Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme

Embed Size (px)

Text of Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme

  • 1. ZEL RETM YNTEMLER - IIBLM TEKNOLOJLER ETMNDELME VE DEERLENDRME2009215020 ARMAAN KO2007215002 MER FARUK ALKAYARETM GREVLS: TJEN AKADABAHAR 2012 2013 / ZMR1

2. Hedef ve Kazanmlar(1/2)2Bu dersin sonunda renciler, Biliim Teknolojileri eitiminde kullanlan lme vedeerlendirme yntemlerinin, geleneksel vealternatif olmak zere iki grup altnda olduunukavrayabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerininneler olduunu sayabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerihakknda yorum yapabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme hangidurumlarda kullanlabileceini renecek, 3. Hedef ve Kazanmlar (2/2)3 Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerininher birinin yararlar ve snrllklarn sayabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininneler olduunu sayabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininrneklerini tanyabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininkullanm amalarn renecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininkullanm amalarna uygun kullanabileceklerdir. 4. BLM TEKNOLOJLERETMNDE KULLANILANLME VE DEERLENDRMEYNTEMLER(1/3)lkretim 1-8 snflar retimprogramnda yer alan Biliim Teknolojileridersi 2005- 2006 eitim retimdneminde iki ders saatinden, bir derssaatine drlm ve notladeerlendirilmesi kaldrlmtr.4 5. BLM TEKNOLOJLER ETMNDEKULLANILAN LME VEDEERLENDRME YNTEMLER (2/3)Bu durum Biliim Teknolojileri dersindelme ve deerlendirme yaplmayacaanlamna gelmemelidir. nk bu sre,rencilerin bilgisayar okur- yazarlklarnnyan sra bilisel, duyusal ve psiko-motorbecerilerini gelitirmeleri asndanolduka nemlidir.5 6. BLM TEKNOLOJLER ETMNDEKULLANILAN LME VEDEERLENDRME YNTEMLER (3/3)Geleneksel lme veDeerlendirme YntemleriAlternatif lme veDeerlendirme YntemleriYazl Snavlar Performans devleriKsa Yantl Snavlar ProjeEletirme Maddeleri Geliim Dosyas (Portfolyo)oktan Semeli Testler Dereceli Puanlama Anahtar(Rubrik)Doru Yanl Sorular Kontrol Listeleriz DeerlendirmeAkran DeerlendirmeGrup DeerlendirmeKavram Haritas 6 7. GELENEKSEL LME VEDEERLENDRME TEKNKLER1. Yazl Snavlar:rencilere sorularn yazlolarak verildii ve rencilerin decevaplarn yazl olarak verdiklerisnav trdr.rencinin verilen soruyuokumas, cevab zihnindetasarladktan sonra yazarakcevaplamas sz konusudur.7 8. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar(1/3) st dzey davranlar olan analiz, sentezve deerlendirme basamaklarndakidavranlarn llmesinde yazlyoklamalar kullanlabilir. zellikle sentezbasama davranlarnn llmesinde eniyi yol yazl yoklamalardr. Kompozisyon becerileri, kendini yazlolarak ifade etme ve dilin yazl kullanlmabecerilerinin llmesinde kullanlr.8 9. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar (2/3) rencilerin yaratc ve eletirel dnme,problem zme becerilerinin llmesindekullanlr. Puanlama gvenirliinin ok yksekolmasnn gerekmedii durumlarda yazlyoklamalar kullanlabilir. renci saysnn az olduu durumlardakullanlabilir.9 10. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar(3/3) Snavdan nce soru hazrlamak iinzaman az olduunda kullanlabilir. rencilerin snav katlarn okumak iinayrlacak zamann ok olduu durumlardakullanlabilir.10 11. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal?1. Sorular renciler tarafndan farklyorumlanmayacak ekilde ak ve netolmaldr.2. Her bir soru dier sorulardan bamszolarak cevaplanabilmelidir.3. Sorunun yanl ya da farklalglanmasna neden olabilecek iml veyazm hatalar bulunmamaldr.11 12. