15
Billionaire Jin คู่ปรับหัวใจของคุณชายจอมกวน 7 บทน�ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับที่ทั่วโลก ต่างให้การยอมรับในตัวของผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากที่นี่ จึงไม่แปลกเลยที่ไมว่าใครต่างก็ใฝ่ฝันและอยากเข้ามาเรียนต่อที ่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และใช่... นอกจากเหตุผลในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเหล่านั้นแล้ว ยังมีอีกสิ่ง... ไม่สิ...แปดสิ ่ง...ไม่...แปดคน แปดตระกูล...ที่ถือเป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้ หลายๆ คนอยากเข้ามาร�่าเรียนที่นี่จนใจแทบขาดเหลือเกิน แปดตระกูลที่ถูกจัดให้เป็นบุคคลในระดับไดมอนด์ (Diamond) ของ มหาวิทยาลัย...ทุกการกระท�าของพวกเขาคือสิ่งที่ถูกจับตามองจากทุกคนใน มหาวิทยาลัย พวกเขามีพื้นที่ส่วนตัวที่แสนเลิศหรูบนตึกขนาดใหญ่ถึงสี่ชั้นรวด มีห้องพักผ่อน ห้องล็อกเกอร์ สระว่ายน�้า ห้องอาหาร และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น ของส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นโคตรจะวิเศษเลอเลิศและเวรี่วีไอพี อลังการงานสร้างยิ่งกว่าใครหน้าไหนในมหาวิทยาลัยครอสเวลล์แห่งนี้ เรียก ได้ว่าถ้าใช้ค�าว่า 'สองมาตรฐาน' ยังอาจจะน้อยไป... แน่นอน...ความโค-ตะ-ระวีไอพีนั่นท�าให้เกิดข้อกังขาอยู ่ไม่มากก็น้อย Billionare Jin.indd 7 8/3/2559 BE 10:44

Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

7

บทน�ำ

Crosswell University คอชอของมหาวทยาลยทเปนทรจกเปนอยางด

ทวทกมมโลก ถอเปนมหาวทยาลยทมมาตรฐานและคณภาพในระดบททวโลก

ตางใหการยอมรบในตวของผทส�าเรจการศกษาจากทน จงไมแปลกเลยทไม

วาใครตางกใฝฝนและอยากเขามาเรยนตอทมหาวทยาลยแหงน และใช...

นอกจากเหตผลในเรองคณภาพและมาตรฐานเหลานนแลว ยงมอกสง...

ไมส...แปดสง...ไม...แปดคน แปดตระกล...ทถอเปนเหตผลหลกทท�าให

หลายๆ คนอยากเขามาร�าเรยนทนจนใจแทบขาดเหลอเกน

แปดตระกลทถกจดใหเปนบคคลในระดบไดมอนด (Diamond) ของ

มหาวทยาลย...ทกการกระท�าของพวกเขาคอสงทถกจบตามองจากทกคนใน

มหาวทยาลย พวกเขามพนทสวนตวทแสนเลศหรบนตกขนาดใหญถงสชนรวด

มหองพกผอน หองลอกเกอร สระวายน�า หองอาหาร และทกสงทกอยางทเปน

ของสวนตว แสดงใหเหนวาพวกเขานนโคตรจะวเศษเลอเลศและเวรวไอพ

อลงการงานสรางยงกวาใครหนาไหนในมหาวทยาลยครอสเวลลแหงน เรยก

ไดวาถาใชค�าวา 'สองมาตรฐาน' ยงอาจจะนอยไป...

แนนอน...ความโค-ตะ-ระวไอพนนท�าใหเกดขอกงขาอยไมมากกนอย

Billionare Jin.indd 7 8/3/2559 BE 10:44

Page 2: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

8

แตชวยไมไดเลย ในเมอมหาวทยาลยครอสเวลลแหงนเกดขนไดดวยเงนทน

อนมหาศาลจากทงแปดตระกลทวา และหลายๆ คนทเขามาเรยนทนตางก

อยากใหลกหลานของตระกลทงแปดเหลานมองเหนความสามารถของ

พวกเขา และเสนอต�าแหนงหนาทการงานทเรยกไดวาเปนทสดของความส�าเรจ

แลวเมอพวกเขาส�าเรจการศกษา...

เหลาลกหลานของตระกลชอดงทงแปดไดรบฉายานอกจากระดบ

ไดมอนดวา 'บลเลยนแนร (Billionaire)' และในปจจบน...เหลาไดมอนดรน

0024 แหงตระกลทงแปดประกอบดวย...

วคเตอร หยาง

เคลวน เค.

ทรอย เพยตน

เฮนร ล

แซคการ จน คอนเนอร

ออสตน ซมมอนส

ซาเวยร อวานอฟ

มาเคยลา เทย

มหาวทยาลยครอสเวลล...และบคคลในระดบไดมอนดทงแปดอนแสน

จะทรงเกยรต...ขอตอนรบสดนแดนของมนษยสองบรรทดฐาน สถานททไรซง

ความยตธรรม...สถานทซงทกกฎระเบยบในดนแดนแหงนวดกนดวยสงเดยว

คอ...

