328

Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

  • Upload
    snsdg

  • View
    41

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Настоящата публикация е първи опит за по - системно и по - обстойно третиране и регламентиране на правописа и транскрипцията на голям брой немски собствени имена. Една част от тях вече са намерили достъп в нашия език, други които тепърва биха могли да се появяват в преводни и рекламни текстове, целят да дадат представа за разнообразната графика в немското ономастично богатство. В първия раздел на лексикона са обхванати немски имена на селища, реки и водни басейни наред с лични и фамилни имена, както и различни граждански, фирмени, спортни и технически наименования. Представени са техния правопис, правоговори акцентуване с цел да се осветлят известни колебания и несъобразности в досегашната им употреба. Във втория раздел същият набор от собствени имена е представен в обратен вид, като посочените в първия раздел транскрипционни решения са превърнати в изходна база за възстановяване при нужда на оригиналната именна графика. Предхождащото корпуса теоретично изложение дава възможност при добра воля появяващи се проблематични случаи да бъдат разрешавани достоверно чрез прилагане на оперативна транскрипция от страна на преводачи и журналисти. В крайна сметка успехът на едно такова начинание все пак зависи изцяло от това дали потребителят има желание да поддържа своя писмен и устен идиолект на книжовно равнище, или прекомерната самоувереност му внушава пренебрежение спрямо всеки съвет и всяко предписание.

Citation preview

Page 1: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen
Page 2: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Борис Парашкевов

БЪЛГАРСКА ТРАНСКРИПЦИЯ НА НЕМСКИ ИМЕНА

Boris Parashkevov

BULGARISCHE TRANSKRIPTION DEUTSCHER NAMEN

София, 2015

Page 3: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Съюзът на преводачите в България препоръчва ползването на това издание

на своите членове

Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин без изричното съгласие на „Изток-Запад“.

© Борис Парашкевов, автор, 2015 © Издателство „Изток-Запад“, 2015

ISBN 978-619-152-639-0

Page 4: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Борис ПарашкевовБЪЛГАРСКА ТРАНСКРИПЦИЯ НА НЕМСКИ ИМЕНАBoris ParashkevovBULGARISCHE TRANSKRIPTION DEUTSCHER NAMEN

^изток

ЗАПАД^/

Page 5: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

На вниманието ha всеки, който, без много ДА МУ мисли, ще рече: т’ва не ме „касае“...

Page 6: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Съдържание

ТРАНСКРИПЦИЯИ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ....................................................................7

СЪКРАЩЕНИЯ И ЗНАЦИ.............................................................12

СПЕЦИФИКАНА НЕМСКИТЕ СОБСТВЕНИ ИМЕНА..................................... 13

ЕНДОНИМИ,ЕКЗОНИМИ, КОНГРУЕНДИ, КАЛКИ....................................... 33

ПРИНЦИПНИ ПРАВИЛАЗА ТРАНСКРИБИРАНЕ НА НЕМСКИСОБСТВЕНИ ИМЕНАНАБЪЛГЛРСКИ..................................... 37

1. За немския език..........................................................................372. Транскрипция на немските гласни........................................383. Транскрипция на немските двугласни................................. 474. Транскрипция

на немските съгласни................................................................505. Транскрипция на съставните имена................... *..................66

ТРАНСКРИБИРАНИ НЕМСКИ ИМЕНА................................... 69

РЕТРАНСКРИБИРАНИ НЕМСКИ ИМЕНА.............................201

ПО-ВАЖНИ ИЗПОЛЗВАНИСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ........................................ 325

Page 7: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen
Page 8: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

В обучението по чужд език битуват две априорно приемани положения. Според едното от тях на така наречените интер- национализми по принцип не се отделя специално внимание,

тъй като те бездруго били общоразбираеми и не създавали труд­ности при четене и разговаряне. Привидно такива изглеждат на­пример квадрат, република, спорт, за които обаче изучаващи­ят немски език едва с течение на времето узнава „в движение“ някои немаловажни подробности за правилната им употреба. Става дума за това, че в немски Quadrat е съществително име от среден, а не от мъжки род, че ударението в Republik пада на последната сричка, а начало словните съгласни в Sport се произ­насят [шп]. Оказва се следователно, че въпреки своята прозрач­на (общо взето!) семантика интернационализмите е редно да се усвояват като всяка чужда дума не само заради формалните си особености, но и заради вероятността да липсват в адекватен вид в чуждия език или да са семантично различни. Такъв е слу­чаят с немския латинизъм Quartal ‘тримесечие’, който въпреки безспорната етимологична тъждественосг не е равнозначен на бълг. квартал с немско съответствие Wohnviertel.

Второто априорно схващане е свързано с неписаното пра­вило, че собствените имена не се превеждат, което като че ли оправдава изключването им от обучението. Това означава, че на опитни и неопитни преводачи е предоставено да решават на своя глава как да изпишат едно чуждо име на български. При това положение едва ли е случайно например, че през 2002 г. на книжния пазар се появи книгата „Манихеите“ с буквално въз­произведено име на автора: Алберт Щеффен. Преводачът на­вярно ще защити своя начин на процедиране с довода, че така е изписано на немски - Albert Steffen. Да, то и на руски се предава по аналогичен начин: Алъберт Штеффен. В унисон с руската правописна традиция Гримм и Келлерманн също възпроизвеж-

Page 9: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

8 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

дат много точно графиката на немските фамилни имена Gl imm и Kellermann, които обаче ние написваме Грим и Келерман.

Разликата в двата ортографични типа се дължи на нееднак­вите правописни практики, утвърдили се в двата езика. В руски до голяма степен е обичайно тра нслитери ра //д г о, тоест въз­можно най-точното побуквено предаване на чуждото, в случая на немското собствено име. При кирилизирането на чужди име­на ние пък ги / ра нс кри бира ме, което ще рече, че предаваме тяхното произношение с наши букви, и то в съгласие с нашите артикулационни способности и правописни правила. В случаи като Grimm, Kellennann, Steffen ние се съобразяваме с обстоя­телството, че - в противовес примерно на домашни случаи като есенна или пролетта - съдържащите се в Grimm и т.н. двойни съгласни <mm>. <11>, <nn>, <ff> не се произнасят, а сигнали­зират краткост на предхождащата ги гласна. Изписване Щеф- фен или Кел-лер-манн би било подкана да артикулираме двойно /ф/ и двойно /л< а с краесловните графемни съчетания <нн> в -манн и <мм> в Гримм дори не бихме знаели как да постъпим. От друга страна, никакви проблеми, разбира се, не създава по- буквеного кирилизиране, тоест транслитерирането на немалко немски собствени имена като Berlin, Frankfurt, Werner с Берлин, Франкфурт, Вернер. Транслитерация в духа на морфологичния правопис за сметка на фонетичния се допуска традиционно на­пример във връзка с изгласното обеззвучавапе на експлозивите /б/, /д/, /г/, съществуващо както в българския, така и в немския език (вж. 4.1.1.1.). По тази причина пишем Ботевград (а не „Ботевграт“) и транлитерираме съответно нем. Bergen Berg —> бълг. Берген - Берг (а не „Берк“).

Иначе казано, установяваме, че по същество транслитерира­нето е частен случай в рамките на транскрибирането. Задачата на транскрибирането е да поставя прегради пред механичното преписване на буквени съчетания, когато те в нашия език или нямат (същата) стойност като в чуждия език (Щеффен, Гримм), или подвеждат към неправомерно артикулиране. Такова меж­ду другото е положението с A-ä-хен или А-а-хен, Мет-ц-гер, Хент-ш вм. Ахен, Мецгер, Хенч за нем. Aachen, Metzger, Hentsch (срв. също опорочено изписваното име на американския актьор Ashton Kiitcher като Аштън Кътчер вместо Ащън Къчер, а по­някога и на рейтинговата агенция Фич с некоректното Фитч

Page 10: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 9

за англ. Fitch, дадено й през 1913 г. от нейния основател Джон Ноулс Фич).

На пръв поглед тези правила изглеждат съвсем елементар­ни и логични, те обаче не се преподават нито на учениците, нито на студентите. Затова преводачът често предпочита да не „изневерява“ на чуждата графика, колкото и несъвместима да е тя с гледищата на нашата ортографична система. Накратко, това си е криво разбрана „вярност по отношение на оригина­ла“. Наличието на подходящи букви или буквосъчетания още не означава, че можем да ги използваме, макар и с цената да се нарушат утвърдени в българския език норми. Доводи за възпро­извеждането на нем. Jörg с Йьорг могат и да се намерят, но те ще бъдат несъстоятелни точно както е неприемливо изписване­то Пеъо вместо Пейо.

Транскрипционни вариации са мислими и допустими, ко- гато чуждото име събужда непристойни асоциации. В унисон с местния диалект и с немското книжовно произношение името на швейцарския град Chur се транскрибира Кур, но с оглед на швейцарската езикова практика и евентуално на вторични съ­ображения графиката му може да бъде Хур. Няма обаче никак­ва причина името на швейцарската писателка Spyri (авторка на детските романи „Хайди“ и „Хайди и Клара“) вместо с корект­ния си глас еж Шпири да се популяризира изопачено като Cnupu.

От по-ново време най-общи указания за българската тран­скрипция (и транслитерация) на чужди собствени имена могат да се намерят в академичните издания Граматика на съвре­менния български книжовен език. Т. I. Фонетика (стр. 273- 282), Нов правописен речник на българския език (стр. 64-74) и неговото обновено издание Официален правописен речник на българския език (30-35). Публикации по този въпрос датират, разбира се, от доста по-рано като например тази на Евгений К. Тодоров „Предаване на чуждите имена в български език“ (сп. „Училищен преглед“, 1946/5-6, стр. 314-329). Като първи по- сериозен опит за системно регламентиране на транскрипцията за 31 съвременни и класически езика следва да се назове със­тавеният от Любомир Андрейчин и Михаил Въгленов сборник Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език. В него под заглавие „Немски имена“ (стр. 217-229) е предста­вен изготвеният от Кирил Костов справочник, който съдържа

Page 11: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

10 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

грижливо описание на немските гласни, двугласни и съгласни с правила за правомерното им предаване на български и с 201 илюстративни примера.

С изработването на аналогични списъци за отделните ези­ци, издавани под формата на брошури, по-късно се зае Съветът за правопис и транскрипция на географските имена към Главно управление по геодезия, картография и кадастър, а впослед­ствие към Министерството на териториалното развитие и стро­ителството. Последните Правила за транскрипция и правопис на немските географски имена бяха включени като Глава шеста (членове 39-48) в Наредба № 6 от 12 юни 1995 г. за транскри­пция и правопис на чужди географски имена на български език. За съжаление тяхното публикуване в ДВ (бр. 72 от 1995 г.) - ма­кар с вече остарели положения и правописни грешки - едва ли е допринесло за популяризирането и съблюдаването им в публич­ното пространство, което е валидно и за останалите брошури и свитъци в същия дух, създавани все с добро намерение.

След претърпялата четири издания капитална книга на Андрей Данчев „Българска транскрипция на английски име­на. Теория и практика“ (първо издание София, 1979, последно в издателство „Изток-Запад“ през 2010 г.) и на изготвения от Иван Кънчев справочник „Българска транскрипция на испан­ски имена“ (София, 2000, с предстоящо преработено издание в издателство „Изток-Запад“ през 2015 г.) настоящата публикация е първи опит за по-системно и по-обстойно третиране и регла­ментиране на правописа и транскрипцията на голям брой нем­ски собствени имена. Една част от тях вече са намерили дос­тъп в нашия език, други, които тепърва биха могли да се появят в преводни и рекламни текстове, целят да дадат представа за разнообразната графика в немското ономастично богатство. В първия рездел на лексикона са обхванати немски имена на се­лища, реки и водни басейни наред с лични и фамилни имена, както и различни граждански, фирмени, спортни и технически наименования. Представени са техният правопис, правоговор и акцентуване с цел да се осветлят известни колебания и несъ­образности в досегашната им употреба. Същевременно пред­хождащото корпуса теоретично изложение дава възможност при добра воля появата на нови проблематични случаи да бъдат разрешавани достоверно чрез прилагане на оперативна тран-

Page 12: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 11

скрипция от страна на преводачи и на журналисти от средствата за масово осведомяване. В крайна сметка обаче успехът на едно такова начинание зависи не просто от институционалното му признаване, а изцяло от това дали потребителят има желание да поддържа своя писмен и устен идиолект на книжовно равнище, или прекомерната самоувереност му внушава пренебрежение спрямо всеки съвет и всяко предписание.

Във втория раздел на лексикона същият корпус от собстве­ни имена е представен в обратен вид. Там посочените в първия раздел транскрипционни решения са превърнати в изходна база за възстановяване на немската именна графика. Тъй като посо­бието няма енциклопедичен характер, а имената от своя страна не притежават универсални, еднозначни облици, при тази про­цедура, известна като ретранскрибиране, част от имената с варираща немска графика (тип Майер - нем. Meier/ Meyer/ Maier/ Mayer) правят неизбежна допълнителната индивидуали­зираща справка в оригиналния текст или документ, респ. в нем- скоезични източници. Този е пътят например да се уверим, че на немски фамилното име на германския философ, математик, фи­зик, историк, дипломат и политик Готфрид Вилхелм Лайбниц се пише Leibniz, а не по алтернативната възможност Leibnitz.

Page 13: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

СЪКРАЩЕНИЯ И ЗНАЦИ

адапт. - адаптирано ангп. - английски бав. - баварски библ. - библейско бълг. - български букв. - буквално вж. - виж вм. - вместо дат. - датски ест. - естонски исп. - испански истор. - историзъм итал. - италиански луж. - лужишки митол. - митология напр. - например нем. - немски нидерл. - нидерландски остар. - остаряло пол. - полски респ.-респективно рум. - румънски рус. - руски словаш. - словашки словен. - словенски сръб. - сръбски

сщ. - същото трад. - традиционно укр. - украински унг. - унгарски фонет. - фонетично френ. - френски хърв. - хърватски цьрк. - църковно чеш. - чешки швейц. - швейцарски немски vs. - versus (в противовес на...)

-> - преоформено на...< - възникнало, заето от...> - застъпено, заето като...< > - огражда графема / / - огражда фонема[ ] - огражда фонетичен запис () - огражда вариативна буква в името,

професия, език/ - отделя варианти, историзми, оти-

менни нарицателни имена" - огражда значение на дума или име

- огражда нежелателна транскри­пция, имена на периодика или фут­болни отбори

Page 14: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

СПЕЦИФИКАНА НЕМСКИТЕ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

Най-старите писмени паметници на немски език или по-ско- ро на немски племенни езици датират от средата на VIII век. В тях вече се проявяват иновационни особености, които

свидетелстват за настъпващо обособяване на по-южните гово­ри, легнали впоследствие в основата на книжовния високонем- ски език, по отношение на старосаксонския, старофризийския и англосаксонския или, с една дума, спрямо останалите предста­вители на западногерманската подгрупа в рамките на герман­ското езиково семейство. Унаследени звукови особености нами­рат и до днес израз в такива системни консонантни противопос­тавяния при прасродни думи (когнати) като англ. three ‘три’ и нем. drei сщ., англ. thin ‘тънък’ и нем. dünn сщ., англ. drink ‘пия’ и нем. trinken сщ., англ. dove ‘гълъб’ и нем. Taube сщ., англ. tin ‘калай’ и нем. Zinn сщ., англ. tooth ‘зъб’ и нем. Zahn сщ., англ. town ‘град’ и нем. Zaun ‘ограда’, англ. ten ‘десет’ и нем. zehn сщ., англ./zve ‘пет’ и нем.ущ?/сщ., англ. soft ‘мек’ и нем. sanft ‘нежен’, англ. goose ‘гъска’ и нем. Gans сщ.

Смесица от аналогични лангобардско-старобаварски и се­верни старосаксонски езикови форми битуват доста изненад­ващо в най-старата немскоезична героична творба „Песен за Хилдебранд“. Създадена вероятно през първата половина на VIII век, тя била открита в препис от IX век, извършен в манастира край град Фулда. Освен с езиковия си разнобой песента се харак­теризира с използване на типичната за германската поезия алите- рация. Тя се състои в това, че в първия и втория полустих на дъл­гите стихове се съдържат думи с началословно съзвучие. В тази творба са включени и лични имена, които са показателни както с оглед на словообразувателната си структура, така и на прила­гания алитерационен похват. Става дума за това, че Хилдебранд, главният герой в песента, е син на Херибранд и от своя страна - баща на Хадубранд. Иначе казано, по същество имената им али- терират, както добре проличава от следните стихове:

Page 15: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

14 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Hiltibrant enti Hadubrant untar heriun tuem (Хилдебранд и Хадубранд между две войски)

Hiltibrant gimahalta, Heribrantes sunu (Хилдебранд, син на Херибранд, рече)...

Литературният похват лични имена да се изграждат въз ос­нова на алитерационното римуване се наблюдава и в среднове­ковния епос „Песен за нибелунгите“. Протагонистът в първата му част Зигфрид е син на Зигмунд и Зиглинда. Тримата братя на неговата съпруга Кримхилда се казват Гунтер, Гернот и Гизелхер, а доколкото в първата съставка на името Кримхилда е застъпена старинната германска дума grima ‘шлем’, то - гене­тично погледнато - също се съгласува с начало словната съглас­на в Гунтер и т.н.

Аксиоматична в ономастиката е постановката, че всяко соб­ствено име се основава на някакво нарицателно. Що се отнася до словобразувателната структура на старинните лични имена в немски, трябва изрично да се подчертае, че в голямата си част те са двусъставни. Има, естествено, и едносъставни като Ернст и Карл, тълкувани съответно в смисъл на ‘сериозност, упоритост, решителност’ и ‘(свободен) мъж’ (срв. нем. ernst ‘сериозен’, Kerl ‘мъж, мъжага’). Възможно е по замисъл двусъставните да са били детерминагивни композиции. При тях първата съставка навярно е имала за задача да определя семантично втората, как- то се приема например за Валтер, застъпник на нем. Walt(h)er ‘властващ във войската, предводител на войската’ (бази: waltan ‘владея’ + heri ‘войска’). В някои от приведените по-горе имена проличава общност в първата или във втората съставка: ствис- нем. brant ‘огън; меч, оръжие (причиняващо пареща болка)’, респ. sigu ‘победа’. Но доколкото -brant се намира в съчетание с hilta ‘бой, битка’ и hadu ‘битка, схватка’, респ. с heri ‘войска’, при тях би било доста пресилено да се говори за детерминатив- ност и за детерминираност. При все това някои помагала като Reclams Namenbuch (виж библиограф ската справка в края) се стараят да внесат и в тях смисъл, а именно ‘в боя меч’ по от­ношение на Хадубранд и на Хилдебранд, ‘чрез победа закрила’ при Зигфрид и при Зигмунд, ‘за победата щит’ при Зиглинда. По-скоро за своеволно, отколкото за смислено съчетаване сви-

Page 16: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 15

детелстват обаче имена като Хедвиг = нем. Hedwig/ Hadwig (бази: hadu ‘битка’ + wig ‘бой’ с евентуално тълкуване ‘в битка и бой’?) или Гернот, застъпник на нем. Gernot (бази: ger ‘копие’ + nöt ‘опасност, беда’, сиреч ‘копие при опасност’?), но срещащо се и с обратно подреждане на съставките: Ноткер, застъпник на нем. Notger/Notker (‘в опасност копие’?).

Редно е да се отбележи, че немалко старинни немски имена са намерили достъп в романските езици и английски, а оттам по книжовен път са добили известност и в българ­ски. Така например у нас немското име Walt(h)er е известно с адекватен гласеж Валтер, но също така със своя френски и английски облик Готпие и Уолтър', тъждествени по произ­ход с нем. Wilhelm, тоест с Вилхелм, са англ. Уилям, френ. Гийом, итал. Гулиелмо, исп. Гилермо. Сходни поредици обра­зуват Лудвиг - Луис, Луи, Луиджи\ Рихард - Ричард, Ригиар, Рикардо. Латинизираното име на фламандския графски род Balduin, прочуло се у нас покрай пленяването на завоевателя Балдуин Фландърски, води началото си от остарялото в немски Baldwin (букв. ‘храбър приятел’) с рефлекси Болдуин в англий­ски и Бодуен във френски. Бълг. Владимир, рус. Володимир, пол. Wlodzimierz, показващи метатеза, респ. пълно гласи е (в руски), очевидно имат за източник предходник на немското име Waldemar ‘чрез властване прославен’ (с вероятна полу- калка в български Владислав). Фамилното име Schuchard (с изходно значение ‘обущар’) било адаптирано на френски с об­лик Suchard. Негов носител между другото бил швейцарски­ят производител на шоколади Philippe Suchard (1797-1884). У нас то - подобно на Страсбург (вж. по-долу 4.2.3.2.) - се наложи с немско-френско хибридно произношение Сушард вместо коректното Сюшар.

С християнизирането на Франкската империя в края на V век при меровингския крал Клодвиг (496) староеврейски и гръц­ки лични имена започнали да проникват в немски с посредни­чеството на латинския: Adam и Eva, Jakob и Abraham, Maria и Joseph, Jesus и Bethlehem, Hiob и Elisabeth, Daniel и Gabriel, Ruth, Gregor и Pius чиито български съответствия в звуково от­ношение издават византийско посредничество: Адам, Ева, Яков/ Наков, Авра(а)м, Мария, Йосиф, И(и)сус, Витлеем, Йов/ Нов, Елисавета, Даниил, Гавриил, Рут, Григор, Пий.

Page 17: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

16 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

По време на Хуманизма (XV-XVI век) се появява мода носи­тели на немски фамилни имена да ги латинизират или гърцизи- рат, някои от които са оставили следи и в съвременния немски антропонимикон. Примери за някогашно превеждане на имена, свързани главно с определен поминък, са например латиниза- цията Bauer букв. ‘селянин, земеделец’ —> Agricola сщ., Färber ‘бояджия на тъкани (= бълг. Вапцаров)' —* Tinctorius, Fischer ‘рибар (= бълг. Рибаров)' —> Piscator сщ., Hirt ‘пастир’ —> Pastor сщ., Kaufmann ‘търговец (= бълг. Търговски) ’ Mercator сщ., Schmi(e)d/ Schmidt/ Schmitt ‘ковач (- бълг. Ковачев)' Faber/ Fabricius сщ., Schneider/ Schröder ‘шивач (= бълг. Шивачев)' —> Sartorius сщ., Weber ‘тъкач (= бълг. Тъкачев)' —* Textor сщ. и гърцизацията Schwartzerdt ‘Черноземски’ —> Melanchthon сщ. Документирани са дори гръцки и латински новообразувания въз основа на немски фамилни имена като Neander за Neumann ‘нов човек, пришълец’, Olearius за Ölmann ‘маслар, производител или търговец на дървено масло’, Xylander за Holzmann ‘дървар’. Латинизирано изгласпо разширение показват например Kurz ‘къс’ —> Curtius, Vogel ‘птица’ —> Vogelius. До днес са запазени патронимични образувания като Friederici, Henrici, отразяващи Friedrich и Heinrich с прибавени латински окончания за родите- лен падеж.

В духа на пиегизма (XVII-XVIII век) съставката -walt в Gottwald (вж. по-долу) отчасти била заменена с hold ‘мил, бла­госклонен’, тоест Готхолд, а самото име сближено с полученото също в резултат на преосмисляне Готлиб (с българско съответ­ствие Богомил). Впоследствие освен Готфрид (‘чрез Бог закри­ла’) и Готшалк (‘Божи служител’) възникнали Готлоб, Готхарт, Готхилф - все новообразувания, издържани в същия дух.

Специфична група образуват предпочитаните от немски­те (ашкеназките) евреи фамилни имена, каквито са Freimann, Friedmann. Zuckermann, Rosenbaum, Ros(en)berg, Rosenkranz, Rosent(h)al и особено онези c детерминат -stein (букв. ‘камък’), почиващи на местни или нарицателни имена. Такива са Einstein, Eisenstein, Bernstein, Goldstein, Rubinstein, Weinstein, Wagenstein. Освен в Einstein старинното значение на Stein ‘скала; твърдина, замък’ лежи в основата на топонимите Falkenstein, Lahnstein, Neuschwanstein, Pfalzgrafenstein, Ramstein, Traunstein и много

Page 18: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 17

Еднозначни детерминати за селищни имена, дали понякога началото на фамилни, са

-berg ‘планина’ {Babelsberg, Bamberg, Freiberg, Heidelberg, Nürnberg),

-bürg ‘убежище, замък’ {Freiburg, Hamburg, Homburg, Merseburg, Regensburg),

-hausen ‘поселище, къщи’ {Aschenhausen, Gelnhausen, Grimmelshausen, Münchhausen, Sachsenhausen, Sankt Goarshausen);

-heim ‘дом, къща’ {Hildesheim, Kohlheim, Mannheim, Pforzheim).Други добре разпознаваеми детерминати са-аи ‘поляна, ливада’ или субститут на славянската наставка

-ava/ -ova (Dessau, Hohenau, Ilmenau, Wetterau);-bruck/-brück/-brücken ‘мост’ {Innsbruck, Delbrück, Osnabrück,

Saarbrücken, Zweibrücken);-dorfNznC (Borsdorf, Düsseldorf, Eichendorf, Gleisdorf);-feld(t) ‘поле’ {Bitterfeld, Bielfeld(t), Krefeld, Mansfeld,

Schönefeld);-hafenf -haven ‘пристанище’ (Ludwigshafen, Bremerhaven,

Wilhelmshaven);-hofff)/-hofen/-hoven ‘(селскостопански) двор, чифлик, имение’

(Cecilienhof, Oberhof Tempelhof Schockenhoff, Sonthofen, Beethoven);

-kirch(en) ‘църква’ (Altenkirch, Eriskirch, Bergkirchen, Engelskirchen);

-t(h)al/ -dal ‘долина’ {Emmental, Hofmannsthal, Rosent(h)al, Stendal);

-wald(en) ‘гора’ {Buchenwald, Odenwald, Schwarzwald, Nidwalden, Obwalden);

-werth/ -wörth/ -werden ‘речен остров’ {Nonnenwerth, Donauwörth, Finkenwerder).

Три регионални варианта от юг на север показва -Ьгипп/ -Ьгопп/-Ьогп ‘извор, кладенец, чешма’ в Schönbrunn, Heilbronn, Kühlungsborn, Paderborn. Значително по-пъстра картина пред­ставят детерминатите -statt, -stadt/ -städt/ -stedt/ -statt/ -stett/ -stetten, застъпващи различни падежни форми на среднове-

Page 19: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

18 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

ковното съществително име stat ‘място, селище, град’: Rastatt, Darmstadt, Ingolstadt, Markranstädt, Ballenstedt, Helmstedt, Eichstätt, Althengstett, Dornstetten, Karlstetten. Разнообразни по мотивация (произход, професия, качества) са имената на -тапи ‘мъж, човек’: Baumann, Biedermann, Biermann, Brinkmann, Brugmann, Friedmann, Heinemann, Neumann/ Naumann, Silbermann. По цялата немскоезична територия, но с доста голя­ма концентрираност около Щутгарт (Швабия) се среща патро- нимичният суфикс -ingen, който при образувани от лично име селищни имена означава принадлежност, напр.Sigmaringen ‘ро- дата или потомците на Зигмар’ (срв. също старинните династич- ни означения Merowinger, Karolinger - Меровинги, Каролинги). Други селищни имена от този тип са Böblingen, Büdingen, Dillingen, Eppingen, Meiningen, Memmingen, Reutlingen, Tuttlingen, Waiblingen, Züttlingen (според Вилхелм Шмит по­следното е възникнало чрез аглутинация на предлога zu ‘при’ в съчетанието ze Uttlingeri).

Славянски изглас (освен споменатия по-горе -aii) издават многобройните местни и лични имена на -itz и -ow. Apitz, Beelitz, Chemnitz, Drewitz, Prignitz, pecn. Lützow, Pankow, Randow, Teltow, Treptow, Warnow. От славянския субстрат са унаследени редица имена в източната част на немското езиково землище, напр. Bautzen (прозводно от старо лужишко лично име Budych или Budis), Berlin ‘блатисто, мочурливо място’ (сродно с бълг. бара), Chemnitz ‘Каменец’, Coswig ‘Косово’, Cottbus (от лично име Chotebud, тоест поселище на Chotebud), Delitzsch (застъп­ник на старолужишкото *delc ‘хълм’), Dresden ‘горяни’ (луж. Drjezdzany - жителско име към старолужишкото drezg ‘гора или блато’), Graz ‘Градец’ (на словенски Gradec), Krauschwitz (на горнолужишки Kruswica), Leipzig ‘Липово’ (остар. Липиск - град на липите), Potsdam (може би към по(д) + стъпа, тоест ‘при трошилката’ чрез подмяна на изгласа с германизма dam ‘насип, дига’), Rostock ‘Разток’ (мястото, където река Варнов се разтича, преди да се влее в Балтийско море), Schwerin ‘Зверино’, Zittau ‘Житово’ (производно от жито, срв. лужишкото му име Zitawa), Zschortau ‘Черньово или Чортово’ и много, много други.

Някогашни имена на реки (хидроними), превърнати в мест­ни или селищни имена (топоними), имат за детерминат -ach/ ~а. В него се крие едно от индоевропейските означения за вода

Page 20: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 19

или река (тъждествено с което е лат. aqua ‘вода’), залегнало в селищното име Aachen (< лат. Aquae Granni ‘край целебните из­вори на келтското божество Грани’). Такива имена са например Aschach ‘ясенова река’, Biberach ‘боброва река’, Eisenach ‘же­лязна (собств. съдържаща железен окис) вода или река’, Salzach ‘солена вода или река’, Schwarza ‘черна вода или река’, Steinach ‘камениста река’ за разлика от келтското по произход, но с не­ясна семантика селищно име Bacharach. Семантично прозрач­ни хидронимни съставки са -bach ‘поток’, -furt ‘брод’ и -see ‘езеро; море’, например Ansbach, Feuerbach, Erfurt, Frankfurt, Schweinfurt, Stassfurt, Bodensee, Chiemsee, Müggelsee, Ostsee, Wannsee. По-голямата част от хидронимите обаче, включително такива, които са от келтско или славянско потекло, не са марки­рани с детерминати, срв. Aare, Donau, Drau, Elbe, Inn, Isar, Lahn, Lech, Mosel, Neckar, Rhein, Theiß.

Принципът на езиковата икономия намира своеобразна про­ява в случаите, когато при трикомпонентни имена средният член бива елиминиран. Последица от тази процедура е това, че се по­лучава композиция с неадекватна семантика, напр. Heidelberg ‘елдова планина или хълм’ от по-старо Heidelbeerberg ‘планина или хълм на черните боровинки’, Salzburg ‘солен замък’ от по- старо Salzachburg ‘замък край солената река’. В хода на звуко­вите промени, съпътстващи езиковия развой, някои имена из­менят до неузнаваемост облика си най-вече на регионална поч­ва, напр. Backes вм. Backhaus ‘фурна’, Bungert вм. Baumgarten ‘овощна градина’, Haubrich(s) с изходна база Hubert (тълкувано в смисъл на ‘блестящ с разума си’), Pangratz! Pongratz, прео- формено от гръцко-латинското Pankratius (букв. ‘всевладетел’), което пък впоследствие поради асоцииране с Baum ‘овощно дърво’ развива гласеж Baumgratz.

В отделни случаи формалното преиначаване на собствени­те имена води до тяхното преосмисляне, наблюдавано в току- що споменатото Baumgratz. Когато са придобили легитимна употреба и съдържат познати композиционни съставки, такива имена могат да подведат дори носители на езика към погрешно тълкуване на звуковия комплекс. Относно произхода на името Berlin най-приемлива си остава хипотезата, че това е хидроним, намиращ опора в западно славянското означение *berl-!*birl- ‘мочурище’. От гледище на говорения някога в този регион

Page 21: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

20 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

долнонемски диалект името Berlin допуска интерпретиране по народна етимология като нарицателно Bärlin ‘мече’, равнознач­но на Bärlein - книжовното умалително от Bär ‘мечка’. Трайна последица от това (пре)осмисляне е наличието на мече в герба на Берлин.

Първа съставка в Bierbaum не е нарицателното Bier ‘бира’, а някогашната именителна форма bir на латинската заемка Birne ‘круша’ (< лат.рйт/w ‘плод круша’), така че смисълът на компо­зицията е ‘крушево дърво’, а не ‘бирено дърво’, както изглеж­да на пръв поглед. При това положение Bierbaum и аналогично структурираното, но непроменено Birnbaum са адекватни ети­мологични дублети, В личното име Gottwald като първа състав­ка се различава нем. Gott ‘Бог’, но от етимологично гледище втората се оказва не Wald ‘гора’, а основата на глагола walten ‘властвам’ (прасроден с българския владея), както в коментира­ното по-горе лично име Waldemar. Втората съставка в името на разположеното в планината Айфел градче Monschau е опряна своеволно на Schau ‘изложение; показ’, след като през 1918 г. селището с императорски указ било преименувано така от по- старото Montjoie - френско наименование на някогашна кре­пост, съставено от mont ‘възвишение, планина’ и joie ‘радост’.

От съвременна гледна точка в името на град Braunschweig се различават съставките braun ‘кафяв’ и основата на глагола schweigen ‘мълча’. Всъщност това е книжовна адаптация на севернонемското наименование Brunswigk (XVI век), съставе­но от формата Bruns букв. ‘на Бруно’ и wik ‘(оградено) селище; залив’. Следователно става дума буквално за поселището на Бруно, назовано по някогашния род Брунони. Поставена в ро- дителен падеж, неговата първа съставка Bruns- застъпва от ети­мологично гледище недифтонгизиран облик на прилагателното braun ‘кафяв’ (първоначално Ьгйп), но в преносната му употре­ба в смисъл на мечка, тоест антропоним, означаващ човек, смел като мечка.

Детерминантьт в швейцарското селищно име Winterthur се покрива с нем. Winter ‘зима, зимен’, но с оглед на възникнало­то през Ш век на това място латинско поселище Vitudurum и тук явно е налице преосмисляне на цялото, придобило съвре­менно звучене Винтертур. Вероятно къснолатински топоним *vinitorium ‘лозарско селище’ е изходна база за втората състав-

Page 22: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 21

ка на Къонигсвинтер - град на Рейн, чиего съвременно немско име Königswinter допуска формално тълкуване ‘кралска зима1. В композицията Rothaargebirge всеки владеещ немски разли­чава съставките rot ‘червен’, Haar ‘коса1 и Gebirge ‘планина1. Етимолозите обаче уверяват, че средният компонент е бил прео- формен и преосмислен от старинното долнонемско нарицателно hare ‘горист склон; възвишение; планинско пасище’ (залегнало също в местното и собствено име Hardt). В първата съставка пък виждат отчасти rot ‘червен1 (по цвета на почвата, доколкото някога в планината добивали желязна руда), отчасти основата на глагола roden ‘изкоренявам, обезлесявам’, така че „червено­косата планина“ Рдтхаргебирге при всички случаи е продукт на вторична мотивация, тоест на народна етимология. Доста забавно по форма е името на швейцарския окръг Küssnacht (то­ест Кюснахт), в което привидно се съдържат основата на гла- гора küssen ‘целувам1 и съществителното Nacht ‘нощ’, докато в действителност то е преосмислен застъпник на по-старинното Kussenach/ Cussach с вероятно значение ‘мръсния поток1.

От извършения обзор проличава ясно, че сред изконните немски селищни и местни означения преобладават сложните имена. Редом с тях съществуват немалко съставни имена, които са три вида:

1) разделно изписвани съчетания например с Bad ‘баня’ и St./ Sankt ‘свети’: Bad Godesberg, Bad Honeff, Bad Lausick, Bad Schandau, St. Gallen, St. Goar, Sankt Moritz',

2) две означения, свързани в едно цяло (напр. Baden- Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig- Holstein, Bernkastel-Kues, Steglitz-Zehlendorf)'.

3) предложни съчетания като Aicha vorm Wald, Bad Homburg vor der Höhe, Frankfurt am Main, Heidenheim an der Brenz, Isny im Allgäu, Nußdorf ob der Traisen, Stein zum Altenstein.

При транскрибиране на български (вж. 5.1.) те запазват из­ходната си структура: Бад Годесберг, Бад Шандау, Занкт Гален, Занкт Гдар, Саксония-Анхалт, Шлезвиг-Хдлщайн, Бад Хдмбург фор дер Хьде, Франкфурт ам Майн, Исни гсм Алгой, Нусдорф об дер Трайзен, Щайн цум Алтенщайн. В последните връзката между двете съставки се осъществява с помощта на предлог и определителен член в самостоятелен или слят вид: an der ‘на’, vor der ‘пред1, ob der ‘над1, респ. ат ‘на1, im ‘във1, vorm ‘пред’.

Page 23: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

22 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

При двойните лични и фамилни имена най-обичайни са полуслетите: Hans-Dietrich, Rolf-Dieter, Hans-Jürgen, Hanns- Ferdinand, Frank-Walter, Karl-Heinz, Karl-Joachim. Успоредно c тях се употребяват разделно и слято изписваните Franz Josef, Franz Xaver, Karl Hans, pecn. Karlfranz, Hannsferdinand, Hansjürgen, Hansjoachim, Hansjörg, транскрибирани на българ­ски по аналогичен начин: Ханс-Дйтрих, Ролф-Дйтер, Ханс- Юрген, Франк-Валтер, Франц Йозеф, Карлфранц, Хансюрген, Хансфердинанд (относно изписването Хансйоахим и Хансйдрг вж. 4.3.3.2. по-долу).

В разговорната практика немските и гръцко-латинските лич­ни имена, които застъпват селищни и местни означения и могат сами да се превръщат в топоними, много често развиват кратки гальовни форми. Застъпвайки или началословието, или крае­словието на изходното име, те отразяват два типа деформации. При първия става дума най-общо за началословни фрагмента- ции като Franz от Franziskus, Fred от Fred(e)rich/ Frederik, Inge от Ingeborg, Max от Maximilian, Ott от Otto, Thom от Thomas, Timm от Timotheus или телескопични като Arnd от Arnold, Bernd/ Bernt от Bernhard, Gerd/ Gert от Gerhard. Изгласът им обикнове­но бива модифициран с -е или разширяван чрез добавяне на -i/-y или -о: Fredi/ Fredo ог Fred(e)rich/ Frederik, Grete от Margareta, Gabi от Gabriele, Konni от Konrad, Rudi от Rudolf, Steffi от Stefanie/ Stephanie, Ursi/ Uschi от Ursula, Willi/ Willy от Wilhelm, pecn. Arno от Arnold, Benno от Benedikt, Ingo от Ingmar, Thilo/ Tilo/ Tillo от Dietrich/ Dietmar. Още по-фрапантни деформации показват Fritz от Friedrich, Götz от Gottfried, Heinz от Heinrich, Kunz от Konrad, Sepp от Joseph, Utz от Ulrich.

Вторият тип съдържа краесловни фрагментации със или без разширение, напр. Achim от Joachim, Gitta от Brigitta, Gusti от Auguste, Hans/ Hansi/ Hanno от Johannes, Hilde от Kriemhilde, Lotte от Charlotte, Seffi от Josefa/ Josefine, T(h)ilde от Klothilde/ Mathilde, Trude от Gertrude. Заедно c възприетите от италиански Rita (от Margherita) и Tonio (от Antonio) те по­казват присъщото на детския език пренебрегване на звуковете преди ударената сричка в имената и думите, което е добре из­вестно и от нашия език, срв. Гана/Ганка от Драгана(ка), Данка от Йорданка, Тинка от Кръстинка, Лина от Ангелина, Ганьо/ Ганчо от Драган(чо),Данъо/Данчо отЙордан(чо), Ваньо/Ванчо

Page 24: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 23

от Иван(чо), Копчо от Прокопчо, Личко от Величко, Тинчо от Констпантин(чо).

Реални умалителни и гальовни форми се образуват със су­фиксите, използвани при нарицателните имена. В северните немски говори, наричани също долнонемски, това са -tje/-je (вж.43.3.2. по-долу) и -ke(n)\ Antje, Detje, Jantje, Engelke, Frauke, Gereke, Göde(c)ke, Jelpke, Oetke/ Oetken, Popke. В южнонемски- те говори вместо суфикса -lein, използван и в книжовната реч, се предпочитат неговите варианти -el/-l, както и швабският -1е, швейцарският -И и баварско-австрийският -erl. С тях са обра­зувани например умалителните Bärbel към Barbara, Hänsel към Johannes, Gretel към Margareta, Oetel/ Oettl към Otto, Ursel/ Ursle/ Ursli към Ursula, Stefferl към Stephan/ Stephanie. В пре­води такива имена се третират аналогично на суфиксално не- маркираните и графиката им се предава адекватно. При книжов­ния суфикс -chen обаче превеждащият, който е напълно наясно с неговата функция, отчасти се изправя пред дилемата дали да запази немския прототип, или да го побългари с -чо, напр. Peterchen —> Петърчо. Практиката и тук показва запазване на оригинала, срв. умалителните към Margareta и Charlotte, въз­произведени по следния начин: Gretchen —► Гретхен в Гьотевия „Фауст“ и Lottchen —> Лотхен в романа „Двойната Лотхен“ на Ерих Кестнер. Аналогична интерпретация е редно да се прие­ме за женското име Kätchen (—> Кетхен) в пиесата на Хайнрих фон Клайст и базираната на нея романтична опера на Карл Мартин Райнталер Das Käthchen von Heilbronn, тоест „Кетхен от Хайлброн“. Същото е валидно за персонификацията Lämmchen в ,Новече, ами сега?“ на Ханс Фалада - Лемхен (букв. ‘агън­це’), за героите Paulinchen и Wilhelmchen в романа Paulinchen war allein zu Haus на Габриеле Воман и das dicke Wilhelmchen в един от нейните разкази - Паулинхен беше сама вкъщи (срв. и на руски „Паулинхен бьша дома одна“) и дебелият Вилхелмхен (а не Павлинка, респ. Вилхелмчо, нито „Анчето от Тарау“ вмес­то „Енхен от Тарау“ в народната песничка Ännchen von Thar ай). Все пак има случаи, когато образността просто налага превод на името, например в романа на Ерих Кестнер Pünktchen und Anton. Там сполучливо е подходено с персонификацията Pünktchen, предадена с Точица (а не с буквалното, но безлично Пюнктхен)-. „Антон и Точица“.

Page 25: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

24 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

По отношение на семантиката може да се обобщи, че в немски значението на старинните двусъставни лични имена, както и на едно съставните имена на реки и селища изцяло е избледняло поради отмиране на съставящите ги нарицателни. Относителната прозрачност на втория компонент в местните, речните и селищните имена все пак ги прави значително по-раз- бираеми. В огромно количество лични и фамилни имена както в немски, така и в български се отразяват топоними, означения за качества на индивида, наименования на животни и птици, на растения и дървета, на метали, минерали и на други нари­цателни. От културологично гледище не би било безинтересно да се посочат аналогично образувани двойки фамилни имена в немски и български, почиващи например на зоонимна (зоологи­ческа или орнитологична) база и някога давани като прозвища или пожелателни имена по качеството на животното, а в немски - дори по къщите, носили първоначално имената на животни.

Относно формалните различия при имената в двата езика могат да се изтъкнат две по-съществени особености. От една страна, при немските лични и фамилни имена се толерира доста свободното графическо оформление (Bäsecke/ Baesecke, Klaus/ Claus, Boettcher/ Böttcher, Leibniz/ Leibnitz, Meier/ Maier/ Meyer/ Mayer, Walter/ Walther), което в български е изключително ряд­ко и отчасти се дължи на свръхстарателност или редукция, например Евтимов, Сефтеров, Демирджиев, Пъдарев покрай Ефтимов, Севтеров, Демерджиев, Падарев. Алтернативни фонетично-акцентни противопоставяния като Брягов, Цвятко спрямо Брегов, Цветко или Тодоров спрямо Тодоров свиде­телстват за регионални предпочитания. От друга страна, основ­на структурна разлика в практиката на двата езика се проявява в това, че с изключение на някои небългарски фамилни антро- поними (Бероерян, Канон, Паси, Татарлъ) българските фамил­ни имена винаги са суфиксално маркирани, тоест завършват на -ов/-ев/-ин (респ. на -ова/-ева/-ина в женски род) отчасти в ком­бинация със -ски. Това ги разнообразява в словообразувателно отношение, въпреки че понякога и тълкуването на базата е не- еднозначно (срв. Колчев от Прокони или от копче, Кочев/ Кочов от Коста или от коч). Освен това обилието главно от турски и гръцки основи обогатява допълнително пъстрата картина. За разлика от българския антропонимикон домашните немски лич-

Page 26: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 25

ни и фамилни имена се покриват изцяло със съответното изход­но нарицателно име, като варират дотолкова, доколкото регио­нално обагрени умалителни и гальовни облици са били превър­нати във фамилни имена (Johannes/ Jan/Hans/Hansl/ Hänsel).

Ето как изглежда успоредяването на известен брой имена на представи! ели на животинския свят, включително на техните систематични означения и наименования на части на тялото им:Vögele - Птичков/ ФтичевFlügel - Крилов Schwanz - Опашкое Hom - Рогов/Роглев Adler ■-Орлов/ Орловски/ Карталов Falk(e) - Соколов/Доганов/Чакъров/

ШахъновHabicht - Ястребов/Пилищаров/Гера-

ков/ АтмаджовEule/ Uhle - Кукумявков/ Кукумеев/

Байкушев Uhu - Бухалов Elster - Свраков Ra(a)be - Гарванов/ Гаргов Specht - Кьлвачев/Ачкаканов Storch - Щърков/Щъркелов Spatz/ Sperling - Врабчев Taube/ Holub - Гълъбов Lerche - Чучулигов Meise - Синигеров Nachtigall- Славеев/Славейков/Бюл-

бюлев/ БюлбюлянWachtel - Пъдпъдъков Kranich - Жеравски/Кокоров Kuckuck - Куков/ Кукувейков Pfau - Паунов/ Пауновски Drossel/ Trosscl - Дроздев Hahn/ Gockel - Петелов/ Петлев/

Петелски/ Петлешков/ Хорозов Henne - Кокошков/ Тауков Huhn - Пилее/ Пилевски/Пиличев Kücken ~ Пиленцов Gans/ Gaus - Гъскин

Ganser - ГъсашкиEnte - Паткаджиев/Юрдеков/ ШатковLöw(e) - Лъвов/ Левски/Леонов/ Лево-

нов/ АслановВаг-МечковFuchs - Лисицов/ЛисичковWolf(f)/ Ulf - Вълков/ Буков/ Куртев Wölfie/ Wölfli - ВълчевHase/ Haase - Зайков/ Заяков/ Тауша-

нов/ ШошоевKeiler-ГлигановIgel - Таралежов/ ТаралежковReh - Сърнев/ Сърнов/Кошутов/Rehbock - Сръндачки/ Сръндашки/

КараджовGeiß/ Ziege - Козев/ Козов/КозовскиBock - Козлов/ Козловски/ Цапов Hammel - Овнев/ КочевEber - ШопаровRoss/ Gaul - КоневHengst - Жребев/ Айгъров/ХайгъровOchse - ВоловKalb - Телев/ ДаначевStier - БиковKatz - Писиков/ КедевMaus - МитковRatz - Съселов/ ПлахоковDachs - Борсуков/ ЯзовскиBiber - Бобров/ БебревскиOtter - ВидровFisch - РибовKarpf/ Karpfen - ШарановWels - Сомов/ Сомлев

Page 27: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

26 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Schnecke - ПлужевFrosch - Жабов/КурбаковSchlange - Змеев/ Змейски/ДраковNatter/Nather - СмоковWurm - Червеев/ КурдовAmeis - Мравков/ Барабински

Käfer - Бръмбаров/ БонгаловGrill/ Grille (щурец) - Чоролеев/ Цу-

цуловFliege - Мухов/Муховски/ МухинMücke-КомаровSpinnen-Паяков

Други немски фамилни имена, които отчасти застъпват даваните някога на децата пожелателни или защитни имена и притежават адекватни структурно-семантични съответствия в български, могат да се групират в зависимост от отразяващите се в тях наименования на:

- дървета, растения, цветя, плодове:

Baum -ДървовAhorn - Яворов/КленовEsche-ЯсеновEspe - Трепетликов/ ОсининPappel- Тополов/КаваковEiche-ДъбовKiefer - БоровWeide - Върбанов/ Ракитов/Ракитин Dorn(busch)/ Dörner ~ Трънов/ Трънков Kirsch(baum) Kerschbaum ~ Черешев/

КирязовBirnbaum/ Bierbaum - Крушов/Крушев Weichselbaum - Вишнев Mandel(baum) - Бадемов/ Мигдалов Nuss(baum) - Орехов/Джевизов Pflaume(nbaum) - Сливов/ Сливков Weinrebe/ Weinstock - Лозанов/Лозев/

Асмов

Wermuth - ПелиновPilz - Гъбов/ Гъбев/ ГъбъовChampignon - ПечурковLins(e) - Лещаров/ ЛещарскиEogg(e) - Ръжев/Ръжов/ Чавдаров Hafer/ Haffer - ОвесовKlee -ДетелиновHanf- КоноповRübe - Ряпов/ РапонковKohl - Зелков/ Зелчев/ Варзанов Kürbis - Тиквев/ Тикванов/ Кабаков Eichel (жълъд) - Пелитев/ Пелитов Lorber/Lorbeer -ДафиновRose - Розов/ Гюлев/ ГюловRosenbaum - Гюлфиданов/Гюладжиев Flieder - ЛюляковLilie-ЛилиевIris - Перуников/ Перуникин

- метали, минерали, природни дадености:

Stein - Каменов/ Камъков/ Петров/ Feuerstein - Кремъков/ КременовТашлиев Diamant -Диамандиев/ Елмазов

Bernstein - Кехлибарев/Янтарски Marmor - Мармаров

Page 28: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 27

Salz - Соларов/ Слаников/ Тузларов Zucker - Шекеров/ ШилеровHarz/ Hartz - СмоловKohle - Въгленов/ Ангаров/Ангарски Gold- Златев/ Золотов/ Алтън(к)ов Silber - Сребров/ Аргиров/Гюмюшев Eisen - Желязов/Демирев/ Сидеров Stahl (стомана) - ЧиликовВот/ Quell(e) - Изворов/ Шипотов Wiese - Ливадийски/ Чаиров

Ufer - Брегов/БряговBerg/ Berger - Планински/ Балкански/ Балканджиев/Даалиев/Джебелов

Felder/ Heider-Полянов/ УвалиевWald - Горов/ Горанов/ Кориев/ Корий-

ков/ПадуревSchnee - Снегов/ СняговSturm - Бурев/БуровWind(t) - Ветров/ ВятровStern - Звездев

- части на тялото, физически и умствени качества и недоста­тъци:

Haupt/ Kopf/ Kopp - Главев/Главов/Башев/ Кефалов

Großkopf- Главоков/ Коджабашев/Коджакефалов

Weißkopf/ Weißhaupt - Белоглавов Schwarzkopf/ Schwarzhaupt - Караба-

шев/ ЧерноглавовKraus(haar) - Къдрев/ Каварджиков Bart(h) - Брадев/ Барбов/ Сакалиев Weissbarth - Белобрадов Lippe - Бърнев Wange - БузановZahn - Зъбов/Зъбльов/Дииаиев Finger (пръст) - Пармаков Knoch/ Knoche - Кокалов Jung(mann) - Младенов Alt (mann) - Старцев/ Старчев Grosse/ Große - Великов/Едрее/Бала-

банов/КоджовGroßmann - Големанов/ Големинов/

КоджамановKlein (mann) - Малчев/Павлов/ Кючуков Weiß - Белее/ БеязовRot/ Roth - Червенков/ Червенаков/

Багрянов/ Кармузов Grün - Зеленов Schwarz(mann)/ Mohr - Чернев/ Вран-

Lang/ Lange - Дългов/Дългъчев/ Узунов Dick(e) - Шишков, ДебеляновKahl/ Kahler - Плешоев/ Таслаков Blind - Слепов/ Сляпов/ Къорчев Schilcher/ Schiller (кривоглед) - Ведев/

Каназирски/ Ангьозов/ ЯнгьозовTaube/Dove - Глухов/ Глухчев/ Глушков/

КашукеевStark - Силов/ СиляновSchwach - Слабов/ СлабаковGut(h) - Добрев/ ДобриновGlück - Щастливов/Късметов/ Къс-

метлийскиTapfer - ХрабровKühn - Смялов/ Аджаров/ Сербезов Schreck- СтраховSchnell - Бързаков/Бързашки/ Чабу-

клийскиStreng - Строгов/ Сертев List-XumpoeSchön - Хубанов/ ГюзелевSauer - Киселов/ КиселиновSüss - СладковFremd(er) - Странели, Ябанджиев Grimm (навъсен) - ГюлмезовStolz (горделив) - Фудулов/ Бурназов

Page 29: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

28 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Klug/ Kluge - Умников/Акъл(л)иев/

Dummer - Гламчов/ Ампов/Ахмаков/Калънов

Schwätzer - Бърборков/Бърборов/ Бър- борски/ Шемелеков

Schweiger ~ Мълчанов

Stammler - Пелтеков/ ПепеджиевAngstmann - Страхов/ СтрашниковSpieler - ИграчевSpringer- Скоков/СкоклевFlieher - БежановHinkefuß - Куцаров/ Аксаков/ Топалов Barfuss/ Barfuß - Босаков/ Босагики

- роднинство, произход, титулуване, обществено положение и въображаеми същества:

Vater - Татев/ Татков/ Тетев/Бабаев/ Патеров

Bruder - Братков/Братанов/ БратоевOheim - ВуйчевPathe/ Götte - КръстниковZwilling - Близнаков/ Близнашки Erbe(n) - Наследников/Миразчийски Neuer/ Neumann/ Naumann - Новаков/

ПришелскиDorfen/ Dorfen - СелскиNeuendorff - НовоселскиEnde - Краев/Крайски/ КрайневGrünwald - ЗеленогорскиFremd(er) - Людсканов/ Люцканов/

ЯбанджиевFreund (приятел) -Яранов/ Аркадашев Deutsch - Немски/ Немцов/Аламанов Jude - Еврейски/ Чифудов/ Чифутски Fürst - Князов/Княжев/Князевич

Silberling - СребърниковKaiser - Кайзеров/ Кесаров/ КесарскиKönig - Царев/ Царски/ Кралев/ Кра-

лъовSchul(t)z(e) - Кметов/ Кметски/ Кне-

зовскиHerr - Господинов/ Киряков/ Челебиев Reich(mann) - Богатее/ Богатов/Зен-

гиновHauptmann - КапитановGsell/ Gesell - КалфинLandwehr - Опълченов/ ОпълченскиGottlieb - Боголюбов/ ТеофиловEngel - АнгеловEngelke - Ангелков/ АнгелаковTeufel/ Deubel -Дяволов/ Дяволски/

Шейтанов/ ЧортовZwerg - Джуджев/Джуджов/ Джу-

джовски

- различни предмети, пособия, помещения и означения, упо­требени метонимично, често като намек за определени чер­ти в характера:

Beil/ Beihl - Секиров/ Топоров/ Балтов/ Балтаков/ Наджаков/ Кесеров

Nagel/ Nägele - Пиронков/Ексеров/ Чивиев/ Чивийски

Нааск(е) - Ченгелов

Zange - КерпеденовZirkel - ПергеловKreu(t)z/ Kreu(t)zer - Кръстев/ Став-

ревPfann(e) - Тиганов/ Тиганев

Page 30: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 29

Topf- Гърнев/ ГърневскиGhith-ЖаровFunk/ Funke - ИскровLapp(e) - Парцалев/ ПариаловStiefel - БотушевKnoth(e)/ Knott - Възелов

Puppe - Куклев/ КукловSpeicher - Амбарев/ ХамбарскиFeiertag - Празников/Байрамов Freitag - ПеткановSamstag/ Sonnabend - Съботинов Sonntag - Неделев/Киряков

От българско гледище доста други случаи, регистрирани в немски, изглеждат най-малкото странни, срв. Aufderheide ‘на поляната’, Bleibtreu ‘остани верен’, Böse ‘зъл, лош, сърдит’, Bräutigam ‘годеник’, Thürauf ‘отвори вратата/ отворена вра­та’, Kühlwein ‘охладено вино’, Sauerbier ‘кисела бира’, Herbst ‘есен’, Sommer ‘лято’, Winter ‘зима’, Frost ‘мраз’, Früh ‘рано’, Mittag ‘пладне’, Undeutsch ‘ненемски’, Unbekannt ‘непознат’, Ungeraten ‘невъзпитан’, Willkomm ‘добре дошъл’, Wintermantel ‘балтон’.

В културно-исторически план най-обемиста всъщност се оказва групата фамилни имена, която отразява професията, упражнявана някога от родоначалника на семейството. Това е безспорно свидетелство за това, че поминъкът е бил най-чест мотив при избора на фамилни имена. В немски те по форма са главно отглаголни и отименни производни на ~er/der/-ner, по- рядко персонифицирани домашни или заети нарицателни име­на. Немалко от тях имат в български семантично адекватни съ­ответствия, образувани с отбелязаните по-горе антропонимични наставки -ов/-ев/-ски от деятелни имена за професии и занаяти, немалко от които заети от турски. В края на тези уводни думи е уместно да се направи съпоставка и на този вид съдържател­но кореспондиращи си имена. И тук вариантите и синонимните означения в немски се дължат на регионални различия, тоест те обикновено функционират като хетероними - различни оз­начения за един и същ деногат в различни езикови подсистеми. В български някои домашни означения се конкурират с адапти­рани или калкирани турски, гръцки, в отделни случаи също с арменски и румънски оними.

Page 31: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

30 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Agricola - Земеделски/ ЧифчиевAngler - Въдичаров/Холтаджиев Arzt - Лекарски/Врачев/Хекимов/Хе-

кимянBauer (селянин) - Кювлиев, Царанов Baumgärtner - Овощаров Becker/Bäcker - Пекарев/Хлебаров/

ФурнаджиевBeil/ Beihl - Брадваров/ Балтаджиев Bergmann - Рударов/ РударскиBiener/ Bienemann/Zeidler - Пчеларов/

КованджиевBiermann - БираджийскиBlech/ Blecher/ Spengler - Тенекеджиев Böttcher/ Böttger/ Küf(n)er/ Küp(p)er -

Бъчваров/ Кацаров/ФучеджиевBrill - ОчиларовBrunner - Кладенчаров/Бунарджиев/

Герамджиев/ ЧешмеджиевBuchbender/ Buchbinder - Подвързачов Dräger - Носачев/ Хамалев Dreher/ Drechsler - Стругаров Drescher - Харманджиев Eisler/ Eisner - Железаров/Демирджиев Essiger - Оцетаров/ Оцедаров/Серке-

джиевFahner/ Fähn(d)rich - Байрактаров Fährmann - СалджиевFalkner - СоколаровFärber - ВапцаровFassbender/Fassbinder/Küf(n)er - Бъч­

варов/ Кацаров/ ФучеджиевFiedler/ Feddeler - ГъдуларовFischer/ Piscator - Рибаров/ Балъкчиев Fleischer/ Metzger - Месаров/ Mecap-

ски/Касабов/ KacanoeFlicker - - КърпачевFörster (лесничей) - Орманджиев Fuchs - Лисичарски/ Тилкеджиев Fuhrmann - Каруцаров/ Арабаджиев/

Талигаров/ Талигаджиев

Gabler/ Gäbler/ Gebier - Виларов Garner - Преждаров Gartner/ Gärtner - Градинаров/Бахче-

ванов/ БахчарскиGastgeb - ГостилничаровGeiger - ЦигуларовGeiser/ Geiss(l)er - Козаров/ Козарев/

Кичеджиев/ КапраловGerber - Кожаров/ Табаков/ Аргазов Glaser/ Gläser - Стъкларов/ Джам-

джиев/СърчаджиевGlöckner - ЗвънаровGoldschmidt - Златаров/Златарски/

КуюмджиевGürtler - Каишев/КоланджиевHengstier - КоняровHenker - Палачев/ДжелатовHirt - Пастиров/ ЧобановHolzer/ Holzhauer/ Xylander - Дърваров Holzschuher - НалъмовHonig - Медаров/ БалджиевHufeisen/Hufschmidl - Петаларов/Пе-

таларев/ НалбантовHuth/ Hüter/ Hutmacher - Шапкарев/

ШапкаровJäger/ Weidmann - Ловджиев/ Авджиев Kalkbrenner - Варджиев/ Киречев Kamm/ Kammacher - Гребенаров/ Та-

ракчиевKäsemann/ Käser - Сиренаров/ Брън-

заловKastner/Kästner - Сандъкчиев/Санду-

кяровKaufmann - Търговски/Базиргянов/

ТуджаровKerzenmacher - Свещаров Kessel/ Kessler/ Kettler ~ Котларов/

КазанджиевKettner - Веригаров/ Синджирджиев Kleidermann/ Clayderman -Дрехаров/

Дрехарски

Page 32: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 31

Knoblauch/ Knobloch - Чеснаров/ Скор- дев

Koch (готвач) - Ахчиев/Ахчийски/Магеров

Kohler/ Köhler - Въгларов/ Въглища- ров/Кюмюрджиев

Korbmacher/ Korber/ Körber/ Krebber/Vietor-Кошничаров

Kramer/Krämer - Бакалов/Бакал- джиев

Krauter/ Kräuter - Зарзаватчиев Krebs/Krebser - Ракаров Krempier - Даракчиев Kretschmer/Krüger/ Schen(c)k/

Weinschenk - Кръчмаров/Механ- джиев

Krieger - Войнов/ Войников/ Аскеров Kupferschmied - Медникаров/ Бакър-

джиевKürschner/ Pelzer - Кожухаров/

КюркчиевKüster/ Messner/Sigrist - Клисаров/

КандиларовKutsche/ Kutscher - Файтонджиев Kuttler - КарантиевLederer/ Ledermann - Кожаров Mahler/ Maler - Бояджиев/ Молеров/

ЗографовMaurer - ЗидаровMehl - БръгинаровMeister - МайсторовMesserschm id(t)/Messerschmitl/Messerer - Ножаров/ Бичаков/ Бучак-

чиевMilch/ Milcher - МлекаровMüller - Мелничаров/Воденичаров/

Дерменджиев/ Мораров Nessel - Коприваров/ Коприварски Obs(t)er - Овощаров Ochsenknecht/ Ochsner/ Ochsner - Во-

ловаров

Oe(h)lmann/ Oehlschlaeger - Масларов Pfaff/Priester - Попов/ Папазов/ Па-

пазянPfeffel - Попчев/Папасчиков Pfeffer - Пеперджиев/ БиберовPflüger/Flieger - ОрачевPulver - Барутчиев/ Барутчийски Putzer - Мазачев/ СаваджиевOuarch/ Quarck - ИзворовRüber/ Rahner - Цвеклов/ Панджаров Räuber/ Reuber - Разбойников/ Черке-

лов/КеседжиевRichter (съдия) - Кадиев/ Кадийски Ringer/ Ringger - Пехливанов Rössler/Rößler/Rossmann - Коняров Sämann - Сеячев/ЕкимджиевSattler - Седларов/ СарачевSchäfer - Овчаров/ Чобанов/ Коенджиев Saffßran - ШарланджиевSchlange - ЗмияровSchaufler -Лопатаров/ Кюрекчиев Schiefer - ТикларовSchleifer - ТочиларовSchlosser - Ключаров/ Кофарджиев/

Катинчаров/ КамарагиевSchmelzer (леяр) -Дюкмеджиев Schmidt/ Schmi(e)d/ Schmitt - Ковачев/

Кузнецов/ДемирджиевSchneider/ Schröder/ Schrader/ Nather/ Sartorius - Шивачев/Шиваров/ Терзиев Schnitter/Sens/Hauer - Косачев Schnitz(l)er - Резбаров/ Марангозов Schnur/ Schnürer - КанапчиевSchöps - ОвнаровSchreiber - Писарев/ Писарски/ Яза-

джиевSchu(h)macher/ Schuchard/ Schubert/ Schuman(n) - Обущаров/ Цанкаров Schulmeister/ Le(h)rmann -Даскалов Schüssler/ Napp - Паничаров Schuster - Кундураджиев

Page 33: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

32 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Schweindl - Свинаров/ДомузчиевSeider/ Seidemann - Копринаров/Свила-

ров/КазасовSeiler - ВъжаровSenn/ Senner - МандраджиевSieber(t) - Ситарски/ РешетаровSpengler - ТенекеджиевSpindler - ВретенаровSpinner - ПредачевSteinhauer - Каменаров/ ТашчиевStiefel - Ботушаров/ ЧизмаровSulzer/Sülzer- Пачеджиев/Пачеджий-

скиTaschner/ Täschner - Чантарски/

ЧантаджиевTauber/ Täub(l)er/ Dube/Kutter - Гълъ-

баровTischler/ Schreiner - СтоларовTopf(n)er/ Döpf(n)er/ A uler/ Eul(n)er/

Hafner/Potter/Pötter - Грънчаров Troger/ Tröger - Коритаров/ Kanauapoe Trommler/ Bunge/ Bänger - Барабанов Tücher/ Tuchmacher - Платнаров/

ПънзовUhrmacher - Часовникаров/ Сахатчиев

Wachter! Wächter - Пазачев/ Гавазов/ Пазвантов

Wagemann - КантарджиевWagner/ Weiner(t)/ Stellmacher/ Esser/

Rademacher - Коларов/ КаруцаровWalker - Тепавичаров/ВалявичарскиWeber - ТъкачевWechsler - СарафовWeingärtner/ Weinmann/ Win(t)zer/

Reber/Hauer - Лозаров/ Винаров/ Гроздаров/Шарапчиев/ Багджийски

Wirth - ХанджиевWurster- СаламджиевZiegel/Zieg(e)ler - Тухларов/

Тухладжиев/Керемидаров/ Кере- мидчиев

Zimmer(mann)/ Zimmerer - Дърводел- ски/Дограмаджиев/Дюлгеров

Zöllner/ Mautner (митничар) - Гюм- рюкчиев

Zuckermann - Шекерджиев/Шекер- джийски

Zwiebel - Лукаров/Лукарски/ Суван- джиев

Рекапитулацията показва, че при семантичното успоредя- ване на около 550 немски фамилни имена с български са уста­новени около 760 техни адекватни съответствия в нашия език. Общият брой включва различни варианти, а разликата в полза на българските имена е обяснима с наличието не само на слово- образувателни варианти, но и на многобройните ориентализми, кореспондиращи с български калки или самостоятелни образу­вания особено в сферата на професионалните означения.

Накрая, на фона на всичките тези репрезентативни парале­ли, може да се отбележи донякъде изненадващото отсъствието на немски съответствия за някои повече или по-малко обичай­ни за българската антропонимна практика фамилни имена като Гърбов/ Гръбчев/ Камбуров, Дюстабанов, Мустаков, Оризаров/ Пиринчиев, Сираков, Сиромахов.

Page 34: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ЕНДОНИМИ,ЕКЗОНИМИ, КОНГРУЕНДИ, КАЛКИ

Ветнолингвистиката и ономастиката терминът ендоними (букв. вътрешни, домашни имена) е означение за собстве­ните имена и най-вече топонимите, създадени или включени в

езиковата система на една етническа или национална общност и използвани в рамките на обитаваната от нея територия. Такива например са всички имена, използвани в немскоезиковото зе­млище. Именно те са основен предмет на транскрибиране в този лексикон. Собствените имена, които се употребяват в една езикова общност, но се отнасят за чужди обекти, се наричат ек­зоними, тоест външни, чужди имена. Гласежът им по принцип се различава повече или по-малко от този на ендонимите в съ­ответното общество, Такива за българите са например Гюргево (рум. Giurgiu, произнасяно [джурджу]), Одрин (тур. Edirne}, Солун (гръц. 0£ooaXoviKT|, латинизирано Thessaloniki), Белград (сръб. Београд).

Немско езичната ендонимна система ние приобщаваме към нашите познания чрез транскрибиране. В най-широк смисъл всички немски ендоними за нас са екзоними. Иначе казано, това са кирилизирано изписаните имена, които са характерни за немскоезичните общества. В по-тесен смисъл екзонимите са частично или напълно неадекватно предавани небългарски имена. В няколко случая ние сме възприели немски екзоними, чийто гласеж се отклонява от онзи на първоизточника: нем./ нидерл. Eindhoven > бълг. Айндховен вм. Ейндховен-, нем./ нидерл. Leiden > Лайден вм. Лейден\ дат. Kobenhavn > нем. Kopenhagen > бълг. Кдпенхаген вм. Къдбмхаун‘, швед. Göteborg > нем. Göteborg > бълг. Гьотеборг вм. Йотебдр', порт. Lisboa > нем. Lissabon > бълг. Лисабон вм. Лишбда, итал. Genova > нем. Genua > бълг. Генуа вм. Дженова', чеш. Plzeh > нем. Pilsen > бълг. Пйлзен вм. Пълзен.

Page 35: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

34 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Отклонения от този род поради чуждо, главно руско по­средничество при проникването им в български, показват екзо- нимите Германия, Австрия, Швейцария, Виена, Рейн съответно за нем. Deutschland, Österreich, Schweiz, Wien, Rhein. При тях обаче може да се говори най-много за транскрибиране или тран­слитериране не на нем. Deutschland и т.н., а на рус. Германия, Австрия, Швейцария, Рейн, респ. на сръб. остар. Bujeua или рум. Plena. Следователно при тези имена контекстуално се про­явява друг вид кирилизиране, състоящо се в подмяната на нем­ския прототип с вече утвърдено в българската практика съответ­ствие. Доколкото чрез посочената подмяна се цели да бъдат съ­гласувани ономастични дадености в двата езика, двойки имена като например Германия и Deutschland могат да се окачествят като конгруенди (по лат. congruendum ‘това, което трябва да се съгласува’).

Сред немски настоящи или предишни ендоними това се случва преди всичко при регионални означения като Bayern, Preußen, Rheinland, Sachsen, Schlesien, Thüringen c българ­ски конгруенди Бавария, Прусия, Ренания, Саксония, Силезия, Тюрингия. Изключително важно е въпросното конгруиране да се осъществява при многобройните немски селищни означения на територията на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и други на изток и запад. Няма нищо изненадващо или нело­гично имената Lemberg, Lüttich, Pressburg, Plattensee да под­веждат преводача към транскрибиране. В действителност техни конгруенди в българския ономастичен лексикон са съответно Лвов, Лиеж, Братислава и Балатон. На преден план те изли­зат в ретранскрипционната част на това представяне редом с Бидгогич, Болцано, Варгиава, Вроцлав, Вълтава, Грузия, Загреб, Калининград, Клайпеда, Краков, Любляна, Мерано, Милано, Тиса и др. Съвременната политическа коректност изисква из­ползването на валидното в съответното общество или държа­ва име, което обаче не е валидно за исторически обусловени традиционни отклонения (срв. приведените случаи Гюргево, Одрин, Солун, Белград).

Освен в топономастиката подлежащи на конгруиране ек- зоними се срещат сред библейските и гръцко-латинските ми­тологични имена, напр. Bethlehem vs. Витлеем, Hiob vs. Иов, Jesus vs. Иисус, респ. Artemis vs. Артемида, Venus vs. Венера,

Page 36: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 35

Zeus vs. Зевс, Ödipus vs. Едип. Що се отнася до личните и фа­милните имена, те поначало се транскрибират. Конгруенди все пак се оказват имената на френски и английски крале, наричани и изписвани на немски Ludwig и Georg (тоест Лудвиг и Георг) вместо Louis и George, възпроизвеждани на български с Луи и Джордж. Впрочем през XX век и в България дълго време се е пишело и изговаряло Георг V и Георг Вашингтон, днес вече съобразени с английското произношение: Джордж V, Джордж Вашингтон.

В малка група конгруенди е редно да се обособят калкира- ните екзоними, които са дословен превод на някой чуждоези­чен ендоним, вместо той да бъде транскрибиран по обичайния начин. Такъв е случаят с испанското име на архипелага Tierra del Fuego, разположен в крайния Юг на Аржентина. На немски той семантично е възпроизведен с Feuerland, а на български - с Огнена земя. Подобна двойка образуват нем. Montenegro и бълг. Черна гора. В Montenegro се отразява романското име на сръб. Црна Гора, докато неговата българска адаптация се отличава с калкиране на първата съставка и запазване на втората, чий- то смисъл впрочем е планина, а не гора. Значение ‘черна гора’ има немската композиция Schwarzwald, но в български тя се е установила в транскрибиран, а не в калкиран вид. Двояко въз­приемане се наблюдава при немския ороним (име на планина) Erzgebirge с чешко съответствие Krusne hory: както Ерцгебирге, така и Рудни планини (срв. и рус. Рудшяе горъг). Английското име на американския остров Newfoundland (букв. ‘новоткри­та земя’) ние използваме в транскрибиран вид Нюфаундленд, докато на немски то е калкирано адекватно с Neufundland. Политическата коректност наложи почиващите на калкиране конгруенди Elfenbeinküste и Бряг на слоновата кост да бъдат заменяни с официалното френскоезично име на тази африкан­ска държава Cöte dTvoire в немски и Кот д 'Ивоар в българската му транскрипция.

Независимо от заглавието на лексикона „Българска тран­скрипция на немски имена“, в неговия корпуса са включени както неголям брой калкирани немски собствени имена, така и екзоними, показващи по-съществени формални отклонения. Това е наложително, тъй като и собствените имена не са застра­ховани от клопките на „лъжливите приятели на преводача“.

Page 37: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

36 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Показателен в това отношение е случаят с българския екзоним Арктика, който семантично кореспондира с немския Arktis, а не със структурно тъждествения Arktik - на практика немско съответствие на българския Северен ледовит океан. Същото се отнася за означенията на региона около Южния полюс: бъл­гарско съответствие на немското наименование на най-южния континент Antarktika е Антарктида, дрмапъ българското име на земите и водите около Южния полюс Антарктика кореспонди­ра с немското Antarktis...

Page 38: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ПРИНЦИПНИ ПРАВИЛАЗА ТРАНСКРИБИРАНЕ НА НЕМСКИ

СОБСТВЕНИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИ

1. За немския език

В наши дни носители на немския език като майчин са око­ло сто милиона души на света, жевеещи най-вече в Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург и отчасти в Белгия, където един от официалните езици е немският. Тези страни са източник на собствени имена, които са намирали и продължават да намират достъп в български. Изходната им фор­ма нерядко е архаична, но те при всички случаи биват предава­ни на български с оглед на официалния им гласеж в немския книжовен език. За да се дефинират правилата, по които протича фонетично-графичната асимилация на имената, в настоящия ле­ксикон се процедира по следната схема в три стъпки:

(1) дадена немска фонема /х/,(2) отбелязвана буквено с една или повече графеми <у...>,(3) бива транспонирана на български графемно със <z...> в

съответствие с постулатите на нашата правописна система.В резултатите от прилагането на тази схема е заложено из­

ползването на присъщите на българите артикулационни спо­собности, които дават възможност за относително адекватно възпроизвеждане на чужди, акцентно маркирани звукови ком­плекси. Срещани колебания в досегашната практика, изразява­щи се обикновено в конкурентни начини на кирилизиране, се дължат на непоследователно съблюдаване или на нарушаване на отдавна установени правила, респ. на отклоняване от тях от­части поради опосредствено възприемане на името, отчасти по­ради неуместно робуване на неговата чужда графика. Понякога отклоненията са придобили легитимност и в анализа гласежът

Page 39: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

38 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

и/или графиката на съответното име, привеждано след препо­ръчителното, се окачествяват като традиционни. Доколкото при други се допускат системни несъобразности, след посочения коректен облик се препраща към параграфа в тази теоретична част, където се аргументира препоръчваният адаптационен об­лик.

По-долу в съгласие с посочения начин на процедиране нем­ският фонемен инвентар и неговото графично изразяване се коментират и илюстрират с примери, извлечени от корпуса на настоящото пособие. Представянето и интерпретирането му е извършено в следната последователност: немски гласни, нем­ски двугласни и немски съгласни.

2, Транскрипция на немските гласни

С изключение на редуцираната неударена гласна /а/ (вж.2.8.), важна особеност на немските гласни, по която немската вокална система се различава коренно от българската, е нали­чието на опозиция между кратки и дълги гласни, тоест /а/ vs. /а:/, /е/ vs. /е:/, /о/ vs. /о:/, /о/ vs. /0:/, /и/ vs. /и:/, /й/ vs. /й:/. Тъй като в нашия език категорията вокален квантитет е непозната, при транскрибиране въпросната особеност губи релевантност и бива игнорирана. По тази причина различните начини за мар­киране на опозицията дължина - краткост в немския език ще бъдат обединени в едно с оглед на единното им транскрибиране, а не с оглед на противопоставянето им в немски. За по-добра прегледност специфичните за немския език фонеми /0/ и /й/ ще бъдат представени с тези използвани и в практиката букви, а не с фонетичните символи /се/ и /у/.

2.1. Кратката гласна /а/ и дългата /а:/, изразявани в немски с графемите и графемните съчетания <а>, <аа>, <ае>, <ah>, се предават на български с графемата <а>:

Adler - Адлер, Abendroth - Абендрот, Baden - Ваден, Bannen - Бармен;Aachen - Ахен, Baar - Бар, Haase - Хазе, Raabe - Рабе, Saale -Зале;Baerl - Барл, Straelen - Щрален;Ahlen - Ален, Brahms ~ Брамс, Fahrenheit - Фаренхайт, Lahn -Лан.

Page 40: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 39

2.1.1. В немската графика на фамилни имена като Haase, Raabe, Abendroth и много други проличава стремеж те да бъдат формално (но не и съдържателно!) диференцирани от съответ­ното нарицателно, тоест Haase спрямо Hase ‘заек’, Raabe спря­мо Rabe ‘гарван’, Abendroth спрямо Abendrot ‘вечерно зарево’.

2.1.2. Не може да не прави впечатление трайната, но непра­вомерна предразположеност в нашата писмена практика дължи­ната на чуждите гласни да бъде маркирана единствено в слу­чаите, когато тя е изразена чрез удвояване на гласните. Иначе казано, традиционно наложено е да се изписва Аахен при нем­ски прототип Aachen за разлика от Базел и Брамс, въпреки че коренната гласна в нем. Basel и Brahms е точно толкова дълга, колкото в Aachen. Следователно в последна сметка става въ­прос не толкова да се възпроизведе неприсъщият за нас вокален квантитет, колкото да се препишат двете гласни в немски (срв. аналогичната несъобразност, срещана при транскрибирането на английски, нидерландски, финландски и естонски имена). В български обаче две гласни, написани една до друга, поначало означават две срички, подвеждащи към артикулиране А-а-хен или А-а-хен (срв. екзотизма маане). Това впрочем се проявява в особено фрапантен вид в интерпретирането на немския диграф <ее> (вж. 2.2.4.).

2.1.3. В няколко имена, между които Flaesheim, Kevelaer, Laer, Raesfeld, Saerbeck, Straelen, се отразява някогашното из­ползване на буквата <е> като знак за удължаване. Това означава, че в тях буквеното съчетание <ае> не е вариант на <ä> (вж. и2.2.2.), а има стойност на дълго /а:/, така че в транскрибиран вид те звучат Фласхайм, Кефелар, Лар, Расфелд, Зарбек, Щрален, а не Флесхайм, Кефелер и т.н., нито пък Флаесхайм, Кефелаер и пр. (срв. 2.1.4.).

2.1.4. В почиващи на библейска основа имена Michael/ Michaela, Raphael/ Raphaela звукосъчетанието /ае/ е двусрично и се предава буквено с <ае>: Мйхаел/ Михаела. Рафаел/ Рафаела (срв. 4.2.1.2.).

2.1.5. В Ahasver и Abraham графемата <h> не е знак за удъл­жаване, а застъпник на звука /Ь/, предаван с <х> (срв. 4.2.4.1.), така че имената се транскрибират Ахасвер и Абрахам (ако не става дума за библейския Аврам/Авраам).

2.1.6. За двугласните /ai/ и /аи/ вж. 3.1. и 3.2.

Page 41: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

40 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

2.2. Кратката гласна /е/ и дългата /е:/, изразявани в немски с графемите и графемните съчетания <е>, <ее>, <eh>, <ä>3 <äh>, <ае>, <aeh>, <ai>, <ue> се предават на български с графемата <е>:

Bernd - - Бернд, Merkel - Меркел, Egon - Егон, Remagen - Ремаген;Beelitz - Белиц, Chiemsee - Кймзе, Speer - Шпер, Spree - Шпре, Wannsee - Ванзе;Ehrhardt - Ерхарт, Behring - Беринг, Brehm - Брем, Seher - Зеер, Baumgärtner ■ Баумгертнер, Dräger -Дрегер, Grabe - Гребе;Bähringer - Берингер, Dähnert -Денерт, Hähnel - Хенел, Wähler - Велер; Baedeker - Бедекер, Fraenkel- Френкел, Kraepelin - Крепелин;Aehrenthal - Ерентал, Baehr - Бер, Kaehlitz - Келиц;De Maiziere -Де Мезиер, Lafontaine -Лафонтен;Guericke - Герике.2.2.1. Представа за възможното вариране на графиката при

една и съща именна база предлагат например редуванията Вег/ Bär/ Baer/ Baehr/ Bähr/ Beer/ Behr, Greber/ Gräber/ Graeber, Jäger/ Jaeger, Kläden/ Klaeden, чиито обобщени съответствия в български гласят Бер, Гребер, Йегер, Кледен.

