Black Pearl 60/90 White Pearl 60/90 - 60_90.pdf · Black Pearl 60/90 White Pearl 60/90. 3 Wstęp Szanowni…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

INSTRUKCJA OBSUGI I UYTKOWANIA

Black Pearl 60/90White Pearl 60/90

3

Wstp

Szanowni Pastwo

Stalicie si Pastwo uytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego.Okap ten zosta zaprojektowany i wykonany specjalnie z myl o spenieniu Pastwa oczekiwa i z pewnoci bdzie stanowi cz nowoczenie wyposaonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwizania konstrukcyjne i uycie najnowszej tech-nologii produkcji, zapewniaj mu wysok funkcjonalno i estetyk.

Przed przystpieniem do montau okapu prosimy o dokadne zapoznanie si z treci niniejszej instrukcji. Dziki temu unikn Pastwo bdnej instalacji i obsugi okapu.

yczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.

4

Poniej znajduj si objanienia dotyczce symboli wystpujcych w niniejszej instrukcji:

Informacje dotyczce ochrony rodowiska naturalnego.

Wane informacje dotyczce bezpieczestwa uytkownika urzdzenia oraz prawidowej jego eksploatacji.

Okap pracujcy jako wycig

Okap pracujcy jako pochaniacz

Okap naley uywa dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.

5

Monta

600

465

85

470

min

. 1040 -

max. 1360

445

460

254 203

min

1245

max 1565

.-

.

655

203254

460

800

395

900

675

80

440

A

ELE

CT

RIC

AL

550

GA

S 6

50

Y

X

1

5

3

2

6

4

6

Monta

2 x 8

2x

8 x 40mm

2x

4.5 x 50mm

10mm

2x

8 x 40mm2x

4.5 x 50mm

2 x 8

10 cm

16 cm>1 cm

>30 cm

16 cm

7

11

9

8

12

10

7

Monta

W cm

220-240V

50-60Hz

W -2 cm

>30 cm

>1 cm

13

17

15

14

18

16

8

Monta

4x 3.9 x 9.5

4

press

1

19

23

21

20

24

22

9

Instrukcja

Przy przeprowadzaniu instalacji urzdzenia naley postpowa wedug wskazwek podanych w niniejszej instrukcji. Producent uchyla si od wszelkiej odpowiedzialnoci za uszkodzenia wynike na skutek instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap zosta zaprojektowany wycznie do uytku domowego. Okap moe rni si pod wzgldem wygldu od okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczce obsugi, konserwacji i montau pozostaj niezmienione. ! Naley zachowa instrukcj obsugi aby mc z niej skorzysta w kadej chwili. W przypadku

sprzeday urzdzenia lub przeprowadzki, naley upewni si, e doczono do niego instrukcj obsugi.

! Uwanie zapozna si z treci instrukcji obsugi, ktra dostarcza dokadne informacje dotyczce instalacji, uytkowania i pielgnacji urzdzenia.

! Nie dokonywa zmian elektrycznych czy mechanicznych w urzdzeniu lub na przewodach odprowadzajcych.

Uwaga: Elementy oznaczone symbolem (*) wchodz wycznie w skad wybranych modeli, w pozostaych przypadkach powinny by zakupione osobno.

Ostrzeenia Uwaga! Nie podcza urzdzenia do sieci elektrycznej przed ukoczeniem montau. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoci czyszczenia lub konserwacji naley odczy

okap od zasilania, wyjmujc wtyczk z gniazdka lub wyczajc gwny wycznik zasilania. Wszelkie czynnoci montaowe i konserwacyjne wykonywa w rkawicach ochronnych. Niniejszy sprzt moe by uytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby

o obnionych moliwociach fizycznych, umysowych i osoby o braku dowiadczenia i znajomoci sprztu, jeeli zapewniony zostanie nadzr lub instrukta odnonie do uytkowania sprztu w bezpieczny sposb, tak aby zwizane z tym zagroenia byy zrozumiae.

Dzieci nie powinny bawi si sprztem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywa czyszczenia i konserwacji sprztu. Nie naley nigdy uywa okapu bez prawidowo zamontowanych filtrw! Okap nie powinien by NIGDY uywany jako paszczyzna oparcia chyba, e taka moliwo

zostaa wyranie wskazana. Pomieszczenie, w ktrym okap jest uywany cznie z innymi urzdzeniami spalajcymi gaz lub inne paliwo powinno posiada odpowiedni wentylacj.

Zasysane powietrze nie powinno by odprowadzane do kanau wykorzystywanego do

10

Instrukcja

odprowadzania spalin wytwarzanych przez urzdzenia gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania si przygotowywania pod okapem potraw z uyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Uycie otwartego ognia jest grone dla filtrw i stwarza ryzyko poaru, a zatem nie wolno tego robi pod adnym pozorem. Podczas smaenia naley zachowa ostrono, aby nie dopuci do przegrzania oleju, aby nie uleg samozapaleniu. Dostpne czci mog ulec znacznemu nagrzaniu, jeeli bd uywane razem z urzdzeniami przeznaczonymi do gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania rodkw technicznych i bezpieczestwa dotyczcych odprowadzania spalin naley cile przestrzega przepisw wydanych przez kompetentne wadze lokalne.