'เงน!!!'

$$$$$$$$$$$$$$$

ซาเวยร : ถาใหถามวาใครโดนเกลยดเยอะทสดในบรรดาพวกเราทกคน

นะเหรอ...

มาเคยลา : กตองพเคลวนนะส ใครๆ กเกลยด...

ทรอย : ผมคดวาค�าถามมนหมายถงในบรรดาพวกเรากนเองพวกเรา

เกลยดใครมากทสดมากกวานะ

Billionare Jin.indd 8 8/3/2559 BE 10:44

Page 3: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

9

ซาเวยร : ออ...

มาเคยลา : กตอบวาพเคลวนไมถกเหรอ -_-

เคลวน : ถาจะบอกวาฉนนงอยตรงน จะมใครแปลกใจกนมย

(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)

ออสตน : ถาถามผมนะ ผมวา...

มาเคยลา : หรอจะพซาเวยรนะ

ซาเวยร : ไมคดวาจะเปนตวเองบางเหรอยยหมวย

มาเคยลา : ไมพกพเคลวนแนๆ (ท�าเปนไมไดยน)

เฮนร : ถาถามตอนนกนาจะเปนจนละมง

จน : อะ...อะไรนะ (สะดง)

ซาเวยร : อา...นาสนใจน~

เฮนร : ชวงหลงจนกอคดไวเยอะเลยทเดยว ไมนานมานเขาเอาตกตา

เดกไปดดแปลงจนกลายเปนตกตาหนบงคบแลวเอามาหลอกผมซะจนหลอน

ไปหมด

เคลวน : เออ นยงไมนบคดทหลอกขายไอโทรศพทอบดลนนอกนะ ม

อยางทไหนบอกวามนมอยเครองเดยวในโลก แลวดนเอาไปขายไอวคเตอร

ดวยเนยนะ!!

วคเตอร : ผมกโดน (- -)

จน : ผทอยเหนอหวงโซอาหารเปนผรอดชวต ไมเคยไดยนเหรอไง

เฮนร : ฉะนนถาจะถามวาตอนนใครทโดนเกลยดเยอะทสด ผมคงตอง

ตอบวาจน เพราะผมเลอกเขา :)

มาเคยลา : ฉนกอยากชวยหรอกนะ แตเขาปวนคนอนไวเยอะจรงๆ ไอ

นสยชอบกมหนาเลนมอถอจกๆ กบท�าเปนหนาซอนะ หลอกคนอนไดแตหลอก

พวกเราไมไดหรอก เขานะมแผนการอยตลอดเวลานะละ

จน : ฉนนกวาเธออยากชวยฉนซะอก =_=;

มาเคยลา : อยากชวย ไมไดแปลวาจะชวยไง (' ')

ทรอย : จนเปนพวกเอาตวรอดนะ มนไมใชวาเขาเปนคนไมดอะไรหรอก

แตถาใครมเรองอะไรกน เขาจะเปนพวกรอดๆ เชนทเขาตงโปรแกรมใหมอถอ

Billionare Jin.indd 9 8/3/2559 BE 10:44

Page 4: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

10

อบดลดาวคเตอรและขายใหเคลวน สวนอนทตงใหดาเคลวนกขายใหวคเตอร

ถาไมเรยกวาพวกรอดๆ แลวจะเรยกวาอะไรละ

เคลวน : ไหนๆ กเมนชนชอฉนมาแลว มาคยเรองเกาะใหมทฉนเพง

คนพบดมย ฉนเปนคนคนพบจรงๆ นะ O_O ตอนนนฉนก�าลงนงเครองบนเจต

ผานแถบทางใตของฮาวายและเหนเกาะหนงเขา เกาะนนดนไมเคยมคน

คนพบมากอน ฉนเลยจดการซอมนและขนทะเบยนเรยบรอยแลว ใหทายวา

ฉนตงชอเกาะวา...

(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)

ซาเวยร : เออออออ ถงไหนแลวนะ ออ...ฉน...ฉนใชมย ใชๆ สวนตวฉน

ไมไดมเรองอะไรกบเขาหรอกนะ จนส�าหรบฉนก...กดอะ เหมอนลกหมา (' ')

เคลวน : นแกลงท�าเปนไมไดยนกนเลยเหรอ -_-!!

วคเตอร : ห...

จน : พซาเวยร -_-;;

ซาเวยร : มนเปนการเปรยบเทยบแบบเอนดนะยะ ไมชวยซ�าเตมกด

เทาไหรแลว ฉนก�าลงจะพดอยนไงวาฉนไมมเรองบาดหมางอะไรกบเขา แต

ถาทกคนเฮโลจะแกลงเขา ฉนกพรอมชวยเสมอ

จน : ใหผมเดานะ ไมไดชวยผมใชมย -*-

ซาเวยร : เออส จะชวยนายท�าไม ฉนกตองชวยคนอนแกลงนายส O_O

ออสตน : ทกคนกใจรายไป อยาลมสวาเวลามอถอพง แลปทอปพง

อยากแอกแบบผดกฎหมายไมใหใครจบได ใครเปนคนชวย

วคเตอร : หรอแมแตตามสตอลกแฟนตวเองจากกลองวงจรปดทโรงแรม

ในอมสเตอรดม (- -)

ทกคน : (เงยบ)

เคลวน : เรองเกาะของฉน... (เหนจงหวะอยากจะแทรก)

มาเคยลา : เดยวนะ พสตอลกคหมนตวเองถงอมสเตอรดมเลยเหรอ

โรคจตรเปลา!! (ตะโกนแหวกขนมาท�าเปนไมไดยนเคลวนอกตามเคย)

ซาเวยร : วคเตอร ปากมากจรงๆ ใครสงใหพดเรองนนฮะ จน! นนาย

เอาความลบฉนไปขายเหรอ!