2.2.2. За разлика от случаите Baedeker - Бедекер, Fraenkel - Френкел, Kraepelin - Крепелин и други в имената Flaesheim, Kevelaer, Laer, Raesfeld, Saerbeck буквеното съчетание <ae> има стойност на дълго /а:/. Иначе казано, буквата <е> е знак за дъл­жина, така че в транскрибиран вид имената звучат Фласхайм, Кефелар, Лар, Расфелд, Зарбек, а не Флесхайм, Кефелер и т.н. (вж. 2.1.3., 2.1.4).

2.2.3. В имената De Maiziere и Lafontaine, както и в други френски по произход имена диграфът <ai> има звукова стой­ност /е/, което е определящо за българската им транскрипция Де Мезиер, Лафонтен. Първоначалното име на германския по­литик, юрист и изобретател от XVII век Ото фон Герике било Gericke, но впоследствие получило псевдоиспанския облик Guericke.

2.2.4. Отклонението от единното предаване на дългото /е:/ и краткото /е/ на български с <е> най-често е последица от пороч­ното буквално възпроизвеждане на диграфа <ее>. В този слу­чай обаче не се имитира някаква илюзорна дължина на гласната (вж. 2.1.2., 2.3.1., 2.4.2.), а неправомерно се артикулира (дори от българи, владеещи немски!) двойна сричка по образец на

Page 42: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 41

български имена като Андреев, Мойсеев, Пеев или на глагол- ните форми грее, лее, пее, сее. Така неправилното в този сми­съл транскрибиране на Spree, Müggelsee, Wannsee с „Шпрее“, „Мюгелзее“, „Ванзее“ автоматично води до некоректното про­изнасяне Шпре-е, Мюгелзе-е, Ванзе-е. Навярно под руско влия­ние от този недостатък е било пощадено името Beethoven, което пък с гласеж Бетхдвен и дори Бетовен е отдалечено в друга посока в сравнение с оригиналното Бетхофен.

2.2.5. С двусрично съчетание <ее> на български се преда­ват немският диграф <ее>, когато в него са зашифровани две срички на морфемна граница (например Hintersee + наставка -er —> Hinterseer - Хйнтерзеер), и немското двусричие <ehe> например в Dreher -Дреер, Oppenwehe - Опенвее, Seher - Зеер.

2.3. Кратката гласна /V и дългата fi:l, изразявани в немски с графемите и графемните съчетания <i>, <ie>, <ieh>, <ih>, <y> се предават на български с графемата <и>:

Ilmenau - Илменау, Inn - Ин, Berlichingen - Берлихингеи, Brinkmann - Брйнкман;Biel - Бил, Diem - Дим, Gießen - Гйсен, Kiel - Кил, Wiesbaden - Вйсбаден; Giehse - Гйзе, Riehl - Рил, Viehhausen - Фихаузен, Wasserzieher - Васерциер;Ihlenfeld - Йленфелд, Mihla - Мила, Schlemihl - Шлемил/ Шлемйл, Stihl - Щил;

Ybbs - Ибс, Ysenburg- Изенбург, Gysi - Гизи, Schygula - Шйгула, Spyri - Шпири.2.3.1. По образец на англ. Leeds или Heathrow, където дълга­

та коренна гласна /ц/ на български условно се предава с близко­то по звучене съчетание <ий> (тоест Лийдс, Хийтроу), същест­вуват опити тази практика да се пренесе и върху немски имена: „Бийл“, „Дийм“, „Кийл“ за нем. Biel, Diem, Kiel. В досегашната практика тази възможност еднозначно е била игнорирана и нем. Siegfried, Friedrich открай време се транскрибират Зигфрид, Фридрих, а не „Зийгфрийд“, „Фрийдрих“. С оглед на тази тра­диция в настоящото пособие е запазено единното предаване на краткото /i/ и дългото /i:/ на български с <и>. Не по-маловажен довод за този начин на процедиране е последователното дистан­циране от опитите да бъде маркирана съществуващата в чужди езици опозиция дължина - краткост, водещи до графически не­съобразности като „Аахен“ (вж. 2.1.2.), „Шпрее“ (вж. 2.2.4.).

2.3.2. В името Vietor, основаващо се на лат. vi(e)tor ‘кош­ничар’, графически е указано, че буквеното съчетание <е>

Page 43: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

42 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

се състои от две гласни, така че то се транскрибира Фйетор/ Вйетор. Без особена маркировка това е валидно за Lienz - Лйенц и Ziesar - Цйезар. В общи линии същото се отнася за Aegidienburg- Егидиенбург, Liliencron-Лйлиенкрон, Amaliendorf - Амалиендорф и др., в които обаче фонемното съчетание Ле/ (по-точно /je/) се намира в неударена позиция. В името Ossietzky звукът Л/ е глайд и ударението пада върху /е/: Осиецки,

2.3.3. В Giehse - Гйзе, Riehl - Pim, Viehhausen - Фйхаузен, Wasserzieher - Васерциер, Wiehe - Вие, Ziehrer - Цйрер графема- та <h> изпълнява орнативна функция (вж. 4.2.4.2.). За участието на <i> в означенията за двугласните /ai/ и /oi/ вж. 3.1. и 3.2.

2.3.4. Изгласът <ia> в латински имена се адаптира с <ия>: Amalia - Амалия, Borussia - Борусия, Claudia - Клаудия.

2.3.5. За алтернацията на графемите <i> и <у> в изгласа на гальовни имена като Lilli/ Lilly, Willi/ Willy и на славянски по произход имена с изглас /-ski/, както и за други стойности и функции на <у> вж. 2.7.2., 2.7.3.

2.4. Кратката гласна /о/ и дългата /о:/, изразявани в немски с графемата <о> и с графемните съчетания <оо>, <oh>, <oi>, <ое>, <ou> се предават на български с графемата <о>:

Bonn - Бон, Bodo - Бодо, Gottlob - Гдтлоб, Hof - Хоф, Тогр - Торп; Oos - Ос, Droolitsch -Дрдлич, Hoof - Хоф, Кгооп - Крои, Loos - Лос; Bohn - Бон, Enigerloh ■ Енигеряо, Gohlis -Голис, Grotewohl - Грдтевол; Boisdorf - Бдсдорф, Broich - Брох, Roisdorf - Рдсдорф, Voigt - Фогт; Oer-Erkenschwick - Ор-Еркеншвик, Bad Oldesloe - Бад Олдесло, Soest - Зост; Pouch - Пох.2.4.1. При транскрибиране произхождащият от изгласа

на славянски имена диграф <ow> запазва графиката си <ов>, въпреки че на немски се произнася /о:/, напр. Bülow - Бюлов, Pankow - Панков, Treptow - Трептов, Warnow - В орно в. Lützow традиционно изписваЛютцов, въпреки че по-правилно е Люцов (вж. 4.2.5.1.).

2.4.2. Подобно на процедирането при други двойни гласни, обозначаващи дължина в немски (вж. 2.1.2., 2.2.4.), диграфът <оо> също може да подведе към транслитериране, тоест „Оос“, „Дроолич“, „Хооф“, ,ДСроон“, „Кроос“ вместо Ос, Дрдлич, Хоф, Крон, Крос за нем. Oos, Droolitsch, Hoof, Kroon, Kroos. Неуместен опит за уж по-автентично предаване на дължината

Page 44: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 43

във фамилното име на германско-австрийския минералог Mohs чрез „Моос“ вместо с логичното Мое се наблюдава под влияние на рус. Моос (наред с Мое). То е пренесено дори върху наиме­нованието на 10-степенната скала за определяне относителната твърдост на минералите „Моосова скала“, произнасяно вероят­но Мо-д-сова скала) вместо Мдсова скала.

2.4.3. Представената тук функция на графемата <oi> да за­стъпва фонемата /о:/ не бива да се смесва с омографа <oi>, от­разяващ адекватно двугласната /oi/ например в Alois - Алойс, Gnoien - Гнойен, Moik - Мойк (вж. 3.3.2.).

2.4.4. Редно е вокализмът на срещаните в Северозападна и Северна Германия местни имена, съдържащи диграфа <ое> като знак за дълго немско /о:/ (срв. Oer-Erkenschwick - Öp- Еркеншвик, Itzehoe - Ицехд, Bad Oldesloe - Бад Олдесло, Soest — Зост), да се различава от обичайното използване на диграфа <ое> със звукова стойност <ö:> (вж. 2.5.). Извън тези правила остава местното име Buchloe, в което двете изгласни гласни об­разуват две срички: Бухлое.

2.4.5. Относно случая Pouch-Пох вж, 2.6.5.

2.5. Кратката гласна /о/ и дългата /о:/, изразявани в немски с графемата <о> и с графемните съчетания <öh>, <öö>, <ое>, <oeh>, <оеу>, <oi>, <eu> се предават на български чрез графем- ното съчетание <йо> в началословието, в звукосъчетанието /jö/ (вж. 4.3.3.3.) и в редките случаи след гласна, но също така чрез палатализираното съответствие на предходната съгласна (срв. напр. 4.1.1.4.):

Ölberg - Йдлберг, Jörg - Йорг, Viöl - Фийол;Böll - Бьол, Möller - Мьдлер, Kröger - Кръогер;Böhler - Бьдлер, Böhringer - Бъдрингер, Fröhlich - Фръдлих, Göhler - Гьдлер; Oelsnitz - Йдлсниц, Oetker - Йдткер, Boettcher - Бъдтхер, Goethe - Гьоте; Oehlmann - Йдлман, Oehlrich - Йдлрих, Oehlschlaeger - Йдтпегер;Bad Oeynhausen - Бад Йднхаузен;Loitz - ЛьоцRheurdt - РьортGlööckler - Гльдклер.2.5.1. Тъй като в български шипящата съгласна /ш/ е винаги

твърда (тоест опозиция /шо/ - /шьо/ не съществува), то и нем­ското буквено съчетание <schö>, изразяващо звукосъчетанието

Page 45: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

44 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

/fö/, се транскрибира с <шо>, напр. Schön - Шон, Schönbrunn- Шднбрун, Schönefeld - Шднефелд, Schöpf - Шопф, Schörner- Шдрнер, Schötmar - Шбтмар, а не „Шьонбрун“, „Шьопф“, „Шьорнер“ и пр. (вж. 4.2.3.3.).

2.5.2. Отклонение от познатото правило, че диграфът <ое> е обичайно означение за дългата гласна /о:/, показват местните имената Oer-Erkenschwick, Bad Oldesloe, Soest и Buchloe, понеже в първите три въпросният диграф <ое> сигнализира дълго /о.7, докато в четвъртото застъпва две срички, тоест Ор-Еркеншвик, Бад Олдесло, Зост, респ. Бухлое (вж. 2.4.4.).

2.5.3. В Bad Oeynhausen - Бад Йднхаузен графемата <у> из­пълнява орнативна функция. За обичайните й звукови стойно­сти вж. 2.3. и 2.7., а за участието й в двугласни - 3.1.3.

2.5.4. За местното име Loitz е характерно произношение Лъоц, докато във фамилното Loitz е налице дифтонгът <oi>: Лойц (вж. 3.3.).

2.5.5. В наименованието на долнорейнската община Rheurdt диграфът <еи> (за който вж. 3.3.2.) показва влияние на нидер­ландско-френската правописна практика: Ръорт.

2.5.6. В немската ортография означаването на /67 с диграф /оо/ е необичайно, но е регистрирано например в Glööckler - Гльдклер като графичен псевдоним на германския моден дизай­нер Harald Glöckler.

2.6. Кратката гласна /и/ и дългата /и:/, изразявани в немски с графемата <и> и с диграфите <uh>, <ue>, <ui>, <ou> се предават на български с графемата <у>:

Udo - Удо, Ulm - Улм, Usedom - Узедом, Adelung - Аделунг, Busch - Буш;Uhl - Ул, Uhland - Уланд, Karlsruhe - Карлсруе, Ruhr - Pyp, Suhl - Зул;Bernkastel-Kues - Бернкастел-Кус, Gelsenkirchen-Buer - Гелзенкирхен-Бур; Hueber - Хубер;Buisdorf- Бусдорф;Coudenhoven - Куденхдвен, Courths - Куртс, Louise - Луйзе.2.6.1. Със звукова стойност <и:> диграфъта <ие>, който по

принцип е правописен вариант на <ü:> (вж. 2.7.), се съдържа във втората съставка на селищните имена Bernkastel-Kues и Gelsenkirchen-Buer, тоест Kues и Buer се транскрибират съот­ветно Кус и Бур. Следователно в случая <е> сигнализира един­ствено дължина на немския прототип (вж. 2.1.3.).

Page 46: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 45

2.6.2. По данни на М. Манголд коренът на името Hueber се оказва дифтонгоиден и на български би трябвало да звучи Хуебер (вж. 3.5.). Р. и Ф. Колхайм обаче съобщават, че същият облик Hueber е баварски правописен вариант както на Huber, така и на Hüber, тоест като застъпници за Hueber са възможни и транскрипционните варианти Хубер/ Хюбер. За псевдоиспа- низма Guericke вж. 2.2.3.

2.6.3. За участието на <ие> в буквеното съчетание <que> вж.4.1.3.3.

2.6.4. В случаи като Coudenhoven - Куденхдвен, Coudenhove- Kalergi - Куденхдве-Калерги, Courths - Куртс, Louise - Луизе гласната /и/ е отбелязана с френския диграф <ои>. Относно транскрипцията на Saarlouis вж. 3.4.

2.6.5. В Padourek - Падоурек диграфът <ои> застъпва чеш­ката двугласна /ои/, но в Pouch същият диграф е означение за /о/: Пох.

2.6.6. За други стойности на диграфа <ui> и неговия вари­ант <иу> в имена като Duisburg, De Gruyter, Schaphuysen вж. 2.7.1.,2.7.2.,3.3.3

2.7. Кратката гласна /й/ и дългата /й:/, изразявани в немски с графемите <ü>, <у> и с диграфите <üh>, <ue>, <ui>, <uy> се предават на български с графемата <ю>:

Überlingen - Юберлинген, Düwel - Дювел, Müller - Мюлер, Nürnberg - Нюрн- берг;Ühlingen - Юлинген, Brühl - Брюл, Kühlungsborn - Кюлунгсборн, Rühle - Рюле; Uelzen - Юлцен, Daluege -Далюге, Kuenzen - Кюнцен, Suess - Зюс;Duisburg - Дюсбург, Duisdorf - Дюсдорф, Duipen -Дюсен; Schaphuysen - Шапхюзен;Brysch - Брюш, Kyritz - Кюриц, Syberg - Зюберг, Sylt - Зюлт, Thyssen - Тюсен.2.7.1. Диграфите <ue>, <ui>, <цу> свидетелстват за старин­

но отбелязване на по-тясната дълга гласна /и:/ като /й.7: Uelzen - Юлцен, Duissen -Дюсен, Juist - Юст, Schaphuysen - Шапхюзен. Относно гласежа на диграфа <иу> в De Gruyter - Де Гройтер вж. 3.3.3.

2.7.2. Погрешното интерпретиране на диграфа <ui> в Duisburg като двугласна /ui/, довело до неправомерната трансли­терация „Дуйсбург“ вместо коректната транскрипция Дюсбург, е отбелязано и под 3.4.1.

Page 47: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

46 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

2.7.3. Автентична употреба на графемата <у> като застъп­ник на старогръцката <и>, тоест „юпсилон“, е налице в съста­ва на митологично-религиозни имена като Dionysos, Odyseus, Charybdis, Skylle, Sibylle. Техните български конгруенди оба­че съдържат проекция на византийския „ипсилон“: Дионис, Одисей, Харибда, Скила/ Сцила, Харибда, Сибила.

2.7.4. Тенденцията към алтернативно делабиализувано ар- тикулиране на <у> като /i/ намира израз например в двоякото произнасяне Кйфхойзер/ Кюфхойзер за Kyffhäuser. Изгласът в славянски по произход имена на <-sky>/ <-ski> винаги е /-ski/: Кипарски, Крайски, Тухдлски за нем. Kiparsky, Kreisky, Tucholsky, респ. Бобрдвски, Бордвски, Дросддески за нем. Bobrowski, Borowski, Drosdowski. Същото е валидно за гальовни имена като Lilli/Lilly, Willi/ Willy.

2.8. Редуцираната гласна /а/ се среща само в неударена сричка, отбелязва се с графемата <е> и на български се предава аналогично с графемата <е>. В немски създаваният от нея акус­тичен ефект е звук, заемащ междинно положение между /е/ и /ъ/ в неударена позиция, а в южнонемските говори има дори стой­ност на неударено /е/ в български. Това оправдава традицион­ното й транскрибиране с <е>, а не с <ъ> по подобие на англ. /9/ (тип Валтер, а не Валптър в унисон с УолтпърУ

Bamberg - Бамберг, Federer - Федерер, Müller - Мюлер, Berlin - Берлин.2.8.1. Характерно за баварско-австрийския разговорен

език е апокопирането, тоест отпадането на звука /а/ в изглас- на позиция, което намира израз и във фамилни имена: Haas(e) - Хаз(е), Raab(e) - Раб(е). Същият звук бива синкопиран пред /1/ в немалко двусрични собствени имена, последица от което е възникването на несвойствено за нашата езикова практика консонантно натрупване: Dietl, Heckl, Jandl, Kickl. Lidl, Nabl, Sigl, Strobl, Trakl - „Дитл“, „Хекл“, „Яндл“, „Кикл“, „Лидл“, Набл“, „Зигъл, „Щробл“, „Тракл“. Изход от често, но неумест­но практикуваното им транслитериране сочат случаи като гръцките имена Емпеддкъл, Перйкъл, Софдкъл или френското селищно име Гренобъл. В тях с цел облекчаване на артикула- цията провизорно вмъкваме звук /ъ/, който отсъства както във френското Grenoble, така и в гръцките Empedokl(es), Perikl(es), Sophokl(es), установили се у нас с елиминиран оригинален из-

Page 48: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 47

глас. Следователно препоръчително е и австризмите да се тран­скрибират Дйтъл, Хекъл, Яндъл, Кикъл, Лйдъл, Набъл, Зйгъл, Щдбъл, Тракъл. Тази условност същевременно подсказва, че при ретранскрипция графемата <ъ> се отстранява по същия на­чин, както при Днепър —► рус. Днепр, Днестър —> рус. Днестр, Пъотър —> рус. Петр, Сърбия —> сръб. Cpöuja, Лувър —> френ. Louvre, Мърквичка —► чеш. Mrkvicka. Така чрез графиката Хекел vs. Хекъл се създава възможност да бъде възстановено ориги­налното противопоставяне Heckel vs. Heckl в немски, без в бъл­гарски да се прибягва до транслитерационния похват Хекел vs. Хекл.

3. Транскрипция на немските двугласни

Освен редуцираната неударена гласна /а/ (вж. 2.8.), важна особеност на немската вокална система е наличието на двуглас­ни (дифтонги). За български съществуването на такава катего­рия се оспорва с довода, че вместо в компактни дифтонги в на­шия език гласните /а/, /е/, /о/ се съчетават с консонантизирано /и/ или /у/ (тоест /й/ и /у/) и в морфологическата парадигма на думи като край, славей, завой привидните дифтонги /ай/, /ей/, /ой/ се разпадат: кра-ят, кра-е-ве, сла-ве-ят, сла-ве-и, за-во- ят, за-во-и. Това обстоятелството обаче, наблюдавано пример­но и в кау-бой - кау-бо-ят, кау-бо-и, не препятства адекватно­то възпроизвеждане на чужди двугласни както в изгласа, така и в средисловието на заемките: май, майстор, бойлер, ауспух, шоу, сноуборд, гей, лейтенант. Сред тях артикулацията /ай/, /ой/ и /ау/ съответства точно на немските низходящи дифтонги /ai/, /oi/, /аи/. Към тях биха могли да се прибавят много редките /ui/ (например в Luitger, Luitpold, Luitz, вж. 3.4.2.), /ие/ (напр. Hueber, вж. 2.6.2.), /йе/ (швейц. Müesli, понемчено Müsli > бълг. мюсли), които в немски собствени имена са извънредно спора­дични и нееднозначни.

3.1. Двугласната /ai/, изразявана в немски с диграфите <ai>, <ei>, <ау>,<еу>, в отделни случаи и с триграфите <aih>, <eih>, се предава на български с диграфа <ай>:

Page 49: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

48 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Aich - Айх, Drais -Драйс, Main - Майн, Waiblingen - Вайблинген;Eifel - Айфел, Alzheimer - Алцхаймер, Teisseil- Тййсзайл, Tischbein - Тйшбайн; Bayreuth - Bäüpoüm, Bullay - Булай, Kay - Kaü, May - Май, Zwayer - Цвайер; Eymer - Аймер, Dreyfuss - Драйфус, Heyder - Xäüdep, Rheydt - Päüm; Maihingen - Майинген, Vaihingen - Файинген;Beihl - Байл, Freihung - Фрайунг, Weihermühle - Вайермюле.3.1.1. За разлика от срещания главно в южнонемските ези­

кови територии диграф <ai>, в книжовния език преобладава употребата на <ei>. Традицията е причина <ау> и <еу> да се срещат само в собствени имена, което намира израз в редувания като Meier/ Maier/ Meyer/ Mayer - Майер наред с Mair/ Meir/ Mayr/ Meyr - Майр, включително в композиции: Mittermaier- Мйтермайер, Vesenmaier - Фезенмайер, Biedermeier ~ Бйдермайер, Lohmeier - Лдмайер, Grönemeier/ Grönemeyer - Грьднемайер, Mayrhofer/ Meyrhofer - Майрхофер, Pannermayr- Панермайр. Тъкмо това редуване прави невъзможно еднознач­ното ретранскрибиране, тоест обратното изписване с латински букви на името Майер и на композициите, в които то участва.

3.1.2. В еврейското име Ephraim - Ефраим буквеното съче­тание <ai> не е означение за дифтонг, а за две срички. В името Lafontaine - Лафонтен диграфът <ai> има звукова стойност /е/ (вж. 2.2.3).

3.1.3. В Beihl - Байл, Freihung ~ Фрайунг, Maihingen - Майинген, Vaihingen - Файинген и др. графемата <h> изпълня­ва орнативна функция (вж. 4.2.4.2.). Същото се отнася за <у> в (Bad) Oeynhausen - (Бад) Йонхаузен (вж. 2.5.3.).

3.1.4. У нас в нидерландското селищно име Eindhoven ди­графът <ei> се интерпретира като немския <ei>, поради което името е добило гражданственост Айндховен вместо по-нравил- ното Ейндхове(н).

3.2. Двугласната /аи/, изразявана в немски с диграфа <аи> и много рядко с триграфа <auh>, се предава на български с дигра­фа <ау>:

Aue-Aye, Adenauer ~ Аденауер, Ветаи - Бернау, Bierbaum - Бйрбаум;Rauh - Рау.3.2.1. Докато в Rauh графемата <h> изпълнява орнативна

функция (вж. 4.2.4.2.), в Bauhaus тя въвежда нова морфема и поради това името се артикулира Баухаус.

Page 50: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 49

3.3. Двугласната /oi/, изразявана в немски с диграфите <еи>, <äu>, <oi>, <uy> се предава на български с диграфа <ой>:

Euler - Ойлер, Feuerbach - Фдйербах, Freud-Фройд, Scheuble - Шдйбле;Allgäu - Алгой, Bäuerle - Бдйерле, Däubler - Ддйблер, Tannhäuser - Танхойзер;Froitzheim - Фрдйцхайм, Loitz - Лойц, Moik - Мойк, Stoiber - Щдйбер;De Gruyter - Де Грдйтер.3.3.1. В Achilleus. Amadeus графемното съчетание <еи> за­

стъпва две срички: Ахилеус, Амадеус. Адаптираният изглас на Odysseus, Promätheus в нашия език е причина тези имена да имат конгруенди в облиците Одисеи, Прометей. Същото се отнася за библейските имена Bartholomäus - Вартоломей, Matthäus - Матей, но във функцията им на лични имена изгласът им се запазва: Бартоломеус, Матеус.

3.3.2. В имената Boisdorf, Broichweiden), Roisdorf, Troisdorf, Voigt втората съставка на диграфа <oi> е знак за дължина, така че в транскрибиран вид те звучат Бдсдорф, Брдх(вайден), Рдсдорф, Трдсдорф, Фогт (вж. 2.4.3.) и се противопоставят на коментираните тук случаи от типа Alois - Алойс, Gnoien - Гндйен, Moik-Мойк, съдържащи омонимния диграф <oi>.

3.3.3. В De Gruyter - Де Гройтер е застъпена изговаряната приблизително по нидерландски маниер двугласна /oi/ (собств. /öi/).

3.3.4. Относно специфичния гласеж Ръорт за долнорейн- ската община Rheurdt вж. 2.5.5.

3.4. Рядката двугласна /ui/, изразявана в немски с диграфа <ui>, се предава на български с диграфа <уй>. В рамките на речниковия корпус тя е регистрирана в личното име Louis - Луи и в селищното Saarlouis - Зарлуй.

3.4.1. Неуместна транслитерация е налице при Дуйсбург вместо коректното Дюсбург за Duisburg, валидно също за Duisdorf - Дюсдорф, Duissen -Дюсен (срв. 2.7.2.).

3.4.2. Двусрично звукосъчетание застъпва диграфът <ui> в Luitger, Luitpold, Luitz\ Луитгер, Луишполд, Луиц.

3.4.3. Специфични функции на диграфа <ui> се наблюдават при Buisdorf - Бусдорф (вж. 2.6.) и при италианизма Guido - Гйдо. Относно звуковата стойност натриграфа <qui> вж. 4.1.3.3.

Page 51: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

50 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

3.5. Баварско-швейцарската по своя характер двугласна /ие/, изразявана в немски с диграфа <ие>, се предава на български с диграфа <уе>. В рамките на речниковия корпус тя е регистри­рана във фамилното име Hueber —> бав. Хуебер (покрай Хубер/ Хюбер, вж. 2.6.2.).

4. Транскрипция на немските съгласни

Немските съгласни и тяхното писмено обозначаване с една до пет графеми ще бъдат представени по групи според начина на тяхното учленение: преградни (експлозиви), проходни (фри- кативи), преградно-проходни (африкати), сонорни (латерал, вибрант, назали, глайд). Българската консонантна система е в състояние да предава сравнително адекватно немските съгласни звукове. Характерното за български противопоставяне на твър­ди и меки съгласни, тоест /б/ - /67, /п/ - /п7, /д/ - /д7, /т/ - /т7 и т.н., е чуждо на немския език, но в определени случаи чрез въ­просната опозиция биват компенсирани необичайните за нашия език гласни /о/ и /й/ (вж. 2.5., 2.7.), например Gunter vs. Günter —> Гунтер vs. Гюнтер. Принципно положение в немската гра­фика е това, че двойните съгласни <bb>, <рр>, <dd>, <tt>, <gg>, <ff>, <mm>, <nn> и пр. имат за задача да сигнализират крат­кост на предходната гласна (напр. Bopp, Otto), като в имената освен това изпълняват орнативна функция (напр. Hauff, Pieck, Schempp). По тази причина при транскрибиране те се опростя­ват: Боп, Ото, Хауф, Пик, Шемп, но се възпроизвеждат, когато се намират на различима морфемна граница, тоест когато с еди­ния завършва предходната морфема, а с другия започва следва­щата, напр. Süddeutsche Zeitung —> „Зюддойче цайтунг“.

4.1. В немски преградните съгласни (експлозивите), които в книжовния език се различават по звучност и беззвучност, а в диалектите главно по напрегнатост и ненапрегнатост (т.нар. fortes vs. lenes), обхващат три двойки: /Ь/ - /р/, /d/ - /t/, /g/ - /к/.

4.1.1. Експлозивите /Ь/ и /р/, изразявани в немски с графе- мите <Ь> и <р> и с диграфите <bb> и <рр>, се предават на бъл­гарски съответно с графемите <б > и <п>:

Page 52: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 51

Babelsberg - Бабелсберг, Bebel - Бебел, Dübel - ДУ бел, Raab - Раб, Jakob - Ькоб;Döbbelin -Дьдбелин, Goebbels - Гьдбелс, Ribbentrop - Рйбентроп, Ybbs - Ибс;Рареп - Папен, Apolda - Апдлда, Dalp -Далп, Engelkamp - Енгелкамп, Рарр - Пап, Ворр - Боп, Poppe - Попе, Raestmpp - Päcmpyn, Schempp - Шемп.4.1.1.1, Точно както в български, в средисловието пред без­

звучна съгласна и ь изгласна позиция звучният експлозив /Ь/ се обеззвучава и гласи /р/, но в унисон с немската графика той въ­преки това се транскрибира с <б>: Wibke - Вибке, Kalb - Калб, Raab - Раб, Jakob - Якоб.

4.1.1.2, На български двойните съгласни <bb> и <рр>, които в немски сигнализират краткост на предходната гласна, се тран­скрибират с <б> и <п>. В Schempp втората съставка на диграфа изпълнява орнативна функция. Удвояването се запазва, когато двата експлозива се намират на различима морфемна граница, напр. Stebbach (Steb + Bach) - Щеббах.

4.1.1.3, Относно участието на графемата <р> в диграфите <ph> и <pf>, означаващи съответно звука и африкатата /р(7, вж. 4.2.1.2. и 4.2.5.1.

4.1.1.4, Чрез опозицията /б/ - /67 и /п/ - /п 7 се компенсира противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в нем­ски собствени имена като Bock - Böck Бок ~ Бъок, Buchwald - Büchner Бухвалд - Бюхнер, Porsche - Pölmann Пдрше - Пъдлман, Putlitz - Püttner —> Путлиц - Пютнер.

4.1.2. Експлозивите /d/ и /t/, изразявани в немски с граф е- мите <d> и <t> и с диграфите <dd >, респ. <tt>, <th> и <dt>, се предават на български съответно с графемите <д> и <т>:

Duden - Дуден, Adalbert - Адалберт, Baden - Ваден, Brünhild - Брюнхилд; Boddin - Бддин, Buddenbrock - Буденброк, Fedder - Федер, Middeke - Мидеке; Teterow - Тетеров, Torgau - Тдргау, Bechtluft - Бехтлуфт, Sylt - Зюлт;Trettin - Третйн, Suttner - Зутнер, Württemberg - Вюртемберг;Athen-Атина, Balthasar - Балтазар, Barth - Барт, Bayreuth - Байройт; Arndt - Арнт, Bielfeldt - Билфелт, Brandt - Брант, Darmstadt -Даршцат.4.1.2.1. Пред съгласна в средисловието и в краесловието

звукът /d/ и в немски, и в български се обеззвучава на /t/, но графиката му се запазва в двата езика: Landstuhl - Ландщул, Bitterfeld - Бйтерфелд, Burgenland - Бургенланд, Schwarzwald

Page 53: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

52 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

- ■ Шварцвалд. При все това в немски беззвучният експлозив !\/ в няколко случая се изписва, така че има лични и фамилни име­на, които са развили графична вариантност, възпроизвеждана и в български: Bernd/ В ernt - Бернд/ Бернт, Bernhard/ Bernhart- Бернхард/ Бернхарт, Bertold/ Bertolt - Бертолд/ Бертолт, Erhard/ Erhärt - Ерхард/ Ерхарт.

4.1.2.2. Диграфите <dd>, <tt>, които в немски сигнализират краткост на предходната гласна, се транскрибират с <д>, <т>. В български удвояването се възпроизвежда при наличие на различима морфемна граница, напр. Ernstthal (Ernst + Thal) - Ернсттал, Mittag (Mitt- + Tag) - Миттаг.

4.1.23. Диграфът <th> има двояк произход:- субституира гръцката буква $ (тита) в гръцки собствени

имена (Athen - Атина, Corinth - Корйнт, Dorothea - Доротея, Theben - Тйва, Theodor - Теодор)’,

- застъпва фонема /t/, но в съчетание с графемата <h> по по­добие на гърцизмите, така че в случая <h> функционира чисто орнативно и по тази причина се игнорира (срв. 4.2.4.2.): Thurgau- Тургау^ Goethe - Гьоте, Johannesthal — Йоханестал, Abendroth- Абендрот, Auth - Аут, Bayreuth - Байройт.

4.1.2.4 При възникване на съчетанието <th> поради съ­седство на фонемите /V и Zh/ на морфемна граница гласе- жът на неговите съставки се запазва: Diethart - Дйтхарт, Diethelm - Дйтхелм, Althengstett - Алтхенгщет, Bulthaupt ■ Бултхаупт, Geesthacht - Гестхахт, Mauthausen - Маутхаузен, Rothaargebirge - Ротхаргебирге, Schultheiß - Шултхайс. В ня­кои случаи спирантът /Ь/ в началото на втората съставка е заглъ­хнал частично или напълно, поради което се е оформила произ- носителна и/или писмена вариантност, напр. Berthold/ Bertold- Бертхолд/Бертолд, но невалидна за Walther/ Walter - Валтер. Последното не е в сила за Beethoven - Бетхдвен, където освен вече изместеното началословно ударение в практиката неправо­мерно се изпуска и спирантът /h/: „ Бетовен“.

4.1.2.5. От XVI в. насетне успоредно с вариращата употре­ба <d> ~ <t> в изгласна позиция се появяват диграфите <tt> и <dt> с фонетична стойност /t/. Те пораждат нови варианти, които при транскрибиране се предават с графемата <т>, напр. Bernhart/ Bernhardt - Бернхарт, Messerschmidt/ Messerschmitt- Месершмит, Schmitt/ Schmidt - Шмит в противовес на

Page 54: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 53

Bernhard - Бернхард, Messerschmid - Месершмид, Schmied/ Schmid - Шмид. Това правило изглади спора дали диграфът <dt> да се възпроизвежда механично (както в руски), или да бъде сведен до фонетичната му стойност. Така възприетите от­части от руската практика графики Брандт, Шмидт бяха заме­нени с Бранш, Шмит за Brandt, Schmidt, както Арнт, Хумболт за Arndt, Humboldt и много други. Същото правило за опростя­ване на <dt> е валидно и за средисловието Handtke - Хантке, Striedter-Temps - Щрйтер-Темпс. Изглас <д> традиционно се пише при Рембранд и отчасти Кронщад (наред с Кронщат) за нидерл. Rembrandt и нем. Kronstadt. Иначе всички селищни име­на с детерминат -stadt/ -städt/ -stedt получават в изгласа си гра- фема <т>: Darmstadt - Дармщат, Freudenstadt - Фрдйденщат, Karstädt - Карщет, Markranstädt - Маркранщет, Eckstedt - Екщет, Helmstedt - Хелмщет.

4.1.2.6. Чрез опозицията /д/ - /д’/ и /т/ - /т7 се компенси­ра противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена като Dorfen - Dörfler —> Ддрфен - Дьдрфлер, Duden - Dürer —> Дуден - Дюрер, Torgau - Töpfer —* Тбргау - Тъдпфер, Tuchei - Tübingen —> Тухел - Тюбингеи.

4.1.3. Експлозивите Igl и /к/, изразявани в немски с графе- мите <g>, <k>, <с>, с диграфите <gg >, <gk>, респ. с <kk>, <ck>, <ch>, и с триграфа <gkh> се предават на български с графемите <г> и <к>:

Gauß - Fäyc, Grimm - Грим, Augsburg - Аугсбург, Hagen - Хаген, Hegel - Хегел; Kant - Кант, Karl - Карл, Feldkirch - Фелдкирх, Altmark - Алтмарк; Campe - Кампе, Cottbus - Кдтбус, Cranach - Кранах, Curd - Курд;Egg-Ee, Brüggen - Брюген, Heidegger - Хайдегер, Höggerl - Хьогерл;Egk ~ Ек;Stürgkh - Щюрк;Akkermann - Акерман, Ekkehard - Екехард, Zschokke - Чдке;Ackermann - Акерман, Bäcker - Бекер, Flick - Флик, Gauck - Гаук, Pieck - Пик; Chemnitz - Кемниц, Chiemgau - Кймгау, Chlodwig - Клодвиг, Christa - Крйста. 4.1.3.1- Пред съгласна в средисловието и в краесловие­

то звукът /g/ и в немски, и в български се обеззвучава на /к/, но графиката му се запазва в двата езика: Berghof - Бергхоф, Bamberg-Бамберг. Диграфите <gg> и <kk> (вторият като рядък вариант на <ск>), които в немски по принцип би трябвало да сигнализират краткост на предходната гласна, се транскрибират

Page 55: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

54 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

с <г> и <к> (срв. 4.1.2.1.). В български те се възпроизвеждат при наличие на различима морфемна граница, напр. Berggruen (Berg -г grün) - Берггрюн, Markkleeberg (Mark + Kleeberg) - Маркклеберг. В долнонемско-нидерландски имена диграфът <gg> кореспондира с книжовнонемския /кк/, респ. /ек/, напр. Brügge(n) - Брюге(н) vs. Brück - Брюк. Срещаното в горнонем- ската практика буквосъчетание <gg>, изразяващо по същество звук /к/, се транскрибира също с <г>, срв. Grünegg - Грюнег, Höggerl - Хъдгерл, Vieregg(e) - Фйрег(е).

4.13.2. Редките диграфи <kh>, <gk> и триграфите <gkh> съдържащи отчасти орнативно <h> (вж. 4.2.4.2.), се транскриби­рат с <к>: Khlesl ■ Клезъл, Egk-Ек, Stürgkh - Щюрк. Орнативна функция изпълнява и диграфът <ск> в Bismarck - Бйсмарк, Franck - Франк. Архаична употреба показва латинизираното началословие <с> вместо <к> в Carl, Claus, Conrad.

4.13.3. Звук /к/ в съчетание със спирантите /v/ и /s/ е заложен в графемните означения <qu>, респ. <chs>, <cks> и <х>, първото от които се предава на български с <кв>, а другите - с <кс>:

Quadt - Кват, Queck - Квек, Quilhng - Квйлинг, Marquard - Марквард;Drechsler -Дрекслер, Fuchs - Фукс, Sachsenring - Заксенринг, Oechsli- Йокслн;Fiicks - Фюкс, Mareks - Маркс;Xanten - Ксантен, Xaver - Ксавер, Xylander - Ксюландер, Мах - Макс.4.13.4. В славянски по произход имена съчетанието <ск>

гласи /tsk/, напр. Goslicki - Гослйцки (срв. 4.2.5.5.) за разлика от Lisicki - Лизйки. Имената Monique, Remarque са с френска ор- тография и звучат Монйк, Ремарк. Същото се отнася за Quebec, но у нас по немско-руски образец се е утвърдил облик Квебек вместо Кебек.

4.13.5. В съчетанието /ig/, намиращо се в изгласна пози­ция, експлозивът /g/ според книжовното произношение (за разлика от южнонемското!) се спирантизира и звучи /9/, тоест подобно на бълг. /х/ (вж. 4.2.4.5.). При все това графиката се възпроизвежда, така че примерът Leipzig - Лайпциг е образец също за случаи като Coswig - Кбсвиг, Helbig - Хелбиг, Wahrig - Вариг и пр. В същата позиция диграфът <их> се използва за предаване на немското графемно съчетание <ich>, напри­мер Dietrich - Дйтрих, Friedrich - Фридрих, Röhrich - Рьдрих, Zürich - Цюрих.

Page 56: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 55

4.1.3.6. Когато буквосъчетанието <chs> се намира на мор­фемна граница, а понякога и в краесловието, тоест когато за­стъпва немските фонеми /х/ + /s/ или /х/ + /z/, то се транскри­бира с <хс> и <хз>, а при /chst/ - с <хщ>, например Dieterichs- Дйтерихс, Friedrichshafen - Фрйдрихсхафен, Schluchsee - Шлухзе, Bechstein - Бехщайн, Eichstätt - Айхщет. При Höchst- Хъохст второто не е валидно, понеже в това име като цяло е заложена превъзходна степен на прилагателното hoch ‘ви­сок’.

4.1.3.7. За звука, предаван с диграфа /ng/ и възпроизвеждан с /нг/, вж. 4.3.2.2.

4.1.3.8. Чрез опозицията /г/ - /г’/ и /к/ - /к’/ се компенси­ра противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена като Gottwald - Göttingen —> Готвалд- Гъотинген, Gunter - Günter —> Гунтер - Гюнтер, Korber - Körber —> Корбер - Кьдрбер, Kugel - Kugel —> Кугел - Кюгел.

4.2. Немските проходни съгласни (фрикативи, спиранти) обхващат следните двойки: /v/ - /f/, /s/ - /z/, /J7 - /3/, както и без­звучните велари /Ь/, /х/, /9/.

4.2.1. Различаващите се по звучност и беззвучност устне- но-зъбни фрикативи /v/ и /f/, изразявани в немски с графемите <w> и <v>, респ. с <f>, <v> редом с диграфите <ff> и <ph>, се предават на български с графемите <в> и <ф>:

Wagner - Вагнер, Weber - Вебер, Wiese - Вйзе, Schwarzwald - Шварцвалд;Viktor - Виктор, Vranitzky - Вранйцки, Vulpius - Вулпиус;Faust-Фауст, Bitterfeld - Бйтерфелд, Adlershof - Адлерсхоф; Bremerhaven - Бремерхафен, Calvörde - Калфъдрде;Affoltern - Афолтерн, Hüffel - Хюфел, Bierhoff- Бирхоф, Hauff - Хауф;Ephraim - Ефраим, Euphrat - Ефрат, Philipp - Филип, Phönix - Феникс.4.2.1.1. При имена като Bülow, Pankow, Teltow, Treptow,

Warnow графемата <w> няма звукова стойност, но при транск­рибиране на български немският диграф <ow>, обозначаващ дълго /о:/ (вж. 2.4.1.), се възпроизвежда буквално с оглед на това, че подобни имена по принцип имат славянско потекло: Бюлов, Панков, Телтов, Трептов, Варнов.

Page 57: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

56 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

4.2.1.2. Диграфът <ph> служи за възпроизвеждане на гръц­ката буква (р (фи) в еврейски и гръцки по произход имена като Raphael - Рафаел/Рафаел или Sophokles - Софдкъл. Той отчасти се конкурира с графемата <f>, например Adolf/ Adolph - Адолф, Josef/ Joseph - Йдзеф, библ. Йосиф, Stefan/ Stephan - Щефан. Когато съседството на графемите <р> и <h> е обусловено от морфемна граница, те запазват гласежа си и се транскрибират с <пх>, напр. Diepholz - Дйпхолц, Kamphausen - Кампхаузен, Schaphuysen - Шапхюзен.

4.2.13. Редуване на графемите <£> и <v> за означаване на звука /f/ се наблюдава при детермината Hafen ‘пристани­ще’: Ludwigshafen - Лудвигсхафен vs. Cuxhaven -Куксхафен. Използване на графемата <v> за означаване както на беззвучно­то /f7, така и на звучното /v/ намира израз в двояката транскри­пция на някои немскоезични прототипи като Veltlin - Велтлин/ Фелтлйн, Valentin - Валентин/ Фалентин.

4.2.1.4. Диграфът <ff>, който в немски по принцип сигна­лизира краткост на предходната гласна или изпълнява орна- тивна функция, се транскрибира с <ф>, например Hoffenheim ~ Хдфепхайм, Hauff - Хауф. В български той се възпроизвеж­да при наличие на различима морфемна граница, напр. Hoffeld (Hof+ Feld) - Хдффелд.

4.2.1.5. Чрез опозицията /в/ - /в’/ и /ф/ - /ф’/ се компенси­ра противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена като Woringen - Wörlitz —> Вдринген- Вьдрлиц, Wurzen - Würzburg —> Вурцен - Вюрцбург, Forster- Förster Фдрстер - Фъдрстер, Fulda - Füller Фулда - Фюлер.

4.2.2. В немски различаващите се по звучност и беззвучност алвеодентални фрикативи /z/ и /s/, изразявани с графемите <s>, респ. с <s>, <ß> и с диграфите <ss>, <sz> се предават на българ­ски съответно с графемите /з/ и /с/:

Saale - Зале, Suhl - Зул, Basel - Базел, Weser - Везер, Ilse - Йлзе, Hänsel - Хензел; Bernkastel-Kues - Бернкастел-Кус, Kästner - Кестнер, Wiesbaden - Вйсбаден;Assing - Асинг, Dessau - Десау, Kassel - Касел, Spessart - Шпесарт, Zeiss - Цайс;Bußmann - Бусман, Deiß-Дайс, Floß - Флос, Meißen - Майсен, Straß - Щрас; Uszkoreit - Ускорайт.

Page 58: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 57

4.2.2.1. Примерите показват, че в отличие от /s/ звучният фрикатив /z/, отбелязван с графемата <s>, се среща в началосло- вието пред гласна, в средисловието между две гласни или след звучна съгласна пред гласна. Детерминатите -see, -sund запазват началословното /z/ без оглед на предходния звук: Weißensee - Вайсензе, Griebnitzsee - Грйбницзе, Stralsund - Щралзунд. От това правило се отклоняват добилите гражданственост имена Сдлинген, Дрезден, Шлезвиг вместо Здлинген, Дресден, Шлесеиг за нем. Solingen, Dresden, Schleswig. Препоръчитителна е тран­скрипцията Зар, Зарбрюкен, Зарланд вместо транслитераци­ите Саар, Саарбрюкен, Саарланд на нем. Saar, Saarbrücken, Saarland (срв. 2.1.2.). Алтернация се наблюдава при латинизи­раното име Саксония за нем. Sachsen в провинциалното наи­менование Sachsen-Anhalt - Саксония-Анхалт и транскриби­рането му в композициите Заксенхаузен, Заксенринг за нем. Sachsenhausen, Sachsenring. Независимо от това, че детермина­тите -hausen и -haus са етимологично тъждествени, транскри­пцията на втория се подчинява на беззвучно произнасяното /s/ в краесловието (вж. 4.2.2.2.), тоест Gelnhausen - Гелнхаузен, но Bauhaus - Баухаус.

4.2.2.2, Беззвучният фрикатив /s/, отбелязван с <s>, <ss>, <ß> и <sz>, се среща в средисловието пред съгласна (напр. Rosbach- Рдсбах) и между съгласни (напр. Lambsdorff -Ламбсдорф), както и в краесловието, където обаче ортографичното правило след кратка гласна да се пише <ss> (напр. Füssen - Фюсен), а след дълга или дифтонг - <ß> (напр. Feeß - Фес, Gießen - Гйсен, Meißen - Майсен) няма валидност. Тази е причината за наличи­ето на немски графики от рода на Weißkopf - Вайскопф, Dollfuß- Ддлфус редом с Bärfuss - Берфус, Weissmüller - Вайсмюлер, включително на алтернативни облици като Dreifuss/ Dreifuß- Драйфус, Hausmann/ Haußmann - Хаусман, Strauss/ Strauß - Щраус. В швейцарския немски букватаß не се използва, поради което не се среща и в собствени имена. Диграфът <sz> отразява унгарската правописна норма за предаване на звука /s/, срв. и унг. Szeged (тоест Сегед) с немски вариант Segedin. При графика <ss> на морфемна граница произношението налага транскри­пция <сз>, напр. Königssee - Къднигсзе, Teisseil - Тайсзайл. За участието на графемата <s> при обозначаването на звука /// вж.4.2.3.

Page 59: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

58 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

4.2.2.3. Чрез опозицията /з/ - /з’/ се компенсира противопос­тавянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собст­вени имена като Sonthofen - Söring —> Зднтхофен - Зьдринг, Sudermann - Süskind —> Зудерман - Зюскинд.

4.2.3, В транс кри пционно отношение от двата различаващи се по звучност и беззвучност преднонебни фрикатива /\/ - /д/ за немския език вторият е дотолкова нерелевантен, доколкото се среща само в чужди имена, каквито са например френските Jules, Julie, Julien, Juliette (транспонирани на български съглас­но нашите правописни правила с Жул, Жули, Жулиен, Жулиет), Jean-Jacques - Жан-Жак или Georges - Жорж (свеждано в раз­говорната реч до Schorsch, тоест lllopiu). На български негово­то беззвучно съответствие /J/, изразявано в немски с три графа <sch>, както и с <s> в рамките на началословните графемни съ­четания <sp> и <st>, се предава с графемата <ш>, респ. посред­ством графемното съчетание <шп> и графемата <щ>:

Scholz - Шолц, Schwerin - Шверйн, Fischer - Фйшер, Hirsch - Xupiu;Spandau - Шпандау, Spengler - Шпенглер, Шпрйнгер - Springer; Stammler - Щамлер, Steiner - Щайнер, Stoiber ~ Щдйбер, Storm - Щорм; Jean Paul -Жан Паул, Grzimek - Гжймек, Zsuzsanna - Жужана.4.2.3.1. Когато детерминат започва със съчетанията /sp/ и /

st/, тяхната звукова стойност /[р/ и /Jt/ се запазва: Eulenspiegel - Ойленитигел, Zugspitze - Цугшпице, Darmstadt - Дармщат, Stixenstein - Щиксенщайн. Но ако съчетанията образуват мор­фемна граница, тогава те се транскрибират със <сп> и <ст>, напр. Netstal - Нетстал, Remstal ■ Ремстал. Тази транскри­пция е валидна също за Badgastein - Вадгастайн, Gerstäcker - Герстекер и др.

4.2.3.2. Отклонение от автентичната транскрипция показва хибридът Страсбург вместо коректното Щрасбург (в съответ­ствие с немския прототип Straßburg) или евентуално Страсбур, отговарящо на френ. Strasbourg, след като този средищен ел- заски град днес се намира във Франция. Изписването Спйри вместо Шпйри като фамилно име на швейцарската писателка Johanna Spyri се дължи на същото неправомерно решение как­то Стефан вместо Щефан при Stefan Zweig и Рдщок вместо Росток за Rostock (срв. коректно Шдсток за Schostok).

4.2.3.3. Тъй като в български звукът /ш/ (точно както и /ж/) е само твърд, това обстоятелство предопределя липсата на опо-

Page 60: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 59

зиция /ш/ - /ш7, която би спомогнала да се компенсира реал­но противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена като Schopenhauer vs. Schönbrunn и Schumann vs. Schüssel. Ето защо началословието на всяка от тези двойки по правило следва да се транскрибира с <шу>, респ. с <шо>, тоест резултатът ще бъде Schopenhauer - Schönbrunn —► Шопенхауер - Шднбрун, респ. Schumann - Schüssel —+ Шумак- Шусел. Иначе казано, срещаните транскрипционни практи­ки „Шьонбрун“ и „Шюсел“ са неправомерни по същия начин, както и „Жюл“, „Жюлй“, „Жюлиен“ вместо Жул, Жули, Жулиен. Последицата от факта, че при вариации като Schütter/Schütter —► Шутер не може да се постигне транскрипционно различаване, не бива да смущава, тъй като и при латинизирането на българ­ските двойки фамилни имена Банков - Бънков, Данов -Дънов, Канев - Кънев с недиференцираните облици Bankov, Danov, Kanev не се постига желателната перфектност. При всички слу­чаи опитът несъществуващите в българския език звукове /о/ и /й/ да се компенсират провизорно със също така несъществу­ващи фрикативи /ш7 и /ж7 би бил най-малкото нелогичен (от­носно генерализирането на /ч/ поради липса на /ч7 вж. 4.2.5.9.).

4.2.3.4. Когато към основа на/s/ е присъединен умалителни­ят суфикс -chen, възникващото графемно съчетание <sch> има звукова стойност [s] + [9] и се транскрибира с графемите <сх>, напр. Klaus + -chen —► Kläuschen - Клдйсхен.

4.23.5. Приведените собствени имена с фрикатив /3/ показват запазена чуждоезикова графика (френска, полска, унгарска): Jean Paul, Grzimek, Zsuzsanna. Съдържащата се в български и руски имена графема <ж> се транскрибира на немски с <zh> или <sch>: Живков - Schiwkow/ Zhivkov, Брежнев - Breschnew/ Brezhnev.

4.2.4. Трите немски веларни фрикатива /Ь/, /х/, /9/, първият от които се изразява с графемата <h>, а другите два с диграфа <ch>, се предават на български с графемата <х>:

Halle-Хале, Hirt - Хирт, Mannheim - Манхайм, Tannhäuser - Танхойзер; Bach - Бах, Bochum - Бдху.м, Dietrich -Дйтрих, Büchner - Бюхнер.4.2.4.1. Фрикативът /Ь/, който по своята същност е приди-

хание, стои винаги пред гласна в началото на името {Halle - Хале) или на негов детерминат (Ahausen — Ахаузен, Beethoven- Бетхдвен/ Бетхофен, Wilhelm - Вйлхелм), след представка (Anhalt - Анхалт, Verheugen - Ферхойген) и в други случаи

Page 61: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

60 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

(Ahorn - Ахорн, Pluhar - Плухар). Относно имената Ahasver - Ахасвер и Abraham - Абрахам вж. 2.1.5.

4.2.4.2. Когато графемата <h> сигнализира дълга гласна (напр. Nahe - Нае, Ohe - Öe, Hahn - Хан, Stihl- Щил) или из­пълнява орнативна функция (напр. Goethe - Гъдте, Rauh - Рау, Giehse - Гйзе, Schöningh - Шонинг, Stürgkh - ГЦюрк), тя не се транскрибира. В този смисъл коректно е династичните имена Hohenstaufen и Hohenzollern да се транскрибират Хденщауфени и Хденцолерни, а не по традиционния начин „Хохенщауфени“, „Хохенцолерни“.

4.2.4.3. Г1ри обозначаване на фрикативите /J7, /х/, /$/ гра­фемата <h> участва в буквените съчетания <sch> (вж. 4.2.3.) и <ch>, но също така в диграфите <rh> и <th>, които субститу- ират гръцките букви р (ро) и $ (тита) в имена като Rhodos - Рддос и Balthasar - Балтазар. От тях тя е пренесена орнативно в Rheidt - Pdüm, Rhön - Рьон, респ. в Augenthaler - Аугенталер, Gotha - Гота, Luther - Лутер, Bayreuth - Байройт, Helmuth - Хелмут (срв. 4.2.4.2,). Не диграф <rh>, а фонемно съчетание /rh/ на морфемна граница е налице в имената Aufderheide, Bierhoff, поради което на български то се транскрибира с <рх>, тоест Ауфдерхайде, Бйрхоф (вж. 4.3.1.5.).

4.2.4.4. Чрез опозицията /х/ - /х7 се компенсира противопос­тавянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собст­вени имена като Holbein - Hölderlin —* Хдлбайн - Хьдлдерлин, Hutten - Hütten —> Хутен - Хютен.

4.2.4.5. Заднонебният немски велар /х/ в Bach, Bochum и преднонебният /$/ в Dietrich, Büchner се обозначават с диграфа <ch>. За нашия език тяхното качествено различие е нерелевант- но и ние ги транскрибираме с <х> (напр. Бах, Бдхум, Дитрих, Бюхнер) точно както и фонемата /Ь/. Във френски по произход имена същият диграф е означение за фонемата /J/: Chamisso - Шамисо, Charles - Шарл, Charlotte - Шарлдте, Charlottenburg - Шарлдтенбург.

4.2.4.6. Когато в изгласна позиция /х/ или /?/ стоят на мор­фемна граница пред детерминат с началословно /Ь/, графемна- та комбинация <chh> традиционно се транскрибира опросте­но с <х> вместо с удвоено <хх>: Buchholz, Eichhorn, Kirchhof, Münchhausen, Hochhuth —> Бухолц, Айхорн, Кйрхоф, Мюнхаузен, Хбхут (вместо Буххолц, А йххорн, Кйрххоф, Мюнххаузен, Хдххут).

Page 62: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 61

4.2.5, Преградно-проходните съгласни (африкатите) /pf/, /ts/, /tj/, изразявани първата с графемното съчетание <pf>, втора­та с <z>, <с>, <cz>, <tz>, третата с <tsch>, <tzsch>, <zsch>, <cs>, <cz> се предават на български съответно с <пф>, <ц> и <ч>:

Pforzheim - Пфдрцхайм, Stimpfle - Щймпфле > Kopf- Копф, Stumpf- Щумпф;Zeppelin - Цепелин, Цймервалд - Zimmerwald, Zürich - Цюрих, Woyzeck - Вдйцек; Aitzetmüller - Айцетмюлер, Froitzheim - Фройцхайм, Apitz - Апиц, Zeitz - Цайц; Goslicki - Гослйцки;Czuber - Цубер, Kauczor - Кауцор, Wenczel - Венцел;Dutschke - Дучке, Götschl - Гьочъл, Bartsch - Барч, Jurtschitsch - Юрчич; Tzschirner - Чйрнер, Goitzsche - Гдче, Gretzschel - Гречел, Delitzsch -Делич; Zscharnt - Чарнт, Zschepa - Чепа, Zschokke - Чдке, Zschortau - Чортау; Csokor - Чокор Czech - Чех.4.2.5.1. Докато специфично немската билабиална африка-

та /pf/ графически се възпроизвежда безпроблемно с <пф>, то алтернативното изписване <tz> на зъбно-небната /ts/ в среди­словието и краесловието подвежда към транслитерация и не­правомерно артикулиране /t/ + /ts/, тоест „Гьотце“ вместо Гьдце за нем. Götze, понякога дори „Калтц“ вместо Калц за нем. Kaltz.

4.2.5.2. На морфемна граница обаче съчетанието <tz> се транслитерира с <тц>, напр. Gutzeit - Гутцайт. Удвоена графе- ма <zz> къщо се среща на морфемна граница и при транскри­пция се възпроизвежда, напр. Mürzzuschlag - Мюрццушлаг.

4.2.5.3. След фонемата /pf/ противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена се компен­сира аналогично на това при опозицията /ф/ - /ф’/ (вж. 4.2.1.4.), напр. Pforzen - Pfohler Пфдрцен - Пфъдлер, Pfuhler - Pfützer —> Пфулер - Пфюцер.

4.2.5.4. Съседството на /t/ и генитивното окончание /s/ по­ражда артикулационно-акустическия ефект на африкатата /ts/. В такива случаи графемното съчетание <ts> се транслитерира с <тс>, срв. например имената Friebertshäuser - Фрйбертсхойзер, Hörgertshausen - Хьдргертсхаузен, Netstal - Нетстал, какго и славянското по произход селищно име Potsdam - Погледам.

4.2.5.5. Редките графики Goslicki - Гослйцки, Czech - Чех, Czuber - Цубер, Kauczor - Кауцор, Wenczel - Венцел свидетелст­ват за славянски по произход имена и за остатъци от унгарска писмена практика в Австрия.

Page 63: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

62 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

4.2.5.6. След фонемата /ts/ противопоставянето на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немски собствени имена се компен­сира чрез опозицията /ц/ - /ц7, напр. Zöllner - Zöllner -+ Цдлнер - Цьдлнер, Zug - Zürich —> Цуг - Цюрих.

4.2.5.7, В немски /tf/ се интерпретира като фонемно съ­четание, което се среща в думи и имена, възприети от чужди езици или исторически преоформени на домашна почва. Тук между другото спада наименованието на Германия Deutschland и самоназванието на обитаващото я население Deutsche ‘гер­манци’, срв. собственото име Deutsch - Дойч. Самото фонем­но съчетание по принцип се изобразява с графемното <tsch>, в отделни случаи също с <tzsch>: Tschirner/ Tzschirner - Чйрнер, Lommatzsch - Лдмач. При транскрибиране графемната поредиця <tsch> не бива да се разчленява на <тш> (напр. „Хентш“ вместо Хенч за нем. Нent sch), освен ако не стои на морфемна граница, напр. Burtscheid - Буртшайд, Gutschmidt - Гутишит, Rotschild -- Ротшилд. Тя не бива да се изопачава и на <тч>, както в практи­ката се постъпва с името на австрийската състезателка по бяга­не със ски Renate GötschT. „Гьбтчел“ вместо коректното Гьдчъл. Последица от такова изопачаване личи в гласежа на възприето­то чрез руски нарицателно глетчер вместо логичното глечер за нем. Gletscher. При другото графемно съчетание <tzsch> нем­ските справочници допускат интерпретиране както като вариант на <tsch>, така и като съчетание от <ts> и <sch>. У нас по втория начин е възприето да се изписва и произнася името на герман­ския философ Friedrich Nietzsche'. Нйцше, а не Нйче.

4.2.5.8, Странното графемно съчетание <zsch> в имена като приведените по-горе Zscharnt и т.н. не бива да подвеж­да към разчленяване <ц> + <ш>, тоест не „Цшохе“, а Чохе за нем. Zschoche. Африката /63/ като звучно съответствие на /tf/ се среща само в чужди имена като английското George или ита­лианското Giorgio, транскрибирани на български съответно с Джордж и Джорджо.

4.2.5.9. Аналогично на фрикативите /ш/ и /ж/ (вж.4.2.3.3.) българската африката /ч/ няма меко съответствие /ч7. Следователно при наличие например на фонемна поредица / tschö/ в немскоезично име не се допуска привидно компенсатор­но транскрибиране на /о/ с графемно съчетание <чьо>, а се при­лага изписване <чо>, напр. Tschorn - Tschöpe —> Чорн - Чопе.

Page 64: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 63

4.3. Сонорни съгласни в немски са плавните (ликвидите) /I/ и /г/, назалите /т/, /п/ и /т]/, както и глайдът /j/.

4.3.1. Плавните съгласни /1/ и /г/, изразявани в немски с гра- фемите <1> и <г> и с диграфите <11>, <гг> и <rh>, се предават на български съответно с графемите <л > и <р>:

Lahn - Пан, Leipzig - Лайпциг, Leuna - Лдйна, Berlin - Берлин, Basel - Базел;Müller - Мюлер, Schiller - Шйлер, Zille - Цйле, Böll - Бьол, Holl - Хол, Teil - Тел; Raabe - Рабе, Rudi - Руди, Bamberg - Бамберг, Bertolt - Бертолт, Bahr ~ Бар;Dürrenmatt - Дюренмат, Herrle - Херле, Lörrach - Льдрах, Hausherr - Хаусхер; Rhodos - Рддос, Rheidt - Райт, Rhön - Рьон, Starhemberg - Щаремберг.4.3.1.1. Немската плавна съгласна /V притежава наличната и

в други западноевропейски езици мекост. Българско позиционно съответствие на тази ликвида е опозицията /л/ - /л’/. Палатално /л’ / се артикулира в позиция пред предните гласни /е/ и /1/ (напр. Lenz - Ленц, Linz - Линц), докато пред задните /а/, /о/, /у/ е твър­да. По тази причина правилната транскрипция на фамилните имена Luther и Ludwig е Лутер и Лудвиг, а не (по руски обра­зец) „Лютер“ и „Людвиг“ Гражданственост в това отношение е добил руско-българският облик Люксембург за нем. Luxemburg. Все още поправима е обаче хибридността при селищното име Луцерн, чието традиционното звучене Люцерн отразява отчас­ти немския вариант Luzern [луцерн], отчасти френския Lucerne [люсерн] (срв. аналогично Страсбург под 4.2.3.2.).

4.3.1.2. В български мекост на /л/ пред /а/, /о/, /у/ се изразява чрез палатализираната ликвида /л7, срв. Лясковец, Мальовица, Люлебургас. Опозицията /л/ • /л’/ компенсира противопоставяне­то на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немскоезични собстве­ни имена с помощта на диграфите <ло> и <лу> vs. <льо> и <лю>, срв. Lohne - Löhne Лбне - Лъоне, Lust - Lust —> Луст - Люст.

4.3.1.3- При транскрибиране диграфът <11>, който сигнали­зира краткост на предходната гласна, се опростява на <л> {Böll - Бьол, Zille - Цйле), ако не се намира на морфемна граница, както например в Havelland - Хафелланд, Wohlleben ~ Вбллебен. Това се отнася и за австрийското фирмено название Billa - Бйлла, което през 1961 г. е създадено от първите срички на немския израз bil(liger) La(den) ‘евтин магазин’.

4.3.1.4. Артикулирането навибранта/г/като увуларна (задно- небна) ликвида в книжовния немски език и като апикална (пред- ноезична) ликвида в Австрия, Швейцария и Южна Германия е нерелевантно както за немската графика, така и за българска-

Page 65: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

64 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

та. Диграфът <гг>, който сигнализира краткост на предходната гласна, се опростява на <р> (Воггтапп - Бдрман, Dürrenmatt - Дюренмат, Herrlein - Херлайн), ако не се намира на морфемна граница, както например в Oberreither - Оберрайтер.

4.3.1.5. За употребата на диграфа <rh> първоначално като субститу г на гръцката буква р (ро) в имена като Rhodos - Рддос, Starhemberg - Щаремберг вж. 4.2.4.3. В средисловна позиция значително по-често се среща не толкова диграфът <rh>, колко- то съседството на <г> и <h> на морфемна граница: Aufderheide - Ауфдерхайде, Bierhoff- Бйрхоф, Bremerhaven - Бремерхафен, Eberhard - Еберхард, Matterhorn - Матерхорн, Oberhausen - Оберхаузен и много други.

4.3.1.6. Опозицията /р/ - /р7 компенсира противопоставяне­то на двойките гласни /о/ - /о/ и /и/ - /й/ в немскоезични собст­вени имена с помощта на диграфите <ро> и <ру> vs. <рьо> и <рю>, срв. Rohrau - Röhr ich —> Рдрау - Ръдрих, Rhoda - Rhöda —> Рода - Рьдда.

4.3.2. Назалните съгласни /т/, /п/ и /т]/, изразявани в немски с графемите <т> и <п> и с диграфите <mm>, <nn> и <ng>, се предават на български съответно с <м > и <н> и с графемното съчетание <нг>:

Margot - Маргот, Metz - Мец, Emil - Емил, Ems - Емс, Mannheim ~ Манхайм; Emmental - Ементал, Hammel - Хамел, Hummel - Хумел, Grimm - Грим; Neandertal - Неандертал, Neuer - Ндйер, Leuna - Лдйна, Berlin - Берлин, Annaberg - Анаберг, Wannsee - Ванзе, Bonn - Бон, Inn- Ин, Mann - Ман; Bingen - Бйнген, Erdingen - Ердинген, Fläming - Флеминг, Adelung - Аделунг.4.3.2.1. При транскрибиране диграфите <mm> и <пп>, кои­

то сигнализират краткост на предходната гласна, се опростяват на <м> и <н> (Grimm - Грим, Bonn - Бон), ако не се намират на морфемна граница, както например в Dammann Дамман, Каттапп - Кайман, Krummennaab - Круменнаб.

4.3.2.2. Назалната съгласна <ng> стои винаги след гласна както в средата, така и в края на името: Bad Salzungen - Бад Зазцунген, Behring - Беринг.

4.3.3. В немски глайдът /j7, който винаги предхожда гласна, се изразява с графемата <j>. На български той се предава в съ­четание със следващата го гласна чрез диграфите <йе> и <йо> или чрез графемите <ю> и <я>:

Page 66: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 65

Jena - Йена, Jensen - Йензен, Jericho - Йерихон, Jettenbach - Йетенбах; Joachim - Йоахим, Jodi - Йддъл, Johannes - Йоханес, Joschka - Йошка; Judäa - Юдея, Juncker - Юнкер, Jung-Юнг, Jura - Юра, Jutta - Юта; Jahn-Ян, Jandl - Яндъл, Jansen - Янзен, Butjadingen - Бутядинген;Björn-Бьорн.

4.3.3.1. Вариантност и отклонение при субституцията на <je> показват Jerusalem Йерусалим/Ерусалим и Jesus - И(и)сус. Легитимно у нас е немското име на планината Jura, тоест Юра, така че акцентно-фонетичните модификации Юра/ Джу(ъ)ра/ Жура и особено „Жюра“ по френски и английски образец не се уместни.

4.3.3.2. Тъй като в нашата правописна система не е прие­то да се използва графемно съчетание <йи> (срв. Иржи, а не Йиржи за чеш. Jifi), то и баварското фамилно име Jilg е редно да се транскрибира с Илг. В български съчетаването на съгласна с последващо <й> е допустимо само на морфемна граница, напр. Hansjoachim - Хансйоахим, Hansjörg - Хансйдрг (аналогично на Попйорданов). Следователно при северногермански ума­лителни имена с наставка -(t)je като Antje, Bätjer, Detje, Jantje, Tönjes не бива да се предприема транслитерация. В такива слу­чаи е по-добре наличният в тях глайд да бъде игнориран (тоест Анте, Беше, Янте, Тьднес), вместо да се субституира с гласната <и> и да се създава нова сричка (тоест Антие, Бетие, Янтие, Тъдниес), както се процедира при руски имена, съдържащи <ь> в такава позиция, напр. Артемиев, Василиев, Игнатиев за рус. Артемъев, Василъев, Игнатъев.

4.3.3.3- Глайдът /й/, съответстващ на немския /j/, е четвърта­та българска съгласна, окачествявана като твърда, тоест тя няма меко съответствие /й’/ и проявява индиферентност спрямо опо­зицията твърдост - мекост. Следователно при наличие напри­мер на фонемни поредици /jö/ или /jü/ (вж. 2.5.) в немскоезични имена не се допуска привидно компенсаторно транскрибиране на /о/ и /й/ в тях с <йьо> и <йю>, а се прилага същото изписва­не <йо>, <ю> както при съчетанията <jo> и <ju>: Jörg - Йорг, Jörn - Йорн, Jüchen - Юхен, Jünger - Юнгер, Jürgen - Юрген, Jüterbog - Ютербог. Това правило се прилага и спрямо тран­скрипцията на скандинавското по произход име Björn, в което ефектът от звукосъчетанието /jö/ се отразява чрез палатализи- ране /67 на предходната съгласна: Бьорн.

Page 67: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

66 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

5. Транскрипция на съставните имена

5.1. Във връзка със спецификата на немския ономастикон в уводния раздел бе отбелязано, че от структурно гледище наред с простите и сложните имена съществуват немалко съставни. По своето естество и графика те са три вида:

1) разделно писани, напр. Bad Godesberg - Бад Гддесберг, Bad Schandau ■ Бад Шандау, Sankt Gallen — Занкт Гален, Sankt Goar — Занкт Гдар, Franz Josef - Франц Йдзеф, Karl Hans — Карл Ханс',

2) полуслято писани, напр. Baden-Württemberg - Баден- Вюртемберг, Sachsen-Anhalt - Саксония-Амхалт, Schleswig-Holstein - Шлезвиг-Хдлщайн, Bernkastel-Kues - Бернкастел-Кус, Steglitz-Zehlendorf - Щеглиц-Целендорф. Hans-Jürgen - Ханс-Юрген, Frank- Walter - Франк-Валтер, Karl-Heinz - Карл-Хайнц\

3) предложно съчетани, напр. Frankfurt am Main - Франкфурт а.м Майн, Heidenheim an der Brenz - Хайденхайм an дер Бренц, Isny im Allgäu - Йени им Алгой, Aicha vorm Wald - Айха форм Band, Bad Homburg vor der Höhe - Бад Хдмбург фор дер Хьде, Nußdorf ob der Traisen - Hyc об дер Трайзен, Stein zum Altenstein - Щайн цум Алтенгцайн.

При транскрибиране на съставните имена тяхната разчле- неност не се нарушава. Включените в тях съществителни имена запазват изписването с главна буква за разлика от свързващия ги предлог и от определителния член, който понякога образува цялост с предлога: an der - ан дер, vor der - фор дер, ob der - об дер, респ. ат - ам, im - им, vorm - форм, zum - цум.

5.2. Съгласно една отдавна утвърдила се практика чуждите географски имена с предпоставен определителен член се тран­скрибират без него: исп. La Habana —> Хавана, френ. Le Havre —> Хавър, англ. The Temse —> Темза. В немски имената на ре­ките са от мъжки или женски род. При транскрибиране обаче и тук определителният член се игнорира (der Rhein Рейн, der Main —> Майн, die Oder —► Одер), а наличието му пролича­ва едва в рамките на словосъчетания като приведените по-горе

Page 68: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Българска транскрипция на немски имена 67

Frankfurt am Main Франкфурт ам Майн, Heidenheim an der Brenz —> Хайденхайм ан дер Бренц и т.н. Правилото за гео­графските имена се прилага и при заглавията на периодични­те издания, напр. „Гардиан" (англ. The Guardian), „Обзървър (англ. The Observer), „Таймс“ (англ. The Times), „Фигард" (френ. Le Figaro), „Монд“ (френ. Le Monde), „Юманите“ (френ. L’Humanite), ,ДждрнсХ (итал. И Giorno), „Унита“ (итал. L’Unitd). Следователно редно е имената на немскоезичните печатни органи да се адаптират по същия начин: Der Spiegel

„Шпйгел“, Der Standard —> „Щандард", Der Morgen ~► „Мдрген ", Die Presse —> „Пресе", Die Welt —> „Велт ", Die Zeit

„Цайт", Die Grüne Post —> „Грюне пост", Die Morgenpost „Мдргенпост".

5.3. Когато в заглавието на вестника не се съдържа лич­но име, с главна буква се пише само първата дума от състав­ното име: Berliner Zeitung —> „Берлйнер цайтунг", Berliner Morgenpost —> „Берлйнер моргенпост", Hannoversches Tageblatt —> „Хандфершес тагеблат ", Wiener Zeitung —> „Вйнер цайтунг ", Neue Rheinische Zeitung —> „ Ндйе райншие цайтунг ", Frankfurter Allgemeine Zeitung —> „Франкфуртер алгемайне цайтунг", Frankfurter Rundschau - „Франкфуртер рундшау", Süddeutsche Zeitung —> „Зюддойче цайтунг", Neue Zürcher Zeitung „Ндйе цюрхер цайтунг", Mannheimer Morgen „ Манхаймер мдрген ".

Page 69: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen
Page 70: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ТРАНСКРИБИРАНИ НЕМСКИ ИМЕНА

Материалът в корпуса на настоящия лексикон е подби­ран чрез ексцерпиране на литературни, публицистични и енциклопедични справочници, чрез използване на данни от

Уикипедия и от телевизионни предавания, както и въз основа на собствени бележки за повече или по-малко изявени личности от всички области на живота. Включени са лични, фамилни, мест­ни и селищни имена, имена на държави, реки, езера и планини, на празници, на персонажи от Библията, митологията и попу­лярни приказки. При все това извън рамките на такова пособие неминуемо остават десетки хиляди необхванати собствени име­на. Целта му е по-скоро да покаже принципите за транскриби­ране на немскоезичните и на някои други чужди имена. В този смисъл то има репрезентативен характер. Идеята да бъдат пред­ставени само „проблемни“ за транскрибиране имена бе изоста­вена, тъй като би било невъзможно по субективни критерии да се определи степента на безпроблемното им трансформиране от латиница на кирилица както от владеещите, така и от невладее- щите немски език. Ето защо за редица частни и системни случаи на колебание, затруднение или аргументиране се препраща към съответния параграф в уводната част, където чрез аналогични примери е пояснено препоръчваното изписване и се дефинират надлежни правила. При екзонимите се привежда меродавното съвременно чешко, полско или друго име с добавено немско съ­ответствие като историзъм, срв. Marienbad - Марианске лазне (чеш.)/ истор. Марйенбад; Birkenau - Бжежйнка (пол.)/ истор. Бйркенау; Pettau - Птуй (словен.)/ истор. Петау.

Ремарката трад. (тоест традиционно или поне в известна степен утвърдено писмено предаване на чуждото име) по прин­цип е указание за случай на неправомерно прокарана или про­карвана транскрипция, чиято употреба е редно да се избягва. За разлика от немалко справочници тук всяко име фигурира с отбе-

Page 71: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

70 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

лязано ударение. Неговото установяване - точно както и вери- фицирането на произношението при необичайни графемни съ­четания - създаде затруднения, тъй като в аналогичните немски пособия с малки изключения липсват пояснения във фонетично и в акцентно отношение. Тъкмо обратното, акцентни колебания се установяват дори в меродавни справочници, напр. Gransee - според М. Манголд с инициално ударение - Гранзе, докато в немската Уикипедия изрично се изтъква наличието на оксито- нично акцентуване: Гранзе. Семантика в лексикона присъства дотолкова, доколкото след отделни имена като лексикализирани производни от тях са приведени нарицателни или словосъче­тания, които свидетелстват за връзката им с някой от носите­лите на името, например Diesel - Дйзел/ дизел, Ohm - Ом/ ом, Röntgen - Рьонлтен/ рентген, Glauber - Глаубер/глауберова сол. С оглад на правописните вариации в отделни случаи в скоби се привежда идентифицираща ремарка, например Schreker - Шрекер (композитор), за разлика от Schrecker - Шрекер.

Page 72: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ahrens- 71 -Aabach

Adelung Adenau

АделунгАденауA Adenauer

AdlerАденауерАдлер

Adlershof АдлерсхофAdolf/ Adolph Адолф

Aabach Ä6ax 2.1.2. Adorf Адорф

Aach Ax 2.1.2. Adorno АдорноAachen Ахен, трад. Аахен Adria Адриатическо море

2.1.2. Adrian Адриан

Aachtopf Ахтопф 2.1.2. Adriana АдрианаAalen Ален 2.1.2. Adriane АдрианеAalfang Алфанг 2.1.2. Aegidienberg Егйдиенберг 2.3.2.Aarau Арау 2.1.2. Aehrenthal ЕренталAare Аре 2.1.2. Aeneas/ Äneas ЕнейAargau Аргау 2.1.2. Aenne ЕнеAaron Аарон Affeltrangen Афелтранген

Abbe Абе Affentranger Афентрангер

Abendroth Абендрот Affoltern Афолтерн

Abraham Абрахам, Ägäisches Егейско/библ. Аврам, Авраам Meer Ägäis Бяло море4.2.4.1.,2.1.5. Agnes Агнес/ Агнес

Abresch Абреш Agram Загреб (хърв.)Abs Абе истор. Аграм

Abusch Абуш Agricola АгрйколаAchern Ахерн Ägypten ЕгйпетAchill Ахйл Ahasver Ахасвер 4.2.4.1.Achilles Ахйлес, митол. Ахйл Ahasverus АхасверусAchilleus Ахйлеус 3.3.1. църк. АхасферAchim Ахим 4.2.4.1.Achler Ахлер Ahaus Ахаус 4.2.4.1.Achternbusch Ахтернбуш Ahausen Ахаузен 4.2.4.1.

Ackermann Акерман Ahlbeck АлбекAdalbert Адалберт Ahlen Ален

Adam Адам, библ. Адам Ahlsen АлзенAdamzik Адамцик Ahlers АлерсAdela/ Adele Адела/ Аделе Ahner АнерAdelhardt Аделхарт 4.1.2.5. Ahnert АнертAdelheid Аделхайд Ahorn Ахорн 4.2.4.1.Adelsheim Аделсхайм Ahrens Аренс

Page 73: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 72 - AmendAhrweiler

Ahrweiler Арвайлер Alsberg Алсберг

Aich Айх Aismann Алсман

Aicha Айха Alt Алт(vorm Wald) (форм Валд) 5.1. Altdorf Алтдорф

Aichach Айхах Altenberg Алтенберг

Aicher Айхер Altenburg Алтенбург

Aichinger Айхингер Altenhöner Алтенхьонер

Aichner Айхнер Altenkirch Алтенкирх

Aigner Айгнер Altenstadt an Алтенщат ан дер

Aino Айно der Waldnaab ВалднабAitern Айтерн 4.1.2.5.,2.1.2.Aitzetmüller Айцетмюлер 4,2.5.1. Altensteig АлтенгцайгAkkermann Акерман 4.1.3.1. Altenstein АлтенщайнAlberich Алберих Alter АлтерAlbers Алберс Altgenug АлтгенугAlbert Алберт Althengstett Алтхенгщет 4.1.2.4.