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal? (devam)4. Genel ve uzun olan az sayda soru yerineksa ve cevab snrlandrlm ok sorusorulmaldr.5. Yazl yoklamalarda her bir soru belirli birdavran zincirini yoklar. (Dikkat: oktansemeli, ksa cevapl ve doru-yanltestlerinde her bir soru tek bir davranyoklar.)6. Sorular bir ders kitab ya da kaynaktanaynen alnarak kullanlmamaldr.12 13. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal? (devam)7. Yazl snav sorular rencilere yazlolarak verilmelidir. Szl olarak okunuprencilerin yazmas istenmemelidir.13 14. Yazl Yoklamalar NaslPuanlanmal? Puanlamada birden ok puanlayckullanlmaldr. Anahtarla puanlama teknii tercihedilmelidir. Snav ktlar puanlanrken rencilerinismi gizlenmelidir. Ktlar okumak yerine soru okumateknii kullanlmaldr. (Tm rencilerinbirinci sorusu okunur,ktlarkarlatrlarak ikinci soru okunur.)14 15. Yazl Yoklamalar NaslPuanlanmal? (devam) llmek istenilen davranlarn dndakiyaz gzellii, kt dzeni vb.davranlara puan verilmemesine zengsterilmelidir. Yorgunluk, sklma gibi durumlardaktlarn okunmas braklmaldr. iirme cevaplara puan vermemeye zengsterilmelidir.15 16. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl YnleriYazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri rencilerin, analiz,sentez vedeerlendirme dzeyindeki bilgilerinilmek iin uygun bir snavdr. Kapsam geerlii dktr. rencilerin, konuyu derinlemesinekavrayp kavramadklarn renmekiin uygundur. Yaz gzellii, anlatm veya ifadegc, kt dzen, kompozisyonyetenei gibi deikenler puanlamayakarrsa geerlik ve gvenirlikdebilir.16 17. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl Ynleri (devam)Yazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri rencilerin yanl bilgileri kolaycatespit edilir. Duyarlk anlamnda gvenirliidrr. Sorularn hazrlanmas veuygulanmas fazla zaman almaz. iirme esnek yant vermeyeelverilidir. Bu durum puanlamayanllna yol aarak gvenirliidrebilir.17 18. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl Ynleri (devam)Yazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri ans baars ok az veya yokdenecek kadar azdr. Sorular okunmas ve puanlanmasiin uzun zamana ihtiya vardr. renciye bildiklerini zgrcedzenleyip sunma imkn verir.renciyi snrlamaz. Puanlama gvenirlii dktr. Kompozisyon becerilerinin veanadilin ve yabanc dillerin yazlkullanmn lmek iin en uygunsnavdr. Yantlayclarn yantlarn yazmakiin harcad zaman ve enerji okolduundan, dnme, analiz etme,deerlendirme, organize etme gibidavranlara ayrlan zaman veenerjinin snrland da dnlebilir.18 19. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri2. Ksa Yantl Snavlarrencilerin bir kelime, bir sembol, bir rakamya da bir cmle ile cevap verebildiklerisorulardan oluan testlere ksa cevapl testlerdenir.Ksa cevapl sorular; sorunun okunarakdnlmesini ve ksa da olsa yazl bir cevapverilmesini gerektirdiinden yazl yoklamalarabenzer. Ksa cevapl testlerde iki tip sorukullanlr. Bunlar; soru biiminde olanlar veboluk doldurmal olanlardr.19 20. Ksa Cevapl TestlerinKullanlabilecei Durumlar Bilgi, kavrama, uygulama basamadavranlarnn llmesinde kullanlabilir.Ancak kavrama ve uygulama basamadavranlarn len soru hazrlamak dahazordur. Boluk doldurma tipindeki sorular dahaok hatrlama, grnce tamamlama gibibilgi basamandaki basit davranlarlebilir.20 21. Ksa Cevapl TestlerinKullanlabilecei Durumlar(devam) Okuma-yazma becerilerinin yeterincekazanlm olduu eitimin hemen herbasamanda kullanlabilir. Test hazrlamak ve puanlamak iinzamann ok uzun olmad durumlardakullanlabilir.21 22. