of 15 /15
2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 85 - Broj 335 R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmet Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dan” od 21.06.2014. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR BOGDANKA BASEKIĆ-ANDRIĆ. BIOGRAFIJA LIČNI PODACI Rođena sam 27.04.1949 godine u Pančevu, Vojvodina, SR Srbija. Porijeklo i državljanstvo Crne Gore. PODACI O OBRAZOVANJU Osnovno i srednje obrazovanje (gimnaziju prirodno-matematičkog smjera), završila sam u Skoplju. Osnovne studije medicine upisala sam 1968/69 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Diplomirala 19.04.1976. godine sa prosječnom ocjenom 8,70. Specijalističke studije iz infektivnih bolesti započela sam 1979. god, završila 1982. god. sa odličnim uspjehom, na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju. Specijalistički ispit položila 24.05.1982. godine sa odličnim uspjehom i odbranom specijalističkog rada »Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza osipnih oboljenja u dječijem uzrastu«. Poslijediplomske magistarske studije, završila sam 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa odličnim uspjehom i odbranom magistarske teze : » Dijagnostičko prognostički značaj aktivnosti serumskih aminotransferaza u ranoj fazi lajmske bolesti«. 21.01.2000. godine, stekla sam akademsko zvanje magistra medicinskih nauka. Doktorsku disertaciju » Kliničke karakteristike i dijagnostika asociranih transmisivnih (krpeljskih) zoonoza« odbranila sam Juna 2002. Godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i stekla akademsko zvanje doktora medicinskih nauka. Zvanje Primarijus stekla sam 29.10.1998 god., odlukom Komisije Ministarstva zdravlja Crne Gore Odlukom br. 01-1655 Univerziteta Crne Gore od 16.07.2004. god., izabrana sam u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore, za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore broj 179, 2004.god. ISSN 1800-5101. Odlukom Univerziteta Crne Gore, br. 01-1833 od 24.07.2009 god. izabrana sam u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore broj 243, 10 juna, 2009, str. 11. Studijska usavršavanja u inostranstvu : 1994. God. na Klinici za infektivne Bolesti, Medicinskog fakulteta «Sečenov» i Institutu «Višnevski» u Moskvi ; Institutu za nacionalno zdravlje u Rimu, 1995. god. za oblast infektivnih bolesti (zoonoze). Završila sam više edukativnih trening kurseva, za oblast zoonoza na Medicinskim fakultetima u : Zagrebu (1985 /89), Ljubljani (1990), Beogradu (1992/93), Novom Sadu (1998 2002), Institutu Claud Bernard u Parizu (1989), Institutu za tropske bolesti u Marseju (2004), Pasterovom Institutu u Parizu (2006), na Nacionalnom Institutu za Infektivne bolesti “Lazzaro Spallanzani” u Rimu, Italija, maja / juna 2012 god. Nosioc sam brojnih sertifikata: Centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju u zemlji i inostranstvu, zahvalnica i nagrada za uspješan rad i doprinos naučnoistraživačkom radu. Od 1993. Godine do danas, Odlukom Univerziteta Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za nauku KCCG u Podgorici, imenovana sam za mentora dijela specijalističkog staža za student iz različitih oblasti medicine, na specijalističkom / subspecijalističkom stažu iz infektivnih bolesti. Odlukom Univerziteta Crne Gore i Medicinskog fakulteta u Podgorici 2014 god., imenovana sam za mentora i izvođača teoretske nastave za student na specijalističkim studijama iz porodične medicine. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA Nakon završetka osnovnih studija medicine, kao stipendista Republičkog Fonda za Nauku i Razvoj Republike Makedonije, zasnovala sam stalni radni odnos na Univerzitetskoj Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja- Medicinskog fakulteta u Skoplju, gdje sam radila od 01.10.1976. do 01.09-1992. god. kao ljekar pripravnik, klinički ljekar, ljekar na specijalizaciji i ljekar specijalista za infektivne bolesti. Kao specijalista za infektivne bolesti u ovoj ustanovi, obavljala sam specijalističku, konsultativnu, pedagošku i naučnoistraživačku djelatnost. U periodu od 1982 – 1983 god. obavljala sam dužnost načelnika ambulantno polikličke specijalističke i subspecijalističke službe. Od 1984 - 1992. godine radila sam na odjeljenju za osipne groznice. Pedagoški rad na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja u Skoplju, započela sam od završetka specijalizacije 1982. god. , do odlaska iz ove ustanove 1992. god. Uključena u proces praktične nastave u preasistenturi i redovnim izborom i reizborom u zvanje asistenta Katedre za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju (Referati o izboru i reizboru za asistenta, objavljeni u Biltenima Univerziteta 1986. God. br. 466, i reizboru 1989. God. broj 274). Obavljala sam praktičnu nastavu iz predmeta infektivne bolesti za studente medicine i stomatologije. Od 1992 1995. Radila sam u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Crne Gore. Na dužnosti savjetnika ministra zdravlja. Na ovoj dužnosti, obavljala sam poslove vezane za organizacione, preventivne, međunarodne zdravstvene i humanitarne Programe. U Programima zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, učestvovala sam neposrednim radom na infektivnim odjeljenjima u Podgorici i Baru i preko koordinacije rada infektoloških službi u Crnoj Gori. Odlukom Saveznog ministra za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 1997. Godine, imenovana sam za člana Ekspertske grupe za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju i člana Komisije za sertifikaciju eradikacije dječije paralize u SR Jugoslaviji. Dobitnik sam Zahvalnice Evropske Kancelarije WHO, 2002. god. za doprinos aktivnostima na eradikaciji dječije paralize na prostoru SR Jugoslavije. Od 5.12.1995.god. do danas, nastavila sam stručni, naučni i pedagoški rad na Klinici za infektivne bolesti KCCG u Podgorici, a od 23.01.2001. god. u ovoj ustanovi obavljam dužnost načelnika odjeljenja za transmisivne zoonoze. Od 16.07.2004.god, odlukom Uiverziteta Crne Gore, izabrana sam u nastavno zvanje docent na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Na dužnosti šefa predmeta – infektivne blesti, obavljam teoretsku i praktičnu nastavu za studente IV godine osnovnih studija medicine i II godine stomatologije (u okviru predmeta opšte medicine). Kao predmetni nastavnik na Osnovama Kliničke Prakse, obavljam praktičnu i teoretsku nastavu za studente II godine osnovnih studija medicine. Od 2006. godine imenovana sam za šefa predmeta: mikrobiologija, imunologija i infektivne bolesti sa njegom bolesnika na Visokoj Medicinskoj Školi u Beranama. Od 2009. godine izabrana u akademsko zvanje vanredni profesor na Univerzitetu Crne Gore za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Odlukom br.01-1833 od 24.07.2009. god. Od 2011. god izabrana za viziting profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta Republike Srpske Bosna i Hercegovina u Foči, na predmetu Infektivne bolesti sa njegom boesnika, za studente medicine i stomatologije. Od 2014 godine Odlukom Univerziteta Crne Gore, izabrana sam za teoretskog predavača za oblast infektivnih bolesti na specijalističkim studijama iz porodične medicine. Riješenjem br.Su.R.br.706-102/2010, imenovana sam za sudskog vještaka za oblast infektivnih bolesti. Od završetka specijalističkih studija iz infektivnih bolesti učestvovala sam i rukovodila brojnim naučnoistraživačkim projektima na Medicinskim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Među kojima su od posebnog značaja naučnoistraživački projekti iz oblasti transmisivnih zoonoza: -»Osobenosti Lajmske bolesti u Jugoslaviji«, 1990 godine, pod rukovodstvom naučnog tima VMA u Beogradu. Kao rezultat rada na projektu, prvi put je u Jugoslaviji uvedena serološka dijagnostika oboljenja, izolovan etiološki agens u Sloveniji, odbranjena prva doktorska disertacija o lajmskoj bolesti. Rezultate rada na ovom projektu objavila je Srpska Akademija Nauka i Umjetnosti 1993. god., odajući priznanje učesnicima projekta, dodjelom sertifikata (čiji sam nosioc) o učešću u projektu. - U okviru projekta »Karakteristike lajmske bolesti u Makedoniji« od 1990 do 1992. god, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Skoplju, kojim sam rukovodila, dijagnostikovani su prvi slučajevi oboljevanja ljudi od lajmske bolesti u Makedoniji, izučavane

BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 85 - Broj 335 REFERAT

Embed Size (px)

Text of BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 85 - Broj 335 REFERAT

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 85 - Broj 335

  R E F E R A T

  Za izbor u akademsko zvanje za predmet Infektivne bolesti na

  Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu Dan od

  21.06.2014. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR BOGDANKA BASEKI-ANDRI.

  BIOGRAFIJA LINI PODACI Roena sam 27.04.1949 godine u Panevu, Vojvodina, SR Srbija. Porijeklo i dravljanstvo Crne Gore. PODACI O OBRAZOVANJU Osnovno i srednje obrazovanje (gimnaziju prirodno-matematikog smjera), zavrila sam u Skoplju. Osnovne studije medicine upisala sam 1968/69 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Diplomirala 19.04.1976. godine sa prosjenom ocjenom 8,70.

  Specijalistike studije iz infektivnih bolesti zapoela sam 1979. god, zavrila 1982. god. sa odlinim uspjehom, na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju. Specijalistiki ispit poloila 24.05.1982. godine sa odlinim uspjehom i odbranom specijalistikog rada Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza osipnih oboljenja u djeijem uzrastu.

  Poslijediplomske magistarske studije, zavrila sam 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa odlinim uspjehom i odbranom magistarske teze : Dijagnostiko prognostiki znaaj aktivnosti serumskih aminotransferaza u ranoj fazi lajmske bolesti. 21.01.2000. godine, stekla sam akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.

  Doktorsku disertaciju Klinike karakteristike i dijagnostika asociranih transmisivnih (krpeljskih) zoonoza odbranila sam Juna 2002. Godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i stekla akademsko zvanje doktora medicinskih nauka. Zvanje Primarijus stekla sam 29.10.1998 god., odlukom Komisije Ministarstva zdravlja Crne Gore Odlukom br. 01-1655 Univerziteta Crne Gore od 16.07.2004. god., izabrana sam u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore, za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore broj 179, 2004.god. ISSN 1800-5101.