Billionare Jin.indd 10 8/3/2559 BE 10:44

Page 5: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

11

วคเตอร : เปลาน กตอนพซาเวยรเดนเขามาขอใหจนท�าให ผมกอยตรง

นน (- -)

จน : พมองไมเหนวคเตอรไดไงนะ

ซาเวยร : ฉนเปนประเภทมจดมงหมายทชดเจนมากเขาใจมย พวก

มนษยทอๆ ยนนงๆ หนาลอยๆ ใครจะไปสน ดเทาไหรทไมกระแทกประตใส

ใหไสไหลนะ -*-

เคลวน : เรองเกาะของฉนนาสนใจกวาเรองพซาเวยรอกนะ!

ทกคน : (เงยบ)

วคเตอร : แปว~ (ท�าเสยงลอเลยน)

เคลวน : ไอ...ไอ... (คดหาค�าดาอย)

เฮนร : ตกลงพสตอลกนโคลสจากกลองวงจรปดของโรงแรมใน

อมสเตอรดมจรงเหรอ นนมนนาขนลกมากเลยนะ ดด ทรอยนหนาซดเลย~

(แทรกเหมอนเคลวนไมไดพดอย)

ทรอย : อยาลากผมเขาไปเกยวส

ซาเวยร : ฉนไมเคยท�าอะไรนาขนลกแบบนนใสนายเลยนะทรอย~

(เสยงหวานมากกกก)

วคเตอร : ทรอยไมรเรองของสะสมของพซาเวยรเหรอ (- -)

ทกคน : ของสะสม?

ซาเวยร : อะไร ตอนนนนายกอยในหองเหมอนกนเหรอ ท�าไมฉนไมเหน

ละ นตอไปนฉนเดนไปไหนจะเอาสปอตไลตแขวนคอไปดวย อยางนอยจะได

มองเหนหนอย -*-

วคเตอร : เปลา อนนจนบอก (- -)

จน : เฮย อยามาโยนกนแบบนส นายเปนคนถามเองไมใชเหรอไงวาพ

ซาเวยรมาหาฉนท�าไม ฉนกแคตอบไปตรงๆ วาพซาเวยรเอาของมาฝาก เพราะ

กลวนโคลสจะเหนเขา

ซาเวยร : นายไมควรจะเปดดดวยซ�า! หนอยยย! ทเอาไปฝากนเพราะ

ไวใจ เหนวานายนาจะเปนคนไมอยากรอยากเหนทสดหรอกนะ

จน : ถามนเปนความลบกลอกไวส -_-

Billionare Jin.indd 11 8/3/2559 BE 10:44

Page 6: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

12

มาเคยลา : ตกลงวาของสะสม...

จน : กไมมอะไรมาก...อบ!

ซาเวยร : เงยบนะไอเดกบา! (เอามอตะครบปากจน)

วคเตอร : ตกตายางทรอย รปแอบถายของทรอย ราวๆ สบแปดอลบม

รปได แลวกไฟลเสยงทรอยบอกฝนด...ทผมฟงแลวมนนาจะอดมาจากทไกลๆ

แลวกเสอกฬาเหมนอบหนอยๆ จะตองใชแลวและไมยอมซกแนๆ สรปกคอ

ผมวาผหญงคนนนากลว (- -)

ซาเวยร : (หวดดดดดดดดดดแบบไมมเสยง)

ทรอย : (รองไหขางใน)

เฮนร : (กลนข�าจนปอดจะฉก)

ออสตน : (รสกโชคดทไมใชตวเอง)

มาเคยลา : วาว...พน...นากลวกวาทฉนคดอกนะ

เฮนร : บางทแกนาจะไปขอหมายศาลนะ แบบหามเขาใกลในระยะ

สามรอยเมตรไรง (กระซบ)

ทรอย : ขอแลว แตไมได พซาเวยรบลอกไว (กระซบตอบ)

จน : บอกแลวไงวาถาเปนความลบกตองลอกไว (ตอบหนาตาย)

ซาเวยร : จนนนนน!!! จนนนนนนนน!! นายมน...ไอ...ไอเดกบาาาาาา!!