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri iirme cevap verilemeyecei iinpuanlayc bunun etkisinde kalarakpuanlama yapmaz, bu da geerlii artrr. lme konusu olmayan kt dzeni, yazgzellii gibi davranlara puan verilmezve yanllklar daha az olduundan geerliiyksektir.22 23. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri(devam) Cevaplama sresi ksa olduundan oksoru sorulabildiinden hem kapsamgeerlii hem de gvenirlii yksek olur. Bilgi, kavrama ve uygulama basamadavranlarnn llmesi iin geerlidir. ans baars hi olmadndan gvenirlikyksektir.23 24. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri(devam) Cevaplar ksa ve belli bir kesinlikteolduundan daha objektif puanlanr vepuanlama gvenirlii yksektir. Hazrlanmas, uygulanmas ve puanlamaskolay olduundan kullanldr.24 25. Sorular Yazlrken Nelere DikkatEdilmelidir? Her sorunun bir tek doru cevab olmaldr. Soru ile nemli tek bir davranllmelidir. Ne sorunun kendi iinde ne de diersorularda ipucu bulunmamaldr. Boluk doldurma sorularnda en ok ikiboluk braklmaldr.25 26. Sorular Yazlrken Nelere DikkatEdilmelidir? (devam) Boluun dndaki kelimelerle sorunun nesorduu aka anlalmaldr. Testteki tm boluk doldurma sorularndabraklan boluklar eit uzunlukta olmaldr. Sorular rencilerin bildii bir kaynaktanaynen alnmamaldr.26 27. Ksa Yantl Snavlarn Yararl veSnrl YnleriKsa Yantl SnavlarnYararl YnleriKsa Yantl SnavlarnSnrl Ynleri Cevaplar ksa olduundan oksoru sorularak fazla bilgi yoklamaimkn vardr. Bu da snavnkapsam geerliini ve duyarllkanlamnda gvenirliini ykseltir. Bu tr snavlarda st dzey(analiz-sentez-deerlendirme)davranlar llmez. Puanlama yazl yoklamalaragre daha objektiftir. rencileri daha ok ezbereynelten snav trdr27 28. Ksa Yantl Snavlarn Yararlve Snrl Ynleri (devam)Ksa Yantl SnavlarnYararl YnleriKsa Yantl SnavlarnSnrl Ynleri ml, yaz gzellii gibi etkenlerinpuanlamaya katlmas daha azdr. Tamamen objektif puanlanamaz. Cevaplamada ans baarsyoktur.28 29. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri3. Eletirme MaddeleriEletirme testleri bir bakma oktansemeli testlerin deitirilmi eklidir. Busnav trnde; oktan semeli madde kkyerine, stunun birinde sorular, dierinde isemuhtemel cevaplar vardr. Sol stundakiifadelere sorular, sa stundakileremuhtemel cevaplar denir. renciden birincistundaki ifadeleri okuyup, ikinci stundakiifadelerden biriyle eletirmesi istenir.29 30. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? fadelerin ve cevaplarn ak, anlalr vekesin bilgiyi yoklayc zellikte olmas gerekir. Cevaplar sayca ifadelerden(ncllerden)fazla olmaldr. Bir eletirmeli maddeler grubundaki maddesays en az 6, en ok 15 olmaldr. Bir eletirme takmndaki ifadelerin vecevaplarn eit olamamas gerekir. fadeler (ncller) uzun, cevaplar ksaolmaldr.30 31. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? (devam) fadeler (ncller) sayfann sol tarafnda,cevaplar sa tarafnda olmaldr. Her iki stunda yer alan ifade vecevaplarn ayn konuya ait olmasna dikkatedilmelidir. Puanlamann kolay olmas asndancevap boluklar ifadelerin (ncllerin)solunda yer almaldr.31 32. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? (devam) Bir eletirme takmn oluturanmaddelerin hepsi ayn sayfadabulunmaldr. Ynergede eletirmenin neye greyaplaca, cevaplarn nasl iaretleneceiak ve anlalr bir dille belirtilmelidir.32 33. Eletirme Maddelerinin Yararlve Snrl YnleriEletirmeMaddelerinin YararlYnleriEletirmeMaddelerinin SnrlYnleri lme ve puanlama ilemikolaydr. Deneyimsiz kiiler iin sorularnhazr