  Odlukom Univerziteta Crne Gore, br. 01-1833 od 24.07.2009 god. izabrana sam u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore broj 243, 10 juna, 2009, str. 11. Studijska usavravanja u inostranstvu : 1994. God. na Klinici za infektivne Bolesti, Medicinskog fakulteta Seenov i Institutu Vinevski u Moskvi ; Institutu za nacionalno zdravlje u Rimu, 1995. god. za oblast infektivnih bolesti (zoonoze). Zavrila sam vie edukativnih trening kurseva, za oblast zoonoza na Medicinskim fakultetima u : Zagrebu (1985 /89), Ljubljani (1990), Beogradu (1992/93), Novom Sadu (1998 2002), Institutu Claud Bernard u Parizu (1989), Institutu za tropske bolesti u Marseju (2004), Pasterovom Institutu u Parizu (2006), na Nacionalnom Institutu za Infektivne bolesti Lazzaro Spallanzani u Rimu, Italija, maja / juna 2012 god. Nosioc sam brojnih sertifikata: Centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju u zemlji i inostranstvu, zahvalnica i nagrada za uspjean rad i doprinos naunoistraivakom radu.

  Od 1993. Godine do danas, Odlukom Univerziteta Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za nauku KCCG u Podgorici, imenovana sam za mentora dijela specijalistikog staa za student iz razliitih oblasti medicine, na specijalistikom / subspecijalistikom stau iz infektivnih bolesti.

  Odlukom Univerziteta Crne Gore i Medicinskog fakulteta u Podgorici 2014 god., imenovana sam za mentora i izvoaa teoretske nastave za student na specijalistikim studijama iz porodine medicine. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

  Nakon zavretka osnovnih studija medicine, kao stipendista Republikog Fonda za Nauku i Razvoj Republike Makedonije,

  zasnovala sam stalni radni odnos na Univerzitetskoj Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja- Medicinskog fakulteta u Skoplju, gdje sam radila od 01.10.1976. do 01.09-1992. god. kao ljekar pripravnik, kliniki ljekar, ljekar na specijalizaciji i ljekar specijalista za infektivne bolesti.

  Kao specijalista za infektivne bolesti u ovoj ustanovi, obavljala sam specijalistiku, konsultativnu, pedagoku i naunoistraivaku djelatnost. U periodu od 1982 1983 god. obavljala sam dunost naelnika ambulantno poliklike specijalistike i subspecijalistike slube. Od 1984 - 1992. godine radila sam na odjeljenju za osipne groznice.

  Pedagoki rad na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja u Skoplju, zapoela sam od zavretka specijalizacije 1982. god. , do odlaska iz ove ustanove 1992. god. Ukljuena u proces praktine nastave u preasistenturi i redovnim izborom i reizborom u zvanje asistenta Katedre za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Skoplju (Referati o izboru i reizboru za asistenta, objavljeni u Biltenima Univerziteta 1986. God. br. 466, i reizboru 1989. God. broj 274). Obavljala sam praktinu nastavu iz predmeta infektivne bolesti za studente medicine i stomatologije.

  Od 1992 1995. Radila sam u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Crne Gore. Na dunosti savjetnika ministra zdravlja. Na ovoj dunosti, obavljala sam poslove vezane za organizacione, preventivne, meunarodne zdravstvene i humanitarne Programe. U Programima zatite stanovnitva od zaraznih bolesti, uestvovala sam neposrednim radom na infektivnim odjeljenjima u Podgorici i Baru i preko koordinacije rada infektolokih slubi u Crnoj Gori. Odlukom Saveznog ministra za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 1997. Godine, imenovana sam za lana Ekspertske grupe za zatitu stanovnitva od zaraznih bolesti koje ugroavaju cijelu zemlju i lana Komisije za sertifikaciju eradikacije djeije paralize u SR Jugoslaviji. Dobitnik sam Zahvalnice Evropske Kancelarije WHO, 2002. god. za doprinos aktivnostima na eradikaciji djeije paralize na prostoru SR Jugoslavije.

  Od 5.12.1995.god. do danas, nastavila sam struni, nauni i pedagoki rad na Klinici za infektivne bolesti KCCG u Podgorici, a od 23.01.2001. god. u ovoj ustanovi obavljam dunost naelnika odjeljenja za transmisivne zoonoze.

  Od 16.07.2004.god, odlukom Uiverziteta Crne Gore, izabrana sam u nastavno zvanje docent na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Na dunosti efa predmeta infektivne blesti, obavljam teoretsku i praktinu nastavu za studente IV godine osnovnih studija medicine i II godine stomatologije (u okviru predmeta opte medicine). Kao predmetni nastavnik na Osnovama Klinike Prakse, obavljam praktinu i teoretsku nastavu za studente II godine osnovnih studija medicine. Od 2006. godine imenovana sam za efa predmeta: mikrobiologija, imunologija i infektivne bolesti sa njegom bolesnika na Visokoj Medicinskoj koli u Beranama.

  Od 2009. godine izabrana u akademsko zvanje vanredni profesor na Univerzitetu Crne Gore za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Odlukom br.01-1833 od 24.07.2009. god.

  Od 2011. god izabrana za viziting profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta Republike Srpske Bosna i Hercegovina u Foi, na predmetu Infektivne bolesti sa njegom boesnika, za studente medicine i stomatologije.

  Od 2014 godine Odlukom Univerziteta Crne Gore, izabrana sam za teoretskog predavaa za oblast infektivnih bolesti na specijalistikim studijama iz porodine medicine.

  Rijeenjem br.Su.R.br.706-102/2010, imenovana sam za sudskog vjetaka za oblast infektivnih bolesti.

  Od zavretka specijalistikih studija iz infektivnih bolesti uestvovala sam i rukovodila brojnim naunoistraivakim projektima na Medicinskim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Meu kojima su od posebnog znaaja naunoistraivaki projekti iz oblasti transmisivnih zoonoza: -Osobenosti Lajmske bolesti u Jugoslaviji, 1990 godine, pod rukovodstvom naunog tima VMA u Beogradu. Kao rezultat rada na projektu, prvi put je u Jugoslaviji uvedena seroloka dijagnostika oboljenja, izolovan etioloki agens u Sloveniji, odbranjena prva doktorska disertacija o lajmskoj bolesti. Rezultate rada na ovom projektu objavila je Srpska Akademija Nauka i Umjetnosti 1993. god., odajui priznanje uesnicima projekta, dodjelom sertifikata (iji sam nosioc) o ueu u projektu. - U okviru projekta Karakteristike lajmske bolesti u Makedoniji od 1990 do 1992. god, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Skoplju, kojim sam rukovodila, dijagnostikovani su prvi sluajevi oboljevanja ljudi od lajmske bolesti u Makedoniji, izuavane

  UserHighlight

 • Strana 86 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  terapijske mogunosti i modaliteti. Izuavanjem vektora, proirena je lista prenosioca oboljenja meu vrstama krpelja. -Aktuelnost i osnvne karakteristike transmisivnih krpeljskih zoonoza u Crnoj Gori, Medicinskog fakulteta Univerziteta Crnne Gore i Ministarstva Prosvjete i Nauke, od 1996 godine. U okviru Projekta kliniki i etioloki su pored lajmske bolesti, etioloki verifikovani prvi sluajevi rikecijskih pjegavih groznica, i dobijene prve etioloke potvrde Q groznice. U saradnji sa veterinarskom slubom Crne Gore, dijagnostikovani prvi sluajevi ehrlichioze, babezioze, bolesti maijeg ogreba, dirofilarijaze. -Meunarodni naunoistraivaki Projekat Definition of Reshearch need on identifications, predictions and surveillance of emerging and reemerging zoonoses in West Balkan area,

  Evropske Kancelarije WHO i Medicinskog fakulteta u Podgorici, 2006 - 2008 god. uspjeno sam sa svojim saradnicima zavrila uee u projektu, a rezultati rada su objavljeni u monografskoj publikaciji meunarodnog znaaja.

  Od 07.12.2011. god. lan sam nacionalne interdisciplinarne Komisije za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA), formirane pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore i Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), regionalne kanceelarije za Evropu. U okviru aktivnosti NIKRE, ukljuena sam u projekte meunarodnog znaaja, posveene problemu antimikrobne rezistencije, kao jednom od rastuih globalnih problema humane i veterinarne medicine u svijetu.

  KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA

  1. NAUNOISTRAIVAKA DJELATNOST UKUPNI

  BROJ BODOVA

  1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

  17 Broj referenci*broj bodova 1* 10 1* 7

  1.2. Radovi objavljeni u asopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

  36 Broj referenci*broj bodova 1*7 8* 26 2* 3 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima

  1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

  16,6 Broj referenci*broj bodova 38* 15,2 7* 1,4

  1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2

  15,6 Broj referenci*broj bodova 6* 5,6 10* 10

  1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

  3 Broj referenci*broj bodova 3*3

  UKUPNO ZA NAUNOISTRAIVAKU DJELATNOST 88,2

  3. PEDAGOKA DJELATNOST

  3.1. Udbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 18

  Broj referenci*broj bodova 3* 18

  3.2. Prirunici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 4

  Broj referenci*broj bodova 2* 4

  3.3. Gostujui profesor 3.3.1. 3.3.2. 8

  Broj referenci*broj bodova 1* 8

  3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 12

  Broj referenci*broj bodova 3* 6 12* 6 3.5. Kvalitet pedagokog rada (moe se koristiti ukoliko se na zvaninim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odline ocjene za sve elemente pedagokog rada)

  5

  UKUPNO ZA PEDAGOKU DJELATNOST 47

  4. STRUNA DJELATNOST

  4.1. Struna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

  Broj referenci*broj bodova

  4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

  Broj referenci*broj bodova

  4.3. Struni lanak 4.3.1. 3

  Broj referenci*broj bodova 3* 3

  4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1.