албертотипйя Altmaier АлтмайерAlbig Албиг Altmann Алтман

фонет. Албих 4.1.3.5. Altmark АлтмаркAlbin Албин истор. Старата маркаAlbrecht Албрехт Altmeyer АлтмайерAlbrechtsberger Албрехтсбергер Altmühl АлтмюлAlder Алдер Altmünster АлтмюнстерAldi Алди Altona АлтонаAlexanderplatz Александерплац Altötting Алтьбтинг

4.2.5.1. Alwin АлвинAlfons Алфонс Alz АлцAlfred Алфред Alzey АлцайAlgerien Алжйр Alzheimer АлцхаймерAlice Алйсе/ Алис алцхаймерова болестAller Алер Amadeus Амадеус 3.3.1.Allgäu Алгой Amalia Амалия 2.3.4.Allgeier Алгайер Amalie Амалие 2.3.2.Allofs Алофс Amaliendorf Амалиендорф 2.3.2.Alma Алма Amberg АмбергAlme Алме Ambesser АмбесерAlmstadt Алмщат 4.1.2.5. Ameis АмайсAlois/ Aloys Алойс Amelinda/ Амелйнда/Alpen Алпи Amelinde АмелйндеAlphons Алфонс Amend Аменд

Page 74: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 73 - ApitschAmman

Amman Аман1 Anklam АнкламAmmann Аман2/ олшши Ankum АнкумAmmei Амел Anna АнаAmmergau Амергау Annabarbara АнабарбараAmmerland Амерланд Annaberg АнабергAmmersee Амерзе 2.2.4. Annaberg- Анаберг-Бухолц,Ammon Амон Buchholz фонет. БуххолцAmrhein Амрайн 4.2.4.6.Amrum Амрум Annaburg АнабургAmselfeld Косово поле Annalena АналенаAmsler Амзлер Ännchen ЕнхенAmstetten Амщетен Anne АнеAndechs Андекс Annegret АнегретAnder Андер Anneke АнекеAndernach Андернах Anneli/ Annelie Анели 2.3.1.Anders Андерс Annelies Анелиз 2.3.1.Andersch Андерш Anneliese Анелизе 2.3.1.Ändert Андерт Annemarie Анемари 2.3.1.Anderwert Андерверт Annen АненAndrea Андрея Annette АнетеAndreas Андреас Anröchte АнрьохтеAndresen Андрезен Ansbach АнсбахAndy Анди Anselm АнзелмÄneas вж. Aeneas Anselma АнзелмаAnetsberger Анетсбергер Ansgar АнсгарAnette Анете Ansorge Анзорге

Angela Ангела Antarktika АнтарктидаAngelika Ангелика Antarktis АнтарктикаAngelus Ангелус Antje Анте 4.3.3.2.Angermüller Ангермюлер Anton АнтонAngermünde Ангермюнде Antwerpen Антверпен, рядко

Angerer Ангерер Анверс/Анвер (френ.)Angler Англер Anzengruber АнценгруберAngstmann Ангстман Anzenhofer АнценхоферAnhalt Анхалт Äol/ Äolus ЕолAnheier Анхайер Apennin(en) АпенйниAnita Анйта Apfelstädt Апфелщет 4.1.2.5.Anja Аня Apfeltrach АпфелтрахAnke Анке Apitz Апиц 4.2.5.1.Ankermann Анкерман Apitsch/ Apitzsch Апич 4.2.5.7.

Page 75: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Apolda - 74 - August

AApolda Apollinaris Apollo

Appel Appelt Appenzell Arbon Ardennen Arendsee Arendt Argenbühl Aristoteles Arktik Arktis Arlt Armbrust Armbruster Ärmelkanal Armin Arminius Arnau Arnd Arndt Arne Arnim Arno Arnold Arnsberg Arnstadt Arnstein Arnstorf Arntz Arnulf Aron Arp Artemis Arth Arthur Artmann

АполдаАполинариеАполомитол. АполонАпелАпелтАпенцелАрбонАрдениАрендзе 2.2.4.Арент 4.1.2.5.АргенбюлАристотелСеверен ледовит океанАрктикаАрлтАрмбрустАрмбрустерЛаманшАрминАрмйнийАрнауАрндАрнт 4.1.2.5.АрнеАрнимАрноАрнолдАрнсбергАрнщат4.1.2.5.АрнщайнАрнсторф 4.2.3.1.Арнц 4.2.5.1.АрнулфАронАрпАртемйдаАртАртурАртма

Artur Artus Arzberg Arzfeld Arzt Aschach Aschaffenburg Aschenbrödel Aschenhausen Aschenputtel Ascheri Aschersleben Asendorf Äsop Asselborn Assing Assmann/ Aßmann AsterAthen Äthiopien Atlantik AtlantisAttila Atze Atzwanger AudiAudorf Aue Auer Auerbach Aufderheide Aufhausen Augenstein Augenthaler Augias Augsburg Augst Augstein August Auguste

АртурАртус, митол. АртурАрцбергАрцфелдАрцтАшахАшафенбургПепеляшкаАшенхаузенПепеляшкаАшерлАшерслебенАзендорфЕзопАселборнАсингАсман

АстерАтинаЕтиопияАтлантически океан Атлантида Атила/ истор. Атйла АцеАцвангер 4.2.5.1.Ауди/ аудиАудорфАуеАуерАуербахАуфдерхайде 4.3.1.5.АуфхаузенАугенщайнАугенталерАвгийАугсбургАугстАугщайнАугуст, адапт. АвгустАугусте

Page 76: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Aulenbach - 75 - Ayaß

Aulenbach Auler Aulmann Aumaier Aurich Auschwitz

Aussig

Aust

АуленбахАулерАулманАумайерАурихОсвиенцим (пол.) истор. Аушвиц 4.2.5.1. Усти над Лабем (чеш.) истор. Аусиг фонет. Аусих 4.1.3.5.Ауст

Austerlitz1Austerlitz2

Austria Wien

AuthAutrithAvenariusAxelAxenAyaß

Аустерлиц1Славко у Бърна (чеш.) трад. Аустерлиц2 „Аустрия Виена“ 2.3.4.АутАутритАвенариусАксел/ акселАксенАяс

Page 77: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Baader - 76 - BaldaufBBaader Baake Baar Babel Babelsberg Babenhausen BabylonBach Bacharach Bacher Bachinger Bachmann Bachmayer Bachtold-Stäubli Back Bäcker Backe Backes Backhaus Bad Aibling Bad Brambach Bad Cannstatt Baddeckenstedt Bade Bad Ems Baden Baden-Baden Bad Dirkheim Bad Doberan Baden- Württemberg Bad Friedrichshall Bad Gandersheim Badgastein Bad Godesberg

Бадер 2.1.2.Баке 2.1.2.Бар 2.1.2.Бабел/ бибп. ВавилонБабелсбергБабенхаузен ВавилонияБахБахарахБахерБахингерБахманБахмайер Бехтолд-ЩойблиБакБ£керБакеБакесБакхаусБад АйблингБад БрамбахБад КангцатБадекенщет 4.1.2.5.БйдеБад ЕмсБаденБаден-БаденБад ДйркхаймБад Доберан Баден-Вюртемберг

Бад ФрйдрихсхалБад ГандерсхаймБадгастайн 4.2.3.1.Бад Годесберг

Bad Griesbach БадГрйсбах 2.3.1.Bad Grönenbach Бад ГрьоненбахBad Hersfeld Бад ХерсфелдBad Homburg Бад Хомбург фор дерvor der Höhe ХьоеBad Honeff Бад ХонефBading БадингBad Kissingen Бад КйсингенBad Kreuznach Бад КройцнахBad Lausick Бад ЛаузикBad Liebenwerda Бад Лйбенверда 2.3.1.Bad Neuenahr Бад НойенарBad Neustadt Бад Нойщат 4.1.2.5.Bad Oeynhausen Бад Йонхаузен 4.2.4.2.Bad Oldesloe Бад Олдесло 2.4.4.Bad Orb Бад ОрбBad Säckingen Бад ЗекингенBad Salzuflen Бад ЗалцуфленBad Salzungen Бад ЗалцунгенBad Schandau Бад ШандауBad Segeberg Бад 3£гебергBad Sobernheim Бад ЗобернхаймBadstübner Б^дщюбнерBad Tölz Бад ТьолцBad Wünnenberg Бад ВюненбергBad Zwischenahn Бад ЦвйшенанBaedeker Бедекер/ бедекерBaer/ Baehr БерBaerl Барл 2.1.3.Baesecke БезекеBahlcke БалкеBahnsen БанзенBahr БарBahrenfeld БаренфелдBähringer БерингерBaier BäüepBaierbach БайербахBaierl БайерлBaldamus БалдамусBaldauf Балдауф

Page 78: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Basler- 77 -Baldermann

Baldermann Балдерман Barner БарнерBalduin Балдуин Barnhelm БарнхелмBaldur Балдур Barnim БарнимBalk Балк Barrabas ВараваBalkan Балкан Bart БартBalkanhalbinsel Балкански Bartel Бартел

полуостров Bartels БартелсBall Бал Barth БартBallandat Баландат Barthel БартелBallauff Балауф Barthelmann БартелманBallenstedt Баленщет 4.1.2.5. Barthelmes/ БартелмссBaller Балер BarthelmessBalthasar Балтазар/ истор.

Балтасар/ Валтасар1Bartholdy/Bartholdi

Бартблди

Baltheiser Балтайзер Bartholomä/ БартоломеBaltisser Б^лтисер BartholomaeBalve Балве Bartholomäus БартоломеусBamberg Бамберг библ. Вартоломей 3.3.1.Bammesberger Бамесбергер Bartholomäus­ ВартоломееваBand Банд nacht нощBangemann Бангеман Bartlitz Бартлиц 4.2.5.1.Bantel Бантел Bartsch БарчBanz Банц Bärtsch БерчBantz Банц 4.2.5.1. Bartz Барц 4.2.5.1.Bär/ Bähr Бер Baruth БарутBarbara Барбара Barwasser БйрвасерBärbel Бербел Bärwolff БерволфBarbarossa Барбароса Barz БарцBardowick Бардовйк/ Бардовик Barzel БарцелBarenboim Баренбойм Basan БазанBärendorf Берендорф Basche БашеBarfuss/ Barfuß Барфус Bäsecke БезекеBärfuss Берфус Basedow БазедовBark Барк фонет. БазедоBarkhausen Баркхаузен трад. БазедовBarlach Барлах базедова болестBarleben Барлебен 4.2.1.1.Barlog Барлог Basel БазелBarmen Бармен Baselitz Базелиц 4.2.5.1.Barnack Барнак Basler Базлср

Page 79: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Bastian - 78 - Belgien

Bastian БастианBästlein БестлайнBäte БетеBätjer Бетер 4.3.3.2.Batt БатBattenberg БатенбергBauchwitz Баухвиц 4.2,5.1,Baucis Бауцис

митол. БавкидаBauer БауерBäuerle БойерлеBauernfeld БауернфелдBauhaus БаухаусЗ.2,1.Baum БаумBaumann БауманBaumeister БаумайстерBaumert БаумертBaumgart БаумгартBaumgarten БаумгартенBaumgartner БаумгартнерBaumgärtner БаумгертнерBaumgratz Баумграц 4.2.5.1.Bäumle БоймлеBäumler БоймлерBaur БаурBausch БаушBause БаузеBausewein БаузевайнBausinger БаузингерBautz Бауц 4.2.5.1.Bautzen Бауцен 4.2.5.1.Bayer БайерBayertz Байерц 4.2.5.1.Bayer 04 „Байер 04Leverkusen Леверкузен“Bayern БаварияBayern München „Байерн Мюнхен“Bayreuth БайройтBeate БеатеBeatrice Беатрйс

Bebel БебелBecher БехерBechstein Бехщайн 4.1.3.6.Bechtluft БехтлуфтBeck БекBeckenbauer БекенбауерBecker БекерBeckerle БекерлеBeckmann БекманBeckum БекумBeeken Бекен 2.2.4.Bedburg БедбургBeelen Белен 2.2.4.Beeler Белер 2.2.4.Beelitz Белиц 2.2.4., 4.2.5.1.Beendorf Бендорф 2.2.4.Beer Бер 2.2.4.Beermann Берман 2.2.4.Beethoven Бетховен

трад. Бетовен фонет, Бетхофен2.2.4., 4.1,2..4.,4.2.4.1.

Beetzendorf Бецендорф 2.2.4.»4.2.5.1.

Begas БегасBeglau БеглауBehr Бер 2.2.4.Behrendt Берент 4.1.2.5.Behrens Беренс 4.1.2,5.Behring БерингBehringer БерингерBehrndt Бернт 4.1.2,5.Beichlingen БайхлингенBeier БайерBeihl/ Beil Байл 4.2.4.2.Beilngries Байлнгрис 2.3.1.Beims БаймсBeißwenger БайсвенгерBekker БекерBelchen БелхенBelgien Белгия

Page 80: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Bell - 79 - Bersch

Bell БелBellwinkel БелвинкелBelsazar Валтасар2Belzner БелцнерBenda БендаBender БендерBendl Бендъл 2.8.1.Bendlin БендлинBenecke БенекеBenedikt БенедйктBenelux БенелюксBengsch БенгшBenjamin БеняминBenn БенBenner БенерBennewitz Беневиц 4.2.5.1.Benno/ Beno БеноBensberg БенсбергBensdorf БенсдорфBenseler БензелерBentheim Бентхайм 4.1.2.4.Bentz Бенц 4.2.5.1.Bentzel Бенцел 4.2.5.1.Bentzinger Бенцингер 4.2.5.1.Benz БенцBenzinger БенцингерBeppo БепоBeratzhausen Берацхаузен 4.2.5.1.Berchtesgaden БерхтесгаденBerckheim БеркхаймBerendt Берент 4.1.2.5.Berentzen Беренцен 4.2.5.1.Berg БергBergedorf БергедорфBergen Берген/ бергенияBergen-Belsen Берген-БелзенBergendorf БергендорфBergener БергенерBerger БергерBerggruen БерггрюнBerghaus Бергхаус

Berghof БергхофBergholz БергхолцBergisch Gladbach

Бергиш Гладбах

Bergkirchen БергкирхенBergmann Бергман

бергманова тръбаBergner БергнерBering БерингBeringer БерингерBerka БеркаBerlichingen БерлихингенBerlin Берлйн/ берпйнаBerliner БерлйнерBerliner „БерлйнерMorgenpost моргенпост“ 5.3.Berliner „Берлйнер цайтунг"Zeitung 5.3.Bern БернBernardis БернардисBernau БернауBernauer БернауерBernays БернайсBernburg БернбургBernd БерндBerndt Бернт 4.1.2.5.Bernd-Ulruch Бернд-УлрихBernegg Бернег 4.1.3.1.Berneker БернекерBernhard Б&рнхардBernhardt/Bernhart

Бернхарт

Bernhold БернхолдBernkastel-Kues Бернкастел-Кус 2.6.1.Bernold БернолдBernreiter БернрайтерBernschneider БерншнайдерBernstein Бернщайн

бернщайнианствоBernt БернтBersch Берш

Page 81: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Bersenbrück - 80 - Birsig

Bersenbrück БерзенбрюкBerstett БерщетBert БертBerta БертаBertelsmann БертелсманBertha БертаBerthel БертелBerther БертерBerthold Бертолд/ БертхолдBerti БертиBert! Бертъл 2.8.1.Bertold БертолдBertolt БертолтBerwald БервалдBesch БешBesenschek БезеншекBesser БесерBessmer БесмерBesthorn Бестхорн 4.1.2.4.Bethlehem ВитлеемBetten БетенBettina БетйнаBetz Бец 4.2.5.1.Betzel Бецел 4.2.5.1.Betzenstein Беценщайн 4.2.5.1.Betzingen Бецинген 4.2.5.1.Beuchler БойхлерBeumann БойманBeuthen Бйтом (пол.)

истор. БойтенBeutler БойтлерBeuys БойсBevergern БевергернBeverungen БеверунгенBevern БевернBeyer БайерBezzel БецелBiber БйберBiberach Бйберах

Bickel БйкелBieber Бйбер 2.3.1.Biedenkopf Бйденкопф 2.3.1.Biedermann Бйдерман 2.3.1.Biedermeier Бйдермайер

бидермайер 2.3.1.Biel Бил 2.3.1.Bielefeld Бйлефелд 2.3.1.Bielenberg Бйленберг 2.3.1.Bielfeldt Бйлфелт 2.3.1., 4.1.2.5.Bienenfeld БйненфелдBiener Бйнер 2.3.1.Bienert Бйнерт 2.3.1.Bienemann Бйнеман 2.3.1.Bierbaum Бйрбаум 2.3.1.Bierhoff Бйрхоф 2.3.1., 4.3.1.5.Biermann Бйрман 2.3.1.Bierschneider Бйршнайдер 2.3.1.Bierwisch Бйрвиш 2.3.1.Bietzen Бйцен 2.3.1., 4.2.5.1.Bildt Билт 4.1.2.5.Billa Бйлла 4.3.1.3.Billen БйленBillinger БйлингерBinder БйндерBinding БйндингBindrich БйндрихBingen БйнгенBinnebesel БйнебезелBircher БйрхерBirge БйргеBirgit БйргитBirkenau Бжежйнка (пол.)

истор. БйркенауBirkenfeld БйркенфелдBirkfellner БйркфелнерBirlinger БйрлингерBirnbaum БйрнбаумBirsig Бйрзиг

фонет. Бйрзих 4.1.3.5.

Page 82: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Bocse- 81 -Bisanz

Bisanz Бйзанц Bludenz БлуденцBischof/ Bischoff Бйшоф Blühdorn БлюдорнBischofswerda Бйшофсверда Bluhm/ Blum БлумBisle Бйсле Blüm БлюмBismarck Бйсмарк Blume БлумеBissinger Бйсингер Bliimel БлюмелBitburg Бйтбург Blumenbach БлуменбахBitte! Бйтел Blumenthal БлументалBitterfeld Бйтерфелд Blunck/ Blunk БлункBittner Бйтнер Böblingen БьбблингенBjörn Бьорн 4.3.3.3. Bobrowski БобровскиBlakmann Блакман Bochmann БохманBlank Бланк Bocholt БохолтBlankenburg Бланкенбург Bochum БохумBlankensee Бланкензе 2.2.4. Bock БокBlasberg Бласберг Böck БьокBlaschke Блашке Bockau БокауBlass/ Blaß Блас Bockeimann БокелманBlatter Блатер Böckenhauer БьокенхауерBlacher Блахер Bockhop БокхопBlatz Блац 4.2.5.L Böcklin БьоклинBlau Блау/ блаугаз Böddiker БьодикерBlaubart Сйнята брада Boddin БодйнBlaubeuren Блаубойрен Bode БодеBlauschild Блаушилд Bödecker/ БьодекерBlech Блех BödekerBlecher Блехер Bodendorff БодендорфBlei Блай Bodenheim БоденхаймBleibtreu Блайбтрой Bodensee Боденско езероBieicken Блайкен Bodenstedt Боденщет 4.1.2.5.Bleuler Блойлер BÖdiker БьодикерBlieskastel Блйскастел 2.3.1. Bodmer БбдмерBlind Блинд Bodner БбднерBloch Блох Bodo БодоBlöcher Бльохер Boecker БьокерBlock Блок Boedecker БьодекерBlomberg Блбмберг Boehme БьомеBlome Бломе Boerne БьорнеBlose Блозе Boesch БьошBlücher Блюхер Boese Бьозе

Page 83: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Boettcher - 82 - BorsdoriT

Boettcher Boettger Böge Bogel Bogenhardt Böger Bögershausen Bogner Böhlau Bohle Böhler Böhling Böhm Böhme Böhmen Böhmer Böhmenvald Bohmte Bohn Böhnhardt Böhnig

Bohnstedt Bohr Böhr Böhringer Bohrmann Böhrnsen Boisdorf Böker Böll Bollacher Böllen Bollenbach Bollinger Bollmeyer Bois Bölsche Bolte Bolten Boltz Boltzmann

БьотхерБьотгерБьогеБьбгелБогенхарт 4.1.2.5.БьогерБьогерсхаузенБогнерБьблауБолеБьолерБблингБьомБьомевж. TschechienБьомерБьомервалдБомтеБонБьонхарт 4.1.2.5.Бьониг, фонет. Бьоних4.1.3.5. '

Бошцет 4.1.2.5.БорБьорБьорингерБорманБьорнзенБосдорф 2.4.3., 3.3.2.БьокерБьолБолахерБьоленБоленбахБолингерБолмайерБолсБьолшеБблтеБолтенБолц 4.2.5.1.Болцман 4.2.5.1.

Bomlitz Бомлиц 4.2.5.1.Bommes БомесBonacker БонакерBonhoeffer БонхьоферBoning БонингBönisch БьонишBonn БонBoos Бос 2.4.2.Bootz Боц 2.4.2.,4.2.5.1.Bopp БопBoppard БопардBorchers БорхерсBorchert БорхертBörde БьордеBorg БоргBorgholzhausen БоргхолцхаузенBorgmann БбргманBorgwaldt Боргвалт4.1.2.5.Borgward БоргвардBorhardt Борхарт

4.3.1.5., 4.1.2.5.Boris БорисBorisch БоришBorken БоркенBorkmann БбркманBorkum БоркумBorman/ Bormann

Борман

Born Борн/ борнйтBornemann БорнеманBörne БьорнеBörner БьорнерBornheim БбрнхаймBorowski БоровскиBorrack БоракBorris БорисBonmann БорманBosbach БосбахBorsdorf/ Borsdorff

Борсдорф

Page 84: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Breitenbach- 83 -Borussia 09

Borussia 09 „Борусия 09 Brasch БрашDortmund Дортмунд“ 2.3.4. Brassei БраселBosch Бош Braubach БраубахBose Бозе Brauchitsch БраухичBöse Бьозе Brauer БрауерBosporus Босфор Bräuer БройерBosse Босе Braun БраунBote/ Bothe Боте браунова тръбаBotho Бото Braunau am Inn Браунау ам Ин 5.1.Böttche Бьотхе Braune БраунеBöttcher Бьотхер Braunfels БраунфелсBÖttger Бьотгер Braunhirschen БраунхиршенBöttiger Бьотигер Bräunig Бройниг, фонет.Bottighofen Ботигхофен Бройних 4.1.3.5.Böttinger Бьотингер Bräunlingen БройнлингенBottrop Ботроп Braunschweig БрауншвайгBotzler Боцлер 4.2.5.1. Braunstein БраунщайнBozen Болцано (шпал.) Brauß Браус

истор. Боцен Brauße БраусеBraasch Браш 2.1.2. Bräutigam БройтигамBrabant Брабант Brechenmacher БрехенмахерBracke Браке Brecht БрехтBrahm Брам Bredel БределBrähmer Бремер Bredenborn БреденборнBrahms Брамс Bredenkamp БреденкампBrake Браке Bredow БредовBrambach Брамбах фонет. Бредо 4.2.1.1.Bramböck Брамбьок Breg БрегBraml Брамъл 2.8.1. Bregenz БрегенцBrammer Брамер Brehm БремBrand Бранд Brehm e БремеBrandau Брандау Brehmer БремерBrandauer Брандауер Breindl Брайндъл 2.8.1.Brandei Брендел Breinig Брайниг, фонет.Brandenburg Бранденбург Брайних 4.1.3.5.Brandes Брандес Breisau БрайзауBrandt Брант 4.1.2.5. Breisgau БрайсгауBrant Брант Breisky БрайскиBrantner Брантнер Breitenau БрайтенауBrantsch Бранч Breitenbach Брайтенбах

Page 85: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Breitenbrunn - 84 - Brülls

Breitenbrunn Breitenreiter Breiting Breitingen Breiti nger Breitner Brem Bremen Bremerhaven Bremervörde Brendel Brennecke Brenner Brenn icke Brentano Brenz Breslau

Bretten Bretzinger Breuer Briese Briest Brigach Brigitta Brigitte Brill Brilmayer Brings Brink Brinker Brinkhaus Brinkmann Brintzinger Britting Broch Brock Brocke Brocken Brockhaus

БрайтенбрунБрайтенрайтерБрайтингБрайтингенБрайтингерБрайтнерБремБременБремерхафен 43.1.5. БремерфьордеБренделБренеке/ бренекеБренерБреникеБрентаноБренцВроцлав (пол.) истор. БреслауБретенБрецингер 4.2.5.1.БройерБрйзе 2.3.1.Брйст 2.3.1.БрйгахБригйтаБригйтеБрилБрйлмайерБрингсБринкБрйнкерБрйнкхаусБрйнкманБрйнцингер 4.2.5.1. БрйтингБрохБрокБрокеБрокенБрокхаус

Brockmann БрокманBrockmeier/Brockmeyer

Брокмайер

Brod БродBroich Брох 2.43., 33.2.Broichweiden Брохвайден 2.43.,

33.2.Brok БрокBröker БрьокерBrombach БромбахBromberg1 Бромберг1Bromberg2 Бйдгошч (пол.)

истор. Бромберг2Brömer БрьомерBrommer БромерBruchhof Брухоф, фонет.

Бруххоф 4.2.4.6.Bruchsal Брухзал 4.13,6.Brück БрюкBruck an der Брук ан дерLeitha ЛайтаBruck an der Mur Брук ан дер МурBrücker БрукерBruckheimer БрукхаймерBrückl БрюкълBruckmann БрукманBrückmann БрюкманBruckner БрукнерBrückner БрюкнерBruder БрудерBrudermüller БрудермюлерBrügge Брюге 4.13.1.Brüggemann Брюгеман 4.13.1.Brüggen Брюген 4.13.1.Brügger Бругер 4.13.1.Brugmann БругманBrügmann БрюгманBrühl БрюлBruhns БрунсBrülls Брюлс

Page 86: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Brum - 85 - Buntz

Brum БрумBrummbauer БрумбауерBrun БрунBrunhild Брунхилд, адапт.

БрунхйлдаBrünhild Брюнхилд, адапт.

БрюнхйлдаBrunhilde Брунхйлде, адапт.

БрунхйлдаBrüning БрюнингBrunkhorst/ Brunckhorst

Брункхорст

Brunn БрунBrünn Бърно (чеш.)Brunnen БруненBrunner БрунерBruno БруноBruns БрунсBrunsbüttel БрунсбютелBrüssel БрюкселBrußk БрускBrychcy БрйхциBrysch БрюшBuber БуберBucerius БуцериусBuchbender БухбендерBuchbinder БухбиндерBuchenwald БухенвалдBucher БухерBücherle БюхерлеBuchheim Бухайм, фонет.

Буххайм 4.2.4.6.Buchholz Бухолц, фонет.

Буххолц 4.2.4.6.Buchloe Бухлое 2.4.4.Büchmann БюхманBuchner БухнерBüchner БюхнерBuchwald БухвалдBuchwieser Бухвизер 2.3.1.

Buchwitz Бухвиц 4.2.5.1.Buck БукBückeburg БюкебургBudapest БудапещаBuddenbrock БуденброкBuddenbrooks Буденброкови 2.4.2.Büdelsdorf БюделсдорфBudweis Ческе Будейовице

(чеш.) истор. Будвайс

Budweiser БудвайзерBuer Бур 2.6.1.Buerger Бюргер

бюргерова болестBuggisch Бугиш 4.1.3.1.Buhofer БухоферBühler БюлерBühlsee Бюлзе 2.2.4.Buhlmann БулманBühlmann БюлманBuhlmeyer БулмайерBuhr БурBuhre БуреBühren БюренBuisdorf Бусдорф 3.4.3.Bukarest БукурещBullay БулайBulle1 БулеBulle2 БюлBülow Бюлов

фонет. Бюло 4.2.1.1.Bulthaupt Бултхаупт 4.1.2.4.Bündchen БюндхенBünder БюндерBunge БунгеBünger БюнгерBungert БунгертBunsen Бунзен

бунзенова горелкаBuntz Бунц 4.2.5.1.

Page 87: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ByzanzBunzlau

Bunzlau Болеславец (пол.) истор. Бунцлау

BurschBurscheid

БуршБуршайд

Bürckel Бюркел Burte БуртеBurckhard Буркхард Burtscheid Буртшайд 4.2.5.7.Burckhardt Буркхарт 4,1.2.5. Burtscher БурчерBurda Бурда Busch БушBurdach Бурдах Buscha БушаBüren Бюрен Büscher БюшерBuresch Буреш Buschhorn БушхорнBurfeind Бурфайнд Busek БузекBurfeindt Бурфайнт 4.1.2,5. Buske БускеBurgbrohl Бургброл Buß БусBurgdorf Бургдорф Busse БусеBurgenland Бургенланд Bußmann БусманBurger Бургер Büsum БюзумBürger Бюргер Butenandt Бутенант 4.1.2.5.

бюргерова болест Butjadingen БутядингенBurgkmair Буркмайр 4.1.3.2. Büttel БютелBurglinde Бурглйнде Buttelstedt Бутелщет 4.1.2.5.Burgmann Бургман Buttenwiesen Бутенвизен 2.3.1.Burgsdorff Бургсдорф Büttgen БютгенBurgund Бургундия Büttner Бютнер

бургундско вино Buttstädt/ Бутщет 4.1.2.5.Burhave Бурхафе BüttstedtBüring Бюринг Butzbach Буцбах 4.2.5,1.Burkart Буркарт Butzenlechner Буценлехнер 4.2.5.1.Burkhalter Буркхалтер Bützow Бюцов, фонет. БюцоBurkhard Буркхард 4.2.5.1., 4.2,1.1.Burkhardt Буркхарт 4.1.2.5. Buxtehude БукстехудеBurmeister Бурмайстер Byzanz Византия

Page 88: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 87 - CiaydermanCadolzburg

Chemnitz Karl-Marx-Stadt

Кемниц 4.2.5.1., остар. Карлмарксщатc

Cadolzburg Кадолцбург

Chiemgau Chiemsee China Chlodwig

4.1.2.5.Кймгау 2.3.1.Кймзе 2.3.1., 2.2.4.КитайКлодвиг, фонет.

Calbe Калбе Клодвих 4.1.3.5.Calenberg Каленберг Chobot ХоботCalvin Калвин Christ КристCalvörde Калфьорде Christa КрйстаCalw Калв Christaller КрйсталерCammann Каман Christel КрйстелCampe Кампе Christian КрйстианCanaris Канарис Christiana КристианаCanetti Канети Christiane КристианеCaren Карен Christiansen КристианзенCarina Карйна Christine КристинеCarius Кариус Christi Крйсгьл 2.8.1.Carl Карл Christoffel КрйстофелCarnall Карнал Christoph КрйстофCarossa Кароса Chrysander ХрюзандерCarell/ Carrell Карел Chur КурCarsten Карстен Cicer Цицерон/ цйцерCarstensen Карстензен Claas/ Claaß Клас 2.1.2.Caspar Каспар Claes Клас 2.1.3.Cassel Касел Claisen КлайзенCaster Кастер клайзенова колбаCatharina Катарйна Clara КлараCäthe Кете Classen КласенCecilienhof Цецйлиенхоф 2.3.2. Claudia Клаудия 2.3.4.Celan Целан Claudius КлаудиусCelle Целе Clauert КлауертCeres Церера Claus КлаусCham Кам Clausen КлаузенChamisso Шамисо 4.2.4.5. Clausewitz Клаузевиц 4.2.5.1.Champignon Шампиньон Clausnitzer Клаусницер 4.2.5.1.Charlotte Шарлоте 4.2.4.5. Clausthal- Клаустал-ЦелерфелдCharlottenburg Шарлотенбург Zellerfeld

4.2.4.5. Ciayderman КлайдерманCharybdis Харйбда [пианист)

Page 89: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Clemens - 88 - Czuber

Clemens Клеменс Coudenhove-Clement Елемент KalergiClenze Кленце CoudenhovenClerf Клерф CourthsCloppenburg Клопенбург CrailsheimCoburg Кобург CramerCoburger Кобургер CranachCochem Кохем Crantz/ CranzCoesfeld Косфелд 2.4.4 CreglingenCohn Кон CreußenColditz Колдиц 4.2.5.1. CreutzmannColmar Колмар CrinitzConnewitz Коневиц 4,2.5.1. CronauerConrad Конрад CriisemannCorina/ Corinna Корйна CsokorCorinth Корйнт CuntzCornelia Корнелия 2.3.4. CurdCornelius Корнелиус CurtCorrinlh Корйнт CurtiusCorvey Корвай CuxhavenCoswig Косвиг, фонет. Czech

Косвих 4.1.3.5. CzekallaCothen Кьотен CzernyCotta Кота CzuberCottbus Котбус

Куденхове-Калергп 2.6.4.Куденхове» 2.6.4.Куртс 2.6.4.КрайлсхаймКрамерКранахКранц 4.2.5.1.КреглингенКройсенКройцман 4.2.5.1.Крйниц 4.2.5.1.КронауерКрюземанЧокорКунц 4.2.5.1.КурдКуртКурциусКуксхафенЧех 4.2.5.5.Чекала 4.2.5.5.Черни 4.2.5.5.Цубер 4.2.5.5.

Page 90: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Daasdorf Berge - 89 - DehlerDDaasdorf Дасдорфam Berge амБерге 2.I.2., 5.1.Däbritz Д^бриц 4.2.5.1.Daemgern ДемгернDach ДахDachau ДахауDachs ДаксDächsel ДекселDachser ДаксерDagmar ДагмарDahl ДалDahlem ДалемDahmen Д£менDahn ДанDähnert ДенертDähnhardt Денхарт 4.1.2.5.Dahnke ДанкеDahre Д£реDahs ДасDaimler ДаймлерDaldrup ДалдрупDalheim ДалхаймDalheimer ДалхаймерDalhoff Д^лхофDali ДалDallinger ДалингерDallmin ДалмйнDalmatien ДалмацияDalp ДалпDaluege ДалюгеDämgern ДемгернDammann Дамман 43.2.1.Damme ДамеDammeier Даммайер 43.2.1.Damzog Дамцог

Dändliker ДендликерDandorfer ДандорферDänemark ДанияDanicke ДаникеDaniel Даниел, библ. ДанийлDaniken ДеникенDannecker ДанекерDannenberg ДаненбергDannhäußer ДанхойсерDantz Данц 4.2.5.1.Danz ДанцDanzer ДанцерDanzig Гданск (пол.)

истор. Данциг фонет. Данцих геданйт 4.13.5.

Danzinger ДанцингерDarmstadt Дармщат 4.1.2.5.Darre ДареDäschler ДешлерDassler ДаслерDaubenspeck ДйубеншпекDäubler ДойблерDaubner ДаубнерDauderstädt Даудерщет 4.1.2.5.Daumann ДауманDaume ДаумеDäumler ДоймлерDäumling ПалечкоDavid Дафид/ ДавидDaye ДайеDecker ДекерDeckert ДекертDedekind ДедекиндDegeler ДегелерDegen ДегенDegenhardt Дегенхарт 4.1.2.5.Deggendorf Дегендорф 4.13.1.De Gruyter Де Гройтер 333.Dehler Делер

Page 91: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 90 - DiethartDehm

Dehm Дем Dettmar ДетмарDehmel Демел Deubel ДойбелDehn Ден Deubert ДойбертDeichmann Дайхман Deutsch ДойчDeicke Дайке Deutschbein ДойчбайнDeiß Дайс Deutschkron ДойчкронDeißlingen Дайслинген Deutschland Германия/ германийDeister Дайстер Deutz Ддйц 4.2.5.1.Delbrück Делбрюк Dewald ДевалдDelitz Делиц 4.2.5.1. Dexel ДекселDelitzsch Делич 4.2.5.7. Dexne ДекснеDelius Делиус Dick ДикDelling Делинг Dicke ДйкеDeilingen Делинген Dieburg Дйбург 2.3.1.De Maiziere Де Мезиер 2.2.3. Dieckmann Дйкман 2.3.1.Delmenhorst Делменхорст Diederich Дйдерих 2.3.1.Demmin Демйн Diederichs Дйдерихс 2.3.1.,Demnig Демниг, 4.1.3.5.

фонет. Демних 4.1.3,5. Dieffenbach ДйфенбахDenhoff Денхоф дифенбахия 2.3.1.Dengler Денглер Diegelmann Дйгелман 2.3.1.Den Haag Хага Die Grüne Post „Грюне пост“ 5.2., 5.3.Denkendorf Денкендорф Diek Дик 2.3.1.Dentler Дентлер Diekirch Дйкирх 2.3.1.Dennewitz Деневиц 4.2.5.1. Diels Дилс 2.3.1.Denzer Денцер Diem Дим 2.3.1.Denzinger Денцингер Diemel Дймел 2.3.1.Deppe Депе Dienten Дйнтен 2.3.1.Dernbach Дернбах Diepenbrock Дйпенброк 2.3.1.Derra Дера Diepholz Дйпхолц 2.3.1., 4.2.1.2.Der Spiegel „Шпйгел“ 2.3.1., 5.2. Die Presse „Пресе“ 5.2.Der Standard „Щандард“ 5.2. Dierauer Дйрауер 2.3.1.Der wall Дервал Diersch Дирш 2.3.1.Deschwanden Дешванден Diesel Дйзел/дизел 2.3.1.Dessau Десау Dießener Дйсенер 2.3.1.Deter Детер Dieter Дйтер 2.3.1.Detert Детерт Dieterichs ДйтерихсDetje Дете 4.3.3.2. 2.3.1.,4.1.3.6.Detlef/ Detlev Дйглеф Dietfiirt Дйтфурт 2.3.1.Detmold Детмолд Diethart Дйтхарт 2.3.1., 4.1.2.4.

Page 92: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Döpfer- 91 -Diethelm

Diethelm Дйтхелм 2.3.1., 4.1.2.4. Döblin Дьоблин/ ДьоблйнDietl Дйтъл 2.3.1., 2.8.1. Döbling ДьоблингDietmar Дйтмар 2.3.1. Dobrindt/ ДобринтDietramszell Дйтрамсцел 2.3.1. DobrintDietrich Дйтрих 2.3.1. Dochnahl ДохналDietsche Дйче 2.3.1. Doderer ДодерерDietwald Дйтвалд 2.3.1. Döderlein ДьодерлайнDietz Диц 2.3.1.,4.2.5.1. Doepke ДьопкеDietze Дйце 2.3.1., 4.2.5.1. Doerfert ДьорфертDietzhölztal Дйцхьолцтал Doerfler Дьорфлер

2.3.1.,4.2.5.1. Doering ДьорингDie Welt „Велт“ 5.2. Doerner ДьорнерDiggelmann Дйгелман 4.1.3.1. Doerte ДьортеDill Дил Döffingen ДьофингенDillingen Дйлинген Döhler ДьолерDincklage Дйнклаге Dohm ДомDinghofer Дйнгхофер Dohn ДонDingi Дйнгьл 2.8.1. Dohrn ДориDingolfing- Дйнголфинг- Dolderer ДолдерерLandau Ландау Dolf ДолфDinkelsbühl Дйнкелсбюл Dölf ДьолфDinkelscherben Дйнкелшербен Dölger ДьолгерDinklage Дйнклаге Dölle ДьолеDionysos Дионис Dollfuß Долфус

трад. Дионис Dölling ДьолингDirk Дирк Döllnitz Дьолниц 4.2.5.1.Distel Дйстел Dölzschen Дьолчен 4.2.5.8.Dithmarschen Дйтмаршен Dornin ДомйнDittenberger Дйтенбергер Dominic/ ДоминикDittersdorf Дйтерсдорф DominikDittert Дйтерт Donalies Доналис 2.3.1.Dittmannsdorf Дйтмансдорф Donat/ Donath Дон атDittmer Дйтмер Donau ДунавDitzen Дйцен 4.2.5.1. Donaueschingen ДонауешингенDix Дикс Donauwörth ДонаувьортDöbbelin Дьобелин Dönhoff ДьонхофDobbertin Дббертин Dönitz Дьониц 4.2.5.1.Döbeln Дьббелн Donschen ДоншенDobermann Доберман/ доберман Dopfer ДопферDöbler Дьоблер Döpfer Дьопфер

Page 93: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Dube- 92 -Döpfner

Döpfner Дьопфнер Döttling ДьотлингDöpke Дьопке Dove ДбфеDopp Доп Dovifat ДбвифатDoppler Дбплер Dowidat Довидат/ геддре

ддплеров ефект Drabent ДрабентDora Дора Drach ДрахDoretta Дорета Drachenfels ДрахенфелсDorette Дорете Dräger Дрегер/ др&ерDorfen Дорфен Drais Драйс/ дрезинаDörfen Дьорфен Dransfeld ДрансфелдDörfler Дьорфлер Drau ДраваDörflinger Дьорфлингер Drauschke ДраушкеDöring Дьоринг Draxler ДракслерDoris Дорис Drechser ДрексерDörlemann Дьорлеман Drechsler ДракслерDormagen Дормаген Dreetz Дрец 2.2.4.,4.2.5.1.Dörmann Дьорман Dreher Дреер 2.2.5.Dorn Дори Dreifuss/Dreifuß ДрайфусDörnach Дорнах Dreischuh ДрййшуDornbirn Дорнбирн Dreißigacker ДрайсигакерDornbusch Дбрнбуш Drescher ДрешерDorndorf Дорндорф Dresden Дрезден 4.2.2.1.Dörner Дорнер Dressier ДреслерDörner Дьбрнер Drewensee Древензе 2.2.4.Dornröschen Спящата красавица Drewitz Древиц 4.2.5.1.Dornseiff) Дорнзайф Drews ДревсDornseifer/ Дорнзайфер Drexer ДрексерDornseiffer Dreyer ДрайерDornstetten Дорнщетен Dreyfus/ Dreyfuss ДрайфусDorothea Доротея Dreyhaupt ДрайхауптDorothee Дороте/ Дороте 2.2.4. Droemer ДрьомерDorpat Тарту (ест.) Droolitsch Дролич 2.4.2.

истор. Дбрпат Dröger ДрьогерDörrie Дьори 2.3.1. Dronke ДронкеDörries Дьорис 2.3.1. Dröscher ДрьошерDorsch Дорш Drosdowski ДросдовскиDorsten Дорстен Drößiger ДрьбсигерDorte/ Dorthe Дорте Drossel/ Droßel ДроселDortmund Дортмунд Droste ДростеDosse Дбсе Dube Дубе

Page 94: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Dübel - 93 - Dvorak

Dübel/ Dübell ДюбелDüben ДюбенDubusch ДубишDückert ДюкертDuden ДуденDudenhöffer ДуденхьоферDudweiler ДудвайлерDuisberg Дюсберг 3.4.1.Duisburg Дюсбург

трад. Дуисбург 2.7.2.,3.4.1.

Duisdorf Дюсдорф 2.7.1.Duissen Дюсен 2.7.1.Duken ДукенDülfer Дюлфер

дюлферов рапелDulig Дулиг

фонет. Дулих 4.1.3.5.Dummer Думер

Dümmler Duncker Düne Dünnebier Düren Dürer Dürholtz Düring Durm Dürrenmatt Dürrkopf Dürrkopp Düsing Düsseldorf Dussmann Dutschke Dutt Düwel Dvorak

ДюмлерДункерДюнеДюнебир 2.3.1.ДюренДюрерДюрхолц 4.2.5.1.ДюрингДурмДюренматДюркопфДюркоп ДюзингДюселдорфДусманДучкеДутДювел

Page 95: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ebach - 94 - EhmenEEbach Ebbers Ebeling Eber Eberbach Eberhard Eberhardt

>Ebermayer

Ebernburg Ebers Ebersberg Eberstein Eberswalde Ebert Ebingen Ebner Eccard Echternach Eckardt Eckart Eckbert Ecker Eckerle Eckermann Eckernförde Eckersdorf Eckert Eckhard Eckhart Eckhoff Eckl Ecklon Eckmann Eckoldt

Ебах Еберс ЕбелингЕбер Ебербах Еберхард 4.3.1.5. Еберхарт 4.3.1.5.,41.2.5.Ебермайер Ебернбург Еберс Еберсберг Еберщайн Еберсвадде Еберт ЕбингенЕбнер Екард ЕхтернахЕкарт 4.1.2.5.Екарт ЕкбергЕкерЕкерле Екерман Екернфьорде Екерсдорф ЕкертЕкхард Екхарт ЙкхофЕкъл 2.8.1.Еклон ЕкманЕколт 4.1.2.5.

Eckstedt Eckstein Edberg Edda Edel Edelhoff Edelmann Edelstein Edenhofer Eder Edgar Edith Edler Edmund Eduard Edwin Eekhoff Effenberger Effi Efze Egbert Egel Egerer Egg Egge Eggebrecht Eggegebirge Eggerath Eggers Eggert Eggesin Eggler Egidius Egk Egli Egmont Egon Ehardt Ehlerding Ehmen

Екщет 4.1.2.5.ЕкщайнЕдбергЕдаЕделЕделхоф ЕделманЕделщайн Йденхофер £дерЕдгарЕдитЕдлерЕдмундЕдуардЕдвинЕкхоф 2.2.4.ЕфенбергерЕфиЕфце Егберт ЕгелЕгерерЕг 4.1.3.1.Еге 4.1.3.1.Егебрехт 4.1.3.1.Егегебирге 4.1.3.1.Егерат 4.1.3.1.Егерс 4.1.3.1.ЕгертЕгезйнЙглер 4.1.3.1.ЕгйдиусЕк 4.1.3.2.ЕглиЕгмонт£гон

Ехарт 4.1.2.5. ЕлердингЙмен

Page 96: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Elfriede- 95 -Ehnert

Ehnert Енерт Einbeck АйнбекEhrenberg Еренберг Einstein Айнщайн/ айнщайн,Ehrenburg Еренбург айнщайнийEhrenfried Еренфрид 2.3.1. Eintracht „АйнтрахтEhrenreich Еренрайх Frankfurt Франкфурт“Ehrenstein Еренщайн Eipperle АйперлеEhrentraut Ерентраут Eis АйсEhrhardt Ерхарт 4.3.1.5.,4.1.2.5. Eisen АйзенEhrismann Ерисман Eisenach Айзенах/ айзенахциEhrlich Ерлих Eisenberg Айзен бергEhrtmann Ертман Eisenburg АйзенбургEibelstadt Айбелщат 4.1.2.5. Eisendle АйзендлеEich Айх Eisenhardt/ Айзенхарт 4.1.2.5.Eiche Айхе EisenhartEichel Айхел Eisenhauer АйзенхауерEichendorf/ Айхендорф Eisenhut АйзенхутEichendorff Eisenhüttenstadt АйзенхютенщатEichhoff Айхоф, 4.1.2.5.

фонет. Айххоф 4.2.4.6. Eisenreich АйзенрайхEichhorn Айхорн, Eisenstadt Айзенщат 4.1.2.5.

фонет. Айххорн 4.2.4.6. Eisenstein АйзенщайнEichin Айхин Eisentraut АйзентраутEichinger Айхингер Eisfeld АйсфелдEichler Айхлер Eisinger АйзингерEichmann Айхман Eisleben АйслебенEichner Айхнер Eisler АйслерEichrodt Айхрот 4.1.2.5. Eismann АйсманEichstätt Айхщет 4.1.3.6. Eisner АйснерEicke Айке Eitel АйтелEicker Айкер Eitz Айц 4.2.5.1.Eider Айдер Ekhof ЕкхофEifel Айфел Ekkehard Екехард 4.1.3.1.Eiffel Айфел/ Ефел (френ.) Ekkehart Екехарт 4.1.3.1.

Айфелова кула Elbe ЕлбаEike Айке Elberskirch ЕлберскирхEiko Айко Elberfeld ЕлберфелдEiler Айлер Elbrinxen ЕлбринксенEimsbüttel Аймсбютел Eide ЕлдеEindhoven Ейндховен 3.1.4. Eleonora ЕлеонораEininger Айнингер Elfriede Елфрйде 2.3.1.

Page 97: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Elias - 96 - Epple

Elias Елиас, библ. ИлйяElisabeth Елизабет,

библ. ЕлисаветаElise ЕлйзеElke ЕлкеEllermann ЕлерманElli ЕлиEllis ЕлисElmar ЕлмарElmentaler ЕлменталерElsa ЕлзаElsass ЕлзасElse ЕлзеElsen ЕлзенElser ЕлзерElsheimer ЕлсхаймерElsie Елзи 2.3.1.Elsfleth ЕлсфлетElsner ЕлснерEispaß ЕлспасElster ЕлстерElsterwerda ЕлстервердаElstner ЕлстнерElta ЕлтаEiwert ЕлвертElz ЕлцEmanuel ЕмануелEmanuela ЕмануелаEmde ЕмдеEmden ЕмденEmeis ЕмайсEmil ЕмилEmma ЕмаEmme ЕмеEmmendingen ЕмендингенEmmenegger Еменегер 4.1.3.1.Emmental Ементал/ ементал(ер)Emmerich ЕмерихEmmering ЕмерингEmpedokles Емпедокъл 2.8.1.

Ems Emsland Encke Ende Endemann Ender Enders Endler Endlich Engadin Engel Engelbert Engelhard Engelhardt/ Engelhart Engelhorn Engelkamp Engelke Engelsberg Engelskirchen Engesser Engholm England Engleitner Ennen Ennepe Ennigerloh Enno Enns Ensslin Ente Enz Enzensberger Ephraim Epiphanias/ Epiphanie Epp Eppelborn Eppeneder Eppert Epple

Emc

ЕмсландЕнкеЕндеЕндеманЕндерЕндерсЕндлерЕндлихЕнгадин/ Енгадйн ЙнгелЕнгелбертЕнгелхардЕнгедхарт

Енгелхорн ЕнгелкампЕнгелкеЕнгелсбергЕнгелскирхенЕнгесерЕнгхолмАнглияЕнглайтнерЕненЕнепеЕнигерлоЕноЕнсЕнслинЕнтеЕнцЕнценсбергерЕфраим 3.1.2.Богоявление

ЕпЕпелборнЕпенедерЕпертЕпле

Page 98: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Eppler - 97 - Europa

Рудни планини

Eppler ЕплерErasmus Еразъм

фонет. ЕразмусErben ЕрбенErdmann ЕрдманErding ЙрдингErdingen ЕрдингенErdinger ЕрдингерErdt Ерт 4.1.2.5.Erft ЕрфтErftstadt Ерфтщат 4.1.2.5.Erfurt ЕрфуртErhard Ерхард 4.3.1.5.Erhardt/ Erhärt Ерхарт 4.3.1.5.,4.1.2.5.Eric ЕрикErica ЕрикаErich ЕрихErik ЕрикErika ЕрикаEring ЕрингEris ЕрйдаEriskirch ЕрискирхErlabrunn ЕрлабрунErlacher ЕрлахерErlbach ЕрлбахErlebach ЕрлебахErler ЕрлерErmland Валмия (иол.)

истор. ЕрмландErna ЕрнаErner ЕрнерErnst ЕрнстErnstthal Ернсттал 4.1.2.2.Eroms ЕромсErpenbeck ЕрпенбекErwin ЕрвинErwitte ЕрвитеErzberger ЕрцбергерErzgebirge Ерцгебирге/

Eskau ЕскауEspenau ЕспенауEssel Есел

Eschenbach ЕшенбахEscher ЕтерEscherich ЕшерихEschwege ЕшвегеEschweiler ЕшвайлерEsenbeck Езенбек

Essig Есиг

Essen ЕсенEsser/ Eßer EcepEssich Есих

фонет. Есих 4.1.3.5,Essiger ЕсигерEssl Есъл 2.8.1. ЕEsslingen ЕслингенEßlingen Еслингенam Neckar ам НекарEßweiler ЕсвайлерEsswein ЕсвайнEsterhazy ЕстерхазиEsther ЕстерEttelbrück ЕтелбрюкEttelsberg ЕтелсбергEttersberg ЕтерсбергEttersburg ЕтерсбургEttiswil ЕтисвилEttlingen ЕтлингенEtzel Ецел

истор. Атйла 4.2.5.1.Eugen 0йгенEule 0йлеEulenberg ОйленбергEulenspiegel Ойленшпигел 2.3.1.Euler 0йлерEulner 0йлнерEupen 0йпенEuphrat ЕфратEuringer 0йрингерEuropa Европа

Page 99: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ezechiel- 98 -Euskirchen

Euskirchen Ойскирхен Ewig ЕвигEva £фа/ Ева фонет. Евих 4.1.3.5.

Evelin Евелин Eymer Аймер

Eveline Евелине Eysenck АйзенкEverding Евердинг Exl Ексъл 2.8.1.Eveslage Евеслаге Exner ЕкснерEwald Евалд Externsteine ЕкстернщайнеEwels Евелс Ezechiel ЕцехиелEwers Еверс библ. Йезекйил 2.3.1.

Page 100: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Faas - 99 - FeuersteinFFaas Фас 2.1.2.Faber ФаберFabian ФабианFackelmann ФакелманFaesi ФезиFähndrich ФендрихFähnrich ФенрихFahner ФанерFahrenheit ФаренхайтFährmann ФерманFalk ФалкFalke ФалкеFalkenhagen Ф&лкенхагенFalkensee Фалкензе 2.2.4.Falkenstein ФалкенщайнFalko ФалкоFaU ФалFaUada ФаладаFanderl ФандерлFandrich/ ФандрихFandrychFärber ФерберFärberbÖck ФербербьокFarnleitner ФарнлайтнерFäröer Фарьорски островиFan- ФарFassbender ФасбендерFassbind ФасбиндFassbinder ФасбиндерFastl Фастьл 2.8.1.Faußner ФауснерFaust ФаустFaymann ФайманFeddeler ФеделерFedder Федер

Fedderke ФедеркеFedderken ФедеркенFeddersen ФедерзенFeder ФедерFederer ФедерерFeeß Фес 2.2.4.Feger ФегерFehmarn ФемарнFehse ФезеFeifel ФайфелFeige ФайгеFeilke ФайлкеFeist ФайстFelchle ФелхлеFeld ФелдFeldbach ФелдбахFeldberg ФелдбергFeldberger ФелдбергерFelden ФелденFelder ФелдерFeldkirch ФелдкирхFelix ФеликсFellbach ФелбахFelleis ФелайсFellgiebel Фелгибел 2.3.1.Fellner ФелнерFelßecker ФелсекерFengier ФенглерFenner ФенерFenningen ФенингенFenninger ФенингерFerch ФерхFerdinand ФердинандFernengel ФерненгелFerschnitz Фершниц 4.2.5.1.Fersti Ферстъл 2,8.1.Fettei ФетелFeuerbach ФойербахFeuerland Огнена земяFeuerstein Фойерщайн

F

Page 101: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 100 - FranckeFeuchtwanger

Feuchtwanger Фойхтвангер Fleischer ФлайшерFibich Фйбих Fleißner ФлайснерFichte Фйхте Flemig/ Flemmig ФлемигFichtelberg Фйхтелберг фонет. Флемих 4.1.3.5.Fichtenau Фйхтенау Fleming/ ФлемингFichtner Фйхтнер FlemmingFick Фик Flensburg ФленсбургFiebich Фйбих 2.3.1. Flick ФликFiebig Фйбиг 2.3.1. Flieder ФлйдерFiedler Фйдлер 2.3.1. Flieg ФлигFiehler Фйлер 2.3.1,, 2.3.3. Fliege ФлйгеFielmann Фйлман 2.3.1. Flieger Флигер 2.3.1.Fiess Фис 2.3.1. Flieher Флйер 2.3.1., 2.3.3.Figl Фйгъл 2.8.1. Flinte ФлйнтеFill Фил Florenz ФлоренцияFiltz Филц 4.2.5.1. Florian ФлорианFilzen Фйлцен Floericke ФльорикеFinger Фйнгер Florus ФлорусFink Финк Floß ФлосFinke Фйнке Flügel ФлюгелFinkenwerder Фйнкенвердер Fock ФокFinkenwirth Фйнкенвирт Focke ФбкеFinnland Финландия Födisch ФьодишFinow Фйнов Foede Фьоде

фонет. Фино 4.2.1.1. Föhr ФьорFinster Фйнстер Föll ФьолFisch Фиш Föller ФьолерFischart Фйшарт Fonk ФонкFischer Фйшер Fontane ФонтанеFitz Фиц 4.2.5.1. Forcher ФорхерFlaesheim Фласхайм 2.1.3., 2.2.2. Forchner ФорхнерFläming Флеминг Förg ФьоргFlamm Флам Föritz Фьориц 4.2.5.1.Flandern Фландрия Forrer ФорерFlasbarth Фласбарт Forst ФорстFlasdieck Фласдик 2.3.1. Förstemann ФьорстеманFlasche Флаше Forster ФорстерFlechtheim Флехтхайм 4.1.2.4. Förster ФьорстерFlechtingen Флехтинген Fraenkel Фр^нкелFleck Флек Franck ФранкFleige Флайге Francke Франке

Page 102: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Francken - 101 - Friedmann

Francken ФранкенFrancksen ФранксенFrank ФранкFranken ФранконияFrankenhardt Франкенхарт 4.1.2.5.Frankenstein ФранкенщайнFrankenwald ФранкенвалдFrankfurt Франкфуртam Main амМайнFrankfurt Франкфуртan der Oder ан дерОдерFrankfurter „ФранкфуртерAllgemeine алгемайнеZeitung цайтунг“ 5.3.Frankfurter „ФранкфуртерRundschau рундшау" 5.3.Frankreich ФранцияFrank-Walter Фр^нк-ВалтерFranz ФранцFranzburg ФранцбургFranzel ФранцелFranziska ФранцйскаFranz Joseph Франц Йозеф

остар. Франц ЙосифFranzobel ФранцобелFrauenhoff ФрауенхофFrauenstein ФрауенщайнFrauke ФраукеFraunhofer Фраунхофер

фрдунхоферови линииFred ФредFrederich ФредерихFrederik ФредерикFredersdorf ФредерсдорфFredi ФредиFredo ФредоFredrich ФредрихFreese Фрезе/ фрезия 2.2.4.Frei ФрайFreiberg ФрайбергFreiburg (im Фрайбург (имBreisgau) Брайсгау)

Freiburg Фрайбург(im Üechtland) (им Юехтланд)Fribourg Фрибур (френ.)Freigang ФрайгангFreiÜgrath ФрайлигратFreimann ФрайманFreising ФрайзингFreisinger ФрайзингерFreitag ФрайтагFreital ФрайталFreihung Фрайунг 4.2.4.2.Freyung-Grafenau Фрайунг-ГрафенауFremd ФремдFremder ФремдерFrenzei ФренцелFreud Фройд/ фройдизъмFreudenberg ФрбйденбергFreudenstadt Фройденщат 4.1.2.5.Freund ФройндFreundlieb Фройндлиб 2.3.1.Freutsmoos Фройтсмос 2.4.2.Frey ФрайFreythall Фр£йтал 4.1.2.4.Freyung ФрайунгFrida ФрйдаFridolin ФрйдолинFriebertshäuser Фрйбертсхойзер

2.3.1., 4.2.5.4.Frieda Фрйда 2.3.1.Friedberg1 Фрйдберг12.3.1.Friedberg2 Фрймбурк (чеш.)

истор. Фрйдберг2 2.3.1.

Friedemann Фрйдеман 2.3.1.Friedensreich Фрйденсрайх 2,3,1,Friederici Фридерйци 2.3.1.Friederike Фридерйке 2.3.1.Friedhelm Фрйдхелм 2.3.1.Friedl Фрйдъл 2.3.1., 2.8.1.Friedli Фрйдли 2.3.1.Friedmann Фрйдман 2.3.1.

Page 103: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Fux- 102 -Friedrich

Friedrich Фридрих 2.3.1. Fuchs Фукс/ фуксияFriedrichs Фридрихе 2.3.1. Fuchsberger ФуксбергерFriedrichsen Фрйдрихсен Fürst Фюрст

2.3.1., 4.1.3.6. Füchtorf ФюхторфFriedrichshafen Фрйдрихсхафен Fücks Фюкс

2.3.1., 4.1.3.6. Fuhlrodt/ Fuhlrott ФулротFriedrichsthal Фрйдрихстал Fuhlsbüttel Фюлсбютел

2.3.1.,41.3.6. Fühmann ФюманFriedrichstraße Фрйдрихщрасе 2.3.1. Fuhr ФурFrier Фрир 2.3.1. Fuhrmann ФурманFriesach Фрйзах 2.3.1. Fuhrn ФурнFriesack Фрйзак 2 3.1. Fuld ФулДFriese Фрйзе 2.3.1. Fulda ФулдаFriesenhagen Фрйзенхаген 2.3.1. Füller ФюлерFriesenheim Фрйзенхайм 2.3.1. Fünfkirchen1 ФюнфкйрхенFriesinger Фрйзингер 2.3.1. Fünfkirchen2 Печ (унг.)Friesland Фрйзия напор. ФюнфкйрхенFrings Фрйнгс Funk ФункFrisch Фриш Funke ФункеFritsch Фрич Fürchtegott ФюрхтеготFritz Фриц 4.2.5.1. Furier ФурлерFritzlar Фрйцлар 4.2.5.1. Fürmann ФюрманFrüzsch Фрич 4.2.5.7. Fürneisen ФюрнайзенFritzsche Фрйче 4.2.5.1. Fürstenau ФюрстенауFröhe Фрьобе Fürstenberg ФюрстенбергFröbel Фрьобел Fürstenfeld Фюрстенфелд

фрьдбелова система Fürstenfeldbruck ФюрсгенфелдбрукFroder Фрьбдер Fürstenwalde ФюрстенвалдеFrodl Фродъл 2.8.1. Furth ФуртFroebe Фрьобе Fürth ФюртFrohburg Фрббург Furtwangen ФуртвангенFröhlich Фрьблих Furtwängler/ ФуртвенглерFrohloff Фрблоф FurtwenglerFroitzheim Фрбйцхайм 4.2.5.1. Fuschlsee Фушълзе 2.8.1., 2.2.4.Fromann Фроман Füssen ФюсенFromm Фром Füssl Фюсъл 2.8.1.Frosch Фрош Füssli ФюслиFroschauer Фрошауер Futter ФутерFrost Фрост Futterer ФутерерFrüh Фрю Fux Фукс

Page 104: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

~ 103 - GciderGabain

Garner Garscha

ГарнерГаршаG

Gabain Габайн

Gartner Gärtner Gasser Gassmann/ Gaßmann

ГартнерГертнер Гасер Гасман

Gabel Габел Gastein ГастайнGabi Габи Gasteinertal ГастайнерталGablenz Габленц Gatter ГатерGabler Габлер Gaube ГаубеGäbler Геблер Gau- Гау-БишофсхаймGabriel Габриел Bischofsheim

библ. Гаврийл Gäuboden ГойбоденGabriele Габриеле Gauck Гаук

адапт. Габриела Gaul ГаулGachenbach Гахенбах Gauland ГауландGaebler Геблер Gaulrapp ГаулрапGaggenau Гагенау Gaus ГаусGahl Гал Gauseimann ГаузелманGahler Галер Gauss/ Gauß Гаус/ гаусGähn Ган, трад. Гаан Gautzsch Гауч 4.2.5.7.

гаанйт 2.1.2. Gauweiler ГаувайлерGalander Галандер Gebhard ГебхардGalen Гален Gebhardt Гебхарт 4.1.2,5.Galitz Галиц 4.2.5.1. Gdingen Гдйня (пол.)Gall Гал/ голова верига истор. ГдйнгенGallistl Галистъл 2.8.1. Gebauer ГебауерGamillscheg Гамилшег Gebhart ГебхартGandert Гандерт Gebier ГеблерGanghofer Гангхофер Gedore ГедореGans Ганс Geest Гест 2.2.4.Ganser Ганзер Geeste Гесте 2.2.4.Ganser Гензер Geesthacht Гестхахт 2.2.4., 4.1.2.4.Gantz/ Ganz Ганц 4.2.5.1. Gehlen ГеленGarbsen Гарбсен Gehler ГелерGarleff Гарлеф Gehrcke ГеркеGarmisch- Гармиш- Gehrckens ГеркенсPartenkirchen Партенкирхен Geidel ГайделGarternicht Гартернихт Geider Гайдер

Page 105: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 104 - GersthofenGeier

Geier Гайер Gepp ГепGeiger Гайгер Geppert Геперт

гайгеров брояч Gera ГераGeilenkirchen Гайленкирхен Gerald ГералдGeils Гайлс Gerber Гербер/ гербер(а),

Geipel Гайпел герберова греда илиGeis Гайс ставаGeisenberger Гайзенбергер Gerd ГердGeiser Гайзер Gerda ГердаGeising Гайзинг Gerdesmeyer ГердесмайерGeisingen Гайзинген Gereke ГерекеGeis/Geiss/Geiß Гайс Gereon ГереонGeisler Гайслер Gerhard Герхард 4.3.1.5.Geisser/ Geißer Гайсер Gerhardt/ ГерхартGeissler/ Geißler Гайслер Gerhart 4.3.1.5., 4.1.2.5.Geissner Гайснер Gerhartsreiter ГерхартсрайтерGeithain Гайтхайн 4.1.2.4. 4.3.1.5.Gellert Гелерт Gerhartz Герхарц 4.2.5.1.Gellhorn Гелхорн Gering ГерингGelnhausen Гелнхаузен Gerisch ГеришGels Гелс Gerke ГеркеGelsenberger Гелзенбергер Gerl ГерлGelsenkirchen Г^лзенкирхен/ Gerlind Герлинд

Гелзенкйрхен Gerling ГерлингGelsenkirchen- Гелзенкирхен-Бур/ Germersheim ГермерсхаймBuer Гелзенкирхен-Бур 2.6.1. Gernegroß ГернегросGemmingen Геминген Gernentz Гбрненц 4.2.5.1.Gemoll Гемол Gernot ГернотGenenger Гененгер Gernsbach ГернсбахGenf Женева Gero ГероGenscher Пншер Gerit/ Gerrit ГеритGensler Генслер Gersau ГерзауGensfleisch Генсфлайш Gersbach Г£рсбахGentner Гентнер Gerstäcker Герстекер 4.2.3.1.Genua Генуа Gerstbach Герстбах 4.2.3.1.Georg Георг Gerstel Герстел 4.2.3.1.George Георге/ Джордж/ Gerstenberg Герстенберг 4.2.3.1,

Жорж Gerstenmaier Герстенмайер 4.2.3.1.Georges Георгес Gersthofen ГерстхофенGeorgien Грузия 4.2.3.1.,4.1.2.4.

Page 106: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 105 - GloxinGerstl

Gerstl Герстъл 4.2.3.1, 2.8.1. Gindler ГйндлерGert Герт Gingst ГингстGerta Г&рта Ginter ГйнтерGertl Гертъл 2.8.1. Gimitz Гйрниц 4.2.5.1.Gertrud Гертруд Gisdol ГйсдолGertrude Гертруде Gisela ГйзелаGerty Герти Giselbert ГйзелбертGerz Герц Giselher ГйзелхерGeseke Гезеке Giseltraud ГйзелтраудGesell Гезел Gitta ГйтаGesemann Геземан Gladbeck ГлАдбекGeslau Геслау Glagau ГлагауGessner/ Geßner Геснер Glaise ГлайзеGestrich Гестрих Glan ГланGetsch Геч Glarner ГларнерGeyer Гайер Glarus ГларусGiebelstadt Гибел щат Glas Глас

2.3.1.,4.1.2.5. Glaser ГлазерGiegold Гйголд 2.3.1. Gläser ГлезерGiehse Гйзе Glass Глас

2.3.1, 2.3.3,4.2.4.2. Glatz Глац 4.2.5.1.Giencke Гинке 2.3.1. Glauber ГлауберGiengen Гйнген глауберова солan der Brenz ан дер Бренц 2.3.1. Glauser ГлаузерGierens Гйренс 2.3.1. Gleditsch Гледич/ гледйчияGiermann Гйрман Gleichen ГлайхенGierow Гйров, фонет. Гйро Gleisdorf Глайсдорф

2.3.1, 4.2.1.1. Gleissle ГлайслеGiers Гирс 2.3.1. Gleiwitz Гливйце (пол.)Giersch Гирш 2.3.1. истор. Глайвиц 4.2.5.1.Giesberts Гйсбертс 2.3.1. Glienicke Глйнике 2.3.1.Gießen Гйсен 2.3.1. Glinz ГлинцGießenbach Гйсенбах 2.3.1. Glitz Глиц 4.2.5.1.Gifhorn Гйфхорн Glöckler ГльоклерGilbert Гйлберт Glöckner ГльокнерGilcher Гйлхер Gloge ГлогеGilgenast Гйлгенаст Glonn ГлонGillessen Гйлесен Glööckler Гльоклер 2.5.6.Gilsenbach Гйлзенбах Glowe ГловеGimpel Гймпел Gloxin Глоксин/глоксйния

Page 107: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Gothein- 106 -Gluck

Gluck Глук Goldau ГолдауGlück Глюк Goldbeck ГолдбекGlückstadt Глююцат 4.1.2.5. Goldberg ГолдбергGlum Глум Goldfuß ГолдфусGluth Глут Goldschmidt Голдшмит 4.1.2.5.Gmelin Гмелин Goldstein ГолдщайнGmünd Гмюнд Golgatha ГолготаGmunden Гмунден Goliat/ Goliath ГолиатGnädinger Гнедингер Göller ГьолерGnettner Гнетнер Göllner ГолнерGnoien Гнойен Golo ГолоGoar Гоар/ Гоар Gölsdorf ГьолсдорфGöbel Гьобел Goltz Голц 4.2.5.1.Göbl Гьобъл 2.8.1. Golüke ГолюкеGocke Гоке Gomaringen ГомарингенGockel/ Gockell Гокел Good Год 2.4.2.Göckenjan Гьокенян Göpfert ГьбпфертGöckeritz Гьокериц4.2.5.1. Göppingen ГьопингенGöde/ Gödde Гьоде Gorbach ГдрбахGodden Гбден Gorch ГорхGödecke/ Gödeke Гьодеке Görgl Гьбргъл 2.8.1.Gödel Гьодел Göring ГьбрингGodglück Годглюк Görke ГьбркеGoebel Гьобел Görsch ГьоршGoebbels Гьобелс Gorsleben ГорслебенGoebl Гьобъл 2.8.1. Görlach ГьорлахGoedejohann Гьодейохан Görlitz Гьдрлиц 4.2.5.1.Goedeke Гьодеке Görner ГьорнерGoedeschal Гьодешал Görtschitz Гьдрчиц 4.2.5.1.Goepfert Гьопферт Görtz Гьорц 4.2.5.1.Goertz Гьорц 4.2.5.1. Gorys ГорисGoethe Гьоте/ гьотйт Gosau ГозауGöhler Гьолер Göschen ГьошенGohlis Голис Goslar ГдсларGohr Гор Goslicki Гослйцки 4.2.5.5.Göhr Гьор Goßner ГдснерGöhring Гьоринг Gösweiner ГьосвайнерGoitzsche Гбче 2.4.3., 3.3.2., Goth Гот (певец)

4.2.5.7. Gotha ГдтаGold Голд Gothein Гдтхайн 4.1.2.4.

Page 108: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Götsch - 107 - Grete

Götsch ГьочGötschl Гьочъл 2.8.1.Götte ГьотеGotter ГотерGöttert ГьотертGottfried Готфрид 2.3.1.Gotthard Готхард 4.1.2.4.Gotthart Готхарт 4.1.2.4.Gotthelf Готхелф 4.1.2.4.Gotthilf Готхилф 4.1.2.4.Gotthold Готхолд 4.1.2.4.Göttingen ГьотингенGottlieb Готлиб 2.3.1.Gottlob ГотлобGottorf ГоторфGottorp ГоторпGöttsch ГьочGottschall Гот шал 4.2.5.7.Gottschalk Гбтшалк 4.2.5.7.Gottsched Готшед 4,2.5.7.Gottschee Кочеве (словен.)

истпор. Гоче 2.2.4.Gottschlich Готшлих 4.2.5.7.Gottwald ГотвалдGötz Гьоц 4.2.5.1.Götze Гьоце 4.2.5.1.Göweil ГьовайлGraafen Графен 2.1.2.Grabbe ГрабеGrabe ГребеGraber ГраберGrabert ГрабертGräber ГреберGräbert ГребертGradener ГреденерGraeber ГреберGraebert ГребертGraedener ГреденерGraepler ГреплерGraetz Грец 4.2.5.1.Gräfendorf Грефендорф

Graf/ Graff Grahmann Grahn Gramme Grammendorf Gransee Granz/ Grantz Grasegger Grasemann Grassel Grässlin Gratz Gratzl Grau Graubünden Graul Grauwiller Graz Grebe Greber Greff Grefrath Gregor Gregor-Dellin Gregorius Gregorovius Greif Greifenberg Greifenegger Greifensee Greifenstein Greifswald Greim Greiner Greinert Greiz Gresser Gressmann/ Greßmann Gretchen Grete

ГрафГраманГранГрамеГрамендорфГранзе 2.2.4.Гранц 4.2.5.1.Грасегер 4.1.3.1.ГраземанГреселГреслинГрец 4.2.5.1.Грацъл 4.2.5.1.,2.8.1.ГрауГраубюнденГраулГраувилерГрацГребеГреберГрефГрефратГрегорГрегор-ДелииГрегориусГрегор бвиусГрайфГрайф енбергГрайфенегер 4.1.3.1.Грайфензе 2.2.4. Грайф енщайн ГрайфсвалдГраймГрайнерГрайнертГрайцГресерГресман

ГретхенГрете

Page 109: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 108 - GnmdmannGretel

Gretel Гретел Grosche ГрошеGreten Гретен Groscurth ГроскуртGretzschel Гречел 4.2.5.7. Gross ГросGreulich Гройлих Großaitingen ГросайтингенGrevenbroich Гревенброх 2.43., 33.2. Großbreitenbach ГросбрайтенбахGrevenmacher Гревенмахер Großbritannien ВеликобританияGrevenstein Гревенщайн Grosse/ Große ГросеGrevesmühlen Гревесмюлен Großenehrich ГросенерихGreyerz Грайерц/ Грюйер Großglockner Гросглокнер

(френ.) грюйер Großkopf ГроскопфGreysinger Грайзингер Großkreutz Гроскройц 4.2.5.1.Griebl Грйбъл 2.8.1. Grossmann/ ГрбсманGriebnitzsee Грйбницзе 23.1., Großmann

4.2.5.1., 2.2.4. Großpostwitz Гроспоствиц 4.2.5.1.Griechenland Гърция Grote ГротеGriese Грйзе 23.1. Grotewohl ГротеволGrill Грил Groth ГротGrille Грйле Grothe ГрбтеGrillenburg Грйленбург Grothum ГротумGrillparz Грйлпарц Groothusen ГротхузенGrillparzer Грйлпарцер 2.4.2., 4.1.2.4.Grimm Грим Grötzschel Грьдчел 4.2.5.7.Grimma Грйма Grotz Гроц 4.2.5.1.Grimme Грйме Grotzke Гроцке 3.2.5.1.Grimmelshausen Грймелсхаузен Grube ГрубеGrimmen Грймен Gruber ГруберGrinzing Грйнцинг Grubmüller ГрубмюлерGritzmann Грйцман 4.2.5.1. Gruhl ГрулGröbenzell Грьббенцел Gruhle ГрулеGröbmaier Грьббмайер Gruhn 1>унGroh Гро Grulich ГрулихGröhe Грьое Grün ГрюнGröger Грьогер Grünanger ГрюнангерGröhler Грьолер Grünau ГрюнауGrohn Грон Grünbeck ГрюнбекGroll Грол Gründel ГрюнделGrönemeier/ Грьднемайер Gründer ГрюндерGrönemeyer Grundig ГрундигGrönland Гренландия фонет. Грундих 4.13.5.Gropius Гропиус Grünberg ГрюнбергGrosch Грош Grundmann Грундман

Page 110: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Grimeberg - 109 - Gysi

Grüneberg Grimegg Grüner Grüningen Grunwald Grünwald Grünwaldt Grüttner Grützke Gryphius

Grzimek Grzybek Gschwend Gsell Guben Gübser Gudden Guderian Gudermann Gudrun Guericke Guggenheim Guggenmos Guhl Guido Gummersbach Gummich Gumpinger Gundel Gundolf Gungl Gunkel Gunningen Gunter Günter Guntermann Guntersblum Gunther Günther Guntram

Грюнег 4.1.3.1. Грюнер Грюнинген Грунвалд Грюнвалд Грюнвалт 4.1.2.5. Грютнер Грицке 3.2.5.1. Грюфиус трад. Грйфиус Гжймек 4.2.3.5. Гжйбек 4.2.3.5. ГшвендГзел Губен Губзер Гуден Гудериан Гудерман Гудрун Герике 2.2.3. Гугенхайм 4.1.3.1. Гугенмос 4.1.3.1.Гул Гйдо 3.4.3. Гумерсбах Гумих Гумпингер Гундел Гундолф Гунгъл 2.8.1. Гункел Гунинген Гунтер Гюнтер Гунтерман Гунтер сблум Гунтер Гюнтер Гунтрам

GünzburgGurgl Gurk Gurke Gurktal Gurlitt Güme Gürsching GürtlerGuse Gusenbauer Güssing GustGustav Gusti Gustl Güstrow

Gut Gutbrod Gutenberg Guxhagen Gutendorf Gütersloh GuthGutow

Gutsch Gutschmidt

Gutsche Gutschmied

Guttenbach Güttenbach Guttenberg Guttenberger Guttentag Gutzeit Gutzwar Gysi

ГюнцбургГургъл 2.8.1.ГуркГуркеГуркталГурлитГюрнеГюршингГюртлерГузеГузенбауерГюсингГустГуставГустиГустьл 2.8.1.Гюстров фонет. Гюстро 4.2.1.1.ГутГутбродГутенбергГуксхагенГутендорфГютерслоГутГутов фонет. Гуто 4.2.1.1.ГучГутшмит4.2.5.7.. 4.1.2.5.ГучеГутшмид4.2.5.7.. 2.3.1.ГутенбахГютенбахГутенбергГутенбергерГутентагГутцайт 4.2.5.2.Гуцвар 4.2.5.1.Гйзи

Page 111: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Haack - 110 - HambacherHHaack Haacke Haag Haard Haardt Haaren Haarmann HaasHaase Habeck Habecker Habel Habermann Habermas/ Habermaß Habicht Habl Habsburg Hachenburg Hachfeld Hack Hacker Häcker Hackl Hackländer Hackmack Hadda Hadubrand Hadumod Hadwig

HaeckelHaenelHäfeleHafer/ Haffer

Хак 2.1.2.Хаке 2.1.2.Хаг 2.1.2.Хард 2.1,2.Харт 2.1.2., 4.1.2.5.Харен 2.1.2.Харман 2.1.2.Хас 2.1.2,Хазе 2,1,2.ХабекХабекерХабелХаберманХабермас

ХабихтХабъл 2.8.1.Хабсбурги ХахенбургХахфелдХакХакерХекерХакъл 2.8.1.ХаклендерХакмакХада Хадубранд Хадумод Хадвиг, фонет.Хадвих4.1.3.5.ХекелХенелХефелеХафер

Haffner/ Hafneir ХафнерHäfner/ Häggner ХефнерHaft ХафтHagedorn ХагедорнHagemann ХагеманHagen ХагенHagenau ХагенауHagenow Хагенов

фонет. Хагено 4.2.1.1.Hager ХагерHagestedt Хагещет 4.1.2.5.Hahn Хан/хйнийHähnel ХенелHaid ХайдHaida ХайдаHaider ХайдерHaidn Хайдън, трад. ХайднHaimbuchner ХаймбухнерHain ХайнHainfeld ХайнфелдHainichen ХайнихенHaisch ХайшHaiatsch ХалачHalbe ХалбеHalberstadt Халберщат 4.1.2.5.Haldensleben ХалденслебенHalem ХалемHalle ХалеHaller ХалерHallermann ХалерманHallgarten ХалгартенHallig Халиг, фонет. Халих

4.1.3.5.Hallstadt Халщат4.1.2.5.Hallstatt Халщат

халщатска култураHalpert ХалпертHalske ХалскеHaltern ХалтернHalver ХалферHambacher Хамбахер

Page 112: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Hambrecht - 111 - Hartleb

Hambrecht ХамбрехтHambüchen ХамбюхенHamburg Хамбург/ хамбургерHamecher ХамехерHamel ХамелHamm ХамHamme ХамеHammel ХамелHammer ХамерHammon ХймонHamp ХампHampel ХампелHanau ХанауHandel ХанделHändel ХенделHandewitt ХандевитHandtke Хантке 4.1.2.5.Hane Х&неHänel ХенелHanf/ Hanff ХанфHanfstaengl Хйнфщенгьл 2.8.1.Hanke ХанкеHankel ХанкелHanna ХанаHannah ХанаHannappel ХанапелHannegret ХанегретHannelore ХанелореHannes ХанесHanni ХаниHannjo ХаньоHanno ХаноHannover Ханофер

трад. ХановерHannoversches „ХанофершесTageblatt тагеблат" 5.3.Hanns ХансHannsferdinand ХансфердинандHanomag ХаномагHans Ханс

Hans-Adam Ханс-АдамHänsch ХеншHans-Dietrich Ханс-Дйтрих 2.3.1.Hanse ХанзаHänsel ХензелHansen ХанзенHansgerd/ Хансгерд/Hans-Gerd Ханс-ГердHans-Hubert Ханс-ХубертHansi ХанзиHansjoachim ХансйоАхим 4.3.3.2.Hansjörg Хансйорг 4.3.3.2.Hans-Ulrich Ханс-УлрихHantke ХйнткеHappel ХапелHarald ХаралдHarburg ХарбургHardel ХарделHarden ХарденHardenberg ХарденбергHarder ХардерHarding ХардингHardt Харт 4.1.2.5..Hardtke Хартке 4.1.2.5.Hargin ХаргинHark ХаркHarloff ХарлофHarms ХармсHarold ХаролдHarper ХарперHarras ХарасHarrauer ХарауерHarry ХариHarsch ХаршHarsum ХарзумHarten ХартенHarth ХартHartl Харгьл 2.8.1.Härtling ХертлингHartleb Хартлеб

Page 113: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Heege- 112 -Hartleben

Hartleben Хартлебен Haunsberg ХаунсбергHartmann Хартман Haunsfeld ХаунсфелдHartmut/ Хартмут Haunsheim ХаунсхаймHartmuth Haupt ХаултHartnagel Хартнагел Hauptmann ХауптманHartwieg Хартвиг 2.3.1. Haus ХаусHartwig Хартвиг Hausbauer ХаусбауерHartz Харц 4.2.5.1. Hauschild ХаушилдHarxheim Харксхайм Hauser ХаузерHarz Харц Häuser ХойзерHarzgerode Харцгероде Häusl Хойзъл 2.8.1.Harztor Харцтор Häusermann ХойзерманHase Хазе Hausherr XäycxepHasenberg Хазенберг Haushofer ХаусхоферHasenstab Хазенщаб Häusler ХбйслерHashagen Хасхаген Hausmann ХаусманHaslinger Хаслингер Hausmeister ХаусмайстерHass/ Haß Хас Hausrath ХаусратHaßberge Хасберге Hauss/ Hauß ХаусHasse Xäce Haußleiter ХауслайтерHassel Хасел Haußmann ХаусманHasselfelde Хаселфелде Havel ХафелHasselfeldt Хаселфелт 4.1.2,5. Havelland Хафелланд 43.1.3.Hassemer Хасемер Havemann ХафеманHassenpflug Хасенпфлуг Haverbeeke Хйвербеке 2.2.4.Haßfurt Хасфурт Haydn Хайдън, трад. ХайднHassmann Хасман (композитор)Hastreiter Хастрайтер Haye ХайеHatheyer Хатхайер 4.1.2.4. Haym ХаймHatje Хате 433.2. Hebel/Hebbel ХебелHattert Хатерт Hecht ХехтHatz Хац 4.2.5.1. Heckel ХекелHatzfeldt Хацфелт Hecken Хекен

4.2.5.1., 4.1.2.5. Hecking ХекингHauck Хаук Heckl Хекъл 2.8.1.Hauer Хауер Heckler ХеклерHaufe Хауфе Heckmann ХекманHauff Хауф Hedwig ХедвигHaufeld Хауфелд фонет. Хедвих 4.13.5.Haune Хауне Heege Х^ге 2.2.4.