จน : เฮย มาโกรธอะไรผม ไปโกรธวคเตอรด ไอบานนเปนคนบอกนะ

ผมไมไดบอกสกหนอย!! O_O

วคเตอร : โกรธจนนะถกแลว จนเปนคนเปดหบใหผมด (- -)

จน : ไอ...ไอคนทรยศ =_=;;

วคเตอร : (- -) (ไมมส�านกใดๆ ทงนน)

ซาเวยร : ฉนขอถอนค�าพดทงหมดทเคยบอกวาฉนไมไดเกลยดอะไร

นาย เพราะตอนนฉนเกลยด~ เกลยดดด~ เกลยดดดด~ และฉนนกไดแลว

นายเคยเอาไอตกตาผบาๆ นนมาหลอกฉน ท�าเอาฉนขนลกขนพองไมกลาอย

คนเดยวตงเปนชาต! ทนแหละ สาบานไดเลย ถามนมอะไรทฉนจะท�าเพอเอา

คนนายไดละก ฉนจะท�าแนนอน ไมวาจะตองบกปา ลยน�า วงทะลทอรนาโด

ทไหนฉนกจะท�า จ�าค�าฉนไวเลย สาบานดวยเลอดของซาเวยร อวานอฟ คอย

Billionare Jin.indd 12 8/3/2559 BE 10:44

Page 7: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

13

ดวววว!!!

เปรยง!! (อยดๆ กฝนฟาคะนองมฟาผาดานหลง)

จน : เออก (กลนน�าลายอกใหญ)

ทกคน : (เงยบ)

จน : (ยงหนาซดอย)

ซาเวยร : (จองเขมงแบบสาปแชง)

จน : (หลบตา)

ซาเวยร : (แกตองตายยยย - ในใจ)

จน : (ซวยแลว - ในใจ)

เคลวน : ตกลงฉนพดเรองเกาะใหมของฉนไดยง

เฮอ...เอาเขาไป

ณ มหาวทยาลยครอสเวลล

ผมไมชอบการตกเปนเปาสายตา ชวตเรยบงายเนยละคอชวตทดทสด

แลว ตระกลทท�าธรกจโปรงใสอยางเราซงไมเคยมเรองกบใครท�าใหผมไมม

ศตรทไหน เพราะแบบนนผมถงไมมบอดการดหรอพอบานเดนตามเปนโขยง

เหมอนคนอนๆ

หมายถง...จรงๆ กมนะละ แตผมไมใหพวกเขาเดนตามทกยางกาว มน

ท�าใหผมดเหมอนเดกไมรจกโต นาอายจะตายชก

ผมกระชบกระเปาเปตอนก�าลงเดนขามถนนกลบไปทตกไดมอนด มน

เปนอกวนทผมไมไดเขาเรยน ผมแคไปนงเลนในหองและตงค�าถามยากๆ

กวนประสาทอาจารยเลน ผมไมชอบการนงเรยนในหอง ชอบอานเองและหา

งานวจยดมากกวา ทยอมไปเพราะแคไมอยากโดนพอดเทานนเอง มนไม

ยตธรรมเลยเนอะ ในเมอพวกไดมอนดคนอนๆ ไมเหนมใครไปเรยนสกคน ม

ผมเนยละทตองไปเพราะถกพอตามเชกอยเรอยๆ

พอบอกวาเขาตองพยายามอยางมากเพอรกษาธรกจของตระกลเราไว

ตงแตรนปทวดมาจนถงรนพอ ธรกจของพวกเรามแตพฒนาไปในทศทางทด

ขน รวยขนๆ ทกรน และพอจะไมยอมใหผมมาท�าพงดวยความไมเอาไหนหรอ

Billionare Jin.indd 13 8/3/2559 BE 10:44

Page 8: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

14

ความขเกยจเดดขาด

ไมเอาไหน? ขเกยจ?

สองค�านนมนหางไกลกบผมทสดเลยนะ พอกพดไปเรอย

ผมสะดดกกตอนทมผหญงกระโดดตดหนา ผมเพงขามถนนมานะ ท�า

แบบนไมปลอดภยเลย -_- เธอใสชดกระโปรงยาวสชมพ และก�าลงยนกลอง

ของขวญมาให ปากเธอพมพ�าอะไรทไมมเสยง เพราะผมครอบหฟงอนใหญ

เอาไว เธอพดๆ อะไรไปเรอยในขณะทผมหยบโทรศพทมอถอขนมากดเรงเสยง

เพลงและยนใหเธอดวาผมท�าแบบนเพอทจะไมตองฟงเธอพด

เธอท�าหนาผดหวงจนเหมอนจะรองไหออกมา ดๆ แลวกนาสงสาร...

หนาจอมอถอมขอความเดงขนมาพอดวาผมตองกดเตมแรธาตในเกม

สงครามทก�าลงเลนอย ผมก�าลงแขงกบเฮนรอย แตแนนอนวาผมชนะเหนๆ

โดยไมตองคด เฮนรนะนะจะมาเลนเกมสผมได -*-

เมอกเหมอนคดอะไรอยนะ ลมไปแลว

ออใช ผหญงคนนน...

ผมเบยงตวเดนหลบเธอเหมอนเหนเปนแคตนไมตนหนง ส�าหรบผม

นะ...ผหญงเปนสงมชวตทไมควรของแวะมากทสด พวกเธอเขาใจยากจะตาย

ไป อลเบรต ไอนสไตนวาฉลาดแลว ลองมาใหพยายามศกษาผหญงหนงรอย

คนพรอมๆ กนส ไมมทางทเขาจะเขาใจพวกเธอไดหรอก พวกเธอนะ...