  Broj referenci*broj bodova

  4.5. Popularno-struni lanci 4.5.1. 0,5

  Broj referenci*broj bodova 5* 0,5

  4.6. Ostala dokumentovana struna djelatnost 4.6.1.

  Broj referenci*broj bodova 20 20 UKUPNO ZA STRUNU DJELATNOST 23,5

  PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

  1. NAUNOISTRAIVAKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  1.Monografije 1.1.2. Dio naune monografije izdate od strane renomiranog meunarodnog izdavaa 1.Svetomir Samardzic1,Tatijana Marinkovic, Bogdanka Andric* (2009) Capter : Definition of Reshearche Need of the identification, Prediction and Surveilance of

  Emerging and Reemerging Zoonoses in the West Balkan Area. In eds.: Jana Machacova, Katarina Rosmann : Scientific Results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call. The monography was edited in the context of the Project Southeast European ERA-NET (SEE-ERA NET) and funded by the 6-th EU Framework Programme for Researche and Development (number ERA-CT-2004 515805). ID 10506. ISBN 978-3-200-01567-8, Publicher : Centre for Social Innovation (ZSI), Wiena, Austria, WHO, June 2009, first edition 1500 copies. Publicher : Centre for Social Innovation (ZSI), Wiena, Austria, WHO publication)

  10

  10

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 87 - Broj 335

  1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 2.Andric Bogdanka1*& Pajovic Bogdan (2009) Putnika i tropska medicina Prvo izdanje : Univerzitet Crne Gore - Medicinski fakultet, Podgorica , tampa Pegaz Bijelo Polje, 296 str., ilustr. : 24 cm, Tira 300. Patologija, klinika medicina 616, 945 Andri Bogdanka, Recenzija Monografije str. 4 5, Bibliografija uz svako poglavlje , ISBN 978-86-908751-4-6, 616-082: 656.072.45 (035), Odluka NNV Medicinskog fakulteta br. 3104 od 22.11.2012. god. 616.9 (213) (035) ; 616.9 (035). ___________________________________________ 1.2.Radovi objavljeni u asopisima 1.2.1.Radovi objavljeni u asopisima koji se nalaze u meunarodnim bazama podataka 3.Bogdanka Andric1*, Mileta Golubovic, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Milos Icevic (2012) First dijagnostic cases of human babesiosis in Montenegro Publiched in The Brasilian Journal of Infectious Diseases, 2012 : 16 (5), 498 499, Elsevier Editorial System (tm) for Brasilian Journal of Infectious Diseases. Manuscript Draft. Manuscript Number : BJID-D-12-00107R1. Inprint Elsevier, ISSN 1413/8670 Journal, Medline Indexed. 1+First and corresponding author : Bogdanka Andric 1.2.2. Radovi u meunarodnim asopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu meunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 4.Andric Bogdanka1*, Mijovic Gordana, Terzic Dragica, Dupanovic Brankica (2012) Vector borne transmissible zoonoses Academic Journals Database disseminating quality controlled scientific controlled knowledge, Journal of IMAB- Annual proceeding(Scientific Papers), Publicher International Medical Assotiation Bulgaria, 2012, Vol.18, book 1, 2012, DOI: 10.5272/j.imab.2012181.220, p-220-225, ISSN:1312-773X, http Medline indexed. 1+ First and corresponding autor 5.Mijovic Gordana, Andric Bogdanka, Terzic Dragica, Lopicic Milena, Dupanovic Brankica (2012) Antibiotic Susceptibility of Salmonella spp.: A comparison of two surveys with a 5 years interval Academic Journals Database disseminating quality controlled scientific controlled knowledge, Journal of IMAB- Annual proceeding(Scientific Papers), Publicher International Medical Assotiation Bulgaria, 2012, Vol.18, book 1, 2012, DOI: 10.5272/j.imab.2012181.220, p-216-219, ISSN:1312-773X, Medline indexed. 6.Bogdanka Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Aleksandar Andric (2013) Public health aspects of visceral leishmaniasis in Montenegro Open Journal of Clinical Diagnostics (OJDC),2013,3, 195-201. Kategory: Scientific recherache ID: 1450107 (3) : December 2013 (3), ISSN-2162-5824 SCI: Some papers from OJCD have been indexed by Pubmed and Pubmed Central. OJCD has been tracked for Impact Factor by Thomson Reuters (ISI). First and corresponding autor - Bogdanka Andric 7. Bogdanka Andric1*

  Diagnostic evaluation of ehrlichia canis human infections Open Journal of Medical Microbiology (OJMM), 2014,4,132-139, Kategory:

  7

  7

  4,0

  4,0

  4,0

  7

  7

  4,0

  2,0

  4,0

  Scientific rechearch An Academic Publisher, ID:2260118, ISSN 2165-3380. SCI: Some papers from OJMM have been indexed by Pubmed and Pubmed Central. OJMM has been tracked for Impact Factor by Thomson Reuters (ISI) First and corresponding autor - Bogdanka Andric 8.Bogdanka Andric1+, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Dobrila Nikcevic, Veselinka Beatovic, Gordana Mijovic (2012)

  Karakteristike influenze 2009 i 2011/2012 u Crnoj Gori Characteristics of Influenza in 2009 and 2011/2012 in Montenegro Journal of the Assotiation of pulmologist from Republic of Srpska, 2012 ; 2 (1-2 S) : 155 160, profesional article. ISSN 2233-0216. 1* Prvi i vodeci autor 9.Bogdanka Andric1*, Dragica Terzi, Brankica Dupanovi, Gordana Mijovi (2013) Ucesce B virusa influenze u epidemiji 2012 / 2013 godine Participation of B virus influenze in epidemic 2012 / 2013 year Published in Journal of the Assotiation of pulmologist from Republic of Srpska, ISSN 2233-0216, May 2013, Vol.3, Number 1 -2, p. 55 59, professional article. ISSN 2233-0216. 1* Prvi i vodeci autor 10.Miodrag Radunovic, Dragica Terzic, Boban Mugoa , Zoran Terzic, Bogdanka Andric, Marina Ratkovic, Miroslav Radunovic ((2012) Cholecystitis as a cause of abdominal pain in patients acute viral hepatitis A and B Original article, publiched in Acta Medica Mediana (AMM), Scientific Journal of the University of Nis Faculty of Medicine, Department of the Serbian Medical Society, AMM 2012 : 51 (1) 20 23, March 2012, UDK 616.366-002, ICID 995508, doi: 10.5633/amm 2012.0103. 11.Zoran Terzi1 Branko Brmboli, Milo Kora, Sinia Risti, Boban orevi, Dragica Terzi, Bogdanka Andri* (2012) Dijagnostika fokalnih promjena u jetri Diagnosis of focal lesions in the liver Rad u cjelini objavljen u asopisu Biomedicinska Istraivanja, Medicinskog fakulteta u Foi Univerziteta Istono Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u kategoriji originalnih radova, rezime na stranom jeziku je na kraju teksta 2012 ; 3 (1): 8 12, UDK:616-36-089.843, DOI:10.7251/BII1201008T Prvi autor 1 , vodeci autor*

  __________________________________________ 1.2.3. Radovi objavljeni u domaim asopisima 12.Bogdanka Andri1*, Dejan Lauevi, Branislav Lako, Marina Ratkovi (2010) Spektar transmisivnih zoonoza dijagnostikovanih u Crnoj Gori Rad u cjelini objavljen u asopisu Medicinski zapisi, April 2010, Vol.59, br.1, str. 47 57. Basis ASC, ISSN-0419-7747, ISBN 978-9940-9050-0-2. 1* Prvi i vodeci autor 13. Bogdanka Andri1*, Marina Ratkovi (2010) Naa iskustva u dijagnostiko prognostikoj evalulaciji bruceloze Rad u cjelini objavljen u asopisu Medicinski zapisi, Aprila 2010, Vol.59, br.2, str. 21 28. Basis ASC, ISSN 0419-7747, ISBN 978-9940-9050-0-2. 1* Prvi i vodeci autor ________________________________________

  4.0

  4,0

  4,0

  4,0

  4,0

  1,5

  1,5

  4,0

  4,0

  4,0

  2,0

  4,0

  1,5

  1,5

 • Strana 88 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  1.3.Radovi na Kongresima, Simpozijumima i Seminarima 1.3.1.Meunarodni kongresi, simpozijumi, seminari 14.Dupanovic B, Andric B., Terzic D.,Pejakov Lj.,Tomic Z., Sabo A.(2005) Etiology of bacterial purulent meningoencephalitis and antimicrobial sensitivity causative agents Original article, published in Basic & Clinical & Pharamcology Toxicology , June, 2005 Poznan, Poland, Vol.97, 2005, p-85-89. ISSN 1201-9712.1878-3511, DOI:10.1016/j.ijid 2012.05.518 (Pub.Med.), Medline Indexed/ 15.B,Andric1*, D.Lausevic, B.Dupanovic, D.Terzic, N.Draskovic (2009) First Serological Confirmation of Ehrlichial Diseases in Montenegro Poster and Oral presentation at the 6-th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation, Sibenik, Croatia, October 24 27, 2009, Publiched in Abstract book, Nr.74, page-66, 2009. 1* Prvi i vodeci autor 16.B.Dupanovic, D.Terzic, B.Andric, N.Draskovic, D.Nikcevic (2009) Hemiparesis hemiplegia during bacterial purulent meningoencephalitis and the relation with disease outcome Poster and Oral presentation at the 6-th Croatian Congress on Infectious Diseases with International Participation, Sibenik, Croatia, October 24 27, 2009, Publiched in Abstract book, Nr.48, page-47, 2009. 17.B.Andric1*, J.Djecevic, D.Terzic, B.Dupanovic, D.Nikcevic (2010) Clinic Spekter of Early Neuroborreliosis Manifestations in Childrens Poster presentation at the 11-th International Child Neurology Congress, May 2 7. Cairo, Egypt 2010 Abstract publiched in Suppl of the International Journal of Child Neuropsyhiatry, the offitial Journal of Egyptian Society of Child Neuropsyhiatry (ESCNP) and Pan Arab Child Neurology Assotiation (PACNA), Abstract Nr.437, page-184, 2010. 1* Prvi i vodeci autor 18.Jasminka Djecevic, Bogdanka Andric (2010) Therapy of Pneumococcial Meningitis in Children Our Experience Poster presentation at the 11-th International Child Neurology Congress, May 2 7, Cairo, Egypt 2010 Abstract publiched in Suppl of the International Journal of Child Neuropsyhiatry, the offitial Journal of Egyptian Society of Child Neuropsyhiatry (ESCNP) and Pan Arab Child Neurology Assotiation (PACNA), Abstract Nr.457, page-190, 2010. 19.Nada Malisic1, Ljilja Jovicevic, Ljilja Zizic, Bogdanka Andric* (2010) Risk to Health of Montenegrin population from inadequate nutrition and obesity Poster presentation at the World Congress of Nutrition 2010, Porto, 23 24 September, 2010. Abstract publiched in Abstract book, 34 : 2010. 1Prvi autor, * Vodeci autor 20.Bogdanka Andri1*, Gordana Mijovi (2008) Rickettsioses-Aktuelity and Position in the group of Reemerging Infectious Zoonoses Plenarno (pozivno) predavanje, oralna prezentacija na VI Kongresu Medicinske MIkrobiologije, Juna 2008 god., Sava Centar, Beograd, Srbija. Abstrakt rada objavljen u Zborniku radova . MIKROMED 2008. 1* Prvi i vodeci autor