Okap powinien by czsto czyszczony zarwno na zewntrz jak i od wewntrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESICU, z zachowaniem wskazwek dotyczcych konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczcych czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrw powoduje powstanie zagroenia poarem.

Celem uniknicia poraenia prdem nie naley uywa lub pozostawia okapu bez prawidowo zamontowanych arwek. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody lub poary spowodowane przez urzdzenie a wynikajce z nieprzestrzegania zalece podanych w niniejszej instrukcji.

Niniejsze urzdzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektyw Unijn 2012/19/UE w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).Zapewniajc prawidowe zomowanie niniejszego urzdzenia, przyczyni si Pastwo do ogran-iczenia ryzyka wystpienia negatywnego wpywu produktu na rodowisko i zdrowie ludzi, ktre mogoby zaistnie w przypadku niewaciwej utylizacji urzdzenia.

Symbol na urzdzeniu lub opakowaniu oznacza, e tego produktu nie mona traktowa jak innych odpadw komunalnych. Naley odda go do waciwego punktu zbirki i recyklingu sprztw elektrycznych i elektronicznych.Waciwa utylizacja i zomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpywu zomowanych urzdze na rodowisko oraz zdrowie. Aby uzyska szczegowe dane dotyczce moliwoci recyklingu niniejszego urzdzenia, naley skontaktowa si z lokalnym urzdem miasta, subami oczyszczania miasta lub sklepem, w ktrym produkt zosta zakupiony.

11

Instrukcja

ObsugaUrzdzenie mona uywa jako wycig (odprowadzanie oparw na zewntrz) bd jako pochaniacz (opary s filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Modele okapw, ktre nie posiadaj wentylatora wycigowego, funkcjonuj wycznie jako wycig i musz by poczone z urzdzeniem wycigowym (nie zawartym w wyposaeniu).Wskazwki dotyczce podczenia s dostarczane razem z zewntrznym urzdzeniem wycigowym.

Okap pracujcy jako wycigOpary s usuwane na zewntrz rur odprowadzajc zamocowan do konierza czeniowego.rednica rury odprowadzajcej musi by rwna rednicy konierza czeniowego.Uwaga! Rura odprowadzajca nie jest dostarczona w komplecie z urzdzeniem i naley j zakupi.W czci poziomej, rura musi mie lekk inklinacj do gry (okoo 10), tak aby uatwi przepyw powietrza na zewntrz. Jeli okap jest zaopatrzony w filtry wglowe, to musz one zosta zdjte.Podczy okap do przewodu wentylacyjnego rur odprowadzajc o rednicy odpowiadajcej rozmiarowi wylotu z okapu (konierz czeniowy).Uycie przewodw o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolnoci zasysania oraz drastyczne zwikszenie haaliwoci okapu.Producent, zatem, nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ten stan.Uywa jak najkrtszego przewodu. ! Uywa przewodu o jak najmniejszej liczbie zagi (maksymalny kt zagicia: 90). ! Unika radykalnych zmian przekroju przewodu. ! Uywa przewodu o jak najgadszej powierzchni wewntrznej. ! Materia przewodu musi by zgodny z obowizujcymi normami.

Okap pracujcy jako pochaniaczAby uywa okapu w tej wersji naley zainstalowa filtr wglowy.Mona go kupi u sprzedawcy.Zasysane powietrze jest oczyszczane z tuszczu i zapachw zanim zostanie zwrcone do pomieszczenia przez kratki w grnej osonie komina.

Instalacja okapuMinimalna odlego midzy powierzchni, na ktrej znajduj si naczynia na urzdzeniu grzejnym a najnisz czci okapu kuchen-nego powinna wynosi nie mniej ni 55cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej ni 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.Jeeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest wiksza odlego, naley dostosowa si do takich wskaza.

Poczenie elektryczneNapicie sieciowe musi odpowiada napiciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewntrznej czci okapu. Okap wyposaony jest we wtyczk, ktr naley podczy do gniazdka zgodnego z obowizujcymi normami i umieszczonego w atwo dostpnym miejscu, rwnie po zakoczonej instalacji.Uwaga! Przed ponownym podczeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawnoci jego dziaania naley si zawsze upewni, czy przewd zasilajcy jest prawidowo zamontowany. Okap jest wyposaony w specjalny przewd zasilajcy.W razie uszkodzenia tego przewodu, naley go kupi w serwisie producenta lub u dostawcy okapu.

12

Instrukcja

Instalacja okapuOkap jest zaopatrzony w koki mocujce odpowiednie do wikszoci cian i sufitw. Konieczne jest jednak zasignicie porady wykwali-fikowanego technika, aby upewni si co do odpowiednioci materiaw w zalenoci od typu ciany lub sufitu. ciana lub sufit musz by odpowiednio mocne, aby utrzyma ciar okapu.

Dziaanie okapuW przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczeglnie zanieczyszczon