คาดเดาไมได แปรปรวน ฉนเฉยวแถมยงไมยอมรบความผดอกตางหาก ท

นาร�าคาญทสดคอเสยงแหลมๆ ทพดเจอยๆ ตลอดเวลาเนยละ ผมพยายาม

จ�ากดจ�านวนผหญงทใหอยรอบๆ ตว

1) แม แมพวกเราจะไมไดเจอกนบอยๆ แตผมไมอดอดเวลาอยกบเธอ

ยกเวนตอนทเธอถามวาผมกนขาวรยง กนอะไรมาบาง พกผอนกชวโมง สง

หามผมเลนเกม...หรอถามอะไรจกจก

2) มาเคยลา ผมเลยงไมได พวกเราอยทตกไดมอนดดวยกนเกอบ

ทกวน เสยงของมาเคยลาแหลมมาก มหลายครงทผมใสหฟงและเปดเสยงดงๆ

เพอไมใหไดยนเสยงเธอ แตมาเคยลาเปนผหญงไมนาร�าคาญนะ ทนาร�าคาญ

นะคอเสยงของเธอตางหาก

Billionare Jin.indd 14 8/3/2559 BE 10:44

Page 9: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

15

3) พซาเวยร ผมท�าอะไรเธอไมได เธอเหมอนซเปอรแมนนะละ ไมมใคร

ก�าจดซเปอรแมนได ไมส ซเปอรแมนยงแพครปโตไนต แตพซาเวยรไมแพอะไร

เลย เพราะงนเธอตองเปนยงกวาซเปอรแมน เธอเปนอมตะอยางแทจรง -_-

สงทท�าไดคอพยายามหาทางไมอยกบเธอเทานนเอง ซงผมเลอกทจะซอนตว

ในหองตวเองและแอบแฮกเอาตารางเวลาของพซาเวยรมาจากพอบานของ

เธอนะละ แมวาผมจะไดตารางเวลามาแลว แตกยงบงเอญเจอเธอบอยกวา

ทตงใจอยด แตกนนละ พซาเวยรเจงยงกวาซเปอรแมนนนา ทางทดคออยาไป

ยงกบเธอจะดทสด จ�าไวแคนนพอ

ใช ผมมผหญงแคสามคนเทานนทอะลมอลวยใหอยใกลๆ ได สวน

คนอน...กอยางทเพงผานไปนะละ พวกเธอคอตนไม กอนหน เสาไฟฟา

ตไปรษณย วตถทผมไมคดจะพดดวย และไมคดจะฟงมนพด เขาใจใชมย

-*-

ผมลดเสยงเพลงลงตอนทวงขนบนไดเขาตก หนาจอใหมทสงจากญปน

เพงมาถงพอด ผมจะลองเลนเกมจ�าลองการบนผานหนาจอนโดยไมบอกใคร

ไมใชวาหวงหนาจอหรอกนะ แตก...กหวงนดๆ =_=; รอบทแลวออสตนมาเลน

และเผลอเดนชนหนาจอจนมนเปนรอยเลย ของพวกนไมไดหางายๆ นะ

โวยยยย มนเปนรนแรกทสงใหพวกเกมเมอรดงๆ เทานนเลน ถาไมใชผมคง

ไมไดมาไดงายๆ หรอกนะ เหอะ!

ฟบ!

ฝามอหนกๆ ทวางลงบนไหลขวาท�าใหผมสะดงและหนไปมองทนท

เพลงทก�าลงฟงอยจบพอด ผมไดยนความเงยบชวอดใจกอนจะตามมาดวย...

"จน" เธอเรยกชอผมเบาๆ

หอ...

ผหญงทยนอยขางหลงคอคนทผมจะไมมวนลม แมผมจะไมไดเหนหนา

เธอมานานหลายปมาก แตไมมทางทผมจะลมไฝเลกๆ ใตตาขวาของเธอได

หรอก ผมของเธอหยกศกเหมอนเดม ดวงตาสน�าตาลออนนนเหมอนจะมอง

ทะลใจคนอนได แมแตใบหนาเลกๆ ทมแกมปองกยงเหมอนเดม

"ฮะ...เฮย...เฮยยยยย!!! O_O"

Billionare Jin.indd 15 8/3/2559 BE 10:44

Page 10: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

16

ตบ!