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  21. Andric Bogdanka1*, Nikcevic Dobrila, Terzic Dragica, Dupanovic Brankica, Mijovic Gordana (2010) Participation of echrlichia canis in co-infective forms of tick-borne diseases Poster presentation at the Micromed 2010, Belgrade, june 2010 , Publiched in Abstract book 1* Prvi i vodeci autor 22. Bogdanka Andric1*, Dejan Lausevic, Marina Ratkovic, Haki Mavric (2010) Ehrlichiosis human and veterinary aspects of infection in Montenegro Abstract publiched in Journal of International Medical Assotiation Bugaria ( IMAB), 2010, ISSN1312 773X, Vol.16, book 1, (Pub.Med), Medline indexed. Bogdanka Andric1* - member of Scientific Advisory Commitee. 1* Prvi i vodeci autor

  23. Nikcevic D1, Nikcevic ES., Andric B*, Dupanovic B., Terzic D., Obradovic D. (2010) 2009 H1N1 Influenza at Clinic for Infectious Diseases in Podgorica Abstract publiched in Journal of International Medical Assotiation Bugaria ( IMAB), 2010, ISSN1312 773X, Vol.16, book 1, (Pub Med),Medline indexed 1 Prvi autor, * Vodeci autor 24.Bogdanka Andric1+, Marina Ratkovic, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Jasminka Djecevic (2010) Hantaviral Haemorhagic Fever in Montenegro Abstract publiched in Journal of International Medical Assotiation Bugaria ( IMAB), Nr-20, p-38, 2010, ISSN1312 773X, Vol.16, book 1B, (Pub Med),Medline indexed 1* Prvi i vodeci autor 25. Bogdanka Andric1*, Jasminka Djecevic, Dobrila Nikcevic, Brankica Dupanovic, Dragica Terzic, Snezana Dragas (2011) Immunological Aspects of Lyme Borreliosis Co-infections Poster presentation at the 30-th Congress of the European Academy of Alergy and Clinical Immunology (EAACI 2011), Istambul, Turkey, 11 15 June 2011. Abstract publiched in Abstract book, Poster 23. 1* Prvi i vodeci autor 26. Jasminka Djecevic1, Bogdanka Andric*, Dragica Terzic (2011) Our experience in therapeutic treatment of chronic hepatitis B Poster presentation at the 30-th Congress of the European Academy of Alergy and Clinical Immunology (EAACI 2011), Istambul, Turkey, 11 15 June 2011. Abstract publiched in Abstract book, Poster 767- P 1 Prvi autor, * Vodeci autor 27. Bogdanka Andric1*, Dejan Lausevic, Brankica Dupanovic, Dragica Terzic, Nada Malisic (2011) Serological Evidence of Ehrlichia Canis, Borrelia burgdorferi, and rickettsial agents in HumanTick Borne Co-infections Poster presentation of the 21-st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) and 27-th International Congress of Chemotherapy (ICC), Milan, Italy 07.05.2011 09.05.2011. Abstract publiched to Clinical Microbiology and Infection (CMI) and International Journal of Antimicrobial Agents (IJAA), Abstract, p-35, 2011. 1* Prvi i vodeci autor

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 89 - Broj 335

  28. B.Andric1*, D.Terzic, B.Dupanovic, D.Nikcevic (2011) Emerging gastrointestinal infections in Montenegro Poster presentation of the 21-st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) and 27-th International Congress of Chemotherapy (ICC), Milan, Italy 07.05.2011 09.05.2011. Abstract publiched to Clinical Microbiology and Infection (CMI) and International Journal of Antimicrobial Agents (IJAA), Abstract, p-87, 2011. 1* Prvi i vodeci autor 29. Bogdaka Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Bogdan Pajovic (2011) Transmits Zoonoses in Montenegro Plenar - Oral presentation on the Symposium of zoonoses in the 2 - nd SEEC on Chemotherapy and Infection, Belgrade, Serbia, 3 - 6 Nov 2011, Abstract publiched in Book of abstracts. Sponsoring Society : Society of Montenegrian Medical Doctors & Association of Infectologists of Montenegro, Montenegro. Topic of Symposium : Zoonoses I, Chair: Prof.dr.Bogdanka Andric, MD,PhD, Podgorica, Montenegro. 1* Prvi i vodeci autor 30. Gordana Mijovic, Bogdanka Andric (2011) Antibiotic Susceptibility of Salmonella spp : A Comparison of two Surveys with a 5 Year Interval Oral presentation on the symposium of zoonoses in the 2 - nd SEEC on Chemotherapy and Infection, Belgrade, Serbia, 3 - 6 Nov 2011, Abstract publiched in Book of abstracts. Sponsoring Society : Society of Montenegrian Medical Doctors & Association of Infectologists of Montenegro, Montenegro. Topic of Symposium : Zoonoses I, Chair: Prof.dr.Bogdanka Andric, MD,PhD, Podgorica, Mntenegro. 31. Brankica Dupanovic, Bogdanka Andric, Dragica Terzic (2011) Neurocysticercosis Oral presentation on the symposium of zoonoses in the 2 - nd SEEC on Chenotherapy and Infection, Belgrade, Serbia, 3 - 6 Nov 2011, Abstract publiched in Book of abstracts. Sponsoring Society : Society of Montenegrian Medical Doctors & Association of Infectologists of Montenegro, Montenegro. Topic of Symposium : Zoonoses I, Chair: Prof.dr.Bogdanka Andric, MD,PhD, Podgorica, Montenegro 32. Terzic D1.,Dupanovic B., Andric B, Terzic Z (2012) Clinical aspects of associated infections with hepatitis HEV with other hepatotropic viruses Poster presentation on IV-th Macedonian Congress of Infectious Diseases with International participation, Ohrid, R.Macedonia, 3 6 May 2012. Abstract publiched in Makedonski Medicinski Pregled, Suppl.85, p.34 : UDK61+061.231=866=20. CODEN: MK MPA 3, ISSN0025-1097. 1 Prvi autor, * Vodeci autor 33. Andric B, Dupanovic B., Terzic D. (2012) Spectrum of Vector Borne Infectiv Diseases in Montenegro Poster presentation on IV- th Macedonian Congress of Infectious Diseases with International participation, Ohrid, R.Macedonia, 3 6 May 2012. Abstract publiched in Makedonski Medicinski Pregled, Suppl.85, p.34 : UDK61+061.231=866=20. CODEN: MK MPA 3, ISSN0025-1097.

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0.4

  0,4

  34. S.Dragas, B.Dupanovic, B.Andric, D.Terzic, D.Lazovic (2013) Yang AIDS patients with lymphoma hospitalized in infectious disease clinic Presented on Symposium : 30 Years of HIV science: Imagine the future, Institut Pasteur, Paris, France, 21 23 May, 2013.Publiched in Book of abstract, Abstract N0-101, 2013. 35. B.Dupanovic, B.Andric, D. Terzic (2012) Osmolality of CFS in inflammatory diseases of central nervous system Poster presentation on 15-th International Congress on Infectious Diseases (ICID), June 13 16, 2012, Bangkog, Thailand Abstract No-55.007, publiched in Abstract book, session : Diagnostics, 7 / 19/ 2012. 36. B.Andric1*, M.Golubovic, B.Dupanovic, D.Terzic (2012) Diagnostic evaluation of human babesiosis in Montenegro Poster presentation on 15-th International Congress on Infectious Diseases (ICID), June 13 16, 2012, Bangkog, Thailand Abstract No-57.002, publiched in Abstract book, session : Zoonoses & Infections in Animals, 7 / 19/ 2012. 1* Prvi i vodeci autor 37. B.Andric1*,D.Terzic, B.Dupanovic, D.Nikcevic (2012) Characteristics of children s leichmaniasis in Montenegro Poster presentation in the 4-th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), October 5 9 2012, Istambul, Turkey. Abstract publiched in Book of abstract, Abstract N-320, p-706. 1* Prvi i vodeci autor 38. D.Nikcevic1, D.Terzic, B.Dupanovic, B.Andric* (2012) Acute hepatitis B among children in Montenegro Poster presentation in the 4-th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), October 5 9 2012, Istambul, Turkey. Abstract publiched in Book of abstract, Abstract N-90, p-766. 1 Prvi autor, * Vodeci autor 39. D.Terzic, B.Andric,B.Dupanovic, J.Djecevic (2012) Clinics Similarities and Differences of Acute Viral Infections Hepatitis A and E in Childrens in Montenegro Poster presentation in the 4-th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), October 5 9 2012, Istambul, Turkey, Abstract publiched in Book of abstract, Abstract N-370, p-696. 40. D.Terzic, B.Andric, B.Dupanovic, M.Icevic, D.Nikcevic, M.Ratkovic, D.Vujosevic (2012) Impact of predictive factors for archiving sustained virological response among genotype 4 chronic hepatitis C patients treated with Peginterferon Alfa-2 in Montenegro Poster presentation of the Special Conference of European Assotiation for the study of the liver (EASL), Prague, the Czech Republic, September 14 16, 2012. Publiched EASL AASLD Special Conference, Poster Board Number 86, page 151, 2012 41. Bogdanka Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Gordana Mijovic, Anka Popovic (2012) Diagnostic-prognostic evaluation of the human babesiosis

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0.4

  0,4

  0,4

 • Strana 90 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  Oral presentation on the 3-th SEEC on Chemotherapy and infection, 8-11 November, 2012, Dubrovnik, Croatia, Abstract 1* Prvi i vodeci autor 42. Gordana Mijovic, Bogdanka Andric (2012) Susceptibility to Methicillin of Staphylococcus spp, isolated from blood Oral presentation on the 3-th SEEC on Chemotherapy and infection, 8-11 November, 2012, Dubrovnik, Croatia, Abstract. 43. Bogdana Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Gordana Mijovic (2013) Global perspectives of rickettsial diseases in Montenegro Poster presentation in 4-th SEEC, 15 17 November 2013, Istambul, Turkey, Abstract Nr. P-10 publiched in Abstract book. 1* Prvi i vodeci autor 44. Ivana Djukovic1, Dragica Terzic, Ana Bubanja, Snezana Lazovic, Bogdanka Andric* (2013) Our experience of clinical and immunological diagnosis the West Nile Virus infection in Montenegro Poster presentation in 4-th SEEC, 15 17 November 2013, Istambul, Turkey, Abstract Nr. P-40 publiched in Abstract book. 1 Prvi autor, * Vodeci autor 45. Bogdanka Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Snezana Lazovic (2013) Clinical laboratory significance of severity leishmaniasis V-th International Congress of Leishmaniasis, Porto de Galhinas, Pernambuko, Brasil 13 17 May, 2013. Poster presentation. Abstract publiched in Brasilian Journal of Mother and Child Health, Nr-879, 2012, Arch Dis Child, 2012 : 97 : A252, doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0879 1 Prvi i * Vodeci autor 46. Brankica Dupanovic1,Dragica Terzic, Bogdanka Andric*, Dobrila Nikcevic (2013) Therapy of Visceral Leishmaniasis resistance in Montenegro V-th International Congress of Leishmaniasis, Porto de Galhinas, Pernambuko, Brasil 13 17 May, 2013. Poster presentation. Abstract publiched in Brasilian Journal of Mother and Child Health, Nr-839, 2012, Arch Dis Child, 2012 : 97 : A252, doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0879 1 Prvi i * Vodeci autor 47. Bogdanka Andric1*, Dragica Terzic, Brankica Dupanovic, Snezana Dragas, Gordana Mijovic (2013) Borrelia burgdorferi in Human Coinfections Poster presentation on 8-th Balcan Congress of Microbiology (Microbiologia Balcanica 2013), Veliko Tarnovo, Bulgaria, October 2013. Book of Abstracts MM42, p-73, 2013 , session: General and applied microbiology 1* Prvi i vodeci autor 48. G.Mijovic1, M. Mimovic, M.Lopicic, Z.Zekovic, B.Andric* (2013) West Nile Virus infection in Montenegro Poster presentation on 8-th Balcan Congress of Microbiology (Microbiologia Balcanica 2013), Veliko Tarnovo, Bulgaria, October, 2013. publicched in Book of Abstracts V18, p-104, 2013 , session: Virology 1 Prvi i * Vodeci autor 49. Dragica Terzi, Bogdanka Andric (2013) Real World Experience and Treatment of Chronic Hepatitis C with Boceprevir Viral Hepatitis Congress, 26-28 September 2013,

