld vanwege myeloproliferatieve aandoeningen als polycythaemia vera en trombocytemie, kan secundaire leukemie optreden. Het is momenteel niet bekend in welke mate dit samenhangt met de onderliggende aandoening of de behandeling met hydroxycarbamide.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Tijdens de behandeling met hydroxycarbamide kan megaloblastose optreden die niet reageert op een behandeling met foliumzuur of vitamine B12.

De beenmergdepressie vermindert echter, zodra de behandeling wordt beëindigd. Hydroxycarbamide kan de

ijzerklaring in plasma en het ijzergebruik door erytrocyten verlagen. Het lijkt echter de levensduur van rode

bloedcellen niet te wijzigen.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Er zijn gevallen van hyponatriëmie gemeld tijdens het postmarketingtoezicht.

Zenuwstelselaandoeningen Hoge doses kunnen matige sufheid veroorzaken.

Page 12: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Maagdarmstelselaandoeningen Ernstige maagklachten (misselijkheid, braken, anorexie) als gevolg van behandeling met hydroxycarbamide in combinatie met radiotherapie kunnen doorgaans onder controle worden gebracht door de toediening van hydroxycarbamide tijdelijk te onderbreken.

Huid- en onderhuidaandoeningen Hydroxycarbamide kan ontstekingen van slijmvliezen voortvloeiend uit radiotherapie verergeren. Het middel kan terugkeer van erytheem en hyperpigmentatie in eerder bestraald weefsel veroorzaken. Gedeeltelijk na jaren van langdurige onderhoudstherapie met hydroxycarbamide zijn erytheem, atrofie van de huid en nagels, desquamatie, blauwpaarse papulae, alopecia, op dermatomyositis lijkende huidveranderingen, actinische keratose, huidkanker (plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom), huidulcera (voornamelijk beenulcera), cutane vasculitis, gangreen, pruritus en hyperpigmentatie van huid en nagels beschreven.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).

4.9 Overdosering

Bij patiënten die hydroxycarbamide in doseringen enige malen hoger dan de aanbevolen dosering ontvingen zijn acute mucocutane symptomen beschreven. Tevens zijn beschreven: pijnlijkheid, blauwpaars erytheem, oedeem van de handpalmen en voetzolen gevolgd door huidschilfering van handen en voeten, ernstige gegeneraliseerde hyperpigmentatie van de huid en stomatitis.

De onmiddellijke behandeling bestaat uit een maagspoeling gevolgd door ondersteunende zorg en bewaking van het hematopoëtisch systeem.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: overige antineoplastische stoffen, ATC-code: L01XX05

Werkingsmechanisme

Het exacte werkingsmechanisme van hydroxycarbamide is niet bekend. Het belangrijkste effect van hydroxycarbamide lijkt een blokkering van het ribonucleotidereductasesysteem te zijn, waardoor de DNA-synthese wordt geremd. Cellulaire resistentie is doorgaans het gevolg van een toegenomen concentratie ribonucleotidereductase veroorzaakt door gen-amplificatie.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie

De farmacokinetische informatie is beperkt. Hydroxycarbamide wordt goed geresorbeerd en is na orale toediening volledig biologisch beschikbaar. Na orale toediening bereikt de plasmaconcentratie een piek na 0,5 tot 2 uur.

Distributie

Hydroxycarbamide passeert de bloed-liquorbarrière.

Page 13: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

Biotransformatie

Eventuele metabolische omzetting van hydroxycarbamide bij de mens is niet grondig onderzocht.

Eliminatie

Hydroxycarbamide wordt gedeeltelijk geëlimineerd door uitscheiding via de nieren. De bijdrage van deze eliminatieroute aan de volledige eliminatie van hydroxycarbamide is onduidelijk omdat de fractie van de toegediende dosis die in de urine werd teruggevonden, varieerde van 9 tot 95%.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Toxiciteit na herhaalde dosering

Bij experimenteel onderzoek onder dieren zijn de volgende toxische effecten waargenomen: beschadiging van beenmerg, lymfoïde atrofie in de milt en degeneratieve veranderingen in het epitheel van de dunne en dikke darm. Er moet rekening worden gehouden met het risico op potentieel vergelijkbare effecten bij de mens.

Reproductietoxiciteit

De teratogeniteit van hydroxycarbamide is bij veel diersoorten aangetoond, onder meer de rat, muis en het konijn. Er is grote variatie in teratogene effecten, van het afsterven van een hoog percentage van de embryo’s tot misvorming van ledematen, zenuwdefecten en zelfs gedragseffecten. Daarnaast tast hydroxycarbamide bij herhaalde toediening aan muizen de spermatogenese en motiliteit van het sperma aan.

Genotoxiciteit

Hydroxycarbamide toonde in de gangbare onderzoekssystemen genotoxische eigenschappen. Carcinogeniteit

De preklinische informatie omtrent het carcinogeen potentieel van hydroxycarbamide is beperkt. Uit een onderzoek van 12 maanden naar het voorkomen van longtumoren bij muizen bleek geen carcinogeen potentieel van hydroxycarbamide.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

watervrij citroenzuur, erythrosine (E127), gelatine, indigotine (E132), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumfosfaat, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en Opacode S-1-8100. 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25 °C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Page 14: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules Lees ... · BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Hydrea 500 mg harde capsules hydroxycarbamide Lees goed de hele bijsluiter voordat

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

De capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen van Al/PVDC en PVC/PVDC, opaak gemaakt met titaandioxide.

Verkrijgbare verpakkingsgrootte: 100 capsules.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

De verwerking en verwijdering van geneesmiddelen tegen maligne aandoeningen moet overeenkomstig lokale voorschriften plaatsvinden.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Orifarm A/S Energivej 15 5260 Odense S Denemarken

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVG 119922//25876 (land van herkomst: Verenigd Koninkrijk)

April 2017.