Page 114: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Heel - 113 - Heidt

Heel Хел 2.2.4.Heere Xepe 2.2.4.Heerwagen Херваген 2.2.4.Heesters Хестерс 2.2.4.Hefele Х&фелеHeffter ХефтерHegau ХегауHegel Хегел/ хегепианствоHegenscheidt Хегеншайт 4.1.2.5.Hegerl ХегерлHehn ХенHeide ХайдеHeidecke ХайдекеHeidecker ХайдекерHeidegger Хййдегер 4.1.3.1.Heidekreis ХайдекрайсHeidelbach ХайделбахHeidelberg ХайделбергHeidemann ХййдеманHeidemarie Хайдемари 2.3.1.Heiden ХайденHeidenheim ХайденхаймHeidenreich ХайденрайхHeider ХайдерHeiderich ХайдерихHeidi ХайдеHeidrich ХайдрихHeidrun ХайдрунHeigelin ХайгелинHeigenbrücken ХайгенбрюкенHeigenhauser ХайгенхаузерHeigenmooser Хайгенмозер 2.4.2.Heik ХайкHeike ХайкеHeiko ХайкоHeil ХайлHeilbronn ХайлбронHeilgendorff ХайлгендорфHeiligenbeil Мамоново (рус.)

истор. ХайлигенбайлHeiligenhafen Хайлигенхафен

Heiligenstadt Хайлигенщат 4.1.2.5.Heilmann ХайлманHeim ХаймHeimel ХаймелHeimrich ХаймрихHeimsoeth ХаймзьотHein ХайнHeincke ХайнкеHeine ХайнеHeinecke ХайнекеHeineken ХайнекенHeinemann ХАйнеманHeiner ХайнерHeimchen ХайнихенHeinke ХайнкеHeinkel ХайнкелHeini Хайнъл 2.8.1.Heino ХййноHeinrich ХайнрихHeinsberg ХайнсбергHeinse ХайнзеHeintzenberg Хайнценберг 4.2.5.1.Heinz ХайнцHeinze ХайнцеHeinz-Gerhard Хайнц-ГерхардHeinzl Heinzle

Хайнцъл 2.8.1.Хайнцле н

Heinzmann Хайнцман 1Heirich ХайрихHeise ХайзеHeisei ХайзелHeiseier ХайзелерHeisenberg ХайзенбергHeiß ХайсHeißerer ХайсерерHeißmann ХайсманHekel ХекелHelbig Хелбиг

фонет. Хелбих 4.1.3.5.Held ХелдHeidt Хелт 4.1.2.5.

Page 115: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Heringsdorf- 114 -Helena

Helena Хелена, митол. Елена Henning ХенингHelene Хелене Henrici ХенрициHelga Хелга Henriette Хенриете 2.3.2.Helge Хелге Henschel ХеншелHelgoland Хелголанд Henseler ХензелерHell Хел Henssen/ Henßen ХенсенHellberg Хелберг Henssler/ Henßler ХенслерHellenkemper Хеленкемпер Hentsch ХенчHeller Хелер Hentschel ХенчелHellgardt Хел гарт 4.1.2.5. Henze ХенцеHellmesberger Хелмесбергер Henzelmann ХенцелманHellmut Хелмут Henzen ХенценHellwig Хелвиг Hephaistos Хефест

фонет. Хелвих 4.1.3.5. Heppe ХепеHelm Хелм Herakles Херакъл/ ХеркулесHelmholtz Хелмхолц 4.2.5.1. 2.8.1.Helmstadt Хелмщат 4.1.2. Herb art ХербартHelmstedt Хелмщет 4.1.2.5. Herbeck ХербекHelmut/ Helmuth Хелмут Herberg ХербергHelsinki Хелзинки Herberger Х&рбергерHelwig Хелвиг Herbert Херберт

фонет. Хелвих 4.1.3.5. Herbig ХербигHemau Хемау фонет. Хербих 4.1.3.5.Hemmingen Хеминген Herborn ХерборнHendel Хендел Herboth ХерботHendele Хенделе Herbst ХербстHendrick Хендрик Herburger ХербургерHendricks Хендрикс Herden ХерденHengst Хенгст Herder ХердерHengstier Хенгстлер Herdner ХерднерHengstschläger Хенгстшлегер 4.2.5,7. Herford ХерфордHenkel Хенкел Herfort/ Herforth ХерфортHenker Хенкер Herfried Херфрид 2.3.1.Henne Хене Herfurth ХерфуртHenneberg Хенеберг Hergemöller ХергемьолерHennef Хенеф Heribert ХерибертHenner Хенер Heribrand ХерибрандHennes Хенес Hering ХерингHennig Хениг Heringer Херингер

фонет. Хених 4.1.3.5. Heringsdorf Херингсдорф

Page 116: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 115 - HildebrandHerling

Herling Херлинг Hetkämper ХеткемперHermanfrid Херманфрид Hettner ХетнерHermann Херман Hetzel Хецел 4.2.5.1.Hermanns Херманс Hetzer Хецер 4.2.5.1.Hermannstadt Сйбиу (рум.), истор. Heubel Хойбел

Херманщат 4.1.2.5. Heuberg ХойбергHermaringen Хермаринген Heuberger ХбйбергерHermenau Херменау Heuer ХойерHerminafried Херминафрид 2.3.1. Heurich ХойрихHermsdorf Хермсдорф Heuss/ Heuß ХойсHerne Херне Heussen ХойсенHerodes Йрод Heusser ХойсерHerr Хер Heußinger ХойсингерHerrenberg Херенберг Heussler ХойслерHerrensohr Херензор Heuwer ХойверHerrhausen Херхаузен 4.3.1.5. Heyde ХайдеHerrle Херле Heydel ХайделHerrlein Херлайн Heyder ХайдерHerrnhut Хернхут Heydrich ХайдрихHerrstein Херщайн Heyer ХайерHersbruck Херсбрук Heyes ХайесHersch Херш Heym ХаймHerschel Хершел Heynckes ХайнкесHerta Херта Heyse ХайзеHertel Хертел Hickel Хи келHertha Херта Hiddensee Хйдензе 2.2.4.Herthasee Хертазе 2.2.4. Hidding ХйдингHertle Хертле Hiedler Хйдлер 2.3.1.Hertwig Хертвиг Hiensch Хинш 2.3.1.

фонет. Хертвих 4.1.3.5. Hierländer Хирлендер 2.3.1.Hertz Херц/ херц 4.2.5.1. Hieronymus ХиеронюмусHerwarth Херварт църк. ЙеронймHerzog Херцог Hiersemann Хирземан 2.3.1.Herzogenhorn Херцогенхорн Hiesberger Хйсбергер 2.3.1.Herz-Sommer Херц-Зомер Hietzing Хицинг 2.3.1., 4.2.5.1.Herzsprung Херцшпрунг Hilbich ХилбихHess/ Heß Хес Hilbig ХилбигHesse Хесе фонет. Хйлбих 4.1.3.5.Heßelmann Хеселман Hild ХилдHessen Хесен Hildebrand Хилдебранд

Page 117: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 116 - HoffertHildegard

Hildegard Хйлдегард Hitler Хитлер/ хитлеристHilden Хилден Hitzlsperger ХйцълшпергерHildesheim Хйлдесхайм 4.2.5.1.,2.8.1.Hildesheimer Хилдесхаймер Hobel ХобелHildmann Хйлдман Hober ХоберHilgermann Хйлгерман Hob er ХьоберHillenbrand Хиленбранд Hoberg ХббергHiller Хйлер Hobert ХббертHillers Хйлерс Höbinger ХьобингерHilmar Хйлмар Höch ХьохHilpert Хйлперт Hochegger Хохегер 4.1.3.1.Hilscher Хйлшер Höcherberg ХьохербергHilti/Hilty Хйлти/ хйлти Höcherl ХьохерлHimmler Хймлер Hochgruber ХохгруберHindemith Хйндемит Hochheim ХохаймHindenburg Хйнденбург фонет. Хбххайм 4.2.4.6.Hingst Хйнгст Hochhuth ХохутHinkefuß Хйнкефус фонет. Хоххут 4.2.4.6.Hinkel Хйнкел Hochmuth ХбхмутHinnerk Хйнерк höchst Хьохст4.1.3.6.Hinrichs Хйнрихс 4.1.3.6. Höchtl Хьохтъл 2.8.1.Hintersee Хйнтерзе 2.2.4. Hocke ХьбкеHinterseer Хйнтерзеер 2.2.5. Hockenheim ХбкенхаймHinwil Хйнвил Hockenheimring ХокенхаймрингHinz Хинц Hödel ХьоделHiob Хйоб, библ. Ибв/ Йов Hoecker ХоекерHipp Хип Hoehn ХьонHippokrates Хипократ Hoeneß ХьонесHirche Хйрхе Hoepner ХьбпнерHirsch Хирш Hoemes ХьорнесHirscher Хйршер Hoetmar Хотмар 2.4.4.Hirschberg Хиршберг Hoevermann ХьоферманHirschbiegel Хйршбигел 2.3.1. Hof ХофHirschhausen Хйршхаузен Hofauer ХофауерHirscher Хйршер Hofer ХоферHirschfeld Хйршфелд Höfer ХьбферHirschmann Хйршман Hoffeld Хоффелд 4.2.1.4.HHirse Хйрзе Hoffenheim ХофенхаймHirt Хирт Höffer ХьоферHirzel Хйрцел Hoffert Хоферт

Page 118: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Honeck- 117 -Hoffmann

Hoffmann Хофман Holl ХолHofkirchen an Хофкирхен ан Holland Холандия/ холендерder Trattnach дер Тратнах Holly-Ponienzietz Холи-ПонинцицHöfl-Riesch Хьбфъл-Рйш 2.3.1.,4.2.5.1.

2.8.1.» 2.3.1. Holste ХолстеHofmann Хофман Holstein ХолщайнHofmannsthal Хофманстал Holter ХолтерHofmannswaldau Хофмансвалдау Hölter ХьолтерHofreiter Хофрайтер Holthausen Холтхаузен 4.1.2.4.Höggerl Хьогерл 4.1.3.1. Holthoff Холтхоф 4.1.2.4.Högl Хьогьл 2.8.1. Holtkötter ХолткьотерHogrebe Хогребе Holtwick ХолтвикHogrefe Хбгрефе Holtz Холц4.2,5.1.Hohenau (an der Хоенау (ан дер Раб) Holtze Хблце 4.2.5.1.Raab) 4.2.4.2.,2.1.2. Holtzhausen Холцхаузен 4.2.5.1.Hohenems Хбенемс 4.2.4.2. Holub ХблубHohenheim Хоенхайм, трад. Holz Холц

Хохенхайм 4.2.4.2. Holzbauer ХолцбауерHohenlohe Хоенлое 4.2.4.2. Holzdorf ХолцдорфHohensee Хдензе 4.2.4.2., 2.2.4. Holze ХолцеHohenstaufen Хоенщауфени, трад. Hölzel Хьолцел

Хохенщауфени Holzer Холцер4.2.4.2. Hölzer Хьолцер

Hohenstein - Хоенщайн-Ернсттал Holzhauer ХолцхауерErnstthal 4.2.4.2. Holzhausen ХолцхаузенHohenzollern Хоенцолерни, трад. Holzheim Холцхайм

Хохенцолерни 4.2.4.2. Holzhey ХблцхайHohlbein Хблбайн Holzing-Berstett Холдинг-БерщетHohler Холер Holzinger ХолцингерHohmann Хоман Holzkirchen ХолцкирхенHohmeyer Хомайер Holzmann ХолцманHöhn Хьон Holzmeister ХолцмайстерHöhne Хьоне Holzschuher ХолцшуерHohneck Хонек Holzwarth ХолцвартHohner Хбнер Homann ХоманHöhner Хьонер Homburg ХомбургHohoff Хбхоф Homer ОмирHolbein Холбайн Hommel ХомелHölderlin Хьолдерлин Hommelhoff ХомелхофHolger Холгер Honeck Хонек

Page 119: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Honecker - 118 - Hummel

H

Honecker Honegger Honert Hönes Honig

Honigmann Hönne Hönnetal Hon nicke Hönscheid Hoof Hooge Hooksiel Hoops Hopfner Hopfner Hopp Hoppe Hoppmann Höppner Horath Horaz Hörbiger Horch

Hörgertshausen

Hörmann HornHornbachHörnitzHornsteinHorscheHorstHörstel HorstmannHorvathHösbachHösbach

ХонекерХонегер 4.1.3.1.ХонертХьонесХонигфонет. Хоних 4.1.3.5.ХонигманХьонеХьонеталХоникеХьоншайдХоф 2.4.2.Хоге 2.4.2.Хокзил 2.4.2., 2.3.1.Хопс 2.4.2.ХопфнерХьопфнерХопХопеХопманХьопнерХоратХорацийХьорбигерХорхХоргенХьоргертсхаузен4.2.5.4.ХьорманХорнХорнбахХьорниц 4.2.5.1.ХорнщайнХоршеХорстХьорстелХорстманХбрватХосбахХьосбах

Hoschützky

Hösler

Хошуцки4.2.3.3.,4.2.5.1.Хьослер

Höslinger ХьозлингерHösterey ХьостерайHottelstedt Хотелщет 4.1.2.5.Höttges ХьотгесHottinger ХотингерHottman ХотманHotzenplotz Хоценпроц 4.2.5.1.Hoven ХофенHöwedes ХьоведесHöxter ХьокстерHoyerswerda ХойерсвердаHuber ХуберHüber ХюберHubert ХубертHübert ХюбертHubertus ХубертусHübner ХгобнерHuch ХухHuchthausen Хухтхаузен 4.1.2.4.Hüchtker ХюхткерHückelhoven ХюкелхофенHueber Хуебер/ Хубер/

Хюбер 2.6.2.Huebner ХюбнерHufeisen ХуфайзенHüffel ХюфелHüffer ХюферHufschmidt Хуфшмит 4.1.2.5.Hug ХугHugo ХугоHuhn ХунHüller ХюлерHülshoff ХюлсхофHultzsch Хулч 4.2.5.7.Humberg ХумбергHumblot ХумблотHumboldt Хумболт

хумболтианец 4.1.2.5.Hummel Хумел

Page 120: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Hummels - 119 - Hutzer

Hummels ХумелсHümmling ХюмлингHumperdinck ХумпердинкHund ХундHundertwasser ХундертвасерHundt Хунт 4.1.2.5.Hünemeier ХюнемайерHünenberg ХюненбергHunkemöller ХункемьолерHunsrück ХунсрюкHunsteger- Хунстегер-Petermann ПетерманHunziker ХунцикерHupe ХупеHüppe ХюпеHuppertz Хуперц 4.2.5.1.Hürth ХюртHüsch Хюш

Husemann ХуземанHusmann ХусманHusserl ХусерлHüssy ХюсиHusum ХузумHuth ХутHüter ХутерHutmacher ХутмахерHütte ХютеHutten Х>тенHütten ХютенHüttenbach ХютенбахHüttenberg ХютенбергHüttenberger ХютенбергерHutterer ХутерерHuttier ХутлерHüttier ХитлерHutzer Хуцер 4.2,5.1.

Page 121: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Iberg - 120 - IseppIIberg Iburg IcklerIda Idar Idarbach Idar-Oberstein Idstein Iduna Iffland Igis Igla IgnazIhle Ihlenfeld Ihssen IjobIlfeld Iltis KgIlk Ilka 1П Iller Illertissen Illgner Illing Illingen Ibn Ilmenau Ilsa/ Ilse Ilsede Hz Imhoff

ЙбергЙбургИклерЙдаЙдарЙдарбахИдар-0берщайнИдщайнИдунаЙфландЙгис

ИглаЙгнац/ Игнац

ИлеЙленфелдЙсенИов/ ЙовЙлфелдЙлфис

ИлгИлкИлкаИлЙлер

Илертисен ЙлгнерЙлинг

ИлингенИлмИлменауИлза/ ИлзеИлзедеИлцИмхоф

Imholz Immanuel

Immel Immelmann Immendingen ImstIna Inden Ines Inge Ingeborg Ingenbohl Ingfried Ingmar Ingo Ingolf Ingolstadt Ingomar Ingrid Inka InkenInn Innbach Innerhofer Innsbruck Interlaken Irene Iris Irland Irma Irmgard Irmscher Irmtraud Irsee Irsigler Isar Ischinger Isegrim Isepp

ЙмхолцИмануел библ. ЕмануилЙмелЙмелман/ ймелманЙмендинген

ИмстИнаЙнденЙнесЙнгеЙнгеборгЙнгенболЙнгфрид 2.3.1.ЙнгмарЙнго

ИнголфЙнголщат 4.1.2.5.Йнгомар

ИнгридИнкаЙнкен

ИнЙнбахЙнерхофер 4.3.1.5.Йнсбрук

ИнтерлакенИренеИрис, митол. ИрйдаИрландияИрмаИрмгардИрмшерИрмтраудЙрзе 2.2.4.ИрзиглерЙзарЙшингерКумчо ВълчоЙзеп

Page 122: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Island - 121 - Itzehoe

IslandIsmaningIsny im Allgäu Isolde

ИсландияЙсманингИсни им Алгой 5.1.Изйлде, адапт. Изолда

Isseroda Itschert Itten Itzehoe

ИсеродаИчертЙтенИцехб 4.2.5.1., 2.4.4.

Page 123: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Jade - 122 - Jettenbach

Jade ЯдеJaeger ЙегерJaeggi Йеги 4.1.3.1.Jaenicke ЙеникеJäger ЙегерJägerstätter ЙегерщетерJaggi Яги 4.1.3.1.Jäggi Йеги 4.1.3.1.Jagst ЯгстJahn ЯнJahna ЯнаJakob ЯкобJakobi ЯкдбиJakobus Якобус

библ. Яков/ ИаковJakubowski ЯкубовскиJan ЯнJana ЯнаJancker ЯнкерJandl Яндъл 2.8.1.Jänicke ЙеникеJankuhn ЯнкунJann ЯнJännert ЙенертJänschwalde ЙеншвалдеJansen ЯнзенJanssen/ Janßen ЯнсенJantje Янте 4.3.3.2.Jantzen Янцен 4.2.5.1.Japan ЯпонияJarck ЯркJarmen ЯрменJanen ЯренJasch ЯшJaschke Яшке

JäschkeJasper

ЙешкеЯспер

Jaspers ЯсперсJatznick Яцник 4.2.5.1.Jauch ЯухJauer ЯуерJauernig Яуерниг, фонет.

Яуерних 4.1.3.5.Jaumann ЯуманJauß ЯусJean Paul Жан Паул 4.2.3.5.Jeddicke ЙедикеJedinghagen ЙедингхагенJeetze Йеце 2.2.4., 4.2.5.1.Jeetzel Йецел 2.2.4., 4.2.5.1.Jeggle Йегле 4.1.3.1.Jehle ЙелеJelinek/ Jellinek ЙелинекJelpke ЙелпкеJena Йена/ йенско стъклоJeneke ЙенекеJenni/ Jenny ЙениJenke ЙенкеJens ЙенсJensen ЙензенJentzsch Йенч 4.2.5.7.Jeremias Йеремйас

библ. ИеремйяJericho ЙерихонJerichow Йерихов

ренети. Йерихо 4.2.1.1.Jerusalem Йерусалим/ ЕрусалймJesaja Йезая

библ. Исйия/ ИсаяJeschaunig Йешауниг, фонет.

Йешауних 4.1.3.5.Jesse ЙесеJessen ЙесенJesus Иисус/ ИсусJettenbach Йетенбах

Page 124: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Jilg - 123 - Jüttner

Jüg Илг 4.3.3.2.Jilge Йлге 4.3.3.2.

Joachim ЙоахимJoachimstaV Йоахимстал 4.2.3.1.Joachimsthal Job Йоб, библ. Иоъ! ЙовJochen Й0хенJochum ЙбхумJockenhövel ЙокенхьофелJodi Йодъл 2.8.1.Joha ЙохаJohann Йохан/ ЙоханJohanna ЙоханаJohannes Йоханес, библ. ЙоанJohannesthal ЙоханесталJohannisthal ЙоханисталJohanssen ЙоханссенJohanntokrax ЙохантокраксJohne ЙонеJohr ЙорJolanthe Йоланте

Jonasадапт. Йоланта Йонас

Jordan ЙорданJordanien Йордания

Jörg Йорг 4.3.3.3.Jörges Йоргес 4.3.3.3.Jörn Йорн 4.3.3.3.Joschka ЙошкаJosef/ Joseph Йозеф, библ. Йосиф

Josefaйозефинйзъм.Йозефа

Josefine Йозефйне

Jostадапт. ЙозефйнаЙост

Jüchen Юхен 4.3.3.3.Jud ЮдJudäa ЮдеяJude Юде

Judenau ЮденауJudith ЮдитJuhnke ЮнкеJuist Юст 2.7.1.Jules ЖулJulia Юлия 2.3.4.Julian ЮлианJuliane Юлиане

адапт. ЮлианаJülich Юлих 4.3.3.3.Julie ЖулиJulien ЖулиенJuliette ЖулиетJulius ЮлиусJulke ЮлкеJuncker ЮнкерJung ЮнгJünger Юнгер 4.3.3.3.Junghans ЮнгхансJunghuhn ЮнгхунJungk Юнк 4.1.3.2.Jungmann ЮнгманJunkermann ЮнкерманJuno ЮнонаJupp ЮпJura Юра/ юрска система

4.3.3.1.Justl Юстъл 2..8.1.Jürg Юрг 4.3.3.3.Jürgen Юрген 4.3,3.3.Jürgens Юргенс 4.3.3.3.Jurgovsky ЮрговсклJürgs Юргс 4.3.3.3.Jurtschitsch ЮрчичJüterbog Ютербог 4.3.3.3.Jütland Ютланд/ Ютландия

4.3.3.3.Jutta ЮтаJüttner Ютнер 4.3.3.3.

Page 125: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kaack - 124 - KappelnerKKaack Kaars Kaarst Kaas Kabel Kabelsketal Käbschütztal

Käckell Kadelbach Kaehlitz Kaehlbrandt Kaemmerer Kaempfert Kafka Kahl Kahlenberg Kahla Kahn Kai Kaibling Kail Kaip Kaiser Kaiserslautern Kalb Kalbeck Kalbfell Kalder Kalenberg Kalisch Kalkbrenner Kall Kalmbach Kalmer Kaltenbach

Как 2.1.2.Käpc 2,1.2.Карст 2.1.2.Kac 2.1.2.КабелКабелскеталКебшуцтал 4.2.3.3.,4.2.5.1.КекелКаделбахКелиц 4.2.5.1.Келбрант 4.1.2.5.КемерерКемпфертКафкаКалКаленбергКалаКанКайКайблингКайлКайпКайзер/ кайзер Кайзерслаутерн КалбКалбекКалбфелКалдерКаленбергКадишКалкбренерКалКалмбахКалмерКалтенбах

Kaltenberg КалтенбергKaltenbronn КалтенбронKaltenbrunn КалтенбрунKaltenbrunner КалтенбрунерKaltschmid Калтшмид 4.2.5.7.Kaltz Калц 4.2.5.1.Kalveram КалверамKalverkämper КалверкемперKalvin Калвин/ калвинизъм.Kamel Камел/ камелияKamen КаменKamenz КаменцKamhuber КамхуберKaminsky КамйнскиKamm КамKammann Камман 4.3.2.1.Kammacher Каммахер 4.3.2.1.Kamp КампKampe КампеKämper К&мперKamphausen Кампхаузен 4.2.1.2.Kamphoevener Кампхьовенер 4.2.1.2.Kampmann КампманKampwirth КампвиртKandels КанделсKandier КандлерKanitz Каниц 4.2.5.1.Kannegießer Канегисер 2.3.1.Kanngießer Кангисер 2.3.1.Kant Кант/ кантианствоKapfelsperger КапфелспергерKapfenberg КапфенбергKapferer КапферерKapl Капъл 2.8.1.Kaplan Каплан

капланова турбинаKapp КапKappel КапелKappeln КалелиKappelner Капелнер

Page 126: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Käppeli КипелиKappler KäiuiepKarajan КаралиKarasek КаразекKarawanken Караванке (словен.)

КараванкенKärcher КерхерKarde KäpfleKaren КаренKarge КаргеKarg-Gasterstädt Карг-Гастерщет

4.1.2.5.Karin КаринKarius КариусKarl КарлKarlheinz Карлхайнц 5.1.Karl-Heinz Кйрл-Хайнц 5.1.Karlmann КарлманKarl-Marx-Stadt вж. ChemnitzKarlsbad Карлови вари (чеш.)

истор. КарлсбадKarlsruhe КарлсруеKarlstetten КарлщетенKarlweis КарлвайсKärnten КарйнтияKarolinger КаролйнгиKarp КарпKarpaten, остар.Karpathen КарпатиKarpf КарпфKarrenbauer КаренбауерKarst Карст/ карст,

карстови формиKarstadt Карщат 4.1.2.5.Karstädt Карщет 4.1.2.5.Karsten КарстенKarthago КартагенKaschau Кошице (словаш.)

истор. КашауKaschke Кашке

Kaschnitz Käsemann Käser Kaspar Kassel Kastelruth

Kaster Kastner Kästner Käte Kater Katharina Käthchen Käthe Katherina Katherine Kathi/Kati Kathrin Kathstede Katja Katschberg Kattowitz

Katrin Katz Katzenberger Katzenmayer Katzmann Kauczor Kauder Kauerauf Kaufmann/ Kauffman Kaufland Kaukasus Kaulbach Kaunzer Kauth Kay

Кашниц 4.2.5.1.КеземанКезерKäcnapКаселКастелрото (итал.) истор. Кастелрут КастерКастнерКестнерKeteКатерКатарйнаКетхенКетеКатерйнаКатерйнеКатиКатрйнКатстедеКатяКачбергКатовйце (поп.)истор. Катовиц 4.2.5.1. КатрйнКац 4.2.5.1.Каценбергер 4.2.5.1.Каценмайер 4.2.5.1.Кацман 4.2.5.1.Кауцор 4.2.5.5.КаудерКауерауфКауфман

КауфландКавказКаулбахКаунцерКаутКай

Page 127: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kegele - 126 - Kiesow

Kegele Kehl Kehlmann Kehrn Keiblinger Keil Keilberg

Keilberth Keiler Keindorff Keiser Keitel Kelheim Keller Kellermann Kelz Kemfert Kem nah Kemnath Kemp Kempen Kempfle Kempner Kempten Kendermann Kepler

Kepp Keppler Kerber Kercher Kerkovius Kerl Kern Kerner Kerpen Kerr Kerschbaum Kersthold

КегелеКелКелманКем Кайблингер КайлКлйновец (чеш.) истор. Кайлберг Кайлберт Кайлер КайндорфКайзерКайтелКелхаймКелер КедерманКелц Кемферт КемнаКимнатКемпКемпенКемпфлеКемпнер КемптенКендерманКеплер кеплерови закони КепКеплерКерберКерхерКерковиусКерлКернКернерКерпенКер КершбаумКерстхолд 4.1.2.4.

Kersting Keschtges Kessel Kesselring Kessler/ Keßler Kesswil Kethorn Kettler Kettmann Kettner Keul Keun Keursten Kevelaer Keyl Keym Khlesl Kickl Kickuth Kieckers Kiefer Kieferbach Kiefersfelden Kiefner Kiel Kiem Kienberg Kienberger Kienholz Kienle Kienzl Kienzle Kiermeier Kiesel Kieser Kiesewetter Kiesinger

Kiesow

КерстингКещгесКеселКеселрингКеслерКесвилКетхорн 4.1.2.4,КетлерКетманКетнерКойлКойнКойрстенКевелар 2.1.3., 2.2.2. КайлКаймКлезъл 4.1.3.2.,2.8.1.Кйкъл 2.8.1.КйкутКйкерс 2.3.1.Кйфер 2.3.1.Кйфербах 2.3.1.Кйферсфелден 2.3.1.Кйфнер 2.3.1.Кил 2.3.1.Ким 2.3.1.Кйнберг 2.3.1.Кйнбергер 2.3.1.Кйнхолц 2.3.1.Кйнле 2.3.1.Кйнцъл 2.3.1.,2.8.1.Кйнцле 2.3.1.Кйрмайер 2.3.1.Кйзел 2.3.1.Кйзер/ кизерйт 2.3.1.Кйзеветер 2,3.1.Кйзингер/ Кйсин- джър (англ.) 2.3.1. Кйзов, фонет. Кйзо 2.3.1.,4.2.1.1,

Page 128: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 127 - KleemannKiess

Kiess Кис 2.3.1. Kirschmer КйршмерKießling/ Кйслинг 2.3.1. Kirschweiler КйршвайлерKiessling Kirsten КйрстенKifmann Кйфман Kisch КишKilius Кйлиус Kissel КиселKillinger Кйлингер Kissling КйслингKimmerling Кймерлинг Kister КйстерKimmig Кймиг, фонет. Кймих Kisters Кйстерс

4.1.3.5. Kittel КйтелKimpfel Кймпфел Kittl Кйтъл 2.8.1.Kind Кинд Kitz Киц 4.2.5.1.Kindermann Кйндерман Kitzbühel КйцбюлKindervater Кйндерфатер трад. Кйцбюел 4.2,5.1.Kindler Кйндлер Kitzingen Кйцинген 4.2.5.1.Kindt Кинт 4.1.2.5. Kitzler Кйцлер 4.2.5.1.Kinkel Кйнкел Klaas Клас 2.1.2.Kinzig Кйнциг Kläden Кледен

фонет. Кйнцих 4.1.3.5. Klaeden КледенKiparsky Кипарски Klaffher КлафнерKipp Кип Klagenfurt КлагенфуртKippenheim Кйпенхайм Klamroth КламротKipping Кйпинг Klante КлантеKirchbach Кйрхбах Klappenbach КлапенбахKirchberg Кйрхберг об дер Klaproth Клапротob der Donau Донау Klatt КлатKirchen Кйрхен Klaue КлауеKirchendemen­ Кйрхендеменройт Kläui Клойиreuth Klaukien Клаукин 2.3.1.Kirchheim Кирхайм, фонет. Klaus Клаус

Кйрххайм 4.2.4.6. Klausch КлаушKirchhein Кйрхайн, фонет. Kläuschen Клойсхен 4.2.3.4.

Кйрххайн 4.2.4.6. Klausenbach КлаузенбахKirchhoff Кйрхоф, фонет. Klausenburg1 Клаузенбург

Кйрххоф 4.2.4.6. Klausenburg2 Клуж-Напока (рум.)Kirchner Кйрхнер истор. КлаузенбургKirkel Кйркел Klawitter КлавитерKirn Кирн Klebe Кл&беKirsch Кирш Kleditzsch Кледич 4.2.5.7.Kirschbaum Кйршбаум Klee Кле 2.2.4.Kirsche Кйрше Kleemann Клеман 2.2.4.

Page 129: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

K

Kleiber

Kleiber КлайберKleidermann КлайдерманKlein КлайнKleinenkuhnen КлайненкуненKleiner КлайнерKleinert КлайнертKleinmann КлайнманKleinpeter КлайнпетерKleinschmidt Клайншмит 4.1.2.5.Kleinstück КлайнщюкKleist КлайстKlemme КлемеKlemperer КлемперерKlepper КлеперKlepsch КлепшKiesel КлезелKlesl Клезъл 2.8.1.Klett КлетKleve КлевеKlick КликKlimmt КлимтKlimpel КлймпелKlimt КлимтKlindworth КлйндвортKling КлингKlingele КлйнгелеKlingelpütz Клйнгелпюц 4.2.5.1.Klingenthal КлйнгенталKlinger КлйнгерKlinsmann КлинсманKliss КлисKlöckner КльокнерKlohr КлорKloidt Клойт 4.1.2.5.Klooss Клос 2.4.2.Klopp КлопKlopstock КлопщокKlose КлозеKlostermann КлостерманKlothilde Клотйлде

адапт. Клотйлда

- 128 - Knoop

Klotz Клоц 4.2.5.1.Klötze Кльоце 4.2.5.1.Klotzsch Клоч 4.2.5.7.Kluckhohn Клукхон

Klug КлугKluge КлугеKlum КлумKlunzinger КлунцингерKlüpfel КлюпфелKlupsch КлупшKlütsch КлючKlütz Клюц 4.2,5.1.Knab КнабKnabe КнабеKnapp КнапKnappik КнапикKnauf КнауфKnaup КнаупKnaur КнаурKnecht КнехтKnef КнефKneipp Кнайп

кнайп-терапияKneißl Кн^йсъл 2.8.1.Knepler КнеплерKnetzgau Кнецгау 4.2.5.1.Kniebe Кнйбе 2.3.1.Knieling Кнйлинг 2.3.1.Knierim Кнйрим 2.3.1.Knigge Кнйге 4.1.3.1.Knitsch КничKnittel КнйтелKnittlingen КнйтлингеиKnoblauch КноблаухKnobloch КноблохKnoch КнохKnoche КнохеKnöchel КньохелKnonau КнбнауKnoop Кноп 2.4.2.

Page 130: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Königgrätz- 129 -Knop

Knop Кноп Kohl КолKnoppik Кнопик Kohlbach КолбахKnor/ Knorr Кнор Kohle К0леKnötel Кньотел Kohler КдлерKnoth(e) Кнйт(е) Köhler КьолерKnott Кнот Kohlhaas Кдлхас 2.1.2.Knötzinger Кньоцингер 4.2.5.1. Kohlhase КдлхазеKnüllwald Кнюлвалд Kohlheim КолхаймKnörr Кньор Kohlmannslehner КолмансленерKnurr Кнюр Kohlroß КблросKnuth Кнут Kohlschreiber КолшрайберKobell Кобел Kohmann КоманKobelt Кобелт Köhnlein КьонлайнKöberl Кьоберл Köhr КьорKöberle Кьбберле Kokisch КокишKoblenz Кббленц Kokoschka КокошкаKobler Коблер Kolb КолбKöbler Кьоблер Kolbecher КолбехерKoblischke Коблишке Kolbow КолбовKobold Кбболд/ кобйлт фонет. Колбо 4.2.1.1.Kobs Кобс Kolig КблигKoch Кох фонет. Колих 4.1.3.5.Köchel Кьохел Koller КолерKocher Кохер Köller КьолерKöchling Кьохлинг Köllerer КьблерерKochskämper Кокскемпер Rollwitz Кйлвиц 4.2.5.1.Kock Кок Köln КьолнKöck Кьок Kolping КолпингKock am Brink Кок ам Бринк Kölsch КьолшKockeimann Кокелман Kolter КолтерKockisch Кокиш Komm КомKöckritz Кьокриц 4.2.5.1, Kompatscher КомпачерKoder Кодер Konerding КонердингKoehler Кьолер Konietzka Конецка 4.2.5.1.Koeler Кьолер König КьонигKoenig Кьониг, фонет. фонет. Кьоних 4.1.3.5.

Кьоних 4.1.3.5. Königgrätz Храдец КраловеKoeppen Кьопен (чеш.)Koessler Кьослер истор. КьониггрецKodier Кбфлер 4.1.3,1.,4.2.5.1.

Page 131: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Königs - 130 - Krantz

Königs Königsberg1 Königsberg2 (Preußen) Königsbronn Königsdorf Königssee

Königsstuhl Königswinter Königs Wusterhausen Konni Konrad Konstanz Konwitschny Koof Koopmann Kopeke Köpenick Kopf Köpf Kopisch Kopitz Kopp Koppe Koppenhagen Köppl Körbel Korber Körber KordfelderKorff Korherr Köring Korinna Kornblum Kornelius Kornelia Körner Korngold

Кьонигс Кьонигсберг Калйнинград (рус.) истор. Кьонигсберг Кьонигсброн КьонигсдорфКьонигсзе4.2.2.2., 2.2.4. Кьонигсщул Кьонигсвинтер КьонигсВустерхаузен 4.3.1.5.КониКонрадКонстанцКонвйчниКоф 2.4.2.Копман 2.4.2.КьопкеКьопеникКопфКьопфКопишКопиц 4.2.5.1.КопКьопеКопенхагенКьопъл 2.8.1.КьорбелКорбер КьорберКордфелдерКорфКорхер 4.3.1.5. КьорингКорйнаКорнблумКорнелиусКорнелияКьорнерКорнголд

Korsch Korschenbroich

Корт Korte Korthals Kortmann Koschmieder Köster Köstner Köthen Kötschach- Mauthen Köttelwesch Kottke Kottmann Kotzebue Kowalke Kraatz Kracht Kraepelin Kraft Krafft Krafft-Ebing Krähe Krahl Kraichgau Krain1 Krain2

Krakau Kralik Kramer Krämer Kramm Krammer Kramp Kranich Krantz

КоршКоршенброх2.4.3., 3.3.2.KohrtКортеКортхалс 4.1.2.4.КортманКошмидер 2.3.1.КьбстерКьостнерКьотенКьочах-Маутен

КьотелвешКоткеКотманКоцебуе 4.2.5.1.КовалкеКрац 2.1.2., 4.2.5.1.КрахтКрепелинКрафтКрафтКрафт-£бингКраеКралКрайхгауКрайнКрайна (словен.) истор. Крайн КраковКраликКрамерКремерКрамКрамерКрампКранихКранц/ кранцйт4.2.5.1.

Page 132: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kronach- 131 -Kranz

Kranz Кранц Kretschmer КречмерKranzmayer Кранцмайер Kretzer Крецер 4.2.5.1.Krasser Kpäcep Kretzschmar Кречмар 4.2.5.7.Kratz Крац 4.2.5.1. Kreutz Кройц 4.2.5.1.Kraupe Kpäyne Kreutzberg Кройцберг 4.2.5.1.Kraus Kpayc Kreutzer Кройцер 4.2.5.1.Krausse Kpäyce Kreutzmann Кройцман 4.2.5.1.Krauschwitz Краушвиц 4.2.5.1. Kreuz КройцKrause Краузе Kreuzau КрбйцауKraushaar Kpäycxap 2.1.2. Kreuzberg КройцбергKrauß Kpayc Kreuzer КройцерKrauter Краутер Kreuzlingen КройцлингенKräuter Крбйтер Kreuzmann КройцманKrauth Краут Kreuzwertheim КройцвертхаймKrauthausen Краутхаузен 4.1.2.4. 4.1.2.4.Krautmacher Краутмахер Kreye КрайеKrautschädl Краутшедъл Kreysing Крайзинг

4.2.5.7., 2.8.1. Kriechmayr КрйхмайрKrautscheid Краутшайд 4.2.5.7. Krieger Крйгер 2.3.1.Krawinkel Кравинкел Kriehuber Крйхубер 2.3.1.Krebber Кребер Kriemhild Крймхилд, адапт.Krebs Кребс Кримхйлда 2.3.1.Krebser Кребзер Kriemhilde Кримхйлде, адапт.Kreh Кре Кримхйлда 2.3.1.Kreisky Крайски Kriener Крйнер 2.3.1.Kreisler Крайслер Krischer КрйшерKreissl Крайсъл 2.8.1. Krischke КрйшкеKrefeld Крефелд Kroatien ХърватияKreinsen Крайнзен Kröber КрьоберKremer Кремер Krockow КроковKrempier Кремплер фонет. Кроко 4.2.1.1.Krems Кремс Kroetz Крьоц 4.2.5.1.Krenek Кренек Krog КрогKrenn Крен Kröger КрьогерKrenz Кренц Krogmann КрогманKrenzler Кренцлер Kroll КролKress/ Kreß Крее Krombach КромбахKreta Крит Krombacher КромбахерKretschman/ Кречман Kromer КромерKretschmann Kronach Кронах

Page 133: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kronacher - 132 - Künz

K

Kronacher Kronasser Kroneck Kröner Kronlechner Kronstadt1

Kronstadt2

Kronstein Kronsteiner Kronthaler Kroon Kroos Kröpelin Krösche Krostitz Krösus Krotz Kroymann Krückau Krug Krügel Krüger Krumbach Krumm Krummacher Krummennaab

Krummhörn Krumpholz Krupp Kruppert Krusche Kruse

Krzyzanowski Kubendorff Kubitschek Kuch

KpöuaxepКрбнасерКронекКрьбнерКронлехнерКронщат, трад.Кронщад 4.1.2.5. Брашов (рум.), истор.Кронщат 4.1.2.5. Кронщайн Кронщайнер КронталерКрон 2.4.2.Крос 2.4.2.КрьопелинКрьошеКростиц 4.2.5.1.КрезКроц 4.2.5.1.КройманКрюкауКр)тКрюгелКрюгерКрумбахКрумКруммахер 4.3.2.1.Круменнаб4.3.2.1., 2.1.2.КрумхьорнКрумпхолц 4.2.1.2.Круп/ крупКрупертКрушеКрузеКруче 4.2.5.7. КшижановскиКубендорфКубичекКух

Küchelbecker Kuchenbuch Kück Kuckuck Kücken Kückl Kuenzer Kuerzl Kues Küfer Küfner Kufstein Kugel Kugel Kugler Kühberger Kuhlau Kuhlmann Kühlungsborn Kühlwein Kuhn Kühn Kuhnau Kühnemund Kühren Kükenthal Kulenkamp Kulenkampff Kulmbach Kümmel Kunckel Kundt Kunert Küng Kunigunda Kunigunde Kunkel Kuno Künstler Kunz Künz

Кюхелбекер Кухенбух КюкКукукКюкенКюкъл 2.8.1. Кюнцер Кюрцъл 2.8.1. Кус 2.6.1. Кюфер Кюфнер Куфщайн КугелКюгел КуглерКюбергер Кулау Кулман Кюлунгсборн КюлвайнКун КюнКунау Кюнемунд Кюрен Кюкентал Куленкамп Куленкамлф Кулмбах Кюмел КункелКунт 4.1.2.5.Кунерт Кюнг Кунигунда Кунигунде КункелКуно КюнстлерКунц Кюнц

Page 134: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kunze - 133 - Kyritz

Kunze КунцеKünzelsau КюнцелсауKünzer КюнцерKupsch-Losereit Купш-ЛозерайтKuper КюперKupferschmied Купфершмид 2.3.1.Küpper КюперKümberger КюрнбергерKürner КюрнерKürrenberg КюренбергKürschner КюршнерKurt КуртKürten КюртенKurz КурцKurzenberger КурценбергерKuss Кус

Kusser KycepKüssnacht КюснахтKüster КустерKüster КюстерKutsch КучKutsche КучеKutscher КучерKutschers КучераKutter КутерKuttler КутлерKuttner КутнерKyflhäuser Кйфхойзер/

Кюфхойзер 2.7.4.Kyllburg КйлбургKyrill КирилKyritz Кюриц 4.2.5.1.

e

Page 135: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Laaber - 134 - LaubanLLaaber Лабер 2.1.2.Laager Лагер 2.1.2.Laakmann Лакман 2.1.2.Labe ЛебеLachmann ЛахманLachner ЛахнерLackner ЛакнерLacmann ЛакманLadwig Ладвиг

фонет. Ладвих 4.13.5.Laer Лар 2.13.,2.2.2.Lafer ЛаферLafontaine Лафонтен 2.23., 3.1.2.Lagerfeld ЛагерфелдLahm ЛамLahn ЛанLahnstein ЛанщайнLahr ЛарLaibach Любляна (словен.)

истор. ЛайбахLais ЛайсLambert Ламберт/ лймбертLambrecht ЛамбрехтLambsdorff ЛамбсдорфLarner ЛамерLämmchen ЛемхенLammers ЛамерсLammert ЛамертLampen ЛемпенLamprecht ЛампрехтLandau Ландау/ ланЬбLandeck ЛандекLandertinger ЛандертингерLandgrebe ЛандгребеLandl Ландъл 2,8.1.

Landmann ЛандманLandquart ЛандквартLandsberg ЛандсбергLandshut ЛандсхутLandsteiner ЛандщайнерLandstuhl ЛандщулLandwehr ЛандверLandwehrhagen ЛандверхагенLang ЛангLangbein ЛангбайнLangacker ЛангакерLange ЛангеLangen ЛангенLangenbruch ЛангенбрухLangennaundorf Лангеннаундорф

4.3.2.I.Langenscheidt Лангеншайт 4.1.2.5.Langhanke ЛангханкеLanghoff ЛангхофLangmaack Лангмак 2.1.2.Langohr ЛангорLankwitz Ланквиц 4.2.5.1.Lanner ЛанерLannert ЛанертLanz ЛанцLapp/ Lappe Лап/ ЛапеLaqua ЛакваLara ЛараLärz ЛерцLaschet ЛашетLaschka ЛашкаLaser ЛазерLasker ЛаскерLasnig Ласниг

фонет. Ласних 4.13.5.Lassalle Ласйл/ ласалианствоLattek ЛатекLattmann ЛатманLau ЛауLauban Лаубан

Page 136: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 135 - LeopoldLaue

Laue Лауе Leiden Лейден (нидерл.)Lauenburger Лауенбургер трад. ЛайденLauer Лауер лайденска стъкленицаLäufer Лбйфер Leine ЛайнеLäufer/ Lauffer Лауфер Leipzig Лайпциг, остар.Lauinger Лауингер Лйписка, фонет.Laura Лаура Лайпцих 4.1.3.5.Laurent Лоран Leis ЛайсLaurentius Лауренциус Leisnig Лайсниг

адапт. Лаврентий фонет. Лайсних 4.1.3.5.Lausch Лауш Leitmeritz Лйтомержице (чеш.)Lause Лаузе истор. ЛайтмерицLausitz Лужица 4.2.5.1.Lausund Лаузунд Leitz Лайц/ лайка 4.2.5.1.Laut Лаут Lemberg1 Лемберг1Lautenbach Лаутенбах Lemberg2 Лвов/Лвйу (рус. -укр.)Lauterbach Лаутербах истор. Лемберг2Lauterborn Лаутерборн Lemm ЛемLaux Лаукс Lemmnitz Лемниц 4.2.5.1.Lea Леа Lempertz Л&мперц 4.2.5.1.Leberecht Леберехт Lena ЛенаLebert Леберт Lenau ЛенауLebrecht Лебрехт Lenbach ЛенбахLech Лех Lengemann ЛенгеманLechner Лехнер Lengler ЛенглерLedermann Ледерман Lenhardt/ Lenhart Ленхарт 4.1.2.5.Lehmann Леман Leni ЛениLehndorff Лендорф Lenke Л&нкеLehner Ленер Lennartz Ленарц4,2.5.1.Lehnhardt Ленхарт 4.1.2.5. Lenningen ЛенингенLehnig Лениг Lenßen Ленсен

фонет. Лених 4.1.3.5. Lenz ЛенцLehrmann Лерман Leo Лео, църк. ЛъвLehrndorfer Лерндорфер Leonberg ЛеонбергLeiber Лайбер Leonhard ЛеонхардLeiberg Лайберг Leonhardt/ Леонхарт 4.1.2,5.Leibi nger Лайбингер LeonhartLeibnitz/ Leibniz Лайбниц 4.2.5.1. Leonora ЛеонораLeibnütz Лайбнюц 4.2.5.1. Leonore ЛеонореLeichlingen Лайхлинген Leopold Леополд

Page 137: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Lerche - 136 - Limmer

Lerche ЛерхеLerchner ЛерхнерLermann ЛерманLeschber ЛешберLeskien Лескйн 2.3,1.Lessenich Л^сенихLesser ЛесерLessing Л&СИНГLesum ЛезумLettland Латвия

Leuckartостар. ЛетонияЛойкарт

Leuna ЛойнаLeuschner ЛойшнерLeutheusser Лбйтхойзер 4.1.2.4.Leverkusen ЛеверкузенLewandowski/ ЛевандовскиLewandowskyLewe Л£веLewitz Л^виц 4.2.5.1.Lewitzrand Л^вицранд 4.2.5.1.Lexa ЛексаLexer ЛексерLeyen ЛййенLibanon ЛиванLibyen ЛибияLichardus ЛйхардусLicht ЛихтLichtenberg ЛйхтенбергLichtenfels ЛйхтенфелсLichtenhagen ЛйхтенхагенLichtenstein ЛихтенщайнLichter ЛйхтерLichterfelde ЛйхтерфелдеLichtinghagen ЛйхтингхагенLichtsteiner ЛйхтщайнерLichtwer ЛйхтверLidl Лйдъл 2.8.1.Lieb Либ 2.3.1.Liebe Либе 2.3.1.

Liebel Лйбел 2.3.1.Lieberknecht Лйберкнехт 2.3.1.Liebermann Лйберман 2.3.1.Liebers Лйберс 2.3.1.Liebhaber Лйбхабер 2.3.1.Liebherr ЛйбхерLiebich Лйбих 2.3.1.Liebig Лйбиг, фонет. Лйбих

2.3.1.,4.1.3.5.Liebknecht Лйбкнехт 2.3.1.Liebmann Лйбман 2.3.1.Lieb old Лйболд 2.3.1.Liechtenstein Лйхтенщайн 2.3.1.Liefers Лйферс 2.3.1.Liefland вж. LivlandLiefmann Лйфман 2.3.1.Liegnitz Легнйца (пол.)

истор. Лйгниц 2.3.1., 4.2.5.1.

Lielischkies Лйлишкис 2.3.1.Lienz Лйенц 2.3.2.Liepmann Лйпман 2.3.1.Liesching Лйшинг 2.3.1.Lies Лис 2.3.1.Liese Лйзе 2.3.1.Lieselotte Лизелбте 2.3.1.Liesendahl Лйзендал 2.3.1.Lietzau Лйцау 2.3.1., 4.2.5.1.Lietzow Лйцов, фонет. Лйцо

2.3.1.,4.2.5.1.,4.2.1.1.Liezen Лйцен 2.3.1.Lilie Лйлие 2.3.2.Liliencron Лйлиенкрон 2.3.2.Lilienthal Лйлиентал 2.3.2.Lili/Lilli/Lilly ЛйлиLilo ЛйлоLimbach ЛймбахLimburg Лймбург(an der Lahn) (ан дер Лан)Limmer Лймер

Page 138: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Linda - 137 - Lokotsch

Linda Lindau Lindberg Linde Lindenau Lindenberg Lindlar Lindner Lingemann Linhof Link Linnemann Linnich Lins LinseLinssen/ Linßen Linthe Lintner Linz Lion Lipinski Lippe Lippert Lippetal Lippstadt Lips Lisa Lisicki List Litauen Litfaß Littbarski Litten Litterscheid Littmann Liudolf Liudolfing Liudolfinger Livland/ Liefland Liwke Lobbes

Лйнда Лйндау Лйндберг Лйнде Лйнденау Лйнденберг Лйндлар Лйнднер Лйнгеман Лйнхоф Линк Лйнеман Лйних Линс Лйнзе Лйнсен Лйнте Лйнтнер Линц Либн Липйнски Лйпе Лйперт Лйпетал Лйпщат4.1.2.5. Липс ЛизаЛизйки 4.13.4.Лист Лйтва Лйтфас Литбарски Лйтен Лйтершайд Лйтман Лйудолф Лйудолф Лйудолфинги Ливония Лйвке Лобес

Löbel Lober LöberLöbl Löbschütz

Loch Löcherbach LochnerLöck Löcknitz Loddenkemper Lodz Loebenstein LoeckLoeffke LoeningLoehr Loewe LoferLöffler Lohengrin Lohenstein Lohmann Lohmar Lohmeier/ Lohmeyer Lohne Löhne Löhneysen Lohr Löhr Lohrmann LoidlLoisach Loitz1

Loitz2

Lokotsch

ЛьобелЛоберЛьоберЛьобъл 2.8.1.Льобшуц4.2.3.3.. 4.2.5.1.ЛохЛьохербахЛбхнерЛьокЛьокниц 4.2.5.1. Лоденкемпер Лодз Льобенщайн Ль0кЛьофкеЛьонингЛьорЛьовеЛбферЛьофлерЛоенгрин Лоенщайн ЛоманЛом арЛомайер

ЛонеЛьонеЛьонайзенЛорЛьорЛорманЛойдъл 2.8.1.ЛойзахЛьбц (селище)2.5.4.. 4.2.5.1.Лойц (фамилия)4.2.5.1.Лбкоч

Page 139: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Lommatzsch - 138 - Luise

Lommatzsch LommelLoosLorberLorbeerLorchLoreleiLorenz/ Lorentz Lorenzen Lorenzkirch hörig Loringhoven LörrachLorschLortzing LörzweilerLoschelder Löschinger Losch midt

Lotar/ Lothar Lothmanns Lothringen Lötschberg Lötschental Lotta Lotte Lottchen Lötzsch Louis Louise Löw Löwe Löwen Löwenstein Loxstedt Lubbe

Lübbe Lübbecke

Ломач 4.2.5.7.ЛомелЛос 2.4.2.ЛорберЛорбер 2.2.4.ЛорхЛорелайЛоренц 4.2.5.1. Лоренцен Лоренцкирх Лориг 4.1.3.5. ЛорингхофенЛьорахЛориЛорцинг 4.2.5.1.Льорцвайлер Лошелдер Льошингер Лошмит лдшмитово число 4.1.2.5.ЛотарЛотмансЛотарйнгияЛочбергЛоченталЛотаЛотеЛотхенЛьоч 4.2.5.7.Луи 3.4.Луизе 2.6.4.ЛьовЛьовеЛьовен ЛьовенщайнЛоксщет 4.1.2.5.Лубе (нидерл.) трад. ЛюбеЛюбеЛюбеке

Lübben ЛюбенLübbenau ЛюбенауLübbers ЛюберсLübeck ЛюбехLübeck- Любек-Travemünde ТравемюндеLubitsch ЛубичLubitz Лубиц 4.2.5.1.Lublin Лублин

трад. ЛюблинLubrich ЛубрихLübtheen Любтен 2.2.4.Lucas Лукас, библ. ЛукаLüchow Люхов

фонет. Люхо 4.2.1.1.Luchterhand Лухтерханд 4.3.1.5.Lucifer ЛуциферLück ЛюкLucke ЛукеLuckenwalde ЛукенвалдеLuckmann ЛукманLüddecke ЛюдекеLudendorf/ Ludendorff

Лудендорф

Ludewigt ЛудевигтLudger ЛудгерLudolf Лудолф

лудолфово числоLudwig Лудвиг, фонет. Лудвих

4.3.1.1., 4.1.3.5.Ludwigsburg Лудвигсбург 4.3.1.1.Ludwigshafen Лудвигсхафен 4.3,1.1.Ludwigslust Лудвигслуст 4.3.1.1.Lufen ЛуфенLufthansa Луфтханза 4.1.2.4.Lugau ЛугауLügde ЛюгдеLüger ЛюгерLuger Л>терLugner ЛугнерLühr ЛюрLuise Луизе, адапт. Луиза

Page 140: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Luitger - 139 - Luzifer

Luitger ЛуитгерLuitpold ЛуитполдLuitz Луиц 4.2.5.1.Lukas Лукас, бибп. ЛукаLumpp ЛумпLülf ЛюлфLülfrng ЛюлфингLüneburg ЛюнебургLünen ЛюненLungwitzbach Лунгвицбах 4.2.5.1.Lüpertz Люперц 4.2.5.1.Luppe ЛупеLürbke ЛюрбкеLüschen ЛюшенLüscher ЛюшерLüsebrink ЛюзебринкLust ЛустLüst ЛюстLustiger ЛустигерLutgens ЛутгенсLuther Лутер

лутеранство 4.3.1.1.

Lutherstadt ЛутерщатWittenberg Вйтенберг 4.1.2.5.Lüthi ЛютиLütjen Лютен 4.3.3.2.Lütjenburg Лютенбург 4.3.3.2.Lütke ЛюткеLütkenhorst ЛюткенхорстLüttich ЛиежLuttmann ЛутманLüttwitz Лютвиц 4.2.5.1.Lutz Луц/луц 4.2.5.1.Lutze Луце 4.2.5.1.Lutzeier Луцайер 4.2.5.1.Lützner Люцнер 4.2.5.1.Lützow Люцов

трад. Лютцов фонет. Люцо4.2.5.1.,2.4.1.

Luxemburg Люксембург 4.3.1.1.Luzern Луцерн

трад. Люцерн 4.3.1.1.Luzifer Луцифер

Page 141: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Mareks- 140 -Maack

Maik Maike Main

1VLMaack Мак 2.1.2.

MainzMair Maischberger Maissen

Maad Мад 2.1.2. MajdanekMaar Map 2.1.2. MakartMaas Mac, mpad. Maae Maler

рядко Мьоз 2.1.2. MaletzkeMaassen/ Maaßen Масен MallinckrodtMaastricht Мастрйхт, трад. Mallmann

Маастрихт 2.1.2. MälzelMaaz Мац 2.1.2. MälzerMach Мах/ махйзъм MandelMack Мак MandelbaumMackensen Макензен MandelstammMacklot Маклот ManfredMäder Медер MangoldMadlberger Мадълбергер 2.8.1. MannMaecenas Меценат/ меценат MannackMaelzer Мелцер MannesmannMagath МагатMagdalena Магдалена MannheimMagdeburg Магдебург MannlicherMagenreuter МагенройтерMagerstedt Магерщет 4.1.2.5. MansfeldMagnus МАгнус Manstein

магнусов ефект MänteleMahlberg Малберг ManteuffelMahler Малер ManuelMahlo Мало ManuelaMähren Моравия ManzMahringer Марингер ManzenreiterMaien Майен MarburgMaibach Майбах MarburgMaienfeld Майенфелд an der DrauMaier МайерMaihingen Майинген 4.2.4.2. Mareks

МайкМайкеМайнМайнцМайр Майшбергер МайсенМайданекМакартМалерМалецке 4.2.5.1.Малинкрот 4.1.2.5.МалманМелцелМелцерМанделМанделбаум МанделщамМанфредМанголдМанМАнакМанесман манесманова тръба МанхаймМанлихер мйнлихер(к)аМансфелдМанщайнМентелеМантойфелМануелМануелаМанц Манценрайтер Марбург Марибор (словен.) истор. МАрбург на ДраваМаркс

Page 142: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 141 - MattersburgMarckscheffel

Marckscheffel Маркшефел Marl МарлMarco Марко Marlene МарленеMarcus Маркус Marlies Марлис 2.3.1.Marcuse Маркузе Marmor МарморMargaret Маргарет Maron Марон/ МаронMargareta Маргарета Marosch вж. MiereschMargarete Маргарете Marpurg МарпургMarggraf Маргграф 4.1.3.1. Marquard МарквардMargit Маргит Marr MapMargot Маргот Marsch МаршMargraf Марграф Marschner MäpniHepMargrit Маргрит Marseille МарсилияMaria/ Marie Марйя/ Мари Marta Марта

2.3.4., 2.3.1. Martell Мартело (шпал.)Marianne Мариане Мартел

адапт. Мариана Martens Мартенс/ мартензйтMaria Theresia Марйя Терезия 2.3.4. Martha МартаMarienbad Марианске лазне (чеш.) Martin Мартин

истор. Марйенбад Martina Мартйна2.3.2. Martinskapelle Мартинскапеле

Marienheide Марйенхайде 2.3.2. Marx Маркс/ марксизъмMarina Марйна Marz МарцMarinus Марйнус Marzell МарцелMario Марио Märzen МйрценMarion Марион Maschmeyer МашмайерMarius Мариус Maschwanden МашванденMarkgröningen Маркгрьонинген Maske МаскеMarkkleeberg Маркклеберг Masoch Мазох/ мазохизъм

4.1.3.1., 2.2.4. Mass МасMärkl Меркъл 2.8.1. Maßen МасенMarklohe Марклое Massing МасингMarko Марко Matschiner МачйнерMarkranstädt Маркранщет 4.1.2.5. Mater МатерMarktgraitz Марктграйц 4.2.5.1. Matern МатернMarktheidenfeld Марктхайденфелд Mathilde Матйлде

4.1.2.4. Matt МатMarkus Маркус, библ. Марко Mattausch МатаушMarkward Марквард Matter МатерMarkwardt/ Маркварт Matterhorn Матерхорн 4.3.1.5.Markwart Mattersburg Матерсбург

Page 143: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Mattes - 142 - Meitner

Mattes Mattheson Matth ahn Matthäus

MattheierMatthes Matthias/ MattiasMatthöferMattstedtMatti g

MätzigMatzkeMatznerMauch Mauerberger MaulbronnMaurMaurerMauritschMausMauser MauthausenMautnerMauzMax MaximilianMayMaybachMayenMayerMayrMayrhoferMaywaldMazedonien MechthildMechthilde MeckelMecklenburg

МатесМатезонМатхалм 4.1.2.4.Матеус библ. Матей 3.3.1.МатайерМатесМатйасМатхьоферМатщет 4.1.2.5.Метигфонет. Метих 4.1.3.5.Мециг 4.2.5.1.Мацке 4.2.5.1.Мацнер 4.2.5.1.МаухМауербергерМаулбронМаурМаурерМйуричМаусМаузер/ маузерМаутхаузен 4.1.2.4.МаутнерМауцМаксМаксимйлианМайМайбах/ майбахМайенМайерМайрМайрхофер 4.3.1.5. МайвалдМакедонияМехтилдМехтйлдеМекелМекленбург

Mecklenburg - Vorpommern MederMedoch Medow

MeeraneMeerbaum MeerbuschMeersburgMehdorn MehlMehringMeid Meienberg Meier/ Mejer Meierhofer MeikeMeilen Meinecke/ Meineke Meinerzhagen Meinhof Meiningen MeiningerMeir MeiseMeisen berg Meisenburg MeisenheimMeisner Meißen

Meißenheim Meissner/ Meißner MeisterMeister Lampe Meister PetzMeistringMeitner

Мекленбург- Предна Померания Медер Мед ох Медов фонет. Медо 4.2.1.1. Меране 2.2.4. Мербаум 2.2.4. Мербуш 2.2.4. Мерсбург 2.2.4. Медорн МелМеринг МайдМайенберг Майер Майерхофер 4.3.1.5. МайкеМайлен Майнеке

Майнерцхаген Майнхоф Майнинген Майнингер Майр Майзе Майзенберг Майзенбург Майзенхайм Майснер Майсенмайсенски порцелан МайсенхаймМайснер Майстер Заю Баю Баба Меца Майстринг 4.2.3.1. Майтнер

Page 144: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Melanie - 143 - Mettke

Мелани/ МеланиMelanie2.3.1,

Melchert МелхертMelchior МелхиорMelde МелдеMeldegg Мелдег 4.1.3.1.Melenk МеленкMelk МелкMeltzer Мелцер 4.2.5.1.Melzer МелцерMemel Неман (рус.)

истор. Мемел (река)Memel/ Клайпеда (лит.)Memelburg истор. МемелMemmel МемелMemmingen МемингенMende МендеMenden МенденMendel Мендел/ менделйзъмMendelsohn МенделзонMendelssohn Менделсон

фонет. МенделсзонMendig Мендиг

фонет, Мендих 4.1.3.5.Mendl Мендъл 2.8.1.Mendt Мент 4.1.2.5.Menge МенгеMengele МенгелеMengs МенгеMenke Менке

Mercedes Mercedes-Benz Mergenthaler Merian Merkel Merkler Merle Merowinger Merten Mertesacker Mertensacker Mertz Mertzel Mertzlufft Merseburg Merz Merzbach Merzig

MenneMenradMenschingMensingMentzel/ MenzelMeppenMeran

MerboldMercator

МенеМенрадМеншингМензингМенцелМепенМерано (итал.) истор. Меран Мерболд Меркатор

Meschede Messmer Messerschmid Messerschmidt/ Messerschmitt Messner Messmer Messow

Методий Methusalem

MettMetten Mettenleiter Mettnau Metter Metternich Mettersdorf am Saßbach MettingenMettke

Мерцедес/ мерцедесМерцедес-БенцМергенталерМерианМеркелМерклерМерлеМеровйнгиМертенМертезакерМертензакерМерц 4.2.5.1.Мерцел 4.2.5.1.Мерцлуфт 4.2.5.1.МерзебургМерцМерцбахМерцигфонет. Мерцих 4.1.3,5.МешедеМесмер/ месмерМесершмидМесершмит/месершмит 4.1.2.5.МеснерМесмерМесовфонет. Месо 4.2.1.1.Method(ius)Матусалматусалова възраст МетМетенМетенлайтерМетнауМетерМетернихМетер сдорф ам ЗаебахМетингенМетке

Page 145: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Mettler - 144 - Mitzka

Mettler МетлерMettmann МетманMetz Мец 4.2.5.1.Metzger Мецгер 4.2.5.1.Metzlingen Мецлинген 4.2.5.1.Metzler Мецлер 4.2.5.1.Metzner Мецнер 4.2.5.1.Meusel МойзелMeurer МойрерMeyen МайенMeyer МайерMeyerbeer Майербер 2.2.4.Meyerhofer Майерхофер 4.3.1.5.Meyerswalden МайерсвалденMeyr МайрMeyrhofer Майрхофер 4.3.1.5.Meysel МайзелMezgolits МецголитсMailand МиланоMichael Мйхаел/ Михаел,

библ. Михаил 2.1.4.Michaela Михаела 2.1.4.Michaelke Михаелке2,1.4.Michel МйхелMichelle МишелMichels МйхелсMichl Мйхъл 2.8.1.Michler МйхлерMiddeke МйдекеMieder Мйдер 2.3.1.Miegel Мйгел 2.3.1.Mielke Мйлке 2.3.1.Mieresch/Marosch

Муреш

Mies Мис 2.3.1.Miesbach Мйсбах 2.3.1.Mihla МйлаMike МайкMilberg МйлбергMilbradt Мйлбрат 4.1.2.5.

Milch МилхMilcher МйлхерMilde МйлдеMilke МйлкеMillöcker МйльокерMiltenberg МйлтенбергMiltner МйлтнерMinden МйнденMing МингMink МинкMinks МинкеMinkus МйнкусMinna МйнаMinotaurus МинотавърMiosga МиосгаMirbach МйрбахMises МйзесMißfelder МйсфелдерMittag Мйттаг 4.1.2.2.Mittasch МйташMittelangeln МйтелангелнMittelberg МйтелбергMittelberger МйтелбергерMitteleuropa Централна ЕвропаMittelfranken Средна ФранконияMittelmark Мйтелмарк

истор. Средната маркаMittelmeer Средиземно мореMittelstaedt/ Mittelst ädt

Мйтелщет 4.1.2.5.

Mitterauer МйтерауерMitterfels МйтерфелсMittergradnegger Мйтерграднегер

4.1.3.1.Mittermaier/Mittermayer/Mittermeier

Мйтермайер

Mittersill МйтерзилMittring МйтрингMitwitz Мйтвиц 4.2.5.1.Mitzka Мйцка 4.2.5.1.

Page 146: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Möbius - 145 - Moskau

Mommsen

Möbius МьобиусMochau MöxayMock Mok

Möckern МьокернModersohn МодерзонModi Мьодъл 2.8.1.Modrow Модров

фонет. Модро 4.2.1.1.Moegg МьогMoench МьонхMoenke МьонкеMoers МьорсMohme МомеMöhne МьонеMohr МорMohrdieck Мбрдик 2.3.1.Mohring МорингMöhring МьорингMohrs МореMohs Мое, трад. Моос

моосова скала 2.4.2.Möhwald МьовалдMoik МойкMoitzfeld Моцфелд 2.5.4.,

4.2.5.1.Moldau1/ МолдоваMoldavien истор. МолдавияMoldau2 Вълтава/ вълтавйниMollath МолатMöller МьолерMölln МьолнMollweide МолвайдеMolt МолтMolterer МолтерерMoltke МолткеMolzen МолценMomber МомберMomper МомперMomsen/ Момзен

Mönch МьонхMönchaltorf МьонхалторфMönchengladbach МьонхенгладбахMongolei МонголияMonheim МонхаймMonika МоникаMonique Монйк 4.1.3.4.Mönkemeyer МьонкемайерMonn МонMonschau МоншауMontabaur МонтабаурMontafon Монтафон

Montagмонтафонка Монтаг

Montenegro Черна гораMonzingen МбнцингенMoor Мор 2.4.2.Moormann Морман 2.4.2.Moos Мое 2.4.2.Moosbrunn Мосбрун 2.4.2.Moosburg Мбсбург 2.4.2.Moosinning Мозининг 2.4.2.Morgenrot/ МоргенротMorgenrothMorgenstern МоргенщернMorgenthal МоргенталMorawitz Моравиц 4.2.5.1.Mörike МьорикеMoringer МорингерMoritz Мориц 4.2.5.1.Moritzburg Морицбург 4.2.5.1.Morungen МорунгенMösch МьошMoscherosch МошерошMose МойсейMosel МозелMoser МозерMoses МойсейMösien МизияMoskau Москва

Page 147: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Mossburger - 146 - Mutzke

Mossburger/ Moßburger MosseMötsch MottlMötzing Mozart Mrosek Muche Muck Mück Mucke Mücke MuffMuffatMügeln MüggelseeMüglitz Muhle Mühlacker Mühlbacher Mühldorf am Inn Mühlenfeld Mühlhausen MühlingMuhr MühsamMulde Mülhaupt Mülhausen

Mülheim an der Ruhr Müllender Müllenhoff MüllerMüller-Grählert Multscher

Мосбургер

MöceМочМотъл 2.8.1.Мьоцинг 4.2.5.1.МоцартМрозекМухеМукМюкМукеМюкеМуфМуфатМюгелнМюгелзе 4.1.3.1.,2.2.4.Мюглиц 4.2.5.1.МулеМюлакерМюлбахерМюлдорф ам ИнМюленфелдМюлхаузенМюлингМурМюзамМулдеМюлхауптМюлуз (френ.) истор. Мюлхаузен Мюлхайм ан дер Рур Мюлендер МюленхофМюлер Мюлер-Грелерт Мулчер

Mummelsee München Münchhausen

Mundhenk Mundlos Münkler Munske Münster Münsterberg Münsterland Münsterlingen Münstermaifeld Münstertal Müntefering Münter Müntzer Münz Munzinger Mur Muralt Murau Müritz Murr Mürsbach Murtensee Mürz Mürztal Mürzzuschlag Muschg Musil Musolff Mussgiller Muthspiel Muttach Mutter Mutz Mutzke

Мумелзе 2.2.4.МюнхенМюнхаузен, фонет.Мюнххаузен 4.2.4.6.МундхенкМундлосМюнклерМунскеМюнстерМюнстерберг Мюнстерланд Мюнстерлинген Мюнстермайфелд Мюнстертал Мюнтеферинг МюнтерМюнцер 4.2.5.1. МюнцМунцингерМура, трад. Мур Муралт/ Муралт МурауМюриц 4.2.5.1.МурМюрсбахМуртензе 2.2.4.МюрцМюрцталМюрццушлаг 4.2.5.2. МушгМузилМузолфМусгилерМутшпил 2.3.1.МутахМутерМуц 4.2.5.1.Муцке 4.2.5.1.

Page 148: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Naab - 147 - Nettetal

Naab Hab 2.1.2.Nabl Набъл 2.8.1.Nachbar HäxöapNachtigall НастигалNachtweih Нахтвай 4.2.4.2.Nackenheim НакенхаймNadenau НаденауNadler НадлерNaefe НефеNagel НагелNägele НегелеNagelsbach НегелсбахNager НатерNagold НаголдNahe НаеNaila НайлаNahles НйлесNannen НаненNanstein НашцайнNapf НапфNapp НапNarr НарNass/ Naß НасNassau НасауNathan Натан, библ. НатанNathanael Натанаел

библ. НатанайлNather НатерNather НетерNathusius НатузиусNatja НатяNatorp НаториNatter НатерNauck НаукNauen Науен

Naujocks НауйоксNaumann НауманNaumburg НаумбургNeander НеандерNeandertal Неандертал

неандерталски човекNebe НебеNebel НебелNebeling НебелингNebelo НебелоNebelhorn НебелхорнNeckar НекарNeckargemünd НекаргемюндNeckargerach НекаргерахNeckarsulm НекарзулмNecker НекерNeckermann НекерманNeddermeyer НедермайерNeefe Нефе 2.2.4.Nees Нес 2.2.4.Neff НефNeger НегерNehrlich НерлихNeifen НайфенNeiße Найсе, рядко НйсаNeitzel Найцел 4.2.5.1.Nemesis НемезйдаNepomuk НепомукNeppel НепелNerius НериусNerlich НерлихNero НеронNespethal НеспеталNessel НеселNestler НестлерNestroy НестройNetstal Нетстал

4.2.5.4.,4.2.3.1.Nettelbeck НетелбекNettetal Нететал

Page 149: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Netz - 148 - Niemann

Netz Netzer Neubacher Neubauer Neuberger Neuber Neubert Neubrandenburg Neubraunschweig Neuburg an der Kammei Neudeck Neudörfel Neuenburg

Neuendorff Neuenkirchen Neuer Neue Rheinische Zeitung Neue Zürcher Zeitung Neufundland Neugraben Neuhausen Neuhausen auf den Fildern Neuhof Neukamm Neuland Neuler Neumann Neumark

Neumarkt Neumayer Neumüller Neumünster Neuner Neunkirchen

Нец 4.2.5.1.Нецер 4.2.5.1.Нойбахер Нойбауер НойбергерНойбер Нбйберт Нойбранденбург Нойбрауншвайг Нойбург ан дер КамелНойдек Нойдьорфел Нойенбург/ Ньошател (френ.) Нойендорф НойенкирхенНойер„Нойе райнише цайтунг“ 5.3.„Нойе цюрхер цайтунг“ 5.3. Нюфаундленд Нойграбен Нбйхаузен Нойхаузен ауф ден ФилдернНойхоф НойкамНойландНойлер НойманНоймарк истор. Новата марка Ноймаркт

Ноймюлер Ноймюнстер НойнерНойнкирхен

Neuschwanstein Neuseeland Neuss/ Neuß Neustadt an der Waldnaab Neustrelitz Neutsch Neuwirth Neuwöhner New York Nick Nickel Nickisch Nicolai Nicolaus Nicole Niklaus Nikolaus Nidwalden Niebrügge Niederkirchner Niederkrüchten Niederlande Niedermaier Niedermann Niederreiter

Niedersachsen Niedringhaus Niegel Nieheim Niejahr Niekisch Niemann

Neupärtl Neupert Neurath Neureuther Neuruppin Neusatz

Нбйпертъл 2.8.1.НойпертНойратНойройтерНойрупйнНови Сад (сръб.) истор. Нбйзац 4.2.5.1. НойшванхцайнНова ЗеландияНойеНойщатан дер Валднаб 2.1.2.Нойщрелиц 4.2.5.1. НойчНойвиртНбйвьонерНюйоркНикНикелНйкишНиколайНйколаусНиколНйклаусНйколаусНйдвалденНйбрюге 2.3.1., 4.1.3.1.Нйдеркирхнер 2.3.1.Нйдеркрюхтен 2.3.1.Нидерландия 2.3.1.Нидермайер 2.3.1.Нйдерман 2.3.1.Нйдеррайтер 2.3.1.,4.3.1.4.Долна СаксонияНйдрингхаус 2.3.1.Нйгел 2.3.1.Нйхайм 2.3.1.Нйяр 2.3.1.Нйкиш 2.3.1.Нйман 2.3.1.

Page 150: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Niemegk - 149 - Nuthe

Niemegk Нймек 2.3.1., 4.1.3.2.Niemeyer Нймайер 2.3.1.Niemöller Нймьолер 2.3.1.Nieplitz Нйплиц 2.3.1., 4.2.5.1.Nierfeld Нйрфелд 2.3.1.Nierhaus Нйрхаус2.3.1„ 4.3.1.5.Nietzsche Ницше 4.2.5.7.Nigehörn НйгехьорнNigg Ниг 41.3.1.Nikisch НйкишNiklaus НйклаусNikolaus НйколаусNina НйнаNingel НйнгелNissen НйсенNisser НйсерNitsch НичNittritz Нйтриц 4.2.5.1.Nitzschke Нйчке 4.2.5.7.Noah Höa, библ. НойNobel Нобел, трад. Нобел

нобелови наградиNobitz Нобиц 4.2.5.1.Nockberge НокбергеNoddack НодакNoeldechen НьолдехенNoelle НьолеNoeske НьоскеNoethen НьотенNohra НораNÖldner НьолднерNölken НьолкенNoll НолNöllenheidt Ньоленхайт 4.1.2.5.Nonnenwerth НоненвертNooke Ноке 2.4.2.Nora Нора

Norbert НорбертNorden НорденNordenham НорденхамNorderney Нордернай iNorderstedt Нордерщет 4.1.2.5. NNordhausen НордхаузенNördlingen Ньордлинген 1

Nordpol Северен полюсNordrhein- Северен Рейн-Westfalen ВестфалияNordsee Северно мореNorman НорманNormen НбрменNortheim Нортхайм 4.1.2.4.Norwegen НорвегияNose Нозе .Noske НоскеNöske НьоскеNoss НосNotger НотгерNotker НоткерNothelle Нотхеле 4,1.2.4.Nothhelfer НотхелферNötsch im Gailtal Ньоч им ГайлталNötzel Ньоцел 4.2.5.1.Nübling НюблингNüdlingen НюдлингерNürburg НюрбургNürburgring НюрбургрингNürnberg НюрнбергNürtingen НюртингенNuschke НушкеNuss/ Nuß НусNussbaum НусбаумNußdorf НусдорфNußdorf Нусдорфob der Traisen об дер ТрайзенNuthe Нуте

Page 151: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Oberbauer - 150 - Oettinger

oOberbauer Oberfranken Obergurig

Oberhausen Oberhäuser Oberhof Oberkochen Oberlin Obermann Oberon Oberreither Oberstdorf Oberste Oberwart Obing Obser Obst Obster Obwalden Ochs Ochse Ochsenfurt Ochsenknecht Ochsner Öchsner Ödenburg1 Öden bürg2

Odendahl Odenthal Odenwald OderOdilia

ОбербауерГорна Франкбния Обергуриг, фонет. Обергурих 4.1.3.5. Оберхаузен 4.3.1.5. Оберхаузер 4.3.1.5.Оберхоф 4.3.1.5.ОберкохенОберлинОберманОберонОберрайтер 4.3.1.4.ОберстдорфОберетеОберварт 0бингОбзерОбет0бстерОбвалденОксОксеФксенфурт 0ксенкнехтОкснерЙокснерЙоденбургШбпрон (унг.) истор. Йоденбург 0дендал0денталОденвалд 0дер, рядко 0дра Одйлия 2.3.4.

OdilieÖdipusOdörferOdysseusOebisfeldeOechsliOechsner Oedheim Oehler OehlmannOeldeOeligerOelmann Oehlrich Oehlschlaeger OelschlägeV Oelschlegel Oelschläger Oelsnitz Oehmig

OemingOer-ErkenschwickOering Oerlinghausen OertelOertleOertz OertzeOertzenOeschOeschge OesterleOesterreicher OetelOetingerOetkeOetkex Oetker Oettingen Oettinger

Одйлие 2.3.2.ЕдйпОдьорферОдисей 3.3.1.ЙббисфелдеЙбкслиЙокснерЙбдхаймЙблерЙблманЙблдеЙблигерЙблманЙблрихЙблшлегерЙблшлегел

ЙблшлегерЙблсниц 4.2.5.1.Йбмигфонет. Йбмих 4.1.2.5.Йбминг0р-Еркеншвик 2.4.4. ЙбрингЙбрлингхаузенЙбртелЙбртлеЙорц 4.2.5.1.Йбрце 4.2.5.1.Йбрцен 4.2.5.1.ЙошЙбшгеЙбстерлеЙбстеррайхер 4,3.1.4.ЙбтелЙбтингерЙбткеЙбткенЙбткерЙбтингенЙбтингер

Page 152: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 151 - OsswaldOettl

Oettl Йогья 2.8.1. Olpe ОлпеOettle Йотле Ölschlegel ЙолшлегелOevenum Йовенум Ölsen ЙолзенOeynhausen Йбнхаузен 4.2.4.2. Olten 0лтенOfenbach/Offenbach

Офенбах Oonagh Oos

Уна Ос 2.4.2.