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  Frankfurt, Germany, in Scientific Symposium, Sponsored by MSD and Service to Medicine by Merck Sharp&Dohme. 50. Bogdanka Andric1*, Brankica Dupanovic, Dragica Terzic, Snezana Dragas (2014) Diagnosis and Differential Diagnosis of Cat-Scratch Disease Poster presentation for 24-th European Congress o f Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barselona, Spain 10-13 May, Barselona, Spain 10 13 May 2014, Abstract veverwaltung AKM AG, ID-3956-001, p-136, refrence number3956-001 (136) 1* Prvi i vodeci autor 51. Bogdanka Andric+1, Ljiljana Radoman, Brankica Dupanovic, Dragica Terzic, Snezana Dragas, Dobrila Nikcevic (2014) First Diagnostic case of Dirofilariasis in Montenegro Poster presentation of the 5-th SEEC (Chemotherapy and infection), Bled, Slovenia, 2014. Publiched in Abstract book. __________________________________________ 1.3.2. Domai kongresi, simpozijumi i seminari 52. Bogdanka Andri1*, Dejan Lauevi, Branislav Lako (2009) Spektar transmisivnih zoonoza dijagnostikovanih u Crnoj Gori Oralna prezentacija (predava po pozivu) na XIII Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa meunarodnim ueem, Beii, 06 09 Maja, 2009, Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, Suppl.U099, str-50, 2009. 1* Prvi i vodeci autor 53. B. Dupanovi, D. Terzi, N.Drakovi, B.Andri, D. Nikevi (2009) Dijagnostiki kriterijumi za akutni virusni meningitis Oralna prezentacija (predava po pozivu) na XIII Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa meunarodnim ueem, Beii, Maja, 2009, Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, Suppl.U101, str-51, 2009. 54. D.Nikevi1,D.Terzi, B.Dupanovi, .Nikevi, N.Drakovi, B.Andri* Virusni gastroenteritisi u ljeto 2008 godine na infektivnoj Klinici u Podgorici Poster prezentacija na XIII Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa meunarodnim ueem, Beii, Maja, 2009. Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, Suppl.P267, str-167, 2009. 55. Bogdanka Andric (2013) Aktuelne humane vektorima prenosive parazitarne infekcije u Crnoj Gori Oralna prezentacija (predava po pozivu) na XIV-tom Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa Meunarodnim ueem, Beii 2013, god. Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, 2013, god., str. 73, Vol. 62, Suppl. Br.1, ISSN 0419 - 7747 56. Bogdanka Andri1*, Dragica Terzi, Brankica Dupanovi, Mileta Golubovi (2013) Uee babesia parazita u koinfekcijama Oralna prezentacija (predava po pozivu) na XIV-tom Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa Meunarodnim ueem, Beii,2013, god. Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, 2013, god., str. 75, Vol. 62 Suppl. Br.1, ISSN 0419 - 7747 1* Prvi i vodeci autor 57. S.Draga, B.Andri, D.Terzi, D.Lazovi, D.Nikevi. I.ukovi, A.Bubanja, K.Katana (2013)

  2,0

  2,0

  2,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  0,4

  0,4

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  0.2

  0,2

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 91 - Broj 335

  Povezanost splenomegalije i trombocitopenije kod hospitalizovanih bolesnika sa infektivnom mononukleozom Oralna prezentacija na XIV-tom Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa Meunarodnim ueem, Beii 2013, god., Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, 2013, god., str. 74, Vol. 62, Suppl. Br.1, ISSN 0419 - 7747 58. S. Draga, B. Andri, D. Terzi, D.Lazovi, I.ukovi, A. Bubanja (2013) Q groznica prikaz sluaja Poster prezentacija na XIV- tom Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa meunarodnim ueem, Beii 23.10 26.10. 2013 god. Abstrakt publikovan u Medicinskim zapisima, 2013, god., str. 147, Vol. 62, Suppl. Br.1, ISSN 0419 - 7747 __________________________________________ 1.4.Uvodno objavljeno plenerno predavanje 1.4.1.Na sastancima sa meunarodnim uesnicima 59. Andric Bogdanka (2010) Rikecioze : Aktuelnost i mesto u grupi povratno opasnih zoonoza Rickettsioses Actuelity and Position in the group of Reemerging Infectious Zoonoses Plenarno predavanje na 6-tom Kongresu Medicinske Mikrobiologije ( Mikromed 2008), Beograd 11 14. Juna 2010. Objavljen u asopisu Acta Infectologica Yugoslavica, 7; 31-38, 2002, UDK 616.9 Beograd (COBISS.CG-ID 164268812). 60. Andric Bogdanka (2010) Chair of Symposium of Zoonoses in 2-nd SEEC on Chemotherapy and infections, Belgrade, Serbia, 3 6 Nov. 2011. -Topic: Transsmisive Zoonoses in Montenegro Speaker : Bogdanka Andric, Podgorica, Montenegro -Topic: Emerging and Reemerging zoonoses in Bosna and Hercegovina Speaker: Mirsada Hukic -Topics:Clinical and therapeutical aspects of Visceral Leichmaniasis in Macedonia Speaker: Sonja Caparovska -Topics:Neurocysticercosis Speker: Brankica Dupanovic, Podgorica, Montenegro 61. Andric Bogdanka (2005) Koinfekcijski oblici transmisivnih artropodnih zoonoza Plenarno predavanje po pozivu Srpskog Ljekarskog Drutva, Sekcije za infektivne bolesti, na strunom sastanku infektologa Srbije u Novom Pazaru 04.-06. Juna 2004. god. Abstrakt str. 113 114 sa XI-tog Kongresa drutva ljekara Crne Gore, Oktoibra 2005. god Herceg Novi. 62. Bogdanka Andri (2012) Influenza i problem upotrebe antibiotika Predavac po pozivu World Health Organization-Regional Office for Europe, na Konferenciji : Evropski dan svjesnosti o antibioticima, Nacionalna strategija za kontrolu rezistencije na antibiotike antibiotici danas i sjutra. Povodom Evropskog dana svjesnosti o antibioticima, odrane na Institutu za javno zdravlje, Podgorica 23. Novembar 2012. Medical, ISSU (55), 2012, CG-ID 13921296, ISSN067-395-032, ISSN1800-7708. 63. Bogdanka Andri (2013) Aktuelne humane vektorima prenosive parazitarne infekcije u Crnoj Gori

  1,0

  1,0

  2,0

  2,0

  2,0

  2,0

  0,2

  0,2

  0,4

  0,4

  0,4

  2,0

  Oralna prezentacija (predava po pozivu) na XIV-tom Kongresu Drutva Ljekara Crne Gore sa Meunarodnim ueem, Beii 23.10. do 26.10.2013, god. Abstrakt rada publikovan u Medicinskim zapisima, 2013, god., str. 73, Vol. 62, Suppl. Br.1, ISSN 0419 - 7747 64. Bogdanka Andri (2013) Opcije savremenog lijeenja B virusnog hepatitis Predava po pozivu na naunom skupu, povodom jubileja (10 godina rada) farmaceutske kue Hofmann-La Roche, u Podgorici, 05.11.2013 Medical, ISSU br.44, ISSN 1800-7708, COBISS.CG-ID13921296, 2013 __________________________________________ 1.4.2. Na sastancima sa domaim uesnicima 65. Andric Bogdanka (2010) Klinike karakteristike infekcije izazvane virusom gripa H1N1 i terapija. Predavanje po pozivu Sekcije ljekara mikrobiologa, Drutva ljekara Crne Gore, dana 10.11.2009. god. na okruglom stolu Novija saznanja o aktuelnom virusu gripa H1N1. Medical CG, februar 2010, br.10, str 74-75 i April, br.12, str. 30-31 (COBIS.CG-ID 16560144) 66. Andric Bogdanka (2012) -Privremeni algoritam za trijau pacijenata sa oboljenjem koje lii na grip (starijim od 18 godina) Predavanja po pozivu Centra za nauku KCCG u okviru Programa edukativnog seminara o gripu, Ministarstva zdravlja CG i radnog tijela za praenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za pojavu novog virusa influenze A(H1N1), na osnovu plana edukacije zdravstvenih radnika primarne i sekundarne zdravstvene zatite : 17.11.2009, 24.11.2009 I 01.12.2009 Objavljen u Journal of the Assotiation of pulmologist from Republic of Srpska, 2012 ; 2 (1-2 S) : 155 160, profesional article. ISSN 2233-0216. 67. Andric Bogdanka (2013) -Vodi za antivirusnu terapiju influenza A(H1N1) Predavanja po pozivu Centra za nauku KCCG u okviru Programa edukativnog seminara o gripu, Ministarstva zdravlja CG i radnog tijela za praenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za pojavu novog virusa influenze A(H1N1), na osnovu plana edukacije zdravstvenih radnika primarne i sekundarne zdravstvene zatite : 17.11.2009, 24.11.2009 I 01.12.2009 Objavljen u Journal of the Assotiation of pulmologist from Republic of Srpska, ISSN 2233-0216, 2013, Vol.3, Nr 1 -2, p. 55 59, 68. Andric Bogdanka (2012) Karakteristike i znaaj prvih dijagnostikovanih sluajeva humane babezioze u Crnoj Gori Po pozivu CEZANE, u okviru KME (Kontinuirane medicinske edukacije), 19.11.2012 u Podgorici. Objavljen u asopisu Brasilian Journal of Infectious Diseases, 2012 : 16 (5), 498 499. 69. Andric Bogdanka (2012) -.Znaaj virusnog hepatitis B I C Po pozivu Omladinskog Kulturnog Centra Juventas, odrana predavanja na seminaru u Kolainu, 17 Jula 2012 Povodom promocije prirunika : Znaaj sprijeavanja vertikalne transmisije hepatitis B I C sa majke na dijete.. Objavljen u Prirucniku Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete Vodi za ljekare. 70. Andric Bogdanka (2012)