พลกๆๆ

ขาผมออนไปหมดดวยความชอก รตวอกทกก�าลงหงายหลงกลงลงมา

ตามขนบนไดแลว แขนกบขากระแทกขนบนไดจนเจบหนบไปหมด ผมปลอย

ใหตวเองกลงๆ ลงมาโดยไมโวยวาย และในทสดกนอนหงายอยางหมดสภาพ

บนทางเดนเทาหนาตกไดมอนด

ผมตาฝาดไปรเปลา หรอวาฝนกลางวน

ไมๆ มนคอฝนรายตางหาก ฝนรายแนๆ ถามผหญงคนนนในความฝน

ละกมนตองเปนฝนรายลกเดยว

เงาททาบทบหนาผมตามมาดวยใบหนาสวยๆ ทไมเคยเปลยนเลยตงแต

แปดขวบ ถาจะใหพดตรงๆ แลว ผมวาเธอสวยขนดวยซ�า แซมกมหนามองผม

จนผมยาวๆ ของเธอเกอบแตะปลายจมก กลนแชมพเปนผหญงขนาดนเลย

เหรอ นขนาดมองจากมมใตจมกเธอยงดดเลย อะไรวะ แซมเนยนะ ยย

ไจแอนทนสยไมดทชอบปาโคลนใสคนอนเนยนะ...

"ตกใจอะไรขนาดนนนะ -_-"

ผมไดแตกะพรบตามองเธออยางงงๆ ความทรงจ�าเกยวกบแซมเมอ

สบปทแลววงกลบเขามาอยางหามไมได ทกๆ เหตการณเกยวกบเธอเหมอน

รอยแผลเปนในความทรงจ�าของผมอยางนนละ แซมเออมมอจะมาดงแขนผม

ขน แตผมสะดงและปดมอเธอออก

"ทาทางคงจ�าฉนไดสนะ" เธอยกไหลเหมอนเหนวามนเปนเรองตลก แต

มนไมมอะไรเกยวกบเธอทตลกเลย ไมเลยแมแตนด ผหญงคนนนะโหดราย

จตใจแปลกเกนมนษยมนา ผมไมแปลกใจหรอกถาวนหนงเธอจะตองไปอย

ในสถานบ�าบดสกทและโดนขงตลอดชวต เพราะวาเธอนะ...

"นนทาฉนในใจเหรอไง"

"ปละ...เปลา =_=;;" ท�าไมตองท�าเสยงสนวะ ท�าไม!

"ฉนไมวาอะไรหรอก ฉนกสมควรถกนายนนทาจรงๆ ตอนเดกๆ ฉนท�า

กบนายไวเยอะนเนอะ" แซมยกไหลกอนจะปดผมไปดานหลง ผมคอยๆ ยน

ตวเองลกขนยน สายตายงคงมองเธอเพราะกลววาอยดๆ จะถกจโจมเขา ไวใจ

Billionare Jin.indd 16 8/3/2559 BE 10:44

Page 11: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

17

ไดทไหนละ

"เธอ...เธอมาทนท�าไม" ผมถามและมองไปรอบๆ ตวอยางหวาดระแวง

"นซอนกลองใชมย เกบภาพฉนตอนตกบนไดไวรเปลา"

"เปลา" เธอรบตอบกอนจะพมพ�าเบาๆ "จรงๆ กนาจะเกบภาพไวนะนะ

มนตลกจรงๆ ละ"

"-_-"

"หมายถง...ถาเปนฉนเมอกอนคงท�าแบบนน แตตอนนฉนไมใชคนเดม

แลว" แซมฉกยมกวาง นารก สดใสเชยว ถาเปนคนอนคงตกหลมพรางไปแลว

แตส�าหรบผมไมวาจะมองยงไงไอแกมปองๆ นาหยกนนกดเหมอนแกมของ

แมมดอยด -_- "นายนตดตอยากเหมอนกนนะ ฉนตองลงทนไปขอรอง

วคเตอร...ซงเขากไมไดชวยอะไรหรอกนอกจากบอกใหมาดกเจอนายเอาเอง

=_=;;"

แมของเธอเปนนองสาวของพอวคเตอร ถาจะใหเรยงล�าดบญาตแลว

เธอกบวคเตอรกเปนลกพลกนองกนนะละ แตผมรวาพวกเขาไมไดสนทกนเลย

ครอบครวหยางเปนครอบครวทคอนขางจะชอบการแขงขนนะ ลกหลาน

พวกเขาเลยไมไดสนทกนเทาไหร ออกแนวเปนคแขงกนมากกวา นถาวคเตอร

รอยแลววาแซมจะมาหาผม ท�าไมถงไมเตอนกนบางฮะ! เขากรไมใชเหรอวา

ลกพลกนองเขานสยแยขนาดไหน และรอยแกใจวาผมไมชอบเธอแคไหนดวย

เอะๆ ผมนกออกแลว! หรอเธอจะแปะอะไรไวขางหลงเนย O_O ผมรบ

ลนลานเอามอตะครบกระเปาเปตวเองดวามแผนกระดาษตดไวรเปลา เธอใช

มกนประจ�า ไม 'ไอขแย' ก 'ผมใสกางเกงในสแดง' หรอไมก 'จนสะดอจน'

ไอสะดอจนนท�าเอาผมไมมาโรงเรยนไปอาทตยหนงเลยนะ

"เปลา ฉนไมไดแปะอะไรไวทหลงนายดวย" แซมถอนหายใจ "ฉนไมได

มาทนเพอจะทะเลาะกบนาย"

"เธอมาทนเพอแกลงฉนไง -*-"

"ฉนบอกแลวไงวาฉนไมเหมอนเดมแลว มนผานไปตงสบปแลวนะจน

ฉนโตแลวนะ ไมเหนเหรอไงวาฉนไมไดท�าตวไมดใสนายเลยตงแตมาถง O_O"

"แคสามนาท =_="

Billionare Jin.indd 17 8/3/2559 BE 10:44

Page 12: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

18

"ถาเปนเมอกอนฉนเคยท�าตวดกบนายนานถงหนงนาทเหรอไงละ -_-"

นนกจรงแฮะ...แตไมไดหมายความวาไวใจไดหรอกนะ

"ตกลงเธอตองการอะไร อยดๆ ท�าไมถงได..."