Offenburg Офенбурт Oosbach Осбах 2.4.2.Ofner 0фнер Opdenhövel ОпденхьофелOhain Охайн 4.2.4.2. Opel Опел/ биелOhe Öe Ophüls ОфюлсOhebach 0ебах Opitz Опиц 4.2.5.1.Oheim Охайм 4.2.4.1. Opitz Йопиц 4.2.5.1.Ohler 0лер Oppach ОпахOhlrogge Олроге 4.1.3.1. Oppau ОпауÖhlschläger Йолшлегер Oppenheim ОпенхаймOhm Ом/ ом Oppenheimer ОпенхаймерÖhmann Йбман Oppenwehe Опенвее 2.2.5.Ohnheiser Онхайзер Oppermann ОперманOhnsorg 0нзорг Oprei ОпрайÖhringen Йоринген Oranienburg Ораниенбург 2,3.2,Ohrnberg Орнберг Orell 0релOhser Озер Orff ОрфOken Окен Orla/ Orlah 0рлаOkenfuß Окенфус Orlamünde ОрламюндеOker 0кер Orlau ОрлауOkka Ока Orpheus ОрфейÖlberg Йолберг

библ. Елеонска планинаOrrOrtenaukreis

Ор0ртенаукрайс

Olbricht Олбрихт Orthen ОртенOldemeyer Олдемайер Ortner ОртнерOldenburg Олденбург Ortseifen ОртзайфенOldenbüttel Олденбютел Ortwin ОртвинOldsum Олдзум Ösch ЙошOlef Олеф Oschatz 0шац 4.2.5.1.Oliver 0ливер Oschmann ОшманOllech 0лех Oskar ОскарOllenhauer Оленхауер Ösling ЙослингOlms Олмс Osnabrück ОснабрюкOlmütz 0ломоуц (чеш.)

истор. Олмюц 4.2.5.1.Ossietzky Osswald/ Oßwald

Осиецки 2.3.2., 4.2.5.1.Освалд

E

Page 153: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ostenfelde - 152 - Oyle

o

Ostenfelde ОстенфелдеOster 0стерOsterburg ОстербургOsterholz- Остерхол ц - ШармбекScharmbeckOsterkorn ОстеркорнOstern ВеликденOsterode ОстеродеÖsterreich АвстрияOstfalen ОстфалияOsthoff Остхоф 4.1.2.4.Ostpreußen Източна ПрусияOstsee Балтийско мореOstwald ОствалдOswald ОсвалдOtbmar ОтмарOthmarschen 0тмаршенOtl Отъл 2.8.1.Otmar 0тмарOtt От

Otten 0тенOttenheimer ОтенхаймерOtterwisch ОтервишOttilie Отйлие

адатп. Отйлия 2.3.2.Ottilienberg Отйлиенберг 2.3.2.Ottmann 0тманOttmar ОтмарOtto ОтоOttonen ОтониOttweiler ОтвайлерÖtz Йоц 4.2.5.1.Otzberg Оцберг 4.2.5.1.Ötzi Йоци 4.2.5.1.Ötzingen Йоцинген 4.2.5.1.Ötztal Йоцтал 4.2.5.LOverath ОвератOveresch ОверешOwerien ОверинOyle Ойле

Page 154: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Pabst - 153 - Peitgen

Pardubitz

Pabst ПабстPaderborn ПадерборнPadourek Падоурек 2.6.5.Paech ПехPagenstecher ПагенщехерPaldauf ПалдауфPalfy ПалфиPallas Палас, митол. ПаладаPalling П&лингPalm ПалмPalmer ПалмерPaltauf П^лтауфPalmsonntag ЦветницаPander ПандерPangratz Пангр^ц 4.2.5.1.Panke ПанкеPankow Панков

фонет. Панко 4.2.1.1.Pankratz Панкрац 4.2.5.1.Pankraz Панкрац

църк. ПанкратийPannermayr ПанермайрPannonien ПанонияPanzer ПанцерPapen ПапенPapenburg ПапенбургPapenhusen ПапенхузенPapke ПапкеPapp ПапPappel ПалелPappenheim ПапенхаймParacelsus ПарацелзParchim ПархимParsch Парш

Paris1 Paris2 Partenheim Partheymüller Patze Pasch Paschedag Paschmann Pasewalk Päsler PaßPassau Pastewka Pathe Patrick/ Patrik PätzoldPau Paul Pauli Paulinchen PaulsPaulus PausPausch Pause Pausewang Paustian Pautsch Pech Pechstein Peenemünde Peer PeetzPegnitz Peifer/ Peiffer PeinePeitgen

Пардубице (чеш.) истор. Пардубиц 4.2.5.1.ПарижПарисПартенхайм Партаймюлер Паце 4.2.5.1.ПашПашедаг Пашман ПазевалкПеслерПасПасауПастевкаПатеПатрикПецолд 4.2.5.1.ПауПаулП&улиПаулйнхенПаулсПаулус/ библ. Пав< ПаусПаушПаузеПаузевангПаустианПаунПехПехщайн 44.3.6.Пенемюнде 2.2.4.Пер 2.2.4.Пец 2.2.4., 4.2.5.1 Пегниц 4.2.5.1.ПайферПайнеПайтген

Page 155: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Philemon- 154 -Pellenz

Pellenz Пеленц Petrus Петрус/ библ. ПетърPellkofer Пелкофер Pettau Птуй (словен.)Pellworm Пелворм истор. ПетауPelz Пелц Petz Пец 4.2.5.1.Pelzer Пелцер Petzei Пецел 4.2.5.1.Pelzig Пелциг Petzold Пецолд 4.2.5.1.

фонет. Пелцих4.1.3.5. Peuerl ПойерлPenna Пена Peuke ПойкеPenner Пенер Pezel ПецелPennewitz Пеневиц 4.2.5.1. PfafF ПфафPenz Пенц Pfaffinger ПфафингерPenzer Пенцер Pfalz ПфалцPenzhorn Пенцхорн Pfalzgrafenstein ПфалцграфенщайнPenzel Пенцел Pfann ПфанPenzing Пенцинг Pfanne ПфанеPenzl Пенцъл 2.8.1. Pfannenschmidt Пфаненшмит4.1.2.5.Perg Перг Pfänner ПфанерPerleberg Перлеберг Pfannkuche ПфанкухеPerseus Персей 3.3.1. Pfau ПфауPerthes Пертес Pfedelbach ПфеделбахPerti Пертъл 2.8.1. Pfeffel ПфефелPerutz Перуц 4.2.5.1. Pfeffer ПфеферPerwissau Рожково (рус.) Pfeifer/ Pfeiffer Пфайфер

истор. Первисау Pfeilschifter ПфайлшифтерPestalozzi Песталоци Pfersdorff ПферсдорфPerikies Перйкъл 2.8.1. Pfingsten ПетдесетницаPerscheid Першайд Pfitzer Пфйцер 4.2.5,1.Peschei Пешел Pfizer ПфйцерPeschka Пешка Pflaume ПфлаумеPeter Петер Pflaumenbaum ПфлауменбаумPeterchen Петерхен Pflüger ПфлугерPetermandl Петермандъл 2.8.1. Pflüger ПфлюгерPetermann Петерман Pföhler ПфьолерPetersberg Петерсберг Pförtner ПфьортнерPetersburg Петербург/ Pforzen Пфорцен

Петерсбург Pforzheim ПфорцхаймPetershagen Петерсхаген Pfuhl ПфулPeterwerth Петерверт Pfuhler ПфулерPetra Петра Pfutzer Пфюцер 4.2.5.1.Petrauschke Петраушке Philemon Филембн

Page 156: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Podelwitz- 155 -Philipp

Philipp ФЙЛИП Pittermann ПйтерманPhleps Флепс Pitze Пйце 4.2.5.1.Phönix Феникс Pitztal Пйцтал 4.2.5.1.Phönizien Финйкия Pius Пйус, църк. ПийPichler Пйхлер Plaas Плас2.1.2.Picht Пихт Plaidt Плайт 4.1.2.5.Picker Пйкер Plainacher ПлайнахерPieck Пик 2.3.1. Planck ПланкPientka Пйнтка 2.3.1. планкова константаPiepgras Пйпграс 2.3.1. Plasberg ПласбергPierlings Пйрлингс 2.3.1. Platen ПлатенPieroth Пйрот 2.3.1, Plato/ Platon Плато/ ПлатонPietsch Пич 2.3.1. Plattensee БалатонPietschmann Пйчман 2.3.1. Platzeck Плацек 4.2.5.1.Pilat Пилат Platzek Плацек 4.2.5.1.Pilates Пилатес Platzer Плацер 4.2.5.1.Pilatus Пилатус Platzke Плацке 4.2.5.1.

истор. Пилат Plauen ПлауенPilawa Пйлава Plaumann ПлауманPilcher Пйлхер Pleil ПлайлPilnitz Пйлниц 4.2.5.1. Pleiße ПлайсеPilsen Пълзен (чеш.) Pleitgen Плайтген

трад. Пйлзен Plenzdorf ПленцдорфPilsner Пйлзнер Plessur ПлесурPilz Пилц Pleßl Плесъл 2.8.1.Pink Пинк Pletter ПлетерPinneberg Пйнеберг PlÖger ПльбгерPinter Пйнтер Plön ПльонPintsch Пйнч Plötzensee ПльбцензеPinzgau Пйнцгау/ пйнчер 4.2.5.1., 2.2.4.Pippin Пйпин Plötzin Пльоцйн 4.2.5.1.Pippiniden Пипинйди Plücker ПлюкерPipke Пйпке Pluhar Плухар 4.2.4.1.Pircher Пйрхер Plum ПлумPirchner Пйрхнер Plümacher ПлюмахерPirna Пйрна Plümer ПлюмерPiscator Пискатор Pocher ПохерPischner Пйшнер Pochert ПохертPisendel Пйзендел Pöchlarn ПьохларнPittenhart Пйтенхарт Podelwitz Поделвиц 4.2.5.1.

Page 157: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 156 - PreißnerPodolski

Podolski Подолски Porsche Порше/ пдршеPodschlapp Подшлап Portenkirchner ПортенкирхнерPoeschel Пьошел Portugal ПортугалияPofalla Пофала Porzig ПорцигPöggeler Пьогелер 4.1.3.1. фонет. Порцих 4.1.3.5.Poggendorff Погендорф 4.1.3.1. Posch ПошPögl Пьогъл 2.8.1. Poschardt Пошарт 4.1.2.5.Pohl Пол Pöschel ПьошелPohle Поле Pöschll Пьошъл 2.8.1.Pohlenz Поленц Posen Познай (пол.)Pohlmann Полман истор. ПозенPohlmann Пьолман Poss/ Poß ПоеPokorny Покорни Possart ПосартPolen Полша Potsdam Потсдам 4.2.5.4Polentz/ Polenz Пбленц 4.2.5.1. Pott ПотPollak Полак Potter ПотерPolling Полинг Pötter ПьотерPollinger Полингер Pöttering ПьотерингPölmann Пьолман Potthoff Потхоф 4.1.2.4.Polnik Полник Potzlow Пдцлов, фонет.Polpitz Полпиц 4.2,5.1. Пдцло 4.2.5.1.,4.2.1.1.Polster Пдлстер Pötzsch Пьоч 4.2.5.7.Polter Полтер Pouch Пох 2.6.5.Polth Полт Präbschütz Пребшуц 4.2.3.3.,Polt-Heinzl Полт-Хайнцъл 2.8.1. 4.2,5.1.Polzer Полцер Praetorius ПреториусPÖlzl Пьолцъл 2.8.1. Prag ПрагаPongau Понгау Präger ПрегерPongratz Понграц 4.2.5.1. Prägst ПрагстPontius Pilatus Пилат Понтййски Prahl ПралPönitz Пьониц 4.2.5.1. Pramberger ПрамбергерPöpel Пьопел Pranger ПрангерPöpelwitz Поповйце (пол.), Prantl Прангьл 2.8.1,

истор. Пьопелвиц Prater Пратер4.2.5.1. Prebitz Пребиц 4.2.5.1.

Popke Попке Predlitz Предлиц 4.2.5.1.Popp Поп Preetz Прец 2.2.4., 4.2.5.1.Poppe П0пе Preisler ПрайслерPöppel Пьопел Preiss/ Preiß ПрайсPoppelsdorf Попелсдорф Preißner Прайснер

Page 158: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Pressburg - 157 - Pythagoras

Pressburg Братислава (словаш.) истор. Пресбург

Pretzel Предел 4.2.5.1.Preusker ПройскерPreuß ПройсPreußen ПрусияPreußler ПройслерPrey ПрайPreyer ПрайерPreysing- Прайзинг-ЛйхтенегLichtenegg 4.1.3.1.Prieberg Прйберг 2.3.1.Priester Прйстер 2.3.1.Prignitz Прйгниц 4.25.1.Prim ПримPringsheim ПрйнгсхаймPristl Прйстъл 2.8.1.Pritzel Прйцел 4.25.1.Pritzwalk Прйцвалк 4.25.1.Probst ПробстProch ПрохProchnow Прохнов

фонет. Прохно 4.2.1.1.Prodinger ПродингерProkosch ПрокошProksch ПрокшPröll ПрьолPrometheus Прометей 3.3.1.Propping ПропингProske Проске питагорова теорема

Pross ПросProtze Проце 4.2.5. LPrüm ПрюмPüchersreuth ПюхерсройтPuchner ПухнерPuchta ПухтаPuck ПукPufendorf ПуфендорфPuhlmann ПулманPuhr ПурPulsnitz Пулсниц 4.25.1.Pulver ПулферPuppe ПупеPurzer ПурцерPuschendorf ПушендорфPutlitz Путлиц 4.25.1.Putsch ПючPutschke ПучкеPütter ПютерPüttlingen ПютлингенPüttner ПютнерPutz Пуц 4.25.1.Putzer Пуцер 4.25.1.Putzer Пюцер 4.25.1.Pützhofen Пюцхофен 4.25.1.Pyrenäen ПиренеиPyrrhos ПирPyrrhussieg Пирова победаPythagoras Питагор

Page 159: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Quadflieg - 158 - QuirnheimQQuadfliegQuadt Quakenbrück Quanz/ Quantz QuarchQuarckQuast Quedlinburg

Квадфлиг 2.3.1 Кват4.1.2.5. Квакенбрюк Кванц 4.2,5.1.КвархКваркКвастКведлинбург

Quebec Квебек фонет.Кебек 4.1.3.4.

Queck КвекQuell КвелQuelle КвелеQuerfiirt/ КверфуртQuerfurthQueri КвериQuerner КвернерQuest КвестQuiddelbach КвйделбахQuilling КвйлингQuirmbach КвйрмбахQuirnheim Квйрнхайм

Page 160: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Raab - 159 - Ratjcn

Raab Раба, ucnwp. Раб 2.1.2.Raabe Рабе 2.1.2.Raacke Раке 2.1.2.Raasch Раш 2.1.2.Raatz Рац 2.1.2., 4.2.5.1.Raatzke Рацке 2.1.2., 4.2.5.1.Rabe РабеRabitz Рабиц

рабицова мрежа 4.2.5.1.Räckelwitz Рекелвиц 4.2.5.1.Rackers РакерсRackwitz Раквиц 4.2.5.1.Radbruch РадбрухRadeberg РадебергRadeberger РадебергерRadebeul РадебойлRädel РеделRadermacher РадермахерRadetzky Радецки 4.2.5.1.Radler РедлерRadlmaier Радълмайер 2.8.1.Radnitz Радниц 4.2.5.1.Radolfzell РадолфцелRadtke Ратке 4.1.2.5.Raesfeld Расфелд 2.1.3., 2.2.2.Raestrupp Раструп 2.1.3., 2.2.2.Raffl Рафъл 2.8.1.Rählmann РелманRahn РанRahne РайеRahner РанерRahr РарRaible РайблеRaich РайхRaiffeisen Райфайзен

Raimar РаймарRaimond РаймондRaimund РаймундRain РайнRainald РайналдRainer РайнерReiners РайнерсRainhard РайнхардRainhild РайнхилдRalf РалфRamcke РамкеRamek РамекRamelow Рамелов

фонет. Рамело 4.2,1.1.Ramsauer РамзауерRamstein РамщайнRanden РанденRandow Рандов

фонет. Рандо 4.2.1.1.Ranke РанкеRannacher РанахерRanner РанерRaphael Рафаел/ Рафаел

библ. Рафайл 2.1.4.Raphaela Рафаел а 2.1.4.Rapp РапRapperswil РаперсвилRapunzel РапунцелRascher РашерRasenberger РазенбергерRaskin РаскинRaspe РаспеRassau РасауRastatt Рахцат/ Растат 4.2.3.1.Rath РатRathenau РатенауRathenow Ратенов

фонет. Ратено 4.2,1.1.Rathgeber РатгеберRatjen Ратен 4.3.3.2.

Page 161: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Reinisch- 160 -Rattelsdorf

Rattelsdorf Рателсдорф Rehau Peay

Ratz Рац 4.2.5.1. Rehbock РебокRatzeburg Рацебург 4.2.5.1. Rehbockshagen РебоксхагенRatzinger Рацингер 4.2.5.1. Rehhagel РехагелRatzke Рацке 4.2.5.1. Rehmke Ремке/ ремкеанство

Rau Рау Reich РайхRaubal/ Rauball Раубал Reichardt/ Райхарт 4.1.2.5.Räuber Ройбер ReichartRauch Раух Reichel РайхелRauchenbacher Раухенбахер Reichelt РайхелтRauchenberger Раухенбергер Reichenau РайхенауRauen PäyeH Reichenbach РайхенбахRaufelder Рауфелдер Reichenkron РайхенкронRautenberg Раутенберг Reichert РайхертRauh Рау 3.2.1. Reichlin РайхлинRaum Раум Reichmann РайхманRauscher Раушер Reich-Ranicki Райх-Ранйцки 4.2.5.5.Rauschkolb Раушколб Reichstein Райхщайн 4.1.3.6.Rauschning Раушнинг Redingen РедингенRavensbrück Равенсбрюк Reifenstein/ РайфенщайнRavensburg Равенсбург ReiffensteinReber Ребер Reik РайкRebhuhn Ребхун Reimann РайманRecheis Рехайс Reimar РаймарReckenbeil Рекенбайл Reimer РаймерRecklinghausen Реклингхаузен Rein РайнRedl Редъл 2.8.1. Reinald РайналдRedler Редлер/ редлеров Reinbek Райнбек

транспортьор Reincken РайнкенRedlich Редлих Reindel РайнделRedwitz Редвиц 4.2.5.1. Reineke РайнекеReemtsma Ремтсма 2.2.4. Reineke Fuchs Лисана/ Кума ЛисаReese Резе 2.2.4. Reiner РайнерRegen Реген Reinfeld РайнфелдRegensburg Регенсбург Reinhard РайнхардReger Регер Reinhardt/ Райнхарт 4.1.2.5.Regina Регина ReinhartRegine Регине Reinhold РаинхолдRegnitz Регниц 4.2.5.1. Reinholz РайнхолцReh Ре Reinisch Райниш

Page 162: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Rhöda- 161Reinken

Reinken Райнкен Repgow РепговReinmar Райнмар фонет. Репго 4.2.1.1.Reinold Райнолд Reppichau РепихауReinshagen Райнсхаген Reschke РешкеReinthaler Райнталер Rettig РетигReinwald Райнвалд фонет. Ретих 4.1.3.5.Reis Райе Retzbach Рецбах 4.2.5.1.Reist Райст Retzer Рецер 4.2.5.1.Reisch Райш Reuber РойберReiser Райзер Reuchlin РойхлинReisinger Райзингер трад. РайхлинReitel Райтел Reuß РойсReitermeier Рййтермайер Reuter РойтерReithmeier Райтмайер Reutersberg РойтерсбергReit im Winkl Райт им Винкъл 2.8.1. Reutlingen РбйтлингенReitsch Райч Reutner РойтнерReitschuster Райтшустер 4,2.5.7. Reutte РойтеReitz Райц 4.2.5.1. Reutter РбйтерReiweger Райвегер Reval Талин (ест.)Reker Рекер истор. РевалRemagen Ремаген Rhade РадеRemarque Ремарк 4.1.3.4. Rhede РедеRemberger Рембергер Rheidt Райт 4.1.2.5.Rembrandt Рембранд 4.1.2.5. Rhein Рейн, фонет. РайнRemda-Teichel Ремда-Тайхел ренийRemer Ремер Rheinbach РайнбахRemich Ремих Rheinberg РайнбергRemmert Ремерт Rheinberger РайнбергерRems Ремс Rheindahlen РайндаленRemstal Ремстал 4.2.3.1. Rheine РайнеRemscheid Ремшайд Rheinfelden РайнфелденRenate Ренате Rheinhessen РайнхесенRenchen Ренхен Rheinland Райнланд/РеванияRendsburg Рендсбург Rheinland-Pfalz Райнланд-Пфалц/Rendschmidt Рендшмит 4.1.2.5. Ренания-ПфалцRenker Ренкер Rheinländer РайнлендерRenn Рен Rheurdt Рьорт 2.5.5., 4.1.2.5.Renneberg Ренеберг Rheydt Райт 4.1.2.5.Renner Ренер Rhoda РбдаRentsch/ Rentzsch Ренч 4.2.5.7. Rhoda Рьода

Page 163: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Rockenfeiler- 162 -Rhodos

Rhodos Р0ДОС Riewa Рйва 2.3.1.Rhomberg Ромберг Riewald Рйвалд 2.3.1.Rhon Рон Riewerts Рйвертс 2.3.1.Rhön Рьон Riexinger Рйксингер 2.3.1.Ribbentrop Рйбентроп Riffel РйфелRichard Рихард Riffelmacher РйфелмахерRicharda Рихарда Riga РигаRichardt Рйхарт 4.1.2.5. Rigobert РйгобертRichartz Рйхарц 4.2.5.1. Rilke РйлкеRichtenberg Рйхтенберг Rimbach РймбахRichter Рйхтер Rimpar Рймпар

скала на Рйхтер Rindt Ринт 4.1.2.5.Rick Рик Rinecker РйнекерRickheit Рйкхайт Ring РингRidil Рйдил Ringelai РйнгелайRiebeck Рйбек Ringelnatz Рйнгелнац 4.2.5.1.Rieck Рик 2.3.1. Ringer/ Ringger РйнгерRiecke Рйке 2.3.1. Rinser РйнзерRiedel Рйдел 2.3.1. Risch РишRieden Рйден 2.3.1. Risse РйсеRieder Рйдер 2.3,1. Rist РистRiedl Рйдъл 2.3.1., 2.8,1. Rita РитаRiedner Рйднер 2.3.1. Rittberg РйтбергRiefenstahl Рйфенщад 2.3.1. Rittberger РйтбергерRiegel Рйгел 2.3.1. Ritter РйтерRiegler Рйглер 2.3.1. Ritterhude Рйтерхуде 4.3.1.5.Riehl Рил 2.3.1., 2.3.3. Rittig РйтигRiehn Рин 2.3.3. фонет. Рйтих 4.1.3.5.Riekofen Рйкофен 2.3.1. Rittler РйтлерRiemann Рйман 2.3.1. Ritz Риц 4.2.5.1.Riemelt Рймелт 2.3.1. Ritzer Рйцер 4.2.5.1.Riemenschneider Рйменшнаидер 2.3.1. Ritzsch Рич 4.2.57.Riemer Рймер 2.3.1. Rix РиксRiemschneider Рймшнайдер 2.3.1. Röber РьоберRier Рир 2.3.1. Robert РобертRies Рис 2.3.1. Roberta РобертаRiesa Риза 2.3.1. Roberte РобертеRiesel Рйзел 2.3.1. Rochlitz Рбхлиц 4.2.5.1.Riethmüller Рйтмюлер 2.3,1. Rochus РбхусRietschel Рйчел 2.3.1. Rockenfeller Рокенфелер

Page 164: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 163 - RosenbergerRöckl

Röckl Рьокъл 2.8.1. Rolf-Dieter Ролф-ДйтерRoda Рода Rolland РоландRodach Родах Rölleke РьолекеRoda Roda Рода Рода Rollig РолигRodeit Родайт фонет. Ролих 4.1.3.5.Rödel Рьодел Rollmann РолманRodgau Родгау Rollwitz Ролвиц 4.2.5.1.Rödgen Рьодген Rolly РолиRödiger Рьодигер Rolshoven РолсхофенRoeber Рьобер Rom РимRoediger Рьодигер Roman РоманRoeloffs Рьолофс Romanshorn РомансхорнRoerich Рьорих Rombach РомбахRoesberg Росберг 2.4.4. Römer РьомерRoesch Рьош Romert РомертRoetgen/ Roettgen Рьотген Romm РомRoger Рогер/ Роджър/ Роже Rommel РомелRöger Рьогер Rommerskirchen РомерскирхенRogg Рог 4.1.3.1. Ronald РоналдRogge Pore 4.1.3.1. Ronstedt Ронщет 4.1.2.5.Röggla Рьдгла 4.1.3.1. Röntgen Рьонтген/ рентгенRögl Рьогьл 2.8.1. Roos Рос 2.4.2.Rohde Роде Roppert РопертRöhl Рьол Rosa РозаRöhm Рьом Rosalie Розалие 2.3.2.Rohmann Роман Rosalinde РозалйндеRöhner Рьонер Rosamunde РозамундеRöhnert Рьонерт Rosbach РосбахRohr Рор Rosch РошRohrau Рорау Rose РозеRöhrich Рьорих Rosegger Розегер 4.1.3.1.Rohringer Рорингер Rösel РьозелRöhrl Рьорл Rosemarie РоземариRöhrling Рьорлинг Rosemeyer РоземайерRohrmoser Рормозер Rosenau РозенауRöhrscheid Рьоршайд Rosenbach РбзенбахRohrwasser Рорвасер Rosenbauer РозенбауерRoisdorf Росдорф 2.5.4. Rosenbaum РозенбаумRoland Роланд Rosenberg РозенбергRolf Ролф Rosenberger Розенбергер

Page 165: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Rosenbladt - 164 - Rufus

Rosenbladt/ Розенблат 4.1.2.5.Rosenblatt Rosendahl РозендалRosenfeld РбзенфелдRosenheim РдзенхаймRosenke РдзенкеRosenkranz РозенкранцRosenmüller РйзенмюлерRosennock Рдзеннок 4.3.2.1.Rosenstiel Розенщил 2.3.1.Rosental/ РозенталRosenthal Rösler РьослерRosner РоснерRösrath РьосратRoss/ Roß РосRossbacher РосбахерRoßegger Росегер 4.1.3.1.Rössel РьоселRössing РьосингRoßlau РослауRoßleben РослебенRössler/ Rößler РьослерRossmann РосманRostock PÖCTOK

Roswithaтрад. Рощок 4.2.3.2.Розвйта

Rot РотRotenberg РотенбергRotenberger РотенбергерRotenburg РотенбургRoters РдтерсRoth РотRothaargebirge Ротхаргебирге

Rothemund4.1.2.4.,2.1.2.Ротемунд

Rothenberg РотенбергRothenbuch РдтенбухRothenbucher РотенбюхерRothenburg Рдтенбург

Rother РотерRothermel РотермелRotheul РотойлRothfiiss РотфусRöthgen РьотгенRothmann РотманRothmund РотмундRothpletz Ротплец 4.2.5.1.Rothschild РотшилдRothweiler РотвайлерRotkäppchen Червената шапчицаRotkreuz РоткройцRötscher РьочерRotschild Ротшилд 4.2.5.7.Rotschopf Ротшопф 4.2.5.7.Rott РотRottenburg РотенбургRöttgen РьотгенRöttgermann РьотгерманRottweil РбтвайлRottweiler Ротвайлер

ротвайлерRowohlt РдволтRoxel РокселRübe РибеRüber РюберRubinstein РубинщайнRuck РукRücker РюкерRudelsburg РуделсбургRüdersdorf Рюдерсдорфbei Berlin бай БерлйнRudi РудиRüde РюдеRüdiger РюдигерRudolf/Rudolph РудолфRudolstadt Рудолщат 4.1.2.5.Ruedinger РюдиягерRuf РуфRufus Руфус

Page 166: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Rüge - 165 - Ryssel

Rüge PyreRügen РюгенRüger РюгерRüggeberg Рюгеберг 4.1.3.1.Ruhkopf РукопфRuhla РулаRuhland РуландRühle РюлеRühm РюмRühmann РюманRuhmöller РумьолерRuhr РурRuland РуландRumänien РумънияRummelsburg РумелсбургRummenigge Румените 4.1.3.1.Rumohr РуморRundstedt Рундщет 4.1.2.5.Runge РунгеRüngeling РюнгелингRungenhagen РунгенхагенRunkel РункелRuoff РуофRupert РупертRupp РупRuppelt РупелтRuppert РупертRuppertshein Рупертсхайн 4.2.5.4.

Ruppertshofen Рупертсхофен4.2.5.4.

Ruppertsweiler Рупертсваилер4.2.5.4.

Ruppertszell Рупертсцел 4.2.5.4.Ruppin РупйнRupprecht РупрехтRuprecht РупрехтRur РурRusch РушRüschenbaum РюшенбаумRuss РусRüssel РюселRussland РусияRust Рус?Rüster РюстерRüte РютеRüter РютерRuth РутRüth РютRüthen РютенRüthers РютерсRuthner РутнерRütli РютлиRüttenauer РютенауерRuttmann РутманRybak РйбакRyssel Рйсел

Page 167: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Saale - 166 - Sankt Goar

sSaale Зале 2.1.2.Saaleck Залек 2.1.2.Saalfeld Залфелд 2.1,2,Saane Зане 2.1.2./ са(а)нска

козаSaar Зар, трад. Саар

4.2.2.1.,2.1.2.Saarbrücken Зарбрюкен, трад.

Саарбрюкен 4.2.2.1.,2.1.2.

Saarland Зарланд, трад.Саарланд 4.2,2.1., 2.1.2.

Saarlouis Зарлуй4.2.2.1.,2.1.2.,3.4.

Sabine ЗабйнеSachenbacher-Stehle

Захенбахер-Щеле

Sacher Захер, трад. Сахер сахер

Sacher-Masoch 3äxep-Mä3ox/мазохизъм

Sachs ЗаксSachse ЗаксеSachsen СаксонияSachsen-Anhalt Саксония-АнхалтSachsenhausen ЗаксенхаузенSachsen-Coburg Саксония-КобургSachsenring ЗаксенрингSächsische СаксонскаSchweiz ШвейцарияSackmann ЗакманSaefkow Зефков

фонет. Зефко 4.2.1.1.Saerbeck Зарбек 2.1.3., 2.2.2.Saf(f)ran Зафран

Sägebrecht ЗегебрехтSager ЗагерSagner ЗагнерSailer ЗайлерSalber ЗалберSalchow Залхов

фонет. Залхо 4.2.2.1.Salmen ЗалменSalomon Заломон

библ. СоломонSalzach ЗалцахSalzburg ЗалцбургSalzgitter ЗалцгитерSalzkammergut ЗалцкамергутSalzwedel ЗалцведелSämann ЗеманSämisch ЗемишSammer ЗамерSamstag ЗамстагSand ЗандSandberg ЗандбергSandberger ЗандбергерSandbichler ЗандбихлерSandbothe ЗандботеSander ЗандерSanders ЗандерсSandhausen ЗандхаузенSandig Зандиг

фонет. Зандих 4.1.3.5.Sändig Зандиг

фонет. Зендих 4.1.3.5.Sandmann Зандман/ също СънчоSandra ЗандраSandrock ЗандрокSänger ЗенгерSankt Augustin Занкт АугустинSankt Gallen Занкт Гален

трад. Санкт ГаленSankt Gilgen Занкт ГйлгенSankt Goar Занкт Гоар

Page 168: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schaufler- 167 -Sankt Goarhausen

Sankt Занкт Гоарсхаузен Schachner ШахнерGoarshausen Schad ШадSankt Ingbert Занкт Ингберт Schade ШадеSankt Яхимов (чеш.) Schadow ШадовJoachimsthal истор. Занкт фонет. Шадо 4.2.1.1.

Йоахимстал Schaeffer Шеферталер, долар Schaephuysen Шапхюзен

Sankt Moritz Занкт Мориц 2.1.3.,4.2.1.2.,2.7.1.Sankt Petersburg Санкт Петербург Schaerer ШерерSankt Pölten Занкт Пьолтен Schäfer ШеферSann Зан Schaffeihuber ШафелхуберSara Зара Schäffer ШеферSarach Зарах Schaffhausen ШафхаузенSarah Зара Schäffler ШефлерSarrazin Зарацин Schaffrath ШафратSartorius Зарториус Schaidhammer ШайдхамерSascha Заша Schafhäutl Шафхойтъл 2.8.1.Sass/ Saß Зае Schaidinger ШайдингерSasse Засе Schaffe ШайлеSassenberg Засенберг Schalk ШалкSassnitz/Saßnitz Засниц 4.2.5.1. Schalke 04 „Шалке 04“Satrup Затруп Schall ШалSatteldorf Зателдорф Schaffer ШалерSattler Затлер Schanfigg Шанфиг 4.1.3.1.Säuberkrüb Зойберкрюб Schanze ШанцеSauer Зауер Schanzenbach ШанценбахSauerbier Зауербир Schappler ШаплерSauerbronn Зауерброн Scharbeutz Шарбойц 4.2.5.1.Sauerland Зауерланд Schäret ШерерSaur Заур Scharf ШарфSauser Заузер Schärf ШерфSaxen Заксен Scharhörn Шархьорн 4.3.1.5.Saxenegg Заксенег 4.1.3.1. Scharkus ШаркусSchaaf Шаф 2.1.2. Scharnhorst ШарнхорстSchaal Шал 2.1.2. Scharping ШарпингSchaan Шан 2.1.2. Schashagen ШасхагенSchaarschmidt Шаршмит Schaub Шауб

2.1.2.,4.1.2.5. Schäuble ШойблеSchaber Шабер Schaukai ШаукалSchabowski Шабовски Schaufler Шауфлер

Page 169: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schäufler - 168 - Schilcher

Schäufler Schaupp Schauwecker Schädlich Schaefer/ Schaeffer Schaumburg Scheck Scheden Scheel Scheele

Scheeßel Scheffauer Scheffel Schefke Scheibe Scheibeireiter Scheidemann Schneidemühl1 Schneidemühl2

Scheider Scheidl Schein Scheitz Schelcher Schelklingen Schell Schellenberg Schellhaas Schellheimer Schellhorn Schelling Schemann Schempp Schenck Schenda Schengen

Шойфлер UläynШаувекер ШедлихШефер

ШаумбургШекШеденШел 2.2.4.Шеле, трад. Шееле/ шелйт трад. шеелйт 2.2.4. Шесел 2.2.4.ШефауерШефел Шефке ШайбеШайбелрайтер ШайдеманШнайдемюл* Пйла (пол.) истор. Шнайдемюл2 ШайдерШайдъл 2.8.1.ШайнШайц4.2.5.1.Шелхер Ш&лклингенШелШеленбергШелхас 2.1.2.Шелхаймер Шелхорн ШелингШемапШемп 4.1.1.2.ШенкШендаШенген трад. Шенген

Schenk Schenker Schentke Schepmann Schepping Scherchen Scherer Schering Schermann Scherschel Scherzer Scherzinger Schettler Scheubel Scheuble Scheuer Scheumann Scheunemann Scheuregger Scheurer Scheutz Schick Schickedanz Schickeneder Schicklgruber Schied Schiede Schiefer Schiel Schiele Schieler Schierack Schiereck Schierschnitz

Schießl Schiffer Schiffher Schikaneder Schilcher

ШенкШенкерШенткеШепманШепингШерхенШерерШерингШ^рманШершелШерцерШерцингерШетлерШойбелШойблеШойерШойманШойнеманШойрегер 4.1.3.1.ШойрерШойц 4.2.5.1.ШикШйкеданцШикенедерШйкългрубер 2.8.1.Шид 2.3.1.Шйде 2.3.1.Шйфер 2.3.1.Шил 2.3.1.Шйле 2.3.1.Шйлер 2.3.1.Шйрак 2.3.1.Шйрек 2.3.1.Шйршниц2.3.1.,4.2.5.1.Шйсъл 2.3.1., 2.8.1.ШйферШйфнерШиканедерШйлхер

Page 170: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schmeisser- 169 -Schild

Schild Шилд Schleswig ШлезвигSchildkraut Шйлдкраут фонет. ШлезвихSchildt Шилт 4.1.2.5. 4.2.2.1.,4.1.3.5.Schiller Шйлер Schleswig- Шлезвиг-ХолщайнSchilling Шйлинг Holstein фонет. Шлезвих-Schillingsfürst Шйлингсфюрст ХолщайнSchimanski Шимански 4.2.2.1.,4.1.3.5.,5.1.Schimmel Шймел Schleuning ШлойнингSchindler Шйндлер Schleuse ШлойзеSchinkel Шйнкел Schleusingen ШлойзингенSchinz Шинц Schley ШлайSchippan Шйпан Schlick ШликSchipp erges Шйпергес Schliemann Шлйман 2.3.1.Schirach Шйрах Schliersee Шлйрзе 2.3.1., 2.2.4.Schirmacher Шйрмахер Schlimme ШлймеSchirmer Шйрмер Schiink ШлйнкSchirrmacher Шйрмахер Schlinkert ШлйнкертSchirrmeister Шйрмайстер Schlitz Шлиц 4.2.5.1.Schivelbein Швйдвин (пол.) Schlobinski Шлобйнски

истор. Шйфелбайн Schlöffel ШльофелSchkeuditz Шкойдиц 4.2.5.1. Schlögl Шльогъл 2.8.1.Schladming Шладминг Schlömer ШльомерSchlaf Шлаф Schlöndorff ШльондорфSchlange Шланге Schloo Шло 2.4.2.Schlauch Шлаух Schlosser ШлосерSchlawe Славно (пол.) Schlösser Шльосер

истор. Шлаве Schlote ШлотеSchlee Шле 2.2.4. Schluchsee Шлухзе 4.1.3.6., 2.2.4.Schleener Шленер 2.2.4. Schlumberger ШлумбергерSchlegel Шлегел Schlünsen ШлюнзенSchleicher Шлайхер Schmalenbach ШмаленбахSchleiermacher Шлайермахер Schmalholz ШмалхолцSchleif Шлайф Schmalkalden ШмалкалденSchleifer Шлайфер Schmaltz Шмалц 4.2.5.1.Schleker Шлекер Schmalz ШмалцSehlem ihl Шлемил/ Шлемйл Schmauch ШмаухSchlemme Шлеме Schmaus ШмаусSchlemmer Шлемер Schmeckenbecher ШмекенбехерSchlesien Силезия Schmeisser/ Шмайсер/ шмайзерSchlesinger Шяезингер Schmeißer

Page 171: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schmeling - 170 - Schöneck

Schmeling Schneller Schmelt Schmelzer Schmerl Schmickl Schmid Schmidt Schmidt Schmidtke Schmied Schmiedecke Schmiedel Schmiedt Schminck Schmirgal Schmitt Schmitz Schmökel Schmorl Schmuck Schmücke Schmundt Schnabl Schnalenberg Schnarrenberger Schnebel Schnecke Schnee Schneeberger Schneewittchen Schneider Schnell Schnelldorfer Schneverdingen Schnier Schnitger Schnitter Schnittke Schnitzenbaumer

ШмелингШмелерШмелтШмелцерШмерлШмйкъл 2.8.1.ШмидШмйдъл 2.8.1.Шмит 4.1.2.5.Шмйтке4.1.2.5.Шмид 2.3.1.Шмйдеке 2.3.1.Шмйдел 2.3.1.Шмит 2.3.1., 4.1.2.5.ШминкШмйргалШмитШмиц 4.2.5.1.ШмьокелШморлШмукШмюкеШмунт 4.1.2.5.Шнабьл 2.8.1.Шналенберг Шнаренбергер ШнебелШнекеШие 2.2.4.Шнебергер 2.2.4.СнежанкаШнайдер/ шнайдер ШнелШнелдорферШнефердингенШнйр 2.3.1.ШнйтгерШнйтерШнйткеШнйценбаумер4.2.5.I.

Schnitzler Schnoor Schnorr Schnückel Schnur Schnürer Schöbel Schober Schöberl Schobert Schobinger Schoch Schock Schockemöhle Schockenhoff Schöder Schoeck Schoenflies

Schöffel Schöggl

Scholl Schollbrunn Schölt Schölte Scholten Scholz Schomburg Schön Schonach Schönau Schönberg Schönborn Schönbrunn Schönebeck Schöneberg Schöneberger Schöneborn Schöneck

Шнйцлер 4.2.5.1.Шнор 2.4.2.ШнорШнюкелШнурШнюрерШобел 4.2.3.3.Шобер Шоберл 4.2.3.3.ШобертШобингерШохШок Шокемьоле Шбкенхоф Шбдер 4.2.3.3.Шок 4.2.3.3.Шбнфлис4.2.3.3., 2.3.1.Шбфел 4.2.3.3. Шогьл4.2.3.3., 2.8.1.,4.1.3.1. ШолШблбрунШолтШолтеШблтенШолцШомбургШон 4.2.3.3.ШбнахШонау 4.2.3.3.Шднберг 4.2.3.3.Шонборн 4.2.3.3.Шбнбрун 4.2.3.3. Шонебек 4.2.3.3.Шбнеберг 4.2.3.3.Шбнебергер 4.2.3.3.Шонеборн 4.2.3.3. Шбнек 4.2.3.3.

Page 172: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schönefeld - 171 - Schüler

Schönefeld Шбнефелд 4.2.3.3.Schönegg Шонег 4.2.3.3., 4.1.3.1.Schönemann Шонеман 4.2.3.3.Schönenborn Шоненборн 4.2.3.3.Schönenberg Шоненберг 4.2.3.3.Schöner Шбнер 4.2.3.3.Schönewolf Шоневолф 4.2.3.3.Schönfeld Шонфелд 4.2.3.3.Schongauer ШбнгауерSchönhammer Шонхамер 4.2.3.3.Schöningen Шонинген 4.23.3.Schöningh Шонинг

4.2.3.3., 4.2.4.2.Schöntal Шонтал 4.233.Schopenhauer ШопенхауерSchöpf Шопф 4.23.3.Schoppendorf ШопендорфSchöps Шопс 4.23.3.Schorn ШорнSchornagel ШорнагелSchörner Шбрнер 4.233.Schorsch ШоршSchoss/ Schoß ШосSchossig/ ШбсигSchoßig фонет. Шосих 4.13.5.Schostok Шосток 4.23.2.Schötmar Шбтмар 4.2.33.Schott ШотSchottel ШбтелSchottelius ШотелиусSchottenloher ШотенлоерSchottland ШотландияSchrader ШрадерSchräg ШрагSchräg ШрегSchramm ШрамSchrammel ШрамелSchreck ЩрекSchrecker ШрекерSchreiber Шрайбер

Schreier ШрайерSchreiner ШрайнерSchreker Шрекер

(композитор)Schrems ШремсSchrickel ШрйкелSchriefers Шрйферс23.1.Schrobenhausen ШробенхаузенSchröder ШрьодерSchrödinger ШрьбдингерSchröer ШрьоерSchroers ШрьбрсSchröpfer ШрьопферSchroth ШротSchrötter ШрьотерSchröttner ШрьотнерSchrowange ШровангеSchubart ШубартSchübel Шубел 4.23.3.Schubert ШубертSchuch ШухSchuchard ШухардSchuchardt/ ШухартSchuchart 4.1.2.5.Schuchhardt Шухарт

фонет. Шуххарт 4.2.4.6.,4.1.2.5.

Schuchmann ШухманSchuck ШукSchücking Шукинг 4.23.3.Schudt Шут 4.1.2.5.Schuh ШуSchuhbeck ШубекSchuhhard ШухардSchuhmacher ШумахерSchukowski ШуковскиSchüle Шуле 4.2.23.Schülke Шулке 4.23.3.Schuler ШулерSchüler Шулер 4.2.33.

Page 173: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schwechat- 172 -Schulmeister

Schulmeister Шулмайстер Schwab ШвабSchulte Шулте Schwabach ШвабахSchultheis/ Шултхайс 4.1.2.4. Schwaben ШвабияSchultheiß Schwabing ШвабингSchultz Шулц 4.2.5.1, Schwäbisch ШвебишSchultze Шулце 4.2.5.1. Gmünd ГмюндSchulz Шулц Schwäbisch Hall Швебиш ХалSchulze Шулце Schwach ШвахSchumacher Шумахер Schwadorf ШвадорфSchuman Шуман Schwaetzer Швецер 4.2.5.1.Schumann Шуман Schwaiger ШвайгерSchummer Шумер Schwalbe ШвалбеSchunck Шунк Schwaller ШвалерSchüpfheim Шупфхайм 4.2.33. Schwalm ШвалмSchupp Шуп Schwalmtal ШвалмталSchuppanzigh Шупанциг Schwan ШванSchuppener Шупенер Schwander ШвандерSchurich Шурих Schwandorf ШвандорфSchuricht Шурихт Schwandt Швант 4.1.2.5.Schuricke Шурике Schwaner ШванерSchurig Шуриг Schwanke Шванке

фонет. Шурих 4.13.5. Schwann ШванSchürle Шурле 4.23.3. швйнова клеткаSchür mann Шурман 4.23.3. Schwantes ШвантесSchur/ Schurr Шур Schwanz ШванцSchürrle Шурле 4.23.3. Schwartau ШвартауSchuschnigg Шушниг 4.13.1. Schwartz Шварц 4.2.5.1.Schüssel Шусел 4.2.33. Schwartzerdt Шварцерт 4.2.5.1.Schüssler/ Шуслер 4.233. Schwarz ШварцSchußler Schwarza ШварцаSchuster Шустер Schwarzbach ШварцбахSchütt Шут 4.233. Schwarzenbach ШварценбахSchütte Шуте 4.233. Schwarzenegger ПМрценегер 4.13.1.Schütter Шутер Schwarzer ШварцерSchütter Шугер 4.23.3. Schwarzes Meer Черно мореSchüttorf Шуторф 4.233. Schwarzkopf ШварцкопфSchütz Шуц 4.2.33., 4.2.5.1. Schwarzmüller ШварцмюлерSchützeichel Шуцайхел Schwarzwald Шварцвалд

4.233.,4.2.5.1. Schwätzer Швецер 4.2.5.1.Schwaab Шваб 2.1.2. Schwechat Швехат

Page 174: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Schweden - 173 - Seifrit

Schweden Schwedt Schweiger/ Schweigger Schweikle Schweinberger Schweindl Schweinfurt Schweinitz Schweins Schweinsberg Schweinsburg Schweinsteiger Schweisig

Schweitzer Schweiz Schweim Schwenck Schwender Schwendt Schwenke Schwenkreis Schwenningen Schwentke Schwentner Schweppe Schweppes

Schwerd Schwerin Schwesig

Schwietzer Schwing Schwinger Schwitters Schwob Schwochow

ШвецияШвет 4.1.2.5.Швайгер

ШвайклеШвайнбергер Швайндъл 2.8.1.ШвайнфуртШвайниц 4.2.5.1.ШвайнсШвайнсберг Швайнсбург Швайнщайгер Швайзиг, фонет.Швайзих 4.1.3.5.Швайцер 4.2.5.1.ШвейцарияШвелмШв£нкШвбндерШвент 4.1.2.5.Швенке Швенкрайс ШвенингенШвенткеШвентнерШвепеШвепес, трад.Швепе/ швепеШвердШверйн Швезиг, фонет. Швезих 4.1.3.5.Швйцер 2.3.1., 4.2.5.1. ШвингШвйнгерШвйтерсШвобШвохов, фонет.Швохо 4.2.1.1.

Schwyz Schwyzer Schygulla Sebastian Sebnitz Sechter Seck Seebacher Seebold Seebuck Seebühl Seefeldt Seefried Seeger Seehofer Seelbach Seelenbinder Seeler Seeliger Seelitz Seelmann Seesitsch Seffi Seger Seggerde Seghers Segmüller Seher Sehlde Seibicke Seiboldsdorf Seibt Seidel Seidemann Seider Seidl Seifert/ Seiffert/ Seyfert/ Seyferth Seifried Seifrit

ШвицШвйцерШйгулаЗебастианЗебниц 4.2.5.1.ЗехтерЗекЗебахер 2.2.4.Зеболд 2.2.4.Зебук 2.2.4.Зебюл 2.2.4.Зефелт 2.2.4.,2.1.2.Зефрид 2.2.4.» 2.3.1.Зегер 2.2.4./ зегеркаЗехофер 2.2.4.Зелбах 2.2.4.Зеленбиндер 2.2.4.Зелер 2.2.4.Зелигер 2.2.4.Зелиц 2.2.4., 4.2.5.1.Зелман 2.2.4.Зезич 2.2.4.ЗефиЗегер/ зегеров конусЗегерде 4.1.3.1.ЗегерсЗегмюлерЗеер 2.2.5.ЗелдеЗайбикеЗайболдсдорфЗайбтЗайделЗайдеманЗайдерЗайдъл 2.8.1.Зайферт

Зайфрид 2.3.1.Зййфрит

Page 175: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Seifritz ~ 174 - Siemens

SeifritzSeilerSeipelSeiterSeitherSeitzSelbSelbachSelig

SelmaSelzSemmelSemmel weisSemmering

Seniler/ SemmlerSempachSemperSem rauSendetSendenhorstSenkelSennSennerSensSeniaSeppSeraphSerbienSerbserSetheSeubertSeverin SeyboldsdorfSeyfert/ SeyferthSeyfriedSeyß-Inquart s-Gravenhage Sibbel

Зайфриц 4.2.5.1.ЗайлерЗайпелЗайтерЗайтерЗайц 4.2.5.1.ЗелбЗелбахЗелиг, фонет, Зелих4.1,3.5.ЗелмаЗелцЗемелЗемелвайсЗемеринг, трад.СемерингЗемлерЗемпахЗемперЗемрауЗенделЗенденхорстЗенкемЗенЗенерЗенсЗентаЗепЗерафСърбияЗербзерЗетеЗойбертЗеверйн/ ЗеверинЗайболдсдорфЗайфертЗайфрид 23.1.Зайс-ИнквартХагаЗйбел

Siber Sibylle

SichrdlSick Sickingen Sickinger Siebach Sieben Siebenbürgen

Siebengebirge

Siebenhaar Sieber Siebert Siebke SieboldSiebs Sieburg Siefermann Sieg Siegburg SiegelSiegel mann Siegen Siegenthaler Siegert Siegesmund Siegfried Siegl Sieglind Sieglinde

Siegmund SielandSielmann Sielschott Siemens

ЗйберЗибйле, митол.СибнлаЗйхарт 4.1.2.5.ЗикЗйкингенЗйкингерЗйбах 2.3.1.Зйбен 2.3.1.Седмиградско/ Трансилвания Зйбенгебирге/ Седмогбрие 2.3.1.ЗйбенхарЗйбер 2,3.1.Зйберт 2.3.1.Зйбке 2.3.1.Зйболд 2.3.1.Зибс 2.3.1.Зйбург 2.3.1. Зйферман 2.3.1, Зиг 2.3.1.Зйгбург 2.3.1.Зйгел 2.3.1.Зйгелман 2.3.1.Зйген 2.3.1.Зйгенталер 2.3.1.Зйгерт 2.3.1.Зйгесмунд 2.3.1.Зйгфрид 2.3.1.Зйгьл 2.8.1.Зйглинд 2.3.1. Зиглйнде/ адапт.Зиглйнда 2.3.1.Зйгмувд 2.3.1.Зйланд 2.3.1.Зйлман 2.3.1.Зйлшот 2.3.1.Зйменс, трад. Сименс/ сйменс, сйменсов газ 2.3.1.

Page 176: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Siems - 175 - Sophokles

Siems Зймс 2.3.1.Siepen Зйпен 2.3.1.Siepmann Зйпман 2.3.1.Sievers Зйверс/ Зйферс 2.3.1.Sievert Зйверт/ сйверт 2.3.1.Sigbert ЗйгбертSigfrid ЗйгфридSigismund Зйгисмунд

трад. СигмзмундSigl Зйгьл 2.8.1.Sigloch ЗйглохSigmar ЗйгмарSigmaringen ЗйгмарингенSigmund ЗйгмундSigrid ЗйгридSigrist Зйгрист/ ЗигрйстSigrun ЗйгрунSigurd ЗйгурдSilber ЗйлберSilberling ЗйлберлингSilbermann ЗйлберманSilbernagl Зйлбернагьл 2.8.1.Silke ЗйлкеSill ЗилSimme ЗймеSimmel ЗймелSimmental Зйментал

сйменталско говедоSimmer Зймер

сймеров пръстен, семеринг

Simmering ЗймерингSimon Зймон, бибп. СимбнSimone ЗимбнеSimrock ЗймрокSimsa ЗймзаSindelfingen ЗйнделфингенSingen ЗйнгенSinger ЗйнгерSinn Зин

Sinniger Sinntal Sinowatz Sinsheim Sitten Skandinavien Skorzeny Skylla Slowakei Slowenien Snethlage Sode Söder SodtkeSoest Söhlde Söhlden Sohn Sokrates Solbach Sölden Solingen

Sollfeiner Solothurn Soltau Sommer Sömmerda Sommerfeld Sommerfeldt Sonderegger Sonja Sonnabend Sonneberg Sonnemann Sonnenschein Sonnewalde Sonntag Sonthofen Sophie Sophokles

ЗйнигерЗйнталЗйновац 4.2.5.1.ЗйнсхаймЗйтенСкандинавияСкорцениСкйла/ СцйлаСловакияСловенияСнетлагеЗодеЗьодерЗотке 4.1.2.5.Зост 2,4.4.ЗъолдеЗьолденЗонСократЗолбахЗьолденЗолинген, трад.Солинген 4.2.2.1.ЗолфелнерЗолотурпЗблтауЗомерЗьомердаЗомерфелдЗомерфелт 4.1.25.Зондерегер 4.13.1.ЗоняЗонабендЗонебергЗонеманЗоненшайнЗоневалдеЗонтагЗонтхофен 4.1.2.4.Зофй 2.3.1.Софокъл 2.8.1.

Page 177: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Stamitz- 176 -Sorge

Sorge Зорге Splett ШплетSöring Зьоринг Spoerl ШпьорлSpachingen Шпахинген Spoerle ШпьорлеSpahn Шпан Spohn ШпонSpahrbier Шпарбир 2.3.1. Spohr ШпорSpalt Шпалт Sponheimer ШпонхаймерSpamer Шпамер Sponheuer ШпбнхойерSpandau Шпандау Spörl ШпьорлSpangenberg Шпангенберг Spörlin ШпьорлинSpanien Испания Spranger ШпрАнгерSpatz Шпац 4.2.5.1. Sprecher ШпрехерSpecht Шпехт Spree ШпреSpeer Шпер 2.2.4. трад. Шпрее 2.2.4.Speicher Шпайхер Spreenhagen Шпренхаген 2.2.4.Speidel Шпайдел Sprengel ШпренгелSpeier Шпайер Sprick ШприкSpengemann Шпенгеман Springborn ШпрйнгборнSpengler Шпенглер Springer ШпрйнгерSpenner Шпенер Sprißler ШпрйслерSperber Шпербер Spritzendorfer ШпрйцендорферSperger Шпергер 4.2.5.1.Sperlich Шперлих Sprockhövel Шпрокхьбфел/Sperling Шперлинг ШпрокхьофелSpessart Шпесарт Sprunghofer ШпрунгхоферSpeyer Шпайер Spychiger ШпюхигерSphinx Сфинкс Spyri ШпйриSpiecker Шпйкер 2.3.1. трад. Спйри 4.2.3.2.Spiel Шпил 2.3.1. Staab Щаб 2.1.2.Spieler Шпйлер 2.3.1. Stade ЩадеSpies/ Spieß Шпис 2.3.1. Stadeler ЩаделерSpiller Шпйлер Stadler ЩадлерSpillner Шпйлнер Stadthagen Щатхаген 4.1.2.5.Spindler Шпйндлер Stadtmüller Щатмюлер 4.1.2.5.Spingier Шпйнглер Staeck ЩекSpinnen Шпйнен Staedtler Щетлер 4.1.2.5.Spinner Шпйнер Staffelstein ЩафелщайнSpittal Шпитал Stahl Щалan der Drau ан дер Драу Staiger ЩайгерSpitzer Шпйцер 4.2.5.1. Stakendorf ЩакендорфSpitzweg Шпйцвег 4.2.5.1. Stamitz Щамиц 4.2.5.1.

Page 178: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Stenzel- 177 -Stamm

Stamm Щам Stempfle ЩемпфлеStammler Щамлер Stein ЩайнStampfer Щампфер Steinach ЩайнахStang Щанг Steinbach ЩайнбахStangl Щангъл 2.8.1. Steinbacher ЩайнбахерStappenbeck Щапенбек Steinbauer ЩайнбауерStarck Щарк Steinbrenner ЩайнбренерStargard Щаргард Steinbrück ЩайнбрюкStargardt Щаргарт 4.1.25. Steinburg ЩайнбургStarhemberg Щаремберг 4.2.43. Steiner ЩайнерStark Щарк/ щаркефект Steinfurt ЩайнфуртStarke Щйрке Steingaden ЩайнгаденStarkebaum Щаркебаум Steinhagen ЩайнхагенStarnberg Щарнберг Steinhauer ЩайнхауерStärz Щерц Steinhausen ЩайнхаузенStassfurt Щасфурт Steinhorst ЩайнхорстStaub щауб Steinig Щайниг, фонет.Staudhammer Щаудхамер Щайних 4.135.Staudte Щауте 4.1.25. Steiniger ЩайнигерStaufer Щауфени Steinigtwolmsdorf ЩайниггволмсдорфStauffenberg Щауфенберг Steininger ЩййнингерStaupitz Щаупиц 4.25.1. Steinitz Щайниц 4.25.1.Stauß Щаус Steinke ЩайнкеStebbach Щеббах 4.1.1.2. Steinkogler ЩайнкоглерStechow Щехов Steinmeier Щайнмайер

фонет. Щехо 4.2.1.1. Steinmetz Щайнмец 4.25.1.Steeger Щегер 2.2.4. Steitz Щайц 4.25.1.Stefan Щефан, рядко Стефан Stekel ЩекелStefanie Щефани/ Щефани Stellmacher Щелмахер

23.1. Stelzer ЩелцерSteffen Щефен Stelzl Щелцъл 2.8.1.Stefferl Щеферл Stelzle ЩелцлеSteffi Щефи Stemwede ЩемведеSieger Щегер Stempel ШемпелSteglich Щеглих Stempfle ЩемпфлеSteglitz Щеглиц 4.25.1. Stendal ЩендалStegmann Щегман Stender ЩендерStegner Щегнер Stenner ЩенерSteiff Щайф Stennes ЩенесSteiermark Щйрия Stenzel Щ£нцел

Page 179: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 178 - StranitzkyStephan

Stephan Щефан Stockholm СтокхолмStephanie Щефани/ Щефанй Stockhorst Щокхорст

2.3.1. Stockinger ЩокингерSteppberger Щепбергер Stöckl Щьокъл 2.8.1.Stern Щерн Stöckli ЩьоклиSternefeld Щернефелд Stoecker ЩьокерSternkopf Щернкопф Stodollick ЩодоликSterz Щерц Stöffler ЩьофлерStettin Шчечин (пол.) Stöger Щьогер

истор. Щетйн Stoiber ЩойберStettner Щетнер Stolberg ЩолбергSteudel Щойдел Stoll ЩолSteuerberg Щойерберг Stollen ЩоленSteuerwaldt Щойервалт 4.1.2.5. Stolpen ЩолпенStewens Щевенс Stoltenberg ЩолтенбергStich Щих Stoltz Щолц 4.2.5.1.Stichel Щйхел Stoltze Щолце 4.2.5.1.Stickel Щйкел Stolz ЩолцStickl Щйкъл 2.8.1. Stölzl Щьблцъл 2.8.1.Stiefel Щйфел 2.3.1. Stoppelkamp ЩопелкампStieglitz Щйглиц 2.3.1., 4.2.5.1. Storch ЩорхStieler Щйлер 2.3.1. Storchenau ЩорхенауStier Щир 2.3.1. Storfer ЩорферStierlitz Щйрлиц 2.3.1.,4.2.5.1. Stork ЩоркStifter Щйфтер Storll ЩорлStihl Щил Storm ЩормStimm Щим Stormarn ЩормарнStimpfle Щймпфле Störnstein ЩьорнщайнStingl Щйнгьл 2.8.1. Storrer ЩорерStinnes Щйнес Störtebecker/ ЩьортебекерStitzer Щйцер 4.2.5.1. StörtebekerStixenstein Щйксенщайн Stoß ЩьосStobbe Щобе Stötzel Щьоцел 4.2.5.1.Stöbe Щьобе Stowasser ЩовасерStobl Щобъл 2.8.1. Strache ЩрахеStock Щок Strachwitz Щрахвиц 4.2.5.1.Stocker Щокер Strack ЩракStöcker Щьокер Straelen Щрален 2.1.3., 2.2.2.Stockhausen Щокхаузен Stralsund Щралзунд/ ЩралзундStockheim Щокхайм Stranitzky Щранйцки 4.2.5.1.

Page 180: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Stranz - 179 - Sulzer

Stranz Straß Straßburg

Straßmann Straubenhardt Straubing Straubing-Bogen Strausberg Strauss/ Strauß Strecker Streeruwitz

Streffing Strehle Streiber Streich Streicher Streifling Streitberg Streitberger Streiler Strepp Strerath Streng Stresemann Strickrodt Striedinger Striedter-Temps

Striegel Strienz Strittmatter Ströbele Strobl Strodtbeck. Strothmann Strudel Strumberger

ЩранцЩрасСтрасбург, фонет.Щрасбург/ Страсбур (френ.) 4.2.3.2.ЩрасманЩраубенхарт 4.1.2.5. Щраубинг Щраубинг-Боген ЩраусбергЩраусЩрекерЩрерувиц2.2.4.. 4.2.5.1.Щр&фингЩрелеЩрййберЩрайхЩрайхерЩрайфлинг Щрайтберг ЩрайтбергерЩрелерЩрепЩрератЩренгЩреземан Щрйкрот 4.1.2.5.Щрйдингер 2.3.1.Щрйтер-Темпс2.3.1.. 4.1.2.5.Щрйгел 2.3.1.Щринц 2.3.1.Щрйтматер ЩрьобелеЩробъл 2.8.1.Щротбек 4.1.2.5.ЩротманЩруделЩрумбергер

Strumpf ЩрумпфStriingmann ЩрюнгманStrunk ЩрункStrunz ЩрунцStubenrauch ЩубенраухStuberger ЩубергерStuchlik ЩухликStöcker ЩюкерStuff ЩуфStühlingen ЩюлингенStukenbrok ЩукенброкStülpnagel ЩюлпнагелStumpf ЩумпфStürmer ЩюрмерStütz Щюц 4.2.5.1.Stützer Щюцер 4.2.5.1.Struwwelpeter ЩрувелпетерStürgkh Щюрк 4.1.3,2.Sturm ЩурмSturmfels ЩурмфелсSturzenegger Щурценегер 4.1.3.1.Stuttgart ЩутгартStutthof Щутово (пол.)

истор. ЩутхофSuchanek ЗуханекSuchsland ЗуксландSuess ЗюсSüddeutsche „ЗюддойчеZeitung цайтунг“ 5.3.Süderende ЗюдерендеSudermann ЗудерманSüdhof ЗюдхофSüdpol Южен полюсSuhl ЗулSuhr ЗурSuhrkamp ЗуркампSulamith ЗуламитSulingen ЗулингенSulzbach ЗулцбахSulzer Зулцер

Page 181: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Sylt- 180 -Sülzer

Sülzer Зюлцер Süssmuth ЗюсмутSumann Зуман Suttner ЗутнерSünching Зюнхинг Sven СвенSuppan Зупан Swarowsky СварobскиSuppe Зупе, трад. Супе Swinemünde Швиноуйшче (пол.)Sursee Зурзе 2.2.4. истор. СвйнемюндеSusanne Зузане, адапт. Сузана Syberberg ЗюбербергSuse Зузе Sydow ЗюдовSüskind Зюскинд фонет. Зюдо 4.2.1.1.Süss/ Süß Зюс Syke ЗйкеSüsskind/ Süßkind Зюскинд Sylt Зюлт

Page 182: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Tacke - 181 - Thalhammer

Tacke ТакеTäger TerepTagger Tärep 4.1.3.1.Tandler ТандлерTangerhütte ТАнгерхюте 4.3.1.5.Tännesberg ТенесбергTannhausen ТанхаузенTannhäuser ТанхойзерTapfer ТапферTappert ТйпертTarp ТарпTasche ТйшеTaschner ТашнерTäschner ТСшнерTaube ТаубеTauber ТАуберTäuber ТойберTaubert ТаубертTäubler ТойблерTauentzien Тауенцин 4.2.5.1.Taufstein ТауфщайнTaunus ТаунусTauras ТаурасTauris Таврйда/ Таврия/

ТаврикаTauscher ТаушерTechow Техов

ф он em. Т ехо 4.2.1.1.Tegel ТегелTegernsee Тегернзе 2.2.4.Teich ТайхTeichert ТайхертTeichmann ТайхманTeisendorf Тайзендорф

Teissl Тайсъл 2.8.1.Telemann Т&леманTeil ТелTelmann ТелманTeltschik ТелчикTelschow Телшов

Teltowфонет. Телшо 4.2.1.1.Телтов

Tempelhofфонет. Телто 4.2.1.1.Темпелхоф

Templin ТемплйнTengen ТенгенTennstädt/ Тенщет 4.1.2.5.Tennstedt Teobert ТеобертTeplitz Теплице (чеш.)

Ternitzистор. Теплиц 4.2.5.1.Терниц 4.2.5.1.

Terodde 'ГеродеTesch ТешTeske ТескеTessa ТесаTessin1 ТесйнTessin2 Тичйно (итал.)Tessmer ТесмерTeterow Тетеров

Tettenbornфонет. Тетеро 4.2.1.1.Тетенборн

Teubler ТойблерTeubner ТойбнерTeuchern ТойхернTeuchert ТойхертTeufel ТдйфелTeuschl Тбйшъл 2.8.1.Teutoburger Wald Тевтобургската гораTexingtal ТексинггалThadden ТаденThal ТалThale ТалеThalhammer ТЗлхамер

Page 183: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Tilitzki- 182 -Thalheim

Thalheim Талхайм Thierrichter Тйррихтер

Thallwitz Талвиц 4.2.5.1. 2.3.1.,4.3.1.4.

Thalmann Талман Thiersee Тйрзе 2.3.1., 2.2.4.

Thälmann Телман Thies Тис 2.3.1.Tharandt Тарант 4.1.2.5. Thilde Тйлде

Tharau Владимйрово (рус.) Thill Тилистор. Тарау Thilo Тйло

Thea Тея Thom ТомTheben Тйва Thoma ТомаThedwig Тедвиг Thomas Томас

фонет. Тедвих 4.1.3.5. Thon ТонTheilacker Тайлакер Thorbecke ТорбекеTheiss Тайс Thorn Торун (пол.)Theiß Тиса истор. ТорнTheisseil Тайсзайл 4.2.2,2. Thorsten ТорстенTheissen Тайсен Thrakien/ ТракияThemis Темйда ThrazienThen Тен Thiimmel ТюмелThenius Тениус Thun ТунTheo Тео Thürauf ТюрауфTheobald Теобалд Thurgau ТургауTheoderich Теодерих Thüringen ТюрйнгияTheodor Теодор Thurnau Турнау

адаши. Теодор Thurner ТурнерTherese Терезе Thurneysen ТурнайзенTheresia Терезия 2.3.4. Thuswaldner ТусвалднерTheresienstadt Терезин (чеш.) Thyrnau Тюрнау

истор. Thyssen Тюсен, трад. ТйсенТерезиенщат 2.3.1., Tieck Тик 2.3.1.4.1.2.5. Tiedemann Тйдеман 2.3.1.

Thiede Тйде 2.3.1. Tiefenbach Тйфенбах 2.3.1.Thiel Тил 2.3.1. Tiefensee Тйфензе 2.3.1., 2.2.4.Thiele Тйле 2.3.1. Tielker Тйлкер 2.3.1.Thielen Тйлен 2.3.1. Tiemann Тйман 2.3.1.Thieme Тйме 2.3.1. Tiengen Тйнген 2.3.1.Thiemen Тймен 2.3.1. Tietz Тиц 2.3.1., 4.2.5.1.Thiemig Тймиг, фонет. Тймих Tietze Тйце 2.3.1., 4.2.5.1.

2.3.1., 4.1.3.5. Tigris ТйгърThienemann Тйнеман 2.3.1. Til ТилThierfelder Тйрфелдер 2.3.1. Tilitzki Тилйцки 4.2.5.1.

Page 184: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Treia- 183 -Tilke

Tilke Тйлке Torgau TöprayTill Тил Torge TöpreТШаск Тйлак Torgelow Торгелов, фонет.Tiller Тйлер Торгело 4.2.1.1.Tillessen Тйлесен Torp ТорпTillich Тйлих Torsten ТорстенTillmann Тйлман Töteberg ТьотебергTillmanns Тйлманс Tot/ Toth ТотTilo/Tillo Тйло Totleben ТбтлебенTilly Тйли Tötschinger ТьочингерTim/ Timm Тим Tötter ТьотерTimmermann Тймерман Tottleben ТотлебенTimo Тймо Traisen ТрайзенTimotheos/ Тимотеус Traisenberg ТрайзенбергTimotheus истор. Тимотей 3.3.1. Trakehnen Ясная Поляна (рус.),Tina Тйна истор. Тракенен/Tine Тйне тракенски конTirol Тирбл/ тиролйт Trakl Тракъл 2.8.1.Tirschenreuth Тйршенройт Tramin Термено (итал.)Tischbein Тйшбайн истор. ТрамйнTischler Тйшлер трамйнерTischmeyer Тишмайер Trampert ТрампертTitisee Тйтизе 2.2.4. Trapp ТрапTitisee-Neustadt Титизе-Нойщат Trattnach Тратнах

2.2.4.,4.1.2.5. Traub ТраубTitze Тйце 4.2.5.1. Traude ТраудеTöbben Тьобен Traugott ТрауготTobler Тоблер/ тоблердне Traulsen ТраулзенTodt Тот 4.1.2.5. Traun ТраунToerring/ Törring Тьоринг Traunreut ТраунройтToggenburg Тогенбург 4.1.3.1. Traunstein ТраунщаинTölz Тьолц Trautmann ТраутманTombach Томбах Trautwein Траутвайн/Toni Тони траутдниумTönisvorst Тьонисфорст Trave ТравеTönjes Тьонес 4.3.3.2. Travemünde ТравемюндеTönsmann Тьонсман Traven ТравенTöpfer Тьопфер Traxler ТракслерTöpfner Тьопфнер Trebbin ТребйнToeplitz Тьбплиц 4.2.5.1. Treia Трая

I

Page 185: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Treichel - 184 - Tyrrhenisches Meer

T

Treichel ТрайхелTreitschke ТраичкеTrendelburg ТренделбургTrendelenburg ТренделенбургTrepte ТрептеTreptow Трептов

фонет. Трепто 4.2.1.1.Tresckow Тресков

фонет. Треско 4.2.1.1.Tretsch ТречTrettin ТретйнTreuchtlingen ТройхтлингенTreuse ТройзеTriebensee Трйбензе 2.3.1.,2.2.4.Triebert Трйберт 2.3.1.Trier Трир 2.3.1.Triftlfing Трйфтълфинг 2.8.1.Trimm ТримTritschler ТрйчлерTristan ТрйстанTrittin ТритйнTroger ТрогерTröger ТрьогерTroisdorf Трбсдорф 2.5.4.Troistedt Трощет 2.5.4., 4.1.25.Troll ТролTromlitz Тромлиц 4.2.5.1.Trommler ТромлерTroplowitz Тропловиц 4.2.5.1.Troppmann ТропманTrossel ТроселTrossingen ТросингенTrost ТростTrostius ТростиусTrott Трот

Trotta ТрдтаTrotz Троц 4.2.5.1.Trowe ТровеTrübner ТрюбнерTrude ТрудеTrütsch ТрючTscharner ЧарнерTschechien истор. Böhmen, Чехия,

истор. БохемияTschenstochau Ченстохова (поп.)

истор. ЧенстохауTschirch ЧирхTschirner ЧйрнерTschögglberg Чогьлберг 4.2.5.9.,

4.1.3.1.,2.8.1.TschÖp Чоп 4.2.5.9.TschÖpe Чбпе 4.25.9.Tschorn ЧорнTzschirner Чйрнер 4.25.7.Tübingen ТюбингенTuch ТухTuchei ТухелTuchmacher ТухмахерTucholsky ТухолскиTulln an der Тули ан церDonau ДбнауTungethal ТюнгеталTurrach ТурахTurin ТорйноTürkei ТурцияTutsch ТучTuttlingen ТутлингенTwistringen ТвйстрингенTyll ТилTyrolia Тиролия 2.3.4.Tyrrhenisches ТиранскоMeer мор£

Page 186: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Überlingen - 185 - Urbauer

uÜberlingen Übleis Uckermark Ude Udo Udolph Ueberschär Uebigau- Wahrenbrück Üechtland Uechtritz Uecker Ueckermünde Uedem Uelzen Uerdingen Uhde Uher Uhl Uhl and Uhle Uhlen Uhlenbeck Uhlenbrock Ühlingen- Birkendorf Uhlisch Uhrig

Uhrmacher Uhse Uhu Ukraine

Юберлинген ЮблайсУкермаркУдеУдоУдолф Юбершер Юбигау-Варенбрюк

ЮехтландЮхтриц 4.25.1. Юкер Юкермюнде ЮдемЮлцен ЮрдингенУдеУер, трад. Ухер УлУланд УлеУ лен Уленбек Уленброк Юлинген- Бйркендорф УлишУриг, фонет. Урих4.1.35.УрмахерУзеУху Украйна

Ulbrecht УлбрехтUlbricht УлбрихтUlenspiegel Уленшпигел 2.3.1.UU УлиUlisch УлишUlla УлаUlli УлиUllman/ Ulmann УлманUllner УлнерUllstein УлщанUlm УлмUlrich УлрихUlrich-Pur Улрих-ПурUlrichs УлрихсUlrike УлрйкеUmland УмландUmmendorf УмендорUnbekannt УнбекантUndeutsch УндойчUnger УнгерUngeraten УнгератенUngrad УнградUnna УнаUnruh УнруUnseld УнзелдUnsöld УнзьолдUnstrut УнщрутUnter den Linden Унтер ден ЛйнденUnterdrauburg Дравоград (словен.)

истор. УнтердраубургUnterfranken Долна ФранконияUnterkirnach УнтеркирнахUnterschneidheim УнтершнайдхаймUnterwalden УнтервалденUnverricht Унферрихт 4.3.1.4.Unverzahrt УнферцартUphoff Упхоф 4.2.1.2.Uplegger Уплегер 4.1.3.1.Urach УрахUrbach УрбахUrbauer Урбауер

Page 187: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Urft - 186 - Uznach

Urft УрфтUri УриUrs УрсUrsel УрзелUrsela УрзелаUrsle УрзлеUrsli УрзлиUrsula УрзулаUschi УшиUsedom УзедомUsingen Узинген

Uster Uszkoreit UtaUteUter/ Uther/UtterUttingUtzUweUzUznach

У етерУскорайт 4,2.2.2.УтаУтеУтер

УтингУц 4.2.5.1.УвеУцУцнах

и

Page 188: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 187 - VilshofenVacha

Venn ФенVVacha Фаха

Vennemann ФенеманVenus ВенераVereinigte Staaten Съединени щатиVerena ВеренаVerhaag Ферхаг 2.1.2.,4.3.1.5.Verheugen Ферхойген 4.3.1.5.Verhoeven Ферхьовен 4.3.1.5.

Vaduz Вадуц Versmold ФерсмолдVahsen Фазен Vesenmaier ФезенмайерVaihingen Файинген 4.2.4.2. Vettel ФетелVaihinger Файинген 4.2.4.2. Vetter ФетерVaitl Файгъл 2.8.1. Vettweiß ФетвайсValentin Валентин/ Фалентин Vianden ФйанденValepp Фалеп Vicki Вйки 4.2.5.1.Vanscheidt Фаншайт 4.1.2.5. Victor ВикторVasmer Фасмер Viebig Фйбиг, фонет. ФйбихVater Фатер 2.3.1.,4.1.3.5.Väterchen Frost Дядо Мраз Vielstich Фйлщих 2.3.1.Vaterstetten Фатерщетен Viehhausen Фйхаузен 2.3.1.,2.3.3.,Vattrodt Фатрот 4.1.2.5. 4.2.4.2.Vaupel Фаупел Viehweg Фйвег 2.3.1., 2.3.3.Vechta Фехта Vienenburg Фйненбург 2.3.1.Veddel Федел Vierdanck Фйрданк 2.3.1.Veesenmayer Фезенмайер 2.2.4. Viereck Фйрек 2.3.1.Vegesack Фегезак Vieregg Фйрег 2.3.1., 4.1.3.1.Veh Фе Vieregge Фйреге 2.3.1,,4.1.3.1.Veiel Файел Vierenberg Фйренберг 2.3.1.Veigel Файгел Vierhaus Фйрхаус 2.3.1., 4.3.1.5.Veit/Veith Файт, църк. Вит Vierraden Фйрраден 2.3.1.,Veitshöchheim Файтсхьохайм 4.3.1.4.

фонет. Viersen Фйрзен 2.3.1.Файтсхьоххайм Vietor Фйетор/ Виетор 2.3.2.4.2.5.4.,4.2.4.6. Vigg Фиг 4.1.3.1.

Velbert Фелберт Viktor ВикторVeldeke Фелдеке Villach ФйлахVelden Фелден Villingen ФйлингенVeltins Велтйнс Vils ФилеVeltlin Велтлйн/ Фелтлйн Vilsbiburg ФилсбйбургVenedig Венеция Vilshofen Филсхофен

Page 189: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Viöl - 188 - Vulpius

Viöl ФийолViola ВиолаVirchow Вйрхов, фонет.

Вйрхо/Фйрхо 4.2.1.1.Virnich ФйрнихVischer ФйшерVisp ФиспVitznau Фйцнау 4.2.5.1.Vocelka ВоцелкаVogel ФбгелVögele ФьогелеVogeler ФбгелерVogelsang ФогелзангVogelsberg ФогелсбергVogelweide ФогелваидеVogesen ВогезиVogl Фогъл 2.8.1.Voglmaier Фогълмайер 2.8.1.Vogler ФоглерVogt ФогтVogtland Фогтланд/ фдмагVogts ФоггсVohrenbach Фьоренбах

Vöhringen ФьорингенVoigt Фогт 2.5.4.Volbert ФолбертVolker ФолкерVolkerts ФолкертсVolk! Фьолкъл 2.8.1.Völklingen ФьолклингенVolkmann ФолкманVolkmar ФолкмарVoller ФьолерVollmar ФолмарVollmer ФолмерVolme ФолмеVoltaire ВолтерVöltz Фьолц4.2.5.1.Vbos Фос 2.4.2.Vorarlberg ФорарлбергVorder ФьортлерVorwerk ФорверкVossenkuhl ФосенкулVranitzky Вранйцки 4.2.5,1.Vulpius Вулпиус

Page 190: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Waadt - 189 - Wandt

wWaadt Waalkes Waber Wabner Wabnitz Wachholz

Wachsberg Wachsmann Wachtberg Wachtel Wachter Wächter Wachtveitl Wäckerle Wackemagel Wackler Wädenswil Wader Wadern Waechter Wagenknecht Wagenseil Wagenstein Waggerl Waging am See Wagner Wähler Wahrig

Waiblingen WaierWaigel Walachei Walb

Bo (френ) Валкес 2.1.2. Вабер Вабнер Вабниц 4.2.5.1. Вахолц, фонет. Ваххолц 4.2.4.6. Ваксберг ВаксманВахтберг Вахтел Вахтер Вехтер Вахтфайтьл 2.8,1. ВекерлеВакернагел Ваклер Веденсвил Вадер Вадерн Вехтер Вагенкнехт Вагензайл Вагенщайн Вагерл 4.1.3.1. Вагинг ам Зе 2.2.4. Вагнер Велер В&риг фонет. Варих 4.1.3.5. Вайблинген/ гибелйни Вайер ВайгелВлахия/ Вл&шко Валб

Walburg ВалбургWalburga ВалбургаWaldalgesheim ВалдалгесхаймWald ВалдWalde ВалдеWaldemar ВалдемарWalden ВалденWaldersee Валдерзе 2.2.4.Waldeyer ВалдайерWaldhausen ВалдхаузенWaldnaab Валднаб 2.1.2.Waldorf/ Валдорф/Waldorfschule вйлодорфско училищеWaldshut ВалдсхутWaldstein Валдщайн

ваядщайнияWaldtraut ВАлдтраутWaldvogel ВалдфогелWalker ВалкерWalküre Валкюре/ валкйрияWalldorf ВалдорфWallenstein ВаленщайнWallis ВалисWallin ann ВалманWallner ВалнерWallraf/Wallraff ВалрафWallwitz Валвиц 4.2,5.1.Walpurga ВалпургаWalpurgisnacht Валпургиева нощWalser ВалзерWaltemode ВалтемодеWalter ВалтерWalterscheid ВалтершайдWaltershausen ВалтерсхаузенWalther Валтер/ валтерWaltraud ВалтраудWalz ВалцWander ВандерWandsbek ВандсбекWandt Вант 4.1.2.5.