  2,0

  2,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  2,0

  0,4

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

 • Strana 92 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  - Znaaj sprijeavanja vertikalne transmisije hepatitis B I C Po pozivu Omladinskog Kulturnog Centra Juventas, odrana predavanja na seminaru u Kolainu, 18 Jula 2012, Povodom promocije prirunika : Znaaj sprijeavanja vertikalne transmisije hepatitis B I C sa majke na dijete. Objavljen u Prirucniku Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete Vodi za ljekare. 71. Andric Bogdanka (2012) Po pozivu Omladinskog Kulturnog Centra Juventas, odrana predavanja na seminaru u Kolainu, 17 I 18 Jula 2013 -Karakteristike HIV /AIDS infekcije - Oportunistike infekcije kod HIV / Aids-a -Karakteristike HIV/AIDS infekcije u djeijem uzrastu Predavanja objavljena u Priruniku: HIV / AIDS kroz pitanja i odgovore, 2012 72. Andric Bogdanka (2012) Po pozivu UNHCRA odrana serija predavanja u okviru seminara Senzibilizacija zdravstvenih ra dnika na HIV / AIDS, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 -Klinike karakteristike HIV / AIDS infekcije -Oportunistike infekcije kod AIDS-a -Karakteristike AIDS-a u djeijem uzrastu Predavanja objavljena u cjelini u Priruniku: HIV / AIDS kroz pitanja i odgovore, 2012 73. Bogdanka Andri (2011) Medicinski aspekti HIV infekcije Predavanje po pozivu Kreativnog Centra Monte Vita na treningu za medicinske sestre / tehniare Smanjenje stigme I diskriminacije u vezi sa HIV / AIDS-om u Podgorici, hotel Sity 26.02.2011 i 05.03.2011 Predavanja objavljena u Priruniku: HIV / AIDS kroz pitanja i odgovore, 2012 74. Bogdanka Andri (2014) Teoretski predava u okviru programa Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete i Nauke za oblast infektivnih bolesti na kursu za doedukaciju timova izabranih ljekara od 2005 do 2014 god. - Crijevne infekcije I hepatitis - Akutne respiratorne infekcije -Parazitarne infekcije -Ujedi i ubodi otrovnih ivotinja Predavanja objavljena u udbeniku Infektivne bolesti sa njegom bolesnik za student Visoke Medicinske kole, 2014 _________________________________________ 1.5. Recenziranje 1.5.2.Radova koji se ne nalaze u meunarodnim bazama podataka a imaju redovnu meunarodnu distribuciju 75. Recenzent rada dr. Gorana ukia : :Od starog ka novom sa dr. Vladanom oreviem , objavljen u indeksiranom asopisu i ima redovnu meunarodnu distribuciju: Praxis medica, 2007, str.23 -32, u kategoriji originalnih radova. 76. Recenzent rukopisa Mr.sci.Dipl.Vet. Aleksandra Podkonjaka, pod nazivom Utvrivanje prisustva i rairenosi infekcije sa Bartonellom Henselae u populaciji maaka na podruju Novog Sada, objavljenog u ediciji monografske publikacije u biblioteci Akademia Univerziteta u Novom Sadu, 2009 god. 77. Recenzent rukopisa Vanr. Prof. Dr.Marine Ratkovi za objavljenu knjigu Najee unutranje bolesti i biohemijski parametri 19.12.2012

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  3. PEDAGOKA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  3.1.1. Univerzitetski udbenici koji se koriste kod nas 78. Andric Bogdanka1*, Terzic Dragica, Dupanovic Brankica (2012) Poglavlje : Zarazne (infektivne) bolesti u: Bogdan Pajovi i saradnici udbenik: Pomorska medicina i medicinska briga. Izdava : Medicinski fakultet Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Pomorska medicina Udbenici, COBISS.CG'ID 20928528, ISBN 978-86-908751-9-1, Katalogizacija u publikaciji,Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje.2012, str 201 264, 2012. 1* Prvi I vodeci autor 79. Radosavljevic Mirko1, Stijepcevic Aleksandar, Andric Bogdanka* (2012) Poglavlje : Opasne i otrovne morske ivotinje u: Bogdan Pajovi i saradnici udbenik: Pomorska medicina I medicinska briga. Izdava : Medicinski fakultet Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Pomorska medicina Udbenici, COBISS.CG'ID 20928528, ISBN 978-86-908751-9-1, Katalogizacija u publikaciji,Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje.2012, str 179 190, 2012. 1Prvi autor, *Vodeci autor 80. Andric Bogdanka1* i saradnici (2014) Infektivne bolesti sa njegom bolesnika, udbenik za student Visoke Medicinske kole Recenzenti : Mijomir Pelemi, Tomislav Preveden, I izdanje, Podgorica Izdava : Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, 2014 (tampa Bijelo Polje Pegaz), 296 str., ilustr. : 24 cm, Tira 300. Patologija, klinika medicina 616, 945 Andri Bogdanka, Recenzija monografije str. 4 5, Bibliografija uz svako poglavlje , ISBN 978-86-908751-4-6 (bro), 616-082: 656.072.45 (035), 616.9 (213) (035) ; 616.9 (035) ; COBISS, CG-ID 14742544, 2014 ______________________________________ 3.2.1.Prirunici, rijenici, leksikoni izdati kod nas 81. Terzic Dragica1, Andric Bogdanka*, Dupanovic Brankica (2012) Prirunik : Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete Vodi za ljekare. Izdanje na osnovu: Programa za perinatalnu prevenciju hepatitis B, New York State Department of Health 2006, Engl.Prevention Mother to Child Transsmision PMTCT, Centers for Diseases Control and Prevention, CDC s. Izdava : Juventas, www juventas.co.me., 2012, 1 34. 1Prvi autor, *Vodeci autor 82. Pajovic Bogdan & Andric Bogdanka i saradnici Prirunik: HIV / AIDS kroz pitanja i odgovore Izdava : Muko zdravlje Mans Health, 2012. CIP Katalogizacija u publikaciji : Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje, 616.98:578.828 HIV (035), tampa : Pegaz, Bijelo Polje, str-28 ; ilustr, tira 300, ISBN 978-9940-9338-2-1, COBISS .CG ID 21301520 _________________________________________ 3.3.1.Gostujui profesor na inostranim Univerzitetima 83. Gostujui profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istonom Sarajevu na predmetu

  6,0

  6,0

  6,0

  2,0

  2,0

  8,0

  6,0

  6,0

  6,0

  2,0

  2,0

  8,0

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 93 - Broj 335

  Infektivne bolesti sa njegom bolesnika, od 2010, i kolske 2012 / 2013 godine, za studente medicine i stomatologije _______________________________________ 3.4. Mentorstvo, komentorstvo 3.4.2.Na postdiplomskom studiju (kod magisterija i specijalizacija) 84. Mentor dr Snezani Dragas na postdiplomskim magistarskim studijama , pripremu i odbranu magistarskog rada: Povezanost kliniko laboratorijskih parametara sa uveanom slezinom u Infektivnoj Mononukleozi 85. Mentor dr. Ivani ukovi na specijalizaciji iz infektivnih bolesti. 86. Mentor u toku sprovoenja specijalistikog staa za oblast infektivnih bolesti specijalizantima iz razliitih oblasti medicine, na stecijalistikim turnusima iz infektivnih bolesti od 2004 god. do danas 3.4.3.Na dodiplomskom studiju 87. Student : Ivana Vukovic Tema: Nejasno febrilno stanje Datum odbrane: 27.05.2014 88. Student: Nikevi Irena Tema: Rikecioze Istorijski i savremeni aspekti Datum odbrane : 25.06.2012 89. Student: Milko Joksimovi Tema: Acne vulgaris Datum odbrane: 29.05.2013 90. Student: Bibi Amer Tema: Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza sindroma gripa Datum odbrane: 25.06.2012 91. Student: Haki Mavri Tema: Erlihoize i Crnoj Gori Datum odbrane: 15.01.2011 92. Student : Marija Lutovac VM Berane, 185/07 Tema: Afrika Tripanozomijaza (bolest spavanja) Datum odbrane: Maj 2012 93. Student: Matovi Milena, VM Berane 291/08 Tema: Virusne respiratorne infekcije Datum odbrane, Maj 2012 94. Student : Rakoevi Milica, VM Berane, 189 / 07 Tema: Gljivine infekcije Datum odbane: Maj, 2012 Mentor studentima medicine za pripremu radova i prezentacija za uee na meunarodnim studentskim kongresima: 95. Marija Scepanovic, Sanja Bozovic, Tijana Vukadinovic, Dragana Lekic, Brankica Dupanovic MD MSc, Bogdanka Andric MD, PhD (2009) The influence of consciousness disturbances and neurologic discorders on the outcome of disease in patients with bacterial meningoencephalitis Oral presentation for VI-th International Congress of Medical Sciences, 10 13 May 2009, Sofia, Bugaria, Abstract publiched in Abstract book ICMS 2007/PP09 Therapy, p-141. 96. Mitar Popovic, Bogdanka Andric*, Agima Ljaljevic (2012) Epidemiological characteristics of Kala-azar in

  2,0

  2,0

  2,0

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  2,0

  2,0

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  Montenegro Oral presentation in IMSCNS (International Medical Students Congress in Novi Sad, 2012, publiched in Abstract book, p 79 97. Mitar Popovic, Agima Ljaljevic, Bogdanka Andric* (2012) Characteristics of Kala-azar in Moontenegro 53 - th Congress the student s of the biomedical sciences with international participation, oral presentation, 26 30 April 2012, Kopaonik, 2012. Publiched in Abstract book, p-221. 98. Culafic Masa, Vukovic Jovana, Radunovic Danilo, Bogdanka Andric* Haemorhagic fever with renal syndrome, risk factor and epidemiology Publiched in Przeglad Lekarski ISSN 00332240, 2009 (66), p/5. Journal Medline indexed. IC Value 5,4 3.5.Kvalitet pedagokog rada

  0.5

  0,5

  5,0

  0,5

  0,5

  5.0

  4. STRUNA DJELATNOST Br. ref.

  Br. kan.