"ฉนตองการความชวยเหลอจากนาย" เธอพดดวยสหนาจรงจง จรงจง

มากจนผมหวเราะออกมา

"เธอ...เธอเนยนะ..."

"มนนาตลกตรงไหน"

"กเธอ..." ผมเอามอปดปากแลวหวเราะเบาๆ "เธอเนยนะตองการความ

ชวยเหลอจากฉน" แซมไมเคยขอความชวยเหลอจากใครหรอก ครอบครวเธอ

เปนหนงในผสงออกเครองแกวทใหญทสดในโลก ความรวยไมแพใคร (จรงๆ

แลวแพครอบครวผมนะนะ แตถาผมบอกเธอแบบนน เธออาจจะตอยผมจน

ฟนแตกได)

เดยวนะ กลบไปทประเดนเดมกอน ทพดมาทงหมดแคอยากจะบอกวา

มนไมมอะไรทผมชวยเธอไดหรอก ตอใหชวยไดกไมชวย :p

"ใช กฉนพดอยวา..."

"เธอ...ฮะๆ~" กลนข�าไมอยอะ~

"หยดหวเราะเลยนะ!"

ผมเอามอตะครบปาก มนเปนปฏกรยาเคยชนทรางกายขยบไปเอง

นาอายชะมด ผมโตแลวนะ จะมากลวยยไจแอนทขรงแกนท�าไม -_-

ผมกระแอมกอนจะเอามอลงและเปลยนเรอง "ฉนยงอย" มหนาจอใหม

ส�าหรบเลนเกมก�าลงรอผมอยบนหอง

"นายจะไมถามหนอยเหรอวาเรองอะไร"

"ไม -_-"

แซมถอนหายใจอกรอบ ดเหมอนเธอจะพยายามกลนอารมณโกรธอย

นะ แลวไหนบอกวาตอนนไมเหมอนเมอกอนแลวไง แววตาเธอทมผมอยใน

นนมนดบาคลงเหมอนเมอกอนเดะๆ เลยนะ ดด ตอนมองผมนแอบตาขวาง

ดวย สายตาเธอท�าใหผมตองกาวถอยหลงมาหนงกาวอยางเนยนๆ

"ฉนท�าแผนซดหาย"

Billionare Jin.indd 18 8/3/2559 BE 10:44

Page 13: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

19

"..."

"แผนซด" เธอย�าอกรอบ ถลงตาใสเหมอนจะใหผมเขาใจวาเธอ

หมายถงอะไร เดยวนะ มนไมใชโคดลบอะไรหรอกใชมย แผนซด? ซดอะไรละ

=_=;;

"แลว...ไง..." ผมเอยงคอ หรอจะใหผมชวยแฮกกลองวงจรปดของทไหน

เพอตรวจสอบคนรายให แตถาจะท�าแบบนนไปจางคนอนกได ท�าไมตอง

เดอดรอนดนดนมาหาผมถงน

"กซด..." แซมท�าทาเหมอนจะพดออกมา แตกเหลอบตามองไปทางอน

เหมอนรสกผด

รสกผด...

หอ? -_-;;

"ซดอะไรแซม" ผมถามย�าดวยความอยากรอยากเหน สายตาแบบนน

มนไมนาไวใจเลยนะ

"อาทตยทแลวฉนจดรยเนยนเลกๆ ของคนทเคยเรยนประถมพรอม

พวกเรานะ คนมาไมเยอะหรอก สบกวาคนได ฉนเลยเอากลองทเกบของ

สมยเรยนมาเปดในงาน มนมทงพวกไดอาร เสอกฬา อลบมรปอะไรพวกนน"

ผมไมชอบทศทางของเรองนเลย มนเหมอนจะน�าพาไปสความเดอดรอนของ

ผมยงไงไมรส =_=; "แลวววว~"

"แลวอะไร!"

"แลวฉนกเอาซดนนมาเปด แตเปดไปแคนดเดยวฉนกรบปดเลยนะ! ฉน

เอามนไปซอนไวใตเบาะโซฟาของบาน แตตอนจะเกบ มนกหายไปแลว..."

"ซดอะไร"

"ก...ก..."

"แซม..."

"ซะ...ซดทนายเตนระบ�าฮาวายไง!"

"..."