Page 191: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Weikcn- 190 -Wange

Wange Ванге Wedler ВедлерWank Ванк Weerth Верт 2.2.4.Wanka Вайка Weeze Веце 2.2.4.Wankel Ванкел

ванкелов двигателWeferlingenWegeier

ВеферлингенВегелер

Wannsee Ванзе 2,2.4. Wegener ВегенерWarburg Варбург Wegera ВегераWaren Варен Wegerer ВегерерWarendorf Варендорф Weggis Вегис 4.1.3.1.Warner Варнер Wegner ВегнерWarnow Варнов

фонет. Варно 4.2.1.1.WegscheiderWehberg

ВегшайдерВеберг

Warschau Варшава Wehlan ВеланWarsitz Варзиц 4.2.5.1. Wehler ВелерWarstein Варщайн Wehling ВелингWarsteiner Варщайнер Wehner ВенерWartburg Вартбург/ вартбург Wehre ВереWartenberg Вартенберг Weibel ВайбелWarthe Варта (пол.)

истор. ВартеWeichsel Weichselbaum

ВйслаВайкселбаум

Wartner Вартнер Weick ВайкWäschenbeuren Вешенбойрен Weide ВайдеWasmaier Васмайер Weidemann ВайдеманWassermann Васерман

васерманова реакцияWeiden Weidenbrück

Вайден Вайде нбрюк

Wasserzieher Васерциер2.3.1., 2.3.3.,4.2.4.2.

Weidmann Weier

ВайдманВайер

Waßner Васнер Weierstraß ВайерщрасWatzinger Вацингер 4.2.5.1. Weifa ВайфаWeber Вебер/вебер Weigand ВайгандWebern Вебери Weigel ВайгелWechsler Векслер Weigelt ВайгелтWeck Век Weigert ВайгертWecker Векер Weigler ВайглерWeckmann Векман Weiher Вайер 4.2.4.2.Wedderkop Ведеркоп Weihermühle Вайермюле 4.2.4.2.Wedding Вединг Weihnachten Коледа 4.2.4.2.Wedekind Ведекинд Weihnachtsmann Дядо КоледаWedel Ведел Weik ВайкWedl Ведъл 2.8.1, Weiken Вайкен

Page 192: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Weikinger - 191 - Wendt

Weikinger Weil Weiler Weill Weimann Weimar Wein Weinandy Weinberger Weiner Weinert Weinfelden Weingarten Weingartner Weingartner Weinheim Weinlig

Weinmann Weinrebe Weinreich Weinrich Weinschenk Weinstein Weinstock Weintritt Weisband Weisbrod Weise Weisbrodt Weisenborn Weiser Weisgerber Weiskopf Weismann

Weiss/ Weiß Weißbarth Weißbrodt Weißenbäck

ВайкингерВайл ВайлерВайлВайман ВаймарВайн Вайнанди Вайнбергер Вайнер Вайнерт Вайнфелден Вайнгартен Вайнгартнер Вайнгертнер Вайнхайм Вайнлиг, фонет. Вайнлих4.1.3.5. Вайнман Вайнребе Вайнрайх Вайнрих Вайншенк Вайнщайн Вайнщок Вайнтрит Вайсбанд Вайсброд ВайзеВайсброт 4.1.2.5. Вайзенборн Вайзер Вайсгербер Вайскопф Вайсман вайсманйзъм ВайсВайсбарт Вайсброт 4.1.2.5. Вайсенбек

Weißensee Weißenthurm Weißenthurn Weißeritz Weißflog Weissgerber Weisshaupt/ Weißhaupt Weißkopf/ Weisskopf Weissmann/ Weißmann Weissmüller Weißrussland Weisweiler Weitershaus Weixler Weizsäcker Welfen Welk Welke Wellbrock Wellinger Wellmann Wellsow

Wels Welsbach Welsch Weltsch Welzer Welzheim Wenczel Wend Wendeburg Wendel Wenders Wendl Wendland Wendt

Вайсензе 2.2.4.ВайсентурмВайсентурнВайсериц 4.2.5.1.ВайсфлогВайсгерберВайсхаупт

Вайскопф

Вайсман

ВайсмюлерБеларусВййсвайлерВайтерсхаусВайкслерВайцзекерВелфи/ гвелфиВелкВелкеВелброкВелингерВелманВелзовфонет. Велзо 4.2.1.1.ВелеВелсбахВелшВелчВелцерВелцхаймВенцел 4.2.5.5.ВендВендебургВенделВендерсВендъл 2.8.1.ВендландВент 4.1.2.5.

Page 193: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Weniger - 192 - Wieden

Weniger Wenke

Венигер Венке

Wenker Wenneker Wentzel Wenzel Wenzke Wenzler Wepper Werber Werbig

WerdenWerderWerder Bremen Werfel Wermelskirchen Wermsdorf Wermuth Werner Wernhard Wernher Wernicke Wernigerode Werra Wertheim Werther WerwolfWesel

ВенкерВенекерВенцел 4.2.5.1.ВенцелВенцкеВенцлерВеперВерберВербигфонет. Вербих 4.1.3.5.ВерденВердерВердер БременВерфелВермелскирхенВермсдорфВермутВернерВернхардВернхерВерникеВернигеродеВераВертхайм4.1.2.4.ВертерВерволфВезел

Weselsky Wesenauer Wesenberg Weser Wesermarsch Wessel/ Weßel Wessely Wesseling Wessendorf Westendorf Wester

Везелски Везенауер Везенберг Везер Везермарш Весел Весели Веселинг Весендорф Вестендорф Вестер

Westerburg Westerwald Westerwelle Westfalen Westhauser Westheim Westheimer Westphal Westpreußen Wetekamp Wettenberg Wetter Wetterau Wettiner Wettler Wetz Wetzel Wetzlar Wetzikon Wewelsburg Weydmann Wey Weydt Weyher Weyl Weyse Wibke Wichard Wicke Wicken Wickert Wickmann Widdra Widmer Wiechert Wieck Wiedemar Wiebke Wieck Wieden

В^стербург Вестервалд Вестервеле Вестфалия Вестхаузер 4.1.2.4. Вестхайм 4.1.2.4.Вестхаймер 4.1.2.4.ВестфалЗападна Прусия ВетекампВетенбергВетерВетерауВетйниВетлерВец 4.2.5.1.Вецел 4.2.5.1.Вецлар 4.2.5.1.Вецикон 4.2.5.1.ВевелсбургВайдманВайВайт 4.1.2.5.Вайер 4.2.4.2.ВайлВайзеВйбкеВйхардВйкеВйкенВйкертВйкманВйдраВйдмерВйхерт 2.3.1.Вик 2.3.1.Вйдемар 2.3.1.Вйбке 2.3.1.Вик 2.3.1,Вйден 2.3.1.

Page 194: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Winfried- 193 -Wiederbruch

Wiederbruch Вйдербрух 2.3.1. Wilfried Вйлфрид 2.3.1.Wiederroth Вйдеррот

2.3.1.,4.3.1.4.Wilhelm Wilhelmchen

Вйлхелм Вйлхелмхен

Wiederschwinger Вйдершвингер 2.3.1. Wilhelmine ВилхелмйнеWiedmann Вйдман 2.3.1. Wilhelmshaven ВйлхелмсхафенWiegand Вйганд 2.3.1. Wilhering ВйлхерингWiegele Вйгеле 2.3.1. Wilke ВйлкеWiegen Вйген 2.3.1. Wilken ВйлкенWiegmann Вйгман 2.3.1. Wilking ВилКИНГ

Wiegner Вйгнер 2.3.1. Will ВилWiegold Вйгодд 2.3.1. Wille ВйлеWiehe Вйе 2.3.1., 2.3.3. Willecke ВйлекеWieland Вйланд 2.3.1. Willi ВилиWielert Вйлерт 2.3.1. Willibald ВйлибалдWielgohs Вйлгос 2.3.1. Willich ВйлихWien Виена Willikonsky ВиликонскиWiener Вйнер

винервайс 2.3.1.WillimannWillingen

Вйлиман Вйлинген

Wiener Neustadt Вйнер Нойщат2.3.1.1,4.1.2.5.

Willisau Willkomm

Вйлизау Вйлком

Wiener Zeitung „Вйнер цайтунг“ 5.3. Willmann ВйлманWienfeld Вйнфелд 2.3.1. Willy ВйлиWiesbaden Вйсбаден 2.3.1. Wilm ВилмWiese Вйзе 2.3.1. Wilmersdorf ВйлмерсдорфWiesenthal Вйзентал 2.3.1. Wilms ВилмсWiesinger Вйзингер 2.3.1. Wilna ВйлнюсWiesloch Вйслох 2.3.1. Wilthen ВйлтенWiesmann Вйсман 2.3.1. Wiltz Вилц 4.2.5.1.Wiesmoor Вйсмор 2.3.1., 2.4.2. Wimmer ВймерWiesner Вйснер 2.3.1. Wimschneider ВймшнайдерWiessee Вйсзе 2.3.1., 2.2.4. Winand ВйнандWietsch Вич 2.3.1. Winbeck ВйнбекWigald Вйгалд Winckler ВйнклерWigand Вйганд Wind ВиндWiland Вйланд Windeck ВйндекWilde Вйлде Windhorst ВйндхорстWildenbruch Вйлденбрух Windisch ВйндишWildermuth Вйлдермут Windolf ВйндолфWildhaber Вйлдхабер Windt Винт 4.1.2.5.Wilding Вйлдинг Winfried Вйнфрид 2.3.1.

Page 195: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Wolfram- 194 -Winkel

Winkel Винкел Wittenenberg ВйтенбергWinkelmann Вйнкелман Wittenenberge ВйтенбергеWinkl Вйнкъл 2.8.1. Wittenenburg ВйтенбургWinkle Вйнкле Wittgenstein ВйтгенщайнWinkler Вйнклер Wittkopp ВйткопWinnenden Вйненден Wittlich ВйтлихWinschek Вйншек Wittmann ВйтманWinter Вйнтер Wittstock ВйтщокWinterberg Вйнтерберг Witz Виц 4.2.5.1.Winterkorn Вйнтеркорн Witzenhausen Вйценхаузен 4.2.5.1.Wintermantel Вйнтермантел Witzke Вйцке 4.2.5.1.Winterthur Вйнтертур Witzleben Вйцлебен 4.2.5.1.Winther Вйнтер Witzmann Вйцман 4.2.5.1.Winzer/Wintzer Вйнцер Wlaschke ВлашкеWiplinger Вйплингер Wodtke Вотке 4.1.2.5.Wipper Вйпер Woelki ВьолкиWipperfürth Вйперфюрт Wöhler ВьолерWippermann Вйперман Wohlfarth ВолфартWippich Вйпих Wohlleben Воллебен 4.3.1.3.Wipplingen Вйплинген Wohmann ВбманWirges Вйргес Wohrd ВьордWirsberg Вйрсберг Woidke ВойдкеWirth Вирт Woldsen ВолдзенWirtinger Вйртингер Woldtstedt Вблдщет 4.1.2.5.Wischmann Вйшман Wolf ВолфWischmeyer Вйшмайер Wolfach ВолфахWischnewski Вишневски Wölfel ВьблфелWismar Вйсмар Wolfen ВблфенWissell Вйсел Wolfenbüttel ВолфенбютелWissen Вйсен Wolfertschwenden ВблфертшвенденWißmar Вйсмар 4.2.5.7.Wistrich Вйстрих Wolff ВолфWiswe Вйсве Wolffsohn ВолфзонWith Вит Wolfgang ВолфгангWithalm Вйтхалм 4.1.2.4. Wolfgangsee Вблфгангзе 2.2.4.Witschel Вйчел Wolfhagen ВблфхагенWitt Вит1 Wolfhart ВолфхартWitte Вйте Wolfle ВьблфлеWittelsbach Вйтелсбахи Wolfli ВьблфлиWitten Вйтен Wolfram Волфрам

Page 196: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Wolfrum ~ 195 - Wyss

Wolfrum ВолфрумWolfsburg ВолфсбургWolfsegg Волфсег 4.1.3.1.Wolfshagen ВолфсхагенWolgast ВолгастWölger ВьолгерWollenberger ВоленбергерWollitz Волиц 4.25.1.Wollmann ВолманWöllner ВьолнерWollweber ВолвеберWolter ВолтерWolters ВолтерсWöltingerode ВьолтингеродеWolz ВолцWommelshausen ВомелсхаузенWondrak ВондракWonka ВонкаWorbs ВорбсWoringen ВорингенWorishöffer ВьорисхьоферWörle ВьорлеWörlitz Вьорлиц 4.25.1.Worms ВормсWörndl Вьбрндъл 2.8.1.Wörner ВьорнерWörnitz Вьбрниц 4.25.1.Worpswede ВорпсведеWörrstadt Въорщат 4.1.25.Wörth ВьортWörz ВьорцWossidlo ВосидлоWotke ВоткеWowereit BöверайтWoyzeck ВойцекWrangel ВрангелWrede ВредеWucke ВукеWulf Вулф

Wulfen Вулфен/ вулфенйтWulfestieg Вулфещиг 2.3.1.Wulff ВулфWülfing ВюлфингWülfrath ВюлфратWümme ВюмеWürtz/ Würz ВюрцWunderlich ВундерлихWundt Вунт

трад. Вунд 4.1.25.Wunschik ВуншикWunsiedel Вунзидел 2.3.1.Wupper ВуперWüpper ВюперWuppertal ВуперталWürcher ВюрхерWurm ВурмWürm ВюрмWürselen ВюрзеленWurst Вурст/ вурстWurster ВурстерWürttemberg ВюртембергWurz ВурцWurzbach ВурцбахWürzburg ВюрцбургWurzen ВурценWurzinger ВурцингерWussing/ Wußing ВусингWüst ВюстWüsten ВюстенWüstenzell ВюстенцелWusterhausen Вустерхаузеи 4.3.15.Wusterwitz Вустервиц 4.25.1.Wustmann ВустманWüstner ВюстнерWutach ВутахWutscher ВучерWutt ВутWuttke ВуткеWyk auf Föhr Вйк ауф ФьорWyss Вие

Page 197: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Xanten - 196 - Xylander

Xanten КсантенXaver КсаверXaveria Ксаверия 2.3.4.Xenia Ксения 2.3.4.Xylander КсюлЛндер

X

Page 198: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ybbs - 197 - Ysenburg

Ybbs ИбсYburg ЙбургYolanthe Йоланте

адапт. ЙолантаYsenburg Изенбург

K

Page 199: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Zabel - 198 - Zimmermann

zZabel ЦабелZach ЦахZacher ЦахерZaefferer ЦеферерZagiba ЦагибаZahn ЦанZander ЦандерZange ЦангеZarncke ЦарнкеZarnow Царнов

фонет. Царно 4.2.1.1.Zastrow Цастров

фонет. Цастро 4.2.1.1.Zatzikhoven Цацикхофен 4.2.5.1.Zavelberg ЦафелбергZech ЦехZeder ЦедерZehdenick ЦеденикZehlendorf ЦелендорфZeidler ЦайдлерZeigler ЦайглерZeigner ЦайгнерZeilinger/Zeillinger

Цайлингер

Zeisberg ЦайсбергZeisberger ЦайсбергерZaisersweiher Цайзерсвайер 4.2.4.2.Zeiss/ Zeiß ЦайсZeissl Цайсъл 2.8.1.Zeitfelder ЦайтфелдерZeithain Цайтхайн 4.1.2.4.Zeitter ЦайтерZeitz Цайц 4.2.5.1.Zell Цел

Zella-Mehlis Цела-МелисZell am See Цел ам Зе 2.2.4.Zellberg ЦелбергZellbergeben ЦелбергебенZelnhefer ЦелнхеферZelter ЦелтерZempin ЦемпйнZenker ЦенкерZeppelin Цепелин, трад.

Цепелин/ цепелинZepperitz Цепериц 4.2.5.1.Zerbst ЦербстZesen ЦезенZetkin ЦеткинZettel ЦетелZettlitz Цетлиц 4.2.5.1.Zeus Зевс 3.3.1.Zick ЦикZiege Цйге 2.3.1.Ziegel Цйгел 2.3.1.Ziegelhausen Цйгелхаузен 2.3.1.Ziegeler Цйглер 2.3.1.Ziegen Цйген 2.3.1.Ziegler Цйглер 2.3.1.Ziemann Цйман 2.3.1.Ziemetshausen Цйметсхаузен 2.3.1.,

4.2.5.4.Ziehrer Цйрер 2.3.3.Zierer Цйрер 2.3.1.Ziesar Цйезар 2.3.2.Ziesemer Цйземер 2.3.1.Zietlow' Цйтлов1, фонет.

Цйтло 2.3.1.,4.2.1.1.Zietlow2 Сидлово (пол.)

истор. Цйтлов2Zietsch Цич 2.3.1.Zille ЦйлеZillertal ЦйлерталZimmer ЦймерZimmerer ЦймерерZimmermann Цймерман

Page 200: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Zypern- 199 -Zimmerwald

Zimmerwald Цймервалд Zschopau Чопау 4.2.5.8.Zingerle Цйнгерле Zschorlau Чорлау 4.2.5.8.Zingler Цйнглер Zschortau Чортау 4.2.5.8.Zinn Цин Zsuzsanna Жужана 4.2.3.5.Zinnbauer Цйнбауер Zucht ЦухтZinnemann Цйнеман Zucker ЦукерZinnowitz Цйновиц 4.2.5.1. Zuckerberg ЦукербергZinnwald Цйнвалд Zuckerkandl Цукеркандъл 2.8.1.Zint Цинт Zuckermann ЦукерманZintzen Цйнцен 4.2.5.1. Zuckmayer ЦукмайерZirkel Цйркел Zuckschwerdt Цукшверт 4.1.2.5.Zirngibl Цйрнгибъл 2.8.1. Zug ЦугZischler Цйшлер Zugersee Цугерзе 2,2.4.Ziteimann Цйтелман Zugspitze Цугшпице 4.2.5.1.Zittau Цйтау Zumbach ЦумбахZitzeritz Цйцериц 4.2.5.1. Zumbusch ЦумбушZobel Цобел Zumikon ЦумиконZober Цобер Zumstein ЦумщайнZofingen Цофинген Zumwinkel ЦумвинкелZögernitz Цьогерниц 4.2.5.1. Zupitza Цупица 4.2.5.1.Zois Цойс Zürich ЦюрихZoller Цолер Zuse ЦузеZöller Цьолер Zuzenhausen ЦуценхаузенZollikon Цбликон Zwatz Цвац 4.2.5.1.Zöllner Цолнер Zwayer ЦвайерZöllner Цьолнер Zweibrücken ЦвайбрюкенZopf Цопф Zweig ЦвайгZoppke Цопке Zwerg ЦвергZoppot Сопот (пол.) Zwickau Цвйкау

истор. Цопот Zwicker ЦвйкерZörbig Цьорбиг Zwicky Цвйки

фонет. Цьорбих 4.1.3.5. Zwiebel Цвйбел 2.3.1.Zorn Цорн Zwiesel Цвйзел 2.3.1.Zoschke Цошке Zwilling ЦвйлингZossen Цосен Zwinger ЦвйнгерZott Цот Zwingli ЦвйнглиZschäpe Чепе 4.2.5.8. цвинглианствоZscharnt Чарнт 4.2.5,8. Zwischenberger ЦвйшенбергерZschepa Чела 4.2.5.8. Zwitter ЦвйтерZschirnstein Чйрнщайн 4.2.5.8, Zwochau ЦвохауZschochau Чохау 4.2.5.8. Zwönitz Цвьониц 4.2.5.1.Zschokke Чоке 4.2.5.8. Zypern Кйпър

Page 201: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen
Page 202: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

РЕТРАНСКРИБИРАНИ НЕМСКИ ИМЕНА

Втората част на транскрипционния лексикон има за задача да подпомогне българския потребител в желанието или нуж­дата му да възстанови оригиналната графика на дадено немско

име, което му е познато само в кирилизирана форма. Тук той на въпроса относно търсения прототип най-често ще намира еднозначен отговор, но с оглед на либерализираното изписване на собствените имена в немски, зависещо от традицията или от волята на семейството, не са малко опциите от типа Бер —> Bär/ Baer/ Baehr/ Bähr/ Beer/ Behr; Рдтенбург —*• Rotenburg/ Rothenburg/ Rottenburg; Ръотген —> Röttgen/ Roetgen/ Roettgen/ Röthgen; Тил —> TU/ Till/ Thill/ Thyll. Такива ретранскрипцион- ни вариации свидетелстват за пъстротата на исторически обу­словени отклонения от обичайните ортографични правила. По понятни причини наличните поредици не са в състояние да из­черпят всички частни случаи, но посочването им предупреж­дава за необходимостта да се извърши според случая допъл­нително енциклопедично уточнение или сверка с оригиналния документ.

На историческите екзоними отново е отделено внимание, но с преподреждане. На първо място сега стои транскрибира­ният облик на немския екзоним, отделен с наклонена черта от локалната (ендонимнага) форма на селищното име (в скоби с указание за езика, в който се употребява), а на второ - немски­ят прототип. На съответното място по азбучен ред локалната форма е обособена като лема, от която чрез ремарката еж. се препраща към лемата с транскрибираното немско име, напри­мер:

Аграм/ Загреб (хърв.) Agram Аушвиц/ Освиенцим (пол.) Auschwitz

Загреб вж. Аграм Освиенцим вж. Аушвиц

Page 203: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

202 БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Без препратка остават ендонимите, чийто гласеж е много близък до екзонима и допуска обединяването им в една лема, например:

Варте/ Варта (пол.) Warthe

Караванкен/ Караванке (словен.) Karawanken

Карлсбад/ Карлови вари (чеш.) Karlsbad

Катовиц/ Катовице (пол.) Kattowitz

Двупосочният характер на корпусите предоставя възмож­ност да се осъществи обратна връзка при обозначените с индекс омоними:

транс кри пционен корпус Moldau1 Молдова Moldau2 Вълтава

With/Witt Вит1Veit Вит2 църк.

ретранскрипционен корпусМолдова Moldau1Вълтава Moldau2

Вит1 With/ WittВит2 църк. Veit

Положителна страна на пособието накрая, но не на послед­но място, е тази, че всеки чужденец може да се възползва от двете му части, ако му се наложи да установи или българската транскрипция на някое немско собствено име, или да възстано­ви неговата оригинална графика.

Page 204: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ААарбнАахенАбахАбе Абендрот Абрахам, библ. Аврам, Авраам АбрешАбеАбуш АвгийАвгуст Авенариус Аврам, АвраамАвстрияАгнес/ АгнесАграм/ Загреб (хърв.) Агрйкола Адалберт Адам, библ.Адам АдамцикАделаАделе Аделсхайм Аделунг Аделхайд Аделхарт Аденау АденауерАдлер АдлерсхофАдолф Адбрно

Aaron вж. Ахен Aabach Abbe Abendroth Abraham

Abresch Abs Abusch Augias вж. Аугуст Avenarius вж. Абрахам Österreich Agnes Agram

Agricola Adalbert Adam

AdamzikAdela Adele Adelsheim Adelung Adelheid Adelhardt Adenau Adenauer Adler Adlershof Adolf/ Adolph Adorno

Адорф AdorfАдриан AdrianАдриана AdrianaАдриане AdrianeАдриатическо AdriaмореАзендорф AsendorfАйбелщат EibelstadtАйгнер AignerАйдер EiderАйзен EisenАйзенах EisenachАйзенберг EisenbergАйзенбург EisenburgАйзендле EisendleАйзенк EysenckАйзенрайх EisenreichАйзентраут EisentrautАйзенхарт Eisenhardt/ EisenhartАйзенхут EisenhutАйзенхауер EisenhauerАйзенхютенщат EisenhüttenstadtАйзенщат EisenstadtАйзенщайн EisensteinАйзингер EisingerАйке Eicke/ EikeАйкер EickerАйко EikoАйлер EilerАймер EymerАймсбютел EimsbüttelАйнбек EinbeckАйндховен вж. ЙйндховенАйно Aino„Айнтрахт Eintracht FrankfurtФранкфурт“Айнщайн EinsteinАйнингер EiningerАйперле EipperleАйс Eis

Page 205: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Алтхенгщет- 204 -Айслебен

Айслебен Eisleben Алгой AllgäuАйслер Eisler Алдер AlderАйсман Eismann Алди AldiАйснер Eisner Александерплац AlexanderplatzАйсфелд Eisfeld Ален Aalen/ AhlenАйтел Eitel Алер AllerАйтерн Aitern Алерс AhlersАйфел Eifel/ Eiffel Алжир AlgerienАйх Aich/ Eich Алзен AhlsenАйха Aicha Алйне, адашп. Aline(форм Валд) (vorm Wald) АлйнаАйхах Aichach Алис/ Алйсе AliceАйхе Eiche Алма AlmaАйхел Eichel Алме AlmeАйхендорф Eichendorf/ Алмщат Almstadt

Eichendorff Алойс Alois/ AloysАйхер Aicher Алофс AllofsАйхин Eichin Алпи AlpenАйхингер Aichinger/ Eichinger Алсберг AlsbergАйхлер Eichler Алсман AismannАйхман Eichmann Алт AltАйхнер Aichner/ Eichner Алтгенуг AltgenugАйхорн Eichhorn Алтдорф AltdorfАйхрот Eichrodt Алтенберг AltenbergАйц Eitz Алтенбург AltenburgАйхщет Eichstätt Алтенкирх AltenkirchАйцетмюлер Aitzetmiiller Алтенхьонер AltenhönerАкерман Ackermann/ Akkermann Алтенщайг AltensteigАксел Axel Алтенщайн AltensteinАксен Axen Алтенщат AltenstadtАлбек Ahlbeck ан дер Валднаб an der WaldnaabАлберих Alberich Алтер AlterАлберс Albers Алтмайер Altmaier/ AltmeyerАлберт Albert Алтман AltmannАлбиг Albig Алтмарк, иапор. AltmarkАлбин Albin Старата маркаАлбрехт Albrecht Алтмюл AltmühlАлбрехтсбергер Albrechtsberger Алтмюнстер AltmimsterАлвин Alwin Алтона AltonaАлгайер Allgeier Алтхенгщет Althengstett

Page 206: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Антон~ 205 -Алтьотинг

Алтьотинг Altötting Андерт ÄndertАлфанг Aalfang Андерш AnderschАлфбнс Alfons/ Alphons Анди AndyАлфред Alfred Андреас AndreasАлц Alz Андрезен AndresenАлцай Alzey Андрея AndreaАлцхаймер Alzheimer/ алцхаймер Анер AhnerАмадеус Amadeus Анерт AhnertАмайс Am eis Анке AnkeАмалие Amalie Анкерман AnkermannАмалиендорф Amaliendorf Анклам AnklamАмелйнда/ Amelin da/ Ана AnnaАмелйнде Amelinde Анабарбара AnnabarbaraАмалия Amalia Анаберг AnnabergАман Amman/ Ammann Анаберг-Бухолц Annaberg-BuchholzАмберг Amberg Анабург AnnaburgАмбесер Ambesser Аналена AnnalenaАмел Ammei Англия EnglandАменд Amend Ане AnneАмергау Ammergau Анегрет AnnegretАмерзе Ammersee Анеке AnnekeАмерланд Ammerland Анели Anneli/ AnnelieАмзлер Amsler Анелиз AnneliesАмон Ammon Анелизе AnnelieseАмрайн Amrhein Анемари AnnemarieАмрум Amrum Анен AnnenАмщетен Amstetten Анете Anette/ AnnetteАнгела Angela Анетсбергер AnetsbergerАнгелика Angelika Ансбах AnsbachАнгелус Angelus Анзелм AnselmАнгерер Angerer Анзелма AnselmaАнгермюлер Angermüller Анзорге AnsorgeАнгермюнде Angermünde Анйта AnitaАнглер Angler Анкум AnkumАнгстман Angstmann Ансгар AnsgarАндекс Andechs Антарктида AntarktikaАндер Ander Антарктика AntarktisАндерверт Anderweit Антверпен AntwerpenАндернах Andernach Анте AntjeАндерс Anders Антон Anton

Page 207: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Аугусте- 206 -Анхайер

Анхайер Anheier Арнсберг ArnsbergАнхалт Anhalt Арнсторф ArnstorfАнценгрубер Anzengruber Арнт ArndtАнценхофер Anzenhofer , Арнулф ArnulfАня Anja ; Арнц ArntzАпел Appel Арнщайн ArnsteinА пеят Appell Арнщат ArnstadtАпенйни Apennin (en) Арон AronАленцел Appenzell Арп ArpАлиц Apitz Арт ArthАпич Apitsch/ Apitzsch Артемйда ArtemisАполда Apolda Артман ArtmannАполинарие Apollinaris Артур Artur/ ArthurАполо, митол. Apollo Артус, митол. ArtusАполон АртурАпфелщет Apfelstädt Арцберг ArzbergАлфелтрах Apfeltrach Арцт ArztАрау Aarau Арцфелд ArzfeldАрбон Arbon Аселборн AsselbornАрвайлер Ahrweiler Асинг AssingАргау Aargau Асман Assmann/ AßmannАргенбюл Argenbühl Астер AsterАрдени Ardennen Атила, истор. AttilaАре Aare АтйлаАрендзе Arendsee Атйна AthenАренс Ahrens Атлантида AtlantisАрент Arendt Атлантически AtlantikАристотел Aristoteles океанАрктика Arktis Ауди AudiАрлт Arlt Аудорф AudorfАрм бруст Armbrust Ауе AueАрмбрустер Armbruster Ауер AuerАрмии Armin Ауербах AuerbachАрмйний Arminius Аугенталер AugenthalerАрнау Arnau Аугенщайн AugensteinАрнд Arnd Аугсбург AugsburgАрне Arne Аугст AugstАрним Arnim Аугуст, AugustАрно Arno адапт. АвгустАрнолд Arnold Аугусте Auguste

Page 208: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Аугщайн - 207 - Ляс

Аугщайн AugsteinАуленбах AulenbachАулер AuterАулман AulmannАумайер AumaierАурих AurichАусиг/ Усти Aussigнад Лабем (чеш.)Ауст AustАустерлиц1 Austerlitz1Аустерлиц2/ Austerlitz2Славкоу Бърна (чеш.)„Аустрия Виена“ Austria WienАут AuthАутрит AutrithАуфдерхайде AufderheideАуфхаузен AufhausenАушвиц/ AuschwitzОсвиенцим (пол.)Афелтранген AffeltrangenАфентрангер AffentrangerАфолтерн AffolternАх Aach

Ахасвер/ Ахасвер Ахасверус, църк. Ахасфер Äxayc Ахен, трад. Аахен АхернАхил/ Ахйлес, митол. Ахил Ахйлеус АхимАхлер Ахорн Ахтернбуш АхтопфАцвангер Аце Ашафенбург Ашах Ашенхаузен Ашерл Ашерслебен Аяс

Ahasver Ahasverus

AhausAachen

AchernAchill/ Achilles

AchilleusAchimAchler Ahorn Achternbusch Aachtopf AtzwangerAtze Aschaffenburg Aschach Aschenhausen Ascheri AscherslebenAyaß

A

Page 209: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Баба Меца - 208 - Бакхаус

ББаба Меца Meister PetzБабел/ Вавилон, Babelбибл.Бабелсберг BabelsbergБабенаузен BabenhausenБавария BayernБавкйда, митол. BaucisБадАйблинг Bad AiblingБад Брамбах Bad BrambachБад Вюненберг Bad WünnenbergБадгастайн BadgasteinБад Гандерсхайм Bad GandersheimБад Годесберг Bad GodesbergБад Грйсбах Bad GriesbachБад Грьоненбах Bad GrönenbachБад Дйркхайм Bad DirkheimБад Доберан Bad DoberanБаде BadeБадекенщет BaddeckenstedtБад Емс Bad EmsБаден BadenБаден-Баден Baden-BadenБаден- Baden-WürttembergВюртембергБадер BaaderБад Зекинген Bad SäckingenБад Залцунген Bad SalzungenБад Залцуфлен Bad SalzuflenБад Зегеберг Bad SegebergБад Зббернхайм Bad SobemheimБадинг BadingБад Йонхаузен Bad OeynhausenБад Кан щат Bad CannstattБад Кйсинген Bad KissingenБад Кройцнах Bad Kreuznach

Бад Лаузик Bad Lausick Бад Лйбенверда Bad LiebenwerdaБад Нойенар Bad NeuenahrБад Нойщат Bad NeustadtБад Олдесло Bad OldesloeБад Орб Bad OrbБад Тьолц Bad TölzБад Фрйдрихсхал Bad FriedrichshallБад Херсфелд Бад Хомбург фор дер Хьое Бад Хонеф Бад Цвйшенан Бад Шандау Бадщюбнер Базан Базедов/ Базедов Базел Базелиц Базлер Байер

Байербах Байерл „Байер 04 Леверкузен“ „Байерн Мюнхен“ Байерц Байл Байлнгрис Баймс Байройт Байсвенгер Байхлинген Бак Баке Бакес Бакхаус

Bad HersfeldBad Homburg vor der HöheBad HoneffBad ZwischenahnBad Schandau BadstübnerBasanBasedow

BaselBaselitzBaslerBaier/ Bayer/ Beier/BeyerBaierbachBaierlBayer Leverkusen

Bayern München

BayertzBeihl/ BeilBeilngriesBeimsBayreuthBeißwengerBeichlingenBackBaake/ Backe BackesBackhaus

Page 210: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Баумгертнср- 209 -Бал

Бал Ball Барл BaerlБаландат Ballandat Барлах BarlachБалатон Plattensee Барлебен BarlebenБалауф Ballauff Барлог BarlogБалве Balve Бармен BarmenБалдамус Baldamus Барнак BamackБалдауф Baldauf Барнер BarnerБалдерман Baldermann Барним BarnimБалдуин Balduin Барнхелм BarnhelmБалдур Baldur Барт Bart/ BarthБаленщет Ballenstedt Бартел Bartel/ BarthelБалер Baller Бартелман BarthelmannБалк Balk Бартелмес Barthelmes/Балкан Balkan BarthelmessБалкански Balkanhalbinsel Бартелс Bartelsполуостров Бартлиц BartlitzБалке Bahlcke Бартолди Bartholdy/ BartholdiБалтазар/ Balthasar Бартоломе Bartholomä/Балтазар/ BartholomaeВалтасар1, истор. Бартоломеус BartholomäusБалтайзер Baltheiser Барут BaruthБалтийско мор£ Ostsee Барфус Barfuss/ BarfußБалтисер Baltisser Барц Barz/ BartzБамберг Bamberg Барцел BarzelБамесбергер Bammesberger Барч BartschБангеман Bangemann Бастиан BastianБанд Band Бат BattБанзен Bahnsen Батенберг BattenbergБантел Bantel Бауер BauerБанц Banz/ Bantz Бауернфелд BauernfeldБар Baar/ Bahr Баузе BauseБарбара Barbara Баузевайн BauseweinБарбароса Barbarossa Баузингер BausingerБарвасер Barwasser Баум BaumБардовйк/ Bardowick Баумайстер BaumeisterБардовйк Бауман BaumannБаренбойм Barenboim Баумгарт BaumgartБаренфелд Bahrenfeld Баумгартен BaumgartenБарк Bark Баумгартнер BaumgartnerБаркхаузен Barkhausen Баумгертнер Baumgärtner

Page 211: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 210 - БергерБаумграц

Баумграц Baumgratz Белен BeelenБаумерт Baumert Белер BeelerБаур Baur Белиц BeelitzБаухаус Bauhaus Белхен BelchenБаухвиц Bauchwitz Белцнер BelznerБауц Bautz Бен BennБауцен Bautzen Бенгш BengschБауцис Baucis Бенда BendaБауш Bausch Бендер BenderБах Bach Бендлин BendlinБахарах Bacharach Бендорф BeendorfБахер Bacher Бендъл BendlБахингер Bachinger Беневиц BennewitzБахмайер Bachmayer Бенедйкт BenediktБахман Bachmann Бенеке BeneckeБахмайер Bachmayer Бенелюкс BeneluxБаше Basche Бенер BennerБеате Beate Бензелер BenselerБеатрйс Beatrice Бено Benno/BenoБебел Bebel Бенсберг BensbergБ£вергерн Bevergern Бенсдорф BensdorfБеверн Bevern Бентхайм BentheimБеверунген Beverungen Бенц Bentz/ BenzБегас Begas Бенцингер Bentzinger/ BenzingerБеглау Beglau Бенямин BenjaminБедбург Bedburg Бепо BeppoБедекер Baedeker Бер Bär/ Baer/ Baehr/Безеке Bäsecke/ Baesecke Bähr/ Beer/ BehrБезеншек Besenschek Берацхаузен BeratzhausenБек Beck Бербел BärbelБекен Beeken Бервалд BerwaldБекенбауер Beckenbauer Берволф BärwolffБекер Bäcker/ Becker/ Bekker Берг BergБекерле Beckerie Берггрюн BerggruenБекман Beckmann Бергедорф BergedorfБекум Beckum Берген BergenБел Bell Берген-Белзен Bergen-BelsenБеларус Weißrussland Бергендорф BergendorfБелвинкел Bellwinkel Бергенер BergenerБелгия Belgien Бергер Berger

Page 212: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Бергиш Гладбах - 211 - Беш

Бергиш Гладбах Bergisch GladbachБергкирхен BergkirchenБергман BergmannБергнер BergnerБергхаус BerghausБергхолц BergholzБергхоф BerghofБерендорф BärendorfБеренс BehrensБерент Berendt/ BehrendtБеренцен BerentzenБерзенбрюк BersenbrückБеринг Bering/ BehringБерингер Bähringer/ Behringer/

BeringerБерка BerkaБеркхайм BerckheimБерлин BerlinБерлинг BerlingБерлйнер Berliner„Берлйнер мдргенпост“

Berliner Morgenpost

„Берлйнер цайтунг"

Berliner Zeitung

Берлихинген BerlichingenБерман BeermannБерн BernБернайс BemaysБернардис BernardisБернау BernauБернауер BernauerБернбург BernburgБернд BerndБернд-Улрих Bernd-UlruchБернег BerneggБернекер BernekerБернкастел-Кус Bernkastel-KuesБернолд BernoldБернрайтер BernreiterБернт Bernt/ Berndt/ Behrndt

БернхардБернхартБернхолд Берншнайдер БернщайнБертБертаБертелБертелсманБертерБертиБертолдБертолтБергьлБертхолдБерфусБерхтесгаденБерчБершБерщетБесерБесмерБестлайнБестхорнБетеБетенБетерБетйнаБетховен/ БетовенБехерБехтлуфт Бехтолд-Щойбли БехщайнБецБецелБецендорф БеценщайнБецингенБеш

Bernhard Bernhardt/ Bernhart Bemhold Bernschneider BernsteinBertBerta/ Bertha Berthel Bertelsmann BertherBertiBertoldBertoltBertiBertholdBarfuss BerchtesgadenBartschBersch BerstettBesserBessmerBästleinBesthornBäteBettenBätjerBettinaBeethoven

BecherBechtluft Bächtold-StäubliBechsteinBetzBezzel/ Betzel Beetzendorf BetzensteinBetzingenBesch

Page 213: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Бжежйнка - 212 - Блуме

Бжежинка БйберБйберах Бйденкопф Бйдермайер Бйдерман БйзанцБйкел Бйдгошч БилБилт Бйлен Бйленберг Бйлефелд Бйлингер БйллаБйлфелт БйнгенБйндер Бйндинг Бйндрих Бйнебезел Бйнеман БйненфелдБйнерБйнерт Бйрбаум БйрвишБйргеБйргит Бйрзиг Бйркенау/ Бжежинка (пол.) Бйркенфелд Бйркфелнер БйрлингерБйрман БйрнбаумБйрхер Бйрхоф

вж. Бйркенау Biber/ Bieber Biberach Biedenkopf Biedermeier Biedermann Bisanz Bickel вж. Брбмберг BielBildt Billen Bielenberg Bielefeld Billinger Billa Bielfeldt Bingen Binder Binding Bindrich Binnebesel Bienemann Bienenfeld Biener Bienert Bierbaum Bierwisch Birge Birgit Birsig Birkenau

Birkenfeld Birkfellner Birlinger Biermann Birnbaum Bircher Bierhoff

Бйршнайдер Бйсингер Бйсле Бйсмарк Бйтбург Бйтел Бйтерфелд Бйтнер Бйтом Бйцен Бйшоф Бйшофсверда Блай Блайбтрой Блайкен Блакман Бланк Бланкенбург Бланкензе Блас Бласберг Блатер Блау Блаубойрен Блаушилд Блахер Блац Блех Блехер Блинд Блйскастел Блозе Блойлер Блок Бломберг Бломе Блох Блуденц Блум Блуме

Bierschneider

BismarckBitburgBittel BitterfeldBittner вж. БбйтенBietzenBischof/ BischoffBischofswerdaBleiBleibtreu Bieicken Blakmann Blank Blankenburg Blankensee

Blaubeuren BlauschildBlacher Blatz BlechBlecher BlindBlieskastelBloseBleuler Block BlombergBlomeBloch Bludenz Blum/ Bluhm Blume

Page 214: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Блуменбах - 213 - Босбах

Блуменбах Блументал Блунк Бльохер Блюдорн Блюм Блюмел Блюхер Бобровски Богенхарт Богнер Богоявление Боде Бодендорф Боденско езеро Боденхайм Боденщет Бодйн Бодмер Боднер Бодо Бозе Бойерле Бойман Боймле Боймлер Бойс Бойтен/ Бйтом (пол.) Бойтлер Бойхлер Бок Бокау Бокелман Бдкхоп Бблахер Боле Боленбах Болесдавец Бблинг Бблингер

Bhimenbach Blumenthal Blunck/ Blunk Blöcher Blühdorn Blüm Blümel Blücher Bobrowski Bogenhardt BognerEpiphanias/ Epiphanie BodeBodendorff Bodensee Bodenheim Bodenstedt Boddin Bodmer Bodner Bodo Bose Bäuerle Beumann Baumle Bäumler Beuys Beuthen

Beutler Beuchler Bock Bockau Bockeimann Bockhop Bollacher Bohle Bollenbach вж. Бунцлау Böhling Bollinger

БолмайерБоде БолтеБолтен Болц Болцано Болцман БомесБомте БонБонакер Бонинг Бонхьофер Бонщет БопБбпард БорБорак Борг Боргвалт Боргвард Бдргман Боргхолцхаузен БорисБбриш Боркен Боркман Боркум Борман

Борн Борнеман Борнхайм Боровски Борсдорф „Борусия 09 Дортмунд“ Борхарт Борхерс Ббрхерт БосБбсбах

BollmeyerBois Bolte Bolten Boltz вж. Боцен Boltzmann Bommes Bohmte Bohn/ Bonn Bonacker Boning Bonhoeffer BohnstedtBopp Boppard BohrBorrack Borg Borgwaldt Borgward Borgmann Borgholzhausen Boris/ Borris BorischBorken Borkmann Borkum Bohrmann/ Borman/ Bormannn/ Borrmann BornBornemann Bornheim BorowskiBorsdorf/ Borsdorff Borussia 09 Dortmund

Borhardt Borchers Borchert Boos Bosbach

Page 215: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Брентано- 214 -Босдорф

Босдорф Boisdorf Брандес BrandesБосе Bosse Брант Brandt/ BrantБосфор Bosporus Брантнер BrantnerБоте Bote/ Bothe Бранч BrantschБбтигхофен Bottighofen Брасел BrasseiБото Botho Братислава еж. ПресбургБбтроп Bottrop Браубах BraubachБоц Bootz Брауер BrauerБоден/ Болцано Bozen Браун Braun(итал.) Браунау ам Ин Braunau am InnБоцлер Botzler Брауне BrauneБохемия еж. Чехия Браунфелс BraunfelsБохман Bochmann Браунхиршен BraunhirschenБохолт Bocholt Брауншвайг BraunschweigБохум Bochum Браунщайн BraunsteinБош Bosch Браус BraußБрайзау Breisau Браусе BraußeБрайндъл Breindl Браухич BrauchitschБрайниг Breinig Браш Braasch/ BraschБрайсгау Breisgau Братов вж. КрошцатБрайски Breisky Брехенмахер BrechenmacherБрайтенау Breitenau Брехт BrechtБрайтенбах Breitenbach Бредел BredelБрайтенбрун Breitenbrunn Бреденборн BredenbornБрайтенрайтер Breitenreiter Бреденкамп BredenkampБрайтинг Breiting Брег BregБрайтинген Breitingen Брегенц BregenzБрайтингер Breitinger Бредов BredowБрайтнер Breitner Брем Brehm/ BremБраке Bracke/ Brake Бреме BrehmeБрам Brahm Бремер BrehmerБрамбах Brambach Бремен BremenБрамбьок Bramböck Бремер BrähmerБрамер Brammer Бремерфьорде BremervördeБрамс Brahms Бремерхафен BremerhavenБрамъл Braml Брендел Brändel/ BrendelБранд Brand Бренеке BrenneckeБрандау Brandau Бренер BrennerБрандауер Brandauer Бренике BrennickeБранденбург Brandenburg Брентано Brentano

Page 216: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Бренц Brenz Бругман BrugmannБреслау/ Breslau Брудер BruderВроцлав (пол.) Брудермюлер BrudermüllerБретен Bretten Брук BruckБрецингер Bretzinger ан дер Лайта an der LeithaБройер Bräuer/ Breuer Брук BruckБрйзе Briese ан дер Мур an der MurБрйст Briest Брукер BrückerБрйгах Brigach Брукман BruckmannБригйта Brigitta Брукнер BrucknerБригйте Brigitte Брукхаймер BruckheimerБрил Brill Брум BrumБрйлмайер Brilmayer Брумбауер BrummbauerБрингс Brings Брун Brun/ BrunnБринк Brink Брунен BrunnenБрйнкер Brinker Брунер BrunnerБрйнкман Brinkmann Брункхорст Brunckhorst/Брйнкхаус Brinkhaus BrunkhorstБрйнцингер Brintzinger Бруно BrunoБрйтинг Britting Брунс Bruhns/ BrunsБрйхци Brychcy Брунсбютел BrunsbüttelБрод Brod Брунхилд/ BrunhildБройниг Bräunig БрунхйлдаБройнлинген Bräunlingen Брунхилде/ BrunhildeБройтигам Bräutigam БрунхйлдаБрок Brock/ Brok Бруск BrußkБроке Brocke Брухоф BruchhofБрокен Brocken Брьокер BrökerБрокмайер Brockmeier/ Брьомер Brömer

Brockmeyer Брюге BrüggeБрокман Brockmann Брюгеман BrüggemannБрокхаус Brockhaus Брюген BrüggenБромбах Brombach Брюгман BrügmannБрбмберг1 Bromberg1 Брюк BrückБромберг2/ Bromberg2 Брюкман BrückmannБйдгошч (пол.) Брюкнер BrücknerБромер Brommer Брюксел BrüsselБрох Broch / Broich Брюкъл BrücklБрохвайден Broichweiden Брюл BrühlБругер ' Brügger Брюлс Brülls

Page 217: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Брюнинг - 216 - Бърно

Брюнинг BrüningБрюнхилд/Брюнхйлда BrünhildБрюш BryschБубер BuberБугиш BuggischБудапеща BudapestБуденброк BuddenbrockБуденброкови BuddenbrooksБудвайс/ Ческе BudweisБудейовице (чеш.)Будвайзер BudweiserБузек BusekБук BuckБукстехуде BuxtehudeБукурещ BukarestБулай BullayБуле Bulle1Булмайер BuhlmeyerБулман BuhlmannБултхаупт BulthauptБунге BungeБунгерт BungertБунзен BunsenБунц BuntzБунцлау/ BunzlauБолеславец (пол.)Бур Buer/ BuhrБургброл BurgbrohlБургдорф BurgdorfБургенланд BurgenlandБургер BurgerБурглйнде BurglindeБургман BurgmannБургсдорф BurgsdorffБургундия BurgundБурда BurdaБурдах BurdachБуре Buh reБуреш Bu resch

Буркарт BurkartБуркмайр BurgkmairБуркхалтер BurkhalterБуркхард Burckhard/ BurkhardБуркхарт Burckhardt/ BurkhardtБурмайстер BurmeisterБурте BurteБуртшайд BurtscheidБурфайнд Bur feindБурфайнт BurfeindtБурхафе BurhaveБурчер BurtscherБурш BurschБуршайд BurscheidБусдорф BuisdorfБус BußБусе BusseБуске BuskeБусман BußmannБутелщет ButtelstedtБутенант ButenandtБутенвизен ButtenwiesenБутщет Buttstädt/ BüttstedtБутядинген ButjadingenБухайм BuchheimБухвалд BuchwaldБухвизер BuchwieserБухвиц BuchwitzБухенвалд BuchenwaldБухер BucherБухлое BuchloeБухнер BuchnerБухолц BuchholzБухофер BuhoferБуцбах ButzbachБуценлехнер ButzenlechnerБуцериус BuceriusБуш BuschБуша BuschaБушхорн BuschhornБърно Brünn

Page 218: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Бьоблинген - 217 - Бяло море

Бьоблинген BöblingenБьоге BögeБьогел BögelБьогер BögerБьогерсхаузен BögershausenБьодекер Bödecker/ Bödeker/

BoedeckerБьодикер Bödiker/ BöddikerБьозе Böse/ BoeseБьок BöckБъокенхауер BÖckenhauerБьокер Böker/ BoeckerБьоклин BöcklinБьол BöllБьолау BöhlauБьолен BöllenБьолер BöhlerБьолше BölscheБьом BöhmБьоме Böhme/ BoehmeБьбмер BöhmerБьомервалд BöhmerwaldБьбниг BöhnigБьониш BönischБьонхарт BöhnhardtБьор BöhrБьбрде BördeБьорингер BöhringerБьорн BjörnБьорне Boerne/ BörneБьорнер Börner

Бьорнзен BöhmsenБьотгер Boettger/ BöttgerБьотигер BöttigerБьотингер BöttingerБьотхе BöttcheБьогкер Boettcher/ BöttcherБьош BoeschБюделсдорф BüdelsdorfБюзум BüsumБюкебург BückeburgБюл Bulle2Бюлер BühlerБюлзе BühlseeБюлман BühlmannБюлов BülowБюнгер BüngerБюндер BünderБюндхен BündchenБюргер Buerger/ BürgerБюрен Büren/ BührenБюринг BüringБюркел BürckelБютген BüttgenБютел BüttelБютнер BüttnerБюхерле BücherleБюхман BüchmannБюхнер BüchnerБюцов BützowБюшер BüscherБяло море Ägäisches Meer/ Ägäis

Б

Page 219: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Вабер - 218 - Вайсентурн

ВВабер WaberВабнер WabnerВабниц WabnitzВавилон еж, БабелВавилония BabylonВагензайл WagenseilВагенкнехт WagenknechtВагенщайн WagensteinВагерл WaggerlВагинг ам Зе Waging am SeeВагнер WagnerВадер WaderВадерн WadernВадуц VaduzВай WeyВайбел WeibelВайблинген WaiblingenВайганд WeigandВайгел Waigel/ WeigelВайгеят WeigeltВайгерт WeigertВайглер WeiglerВайде WeideВайдеман WeidemannВайден WeidenВайденбрюк WeidenbriickВайдман Weidmann/

WeydmannВайер Waier/ Weier/ Weiher/

WeyherВайермюле WeihermühleВайерщрас WeierstraßВайзе Weise/ WeyseВайзенборн WeisenbornВайзер Weiser

Вайк Weick/ WeikВайкен WeikenВайкингер WeikingerВайкселбаум WeichselbaumВайкслер WeixlerВайл Weil/ Weill/ WeylВайлер WeilerВайман WeimannВаймар WeimarВайн WeinВайнанди WeinandyВайнбергер WeinbergerВайнгартен WeingartenВайнгартнер WeingartnerВайнгертнер WeingärtnerВайнер WeinerВайнерт WeinertВайнлиг WeinligВайнман WeinmannВайнрайх WeinreichВайнребе WeinrebeВайнрих WeinrichВайнтрит WeintrittВайнфелден WeinfeldenВайнхайм WeinheimВайншенк WeinschenkВайнщайн WeinsteinВайнщок WeinstockВайс Weiss/ WeißВайсбанд WeisbandВайсбарт WeißbarthВайсброд WeisbrodВайсброт Weisbrodt/ WeißbrodtВайсвайлер WeisweilerВайсгербер Weisgerber/

WeissgerberВайсенбек WeißenbäckВайсензе WeißenseeВайсентурм WeißenthurmВайсентурн Weißenthurn

Page 220: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Вайсериц - 219 - Варте

Вайсериц Вайскопф

Вайсман

Вайсмюлер Вайсфлог Вайсхаупт

Вайт Вайтерсхаус Вайфа Вайцзекер Вакернагел Ваклер Ваксберг ВаксманВалб Валбург Валбурга Валвиц Валдайер Валдалгесхайм ВалдВалде Валдемар Валден Валдерзе Валднаб

Валдсхут Валдтраут Валдфогел Валдхаузен Валдщайн Валентин/ Фалентин ВаленщайнВалзер

WeißeritzWeiskopf/ Weißkopf/WeisskopfWeismann/ Weissmann/ WeißmannWeissmüllerWeißflogWeisshaupt/WeißhauptWeydtWeitershausWeifa Weizsäcker Wackernagel WacklerWachsbergWachsmannWalbWalburgWalburgaWallwitzWaldeyerWaldalgesheimWaldWaldeWaldemarWaldenWalderseeWaldnaabWaldorf/ Walldorf Waldshut WaldtrautWaldvogelWaldhausen Waldstein Valentin

WallensteinWalser

Валис WallisВалкер WalkerВалкес WaalkesВал кюре WalküreВалман WallmannВалмия вж. ЕрмландВалнер WallnerВалпурга, трад. WalpurgaВалпургияВалпургиева WalpurgisnachtнощВалраф Wallraf/ WallraffВалпургия вж. ВалпургаВалтасар' еж БалтазарВалтасар2, библ. BelsazarВалтемоде WaltemodeВалтер Walter/ WaltherВалтерсхаузен WaltershausenВалтершайд WalterscheidВалтрауд WaltraudВалц WalzВанге WangeВандер WanderВандсбек WandsbekВанзе WannseeВанк WankБанка WankaВанкел WankelВант WandtВарава BarrabasВарбург WarburgВарен WarenВарендорф WarendorfВарзиц WarsitzВариг WahrigВарнер WarnerВарнов WarnowВартбург WartburgВарте/ Варта Warthe(пол.}

Page 221: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Венке- 220 -Вартенберг

Вартенберг Wartenberg Везер WeserВартнер Wartner Везермарш WesermarschВартоломей Bartholomäus Век WeckВартоломеева Bartholomäusnacht Векер Weckerнощ Векерле WäckerleВаршава Warschau Векман WeckmannВарщайн Warstein Векслер WechslerВарщайн ер Warsteiner Велан WehlanВасерман Wassermann Велброк WellbrockВасерциер Wasserzieher Велер Wähler/ WehlerВасмайер Wasmaier Велзов WellsowВаснер Waßner Великден OsternВахолц Wachholz Великобритания GroßbritannienВахтберг Wachtberg Велинг WehlingВахтел Wachtel Велингер WellingerВахтер Wachter Велк WelkВахтфайтъл Wachtveitl Велке WelkeВацингер Watzinger Велман WellmannВебер Weber Веле WelsВеберг Wehberg В^лсбах WelsbachВебери Webern „Велт“ Die WeltВевелсбург Wewelsburg Велтинс VeltinsВегелер Wegeier Велтлйн VeltlinВегенер Wegener Ведфи WelfenВегера Wegera Велцер WelzerВегерер Wegerer Велцхайм WelzheimВ&гис Weggis Веля WeltschВагнер Wegner Велш WelschВегшайдер Wegscheider Венд WendВ^декинд Wedekind Вендебург WendeburgВедел Wedel Вендел WendelВеденсвил Wädenswil Вендерс WendersВедеркоп Wedderkop Вендланд WendlandВединг Wedding Вендьл WendlВедлер Wedler Венекер WennekerВедъл Wedl Венер WehnerВезел Wesel Венера VenusВезелски Weselsky Венеция VenedigВезенауер Wesenauer В&нигер WenigerВезенберг Wesenberg Венке Wenke

Page 222: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Венкер - 221 - Вик ауф Фьор

Венкер WenkerВент WendtВенцел Wenczel/ Wentzel/

WenzelВенцке WenzkeВенцлер WenzlerВепер WepperВера WerraВербер WerberВербиг WerbigВерволф WerwolfВердер Werder„Вердер Бремен“ Werder BremenВере WehreВерена VerenaВермелскирхен WermelskirchenВермсдорф WermsdorfВермут WermuthВернер WernerВернигербде WernigerodeВернике WernickeВернхард WernhardВернхер WernherВерт WeerthВертер WertherВертхайм WertheimВерфел WerfelВесел Wessel/ WeßelВесели WesselyВеселият WesselingВесендорф WessendorfВестендорф WestendorfВ£стер WesterВестербург WesterburgВестервалд WesterwaldВестервеле WesterwelleВестфал WestphalВ&тфалия WestfalenВ&тхайм WestheimВестхаймер Westheimer

Вестхаузер WesthauserВетекамп WetekampВетенберг WettenbergВетер WetterВетерау WetterauВетйни WettinerВетлер WettlerВеферлинген WeferlingenВехтер Wachter/ WaechterВец WetzВецел WetzelВ£це WeezeВецикон WetzikonВецлар WetzlarВешенбойрен WäschenbeurenВйбке Wibke/ WiebkeВйгалд WigaldВйганд Wiegand/ WigandВйгеле WiegeleВйген WiegenВйгман WiegmannВйгнер WiegnerВйголд WiegoldВйдемар WiedemarВйден WiedenВйдербрух WiederbruchВйдеррот WiederrothВйдершвингер WiederschwingerВйдман WiedmannВйдмер WidmerВидра WiddraВйе WieheВиена WienВйетор вж. ФйеторВизантия ByzanzВйзе WieseВйзентал WiesenthalВйзингер WiesingerВик WieckВйк ауф Фьор Wyk auf Föhr

Page 223: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Вйке - 222 - Вйрхов

Вйке Wicke ВймерВйкерт Wickert ВймшнайдерВик и Vicki ВйнандВйкман Wickmann ВйнбекВиктор Victor/ Viktor ВиндВил Will ВйндекВйланд Wieland/ Wiland ВйндишВйлгос Wielgohs ВйндхорстВйлде Wilde ВйндолфВйлденбрух Wildenbruch ВйненденВйлдермут Wildermuth ВйнерВйлдинг Wilding Вйнер НбйщатВйлдхабер Wildhaber „Вйнер цайтунг*Вйле Wille ВйнефелдВйлеке Willecke ВйнкелВйлерт Wielert ВйнкелманВили Willi/ Willy ВйнклеВйлибалд Willibald ВйнклерВйлизау Willisau ВйнкълВиликонски Willikonsky ВинтВйлиман Willimann ВйнтерВйлинген Willingen ВйнтербергВйлих Willich ВйнтеркорнВйлке Wilke ВйнтермантедВйлкен Wilken ВйнтертурВйлкинг Wilking ВйнфридВйлком Willkomm ВйнцерВилм Wilm ВйншекВйлман Willmann ВиолаВйлмерсдорф Wilmersdorf ВйплингерВилмс Wilms ВйперВилнюс Wilna ВйперманВйлтен Wilthen ВйперфюртВйлфрид Wilfried ВйлихВйлхелм Wilhelm ВйплингенВилхелмйне Wilhelmine ВйргесВйлхелмсхафен Wilhelmshaven ВйрсбергВйлхелмхен Wilhelmchen ВиртВйлхеринг Wilhering ВйртингерВилц Wiltz Вйрхов

Wimmer Wimschneider WinandWinbeck WindWindeck Windisch Windhorst Windolf Winnenden Wiener Wiener Neustadt Wiener Zeitung Wienfeld Winkel Winkelmann Winkle Winckler/ Winkler WinklWindt Winter/ Winther Winterberg Winterkorn Wintermantel Winterthur Winfried Wintzer/Winzer Winschek Viola Wiplinger Wipper Wippermann Wipperfürth Wippich Wipplingen Wirges Wirsberg Wirth Wirtinger Virchow

Page 224: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ворбе- 223 -Вие

Вие Wyss Влахия/ Влашко WalacheiВйсбаден Wiesbaden Влашке WlaschkeВйсве Wiswe Bo WaadtВйсел Wissell Воверайт WowereitВйсен Wissen Вогези VogesenВйсзе Wiessee Войдке WoidkeВисла Weichsel Войцек WoyzeckВйслох Wiesloch Волвебер WollweberВйеман Wiesmann Волгаст WolgastВйснер Wiesner Вблдзен WoldsenВйемар Wismar/ Wißmar Волдщет WoldtstedtБистрих Wistrich 4.2.3.1. Воленбергер WollenbergerВит1 With/ Witt Волиц WollitzВит2, църк. Veit Воллебен WohllebenВЙтгенщайн Wittgenstein Вблман WollmannВйте Witte Волтер VoltaireВйтелебахи Wittelsbach Волтер WolterВЙтен Witten Волтерс WoltersВЙтенберг Wittenenberg Волф Wolf/WolffВЙтенберге Wittenenberge Волфарт WohlfarthВЙтенбург Wittenenburg Волфах WolfachВЙткоп Wittkopp Волфен WolfenВитлеем Bethlehem Волфенбютел WolfenbüttelВЙтлих Wittlich Вблфертшвенден WolfertschwendenВЙтман Wittmann Волфганг WolfgangВйтхалм Withalm Волфгангзе WolfgangseeВЙтщок Wittstock Волфзон WolffsohnВйхард Wichard Волфрам WolframВйхерт Wiechert Волфрум WolfrumВиц Witz Вблфсбург WolfsburgВЙценхаузен Witzenhausen Волфсег WolfseggВЙцке Witzke Волфсхаген WolfshagenВЙцлебен Witzleben Волфхаген WolfhagenВЙцман Witzmann Волфхарт WolfhartВич Wietsch Волц WolzВйчел Witschel Вбман WohmannВйшмайер Wischmeyer Вомелсхаузен WommelshausenВйшман Wischmann Вондрак WondrakВишневски Wischnewski Вонка WonkaВладимйрово еж Täpay Ворбе Worbs

Page 225: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Воринген - 224 - Вюстнер

Воринген WoringenВормс WormsВорпсведе WorpswedeВосидло WossidloВотке Wodtke/ WotkeВоцелка VocelkaВрангел WrangelВранйцки VranitzkyВреде WredeВроцлав вж. БреслауВуке WuckeВулпиус VulpiusВулф Wulf/WulffВулфен WulfenВулфещиг WulfestiegВунд вж. ВунтВундерлих WunderlichВунзидел WunsiedelВунт, Wundtтрад. ВундВуншик WunschikВупер WupperВупертал WuppertalВурм WurmВурст WurstВурстер WursterВурц WurzВурцбах WurzbachВурцен WurzenВурцингер WurzingerВусинг Wussing/ WußingВустервиц WusterwitzВустерхаузен WusterhausenВустман WustmannВут WuttБутах Wutach

Вутке WuttkeВучер WutscherВълтава Moldau2Вьолгер WolgerВьолер WöhlerВьолки WoelkiВьолнер WöllnerВьолтингероде WöltingerodeВьолфел WölfelВьолфле WölfleВьолфли WölfliВьорд WÖhrdВьорле WörleВьорлиц WörlitzВьорндъл WörndlВьорнер WörnerВьорниц WörnitzВьорисхьофер WörishöfferВьорт WörthВьорц WörzВьорщат WörrstadtВюлфинг WülfingВюлфрат WülfrathВюме WümmeВюпер WüpperВюрзелен WürselenВюрм WürmВюртемберг WürttembergВюрхер WürcherВюрц Würtz/ WürzВюрцбург WürzburgВюст WüstВюстен WüstenВюстенцел WüstenzellВюстнер Wüstner

Page 226: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Гезел- 225 -Гаан

Ган, трад. ГаанГангхофер

GähnGanghofer

т» Гандерт Gandert1 ГАнзер Ganser■Лк Ганс Gans

Ганц Ganz/ GantzГаан вж. Ган ГАрбсен GarbsenГабайн Gabain Гарлеф GarleffГабел Gabel ГАрмиш- Garmisch-Габи Gabi Партенкирхен PartenkirchenГабленц Gablenz Гарнер GarnerГаблер Gabler ГАртернихт GarternichtГабриел Gabriel Гартнер GartnerГабриеле Gabriele ГАрша GarschaГаврийл Gabriel Гасер GasserГагенау Gaggenau Гасман Gassmann/ GaßmannГайгер Geiger ГастАйн GasteinГайдел Geidel Гастайнертал GasteinertalГайдер Geider Гатер GatterГайер Geier/ Geyer ГАубе GaubeГайзенбергер Geisenberger ГАу-Бишофсхайм Gau-BischofsheiГайзер Geiser ГАувайлер GauweilerГайзинг Geising ГАузелман GauseimannГайзинген Geisingen Гаук GauckГАйленкирхен Geilenkirchen Гаул Gaul

Гайлс Geils Гауланд Gauland

Гайпел Geipel Гаулрап Gaulrapp

Гайс Geis/ Geiss/ Geiß Гаус Gaus/ Gauss/ Gauß

Гайсер Geisser/ Geißer Гауч Gautzsch

Гайслер Geisler/ Geissler/ Гданск вж. ДанцигGeißler Гдйнген/ Gdingen

ГАйснер Geissner Гдйня (пол.)

ГАйтхайн Geithain Гебауер Gebauer

Гал Gahl Геблер Gäbler/ Gaebler/

Галандер Galander Gebier

Гален Galen Гебхард Gebhard

Галер Gahler Гебхарт Gebhardt/ Gebhart

ГАлистъл Gallistl Гедоре Gedore

Галиц Galitz Гезеке Geseke

Гамилшег Gamillscheg Гезел Gesell

Page 227: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Гйдо- 226 -Геземан

Геземан Gesemann Герлинг GerlingГелен Gehlen Герлинд GerlindГелер Gehler Германия DeutschlandГелерт Gellert Гермерсхайм GermersheimГелс Gels Гернегрос GernegroßГелзенбергер Gelsenberger Герненц GernentzГелзенкирхен Gelsenkirchen Гернот GernotГелзенкирхен- Gelsenkirchen-Buer Гернсбах GernsbachБур Геро GeroГелнхаузен Gelnhausen Герсбах GersbachГелхорн Gelihorn Герстекер GerstäckerГеминген Gemmingen Герстел GerstelГемол Gemoll Герстенберг GerstenbergГененгер Genenger Герстенмайер GerstenmaierГейзер Gänser Герстхофен GersthofenГенслер Gensler Герстъл GerstlГенсфлайш Gensfleisch Герт GertГентнер Gentner Герта GertaГенуа Genua Герти GertyГеншер Genscher Гертнер GärtnerГеорг Georg Гертруд GertrudГебрге ' George Гертруде GertrudeГеоргес Georges Гергьл GertlГеп Gepp Герхард GerhardГера Gera Герхарт Gerhardt/ GerhartГералд Gerald Герхартсрайтер GerhartsreiterГербер Gerber Герц GerzГерд Gerd Геслау GeslauГерда Gerda Геснер Gessner/ GeßnerГердесмайер Gerdesmeyer Гест GeestГереке Gereke Гесте GeesteГереон Gereon Гестрих GestrichГерзау Gersau Гестхахт GeesthachtГерике Guericke Геч GetschГеринг Gering Гжйбек GrzybekГерит Gerit/ Gerrit Гжймек GrzimekГериш Gerisch Гзед GsellГерке Gehrcke/ Gerke Гйбелщат GiebelstadtГеркенс Gehrckens Гйголд GiegoldГерл Gerl Гйдо Guido

Page 228: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Гйзе - 227 - Голдау

Гйзе Гйзела Гйзелберт Гйзелтрауд Гйзелхер Гйзи Гйлберт Гйлгенаст Гйлесен Гйлзенбах Гйлхер Гймпел Гингст Гйндлер Гйнтер Гйнген ан дер Бренц Гйнке Гйренс Гйрман Гйрниц Гйров Гирс Гирш Гйсбертс Гйсдол Гйсен Гйсенбах Гйта Гйфхорн Глагау Гладбек Глазер Глайвиц/ Гливйце (пол.) Глайзе Глайсдорф Глайсле Гл^йхенГлан

Giehse Гларнер GlarnerGisela Гларус GlarusGiselbert Глас Glas/ GlassGiseltraud Глаубер GlauberGiselher Глаузер GlauserGysi Глац GlatzGilbert Гледич GleditschGilgenast Глсзер GläserGillessen Гливйце вж. ГлайвицGilsenbach Глйнике GlienickeGilcher Глинц GlinzGimpel Глиц GlitzGingst Глове GloweGindler Глоге GlogeGinter Глоксин GloxinGiengen Глон Glonnan der Brenz Глук GluckGiencke Глум GlumGierens Глут GluthGiermann Гльоклер Glöckler/ GlööcklerGirnitz Гльокнер GlöcknerGierow Глюк GlückGiers Глюкщат GlückstadtGiersch Гмелин GmelinGiesberts Гмунден GmundenGisdol Гмюнд GmündGießen Гнедингер GnädingerGießenbach Гнетнер GnettnerGitta Гнойен GnoienGifhorn Гоар/ Гоар GoarGlagau Год GoodGlafbeck Годглюк GodglückGlaser Годен GoddenGleiwitz Гозау Gosau

Гойбоден GäubodenGlaise Гоке GockeGleisdorf Гокел Gockel/ GockellGleissle Голгота GolgathaGleichen Голд GoldGlan Голдау Goldau

Page 229: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Голдбек - 228 - Грегор-Делин

Голдбек GoldbeckГблдфус GoldfußГ0ЛДП1МИТ GoldschmidtГолдщайн GoldsteinГолиат Goliat/ GoliathГолис GohlisГблнер GöllnerГоло GoloГолц GoltzГблюке GolükeГомаринген GomaringenГор GohrГорбах GorbachГбрис GorysГбрслебен GorslebenГорх GorchГбслар GoslarГослйцки GoslickiГоснер GoßnerГот GothГота GothaГотвалд GottwaldГотер GotterГотлиб GottliebГбтлоб GottlobГоторф GottorfГоторп GottorpГотфрид GottfriedГбтхайн GotheinГотхард GotthardГотхарт GotthartГотхелф GotthelfГотхилф GotthilfГотхолд GottholdГотшал GottschallГотшалк GottschalkГотшед GottschedГотшлих GottschlichГбче GoitzscheГоче/ GottscheeКочеве (словен.)