  4.3. Struni lanak 100. Bogdanka Andri (2013) Antibiotici danas i sjutra Medical CG. Online, part 4, br.44, 17.05.2013 101. Baseki-Andri Bogdanka (2010) Akutne virusne respiratorne infekcije Medical CG, br.10, str. 74 75, Februar 2010 102. Baseki-Andri Bogdanka (2010) Akutne virusne respiratorne infekcije Medical CG, br.12, str. 30 31, April 2010, COBIS CG ID 1650144 __________________________________________ 4.5.Popularno-struni lanci 103. Bogdanka Andri (2014) I obine infekcije mogu biti opasne Pobjeda, nedjelja 19.Januar, 2014 104. Bogdanka Andri (2014) Proizvodnja novih antibiotika u stalnom padu Pobjeda, 19. Januar, 2014 105. Bogdanka Andri (2014) Poslati jasnu poruku Medical CG, 17.05.2014 106. Bogdanka Andri (2013) Obezbijediti dostupnost terapije i specifinim grupama pacijenata Medical CG, 05.11.2013.

  107. Bogdanka Andri (2013) Rezistencija na antibiotike i problemi savremenog lijeenja Medical CG, 17.05.2013.

  4.6. Ostala dokumentovana struna djelatnost prema procjeni strunih komisija 4.6.1. Prijenos znanja u proizvodnju ili u rad dravnih ili drugih organa ili organizacija 108. Aktivno uee u Projektu Unapreenja sistema zdravstva u Republici Crnoj Gori od 2005 2014 god. na kursevima edukacije i doedukacije timova izabranog doktora u primarnoj zdravstvenoj zatiti

  1,0

  1,0

  1,0

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  1,0

  1,0

  1,0

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

 • Strana 94 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  109. lan Komisije za kontrolu kvaliteta izvoenja nastavnog programa, odlukom Univerziteta Crne Gore, na osnovu lana 42 i 45, od 15.01.2008. 110. lan Komisije Ministarstva zdravlja za dodjelu zvanja Primarijus dr. Jasminki eevi, 2009 god. 111. lan Komisije Ministarstva zdravlja za dodjelu zvanja Primarijus dr. Mileni urovi, 2009 god. 112. lan Komisije Ministarstva zdravlja za dodjelu zvanja Primarijus dr. Dragici Terzi 2014 113. lan Komisije Medicinskog fakulteta za izbor u nastavno zvanje docent Dr Mileni urovi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 114. lan Komisije Medicinskog fakulteta za izbor u nastavno zvanje docent dr. Dragici Terzi na Mediciskom fakultetu . Univerziteta Crne Gore 115. lan Drutva Ljekara Crne Gore, Ljekarske Komore Crne Gore, 116. lanVijea Medicinskog fakulteta- Univerziteta Crne Gore, od 2004 god 117. lan Nacionalne Interdisciplinarne Komisije za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA), Miniatarstva zdravlja Crne Gore 118. lan Komore sudskih vjetaka za oblast infektivnih bolesti i povremeni lan Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Podgorici, Rijeenjem o postavljanju sudskog vjetaka od 10.02.2011. 119. Odlukom Nastavno naunog Vijea Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 21.04.1994 god i 11.07.2012 god. odreena za mentora, dijela specijalistikog staa iz infektologije ljekarima na specijalizacijama i uim specijalizacijama iz infektologije i drugih grana medicine, na specijalistikim/ subspecijalistikim studijama 120.Odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore 2014, izabrana za glavnog mentora specijalistikog staa iz infektologije ljekarima na specijalizacijama i uim specijalizacijama iz infektologije i drugih grana medicine 4.6.2.Aktivnosti u organima meunarodnih udruenja i meunarodnim irijima 121 lan Internacionalnog Udruenja Infektologa ICID, 122. lan Meunarodnog Udruenja za Hemoterapiju i Infekcije (SEEC), 123. lan Evropskog Udruenja za Hempterapiju i Infektivne Bolesti (ECCMID).

  20,0

  20,0 ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 150 77 227 178,3 88.2 266.5

  3. PEDAGOKI RAD

  22 21 43 37 47 84

  4. STRUNI RAD

  20 8 28 35.2 23.5 58.7

  UKUPNO 192 106 298 250.5 158.7 409.2

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju dr. Boginke Andri, kandidat ispunjava uslove, predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja u pogleda stepena obrazovanja, nauno istraivake , pedagoke i strune osposobljenosti da bude izabrana u vie akademsko zvanje na predmetu infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, pod uslovom da ispuni sve zahtjeve za korekcijom po preporuci Komisije Naunog Odbora Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa l. 4, stav 7 Pravila postupka izbora u akademska I nauna zvanja. NAUNOISTRAIVAKI RAD Dugogodinji i bogat naunoistraivaki rad kandidata dr. Bogdanke Andri, osobito u oblasti transmisivnih zoonoza i dobijeni rezultati, znaajni su i prepoznatljivi na domaem i meunarodnom planu. O tome svedoe objavljeni radovi u renomiranim meunarodnim asopisima i radovi prezentovani na vodeim meunarodnim Kongresima, simpozijumima, seminarima u Svetu. Strasni i uporni istraiva veoma kompleksne oblasti infektologije - zoonoza, u saradnji sa brojnim profilima medicinske i veterinarne struke, zasluna je za prve dijagnostike dokaze brojnih transmisivnih zoonoza u Crnoj Gori od erlihioza do babezioze, Q groznice, filarijaze. Aktivno uee u meunarodnom Peojektu SEE-ERA Net, rezultiralo je objavljivanjem knjige od strane svetski renomiranog izdavaa. Bez preterivanja se moe govoriti da su rezultati njenog nauno-istraivakog rada iz oblasti transmisivnih zoonoza, bili pretea danas veoma aktuelnih epidemioloki i imunoloki uslovnjenih koinfekcija u razliitim oblastima infektologije. Sa rezultatima svog rada, prevazila je geografske granice i vai za jednog od vodeih strunjaka iz ove oblasti na prostorima bive Jugoslavije i ire, u Evropi. Dobar deo njenog naunoistraivakog rada posvjeen je dijagnostici i terapiji infektivnih bolesti, posebno problemima razvoja rezistencije meu mikroorganizmima, kroz naunoistraivake Projekte NIKRE. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST Tokom dugogodinjeg pedagokog rada, veoma kvalitetno i istrajno je radila na svim sloenim i zahtjevnim oblicima nastave, na predmetu infektivne bolestoi, na osnovnim studijama medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Visokoj medicinskoj koli u Beranama i kao viziting profesor na Medicinskom fakultetu, Istono Sarajevo u Foi. Rezultati njenog pedagokog rada, predstavljaju potvrdu uspjenog savladavanja svih sloenih zadataka vezanih za edukaciju studenata, mladih kolega buduih infektologa, buduih nastavnika na Medicinskom fakultetu u Podgorici, kao i drugih profila medicinskih specijalnosti. Mentor i recenzent mlaim kolegama infektolozima koji su uspeno ukljueni u nastavu na Medicinskom fakultetu, jedan kao docent, drugi kao saradnik u nastavi. Od 1994 god do danas, odlukom Nastavno naunog Vijea Medicinskog fakulteta u Beogradu i Centra za Nauku Klinikog Centra Crne Gore u Podgorici, izabrana je za mentora i obavlja uspjeno sve aktivnosti, vezane za ovo imenovanje. Knjige koje je objavila u zemlji i inostranstvu, uz objektivan prikaz savremenog znaaja infektivnih bolesti, istovremeno sadre i praktina rijeenja za njihovu efikasnu prevenciju i terapiju. STRUNI RAD Spektar strunog rada dr. Bogdanke Andri, dokumentovan je bibliografijom. Poseduje bogato kliniko iskustvo i vrlo iroko medicinsko obrazovanje, to je svrstava meu vodee infektologe u Crnoj Gori. Sposobnost da svoje znanje prenese na studente, mlae kolege, iru javnost - preko popularnih predavanja predstavljaju potvrdu uspjenog strunog rada Uestvovala je i rukovodila brojnim naunoistraivakim Projektima na Medicinskim fakultetima u Skoplju, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici. Kao predava, kontinuirano uestvuje u programima edukacije razliitih populacionih struktura u Crnoj Gori, vezano za odreene tematske zadatke iz infektologije. lan je brojnih meunarodin i domaih struno-naunih asocijacija.

 • 2. februar 2015. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 95 - Broj 335

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA

  Uvidom u pregled bodovanja po oblastima koji je naveden u dokumentaciji, nemam primedbi ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 150 82 232 178,3 175 353.3

  3. PEDAGOKI RAD

  22 21 43 37 47 84

  4. STRUNI RAD

  20 18 38 35.2 25.5 60.7

  UKUPNO 192 121 313 250.5 247.5 498

  III. MILJENJE O IZBORU U ZVANJE Na osnovu priloene klasifikacione bibliografije, analize

  radova, sveobuhvatne analize naunoistraivakog, pedagokog i strunog rada, smatram da kandidat dr Bogdanka Andri u potpunosti ispunjava sve uslove, predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja u pogleda stepena obrazovanja, nauno istraivake , pedagoke i strune osposobljenosti da bude izabrana u vie akademsko i nauno zvanje. Sa zadovoljstvom predlaem Senatu Univerziteta Crne Gore da je izabere za REDOVNOG PROFESORA na predmetu infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

  RECENZENT Prof. Dr. Jovan Vukadinov, redovni profesor Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I.OCJENA USLOVA

  STEPEN OBRAZOVANJA Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, dr Bogdanka Andri ispunjava opte i posebne uslove, predviene aktima Univerziteta Crne Gore, za izbor u vie akademsko zvanje na predmetu INFEKTIVNE BOLESTI, na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Po preporuci Komisije Naunog Odbora Univerziteta Crne Gore potrebno je da predhodno ispuni zahteve za korekcijom dostavljene dokumentacije u skladu sa lanom 4, stav 7 Pravila postupka izbora u akademska i nauna zvanja. NAUNOISTRAIVAKI RAD U svom dugogodinjem naunoistraivakom radu, kandidatkinja je prvenstveno orjentisana na izuavanje znaajne i obimne oblasti infektologije, koja obuhvata zoonoze, od kojih mnoge pripadaju grupi opasnih infekcija. Izuavanja ove grupe infektivnih bolesti i dobijeni rezultati naunoistraivakog rada dr. Bogdanke Andri, znaajni su sa praktinog i teoretskog aspekta i prepoznatljivi u zemlji i inostranstvu. Objavila je brojne radove u renomiranim meunarodnim naunim asopisima. Prezentovala je brojne radove na meunarodnim Kongresima u svetu. Po citiranosti u meunarodnim naunim bazama podataka, vai za jednog od vodeih strunjaka za oblast transmisivnih zoonoza u Evropi. Kao lan naunog odbora i predava po pozivu, dala je poseban doprinos radu Evropske Asocijacije za Antibiotsku terapiju i Infekcije (SEEC). Rezultati njenog rada na meunarodnom Projektu SEE-ERA Net, objavljivljeni su u knjizi izdatoj od strane svetski renomiranog izdavaa. Znaajan segment njenog naunoistraivakog rada, posveen je dijagnostici i terapiji infektivnih bolesti, kroz naunoistraivake projekte NIKRE. Problemi sve znaajnijeg razvoja rezistencije mikroorganizama, pokrenuli su multidisciplinarni naunoistraivaki rad, da bi se definisali propusti u radu i osmislile nove smernice za efikasnije delovanje lekova i efikasnije zatite od infektivnih bolesti.

  PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST U toku dugogodinjeg pedagokog rada, kvalitetno i istrajno je radila na svim sloenim i zahtevnim oblicima nastave na predmetu infektivne bolesti na osnovnim dodiplomskim i poslediplomskim studijama medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Visokoj medeicinskoj koli u Beranama, I kao gostujui profesor na Medicinskom fakultetu u Foi - Univerziteta Istono Sarajevoi. Takoe se iskazala i kao mentor, uspeno zavrenim Polaznim istraivanjima na Doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Podgorici, mentor studentima I mladim lekarima na Klinici za infektivne bolesti, za radove koji su na meunarodnim Kongresima nagraivani. Autor je i koautor brojnih strunih lanaka, prirunika, knjiga. Vee Medicinskog fakulteta, odluilo je da nagradi ovaj trud, najviom ocenom. STRUNI RAD Dr Bogdanka Andri je maksimalno posveena svojoj profesiji. Decenijama, ona potvruje svoje medicinsko i specijalistiko infektoloko znanje. Spektar njenog strunog rada dokumentovan je bibliografijom i ueem u brojnim sastancima strunog karaktera. Bogato kliniko iskustvo i vrlo iroko medicinsko obrazovanje, svrstavaju je meu vodee infektologe u Crnoj Gori. lan je brojnih domaih i meunarodnih profesionalnih udruenja, posebno onih koja se bave problemima dela infektologije koji pripada zoonozama. Uestvovala je i rukovodila brojnim strunim i naunim Projektima na Medicinskim fakultetima u Skoplju, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici. Kontinuirano uestvuje u programima edukacije medicinskih i drugih populacionih struktura. Istie se savesnim radom, ozbiljnou, zalaganjem i stalnom tenjom za usavravanje na strunom planu.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 150 82 232 178,3 175 353.3

  3. PEDAGOKI RAD

  22 21 43 37 47 84

  4. STRUNI RAD

  20 18 38 35.2 25.5 60.7

  UKUPNO 192 121 313 250.5 247.5 498

  III.MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu priloenog materjala, mogu zakljuiti da kandidat

  dr. Bogdanka Andri poseduje bogato naunoistraivako, nastavno-pedagoko i struno iskustvo.Kandidat ispunjava sve uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja.

  S posebnim zadovoljstvom predlaem Senatu Univerziteta Crne Gore da vanrednog profesora dr. Bogdanku Andri izabere u zvanje REDOVNOG PROFESORA na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

  RECENZENT

  Prof.dr.Mijomir Pelemi, redovni professor Medicinski fakultet.Univerzitet u Beogradu

  IZVJETAJ RECENZENTA

  I) OCJENA USLOVA

  STEPEN OBRAZOVANJA

  Kandidat dr Bogdanka Andri zavrila je Medicinski fakultet na Univerzitetu u Skoplju 1976.g. sa srednjom ocjenom tokom studija 8,70, a specijalizaciju iz infektivnih bolesti 1982., takodje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju.

  Akademsko zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 2000.g odbranivi magistarski rad pod nazivom Dijagnostiko-

 • Strana 96 - Broj 335 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 2. februar 2015.

  prognostiki znaaj aktivnosti serumskih aminotransferaza u ranoj fazi lajmske bolesti . Doktorsku disertaciju pod nazivom Klinike karakteristike i dijagnostika asociranih transmisivnih (krpeljskih) zoonoza odbranila je 2002.g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

  U akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmet Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu izabrana je 2004.g., a u akademsko zvanje vanredni profesor 2009.godine.

  Na osnovu navedene dokumentacije dr Bogdanka Andri , vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici, u potpunosti ispunjava zakonske uslove predviene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gora i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja u pogledu stepena obrazovanja , nauno-istraivake , pedagoke i strune osposobljenosti da bude izabrana u zvanje redovnog profesora na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. NAUNO-ISTRAIVAKI RAD

  U periodu nakon prethodnog izbora prof. dr Bogdanka Andri je objavila vie strunih i naunih radova u asopisima u cjelini, ili na medjunarodnim ili domaim konferencijama, simpozijumima i strunim skupovima . Naglaavam koautorstvo u poglavlju Definition of Research Needs on the Identification, Predication and Surveillance of Emerging and Reemerging Zoonoses in the West Balkan Area monografije Scientific results of the SEE-ERA.NETobjavljene od Centre for Social Innovation (ZSI) sa sjeditem u Austriji. Rad pod nazvom First diagnosis cases of human babesiosis in Montenegro objavljen je u The Brazilian Journal of Infectious Diseases koji je indeksiran u brojnim medjunarodnim bazama podataka, ukljuujui i Science Citation Index Expanded .

  Profesorica Andri je osim ovog, kao prvi autor ili koautor , objavila jo nekoliko radova in extenso u asopisima koji su (iako ne na SCI listi) indeksirani u poznatim medjunarodnim bazama podataka.

  Prof. dr Bogdanka Andri je , u formi abstrakata, objavila radove sa brojnih medjunarodnih kongresa i naunih skupova u naoj zemlji koji, medjutim, moraju biti bodovani prema uputstvima iz Mjerila za izbor u zvanje, u skladu sa preporukom Naunog odbora Biltena Univerziteta Crne Gore.

  Analizom objavljenih radova nakon izbora u predhodno zvanje, a uzevi u obzir navedene sugestije, moe se zakljuiti d prof.dr Bogdanka Andri i sutinski i formalno ispunjava uslove prema ovom kriterijumu (kvalitet naunoistraivakog rada) za izbor u vie akademsko zvanje. PEDAGOKA OSPOSOBLJENOST

  Kandidat, prof. dr Bogdanka Andri, je u zvanje docenta na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici izabrana je 2004., a u zvanje vanrednog profesora 2009. Osim uea u nastavi iz ovog predmeta na svim sudijskim programima Medicinskog fakulteta, prof. Andri je od 2004. god. do danas, mentor u toku sprovodjenja specijalistikog staa ljekarima na specijalizaciji iz infektivnih bolesti (i drugih oblasti medicine za ovu oblast). Obavlja uspjeno sve aktivnosti vezane za ovo imenovanje: praktini rad, teoretsku nastavu, provjeru steenih znanja i vjetina, kontinuirano uestvuje u procesu edukacije ljekara iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Koautor je brojnih udbenika i prirunika i mentor na postdiplomskom i dodiplomskom studiju. Kvalitet pedagokog rada prof. Andri na osnovu odluke Vijea Medicinskog fakulteta u Podgorici i ankete studenata ocjenjen je najboljom ocjenom.

  Ovo je samo dio veoma bogate pedagoke aktivnosti prof.dr Bogdanke Andri koji je snano i argumentovano preporuuje za izbor u zvanje redovnog profesora. STRUNI RAD

  Prof.dr Bogdanka Andri posjeduje veoma irok spektar strunih aktivnosti. Autor je brojnih strunih lanaka, aktivno uestvuje u radu brojnih komisija i u projektu Unapredjenje sistema zdrvstva u Crnoj Gori. lan je Internacionalnog udruenja infektologa, Medjunarodnog udruenja za hemoterapiju i infekcije, lan Evropskog udruenja za hemoterapiju i infektivne bolesti.

  II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

  DJELATNOST

  Broj radova Broj bodova

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Uku-pno

  Prije izbora

  Poslije izbora

  Ukupno

  1. NAUNO-ISTRAIVA-

  KI RAD 150 62 212 168.5 104.68 273.18

  3. PEDAGOKI RAD

  22 21 43 47 45 92

  4. STRUNI RAD

  20 20 38 23.5 23 46.5

  UKUPNO 103 239 172.68 411.68

  III MILJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

  Na osnovu priloene klasifikacione bibliografije, analize

  radova, sveobuhvatne analize naunoistraivakog, pedagokog i strunog rada kandidata vanr. prof.dr Bogdanke Andri zakljuujem da vanr.prof.dr Bogdanka Andri ispunjava uslove predvidjene Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i nauna zvanja za izbor u zvanje redovnog profesora.

  Zbog toga, shodno navedenom, predlaem Senatu Univerziteta Crne Gore da vanr.prof.dr Bogdanku Andri izabere u zvanje REDOVNOG PROFESORA na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

  RECENZENT prof.dr Milica Martinovi Medicinski fakultet Podgorica

 • SENATU UNIVERZITETA CRNE GORE

  INAUGURACIONO PREDAVANJE KANDIDATA

  ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNI PROFESOR

  KANDIDAT DR BOGDANKA ANDRI

  PREDMETI Infektivne bolesti

  NAZIV

  PREDAVANJA Lajamska borrelioza i koinfekcije

  TERMIN

  PREDAVANJA: 27.02.2015. god. u 10.00h. (Sveana sala Univerziteta Crne Gore)

  IZVJETAJ

  (Miljenje Komisije o uspjenosti predavanja)

  Predavanje je realizovano na jasan i koncizan nain uz adekvatno korienje

  tehnikih pomagala. Prikazano je kompetentno vladanje materijom, a

  metodoloki uspjeno prezentirano. Odgovori i pojanjenja na postavljena

  pitanja lanova komisije su bila jasna i sveobuhvatna. Miljenja smo da je

  kandidat ispunio sve predviene uslove u pogledu inauguracionog predavanja

  za izbor u akademsko zvanje redovni profesor.

  KOMISIJA:

  1. Prof. dr Goran Nikoli

  2. Prof. dr Bogdan Aanin

  3. Prof. dr Vladimir Pei