"อยาเพงท�าตาเหลอกแบบนนใสฉนส ฉนไมไดตงใจสกหนอย จ�าไมได

ดวยซ�าวาฉนเกบมนไวในนนดวย มนปนไปกบอลบมรปนะ นายจะมาโทษฉน

Billionare Jin.indd 19 8/3/2559 BE 10:44

Page 14: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

ลกชบ

20

ไมไดหรอกนะ อกอยางฉนก..." แซมพดอะไรตออก แตผมไมไดฟง สมองของ

ผมประมวลอยางรวดเรวกอนจะหยบความทรงจ�าจากเมอสบปทแลวขนมา

กลองทดงรวตามจงหวะ

กลนวานลลา

กระโปรงทท�าจากเชอกสเขยว

เสยงหวเราะของแซม

เสยงหวเราะรายกาจของแซม

"จน" เธอเรยกผมไวและจบแขนผม ผมสะดงและสะบดมอเธอออก ผม

อาจจะตาฝาดไปเองกไดนะ แตเธอหนาเสยทเดยวตอนผมท�าแบบนน

"เธอจะตามมาท�าลายชวตฉนไปถงเมอไหร" ค�าถามเดยวของผมท�าให

แซมหนานงไปทนท บางทเธออาจจะพดถก เวลากลวงเลยมาเปนสบป เธอคง

เปลยนไปแลว ถาเปนเมอกอนเธอจะตองไมยอมใหผมพดจาแบบนใสเธอแน

"จน ฉน..."

"ไปใหไกล ไปใหพนเลย ชวตฉนทไมมเธอกดอยแลว จะกลบมาท�าไม

กไมร...ทงๆ ทฉน..." ผมไมรวาตวเองจะพดอะไร รแคผมรสกแบบนนจรงๆ

ความทรงจ�าของผมเกยวกบแซมมนมเรองแยเยอะกวาเรองด และครงนก

เหมอนกน เธอโผลมาหลงจากหายหนาไปสบปและก�าลงบอกวาซดความ

นาอบอายของผมหายไปเนยนะ ถาเกดคลปมนหลดออกไปจะท�ายงไงละ

ทกครงทเจอหนาเธอนมแตเรองรายๆ อยตลอดเลย จะไมใหผมหวเสยไดยงไง

"ฉนรวานายเกลยดฉน ถาเปนฉน ฉนกคงเกลยดตวเองเหมอนกน" แซม

พดพรอมกบสบตาผม สหนาจรงจงกวาทกครงทเคยเหน "แตเรองนถาเราไม

รวมมอกน เหนทจะมแตผลเสยนะ"

ผมแคนหวเราะกอนจะสายหนา "ไมละ ปญหาของเธอ เธอแกเอง" ผม

โบกมอลากอนจะเดนขนบนได เตรยมจะเขาไปดานในตก ถาเขาไปแลว เธอ

ตามผมเขามาไมไดแนๆ

"ฟงฉนกอนส!"

ไมฟง ยงไงกไมฟง

"อยาเดนหนฉนนะ! เฮย!"

Billionare Jin.indd 20 8/3/2559 BE 10:44

Page 15: Billionare Jin - images-se-ed.com€¦ · ©ÐÓÓÐÖÕÈÐÙÌ ±ÐÕ Eô'/=&7=3L 9 D >. 9- 3% 7 บทน ำ Crosswell University คือชื่อของมหาวิทยาลัยที่

Billionaire Jin คปรบหวใจของคณชายจอมกวน

21

ซดพวกนน...บาเอย มนหายไปไหนนะ เธอบอกวามนหายทงานรยเนยน

ไมไดหมายความวาพวกเพอนเกาพวกเราไดไปเหรอไง บดซบๆๆ

"โนบตะ!!"

ผมชะงกกกกอนจะหนขวบไปมองเธออยางหงดหงด

"เลกเรยกฉนแบบนนเลยนะ"

"ละ...ลม...ลมตวนะ" แซมแลบลนกอนจะหวเราะแหงๆ "แตอยางนอย

นายกหนมานะ งนเรามาคยกนเรอง..."

ผมกลอกตาใสเธอกอนจะหนหนาหนและวงเขาไปในตก แซมตะโกน

โวยวายจนผมตองแคนหวเราะออกมา เหอะ! แลวมาบอกวาทงนสยเกาแลว

พวกอนธพาล เวลาผานไปเทาไหรกยงเปนอนธพาลวนยงค�านะละ

แมเธอจะท�าหนาเศราคกเขาออนวอนขอใหชวย ผมกไมมทางตอบ

ตกลงหรอก ผมไมใชคนใจราย แตคอ...จะเรมตนยงไงดละ เรองมนยาวแฮะ...

เอาเปนวา...เธอเนยละคอตนเหตทท�าใหผมขยาดผหญง

(ตดตามตอไดในฉบบเตม)

1

สบปทแลว

'ใสแบบนละ'

'แตฉน...ฉนไมอยาก...'

'จะเถยงเหรอไง'

'ก...'

'เรวเขา!'

'ฉนไมอยาก...'

'โนบตะ!'

จนถอนหายใจอยางยอมแพกอนจะยอมใหนนากบคมใสวกผมบลอนด

ใหเขา จรงๆ แลวมนเปนวกผมของนนาตางหาก แตฉนรนะวาจนใสแลวจะ

Billionare Jin.indd 21 8/3/2559 BE 10:44