ГрабеГрабер Граберт Грасегер Граземан Грайерц/ Грюйер (френ.) Грайзингер ГраймГрайнер Грайнерт Грайф Грайфенберг Грайфенегер Грайфензе Грайфенщайн ГрайфсвалдГраманГраме Грамендорф ГранГранзеГранцWГраубюнден Граувилер ГраулГраф ГрафенГрац Грацъл ГребеГребер

Греберт Гревенброх Гревенмахер ГревенщайнГрегор Грегор-Делин

Grabbe Graber Grabert Grasegger Grasemann Greyerz

Greysmger GreimGreiner Greinert Greif Greifenberg Greifenegger Greifensee Greifenstein Greifswald Grahmann Gramme Grammendorf GrahnGransee Grantz/ Granz Grau Graubünden Grauwiller Graul Graf/ Graff Graafen Graz Gratzl Gräbe/ Grebe Gräber/ Graeber/ GreberGräbert/ Graebert Grevenbroich Grevenmacher Grevenstein Gregor Gregor-Dellin

Page 230: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Грьонемайер- 229 -Грегориус

Грегориус Gregorius Гропиус GropiusГрегоровиус Gregorovius Грос GrossГреденер Graedener/ Grädener Гросайтинген GroßaitingenГренландия Grönland Гросбрайтенбах GroßbreitenbachГреплер Graepler Гросе Grosse/ GroßeГресел Grässel Гросглокнер GroßglocknerГресер Gresser Гросенерих GroßenehrichГреслин Grässlin Гроскопф GroßkopfГресман Gressamann/ Гроскройц Großkreutz

Greßmann Гроскурт GroscurthГрете Grete Гросман Grossmann/Гретел Gretel GroßmannГретен Greten Гроспоствиц GroßpostwitzГретхен Gretchen Грот GrothГреф Greff Гроте Grothe/ GroteГрефендорф Gräfendorf Гротевол GrotewohlГрефесмюлен Grevesmühlen Гротум GrothumГрефрат Grefrath Грбтхузен GroothusenГрец Grätz/ Graetz Гроц GrotzГречел Gretzschel Гроцке GrotzkeГрйбницзе Griebnitzsee Грош GraschГрйбъл Griebl Гроше GroscheГрйзе Griese Грубе GrubeГрил Grill Грубер GruberГрйле Grille Грубмюлер GrubmüllerГрйленбург Grillenburg Грузия GeorgienГрйлпарц Grillparz Грул GruhlГрйлпарцер Grillparzer Груле GruhleГрим Grimm Грун GruhnГрйма Grimma Грунвалд GrunwaldГрйме Grimme Грундиг GrundigГрймелсхаузен Grimmelshausen Грулих GrulichГрймен Grimmen Грундман GrundmannГрйнцинг Grinzing Грьобенцел GröbenzellГрйфиус еж. Грюфиус Грьббмайер GröbmaierГрйцман Gritzmann Грьогер GrögerГро Groh Грьое GröheГройлих Greulich Грьолер GröhlerГрол Groll Грьонемайер Grönemeier/Грон Grohn Grönemeyer

Page 231: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Грьочел - 230 - Гьокериц

Грьочел ГрюйерГрюн Грюнангер Грюнау Грюнбек Грюнвалд Грюндел Грюндер Грюнберг Грюнеберг Грюнег „Грюне пост“ Грюнер Грюнинген Грютнер Грюфиус, трад. Грйфиус Грюцке ГубенГубзер Гугенмос Гугенхайм Гуден Гудериан Гудерман ГудрунГузе Гузенбауер ГуксхагенГул ГумерсбахГумих Гумпингер Гунгьл Гундел Гундолф Гунинген Гункел Гунтер

Grötzschel ß.w. Грайерц Grün Grünanger Grünau Grünbeck Grünwald Gründel Gründer Grünberg Grüneberg Grünegg Die Grüne Post Grüner Grüningen Grüttner Gryphius

Grützke Guben Gübser Guggenmos Guggenheim Gudden Guderian Gudermann Gudrun Guse Gusenbauer Guxhagen Guhl Gummersbach Gummich Gumpinger Gungl Gundel Gundolf Gunningen GunkelGunter/ Gunther

Гунтерман Гунтерсблум Гунтрам Гургъл Гурк Гурке Гурктал Гурлит Густ Густав Густи ГусгьлГут Гутброд Гутенбах Гутенберг Гутенбергер Гутендорф Гутентаг Гутов Гутцайт Гутшмид Гутшмит ГуцварГуч Гуче Гшвенд Гърция Гьобел Гьббелс Гьобъл Гьовайл Гьбде Гьодейохан Гьбдеке

Гьодел Гьодешал Гьокенян Гьокериц

GuntermannGuntersblum GuntramGurglGurkGurkeGurktalGurlittGustGustavGustiGustlGut/ GuthGutbrodGuttenbachGutenberg/ GuttenbergGuttenbergerGutendorfGuttentagGutowGutzeitGutschmiedGutschmidtGutzwarGutschGutscheGschwendGriechenlandGöbel/ Goebel GoebbelsGoebl/ GöblGöweilGöde/ GöddeGoedejohannGödecke/ Gödeke/ GoedekeGödelGoedeschalGöckenjanGöckeritz

Page 232: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Гьолер - 231 Гютерсло

Гьолер Göhler/ GöllerГьолсдорф GölsdorfГьопинген GöppingenГьопферт Göpfert/ GoepfertГьор GöhrГьоргьл GörglГьоринг Göring/ GöhringГьорке GörkeГьорлах GörlachГьорлиц GörlitzГьорнер GörnerГьорц Görtz/ GoertzГьорчиц GörtschitzГьорш GörschГьосвайнер GösweinerГьоте Goethe/ Götte

Гьотерт Гьотинген Гьоц Гьоце Гьол Гьочъл Гьошен Гюнтер Гюнцбург Гюрне Гюртлер Гюршинг Гюсинг Гюстров Гютенбах Гютерсло

GöttertGöttingenGötzGötzeGötsch/ GöttschGötschlGöschenGünter/ Günther GünzburgGürneGürtlerGürschingGüssingGüstrow Güttenbach Gütersloh

Г

Page 233: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Давид - 232 - Делии

Давид DavidДагмар DagmarДайе DayeДайке DeickeДаймлер DaimlerДайс DeißДайслинген DeißlingenДайстер DeisterДайхман DeichmannДакс DachsД^ксер DachserДал Dahl/ DaliДалдруп DaldrupДалем DahlemДалингер DallingerДалмация DalmatienДалмйн DallminДалп DalpДалхайм DalheimДалхаймер DalheimerДалхоф DalhoffДалюге DaluegeДаме DammeДамен DahmenДаммайер DammeierДамман DammannДамцог DamzogДан DahnДандорфер DandorferДанекер DanneckerДаненберг DannenbergДаниел DanielДанийл DanielДанике DanickeДания Dänemark

Данке DahnkeДанхойсер DannhäußerДанц Dantz/ DanzДанцер DanzerДанциг/ DanzigГданск (иол.)Данцингер DanzingerДаре DarreДармщат DarmstadtДас DahsДасдорф Daasdorfам Берге am BergeДаслер DasslerДаубеншпек DaubenspeckДаубнер DaubnerДаудерщет DauderstädtДауман DaumannДауме DaumeДафид DavidДах DachДахау DachauДворак DvorakДебриц DäbritzДевалд DewaldДегелер DegelerДеген DegenДегендорф DeggendorfДегенхарт DegenhardtДе Гройтер De GruyterДедекинд DedekindДекер DeckerДекерт DeckertДексел Dächsel/ DexelДексне DexneДелбрюк DelbrückДелер DehlerДелинг DellingДелинген DeilingenДелиус DeliusДелиц Delitz

Page 234: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Делич - 233 - Дйтфурт

Делич Делменхорст Дем Демгерн Де Мезиер Демел Демйн Демниг Ден Денглер Дендликер Деневиц Денерт Деникен Денкендорф Дентлер Денхарт Денхоф Денцер Денцингер Депе Дера Дере Дернбах Д^сау Дете Детер Детерт Детлеф Детмар Детмолд Дешванден Дешлер Джордж Дйбург Дйгелман

Дйдерих Дйдерихс Дизел

Delitzsch Delmenhorst Dehm

De MaiziereDehmelDemminDemnigDehnDenglerDändlikerDennewitz Dähnert Däniken Denkendorf Dentler Dähnhardt Denhoff Denzer

Dähre DernbachDessau Detje Deter Detert Detlef/ Detlev Dettmar Detmold Deschwanden DäschlerGeorge Dieburg Diggelmann/ Diegelmann Diederich Diederichs Diesel

Дик Dick/ DiekДйке DickeДйкирх DiekirchДйкман DieckmannДикс DixДил DillДйлинген DillingenДилс DielsДим DiemДймел DiemelДйнголфинг- Dingolfing-LandauЛандауДйнгхофер DinghoferДйнгьл DingiДйнкелсбюл DinkelsbühlДйнкелшербен DinkelscherbenДйнклаге Dincklage/ DinklageДйнтен DientenДиднис/Дионйс DionysosДйпенброк Diepenbrock„Пресе“ Die PresseДйпхолц DiepholzДйрауер DierauerДирк DirkДирш DierschДйсенер DießenerДйстел DistelДйтвалд DietwaldДйтенбергер DittenbergerДйтер DieterДйтерихс DieterichsДйтерсдорф DittersdorfДйтерт DittertДйтмансдорф DittmannsdorfДйтмар DietmarДйтмаршен DithmarschenДйтмер DittmerДйтрамсцел DietramszellДйтрих DietrichДйтфурт Dietfurt

Page 235: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Дрансфелд- 234 -Дйтхарт

Дйтхарт Diethart Дора DoraДйтхелм Diethelm Дорета DorettaДйтъл Dietl Дорете DoretteДйфенбах Dieffenbach Дорис DorisДиц Dietz Дормаген DormagenДйце Dietze Дори Dohrn/ DornДйцен Ditzen Дорнах DörnachДйцхьолцтал Dietzhölztal Дорнбирн DornbirnДйче Dietsche Дорнбуш DornbuschДоберман Dobermann Дорндорф DorndorfДобертин Dobbertin Дорнер DörnerДобрият Dobrindt/ Dobrint Дорнзайф DornseifДовидат Dowidat Дорнзайфер DornseiferДбвифат Dovifat Дорнзайф DornseiffДбдерер Doderer Дорнзайфер DornseifferДойбел Deubel Дорнщетен DornstettenДойберт Deubert Доротея DorotheaДойблер Däubler Дороте/ Дороте DorotheeДбймлер Däumler Дорпат/ DorpatДойц Deutz Тарту (ест.)Дойч Deutsch Дорстен DorstenДойчбайн Deutschbein Дорте Dorte/ DortheДойчкрон Deutschkron Дортмунд DortmundДолдерер Dolderer Дорфен DorfenДолна Unterfranken Дорш DorschФранкбния Дбсе DosseДолф Dolf Дофе DoveДблфус Dollfuß Дохнал DochnahlДом Dohm Драбент DrabentДомйн Dornin Драва DrauДоминик Dominic/ Dominik Дравоград вж. УнтердраубургДон Dohn Драйер DreyerДоналис Donalies Драйс DraisДбнат Donat/ Donath Драйсигакер DreißigackerДонаувьорт Donauwörth Драйфус Dreifuss/ Dreifuß/Донауешинген Donaueschingen Dreyfus/ DreyfussДоншен Donschen Драйхаупт DreyhauptДоп Dopp Драйшу DreischuhДоплер Doppler Дракслер DraxlerДопфер Dopfer Дрансфелд Dransfeld

Page 236: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Дюрен- 235 -Драушке

Драушке Drauschke Дьоблер Döbler

Драх Drach Дьобдин/ DöblinДрахенфелс Drachenfels ДьоблйнДревензе Drewensee Дьоблинг DöblingДревиц Drewitz Дьодерлайн DöderleinДревс Drews Дьолгер DölgerДрегер Dräger Дьоле DölleДреер Dreher Дьолер DöhlerДрезден Dresden Дьолинг DöllingДрексер Drechser/ Drexer Дьолниц DöllnitzДрекслер Drechsler Дьолф DölfДреслер Dressier Дьолчен DölzschenДрец Dreetz Дьониц DönitzДрешер Drescher Дьонхоф DönhoffДролич Droolitsch Дьопке Doepke/ DöpkeДрднке Dronke Дьопфер DöpferДросдовски Drosdowski Дьопфнер DöpfnerДросел Drossel/ Droßel Дьори DörrieДрбсте Droste Дьоринг Doering/ DöringДрьогер Dröger Дьорис DörriesДрьомер Droemer Дьорлеман DörlemannДрьосигер Drößiger Дьорман DörmannДрьошер Dröscher Дьорнер Doerner/ DörnerДубе Dube Дьорте DoerteДубуш Dubusch Дьорфен DörfenДудвайлер Dudweiler Дьорферт DoerfertДуден Duden Дьорфлер Doerfler/ DörflerДуденхьофер Dudenhöffer Дьорфлингер DörflingerДуисбург вж. Дюсбург Дьотлинг DöttlingДукен Duken Дьофинген DöffingenДулиг Dulig Дюбел Dübel/ DübellДумер Dummer Дюбен DübenДунав Donau Дювел DüwelДункер Duncker Дюзинг DüsingДурм Durm Дюкерт DückertДусман Dussmann Дюлфер DülferДут Dutt Дюмлер DümmlerДучке Dutschke Дюне DüneДьобелин Döbbelin Дюнебир DünnebierДьобелн Döbeln Дюрен Düren

Page 237: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Дюренмат - 236 - Дядо Коледа

Дюренмат DürrenmattДюркоп DürrkoppДюркопф DürrkopfДюрер DürerДюринг DüringДюрхолц DürholtzДюсберг Duisberg

Дюсбург, трад. Дуисбург Дюсдорф Дюселдорф ДюсенДядо Коледа

Duisburg

Duisdorf DüsseldorfDuissen Weihnachtsmann

Page 238: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ебах - 237 - Еклои

ЕЕбах EbachЙбелинг EbelingЙбер EberЕбербах EberbachЙбермайер EbermayerЕбернбург EbemburgЕберс Ebbers/ EbersЕберсберг EbersbergЕберсвалде EberswaldeЕберт EbertЕберхард EberhardЕберхарт EberhardtЕберщайн EbersteinЕбинген EbingenЕбнер EbnerЕва EvaЕвалд EwaldЕведин EvelinЕвелине EvelineЕвелс EwelsЕвердинг EverdingЕверс EwersЕвеслаге EveslageЕвиг EwigЕвропа EuropaЕг EggЕгберт EgbertЕге EggeЕгебрехт EggebrechtЕгегебирге EggegebirgeЕгезйн EggesinЕгейско море Ägäisches Meer/ ÄgäisЕгел EgelЕгерат EggerathЕгерер Egerer

Erepc EggersЙгерт EggertЕгидиенберг AegidienbergЕгйдиус EgidiusЕгипет ÄgyptenЕглер EgglerЕгли EgliЕгмонт EgmontЕгон EgonЕда EddaЕдберг EdbergЕдвин EdwinЕдгар EdgarЕдел EdelЕделман EdelmannЕделхоф EdelhoffЕделщайн EdelsteinЕденхофер EdenhoferЕдер EderЕдит EdithЕдлер EdlerЕдмунд EdmundЕдуард EduardЕзенбек EsenbeckЕзоп ÄsopЕйндховен, Eindhovenтрад. АйндховенЕк EgkЕкард EccardЕкарт Eckardt/ EckartЕкберт EckbertЕкер EckerЕкерле EckerleЕкерман EckermannЕкернфьорде EckernfördeЕкерсдорф EckersdorfЕкерт EckertЕкехард EkkehardЕкехарт EkkehartЕклон Ecklon

Page 239: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 238 - ЕнгесерЕкман

Екман Eckmann Елснер ElsnerЕколт Eckoldt Елспас EispaßЕкснер Exner Йлстер ElsterЙкстернщайне Externsteine Елстерверда ElsterwerdaЕксъл Exl Елстнер ElstnerЕкхард Eckhard Елсфлет ElsflethЕкхарт Eckhart Елсхаймер ElsheimerЕкхоф Eckhoff/ Eekhoff/ Елта Elta

Ekhof Елфрйде ElfriedeЕкщайн Eckstein Елц ElzЕкщет Eckstedt Ема EmmaЕкъл Eckl Емайс EmeisЕлба Elbe Емануел EmanuelЕлберскирх Elberskirch Емануела EmanuelaЕлберфелд Elberfeld Емануйл вж. ИмануелЕлбринксен Elbrinxen Емде EmdeЕлверт Eiwert Ймден EmdenЕлде Eide Еме EmmeЕлена митол. Helena Емен EhmenЕлеонора Eleonora Емендинген EmmendingenЕлебнска вж. Йблберг Йменегер Emmeneggerпланина Ементал EmmentalЕлердинг Ehlerding Емеринг EmmeringЕлерман Ellermann Емерих EmmerichЕлза Elsa Емил EmilЕлзас, Elsass/ Elsaß Емпедокъл Empedoklesтрад. Елзас Емс EmsЕлзе Else Емсланд EmslandЕлзен Elsen Енгадин/ EngadinЕлзер Elser ЕнгадйнЕлзи Elsie Енгел EngelЕли Elli Енгелберт EngelbertЕлиас Elias Енгелкамп EngelkampЕлизабет Elisabeth Енгелке EngelkeЕлйзе Elise Енгелсберг EngelsbergЕлис Ellis Енгелскирхен EngelskirchenЕлисавета, библ. Elisabeth Енгелхард EngelhardЕлке Elke Енгелхарт Engelhardt/ EmgelhartЕлмар Elmar Енгелхорн EngelhornЕлменталер Eimentaler Енгесер Engesser

Page 240: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Есиг- 239 -Енглайтнер

Енглайтнер Engleitner Йрентраут EhrentrautЕнгхолм Engholm Йренфрид EhrenfriedЕнде Ende Еренщайн EhrensteinЕндеман Endemann Ерйда ErisЕндер Ender Ерик Erik/ EricЕндерс Enders Йрика Erika/ EricaЕндлер Endler Еринг EringЕндлих Endlich Ерискирх EriskirchЕне Aenne Ерисман EhrismannЕней Aeneas/ Äneas Ерих ErichЕнен Ennen Ерлабрун ErlabrunnЕнепе Ennepe Ерлахер ErlacherЕнерт Ehnert Ерлбах ErlbachЕнигерло Ennigerloh Ерлебах ErlebachЕнке Encke Ерлер ErlerЕно Enno Ерлих EhrlichЕнс Enns Ермланд/ ErmlandЕнслин Ensslin Валмия (пол.)Енте Ente Ерна ErnaЕнхен Ännchen Ернер EmerЕнц Enz Ернст ErnstЕнценсбергер Enzensberger Ернсттал ErnstthalЕол Äol/ Äolus Еромс EromsЕп Epp Ерпенбек ErpenbeckЕпелборн Eppelborn Ерт ErdtЕпенедер Eppeneder Ертман EhrtmannЕперт Eppert Ерусалим еж ЙерусалимЕпле Epple Ерфт ErftЕплер Eppler Ерфтщат ErftstadtЕразмус/ Еразъм Erasmus Ерфурт ErfurtЕрбен Erben Ерхард ErhardЕрвин Erwin Ерхарт Erhardt/ ErhärtЕрвите Erwitte Ерцбергер ErzbergerЕрдинг Erding Ерцгебирге ErzgebirgeЕрдинген Erdingen Есвай EssweinЕрдингер Erdinger Есвайлер EßweilerЕрдман Erdmann Есел EsselЕренберг Ehrenberg Есен EssenЕренбург Ehrenburg Есер Esser/ EßerЕренрайх Ehrenreich Есиг Essig

Page 241: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Есигер - 240 - Ешерих

Есигер EssigerЕсих EssichЕскау EskauЕслинген EsslingenЕслинген Eßlingenам Некар am NeckarЕспенау EspenauЕстер EstherЕстерхази EsterhazyЕсъл EsslЕтелбрюк EttelbrückЕтелсберг EttelsbergЕтерсберг EttersbergЕтерсбург EttersburgЕтиопия ÄthiopienЕтисвил EttiswilЕтлинген Ettlingen

Ефа EvaЕфенбергер EffenbergerЕфи EffiЕфраим EphraimЕфрат EuphratЕфце EfzeЕхарт EhardtЕхтернах EchternachЕцел EtzelЕцехиел EzechielЕшвайлер EschweilerЕшвеге EschwegeЕшенбах EschenbachЕтер EscherЕшерих Escherich

Page 242: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Жан-Жак - 241 - Жули er

жЖан-Жак Jean-JacquesЖан Паул Jean PaulЖенева GenfЖорж GeorgesЖужана ZsuzsannaЖул JulesЖули JulieЖулиен JulienЖулиет Juliette

ж

Page 243: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Забйне - 242 - Зара3ЗабйнеЗагерЗагнерЗагреб ЗайбикеЗайболдсдорф

Зайс-Инкварт ЗайбтЗайдел ЗайдеманЗайдер ЗайдълЗайлерЗайпелЗййтер

3Зайфрид Зайфрит Зайфриц ЗайцЗаксЗйкманЗаксеЗаксен Заксенег Заксенринг Заксенхаузен ЗалберЗалеЗалекЗалмен Заломон, библ. Соломон

SabineSagerSagner еж. Аграм SeibickeSeiboldsdorf/ Seyboldsdorf Seyß-Inquart SeibtSeidelSeidemannSeiderSeidlSeiler/ SailerSeipelSeiter/ Seither Seifert/ Seiftert/ Seyfert/ Seyferth Seifried/ Seyfried SeifritSeifritzSeitzSachsSackmannSachseSaxenSaxenegg Sachsenring SachsenhausenSalberSaaleSaaleckSahnenSalomon

Залфелд Залцах Залцбург Залцведел Залцгитер Залцкамергут Замер Замстаг Занд Зандберг Зандбергер Зандбихлер Зандботе Зандер Зандерс Зандиг Зандман/ Сънчо Зандра Зандрок Зандхаузен 3&неЗанкт Аугустин Занкт Гален, трад.Санкт Гален Занкт Гйлген Занкт Гоар Занкт Гоарсхаузен Занкт Ингберт Занкт Йоахимстал/ Яхимов (чеш.) Занкт Мориц Занкт Пьблтен ЗанЗападна Прусия Зар, трад. Саар Зара, адапт. Сара

Saalfeld Salzach Salzburg Salzwedel Salzgitter Salzkammergut Sammer Samstag Sand Sandberg Sandberger Sandbichler Sandbothe Sander Sanders Sandig Sandmann Sandra Sandrock Sandhausen SaaneSankt Augustin Sankt Gallen

Sankt GilgenSankt GoarSankt Goarshausen

Sankt IngbertSankt Joachimsthal

Sankt MoritzSankt PöltenSannWestpreußenSaarSara/ Sarah

Page 244: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Зарах - 243 - Зераф

Зарах Зарацин Зарбек Зарбрюкен, трад. Саарбрюкен Зарланд, трад. Саарланд Зарлуй Зартбриус ЗаеЗасе Засенберг Засниц Зателдорф Затлер Затруп Зауер Зауербир Зауерброн Зауерланд Заузер ЗЬур Зафран Захенбахер- Щеле Захер, трад. Сахер Захер-Мазох ЗашаЗаю Баю Зебастиан Зебахер Зебниц Зеболд Зебук Зебюл Зеверйн/ Зеверйн Зевс

SarachSarrazin Saerbeck Saarbrücken

Saarland

SaarlouisSartoriusSass/ SaßSasseSassenbergSassnitz/ Saßnitz SatteldorfSattlerSatrupSauerSauerbierSauerbronn SauerlandSauserSaurSaf(f)ranSachenbacher-Stehle

Sacher

Sacher-MasochSaschaMeister Lampe SebastianSeebacherSebnitzSeeboldSeebuckSeebühlSeverin

Zeus

Зегебрехт ЗегерЗегердеЗегерсЗегмюлерЗеерЗезичЗекЗелбЗелбахЗелдеЗеленбиндерЗелерЗелигЗелигерЗелицЗелмаЗелманЗелцЗеманЗемелЗемелвайс Земеринг, трад. СемерингЗемишЗемлерЗемпахЗемперЗемрауЗенЗенгерЗендел ЗенденхорстЗендигЗенерЗенкелЗенсЗентаЗепЗераф

SägebrechtSeeger/ Seger SeggerdeSeghersSegmüller SeherSeesitschSeckSelbSeelbach/ Selbach SehldeSeelenbinder SeelerSeligSeeligerSeelitzSelmaSeelmannSelzSämannSemmel Semmelweis Semmering

SamischSemler/ SemmlerSempachSemperSem rauSennSängerSendel SendenhorstSandigSennerSenkelSensSentaSeppSeraph

3

Page 245: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Зйнтал- 244 -Зербзер

Зербзер Serbser Зйгмунд Siegmund/ SigmundЗете Sethe Зйгрид SigridЗефелт Seefeldt Зйгрист/ SigristЗефи Seffi ЗигрйстЗефков Saefkow Зйгрун SigrunЗефрид Seefried Зйгурд SigurdЗехофер Seehofer Зйгфрид Siegfried/ SigfridЗехтер Sechter Зйгьл Sigl/ Sieg!Зйбах Siebach Зик SickЗйбел Sibbe Зйке SykeЗйбен Sieben Зйкинген SickingenЗйбенгебирге/ Siebengebirge Зйкингер SickingerСедмогорие Зил SiUЗйбенхар Siebenghaar Зйлбер SilberЗйбер Sieber/ Siber Зйлберлинг SilberlingЗйберт Siebert Зйлберман SilbermannЗибйле, Sibylle Зйлбернагьл Silbernaglмитоя. Сибйла Зйлке SilkeЗйбке Siebke Зйлман SielmannЗйболд Siebold Зйме SimmeЗибс Siebs Зймел SimmelЗйбург Sieburg Зйменс, SiemensЗйверс/ Зйферс Sievers трад. СименсЗйверт Sievert Зйментал SimmentalЗиг Sieg Зймер SimmerЗйгберт Sigbert Зймеринг SimmeringЗйгбург Siegburg Зймза SimsaЗйгел Siegel Зймон, SimonЗйгелман Siegebnann бибп. СимонЗйген Siegen Зимоне SimoneЗйгенталер Siegenthaler Зймрок SimrockЗйгерт Siegen Зймс SiemsЗйгисмунд, Sigismund Зин Sinnтрад. Сигизмунд Зйнген SingenЗйглинд Sieglind Зйнгер SingerЗиглйнде/ Sieglinde Зйнделфинген SindelfingenЗиглйнда Зйнигер SinnigerЗйглох Sigloch Зйновац SinowatzЗйгмар Sigmar Зйнсхайм SinsheimЗйгмаринген Sigmaringen Зйнтал Sinntal

Page 246: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Зюсмут- 245 -Зйпен

Зйпен Siepen Зузане SusanneЗйпман Siepmann Зузе SuseЗйтен Sitten Зуксланд SuchslandЗйферман Siefermann Зул SuhlЗйферс еж. Зйверс Зуламит SulamithЗйхарт Sichrdt Зулинген SulingenЗоде Sode Зулцбах SulzbachЗойберкрюб Säuberkrüb Зулцер SulzerЗойберт Seubert Зуман SumarrnЗолбах Solbach Зупан SuppanЗьолден Sölden Зупе, SuppeЗолинген, Solingen трад. Супетрад. Солинген Зур SuhrЗолотурн Solothurn Зурзе SurseeЗолтау Soltau Зуркамп SuhrkampЗолфелнер Sollfelner Зутнер SuttnerЗбмер Sommer Зуханек SuchanekЗбмерфелд Sommerfeld Зьодер SöderЗбмерфелт Sommerfeldt Зьолде SöhldeЗон Sohn Зьолден SöhldenЗонабенд Sonnabend Зьбмерда SömmerdaЗондерегер Sonderegger Зьоринг SöringЗонеберг Sonneberg Зюберберг SyberbergЗоневалде Sonnewalde „Зюддойче Süddeutsche ZeitungЗбнеман Sonnemann цайтунг"Зоненшайн Sonnenschein Зюдеренде SüderendeЗонтаг Sonntag Зюдов SydowЗонтхофен Sonthofen Зюдхоф SüdhofЗоня, Sonja Зюлт Syltтрад. Соня Зюлцер SülzerЗорге Sorge Зюнхинг SünchingЗост Soest Зюс Suess/ Süss/ SüßЗотке Sodtke Зюскинд Süskind/ Süsskind/Зофй Sophie SüßkindЗудерман Sudermann Зюсмут Süssmuth

Page 247: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Йаков - 246 - Ирзиглер

Иаков вж. ЯкобусИберг IbergИбс YbbsИбург Iburg/ YburgИгис IgisИгла IglaИгнац/ Игнац IgnazИда IdaЙдар IdarИдарбах IdarbachИдар-0берщайн Idar-ObersteinИдуна IdunaИдщайн IdsteinИезекйил вж. ИезекйилИеремйя вж. ЙеремйасЙзар IsarЙзенбург YsenburgЙзеп IseppИзточна Прусия OstpreußenИисус/ Исус JesusИклер IcklerИл inИлг Ilg/ JilgИлге JilgeИлгнер IllgnerИле IhleИленфелд IhlenfeldИлер IllerИлертисен IllertissenИлза IlsaИлзе IlseИлзеде IlsedeИлинг IllingИлинген IllingenИлия библ. Elias

ИлкИлка Илм Илменау Илфелд Илфис ИлцИмхолц Имхоф Имануел, библ. Емануил Имел Имелман Имендинген ИмстИн Ина ИнбахИнгеИнгеборг ИнгенболИнгмарЙнгоЙнголф Йнголщат Йнгомар Йнгрид Ингфрид ИнденИнес ИнерхоферЙнка Йнкен

Инсбрук ИнтерлакенЙов

Йона Йосиф ИренеЙрзе

Ирзиглер

IlkIlka Ilm IlmenauIlfeld IlfisHzImholz Imhoff Immanuel

Immel Immelmann Immendingen ImstInn Ina InnbachInge Ingeborg Ingenbohl IngmarIngo Ingolf Ingolstadt Ingomar Ingrid Ingfried IndenInes Innerhofer InkaInken Innsbruck Interlaken вж. Йоб вж. Йонас вж. Йозеф IreneIrsee Irsigler

Page 248: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Ирйда - 247 - Ишингер

Ирйда/ Ирис IrisИрландия IrlandИрма IrmaИрмгард IrmgardЙрмтрауд IrmtraudИрмшер IrmscherЙрод HerodesИсаия/ Исая еж. ЙезаяИсен IhssenИсерода Isseroda

Исландия IslandЙсманинг Ismaning

ИсниимАлгой Isny im AllgäuИспанияИсусИтен

ИцехоИчертИшингер

Spanien вж. Иисус Itten Iffland Itzehoe Itschert Ischinger

И

Page 249: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Йегер - 248 - Йолшлегер

Йегер Jaeger/JägerЙегерщетер JägerstätterЙеги Jaeggi/ JäggiЙегле JeggleЙедике JeddickeЙедингхаген JedinghagenЙезая, библ. JesajaИсаия/ ИсаяЙезекиел, Ezechielбибл. ИезекйилЙеле JehleЙелпке JelpkeЙелинек Jelinek/ JellinekЙ&на JenaЙенеке JenekeЙенике Jänicke/ JaenickeЙенерт JännertЙензен JensenЙени Jenni/ JennyЙ&нке JenkeЙенс JensЙенч JentzschЙ^ншвалде JänschwaldeЙеремиас, Jeremiasбибл. ИеремйяЙерихов JerichowЙерихбн JerichoЙеронйм HieronymusЙерусалим/ JerusalemЕрусалимЙесе JesseЙ^сен JessenЙетенбах JettenbachЙеце Jeetze

Йецел Йешауниг ЙешкеЙоан Йоахим Йоахимстал

Йоб, библ. Йов/ Иов Йобисфелде Йов/ Иов Йовенум Йоденбург1 Йоденбург2/ Шопрон (унг.) Йодхайм Йбдъл Йозеф, библ. Йосиф/ Йосиф Йбзефа Йозефйне/ адапт. Йозефйна Йокенхьофел Йокснер Йоксли Йоланте/ адапт. Йоланта Йолде Йолер Йолигер Йолман Йолрих Йолсниц Йолшлегел

Йолшлегер

JeetzelJeschaunigJäschkeвж. ЙоханесJoachimJoachimstal/ Joachimsthal Job/ Ijob/ Hiob

Oebisfeldeвж. ЙобOevenumÖdenburg1Ödenburg2

OedheimJodiJosef/ Joseph

JosefaJosefine

Jockenhövel Öchsner/ Oechsner OechsliJolanthe/ Yolanthe

OeldeOehlerOeligerOehlmann/ OelmannOehlrichOelsnitzOelschlägel/Oelschlegel/ÖlschlegelOelschläger/ Oehlschlaeger/ Oehlschläger

Page 250: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Йошка- 249 -Йоман

Йоман Öhmann Йбтел OetelЙомиг Oehmig Йотинген OettingenЙоминг Oeming Йотингер Oettinger/ OetingerЙонас, библ. Jonas Йотке OetkeЙона/ Йона Йогкен OetkenЙоне Johne Йоткер OetkerЙонхаузен Oeynhausen Йотле OettleЙор Johr Йотъл OettlЙорг Jörg Йоха JohaЙоргес Jorges Йохан/ Йохан JohannЙордан Jordan Йохана JohannaЙордания Jordanien Йоханес, JohannesЙоринг Oering библ. ЙоанЙоринген Öhringen Йоханестал JohannestalЙорлингхаузен Oerlinghausen Йоханистал JohannisthalЙорн Jörn Йоханссен JohanssenЙортел Oertel Йохантокракс JohanntokraxЙортле Oertle Йохен JochenЙорц Oertz Йохум JochumЙорце Oertze Йоц ÖtzЙйрцен Oertzen Йоци ÖtziЙосиф/ вж. Йозеф Йоцинген ÖtziЙосиф Йоцтал ÖtztalЙослинг Ösling Йош OeschЙост Jost Йошге OeschgeЙостерле Oesterle Йошка JoschkaЙостеррайхер Oesterreicher

Page 251: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Кабел - 250 - Каплан

к

Калиш

KКабел Kabel

Калкбренер Калмбах Калмер Калтенбах Калтенберг Калтенброн

Кабелскетал Kabelsketal КалтенбрунКавказ Kaukasus КалтенбрунерКаделбах Kadelbach КалтшмидКадолцбург Cadolzburg КалцКай Kai/Kay КалфьбрдеКайблинг Kaibling КамКайблингер Keiblingei КаманКайзер Kaiser/ Keiser КаменКайзерслаутерн Kaiserslautern КаменцКайл Kail/Keil/Keyl КамйнскиКайлберг/ Keilberg

КамманКлйновец (чеш.)Keilberth Кайлберт Каммахер

КампКайлер KeilerКайм Keym Кампвирт

Кайндорф Keindorff Кампе

Кайп Kaip Кампман

Кайтел Keitel Кампхаузен

Как Kaack КамхуберКал Kahl/ Kall КампхьовенерКала Kahla КанКалб Kalb КанарисКалбе Calbe КангисерКалбек Kalbeck КанделсКалбфел Kalbfell КандлерКалв Calw КанегисерКалверам Kalveram КанетиКалверкемпер Kalverkämper КаницКалвин Kalvin/ Calvin КантКалдер Kalder КапКаленберг Kalenberg/ Капел

Kahlenberg/ КапелнCalenberg Капелнер

Калйнинград вж. Кьбнигсберг2 Каплан

Kalisch Kalkbrenner Kalmbach Kalmer Kaltenbach Kaltenberg Kaltenbronn Kaltenbrunn Kaltenbrunner Kaltschmid Kaltz Calvörde Kamm/ Cham Cammann Kamen Kamenz Kaminsky Kammann Kammacher Kamp Kampwirth Kampe/ Campe Kampmann Kamphausen Kamhuber Kamphoevener Kahn Canaris Kanngießer Kandels Kandier Kannegießer Canetti Kanitz Kant Kapp Kappel Kappeln Kappelner Kaplan

Page 252: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 251 - КашкеКаплер

Каплер Kappler Карстен Carsten/ KarstenКапфелспергер Kapfelsperger Карстензен CarstensenКапфенберг Kapfenberg Картаген KarthagoКапферер Kapferer Карщат KarstadtКапъл Kapl Карщет KarstädtКараванкен/ Karawanken Кае KaasКараванке Касел Kassel/ Cassel(словен.) Каспар Kaspar/ CasparКаразек Karasek Кастелрут/ KastelruthКараян Karajan КастелротоКарге Karge (имал.)Карг-Гастерщет Karg-Gasterstädt Кастер Kaster/ CasterКарде Karde Кастнер KastnerКарел Carell/ Carrell Катарйна Catharina/ KatharinaКарен Caren/ Karen Катер KaterКаренбауер Karrenbauer Катерина KatherinaКарин Karin Катерине KatherineКарйна Carina Кати Kati/ KathiКарйнтия Kärnten Катовиц/ KattowitzКариус Carius/ Karius Катовйце (пол.)Карл Carl/ Karl Катрин/ Катрйн Katrin/ KathrinКарлвайс Karlweis Катстеде KathstedeКарлман Karlmann Катя KatjaКарлмарксщат вж. Кемниц Каудер KauderКарлсбад/ Karlsbad Кауерауф KaueraufКарлови вари Каулбах Kaulbach(чеш.) Каунцер KaunzerКарлсруе Karlsruhe Каут KauthКарлхайнц Karlheinz Кауфман Kaufmann/ KauffmannКарл-Хайнц Karl-Heinz Кауфланд KauflandКарнал Carnall Кауцор KauczorКарлщетен Karlstetten Кафка KafkaКаролйнги Karolinger Кац KatzКароса Carossa Каценбергер KatzenbergerКарп Karp Каценмайер KatzenmayerКарпати Karpaten, oemafl. Кацман Katzmann

Karpathen Качберг KatschbergКарпф Karpf Кашау/ Кошице KaschauКаре Kaars (словаш.)Карст Kaarst/ Karst Кашке Kaschke

Page 253: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Кйзов- 252 -Кашниц

Кашниц Kaschnitz Кемп KempКвадфлиг Quadflieg Кемпен KempenКвакенбрюк Quakenbrück Кемпер KämperКванц Quantz/ Quanz Кемпнер KempnerКварк Quarck Кемптен KemptenКварх Quarch Кемпферт KaempfertКваст Quast Кемпфле KaempfleКват Quadt Кемферт KemfertКвебек Quebec Кендерман KendermannКведлинбург Quedlinburg Кепели KäppeliКвек Queck Кеплер KepplerКвел Quell Кер KerrКвеле Quelle Кербер KerberКвери Queri Керл KerlКвернер Querner Керн KernКверфурт Querfurt/ Querfurth Кернер KernerКвест Quest Керпен KerpenКвйделбах Quiddelbach Керстинг KerstingКвйлинг Quilling Керстхолд KerstholdКвйрмбах Quirmbach Керхер Kärcher/ KercherКвйрнхайм Quirnheim Керковиус KerkoviusКебшуцтал Käbschütztal Кершбаум KerschbaumКевелар Kevelaer Кесвил KesswilКегеле Kegele Кесел KesselКеземан Käsemann Кеселринг KesselringКезер Käser Кеслер Kessler/ KeßlerКекел Käckell Кестнер KästnerКел Kehl Кете Käte/ Käthe/ CätheКелбрант Kaehlbrandt Кетлер KettlerКелер Keller Кетман KettmannКелерман Kellermann Кетнер KettnerКелиц Kaehlitz Кетхен KäthchenКелман Kehlmann Кетхорн KethomКелц Kelz Кещгес KeschtgesКем Kehrn Кйзеветер KiesewetterКемерер Kaemmerer Кйзел KieselКемна Kemnah Кйзер KieserКемнат Kemnath Кйзингер, трад. KiesingerКемниц, остар. Chemnitz КисинджърКарлмарксщат Кйзов Kiesow

Page 254: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Кйкерс - 253 - Клайиман

Кйкерс KieckersКйкут KickuthКйкъл KicklКил KielКйлбург KyllburgКйлингер KillingerКйлиус KiliusКим KiemКймерлинг KimmeriingКймгау ChiemgauКймзе ChiemseeКймих KimmigКймпфел KimpfelКйнберг KienbergКйнбергер KienbergerКинд KindКйндерман KindermannКйндерфатер KindervaterКйндлер KindlerКйнкел KinkelКйнле KienleКинт KindtКйнхолц KienholzКйнциг KinzigКип KippКипарски KiparskyКйпенхайм KippenheimКйпинг KippingКипър ZypernКирил KyrillКйркел KirkelКйрмайер KiermeierКирн KirnКйрстен KirstenКйрхайм KirchheimКйрхайн KirchheinКйрхбах KirchbachКйрхберг Kirchbergоб дер Донау ob der DonauКирхен Kirchen

Кирхендеменройт KirchendemenreuthКйрхнер KirchnerКирхоф KirchhoffКирш KirschКйршбаум KirschbaumКйршвайлер KirschweilerКйрше KirscheКйршмер KirschmerКлс KiessКйсел KisselКйсинджър вж. КйзингерКйслинг Kissling/ Kießling/

КйстерKiessling Kister

Кйстерс KistersКитай ChinaКител KittelКйтьл KittlКйфер KieferКйфербах KieferbachКйферсфелден KiefersfeldenКйфман KifmannКйфнер KiefnerКйфхойзер/ KyffhäuserКюфхойзерКиц KitzКйцбюл, Kitzbühelтрад. Кйцбюел Кйцинген KitzingenКиш KischКлавитер KlawitterКлагенфурт KlagenfurtКлайбер KleiberКлайдерман Kleidermann/

КлайзенClayderman (пианист)Claisen

Клайн KleinКлайненкунен KleinenkuhnenКлайнер KleinerКлайнерт KleinertКлайнман Kleinmann

Page 255: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Клунцингер- 254 -Клайнпетер

Клайнпетер Kleinpeter Клемент ClementКлайншмит Kleinschmidt Клемперер KlempererКлайнщюк Kleinstück Кленце ClenzeКлайпеда вж. Мемел (град} Клепер KlepperКлайст Kleist Клепш KlepschКламрот Klamroth Клерф ClerfКланте Klante Клет KlettКлапенбах Klappenbach Клик KlickКлапрот Klaproth Клймпел KlimpelКлара Clara Климт Klimmt/ KlimtКлас Klaas/ Claas/ Claaß/ Клинг Kling

Claes Клйнгеле KlingeleКласен Classen Клйнгелпюц KlingelpützКлат Klatt Клйнгентал KlingenthalКлауе Klaue Клйнгер KlingerКлаузенбах Klausenbach Клйндворт KlindworthКлаузенбург1 Klausenburg1 Клйновец еж. КайлбергКлаузенбург2/ Klausenburg2 Клйнсман KlinsmannКлуж-Напока Клис Kliss(PJA1.) Клодвиг ChlodwigКлаукмн Klaukien Клозе KloseКлауш Klausch Клойи KläuiКлаудиус Claudius Клойсхен KläuschenКлаудия Claudia Клойт KloidtКлауерт Ciauert Клоп KloppКлаузевиц Clausewitz Клопенбург CloppenburgКлаузен Clausen Клошцок KlopstockКлаус Claus/ Klaus Клор KlohrКлаусницер Clausnitzer Клос KloossКлаустал- Clausthal-Zellerfeld Клостерман KlostermannЦелерфелд Клотйлде, KlothildeКле Klee адапт. КлотйлдаКлебе Klebe Клоц KlotzКлеве Kleve Клоч KlotzschКледен Kläden/ Klaeden Клуг KlugКлезел Kiesel Клуге KlugeКлезъл Klesl/ Khlesl Клуж-Напока еж. Клаузенбург2Клеман Kleemann Клукхон KluckhohnКле.ме Klemme Клум KlumКлеменс Clemens Клунцингер Klunzinger

Page 256: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Клупш Кльокнер Кльоце Клюпфел Клюц Ключ Кнаб Кнабе Кнайп Кнайсъл Кнап Кнапик Кнауп Кнаур Кнауф Кнеплер Кнеф Кнехт Кнецгау Кнйбе Кнйге Кнйлинг Кнйрим Кнйтел Кнйтлинген Книч Кноблаух Кноблох Кнонау Кноп Кнопик Кнор Кнот Кноте Кнох Кнохе Кнут Кньор Кньотел Кньохел Кньоцингер

Klupsch KlöcknerKlötze Klüpfel Klütz Klütsch Knab Knabe Kneipp Kneißl Knapp Knappik Knaup Knaur Knauf Knepler KnefKnecht Knetzgau Kniebe Knigge Knieling Knierim Knittel Knittlingen Knitsch Knoblauch Knobloch Knonau Knoop/ Knop Knoppik Knor/ Knorr Knoth/ Knott Knothe Knoch Knoche Knuth Knörr Knötel Knöchel Knötzinger

КнюлвалдКнюрКобелКобелтКобленцКоблер КоблишкеКоболдКобсКобург Кобургер КовалкеКодерКойлКойнКойрстенКокКок ам Бринк КокелманКокиш КокошкаКокскемперКолКоле КолмансленерКолросКолбКолбахКолбехерКолбовКолвицКолдицКоледаКолерКолигКолмар КолпингКолтерКолхазе Колхайм

KnüllwaldKnürrKobellKobeltKoblenzKobler KoblischkeKoboldKobsCoburgCoburgerKowalkeKoderKeulKeunKeurstenKockKock am Brink Kockeimann Kockisch/ Kokisch Kokoschka KochskämperKohlKohleKohlmannslehner KohlroßKolbKohlbachKolbecherKolbowKollwitzColditz WeihnachtenKoller/ KohlerKoligColmarKolpingKolterKohlhaseKohlheim

Page 257: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 256 - КраусКолхас

Колхас Kohlhaas Кота CottaКол ш райбер Kohlschreiber Котбус CottbusКом Komm Котке KottkeКоман Kohmann Котман KottmannКомпачер Kompatscher Коф KoofКон Cohn Кофдер KodierКонвйчни Konwitschny Кох KochКбневиц Connewitz Кохем CochemКонердинг Konerding Кохер KocherКонецка Konietzka Коцебуе KotzebueКон и Konni Кочеве вж. ГочеКонрад Konrad/ Conrad Кошице вж. КашауКонстанц Konstanz Кошмйдер KoschmiederКоп Kopp Кравинкел KrawinkelКопенхаген Koppenhagen Крае KräheКопиш Kopisch Крайе KreyeКопиц Kopitz Крайзинг KreysingКопман Koopmann Крайлсхайм CrailsheimКолф Kopf Крайн/ Крайна KrainКорбер Korber (словен.)Корвай Corvey Крайнзен KreinsenКордфелдер Kordfeider Крайски KreiskyКорйна Corina/ Corinna/ Крайслер Kreisler

Korinna Крайсъл KreisslКорйнт Corinth/ Corrinth Крайхтау KraichgauКорнблум Kornblum Краков KrakauКорнголд Komgold Крал KrahlКорнелиус Cornelius/ Kornelius Кралик KralikКорнелия Cornelia/ Kornelia Крам KrammКорт Kohrt Крамер Kramer/ Krammer/Кбрте Korte CramerКортман Kortmann Крамп KrampКортхалс Korthals Кранах CranachКорф Korff Краних KranichКорхер Korherr Кранц Crantz/ Cranz/ Krantz/Корш Korsch KranzКоршенброх Korschenbroich Красер KrasserКосвиг Coswig Краузе KrauseКосово поле Amselfeld Краупе KraupeКдсфелд Coesfeld Краус Kraus/ Krauß

Page 258: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Kpäyce - 257 - Кронахер

Kpäyce Kpäycxap Краут Краутер Краутмахер Краутхаузен Краутшайд Краутшедъл KpäyniBMij Крафт Крафт-Ебинг Крахт Крац Кре Кребер Кребзер Кребс Креглинген Крез Кр£мер Кремплер Кремс Крен Кренек Кренц Кренцлер Крепели н Крее Крефелд Крецер Кречман

КречмарКречмер Крйгер Крймхилд,

Krausse Kraushaar Krauth Krauter Krautmacher Krauthausen Krautscheid Krautschädl Krauschwitz Kraft/Krafft Krafft-Ebing Kracht Kraatz/ Kratz Kreh Krebber Krebser Krebs Creglingen Krösus Krämer/ Kremer Krempier Krems Krenn Krenek Krenz Krenzler Kraepelin Kress/ Kreß Krefeld Kretzer Kretschman/ Kretschmann Kretzschmar Kretschmer Krieger Kriemhild

ötton/и. КримхйлдаКримхйлде, Kriemhildeадапт. КримхйлдаКрйнер Kriener

Крйниц CrinitzКрист ChristКрйста ChristaКрйсталер ChristallerКрйстел ChristelКрйстиан ChristianКристиана ChristianaКристиане ChristianeКристианзен ChristiansenКристйне ChristineКрйстоф ChristophКрйстофел ChristoffelКрйсгьл ChristiКрит KretaКрйхмайр KriechmayrКрйхубер KriehuberКрйшер KrischerКрйшке KrischkeКрог KrogКрогман KrogmannКройман KroymannКройсен CreußenКройтер KräuterКройц Kreutz/ KreuzКройцау KreuzauКройцберг Kreutzberg/ KreuzbergКройцвертхайм KreuzwertheimКройцер Kreuzer/ KreutzerКройцлинген KreuzlingenКройцман Creutzmann/

KreutzmannКроков KrockowКрол KrollКромбах KrombachКромбахер KrombacherКромер KromerКрон KroonКронасер KronasserКронах KronachКронахер Kronacher

Page 259: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Крбнек - 258 - Куч

к

Кронек Кронлехнер Кронталер Крбнщайн Кронщайнер Крбнщат, трад. Кронгцад Кронщат/ Брашов (рум.) Крос Кростиц Кроц КругКрузе Крум Круменнаб Крумбах Круменнаб Круммахер Крумпхолц Круп Круперт Круше Круче Крьббер Крьбгер Крьбнер Крьбпелин Крьоц Крьбше Крюгел Крюгер Крюземан Крюкау Ксавер Ксантен Ксюландер Кубендорф Кубичек Кугел

Kroneck Kronlechner Kronthaler Kronstein Kronsteiner Kronstadt1

Kronstadt2

Kroos Krostitz Krotz Krug Kruse Krumm Krummennaab Krumbach Krummennaab Krummacher Krumpholz Krupp Kruppert Krusche Krutzsche Kröber Kröger Kröner Kröpelin Kroetz Krösche Krügel Krüger Crüsemann Krückau Xaver Xanten Xylander Kubendorff Kubitschek Kugel

Куглер Куденхове- Калерги Куденховен КуксхафенКукукКулауКуленкамп Куленкампф КулманКулмбахКума Лиса Кумчо ВълчоКунКунауКунигундаКунигундеКункелКуноКунтКунцКупфершмидКупш-Лозерайт КурКурдКуртКуртсКурцКурценбергер КурциусКусКусерКустерКутерКутлерКутнерКуфщайнКухКухенбухКуч

KuglerCoudenhove-Kalergi

CoudenhovenCuxhavenKuckuckKuhlauKulenkamp Kulenkampff KuhlmannKulmbachReineke FuchsIsegrimKuhnKuhnauKunigundaKunigundeKunkelKunoKundtKunz/ Cuntz Kupferschmied Kupsch-Losereit ChurCurdCurt/ KurtCourthsKurz Kurzenberger CurtiusKues/ KussKusserKüsterKutterKuttlerKuttnerKufsteinKuchKuchenbuchKutsch

Page 260: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Кюхелбекер- 259 -Куче

Куче Kutsche Кьослер KoesslerКучер Kutscher Кьбстер KösterКучера Kutschera Кьбстнер KöstnerКшижановски Krzyzanowski Кьотелвеш KöttelweschКьоберл Köberl Кьотен Köthen/ CothenКьоблер Köbler Кьохел KöchelКьок Köck Кьохлинг KöchlingКьокриц Köckritz Кьочах-Маутен Kötschach-MauthenКьолер Köhler/ Koeler/ Кюбергер Kühberger

Koehler/ Köller Кюгел KügelКьолерер KöUerer Кюк KückКьолн Köln Кюкен KückenКьолш Kölsch Кюкентал KükenthalКьониг König/ Koenig Кюкъл KücklКьониггрец/ Königgrätz Кюлвайн KühlweinХрадец Кралове Кюлунгсборн Kühlungsborn(чеш.) Кюмел KümmelКьонигс Königs Кюн KühnКьонигсберг1 Königsberg1 Кюнг KüngКьонигсберг2/ Königsberg2 Кюнемунд KühnemundКалйнинград (Preußen) Кюнстлер KünstlerКьонигсброн Königsbronn Кюнц KünzКьонигсвинтер Königswinter Кюнцелсау KünzelsauКьонигс Königs Wusterhausen Кюнцер Künzer/ KuenzerВустерхаузен Кюпер Küper/ KüpperКьбнигсдорф Königsdorf Кюрен KührenКьонигсзе Königssee Кюренберг KürrenbergКьонигсщул Königsstuhl Кюриц KyritzКьднлайн Köhnlein Кюрнбергер KürnbergerКьопе Koppe Кюрнер KürnerКьопен Koeppen Кюртен KürtenКьопеник Köpenick Кюрцъл KuerzlКьопке Kopeke Кюршнер KürschnerКьопф Köpf Кюснахт KüssnachtКьопъл Köppl Кюстер KüsterКьор Kohr Кюфер KüferКьбрбер Körber Кюфнер KüfnerКьоринг Köring Кюфхойзер вж. Кифхойзер

Кьбрнер Körner Кюхелбекер Küchelbecker

Page 261: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Лабер - 260 - Латвия

Лабер LaaberЛаврентий вж. ЛауренциусЛагер LaagerЛагерфелд LagerfeldЛадвиг LadwigЛазер LaserЛайбах/ LaibachЛюбляна (словен.)Лайбер LeiberЛайберг LeibergЛайбингер LeibingerЛАйбниц Leibnitz/ LeibnizЛайбнюц LeibnützЛайден вж. ЛейденЛ&йен LeyenЛайне LeineЛайпциг, Leipzigостар. ЛйпискаЛайс Lais/ LeisЛайсниг LeisnigЛййтмериц/ LeitnieritzЛйтомержице(чеш.)Лайхлинген LeichlingenЛайц LeitzЛаква LaquaЛакман Laakmann/ LacmannЛакнер LacknerЛам LahmЛаманш ÄrmelkanalЛамберт LambertЛамбрехт LambrechtЛамбсдорф LambsdorffЛамер LarnerЛ^мерс Lammers

Ламерт LammertЛамперсберг LampersbergЛампрехт LamprechtЛан LahnЛанг LangЛангакер LangackerЛангбайн LangbeinЛанге LangeЛанген LangenЛангенбрух LangenbruchЛангеннаундорф LangennaundorfЛангеншайт LangenscheidtЛангмак LangmaackЛангор LangohrЛангханке LanghankeЛангхоф LanghoffЛандау LandauЛандвер LandwehrЛандверхаген LandwehrhagenЛандгребе LandgrebeЛандек LandeckЛандертингер LandertingerЛандкварт LandquartЛандман LandmannЛандсберг LandsbergЛандсхут LandshutЛандщайнер LandsteinerЛандщул LandstuhlЛандъл LandlЛанер LannerЛанерт LannertЛанквиц LankwitzЛанц LanzЛанщайн LahnsteinЛар Laer/ LahrЛара LaraЛасал LassalleЛаскер LaskerЛасниг LasnigЛатвия, Lettlandостар. Летония

Page 262: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Леонхарт- 261 -Латек

Латек Lattek Левицранд LewitzrandЛатман Lattmann Легнйца вж. ЛйгницЛау Lau Ледерер LedererЛаубан Lauban Ледерман LedermannЛауе Laue Лезум LesumЛауенбургер Lauenburger Лейден, LeidenЛауер Lauer трай. ЛайденЛаузе Lause Лекса LexaЛаузиц/ Lausitz Лексер LexerЛужица (лум.) Лем LemmЛаузунд Lausund Леман LehmannЛауингер Lauinger Лемберг’ Lemberg1Лаукс Laux Лемберг2/ Lemberg2Лаура Laura Лвов/ЛвйуЛауренциус/ Laurentius (рус.-укр.)адапт. Лемниц LemmnitzЛаврентий Лемпен LampenЛаут Laut Лем перц LempertzЛаутенбах Lautenbach Лемхен LämmchenЛаутербах Lauterbach Лена LenaЛаутерборн Lauterborn Ленарц LennartzЛауфер Läufer/ Lauffer Ленау LenauЛауш Lausch Ленбах LenbachЛафер Lafer Ленгеман LengemannЛафонтен Lafontaine Ленглер LenglerЛахман Lachmann Лендорф LehndorffЛахнер Lachner Ленер LehnerЛашет Laschet Лени LeniЛашка Laschka Лениг LehnigЛвов/Лвйу вж. Лемберг2 Ленинген LenningenЛеа Lea Ленке LenkeЛебе Läbe Ленсен LenßenЛеберехт Leberecht Ленхарт LehnhardtЛеберт Lebert Ленц LenzЛебрехт Lebrecht Лео, църк. Лъв LeoЛевандовски Lewandowski/ Леонберг Leonberg

Lewandowsky Леонора LeonoraЛеве Lewe Леоноре LeonoreЛеверкузен Leverkusen Леонхард LeonhardЛевиц Lewitz Леонхарт Leonhardt/ Leonhart

Page 263: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Леополд - 262 - Лисана

Леополд Лерман Лерндорфер Лерхе Лерхнер Лерц Лесених Лесер Лесинг Лескйн Летония Лех Лехнер Лешбер Либ Либе Лйберкнехт Лйберман Лйберс Лйбиг Лйбих Лйбия Лйбкнехт Лйбман Лйболд Лйбхабер Лйбхер Ливан Лйвке Ливония Лйгниц/ Легнйца (пол.) Лйдъл Лиеж Лйенц Лиза Лйзе Лизелоте Лйзендал Лизйки

LeopoldLehrmann/ Lermann LehrndorferLerche Lerchner Lärz Lessenich Lesser Lessing Leskien вж. ЛатвияLech Lechner Leschber Lieb Liebe Lieberknecht Liebermann Liebers LiebigLiebich Libyen Liebknecht Liebmann Liebold Liebhaber Liebherr Libanon LiwkeLivland/ Liefland Liegnitz

Lidl Lüttich Lienz Lisa Liese Lieselotte Liesendahl Lisicki

Лйли Лйлие Лйлиенкрон Лйлиентал Лйлишкис Лйло Лймбах Лймбург (андерЛан) Лймер Лйнгеман Лйнда Лйндау Лйндберг Лйнде Лйнденау Лйнденберг Лйндлар Лйнднер Лйнеман Лйнзе Лйних Линк Линс Линеен Лйнте Лйнтнер Лйнхоф Линц Лион Лйпе Лйперт Лйпетал Липйнски Лйписка Лйпман Липс Лйшцат Лис Лисана

Lili/ Lilli/ Lilly Lilie Liliencron Lilienthal Lielischkies LiloLimbach Limburg (an der Lahn) Limmer Lingemann Linda Lindau Lindberg Linde Lindenau Lindenberg Lindlar Lindner Linnemann Linse Linnich Link LinsLinssen/ Linßen Linthe Lintner Linhof Linz Lion Lippe Lippert Lippetal Lipinski еж. Лайпциг Liepmann Lips Lippstadt LiesReineke Fuchs

Page 264: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Лист - 263 - Лубиц

Лист Литбарски Литва Лйтен Лйтершайд Лйтман Лйтомержице Лйтфас Лйудолф Лйудолфинг Лйудолфинги Лйферс Лйфман Лшардус Лихт Лйхтвер Лйхтенберг Лйхтенфелс Лйхтенхаген Лихтенщайн

Лйхтер Лйхтерфелде ЛйхтингхагенЛ11хтщайнер Лйцау Лйцен Лйцов Лйшинг Лобер Лобес Лоденкемпер Лодз Лоенгрин Лоенщайн Лойдъл Лойзах Лойкарт Лойна Лойтхойзер

List Littbarski Litauen Litten Litterscheid Littmann вж. Лайтмериц LitfaßLiudolf Liudolfing Liudolfinger Liefers Liefmann Lichardus Licht Lichtwer Lichtenberg Lichtenfels Lichtenhagen Liechtenstein/ Lichtenstein Lichter Lichterfelde Lichtinghagen Lichtsteiner Lietzau Liezen Lietzow Liesching Lober Lobbes Loddenkemper Lodz Lohengrin Lohenstein Loidl Loisach Leuckart Leuna Leutheusser

Лойфер LäuferЛойц (фамилия) Loitz2Лойшнер LeuschnerЛокоч LokotschЛоксщет LoxstedtЛомайер Lohmeier/ LohmeyerЛоман LohmannЛомар LohmarЛомач LommatzschЛомел LommelЛоне LohneЛор LohrЛоран LaurentЛорбер Lorber/ LorbeerЛорелай/ LoreleiЛорелайЛбренц Lorenz/ LorentzЛбренцен LorenzenЛоренцкирх LorenzkirchЛориг LorigЛорингхофен LoringhovenЛорман LohrmannЛорх LorchЛбрцинг LortzingЛорш LorschЛос LoosЛота LottaЛотар Lotar/ LotharЛотарйнгия LothringenЛоте LotteЛотманс LothmannsЛотхен LottchenЛофер LoferЛох LochЛбхнер LochnerЛбшелдер LoschelderЛубе (нидерл.), Lubbeтрад. Любе2Лубич LubitschЛубиц Lubitz

Page 265: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Лубрих - 264 - Люгер

трад. Люцерн

Лубрих LubrichЛугау LugauЛугер LugerЛугнер LugnerЛудвиг LudwigЛудвигсбург LudwigsburgЛудвигслуст LudwigslustЛудвигсхафен LudwigshafenЛудгер LudgerЛудевигт LudewigtЛудендорф Ludendorf/ LudendorffЛудолф LudolfЛужица вж. ЛаузицЛуи LouisЛуизе, адапт. Луиза

Louise/ Luise

Луитгер LuitgerЛуитполд LuitpoldЛуиц LuitzЛукас, библ. Лука

Lucas/ Lukas

Луке LuckeЛукенвалде LuckenwaldeЛукман LuckmannЛумп LumppЛунгвицбах LungwitzbachЛупе LuppeЛуст LustЛустигер LustigerЛутгенс LutgensЛутер Luther

л| Лутерщат

ВйтенбергLutherstadt Wittenberg

Лутман Luttmann1 Луфен Lufen

Луфтханза LufthansaЛуц LutzЛуцайер LutzeierЛуце LutzeЛуцерн, Luzern

Луцифер Luzifer/ LuciferЛъв еж. ЛеоЛьббел LöbelЛьобенщайн LoebensteinЛьобер LöberЛьобшуц LöbschützЛьббъл LöblЛьов LöwЛьове Löwe/ LoeweЛьовен LöwenЛьовенщайн LöwensteinЛьок Lock/ LoeckЛьокниц LöcknitzЛьонайзен LöhneysenЛьоне LöhneЛьонинг LoeningЛьор Löhr/ LoehrЛьорах LörrachЛьорцвайлер LörzweilerЛьофке LoeffkeЛьофлер LöfflerЛьохербах LöcherbachЛьоц (селище) Loitz2Льоч LötzschЛьочберг LötschbergЛьочентал LötschentalЛьошингер LöschingerЛюбе1 LübbeЛюбе2 вж. ЛубеЛюбек LübeckЛюбеке LübbeckeЛюбек- Lübeck-TravemündeТравемюндеЛюбен LübbenЛюбенау LübbenauЛюберс LübbersЛюбляна еж. ЛайбахЛюбтен LübtheenЛюгде LügdeЛюгер Lüger

Page 266: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Людеке - 265 - Люшер

Людеке Люзебринк Люк Люксембург Люлф Люлфинг Люнебург Люнен Люперц Люр Люрбке Люст Лютвиц

Lüddecke Lüsebrink Lück Luxemburg Lülf Lülfing Lüneburg Lünen Lüpertz Lühr Lürbke Lüst Lüttwitz

Лютен Лютенбург ЛютиЛютке Люткенхорст Лютцов Люхов Люцерн Люцнер Люцов, трад. Лютцов Люшен Люшер

Lütjen Lütjenburg LüthiLütke Lütkenhorst еж. Люцов Lüchowеж. Луцерн Lützner Lützow

Lüschen Lüscher

I

Page 267: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 266 - МанлихерMaae

МайнМайнеке

MainMeinecke/ Meinekeм Майнерцхаген Meinerzhagen

Майни нген MeiningenМайнингер MeiningerМайнхоф Meinhof

Maae вж. Мас2 Майнц MainzМаастрихт вж. Мастрйхт Майр Meir/ Mair/ Mayr/Магат Magath MeyrМагдалена Magdalena Майрхофер Mayrhofer/ MeyrhoferМагдебург Magdeburg Майсен Meißen/ MaissenМаген ройтер Magenreuter Майснер Meisner/ Meissner/Магерщет Magerstedt MeißnerМагнус Magnus Майстер MeisterМад Maad Майстринг MeistringМадълбергер Madlberger Майтнер MeitnerМазох Masoch Майшбергер MaischbergerМай May Мак Maack/ MackМайбах Maybach/ Maibach Макарт MakartМайвалд Maywald Македония MazedonienМайд Meid Макензен MackensenМайданек Majdanek Маклот MacklotМайен Mayen/ Maien/ Meyen Макс MaxМайенберг Meienberg Максимйлиан MaximilianМайенфелд Maienfeld Малберг MahlbergМайер Mayer/ Meier/ Mejer/ Малер Mahler/ Maler

Maier/ Meyer Малецке MaletzkeМайербер Meyerbeer Малинкрот MallinckrodtМайерсвалден Meyerswalden Малман MallmannМайерхофер Meierhofer/ Мало Mahlo

Meyerhofer Мамоново вж. ХайлигенбайлМайзе Meise Ман MannМаизел Meysel Манак MannackМайзенберг Meisenberg Манголд MangoldМайзенбург Meisenburg Манголт MangoldtМайзенхайм Meisenheim Мандел MandelМайинген iMaihingen Манделбаум MandelbaumМайк Maik/ Mike Манделщам MandelstammМайке Meike/ Maike Манесман MannesmannМайлен Meilen Манлихер Mannlicher

Page 268: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Мансфелд - 267 - Маске

Мансфелд MansfeldМантойфел ManteuffelМануел ManuelМануела ManuelaМанфред ManfredМанхайм MannheimМанц ManzМанценрайтер ManzenreiterМанщайн MansteinMap Maar/ MarrМарбург MarburgМарбург на Marburg an der DrauДрава/МариборМаргарет MargaretМаргарета MargaretaМаргарете MargareteМаргграф MarggrafМаргит MargitМаргот MargotМарграф MargrafМаргрит MargritМари MarieМариане, Marianneадапт. МарианаМарианске еж. МарйенбадлазнеМарибор еж. Марбург на ДраваМарйенбад/ MarienbadМарианске лазне(чеш.)Мариенхайде MarienheideМарина MarinaМарингер MahringerМарйнус MarinusМарио MarioМарион MarionМариус MariusМарйя MariaМарйя Терезия Maria TheresiaМарквард Markward/ Marquard

Маркварт Markwardt/ Markwart Маркгрьонинген Markgröningen Маркклеберг MarkkleebergМарклое MarkloheМарко1 Marko/ MarcoМарко2 вж. МаркусМаркранщет MarkranstädtМаркс Marx/ MareksМарктграйц MarktgraitzМарктхайденфелд MarktheidenfeldМаркузе Маркус, библ. Марко Маркшефел МарлМарленеМарлисМармор Марон/ Марон МарпургМарсилияМартаМартел/Мартело (итал.)МартенсМартинМартина Мартинскапеле МарцМарцелМарценМаршМаршнерМас1 (фамилия)Мас2 (река) трад. Маас рядко Мьоз МасенМасингМаске

Marcuse Markus/ Marcus

Marckscheffel MarlMarleneMarliesMarmorMaronMarpurgMarseille Marta/ MarthaMartell

MartensMartin Martina MartinskapelleMarzMarzellMarzemMarsch MarschnerMass/ MaaßMaas

Maassen/ MaaßenMassingMaske

Page 269: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Менрад- 268 -Мастрйхт

Мастрйхт Maastricht Мекел Meckelтрад. Маастрихт Мекленбург MecklenburgМасен Maßen Мекленбург-Мат Matt Предна Mecklenburg-Матайер Mattheier Померания VorpommernМатауш Mattausch Мел MehlМатер Mater Мелани MelanieМатерсбург Mattersburg МеланиМатерхорн Matterhorn Мелде MeldeМатес Mattes/ Matthes Мелдег MeldeggМатезон Mattheson Меленк MelenkМатеус, Matthäus Мелк Melkбибл. Матей Мелхерт MelchertМатйас Mattias/ Matthias Мелхиор MelchiorМатйлде Mathilde Мелцел MälzelМатусал Methusalem Мелцер Meltzer/ Melzer/Мйтхалм Matthalm Mälzer/ MaelzerМатхьофер Matthöfer Мемел (река)

MemelМатщет Mattstedt Неман (рус.)МауербергерМаузер

Mauerberger Mauser

Мемел (град)Клайпеда (лит.)

Memel/ Memelburg

Маулброн Maulbronn Мемел MemmelMäyp Maur (фамилия)Маурер Maurer Меминген MemmingenМаурич Mauritsch Менге MengeМаус Maus Менгеле MengeleМаутнер Mautner Менге MengsМаутхаузен Mauthausen Мене MenneMäyx Mauch Менде MendeМауц Mauz Мендел MendelМац Maaz Менделзон MendelsohnМацке Matzke Менделсзон MendelssohnМацнер Matzner трад. МенделсонМачйнер Matschiner Менден MendenМашванден Maschwanden Мендиг MendigМашмайер Maschmeyer Мендьл MendlМедер Mäder/ Meder Менерт MehnertМедов Medow Мензинг MensingМедорн Mehdorn Менке MenkeМедох Medoch Менрад Menrad

Page 270: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Мина- 269 -Мент

Мент Mendt Метенлайтер MettenleiterМентеле Mäntele Метер MetterМенцел Mentzel/ Menzel Метерних MetternichМеншинг Mensching Метерсдорф MettersdorfМепен Meppen ам Заебах am SaßbachМеран/

MeranМетиг Mattig

Мераио (итал.) Метинген MettingenМеране Meerane Метке MettkeМербаум Meerbaum Метлер MettlerМерболд Merbold Метман MettmannМербуш Meerbusch Метнау MettnauМергенталер Mergenthaler Метбдий Method(ius)Мерзебург Merseburg Мехтилд MechthildМериан Merian Мехтйлде MechthildeМеринг Mehring Мец MetzМеркатор Mercator Мецгер MetzgerМеркел Merkel Мецголитс MezgolitsМерклер Merkler Меценат MaecenasМерле Merle Мециг MätzigМеровйнги Merowinger Мецлер MetzlerМерсбург Meersburg Мецнер MetznerМертезакер Mertesacker Мецлинген MetzlingenМертен Merten Мешеде MeschedeМертензакер Mertensacker Мйгел MiegelМерц Mertz/ Merz Мйдеке MiddekeМерцбах Merzbach Мйдер MiederМерцедес Mercedes Мйзес Misesтрад. Мерцедес Мизия MösienМерцедес-Бенц Mercedes-Benz Мйла MihlaМерцел Mertzel Милано MailandМерцлуфт Mertzlufft Мйлберг MilbergМесершмид Messerschmid Мйлбрат MilbradtМесершмит Messerschmidt/ Мйлде Milde

Messerschmitt Мйлке Mielke/ Milke(самолети) Мйлтенберг Miltenberg

Месмер Messmer Мйлтнер MiltnerМеснер Messner Милх MilchМесов Messow Мйлхер MilcherМет Mett Мйльокер MillöckerМетен Metten Мина Minna

Page 271: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Михаел, библ. Михаил

Минг MingМин ден MindenМинк MinkМинке MinksМйнкус MinkusМинотавър MinotaurusМиосга MiosgaМйрбах MirbachМис MiesМйсбах MiesbachМйсфелдер MißfelderМйташ MittaschМйтвиц MitwitzМйтелангелн MittelangelnМйтелберг MittelbergМйтелбергер MittelbergerМйтелмарк, Mittelmarkистор.Средната маркаМйтелщет Mittelstaedt/ MittelstadtМйтерауер MitterauerМйтерграднегер MittergradneggerМйтерзил MittersillМйтермайер Mittennaier/

Мйтерфелс

Mittermeier/MittermayerMitterfels

Мйтринг MittringМйттаг MittagМихаел/ Michael

Михаела Михаелке Михаил Мйхел Мйхелс Мйхлер Мйхъл Мйцка Мишел

Michaela Michaelke вж. Михаел Michel Michele Michler MichlMitzka Michelle

Модерзон Модров Мозел Мозер Мозининг Мбйрер Мбйзел Мойк Мойсей Мок Мблат Молвайде Молдова истор. Молдавия Молт Молтерер Молтке Мблцен Мбмбер Моме Мбмпер Мбмзен Мон Монголия Монтафон Мбнхайм Монйк Мбника Мбншау Мбнтабаур Монтаг Монцинген Мор Моравиц Моравия Моргенрот Мбргентал Мбргенщерн Мбрдик

ModersohnModrowMoselMoserMoosinningMeurerMeueselMoikMose/ MosesMockMoilathMollweideMoldau1/

Moldavien

MoltMoltererMoltkeMolzenMomberMohmeMomperMomsen/ Mommsen MonnMongoleiMontafonMonheimMoniqueMonikaMonschauMontabaurMontagMonzingenMohr/ Moor MorawitzMährenMorgenrot/ MorgerothMorgenthalMorgensternMohrdieck

Page 272: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Мюлбахер- 271Моринг

Моринг Mohring Муреш Mieresch/ MaroschМорингер Moringer Муртензе MurtenseeМориц Moritz Мусгилер MussgillerМорицбург Moritzburg Мутах MuttachМорман Moormann Мутер MutterМоре Mohrs Мутшпил MuthspielМорунген Morungen Муф MuffМое Mohs/ Moos Муфат Muffatтрад. Моос Мухе MucheМосбрун Moosbrunn Муц MutzМосбург Moosburg Муцке MutzkeМосбургер Mossburger/ Мушг Muschg

Moßburger Мьобиус MöbiusМбсе Mosse Мьбвалд MöhwaldМосква Moskau Мьог MoeggМотъл Mottl Мьодъл ModiМохау Mochau Мьоз вж. Mac2Моцарт Mozart Мьбкерн MöckernМоцфелд Moitzfeld Мьолер MöllerМоч Mötsch Мьолн MöllnМошерош Moscherosch Мьоне MohneМрозек Mrosek Мьбнке MoenkeМузил Musil Мьонкемайер MönkemeyerМузолф Musolff Мьонх Mönch/ MoenchМук Muck Мьбнхалторф MönchaltorfМуке Mucke Мьбнхенгладбах MönchengladbachМулде Mulde Мьбрике MörikeМуле Muhle Мьоринг MohringМулчер Multscher Мьорс MoersМумелзе Mummelsee Мьортингер MörtingerМундлос Mundlos Мьоцинг MötzingМундхенк Mundhenk Мьош MöschМунске Munske Мюгелзе MüggelseeМунцингер Munzinger Мюгелн MügelnМур Muhr/ Murr Мюглиц MüglitzМура, трад. Mur

Мюзам MühsamМур (река) Мюк MückМуралт/ Muralt

Мюке MückeМуралт Мюлакер MühlackerМурау Murau Мюлбахер Mühlbacher

Page 273: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Мюлдорф ам Ин - 272 - Мюрццушлаг

Мюлдорф ам Ин Мюлендер Мюленфелд Мюленхоф Мюлер Мюлер-Грелерт МюлингМюлуз Мюлхайм ан дер Рур Мюлхаузен' Мюлхаузен2/ Мюлуз (френ.) Мюлхаупт Мюнклер Мюнстер

Mühldorf am Inn Müllender Mühlenfeld MüllenhoffMüller Müller-GrählertMühling вж. Мюлхаузен2 Mülheim an der Ruhr

Mühlhausen Mülhausen

MülhauptMünkler Münster

Мюнстерберг Münsterberg Мюнстерланд Münsterland Мюнстерлинген Münsterlingen Мюнстермайфелд MünstermaifeldМюнстертал Мюнтер Мюнтеферинг Мюнхаузен Мюнхен Мюнц Мюнцер Мюриц Мюрсбах Мюрц Мюрцтал Мюрццушлаг

Münstertal Münter Müntefering Münchhausen München Münz Müntzer Müritz Mürsbach Mürz Mürztal Mürzzuschlag

M

Page 274: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Наб - 273 - Нецер

нНаб Набъл Нагел Нагер Наголд Наденау Надлер НаеНайла Найсе рядко Нйса Найфен Найцел НакенхаймНалее Нанен Нанщайн НапНапфНарНас Насау Натан, библ. Натан Натйнаел, библ. Натанайл НатерНаторп Натузиус НатяНауен НауйоксНаук Науман

NaabNablNagelNagerNagoldNadenau NadlerNaheNailaNeiße

NeifenNeitzel Nackenheim Nahles Nannen NansteinNappNapfNarrNass/ NaßNassau Nathan

Nathanael

Nather/ Natter Natorp NathusiusNatjaNauenNaujocksNauck Naumann

Наумбург Нахбар Нахтвай Нахтигал Неандер Неандертал Небе Небел Небелинг Небело Небелхорн Негеле Негелсбах Негер Недермайер Некар Некаргемюнд Некаргерах Некарзулм Некер Некерман Неман Немезйда Непомук Непел Нериус Нерлих Нерон Несел Неспетал Нестлер Нестрой Н^телбек Нетер Нететал Нетстал Неф Нефе Нец Нецер

Naumburg Nachbar Nachtweih Nachtigall Neander Neandertal Nebe Nebel NebelingNebelo NebelhornNägele Nagelsbach Neger NeddermeyerNeckar Neckargemünd Neckargerach Neckarsulm Necker Neckermann вж. Мемел (река) Nemesis Nepomuk Neppel Nerius Nehrlich/ Nerlich NeroNessel Nespethal Nestler Nestroy Nettelbeck Näther Nettetal Netstal NeffNeefe/ Naefe NetzNetzer H

Page 275: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Нйбрюге - 274 - Ноймюлер

трад. Нобел

Нйбрюге NiebrüggeНиг NiggНйгел NiegelНйгехьорн NigehörnНйдвалден NidwaldenНйдеркирхнер NiederkirchnerНйдеркрюхтен NiederkrüchtenНидерландия NiederlandeНидермайер NiedermaierНйдерман NiedermannНйдеррайтер NiederreiterНйдрингхаус NiedringhausНик NickНикел NickelНйкиш Nickisch/ Niekisch/

NikischНйклаус NiklausНи кол NicoleНйколай NicolaiНйколаус Nikolaus/ NicolausНимайер NiemeyerНйман NiemannНймек NiemegkНймьолер NiemöllerНина NinaНйнгел NingelНйплиц NieplitzНйрфелд NierfeldНйрхаус NierhausНйса вж. НайсеНйсен NissenНйсер NisserНйтриц NittritzНйхайм NieheimНицше NietzscheНич NitschНйчке NitzschkeНйяр NiejahrНба, библ. Нбй NoahНобел, Nobel

Нббиц NobitzНбдак NoddackНова Зеландия NeuseelandНовата марка вж. НоймаркНозе NoseНой вж. НбаНбйбауер NeubauerНбйбахер NeubacherНбйбер NeuberНбйбергер NeubergerНбйберт NeubertНойбранденбург NeubrandenburgНойбрауншвайг NeubraunschweigНбйбург Neuburgан дер Камел an der KammeiНбйвирт NeuwirthНбйвьонер NeuwöhnerНой грабен NeugrabenНбйдек NeudeckНбйдьорфел NeudörfelНбйенбург/ NeuenburgНьошател (френ.)Нбйендорф NeuendorffНдйенкирхен NeuenkirchenНбйер Neuer„Нбйе райнише Neue Rheinischeцайтунг“ Zeitung„Нбйе цюрхер Neue Zürcherцайтунг“ ZeitungНбйзац/ Нови NeusatzСад (сръб.)НбйкамНбйландНбйлерНбймайерНбйманНоймарк/Новата маркаНбймаркт NeumarktНоймюлер Neumüller

Neukamm Neuland NeulerNeumayer Neumann Neumark

Page 276: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Нюфаундленд- 275 -Ноймюнстер

Ноймюнстер Neumünster Hoc NossНойнер Neuner Höcxe NoskeНбйнкирхен Neunkirchen Нотгер NotgerНойперт Neupert Ноткер NotkerНойпертъл Neupärtl Нотхеде NothelleНойрат Neurath Нотхелфер NothhelferНойройтер Neureuther Нус Nuss/ NußНойрупйн Neuruppin Нусбаум NussbaumНойс Neuss/ Neuß Нусдорф NußdorfНойхаузен Neuhausen Нусдорф об дер Nußdorf ob derНойхаузен ауф Neuhausen Трайзен Traisenден Филдерн auf den Fildern Нуте NutheНойхоф Neuhof Нушке NuschkeНойч Neutsch Ньолдехен NoeldechenНойшванщайн Neuschwanstein Ньолднер NöldnerНойщат ан дер Neustadt an der Ньоле No eileВалднаб Waldnaab Ньоленхайт Nöllenheidt 4.1.25.Нойщрелиц Neustrelitz Ньолкен NölkenНокберге Nockberge Ньордлинген NördlingenНоке Nooke Ньоске Noeske/ NöskeНол Noll Ньотен NoethenНоненверт Nonnenwerth Ньоцел NötzelНора Nora/ Nohra Ньоч NötschНорберт Norbert им Гййлтал im GailtalНорвегия Norwegen Ньошател вж. НойенбургНорден Norden Нюблинг NüblingНордернай Norderney Нюдлингер NüdlingenНорденхам Nordenham Нюйорк New YorkНордерщет Norderstedt Нюрбург NürburgНордхаузен Nordhausen Нюрбургринг NürburgringНорман Norman Нюрнберг NürnbergНормен Normen Нюртинген NürtingenНортхайм Northeim Нюфаундленд Neufundland

Page 277: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Опденхьофел- 276 -Обвалден

Ойген0йле

Eugen Eule/ Oyleо Ойленберг Eulenberg

ОйленшпигелОйлер

Eulenspiegel Euler

Ойлнер EulnerОбвалден Obwalden Ойпен EupenОбербауер Oberbauer Ойрингер EuringerОберварт Oberwart Ойскирхен EuskirchenОбергуриг Obergurig Ока OkkaОберкохен Oberkochen Окен OkenОберлин Oberlin Окенфус OkenfußОберман Obermann Окер OkerОберон Oberon Окс OchsОберрайтер Oberreither Оксе OchseОберстдорф Oberstdorf Оксенкнехт OchsenknechtОберете Oberste Оксенфурт OchsenfurtОберхаузен Oberhausen Окснер OchsnerОберхаузер Oberhäuser Олбрихт OlbrichtОберхоф Oberhof Олдемайер OldemeyerОбзер Obser Олденбург OldenburgОбинг Obing Олденбютел OldenbüttelОбет Obst Олдзум OldsumОбстер Obster Олеф OlefОверат Overath Оленхауер OllenhauerОвереш Overesch Олер OhlerОверин Owerien Оливер OliverОгнена земя Feuerland Олмс OlmsОденвалд Odenwald Олмюц/ OlmützОдендал Odendahl Оломоуц (чеш.)Одентал Odenthal Олпе OlpeОдер Oder Ohlrogge Олрогерядко Одра Олтен OltenОдйлие Odilie Ом OhmОдйлия Odilia Омир HomerОдисеи Odysseus Онзорг OhnsorgОдьорфер Odörfer Онхайзер OhnheiserОе Ohe Опау OppauОебах Ohebach Опах OppachОзер Ohser Опденхьофел Opdenhövel

Page 278: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Опел - 277 - Ошман

Опел Опенвее Опенхайм Опенхаймер Оперман Опиц ОпрайОр Ораниенбург Орел Ор-Еркеншвик Орла Орламюнде Орлау Орнберг Ортвин Ортен Ортенаукрайс Ортзайфен ОртнерОрфОрфейОс Осбах Освалд

Освиенцим Осиецки Оскар Оснабрюк Остенфелде

OpelOppenweheOppenheimOppenheimer OppermannOpitzOpreiOrrOranienburgOrellOer-Erkenschwick Orla/ OrlahOrlamündeOrlauOhrnbergOrtwinOrthen OrtenaukreisOrtseifenOrtnerOrffOrpheusOosOosbachOswald/ Osswald/ Oßwald вж. Аушвиц OssietzkyOskarOsnabrückOstenfelde

Остер Остербург Остеркорн Остербде Остерхолц- Шармбек Остфалия Остхоф ОствалдОт Отвайлер Отман Отмар

Отмаршен Отен Отенхаймер Отервиш Отйлие/

Oster Osterburg Osterkorn Osterode Osterholz- Scharmbeck Ostfalen Osthoff OstwaldOttOttweiler Ottmann Otmar/ Othmar/ Ottmar Othmarschen Otten Ottenheimer Otterwisch Ottilie

адапт. ОтйлияОтйлиенберг Öto

Отони Отъл Офенбах ОфенбургОфнерОфюлс 0хаймОцбергОшацОшман

OttilienbergOttoOttonenOtlOfenbach/ OffenbachOffenburgOfnerOphülsOheimOtzbergOschatzOschmann

Page 279: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Пабст - 278 - Пена

Панке PapkeПарацелз ParacelsusПардубиц/ PardubitzПардубице (чеш.)

Пабст PabstПавел вж. ПаулусПагенщехер PagenstecherПадерборн PaderbornПадоурек PadourekПазевалк PasewalkПайне PeineПайтген PeitgenПайфер Peifer/ PeifferПалас, Pallasмитол. ПаладаПалдауф PaldaufПалечко DäumlingПалинг PallingПалм PalmПалмер PalmerПалтауф PaltaufПалфи PalfyПандер PanderПанграц PangratzПанермайр PannermayrПанке PankeПанков PankowПанкратий вж. Панкрац2Панкрац1 PankratzПанкрац2, Pankrazцърк. ПанкратийПанония PannonienПанцер PanzerПап PappПалел PappelПален PapenПапенбург PapenburgПапенхайм PappenheimПаленхузен Papenhusen

Париж Парис Партаймюлер Партенхайм Пархим Парш ПасПасау Пастевка ПатеПатрик Пау Паузе Паузеванг Паул Паули Паулйнхен Паулс Паулус, библ. Павел Паус Паустиан Пауч Паун] Паце Паш Пашедаг Пашман Пегниц Пелворм Пеленц Пелкофер Пелц Пелцер Пелциг Пена

Paris' Paris2 Partheymüller Partenheim Parchim Parsch PaßPassau Pastewka Pathe Patrick/ Patrik PauPause Pausewang Paul Pauli Paulinchen Pauls Paulus

Paus Paustian Pautsch Pausch Patze Pasch Paschedag PaschmannPegnitz Pellworm Pellenz Pellkofer PelzPelzerPelzigPenna

Page 280: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Пйрлингс- 279 -Пенемюнде

Пенемюнде Peenemünde Пех Paech/ PechПенер Penner Пехщайн PechsteinПеневиц Pennewitz Пец Peetz/ PetzПенц Penz Пецел Petzei/ PezelПенцел Penzel Пецолд Pätzold/ PetzoldПенцер Penzer Печ вж. Фюнфкйрхен2Пенцинг Penzing Пешел PescheiПенцхорн Penzhorn Пешка PeschkaПенцъл Penzl Пйзендел PisendelПепеляшка Aschenbrödel/ Пий еж. Пйус

Aschenputtel Пик PieckПер Peer Пйкер PickerПервисау/ Perwissau Пйла еж. Шнайдемюл2Рожково (рус.) Пйлава PilawaПерг Perg Пилат PilatПерйкъл Perikies Пилатес PilatesПерлеберг Perleberg Пилат Pontius PilatusПерсей Perseus Понтийски,Пертес Perthes истор.Пертьл Pertl Пилатус, PilatusПеруц Perutz истор. ПилатПершайд Perscheid Пйлзен/ PilsenПеслер Päsler Пълзен (чеш.)Песталоци Pestalozzi Пйлзнер PilsnerПетау/ Pettau Пйлниц PilnitzПтуй (словен.) Пйлхер PilcherПетдесетница Pfingsten Пилц PilzПетер Peter Пйнеберг PinnebergПетербург Petersburg Пинк PinkПетерверт Peterwerth Пйнтер PinterПетерман Petermann Пйнтка PientkaПетермандъл Petermandl Пйнцгау PinzgauПетерсберг Petersberg Пйнч PintschПетерсбург Petersburg Пйпграс PiepgrasПетерсхаген Petershagen Пйпин PippinПетерхен Peterchen Пипинйди PippinidenПетра Petra Пйпке PipkeПетраушке Petrauschke Пир Pyrrhos

Петрус/ Petrus Пирен^и Pyrenäenбибл. Петър Пйрлингс Pierlings

Page 281: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Пйрна Pirna Пльоцйн PlötzinПирова победа Pyrrhussieg Плюкер PlückerПирот Pieroth Плюмахер PlümacherПйрхер Pircher Плюмер PlümerПйрхнер Pirchner Погендорф PoggendorffПискатор Piscator Поделвиц PodelwitzПитагор Pythagoras Подолски PodolskiПйтенхарт Pittenhart Подшлап PodschlappПйтерман Pitterm ann Позен/ PosenПйус, църк. Пий Pius Познан (пол.)Пйхлер Pichler Пойерл PeuerlПихт Picht Пойке PeukeПйце Pitze Покорни PokornyПйцтал Pitztal Пол PohlПич Pietsch Полак PollakПйчман Pietschmann Поле PohleПйшнер Pischner Поленц Pohlenz/ Polenz/Плайл Pleil Polen tzПлайнахер Plainacher Полинг PollingПлайсе Pleiße Полингер PollingerПлайт Plaidt Полман PohlmannПлайтген Pleitgen Полник PolnikПланк Planck Пблпиц PolpitzПласберг Plasberg Полстер PolsterПлато/ Платон Plato/ Platon Полт PolthПлатен Platen Полтер PolterПлауен Plauen Полт-Хайнцъл Polt-HeinzlПлауман Plaumann Полцер PolzerПлацек Platzeck/ Platzek Полша PolenПлацер Platzer Понгау PongauПлацке Platzke Понграц PongratzПленцдорф Plenzdorf Поп PoppПлесур Plessur Попе PoppeПлесъл Pleßl Попелсдорф PoppelsdorfПлетер Pletter Попке PopkeПлум Plum Поповйце вж. ПьолелвицПлухар Pluhar Портенкирхнер PortenkirchnerПльогер Plöger Португалия PortugalПльон Plön Порциг PorzigПльоцензе Plötzensee Порше Porsche

Page 282: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Пфайфер- 281Пое

Пое Poss/ Poß Прйнгсхайм PringsheimПосарт Possart Прйстер PriesterПот Pott Прйстъл PristlПотер Potter Прйцвалк PritzwalkПотедам Potsdam Прицел PritzelПотхоф Potthoff Пробст ProbstПофала Pofalla Продингер ProdingerПох Pouch Пройс PreußПохер Pocher Пройскер PreuskerПохерт Pochert Пройслер PreußlerПоцлов Potzlow Прокош ProkoschПош Posch Прокш ProkschПошарт Poschardt Прометей PrometheusПрага Prag Пропинг ProppingПрагст Prägst Прос PrassПрай Prey Проске PraskeПрййер Preyer Прох ProchПрайзинг- Preysing-Lichtenegg Прохнов ProchnowЛйхтенег Проце ProtzeПрайс Preiss/ Preiß Прусия PreußenПрайслер Preisler Прьол PröllПрайснер Preißner Прюм PrümПрал Prahl Птуй вж. ПетауПрамбергер Pramberger Пук PuckПрангер Pranger Пулман PuhlmannПрантъл Prantl Пулсниц PulsnitzПратер Prater Пулфер PulverПребиц Prebitz Пупе PuppeПребшуц Präbschütz Пур PuhrПрегер Präger Пурцер PurzerПредлиц Predlitz Путлиц PutlitzПресбург/ Pressburg Пуфендорф PufendorfБратислава Пухнер Puchner(словаш.) Пухта Puchta„Пресе“ Die Presse Пуц PutzПреториус Praetorius Пуцер PutzerПрец Preetz Пучке PutschkeПрецел Pretzel Пушендорф PuschendorfПрйгниц Prignitz Пфайлшифтер PfeilschifterПрим Prim Пфайфер Pfeifer/ Pfeiffer

Page 283: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Пфалц - 282 - Пюч

Пфалц Pfalz Пфьортнер PförtnerПфалцграфенщайн Pfalzgrafenstein Пфюцер PfutzerПфан Pfann Пълзен вж. ПйлзенПфане Pfanne Пьогелер PöggelerПфаненшмит Pfannenschmidt Пьбгъл PöglПфанер Pfänner Пьолман Pöhlmann/ PölmannПфанкухе Pfannkuche Пьолцъл PölzlПфау Pfau Пьониц PönitzПфаф Pfaff Пьопел Pöpel/ PoppelПфафингер Pfaffinger Пьопелвиц/ PöpelwitzПфеделбах Pfedelbach Поповйце (пол.)Пферсдорф Pfersdorff Пьотер PötterПфефел Pfeffel Пьотеринг PötteringПфефер Pfeffer Пьохларн PöclilarnПфйцер Pfitzer/ Pfizer Пьошел Poeschel/ PöschelПфлауме Pflaume Пьошъл PöschlПфлауменбаум Pflaumenbaum Пьоч PötzschПфлугер Pflüger Пютер PütterПфлюгер Pflüger Пютлинген PüttlingenПфбрцен Pforzen Пютнер PüttnerПфорцхайм Pforzheim Пюхерсройт PüchersreuthПфул Pfuhl Пюцер PützerПфулер Pfuhler Пюцхофен PützhofenПфьолер Pföhler Пюч Pütsch

Page 284: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Раб - 283 - РайхенаурРаб/ Раба (унг., словен.) РабеРабиц Равенсбрюк Равенсбург Радбрух Раде Радеберг Радебергер Радебойл Радермахер Радецки Радълмайер Радниц Радолфцел Разенбергер Расау Райбде Райвегер Райзер Райзингер Райк Райман Рай м ар Раймер Раймонд Раймунд Райн Райналд Райнбах Райнбек Райнберг Райнбергер Райнвалд

Raab

Raabe/ Rabe Rabitz Ravensbrück Ravensburg RadbruchRhadeRadeberg RadebergerRadebeul RademacherRadetzky RadlmaierRadnitz Radolfzell RasenbergerRassauRaible ReiwegerReiserReisingerReikReimann Raimar/ Reimar ReimerRaimondRaimund Rain/ ReinRainald/ Reinald RheinbachReinbek Rheinberg RheinbergerReinwald

Райндален RheindahlenРайндел ReindelРайне RheineРайнер Rainer/ ReinerРайнерс ReinersРайниш ReinischРайнкен Reinken/ ReinckenРайнланд/Ренания

Rheinland

Райнланд-Пфалц/ Rheinland-PfalzРенания-ПфалцРайнлендер RheinländerРайнмар ReinmarРайнолд ReinoldРайнсхаген ReinshagenРайнталер ReinthalerРайнфелд ReinfeldРайнфелден RheinfeldenРайнхард Rainhard/ ReinhardРайнхарт Reinhardt/ ReinhartРайнхесен RheinhessenРайнхилд RainhildРайнхолд ReinholdРайнхолц ReinholzРайе ReisРайст ReistРайт Rheidt/ RheydtРайтел ReitelРайтермайер ReitermeierРайт им Винкъл Reit im WinklРайтмайер ReithmeierРайтшустер ReitschusterРайфайзен RaiffeisenРайфенщайн Reifenstein/

ReiffensteinРайх Raich/ ReichРайхарт Reichart/ ReichardtРайхел ReichelРайхелт ReicheltРайхенау Reichenau

Page 285: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Райхенбах - 284 - Редел

Райхенбах Райхенкрон Райхерт Райхлин1 Райхлин2 Райхман Райх-Раницки Райхщайн Райц Райш Раквиц Раке Ракерс Ралф Рамек Рамелов Рамзауер Рамке Рймщайн Ран Ранахер Ранден Рандов Ране Ранер Ранке Рап Р^персвил Рапунцел Рар Раскин Распе Растат Раструп Расфелд Рат Рателсдорф Ратен Ратенау Ратенов

Reichenbach Reichenkron Reichert Reichlin вж. Ройхлин Reichmann Reich-Ran idd Reichstein Reitz Reisch Rackwitz Raacke Rackers Ralf Ramek Ramelow Ramsauer Ramcke Ramstein Rahn Rannacher Randen Randow Rahne Rahner/ Ranner Ranke Rapp Rapperswil Rapunzel Rahr Raskin Raspe Rastatt Raestrupp Raesfeld Rath Ratteldorf Rat] en Rathenau Rathenow

РаткеPäy Раубал Рауен Раум Раутенберг Рауфелдер Раух Раухенбахер Раухенбергер Päyuiep Раушколб Раушнинг Рафаел, библ. Рафайл Рафаела Рафъл Рац Рацингер Рацебург Рацке Рашер Ращат РеРеауРебер Ребок Ребоксхаген Ребхун Ревал/ Талин (еои.) Реген Регенсбург РегерРегйна Регине Регниц РедвицРеде Редел

Radtke Rau/ Rauh Raubal/ Rauball RauenRaum Rautenberg RaufelderRauch Rauchenbacher Rauchenberger Rauscher Rauschkolb Rauschning Raphael

RaphaelaRaffl Ratz/ Raatz Ratzinger Ratzeburg Ratzke/ Raatzke RascherRastattRehRehau ReberRehbock Rehbockshagen RebhuhnReval

Regen RegensburgRegerReginaRegine Regnitz RedwitzRhedeRädel

Page 286: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Рединген - 285 - Рйнгелай

Рединген Redingen РецбахРедлер Radler/ Redler РецерРедлих Redlich РешкеРедъл Redl РйбакРезе Reese РйбекРейн Rhein РйбентропРекелвиц Räckelwitz РйваРекенбайл Reckenbeil РйвалдРекер Reker РйвертсР&клингхаузен Recklinghausen РйгаРелман Rählmann РйгелРемаген Remagen РйглерРемарк Remarque РйгобертРембергер Remberger РйделРембранд Rembrandt РйденРемда-Тайхел Remda-Teichel РйдерРемер Remer РйдилРемерт Remmert РйднерРемих Remich РйдълРемке Rehmke РизаРемс Rems РйзелРемстал Remstal РикРемтсма Reemtsma РйкеРемшайд Remscheid РйкофенРен Renn РиксРенания еж Райнланд РйксингерРенания-Пфалц вж. Райнланд-Пфалц РйкхайтРенате Renate РилРендсбург Rendsburg РйлкеРендшмит Rendschmidt РимРенеберг Renneberg РйманРенер Renner РймбахРенкер Renker РймелтРенхен Renchen РйменшнайдерРенч Rentsch/ Rentzsch РймерРепгов Repgow РймпарРепихау Reppichau РймшнайдерРетиг Rettig РинРехагел Rehhagel РингРехайс Recheis Рйнгелай

RetzbachRetzerReschkeRybakRiebeckRibbentrop RiewaRiewaldRiewertsRigaRiegelRieglerRigobertRiedelRiedenRiederRidilRiednerRiedlRiesaRieselRick/ RieckRieckeRiekofenRixRiexinger RickheitRiehlRilkeRomRiemannRimbachRiemeltRiemenschneider RiemerRimpar RiemschneiderRiehnRingRingelai

Page 287: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 286 - РойтлингенРйнгелнац

Рйнгелнац Ringelnatz Рода Rhoda/' RodaРйнгер Ringer/ Ringger Рбдайт RodeitРйнекер Rinecker Рода Рода Roda RodaРйнзер Rinser Рбдах RodachРинт Rindt Рбдгау RodgauРир Rier Роде RohdeРис Ries Рбджър RogerРйсе Risse Рбдос RhodosРйсел Ryssel Роже RogerРист Rist Рожково вж. ПервлсауРит Ritt Роза RosaРита Rita Розйлие RosalieРйтберг Rittberg Розалйнде RosalindeРйтбергер Rittberger Розамунде RosamundeРйтер Ritter Розвйта RoswithaРйтерхуде Ritterhude Розе RoseРйтиг Rittig Рбзегер RoseggerРйтлер Rittler Рбземайер RosemeyerРйтшолер Riethmüller Рбземари RosemarieРйфел Riffel Розенбауер RosenbauerРйфелмахер Riffelmacher Розенбаум RosenbaumРйфенщал Riefenstahl Розенбах RosenbachРихард Richard Розенберг RosenbergРихарда Richarda Розенбергер RosenbergerРйхарт Richardt Рбзенау RosenauРйхарц Richartz Розенблат Rosenbladt/ RosenblattРпхтенберг Richtenberg Рбзендал RosendahlРйхтер Richter Розенке RosenkeРиц Ritz Розенкранц RosenkranzРйцер Ritzer Розенмюлер RosenmüllerРич Ritzsch Розеннок RosennockРйчел Rietschel Розентал Rosental/ RosenthalРиш Risch Розенфелд RosenfeldРоберт Robert Рбзенщил RosenstielРоберта Roberta Ройбер Räuber/ ReuberРоберте Roberte Ройс ReußРоволт Rowohlt Ройте ReutteРог Rogg Ройтер Reuter/ ReutterРоге Rogge Ройтерсберг ReutersbergРогер Roger Ройтлинген Reutlingen

Page 288: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 287 - РудолщатРойтнер

Ройтнер Reutner Росток, RostockРойхлин, Reuchlin трад. Рощоктрад. Райхлин Рот Rot/ Roth/ RottРбкенфелер Rockenfeiler Ротплец RothpletzРбксел Roxel Рбтвайл RottweilРбланд Roland/ Rolland Рбтвайлер Rothweiler/ Rottweiler/Ролвиц Rollwitz рдтвайдерРоли Rolly Рбтемунд RothemundРолиг Rollig Рбтенберг Rotenberg/ RothenbergРолман Rollmann Рбтенбергер RotenbergerРблсхофен Rolshoven Рбтенбург Rotenburg/Ролф Rolf Rothenburg/Ролф-Дйтер Rolf-Dieter RottenburgРом Romm Рбтенбух RothenbuchРоман Roman/ Rohmann Рбтенбюхер RothenbucherРбмансхорн Romanshorn Рбтер RotherРбмбах Rombach Рбтермел RothermelРомберг Rhomberg Ротерс RotersРбмел Rommel Роткройц RotkreuzРомерскирхен Rommerskirchen Рбтман RothmannРбмерт Romert Ротмунд RothmundРон Rhon Рбтойл RotheulРоналд Ronald Ротфус RothfussРбнщет Ronstedt Рбтхаргебирге RothaargebirgeРоперт Roppert Ротшилд Rotschild/ RothschildРор Rohr Рбтшопф RotschopfРбрау Rohrau Рбхлиц RochlitzРбрвасер Rohrwasser Рохус RochusРбрингер Rohringer Рош RoschРбрмозер Rohrmoser Рощок еж. РостокРос Ross/ Roß/ Roos Рубинщайн RubinsteinРбсбах Rosbach Руге RügeРбсбахер Rossbacher Руделсбург RudelsburgРбсберг Roesberg Рюдерсдорф RüdersdorfРбсдорф Roisdorf бай Берлин bei BerlinРбсегер Roßegger Руди RudiРбслау Roßlau Рудни еж. Ерцгебирге

Рослебен Roßleben планиниРосман Rossmann Рудолф Rudolf/ RudolphРбснер Rosner Рудолщат Rudolstadt

Page 289: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Рук - 288 - Рюсел

Рук Рукопф Рула Руланд Румелсбург Румениге Румор Румъния Румьолер Рундщет Рунге Рунгенхаген Рункел Руоф Руп Рупелт Руперт Рупертсхайн Рупертсхофен Рупертсвайлер Рупертсцел Рупйн Рупрехт Рур Рус Русия Руст Рут Рутман Рутнер Руф Руфус Руш Ръобер Рьогер Рьогла Рьогьл Рьода Рьодген Рьодгер

RuckRuhkopfRuhlaRuhland/ RulandRummelsburg Rummenigge RumohrRumänienRuhmöllerRundstedtRunge Rungenhagen RunkelRuoffRuppRuppeltRupert/ Ruppert Ruppertshein Ruppertshofen Ruppertsweiler RuppertszellRuppinRuprecht/ Rupprecht Ruhr/ RurRussRusslandRustRuthRuttmannRuthnerRufRufusRuschRöber/ RoeberRögerRögglaRöglRhödaRödgenRödger

Рьодел RödelРьодигер Rödiger/ RoedigerРьозел RöselРьокъл RöcklРьол RöhlРьолеке RöllekeРьолофс RoeloffsРьом RöhmРьомер RömerРьон RhönРьонер RöhnerРьонерт RöhnertРьонтген RöntgenРьорих Roerich/ RöhrichРьорл RöhrlРьорлинг RöhrlingРьорт RheurdtРьоршайд RöhrscheidРьосел RösselРьосинг RössingРьдслер Rösler/ Rössler/ RößlerРьосрат RösrathРьотген Roetgen/ Roettgen/

Röthgen/ RöttgenРьотгерман RöttgermannРьочер RötscherРьош RoeschРюбе RübeРюбер RüberРюгеберг RüggebergРюген RügenРюгер RügerРюде RüdeРюдигер RüdigerРюдингер RuedingerРюкер RückerРюле RühleРюм RühmРюман RühmannРюнгелинг RüngelingРюсел Rüssel

Page 290: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Рюстер - 289 - Рюшенбаум

Рюстер Rüster Рютер RüterРют Rüth Рютерс Rüthers'Рюте Rüte Рютли RütliРютен Rüthen Рюшенбаум Rüschenbaum

Page 291: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Caap - 290 - Сърбия

cCaap вж. ЗарСаарбрюкен вж. ЗарбрюкенСаарланд вж. ЗарландСаксония SachsenСаксония- Sachsen-AnhaltАнхалтСаксбния- Sachsen-CoburgКобургСаксонска Sächsische SchweizШвейцарияСанкт Гален вж. Занкт ГаленСанкт Петербург Sankt PetersburgСара вж. ЗараСахер вж. ЗахерСваровски SwarowskyСвен SvenСвйнемюнде/ Swinem ündeШвиноуйшче(пол.)Северен Arktikледовйт океанСеверен полюс NordpolСеверен Рейн- Nordrhein-WestfalenВестфалияСеверно море NordseeСегедин/ Szegedin/ SegedinСегед (унг.)Седмиградско/ SiebenbürgenТрансилванияСедмогорие вж. ЗйбенгебиргеСемеринг вж. ЗемерингСибйла вж. ЗибйлеСйбиу вж. ХерманщатСигизмунд вж. Зйгисмунд

Сидлово Силезия Сименс Синята брада Скандинавия Скйла/ Сцйла Скорцени Славко у Бърна Славно Словакия Словения Снежанка СнетлагеСократ Солинген СоломонСоня Сопот Софбкъл Спйри Спящата красавица Средиземно мореСредната марка Средна Франкбния Старата марка Стефан Стокхолм Страсбург/ СтрасбурСупе Сфинкс Сцйла Съединени щати СънчоСърбия

вж. Цйтлов2 Schlesien вж. Зйменс Blaubart SkandinavienSkyllaSkorzeny вж. Аустерлиц2

вж. Шлаве Slowakei Slowenien Schneewittchen Snethlage Sokrates вж. Золинген вж, Заломон вж. Зоня вж. Цопот Sophokles вж. Шпйри Dornröschen

Mittelmeer

вж. Мйтелмарк Mittelfranken

вж. Алтмарк вж. Щефан Stockholm вж. Щрасбург

вж. ЗупеSphinx вж. СкйлаVereinigte Staaten Sandmann Serbien

Page 292: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Таврйда - 291 - Теодор

Таврйда/ TaurisТаврия/ТаврикаТагер TaggerТаден ThaddenТайзендорф TeisendorfТайлакер TheilackerТайс' TheissТайс2/ Тиса (унг., Theißсловаш., рум.,укр., сръб., бълг.)Тайсен TheissenТайсзайл TheisseilТайсъл TeisslТаих TeichТайхерт TeichertТайхман TeichmannТаке TackeТал ThalТалвиц ThallwitzТал е ThaleТалин вж. РевалТалман ThalmannТалхайм ThalheimТалхамер ThalhammerТангерхюте TangerhütteТандлер TandlerТанхаузен TannhausenТанхойзер TannhäuserТаперт TappertТапфер TapferТарант TharandtТарау/ TharauВладимйрово(РК-)Тарп Tarp

Тарту вж. ДорпатTay бе TaubeТаубер TauberТауберт TaubertТауенцин TauentzienТаунус TaunusТаурас TaurasТауфщайн TaufsteinТаушер TauscherТате TascheТашнер TaschnerТвйстринген TwistringenТея TheaТевтобургската Teutoburger WaldгораТегел TegelТегер TägerТегернзе TegernseeТедвиг ThedwigТексингтал TexingtalТел TeilТелеман TelemannТелман Teimann/ ThälmannТелтов TeltowТелчик TeltschikТелшов TelschowТемйда ThemisТемпелхоф TempelhofТемплйн TemplinТен ThenТйнген TengenТенесберг TännesbergТениус TheniusТенщет Tennstädt/ TennstedtТео TheoТеобалд TheobaldТеоберт TeobertТебдерих TheoderichТеодор Theodorадапт. Теодор

Page 293: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 292 - ТойхертТеплиц

Теплиц/ Teplitz/ Töplitz Тйло Thilo / Tilo/ TilloТеплице (чеш.) Тим Tim/ TimmТерезе Therese Тйман TiemannТерезиенщат/ Theresienstadt Тйме ThiemeТерезин (чеш.) Тймен ThiemenТерезия Theresia Тймерман TimmermannТермено вж. Трамйн Тймо TimoТерниц Ternitz Тимотеус Timotheos/ TimotheusТероде Terodde истор. ТимотейТеса Tessa Тйна TinaТесйн1 Tessin1 Тйнген TiengenТесйн2/ Tessin2 Тйне TineТичйно (итал.) Тйнеман ThienemannТеске Teske Тиренско море Tyrrhenisches MeerТесмер Tessmer Тйрзе ThierseeТетенборн Tettenborn Тирол TirolТетеров Teterow Тиролия TyroliaТехов Techow Тйррихтер ThierrichterТеш Tesch Тйрфелдер ThierfelderТешнер Teschner Тйршенройт TirschenreuthТйва Theben Тис ThiesТигър Tigris Тиса вж. Тайс2Тйде Thiede Тйсен вж. ТюсенТйдеман Tiedemann Тйтизе TitiseeТик Tieck Тйтизе-Нойщат Titisee-NeustadtТил Thiel/ Thill/Til/ Till/ Тйфенбах Tiefenbach

Tyll Тйфензе TiefenseeТйлак Tillack Тиц TietzТйлде Thilde/ Tilde Тйце Tietze/ TitzeТйле Thiele Тичйно вж. Тесйн2Тйлен Thielen Тйшбайн TischbeinТйлер Tiller Тйшлер TischlerТйлесен Tillessen Тйшмайер TischmeyerТйли Tilly Тогенбург ToggenburgТйлих Tillich Тойбер Täuber/ TeuberТилйцки Tilitzki Тойблер TäublerТйлке Tilke Тбйбнер TeubnerТйлкер Tielker Тбйфел TeufelТйлман Tillmann Тойхерн TeuchernТйлманс Tillmanns Тойхерт Teuchert

Page 294: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Тойшъл - 293 - Труде

Тойшъл TeuschlТом ThomТома ThomaТомас ThomasТомбах TombachТон ThonТони ToniТорбеке ThorbeckeТоргау TorgauТорге TorgeТоргелов TorgelowТорино TurinТорн/ ThornТорун (пол.)Торп TorpТорстен Torsten/ ThorstenТорун вж. ТорнТот Todt/ Tot/ TothТотлебен Totleben/ TottlebenТраве TraveТравен TravenТравемюнде TravemündeТрайзен TraisenТрайзенберг TraisenbergТрайхел TreichelТрайчке TreitschkeТракенен/ Ясная TrakehnenПоляна (рус.)Тракия Thrakien/ ThrazienТракслер TraxlerТракъл TraklТрамйн/ Tram inТермено (шпал.)Трамперт TrampertТрансилвания еж. СедмиградскоТрап TrappТратнах TrattnachТрауб TraubТраугот TraugottТрауде TraudeТраулзен Traulsen

Траун Траунройт Траунщайн Траутвайн Траутман Трая Требин Тренделбург Тренделенбург Трепте Трептов Тресков Третйн Треч Трйбензе Трйберт ТримТрир Трйстан Тритйн Трйфтълфинг Трйчлер Трове Трогер Тройзе Тройхтлинген Трол Тромлер Тромлиц Тропловиц Трбпман Тросдорф Тросел Тросинген Трост Тростиус Трот Трота Троц Трощет Труде

Traun Traunreut Traunstein Trautwein Trautmann Treia Trebbin Trendelburg Trendelenburg Trepte Treptow Tresckow Trettin Tretsch Triebensee Triebert Trimm Trier Tristan Trittin Triftlfing Tritschler Trowe Troger Treuse Treuchtlingen Troll Trommler Tromlitz Troplowitz Troppmann Troisdorf Trossel Trossingen Trost Trostius Trott Trotta Trotz Troistedt Trude

E

Page 295: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Трьогер - 294 - Тюсен

т

Трьогер Трюбнер ТрудеТрючТулнан дер Донау ТунТурах

ТурнайзенТурнау ТурнерТурцияТусвалднер ТутлингенТухТухелТухмахер Тухолски Туч

TrögerTrübnerTrudeTrütschTulln an der Donau

ThunTurrachThurgauThurneysenThurnauThurnerTürkei Thuswaldner TuttlingenTuchTuchei TuchmacherTucholskyTutsch

Тьобен Тьолц Тьонес Тьонисфорст Тьонсман Тьоплиц Тьопфер Тьопфнер Тьоринг Тьотеберг Тьотер Тьочингер Тюбинген 'Гюмел Тюнгетал Тюрауф Тюрйнгия ТюрнауТюсен, трад. Тисен

TöbbenTölzTönjesTönisvorstTönsmannToeplitzTöpferTöpfnerToerring/ Törring TötebergTötterTötschingerTübingen ThümmelTüngethalThüraufThüringenThyrnauThyssen

Page 296: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

УУве Уде УдоУдолф Уер, tnpad. У: УзеУзедом Узинген Укермарк Украйна Ул Ула Уланд Улбрехт Улбрихт Уле У лен Уленбек Уленброк Уленшпигел Ули Улиш Улм Улман Улнер Улрйке Улрих Улрих-Пур Улрихс Улщайн Умендорф Умланд Уна Унбекант Унгер Унгератен Унгерер

UweUde/Uhde UdoUdolphUher Uhse Usedom Usingen Uckermark UkraineUhl Ulla Uhland Ulbrecht Ulbricht Uhle Uhlen Uhlenbeck Uhlenbrock Ulenspiegel Uli/Ulli Uhlisch/ Ulisch UlmUllman/ Ullmann UllnerUlrike Ulrich Ulrich-Pur Ulrichs Ullstein Ummendorf Umland Unna/ Oonagh Unbekannt Unger Ungeraten

Ungerer

Унград Ундойч Унзелд УнзьолдУнру Унтервалден Унтер ден Лйнден Унтердраубург/ Дравоград (словен.) Унтеркирнах Унтершнайдхайм Унферрихт Унферцарт Унщрут Уплегер УпхофУрах Урбауер Урбах Урзел Урзела Урзле Урзли Урзула УриУриг Урмахер УрсУрфт Уршпрух Ускорайт У етерУсти над Лабем УтаУтеУтер УтингУхер Уху Уц Уцнах Уши

Ungrad Undeutsch Unseld Unsöld Unruh Unterwalden Unter den Linden Unterdrauburg

Unterkirnach Unterschneidheim Unverricht Unverzahrt Unstrut Uplegger Uphoff Urach Urbauer Urbach Ursel Ursela Ursle Ursli Ursula Uri Uhrig Uhrmacher UrsUrft Urspruch Uszkoreit Uster вж. Аусиг Uta Ute Uter/ Utter/ Uther/ Utting вж. Уер UhuUtz/Uz Uznach Uschi

Page 297: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Феликс- 296 -Фабер

ФасФасбендерФасбинд

Faas Fassbender Fassbind

Ч? Фасбиндер FassbinderФасмер VasmerФастъл Fastl

Фабер Faber Фатер VaterФабиан Fabian Фатерщетен VaterstettenФазен Vahsen Фатрот VattrodtФайге Feige Фаупел VaupelФайгел Veigel Фауснер FaußnerФайел Veiel Фауст FaustФайинген Vaihingen Фаха VachaФайингер Vaihinger Фе VehФайлке Feilke Фегезак VegesackФайман Faymann Фегер FegerФайст Feist Федел VeddelФайт, църк. Вит2 Veit/ Veith Феделер FeddelerФайтсхьохайм Veitshöchheim Федер Fedder/ FederФайтъл Vaitl Федерер FedererФайфел Feifel Федерзен FeddersenФалеп Valepp Федерке FedderkeФаншайт Vanscheidt Федеркен FedderkenФакелман Fackelmann Фезе FehseФал Fall Фезенмайер Veesenmayer/Фалада Fallada VesenmaierФалк Falk Фези FaesiФалке Falke Фелайс FelleisФалкензе Falkensee Фелбах FellbachФалкенхаген Falkenhagen Фелберт VelbertФалкенщайн Falkenstein Фелгибел FellgiebelФалко Falko Фелд FeldФандерл Fanderl Фелдбах FeldbachФандрих Fandrich/ Fandrych Фелдберг FeldbergФанер Fahner Фелдбергер FeldbergerФар Fan- Фелдеке VeldekeФаренхайт Fahrenheit Фелден Felden/ VeldenФарнлайтнер Farnleitner Фелдер FelderФарьдрски Färöer Фелдкирх Feldkirchострови Феликс Felix

Page 298: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Фйхтенау- 297 -Фелнер

Фелнер Fellner Фик FickФелсекер Felßecker Фил FillФелтлйн Veltlin Фйлах VillachФелхле Felchle Филемон PhilemonФемарн Fehmarn Фйлер FiehlerФен Venn Фйлинген VillingenФенглер Fengier Филип PhilippФенрих Fähnrich Филипс PhilippsФендрих Fähndrich Фйлман FielmanФенеман Vennemann Филе VilsФенер Fenner Филсбйбург VilsbiburgФеникс Phönix Филсхофен VilshofenФенинген Fenningen Филц Filz/FiltzФенингер Fenninger Фйлцен FilzenФербер Färber Фйлщих VielstichФербербьок Färberböck Фйнгер FingerФердинанд Ferdinand Фйненбург VienenburgФерман Fährmann Финйкия PhönizienФерненгел Fernengel Финк FinkФерсмолд Versmold Фйнке FinkeФерстъл Ferstl Фйнкенвердер FinkenwerderФерх Ferch Фйнкенвирт FinkenwirthФерхаг Verhaag Финландия FinnlandФерхойген Verheugen Фйнов FinowФерхьовен Verhoeven Фйнстер FinsterФершниц Ferschnitz Фйрданк VierdanckФес Feeß Фйрег ViereggФетел Fettei/ Vettel Фйреге ViereggeФетер Vetter Фйрек ViereckФетвайс Vettweiß Фйренберг VierenbergФехта Vechta Фйрзен ViersenФйанден Vianden Фйрних VirnichФйбиг Fiebig/ Viebig Фйрраден VierradenФибих Fibich/ Fiebich Фйрхаус VierhausФйвег Viehweg Фис FiessФиг v'gg Фисп VispФйгьл Figl Фйхаузен ViehhausenФйдлер Fiedler Фйхте FichteФйетор/ Виетор Vietor Фйхтелберг FichtelbergФийол Viöl Фйхтенау Fichtenau

Page 299: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Фйхтнер - 298 - Фрайзинг

Фйхтнер FichtnerФиц FitzФйцнау VitznauФиш FischФйшарт FischartФйшер Fischer/ VischerФлайге FleigeФлайснер FleißnerФлайшер FleischerФлам FlammФландрия FlandernФласбарт FlasbarthФласдик FlasdieckФласхайм FlaesheimФлаше FlascheФлек FleckФлемиг Flemig/ FlemmigФлеминг Fläming/ Fleming/

FlemmingФленсбург FlensburgФлепс PhlepsФлехтинген FlechtingenФлехтхайм FlechtheimФлиг FliegФлиге FliegeФлйгер FliegerФлйдер FliederФлйер FlieherФлик FlickФлйнте FlinteФлоренция FlorenzФлориан FlorianФлорус FlorusФлос FloßФльорике FloerickeФлюгел FlügelФогел VogelФогелвайде VogelweideФогелер VogelerФогелзанг Vogelsang

Фогелсберг Фбглер Фогт Фоггланд Фогтс Фогьл Фбгълмайер Фбйербах Фойерщайн Фойхтвангер Фок Фоке Фолберт Фблкер Фолкертс Фолкман Фолкмар Фолмар Фблмер Фолме Фонк Фонтане Форарлберг Форверк Форер Форст Форстер Форхер Форхнер Фос Фосенкул Фрай Фрайберг Фрайбург (им Брайсгау) Фрайбург (им Юехтланд)/ Фрибур (френ,) Фрайганг Фрайзинг

Vogelsberg Vogler Vogt/ Voigt Vogtland VogtsVoglVoglmaier Feuerbach Feuerstein Feuchtwanger FockFockeVolbert Volker Volkerts Volkmann Volkmar Vollmar VollmerVolme FonkFontane Vorarlberg VorwerkForrerForst Forster Forcher ForchnerVoos Vossenkuhl Frei/ Frey Freiberg Freiburg (im Breisgau) Freiburg (im Üechtland)/ Fribourg Freigang Freising

Page 300: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Фрайзингер - 299 - Фриш

Фрайзингер Фрайлиграт Фрайман Фрайтаг Фрайтал Фрайунг Фрайунг- Графенау Франк Франк-Валтер Франке Франкен Франкенвалд Франкенхарт Франкенщайн Франкония Франксен Франкфурт ам Майн Франкфурт ан дер Одер „Франкфуртер алгемайне цайтунг“ „Франкфуртер рундшау“ Франц Францбург Францел Францйска Франция Франц Йозеф Францобел Фрауенхоф Фрауенщайн Фрауке Фраунхофер Фред Фредерик Фредерих

Freisinger Freiligrath FreimannFreitagFreital/ Freythall Freihung/ Freyung Freyung-Grafenau

Franck/ Frank Frank-Walter Francke Francken Frankenwald Frankenhardt Frankenstein Franken FrancksenFrankfurt am Main

Frankfurt an der Oder

Frankfurter Allgemeine ZeitungFrankfurter Rundschau

Franz Franzburg Franzel Franziska FrankreichFranz Joseph Franzobel Frauenhoff Frauenstein Frauke Fraunhofer Fred Frederik Frederich

Фредерсдорф FredersdorfФреди FrediФредо FredoФредрих FredrichФрезе FreeseФремд FremdФремдер FremderФренкел FraenkelФренцел FrenzeiФрйбертсхойзер FriebertshäuserФрйда Frieda/ FridaФрйдберг1 Friedberg1Фрйдберг2/ Friedberg2Фрймбурк (чеш.)Фрйдеман FriedemannФрйденсрайх FriedensreichФридерйке FriederikeФридерйци FriedericiФрйдли FriedliФрйдман FriedmannФрйдолин FridolinФридрих FriedrichФрйдрихс FriedrichsФрйдрихсен FriedrichsenФрйдрихстал FriedrichsthalФрйдрихсхафен FriedrichshafenФрйдрихщрасе FriedrichstraßeФрйдхелм FriedhelmФрйдъл FriedlФрйзах FriesachФрйзак FriesackФризе FrieseФрйзенхаген FriesenhagenФрйзенхайм FriesenheimФрйзингер FriesingerФрйзия FrieslandФрймбурк ада. Фрйдберг2Фрйнгс FringsФрир FrierФриш Frisch

Page 301: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Фриц - 300 - Фюхторф

Фриц FritzФрйцлар FritzlarФрич Fritsch/ FritzschФрйче FritzscheФробург FrohburgФродъл FrodlФройд FreudФройденберг FreudenbergФройденщат FreudenstadtФройнд FreundФройндлиб FreundliebФройтсмос FreutsmoosФройцхайм FroitzheimФролоф FrohloffФром FrommФроман FromannФрост FrostФрош FroschФрошауер FroschauerФрьобе Fröbe/ FroebeФрьобел FröbelФрьодер FröderФрьолих FröhlichФрю FrühФукс Fuchs/ FuxФуксбергер FuchsbergerФулд FuldФулда FuldaФулрот Fuhlrodt/ FuhlrottФунк FunkФунке Funkeфур FuhrФурлер FurierФурман FuhrmannФурн FuhrnФуртванген FurtwangenФурт FurthФуртвенглер Furtwängler/

FurtwenglerФутер Futter

Футерер FuttererФушълзе FuschlseeФьогеле VögeleФьоде FoedeФьодиш FödischФьол Föll ФьолерФьолер Föller/ VöllerФьолклинген VölklingenФьолкъл VölklФьолц VöltzФьор FöhrФьорг FörgФьоренбах VöhrenbachФьоринген VöhringenФьориц FöritzФьорстеман FörstemannФьорстер FörsterФьортлер VorderФюкс FücksФюлер FüllerФюлсбютел FühlsbüttelФюман FühmannФюнфкирхен“ Fünfkirchen1Фюнфкйрхен2/ Fünfkirchen2Печ (унг.)Фюрман FürmannФюрнайзен FürneisenФюрст FürstФюрстенау FürstenauФюрстенберг FürstenbergФюрстенвалде FürstenwaldeФюрстенфелд FürstenfeldФюрстенфелдбрук FürstenfeldbruckФюрт FürthФюрхтегот FürchtegottФюсен FüssenФюсли FüssliФюсъл FüsslФюхторф Füchtorf

Page 302: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хайдекрайс Хайдел

HeidekreisHeydelX Хайделб ах Heidelbach

Хайделберг HeidelbergХайдеман Heidemann

Хабек HabeckХайдемариХайден

HeidemarieHeiden

ХабекерХабел

Habecker Habel

Хайденрайх Heidenreich

Хаберман HabermannХайденхайм Heidenheim

Хабермас Habermas/ Habermaß Хайдер Haider/ Heider

Хабихт Habicht Хайдерих Heiderich

Хабсбурги Habsburg Хайдън1 Haidn

Хабъл Habl Хайдън2 Haydn (композитор)

Хавербеке Haverbeeke трад. ХайднХаг Haag Хайди HeidiХага Den Haag/ s-Gravenhage Хайдрих Heidrich/ HeydrichХагедорн Hagedorn Хайдрун HeidrunХагеман Hagemann Хайе HayeХаген Hagen Хайер HeyerХагенау Hagenau Хайес HeyesХагенов Hagenow Хайзе Heise/ HeyseХагер Hager Хайзел HeiseiХагещет Hagestedt Хайзелер HeiseierХада Hadda Хайзенберг HeisenbergХадвиг Hadwig Хайк HeikХадубранд Hadubrand Хайке HeikeХадумод Hadumod Хайко HeikoХазе Hase/ Haase Хайл HeilХазенберг Hasenberg Хайлброн HeilbronnХазенщаб Hasenstab Хайлгендорф Heilgendorff

Хайгелин Heigelin Хайлигенбайл/ HeiligenbeilХайгенбрюкен Heigenbrücken Мамоново (рус.)Хайгенмозер Heigenmooser Хайлигенхафен HeiligenhafenХайгенхаузер Heigenhauser Хайлигенщат HeiligenstadtХайд Haid Хайлман HeilmannХайда Haida Хайм Heim/ Heym/ Haym

Хайде Heide/ Heyde Хаймбухнер Haimbuchner

Хайдегер Heidegger Хаймел Heimel

Хайдеке Heidecke Хаймзьот Heimsoeth

Хайдекер Heidecker Хаймрих Heimrich

Page 303: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хайн - 302 - Ханофер

Хайн Хайне Хайнеке Хайнекен Хайнеман Хайнер Хайнзе Хайнихен Хайнке Хайнкел Хайнкес Хайно Хайнрих Хайнсберг Хайнфелд Хайнц Хайнц-Герхард Хайнце Хййнценберг Хайнцле Хайнцман Хайнцъл Хайнъл Хайрих Хайс Хайсерер Хайсман Хайш Хак Хаке Хакер Хаклендер Хакмак Хакъл Халач Халбе Халберщат Халгартен Халденслебен Хале

Hain/ HeinHeineHeineckeHeineken HeinemannHeinerHeinseHainichen/ HeinichenHeincke/ Heinke HeinkelHeynckesHeinoHeinrichHeinsbergHainfeldHeinz Heinz-GerhardHeinze HeintzenbergHeinzle HeinzmannHeinzlHeiniHeirichHeißHeißererHeißmannHaischHaack/ HackHaackeHackerHackl'änder HackmackHacklHaiatschHalbeHalberstadtHallgartenHaldenslebenHalle

ХалемХалер ХалерманХалигХалпертХалскеХалтернХалферХалщатХамХамбахерХамбрехт Хамбург ХамбюхенХамеХамелХамерХамехерХамонХампХампелХанХанаХанапелХанау ХандевитХанделХанеХанегрет ХанелореХанесХанзаХанзенХанзиХаниХанкеХанкелХаноХаномагХанофер трад. Хановер

HalemHaller HallermannHalligHalpertHalskeHalternHalverHallstadt/ Hallstatt Hamm Hambacher Hambrecht Hamburg Hambüchen HammeHamel/ Hammel HammerHamecherHammonHampHampelHahnHanna/ Hannah HannappelHanau Handewitt HandelHaneHannegretHanneloreHannesHanseHansenHansiHanniHankeHankel HannoHanomagHannover

Page 304: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хаус- 303 -„Ханофершес тагеблат

„Ханофершес Hannoversches Хартвиг Hartwig/ Hartwiegтагеблат“ Tageblatt Хартен HartenХанс Hans/ Hanns Хартке HardtkeХанс-Адам Hans-Adam Хартлеб HartlebХансгерд/ Hansgerd/ Hans-Gerd Хартлебен HartlebenХанс-Герд Хартман HartmannХанс-Дйтрих Hans-Dietrich Хартмут Hartmut/ HartmuthХансйоахим Hansjoachim Хартнагел HartnagelХансйорг Hansjörg Харгьл HartlХанс-Улрих Hans-Ulrich Харц Harz/ HartzХансфердинанд Hannsferdinand Харцгероде HarzgerodeХанс-Хуберт Hans-Hubert Харцтор HarztorХантке Handtke/ Hantke Харш HarschХанф Hanf/ Hanff Хас Haas/ Hass/HaßХанфщенгъл Hanfstaengl Хасберге HaßbergeХаньо Hannjo Хасе HasseХапел Happel Хасел HasselХаралд Harald Хаселман HasselmannХарас Harras Хаселфелде HasselfeldeХарауер Harrauer Хаселфелт HasselfeldtХарбург Harburg Хасемер HassemerХаргин Hargin Хасенпфлуг HassenpflugХард Haard Хаслингер HaslingerХардел Hardel Хасман HassmannХарден Harden Хастрайтер HastreiterХарденберг Hardenberg Хасфурт HaßfurtХардер Harder Хасхаген HashagenХардинг Harding Хате HatjeХарен Haaren Хатерт HattertХарзум Harsum Хатхайер HatheyerХари Harry Хауер HauerХарйбда Charybdis Хаузер HauserХарк Hark Хаук HauckХарксхайм Harxheim Хауне HauneХарлоф Harloff Хаунсберг HaunsbergХарман Haarmann Хаунсфелд HaunsfeldХармс Harms Хаунсхайм HaunsheimХаролд Harold Хаупт HauptХарпер Harper Хауптман HauptmannХарт Haardt/ Hardt/ Harth Хаус Haus/ Hauss/ Hauß

Page 305: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 304 - ХенкелХаусбауер

Хаусбауер Hausbauer Хелга HelgaХауслайтер Haußleiter Хелгарт HellgardtХаусмайстер Hausmeister Хелге HelgeХаусман Hausmann/ Хелголанд Helgoland

Haußmann Хелд HeldХаусрат Hausrath Хелена HelenaХаусхер Hausherr Хелене HeleneХаусхофер Haushofer Хеленкемпер HellenkemperХауф Hauff Хелер HellerХауфе Haufe Хелзинки HelsinkiХауфелд Haufeld Хелм HelmХаушилд Hauschild Хелмесбергер HellmesbergerХафел Havel Хелмут Helmut/ Helmuth/Хафелланд Havelland HellmutХафеман Havemann Хелмхолц HelmholtzХафер Hafer/ Haffer Хелмщат HelmstadtХафнер Hafner/ Haffner Хелмщет HelmstedtХафт Haft Хелт HeidtХахенбург Hachenburg Хемау HemauХахфелд Hachfeld Хеминген HemmingenХац Hatz Хен HehnХацфелт Hatzfeldt Хенгст HengstХебел Hebel/ Hebbel Хенгстлер HengstierХегау Hegau Хенгстшлегер HengstschlägerХеге Heege Хендел1 Händel (композитор)Хегел Hegel Хендел2 HendelХегеншайт Hegenscheidt Хенделе HendeleХегерл Hegerl Хендрик HendrickХедвиг Hedwig Хендрикс HendricksХекел Haeckel/ Heckel/ Hekel Хене HenneХекен Hecken Хенеберг HennebergХекер Häcker Хенел Haenel/ Hänel/ HähnelХекинг Hecking Хенер HennerХеклер Heckler Хенес HennesХекман Heckmann Хенеф HennefХекъл Heckl Хензел HänselХел HeeV Hell Хензелер HenselerХелберг Hellberg Хениг HennigХелбиг Helbig Хенинг HenningХелвиг Helwig/ Hellwig Хенкел Henkel

Page 306: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хетксмпер- 305 -Хенкер

Хенкер Henker Херлайн HerrleinХенриете Henriette Херле HerrleХенрици Henrici Херлинг HerlingХенсен Henssen/ Henßen Херман HermannХенслер Henssler/ Henßier Херманс HermannsХенце Henze Херманфрид HermanfridХенцелман Henzelmann Херманщат/ HermannstadtХенцен Henzen Сйбиу (рум.)Хенч Hentsch Херменау HermenauХенчел Hentschel Хермаринген HermaringenХенш Hänsch Херминафрид HerminafriedХеншел Henschel Хермсдорф HermsdorfХепе Heppe Херне HerneХер Herr Хернхут HerrnhutХеракъл Herakles Херсбрук HersbruckХербарт Herbart Херта Herta/ HerthaХербек Herbeck Хертазе HerthaseeХерберг Herberg Хертвиг HertwigХербергер Herberger Хертел HertelХерберт Herbert Хертле HertleХербиг Herbig Хертлинг HärtlingХерборн Herborn Херфорд HerfordХербот Herboth Херфорт Herfort/ HerforthХербст Herbst Херфрид HerfriedХербургер Herburger Херфурт HerfurthХерваген Heerwagen Херхаузен HerrhausenХ&рварт Herwarth Херц HertzХергемьолер Hergemöller Херц-Зомер Her z- SommerХерден Herden Херцог HerzogХердер Herder Херцогенхорн HerzogenhornХерднер Herdner Херцшпрунг HerzsprungХере Heere Херш HerschХеренберг Herrenberg Хершел HerschelХерензор Herrensohr Херщайн HerrsteinХериберт Heribert Хес Hess/ HeßХерибранд Heribrand Хесе HesseХеринг Hering Хеселман HeßelmannХерингер Heringer Хесен HessenХерингсдорф Heringsdorf Хестерс HeestersХеркулес Herakles/ Herkules Хеткемпер Hetkämper

Page 307: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хоенцолерни- 306 -Хетнер

Хетнер Hettner Хйнтерзеер HinterseerХефеле Häfele/ Hefele Хинц HinzХефест Hephaistos Хинш HienschХефнер Häfner/ Häffner Хйоб HiobХефтер Heffter Хип HippХехт Hecht Хипократ HippokratesХецел Hetzel Хйрзе HirseХецер Hetzer Хйрземан HiersemannХйдензе Hiddensee Хйрлендер HierländerХйдинг Hidding Хирт HirtХйдлер Hiedler Хйрхе HircheХиеронюмус Hieronymus Хйрцел HirzelХйкел Hickel Хирш HirschХйлбиг Hilbig Хйршберг HirschbergХйлбих Hilbich Хйршбигел HirschbiegelХйлгерман Hilgermann Хйршер HirscherХилд Hild Хйршфелд HirschfeldХилде Hilde Хйршхаузен HirschhausenХйлдебранд Hildebrand Хйсбергер HiesbergerХйлдегард Hildegard Хитлер HitlerХйлдсн Hilden Хйцинг HietzingХйлдесхайм Hildesheim Хйцълшпергер HitzlspergerХйлдесхаймер Hildesheimer Хобел HobelХйлдман Hildmann Хобер HoberХйленбранд Hillenbrand Хоберг HobergХйлер Hiller Хоберт HobertХйлерс Hillers Хобот ChobotХилмар Hilmar Хоге HoogeХйлперт Hilpert Хогребе HogrebeХйлти Hilti/ Hilty Хогрефе HogrefeХйлшер Hilscher Хоекер HoeckerXiiMnep Himmler Хоенау HohenauХйнвил Hinwil (ан дер Раб) (an der Raab)Хйнгст Hingst Хоенемс HohenemsХйндемит Hindemith Хоензе HohenseeХйнденбург Hindenburg Хоенлое HohenloheХйнерк Hinnerk Хоенхайм HohenheimХйнкел Hinkel трад. ХохенхаймХйнкефус Hinkefuß Хоенцолерни HohenzollernХйнрихс Hinrichs трад.Хйнтерзе Hintersee Хохенцолерни

Page 308: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хоенщайн-Йрнсттал - 307 - Хорнбах

Хоенщайн- Hohenstein-Ернсттал ErnstthalХбенщауфени Hohenstaufenтрад.ХохенщауфениХбйбел HeubelХойберг HeubergХойбергер HeubergerХбйвер HeuwerХойер HeuerХойерсверда HoyerswerdaХойзер HäuserХойзерман HäusermannХбйзъл HäuslХойрих HeurichХойс Heuss/ HeußХойсен HeussenХойсер HeusserХойсингер HeußingerХойслер Häusler/ HeusslerХокенхайм HockenheimХокенхаймринг HockenheimringХокзил HooksielХол HollХоландия HollandХолбайн1 HohlbeinХолбайн2 Holbein (художник)Холгер HolgerХолер HohlerХоли-Понинциц Holly-PonienzietzХолсте HolsteХолтвик HoltwickХолтер HolterХолткьотер HoltkötterХолтхаузен HolthausenХолтхоф HolthoffХолуб HolubХолц Holtz/ HolzХблцбауер HolzbauerХблцварт Holzwarth

Холцдорф HolzdorfХблце Holtze/ HolzeХолцер HolzerХолцинг-Берщет Holzing-BerstettХолцингер HolzingerХолцмайстер HolzmeisterХолцман HolzmannХолцхай HolzheyХолцхайм HolzheimХблцхауер HolzhauerХолцхаузен Holzhausen/

HoltzhausenХолцкирхен HolzkirchenХолцшуер HolzschuherХолщайн HolsteinХомайер HohmeyerХоман Hohmann/ HomannХбмбург HomburgХомел HommelХомелхоф HommelhoffХонегер HoneggerХонек Honeck/ HohneckХонекер HoneckerХонер HohnerХонерт HonertХбниг HonigХбнигман HonigmannХонике HonnickeХоп НоррXöne HoppeХопензак HoppensackХопман HoppmannХопс HoopsХопфнер HopfnerХорат HorathХораций HorazХорват HorvathХорген HorgenХорн HomХбрнбах Hornbach

Page 309: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хорнщайн - 308 - Хьогерл

Хорнщайн HornsteinХорст HorstХорстман HorstmannXopx HorchXöpiue HorscheХосбах HösbachХотелщет HottelstedtХотингер HottingerХотман HottmanХотмар HoetmarХоценлроц HotzenplotzХоф Hof/HoofХофауер HofauerХофен HovenХофенхайм HoffenheimХофер HoferХоферг HoffertХбфкирхен Hofkirchenан дер Тратнах an der TrattnachХофман Hoffmann/ HofmannХофманстал HofmannsthalХофмансвалдау HofmannswaldauХофрайтер HofreiterХоффелд HoffeldХохайм HochheimХохегер HocheggerХбхенхайм вж. ХоенхаймХохенцолерни вж. ХоенцолерниХбхенщауфени вж. ХбенщауфениХохоф HohoffХохут HochhuthХоце HotzeХошуцки HoschützkyХрадец вж. КьониггрецКраловеХрюзандер ChrysanderХубер Huber/ HueberХуберт HubertХубертус HubertusХут Hug

Хугер Хуго Хуебер Хуземан Хузум Хулч Хумберг Хумблот Хумболт Хумел Хумелс Хумпердинк Хун Хунд Хундертвасер Хункемьолер Хунсрюк Хунстегер- Петерман Хунт Хунцикер Хупе Хуперц Хусерл Хусман Хут Хутен Хутер Хутерер Хутлер Хутмахер Хуфайзен Хуфшмит Хух Хухтхаузен Хуцер Хърватин Хьобер Хьобингер Хьоведес Хьогерл

HuggerHugoHueberHusemannHusumHultzschHumbergHumblotHumboldtHummelHummelsHumperdinckHuhnHund Hundertwasser HunkemöllerHunsrückHunsteger-Petermann

HundtHunzikerHupeHuppertzHusserlHusmannHuthHuttenHüterHuttererHuttierHutmacherHufeisen HufschmidtHuchHuchthausenHutzerKroatienHöherHöbingerHöwedesHöggerl

Page 310: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Хьогъл - 309 - Хюш

Хьогъл HöglХьодед HödelХьозлингер HöslingerХьоке HockeХьокстер HöxterХьолдерлин HölderlinХьолтер HölterХьолцел HölzelХьолцер HölzerХьон Höhn/ HoehnХьоне Hohne/ HönneХьонер HöhnerХьонес1 HönesХьонес2 Hoeneß (треньор)Хьонетал HönnetalХьоншайд HönscheidХьопнер Hoepner/ HöppnerХьопфнер HöpfherХьорбигер HörbigerХьоргертсхаузен HörgertshausenХьорман HörmannХьорнес HoernesХьорниц HörnitzХьорстел HörstelХьосбах HösbachХьослер HöslerХьостерай HöstereyХьотгес HöttgesХьбфер Höfer/ Höffer

Хьоферман HoevermannХьофъл-Рйш Höfl-RieschХьох HöchХьохерберг HöcherbergХьохерл HöcherlХьохст HöchstХьохтъл HöchtlХюбер Hüber/ HueberХюберт HübertХюбнер Hübner/ HuebnerХюкелхофен HückelhovenХюлер HüllerХюлсхоф HülshoffХюмлинг HümmlingХюнемайер HünemeierХюненберг HünenbergХюпе HüppeХюрт HürthХюси HüssyХюте HütteХютен HüttenХютенбах HüttenbachХютенберг HüttenbergХютенбергер HüttenbergerХютлер HüttierХюфел HüffelХюфер HüfferХюхткер HüchtkerХюш Hüsch

Page 311: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ЦйгелерЦабел - 310 -

ЦвйкерЦвйлинг

ZwickerZwilling

цЦабел Zabel

ЦвйнгерЦвйнглиЦвйтерЦвйшенбергерЦвохау

ZwingerZwingliZwitter Zwischenbergei Zwochau

Цагиба Zagiba Цвьониц ZwönitzЦайглер Zeigler Цедер Zeder

Цайгнер Zeigner Цеденик ZehdenickЦайдлер Zeidler Цезен Zes enЦайлингер Zeilinger/ Zeillinger Цел ZellЦайзерсвайер Zaisersweiher Цела-Мелис Zella-MehlisЦайс Zeiss/ Zeiß Цел ам Зе Zell am SeeЦайсберг Zeisberg Целан CelanЦайсбергер Zeisberger Целберг ZellbergЦайсъл Zeissl Целбергебен ZellbergebenЦайтер Zeitter Целе CelleЦайтфелдер Zeitfelder Целендорф ZehlendorfЦайтхайн Zeithain Целнхефер ZelnheferЦайц Zeitz Целтер ZelterЦан Zahn Цемпйн ZempinЦанге Zange Ценкер ZenkerЦандер Zander Централна MitteleuropaЦарнке Zarncke ЕвропаЦарнов Zarnow Цепелин ZeppelinЦастров Zastrow трад. ЦепелинЦафелберг Zavelberg Цепериц ZepperitzЦах Zach Цербст ZerbstЦахер Zacher Церера CeresЦацикхофен Zatzikhoven Цеткин ZetkinЦвайбрюкен Zweibrücken Цетел ZettelЦвайг Zweig Цетлиц ZettlitzЦвайер Zwayer Цеферер ZaeffererЦвац Zwatz Цех ZechЦверг Zwerg Цецйлиенхоф CecilienhofЦветница Palmsonntag Цйге ZiegeЦвйбел Zwiebel Цйгел ZiegelЦвйзел Zwiesel Цйгеяхаузен ZiegelhausenЦвйкау Zwickau Цйгелер Ziegeler

Page 312: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

- 311 -Цйген

Цйген Ziegen Цолер ZollerЦйглер Ziegler Цоликон ZollikonЦйезар Ziesar Цолнер ZöllnerЦйземер Ziesemer Цбпке ZoppkeЦик Zick Цопф ZopfЦйле Zille Цопот/ ZoppotЦйлертал Zillertal Сопот (пол.)Цйман Ziemann Цорн ZornЦймер Zimmer Цосен ZossenЦймервалд Zimmerwald Цот ZottЦймерер Zimmerer Цофинген ZofingenЦймерман Zimmermann Цошке ZoschkeЦйметсхаузен Ziemetshausen Цубер CzuberЦин Zinn Цуг ZugЦйнбауер Zinnbauer Цугерзе ZugerseeЦйнвалд Zinnwald Цугшпице ZugspitzeЦйнгерле Zingerle Цузе ZuseЦйнглер Zingler Цукер ZuckerЦйнеман Zinnemann Цукерберг ZuckerbergЦйновиц Zinnowitz Цукеркандъл ZuckerkandlЦинт Zint Цукерман ZuckermannЦйрер Zierer/ Ziehrer Цукмайер ZuckmayerЦйркел Zirkel Цукшверт ZuckschwerdtЦйрнгибъл Zirngibl Цумбах ZumbachЦйтау Zittau Цумбуш ZumbuschЦйтелман Ziteimann Цумикон ZumikonЦйцериц Zitzeritz Цумщайн ZumsteinЦицерон Cicer Цумвинкед ZumwinkelЦйтлов1 Zietlow1 Цупица ZupitzaЦйтлов2/ Zietlow2 Цухт ZuchtСидлово (пол.) Цуценхаузен ZuzenhausenЦич Zietsch Цьогерниц ZögernitzЦйшлер Zischler Цьолер ZöllerЦобел Zobel Цьолнер ZöllnerЦобер Zober Цьорбиг ZörbigЦойс Zois Цюрих Zürich

Цюрих

Е

Page 313: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Чарнер - 312 - Чохау

Чарнер TscharnerЧарнт ZscharntЧекала CzekallaЧенстохау/ TschenstochauЧенстохова (пол,)Чела ZschepaЧепе ZschäpeЧервената RotkäppchenшапчицаЧерна гора MontenegroЧерни CzernyЧерно море Schwarzes Meer

Ческе вж. БудвайсБудейовице Чех CzechЧехия Tschechien/ истор.

ЧйрнерBöhmenTschirner/ Tzschirner

Чйрнщайн ZschirnsteinЧирх TschirchЧогълберг TschögglbergЧоке ZschokkeЧокор CsokorЧопау ZschopauЧоп TschöpЧопе TschöpeЧорлау ZschorlauЧорн TschornЧортау ZschortauЧохау Zschochau

Page 314: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шабер - 313 - Швалмтал

шШабер Шабовски Шахнер Шад Шаде Шадов Шайбе Шайбелрайтер Шайдеман Шнайдемюл1 Шнайдемюл2/ Пила (пол.) Шайдер Шайдингер Шайдхамер Шайдъл Шайле Шайн Шайц ШалШалк „Шалке 04“ Шалер Шамисо Шампиньон Шан Шанфиг Шанце Шанценбах Шаплер Шапхюзен Шарбойц Шаркус Шарлоте

Schaber Schabowski Schachner SchadSchade Schadow Scheibe Scheibeireiter Scheidemann Schneidemühl1 Schneidemühl2

Scheider Schaidinger Schaidhammer Scheidl Schaile Schein Scheitz Schaal/ Schall Schalk Schalke 04 Sch aller Chamisso Champignon Schaan Schanfigg Schanze Schanzenbach Schappler Schaephuysen Scharbeutz Scharkus Charlotte

Шарлотенбург Шарнхорст Шарпинг Шарф Шархьорн Шаршмит Шасхаген Шауб Шаувекер Шаукал Шаумбург Шауп Шауфлер Шаф Шафелхубер Шафрат Шафхаузен Шафхойтъл Шваб Швабах Швабинг Швабия Швадорф Шваигер

Швайзиг Швайкле Швайнбергер Швайндъл Швайниц Швайнс Швайнсберг Швайнсбург Швайнфурт Швайнщайгер Швайцер Швалбе Швалер Швалм Швалмтал

Charlottenburg Scharnhorst Scharping Scharf Scharhörn Schaarschmidt Schashagen Schaub Schauwecker Schaukai Schaumburg Schaupp Schaufler Schaaf Schaffeihuber Schaffrath Schaffhausen Schafhäutl Schwab/ Schwaab Schwabach Schwabing Schwaben Schwadorf Schwaiger/ Schweiger/ Schweigger Schweisig Schweikle Schweinberger Schweindl Schweinitz Schweins Schweinsberg Schweinsburg Schweinfurt Schweinsteiger Schweitzer Schwalbe Schwaller Schwalm Schwalmtal

Page 315: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шван Schwan/ Schwann Швецер Schwaetzer/ SchwätzerШвандер Schwander Швеция SchwedenШвандорф Schwandorf Швйдвин вж. ШйфелбайнШванер Schwaner Швинг SchwingШванке Schwanke Швйнгер SchwingerШвант Schwan dt Швиноуйшче вж. СвйнемюндеШвантес Schwantes Швйтерс SchwittersШванц Schwanz Швиц SchwyzШвартау Schwartau Швйцер Schwyzer/ SchwietzerШварц Schwarz/ Schwartz Швоб SchwobШварца Schwarza Швохов SchwochowШварцвалд Schwarzwald Шеден SchedenШварцбах Schwarzbach Шедлих SchädlichШварценбах Schwarzenbach Шек ScheckШварценегер Schwarzenegger Шел Scheel/ SchellШварцер Schwarzer Шеле, ScheeleШварцерт Schwartzerdt трад. ШеелеШварцкопф Schwarzkopf Шеленберг SchellenbergШварцмюлер Schwarzmüller Шелинг SchellingШвах Schwach Шелклинген SchelklingenШвебиш Гмюнд Schwäbisch Gmünd Шелхаймер SchellheimerШвебиш Хал Schwäbisch Hall Шелхас SchellhaasШвезиг Schwesig Шелхер SchelcherШвейцария Schweiz Шелхорн SchellhornШвелм Schwelm Шеман SchemannШвендер Schwender Шемп SchemppШвенинген Schwenningen Шенген, SchengenШвенк Schwenck трад. ШенгенШ венке Schwenke Шенда SchendaШвенкрайс Schwenkreis Шенк Schenck/ SchenkШвент Schwendt Шенкер SchenkerШвентке Schwentke Шентке SchentkeШвентнер Schwentner Шелинг ScheppingШвепе Schweppe Шепман SchepmannШвепес, трад. Schweppes Шерер Schaerer/ Schärer/Швепе SchererШверд Schwerd Шеринг ScheringШверйн Schwerin Шерман SchermannШвет Schwedt Шерф SchärfШвехат Schwechat Шерхен Scherchen

Page 316: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шпиц- 315 -Шерцер

Шерцер Scherzer Шйрмайстер SchirrmeisterШерцингер Scherzinger Шйрмахер Schirmacher/Шершел Scherschel SchirrmacherШесел Scheeßel Шйрмер SchirmerШетлер Schettler Шйсъл SchießlШефауер Scheffauer Шйфелбайн/ SchivelbeinШефел Scheffel Швйдвин (пол.)Шефер Schaefer/ Schaeffer/ Шйфер Schiefer/ Schiffer

Schäfer/ Schäffer Шйфнер SchiffherШефке Schefke Шкойдиц SchkeuditzШефлер Schäffler Шлаве/ SchlaweШйгула Schygulla Славно (пол.)Шид Schied Шладминг SchladmingШйде Schiede Шлай SchleyШйрак Schierack Шлайермахер SchleiermacherШйршниц Schierschnitz Шлайф SchleifШик Schick Шлайфер SchleiferШиканедер Schikaneder Шлайхер SchleicherШйкеданц Schickedanz Шланге SchlangeШикенедер Schickeneder Шлаух SchlauchШйкългрубер Schicklgruber Шлаф SchlafШилд Schild Шле SchleeШйлдкраут Schildkraut Шлегел SchlegelШил Schiel Шлезвиг SchleswigШйле Schiele Шлезвиг- Schleswig-HolsteinШйлер* Schiller (писател) ХолщайнШйлер2 Schieler Шлезингер SchlesingerШилинг Schilling Шлекер SchlekerШйлингсфюрст Schillingsfürst Шлеме SchlemmeШилт Schildt Шлемер SchlemmerШйлхер Schilcher Шлемил/ SchlemihlШимански Schimanski ШлемйлШймел Schimmel Шленер SchleenerШйндлер Schindler Шлик SchlickШйнкел Schinkel Шлйман SchliemannШинц Schinz Шлйме SchlimmeШйпан Schippan Шлйнк Schiink

Шйпергес Schipperges Шлйнкерт Schlinkert

Шйрах Schirach Шлйрзе SchlierseeШйрек Schiereck Шлиц Schlitz

Page 317: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шло - 316 - Шойц

ш

Шло SchlooШлобйнски SchlobinskiШлойзе SchleuseШлойзинген SchleusingenШлойнинг SchleuningШлосер SchlosserШлоте SchloteШлумбергер SchlumbergerШлухзе SchluchseeШльогьл SchlöglШльомер SchlömerШльондорф SchlöndorffШльосер SchlösserШльофел SchlöffetШлюнзен SchlünsenШмайсер Schmeisser/ SchmeißerШмаленбах SchmalenbachШмалкалден SchmalkaldenШмалхолц SchmalholzШмалц Schmaltz/ SchmalzШмаус SchmausШмаух SchmauchШмекенбехер SchmeckenbecherШмелер SchmellerШм&линг SchmelingШмелт SchmeltШмелцер SchmelzerШмерл SchmerlШмид Schmid/ SchmiedШмйдеке SchmiedeckeШмйдел SchmiedelШмйдъл SchmidlШмйкъл SchmicklШминк SchminckШмйргал SchmirgalШмит Schmidt/ Schmiedt/

SchmittШмйтке SchmidtkeШмиц SchmitzШморл Schmort

Шмук Шмунт Шмьбкел Шмюке Шнабъл Шнайдер Шналенберг Шнаренбергер Шнебел Шнебергер ШнекеШнел Шнелдорфер Шнефердинген Шнйр Шнйтгер Шнйтер Шнйтке Шнйценбаумер Шнйцлер Шнор Шнур Шнюкел Шнюрер ШобелШобер Шоберл Шоберт Шббингер ШбгьлШбдер Шбйбел Шбйбле Шойер Шойман Шбйнеман Шбйрегер Шбйрер Шбйфлер Шойц

Schmuck Schmundt Schmökel Schmücke Schnabl Schneider Schnalenberg Schnarrenberger Schnebel Schneeberger Schnecke Schnell Schnelldorfer Schneverdingen Schnier Schnitger Schnitter Schnittke Schnitzenbaumer Schnitzler Schnorr/ Schnoor Schnur Schnückel Schnürer Schöbel Schober Schöberl Schobert Schobinger SchöggI Schöder Scheubel Schäuble/ Scheuble Scheuer Scheumann Scheunemann Scheuregger Scheurer Schaufler Scheutz

Page 318: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шок - 317 - Шпил

Шок Schock/ SchoeckШокемьоле SchockemöhleШокенхоф SchockenhoffШол SchollШолбрун SchollbrunnШолт SchöltШолте SchölteШолтен ScholtenШолц ScholzШомбург SchomburgШон SchönШонах SchonachШонау SchönauШонберг SchönbergШонборн SchönbornШонбрун SchönbrunnШонгауер SchongauerШоне SchöneШонебек SchönebeckШонеберг SchönebergШонебергер SchönebergerШонеборн SchönebornШоневолф SchönewolfШбнег SchöneggШонек SchöneckШонеман SchönemannШбненберг SchönenbergШоненборн SchönenbornШонер SchönerШонефелд SchönefeldШонинг SchöninghШднинген SchöningenШонтал SchöntalШонфелд SchönfeldШонфлис SchoenfliesШонхамер SchönhammerШопендорф SchoppendorfШопенхауер SchopenhauerШопрон вж. Йоденбург2

Шопс Schöps

Шопф SchöpfШорн SchornШорнагел SchornagelШорнер SchömerШорш SchorschШос Schoss/ SchoßШосиг Schossig/ SchoßigШбсток SchostokШот SchottШотел SchottelШотелиус SchotteliusШотенлоер SchottenloherШотландия SchottlandШотмар SchötmarШофел SchöffelШох SchochШпайдел SpeidelШпайер SpeyerШпайхер SpeicherШпалт SpaltШпамер SpamerШпан SpahnШпангенберг SpangenbergШпандау SpandauШпарбир SpahrbierШпахинген SpachingenШпац SpatzШпенгеман SpengemannШпенглер SpenglerШпенер SpennerШпер SpeerШпербер SperberШпергер SpergerШперлинг SperlingШперлих SperlichШпесарт SpessartШпехт Specht„Шпйгел“ Der SpiegelШпйкер SpieckerШпил Spiel

Page 319: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шпйлер - 318 - Шумер

Шпйлер Spieler/ SpillerШпйлнер SpillnerШпйнглер SpingierШпйндлер SpindlerШпйнен SpinnenШпйнер SpinnerШпйри Spyriтрад. СпйриШпис Spies/ SpießШпитал Spittal an der Drauан дер ДрауШпйцвег SpitzwegШпйцер SpitzerШплет SplettШпон SpohnШпбнхаймер SponheimerШпонхойер SponheuerШпор SpohrШпьорл Spoerl/ SpörlШпьорле SpoerleШпьорлин SpörlinШпрангер SprangerШпре Spreeтрад. ШпрееШпренгел SprengelШпренхаген SpreenhagenШпрехер SprecherШприк SprichШпрйнгборн SpringhornШпрйнгер SpringerШпрйслер SprißlerШпрйцендорфер SpritzendorferШпрокхьофел/ SprockhövelШпрбкхьофелШпрунгхофер SprunghoferШпюхигер SpychigerШраг SchrägШрадер SchraderШрайбер SchreiberШрайер Schreier

Шрайнер SchreinerШрам SchrammШрамел SchrammelШрег SchrägШрек SchreckШрекер Schrecket/ SchrekerШремс SchremsШрйкел SchrickelШрйферс SchriefersШробенхаузен SchrobenhausenШрованге SchrowangeШрот SchrothШрьодер SchröderШрьодингер SchrödingerШрьоер SchröerШрьопфер SchröpferШрьорс SchroersШрьотер SchrötterШрьотнер SchröttnerШу SchuhШубарт SchubartШубек SchuhbeckШубел SchübelШуберт SchubertШук SchuckШукинг SchückingШуковски SchukowskiШуле SchuleШулер Schuler/ SchülerШулке SchülkeШулмайстер SchulmeisterШулте SchulteШултхайс Schultheis/ SchultheißШулц Schultz/ SchulzШулце Schultze/ SchulzeШуман SchumannШуман SchumanШумахер1 SchuhmacherШумахер2 Schumacher

(автомобилист)Шумер Schummer

Page 320: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шунк - 319 - Шчечин

Шунк SchunckШуп SchuppШупанциг SchuppanzighШупенер SchuppenerШупфхайм SchüpfheimШур Schur/ SchurrШуриг SchurigШурике SchurickeШурих SchurichШурихт SchurichtШурле Schürte/ SchurrteШурман SchürmannШусел SchüsselШуслер Schüssler/ Schüßler

Шустер SchusterШут Schudt/ SchüttШуте SchütteШутер Schütter/ SchütterШуторф SchüttorfШух SchuchШухард Schuchard/ SchuhhardШухарт Schuchart/ Schuchardt/

SchuchhardtШухман SchuchmannШуц SchützШуцайхел SchützeichelШушниг SchuschniggШчечин вж. Щетйн

Page 321: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Щаб - 320 - Щемведе

Щаб StaabЩаде StadeЩаделер StadelerЩадлер StadlerЩайгер StaigerЩайн SteinЩайнах SteinachЩайнбауер SteinbauerЩайнбах SteinbachЩайнбахер SteinbacherЩайнбренер SteinbrennerЩайнбрюк SteinbrückЩайнбург SteinburgЩайнгаден SteingadenЩайнер SteinerЩайниг SteinigЩай нигер SteinigerЩайнигтволмсдорф

SteinigtwolmsdorfЩайнингер SteiningerЩайниц SteinitzЩайнке SteinkeЩайнкоглер SteinkoglerЩайнмайер SteinmeierЩайнмец SteinmetzЩайнфурт SteinfurtЩайнхаген SteinhagenЩайнхауер SteinhauerЩайнхаузен SteinhausenЩайнхорст SteinhorstЩайф SteiffЩайц SteitzЩакендорф StakendorfЩал Stahl

Щам Щамиц Щамлер Щампфер Щанг Щангьл „Щандард“ Щапенбек Щаргард Щаргарт Щаремберг Щарк Щарке Щаркебаум Щарнберг Щасфурт Щатмюлер Щатхаген ЩаубЩаудхамер Щаупиц Щаус Щауте Щауфенберг Щауфени Щафелщайн Щеббах Щевенс Щегер Щеглих Щеглиц Щегман Щегнер Щек Щекел Щелмахер Щелцер Щелцле Щелцъл Щемведе

Stamm Stamitz Stammler Stampfer Stang Stangl Der Standard Stappenbeck Stargard Stargardt Starhemberg Stark/ Starck Starke Starkebaum Starnberg Stassfurt Stadtmüller Stadthagen Staub Staudhammer Staupitz Stauß Staudte Stauffenberg Staufer Staffelstein Stebbach Stewens Steger/ Steeger Steglich Steglitz Stegmann Stegner Staeck Stekel Stellmacher Stelzer Stelzle Stelzl Stemwede

Page 322: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Шемпел - 321 - Щрйлен

Шемпел StempelЩемпфле StempfleЩенгел StengelЩендал StendalЩендер StenderЩенер StennerЩенес StennesЩенцел StenzelЩепбергер SteppbergerЩерн SternЩернефелд SternefeldЩернкопф SternkopfЩерц Stärz/ SterzЩетйн/ StettinШчечин (пол.)Щетлер StaedtlerЩстнер StettnerЩефан, Stefan/ Stephanрядко СтефанЩефани/ Stefanie/ StephanieЩефанйЩефен SteffenЩеферл StefferlЩефи SteffiЩехов StechowЩйглиц StieglitzЩйкел StickelЩйксенщайн StixensteinЩйкъл SticklЩил StihlЩйлер StielerЩим StimmЩймпфле StimpfleЩйнгьл StinglЩйнес StinnesЩир StierЩйрия SteiermarkЩйрлиц StierlitzЩйфел StiefelЩйфтер Stifter

Щих StichЩйхел StichelЩицер StitzerЩобе StobbeЩобъл StoblЩовасер StowasserЩодолик StodollickЩойбер StoiberЩойдел SteudelЩойерберг SteuerbergЩойервалт SteuerwaldtЩок StockЩокер StockerЩокингер StockingerЩдкхайм StockheimЩокхаузен StockhausenЩокхорст StockhorstЩол StollЩолберг StolbergЩолен StollenЩолпен StolpenЩолтенберг StoltenbergЩолц Stoltz/ StolzЩолце StoltzeЩбпелкамп StoppelkampЩормарн StormarnЩорер StorrerЩорк StorkЩорл StorllЩорм StormЩорфер StorferЩорх StorchЩорхенау StorchenauЩрайбер StreiberЩрайтберг StreitbergЩрайтбергер StreitbergerЩрайфлинг StreiflingЩрайх StreichЩрайхер StreicherЩрак StrackЩрален Straelen

Page 323: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Щралзунд - 322 - Щюцер

Щралзунд/ StralsundЩралзундЩранйцки StranitzkyЩранц StranzЩрас StraßЩрасбург, Straßburgтрад. Страсбург,Страсбур (френ.)Щрасман StraßmannЩраубенхарт StraubenhardtЩраубинг StraubingЩраубинг-Боген Straubing-BogenЩраус Strauss/ StraußЩраусберг StrausbergЩрахе StracheЩрахвиц StrachwitzЩреземан StresemannЩрекер StreckerЩреле StrehleЩрелер StrellerЩренг StrengЩреп StreppЩрерат StrerathЩрерувиц StreeruwitzЩрефинг StreffingЩрйгел StriegelЩрйдингер StriedingerЩрйкрот StrickrodtЩринц StrienzЩрйтер-Темпс Striedter-TempsЩрйтматер StrittmatterЩробъл StroblЩротбек StrodtbeckЩротман StrothmannЩрувелпетер StruwwelpeterЩрудел Strudel

Щрумбергер StrumbergerЩрумпф StrumpfЩрунк StrunkЩрунц StrunzЩрьобеле StröbeleЩрюнгман StrüngmannЩубенраух StubenrauchЩубергер StubergerЩукенброк StukenbrokЩумпф StumpfЩурм SturmЩурмфелс SturmfelsЩурценегер SturzeneggerЩутгарт StuttgartЩутхоф/Щутово (яол.)

Stutthof

Щуф StuffЩухлик StuchlikЩьобе StöbeЩьогер StögerЩьокер Stoecker/ StöckerЩьокли StöckliЩьокъл StöcklЩьолцъл StölzlЩьорнщайн StörnsteinЩьбртебекер Störtebecker/

StörtebekerЩьос StoßЩьофлер StöfflerЩьоцел StötzelЩюкер StückerЩюлинген StühlingenЩюлпнагел StülpnagelЩюрк StürgkhЩюрмер StürmerЩюц StützЩюцер Stützer

Page 324: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Юберлинген - 323 - Юхтриц

ЮЮберлинген ÜberlingenЮбершер UeberschärЮбигау- Uebigau-WahrenbrückВаренбрюк Юблайс ÜbleisЮд JudЮде JudeЮденау JudenauЮдем UedemЮдея JudäaЮдит JudithЮехтланд ÜechtlandЮжен полюс SüdpolЮкер UeckerЮкермюнде UeckermündeЮлиан JuhanЮлиане JulianeЮлинген- Ühlingen-BirkendorfБйркендорфЮлиус JuliusЮлих JülichЮлия JuliaЮлке Julke

Юлцен Юнг Юнгер Юнгман Юнгханс Юнгхун Юнк Юнке Юнкер Юнкерман Юнона ЮпЮра Юрг Юрген Юргенс Юрговски Юргс Юрдинген Юрчич Юст Юстъл Юта Ютербог Ютланд/ Ютландия Ютнер Юхен Юхтриц

UelzenJung Jünger Jungmann Junghans Junghuhn Jungk Juhnke Juncker Junkermann JunoJuppJura Jürg Jürgen Jürgens Jurgovsky Jürgs Uerdingen Jurtschitsch Juist Justl Jutta Jüterbog Jütland

Jüttner Jüchen Uechtritz

Page 325: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Яги - 324 - Яшке

яЯгиЯгстЯдеЯнЯнаЯкоб ЯкобиЯкобус, библ. Яков/ Иаков Якубовски ЯнЯна Яндъл Янзен Янкер

JaggiJagstJadeJahn/ Jan/ JannJahnaJakobJakobiJakobus

JakubowskiJahn/ Jan/ Jann JanaJandlJansenJancker

Янкун JankuhnЯнсен Janssen/ JanßenЯнте JantjeЯнцен JantzenЯпония JapanЯрен JarrenЯрк JarckЯрмен JarmenЯсная Поляна вж. ТракененЯспер JasperЯсперс JaspersЯуер JauerЯуерниг JauernigЯуман JaumannЯус JaußЯух JauchЯхимов вж. Занкт Йоахимстал

Яцник JatznickЯш JaschЯшке Jaschke

Page 326: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

ПО-ВАЖНИ ИЗПОЛЗВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ

АнАрейчин, А., М. Въгленов. Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език. София, 1974.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 1. Фонетика. Авторски колектив от ИБЕ към БАН. София, 1982.

Илчев, Ст. Речник на личните и фамилни имена у българите. София, 1969 (преиздаден 2012).

Ковачев, Н. П. Честотно-тълковен речник на личните имена у българите. София, 1987.

Нецова, М. П. Система на английските фамилни имена в съпос­тавка с българските. „Изток-Запад", София, 2015.

Нов правописен речник на българския език. Авторски колектив от ИБЕ към БАН. София, 2002.

Официален правописен речник на българския език. Авторски колектив от ИБЕ към БАН. София, 2012.

Парашкевов, Б. Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. София, 2011.

Правила за транскрипция и правопис на немските географ­ски имена. Наредба № 6 от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език. Държавен вестник, бр. 72 от 1995 г.

Тилков, А., Т. Бояджиев. Българска фонетика. София, 1977.Янев, Б. Лингвокултурологични наблюдения върху фамилни­

те имена на българите и немците. - В: Паисиеви чете­ния. Научни трудове на Пловдивския университет, том 47, кн.1, сб. А, Език - литература - обществени институции. Пловдив, 2009, 109-124.

Berger, D. Duden. Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern. Mannheim, 1993.

Page 327: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen

Борис Парашкевов

БЪЛГАРСКА ТРАНСКРИПЦИЯ НА НЕМСКИ ИМЕНА

Българска, първо издание

Коректор Вера Гьорева Компютърна обработка Румяна Джиговска Оформление на корица Деница Трифонова

Формат 16/60/90 Обем 41 п. к.

Дадена за печат май 2015 Излязла от печат май 2015

Предпечат и печат Изток-Запад

1407 София, ул. „Христо Ценов" № 9-13 тел.: (02) 946 35 21, тел./факс: (02) 943 79 51

e-maii: [email protected] [email protected]

www.iztok-zapad.eu

Page 328: Българска транскрипция на немски имена / Bulgarische Transkription deutscher Namen