Click here to load reader

Blisko Zdrowia 1/14

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Blisko Zdrowia 1/14

 • bliskoISSN 2081-1039

  zdrowiaMagazyn Pacjentw Centrw Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl

  nr 1

  /59

  rok

  XVI

  kwar

  taln

  ik z

  ima

  2014

  Pomyl o sobie na wiosn

  Wstydliwy kopot

  sia motywacji

  Jak wytrwa w postanowieniach?

  s. 10

  s. 6

  nietrzymanie moczu s. 13

 • 2 b l i s k o z d r o w i a 1 / 2 0 1 4 z i m a

  W N U M E R Z E

  AK TU A L NO C I3 Rozszerzamy zakres kompetencji

  personelu medycznego3 Pierwsze warsztaty z zakresu transplantacji wosw w Szpitalu LUX MED3 Posiedzenia Rady Naukowej 3 Coraz wicej Centrw Medycznych Grupy LUX MED4 Oni ju potrafi ratowa ycie4 Aplikacja Ground Miles w polskiej wersji jzykowej

  PORADN I K5 Zdrowa i bezpieczna podr6 Jak wytrwa w postanowieniach?7 Zimowe urazy rk8 Gdy strach szczerzy zby9 Strze si naogw

  T E M AT N U M E R U10 Pomyl o sobie na wiosn11 Skra jest zwierciadem naszego zdrowia

  S Z P I TA L12 Modsze spojrzenie13 Wstydliwy kopot wielu pa

  ONKONAW I GATOR14 Jeden znajgroniejszych nowotworw zoliwych

  NA S I S P E C J A L I C I15 Woda zawsze jest w tle

  Ad res re dak cji: ul. Postpu 21c, 02-676 War sza wa, tel. 22 450 42 69, e -ma il: [email protected] xmed.pl

  Wydawca: LUX MED Sp. z o.o. z siedzib: ul. Postpu 21c, 02-676 Warszawa

  Projekt redakcyjny, graficzny i realizacja: Mediapolis Sp. z o.o., tel. 22 313 22 00, www.mediapolis.com.pl

  Foto w numerze: archiwum LUX MED, Shutterstock. Foto na okadce: Shutterstock. Data wydania: luty 2014 rok.

  Spistreci

  Nietrzymanie moczu to objaw polegajcy na niekontrolowanym wycieku moczu. Za najczstsze czynniki ryzyka tej przypadoci uwaa si: wiek, du liczb ci i porodw, uszkodzenia dna miednicy, choroby neurologiczne, otyo, przewleky kaszel, zaparcia.

  T E M AT N U M E R U s. 11

  To, co dzieje si wewntrz nas, odbija si na wygldzie. Skra jest po prostu zwierciadem naszego organizmu. Jej stan zaley m.in. od tego, czy cierpimy na dolegliwoci zwizane zukadem pokarmowym, nerkami czy wtrob. Skra jest te niezwykle wraliwa na stres iinne schorzenia psychogenne.

  NA S I S P E C J A L I C I s. 15

  Platforma Baltic Beta ta, na ktrej pracuj jest od-dalona o 50 mil morskich (ok. 80 km) od wysunitego najdalej na pnoc miejsca w Polsce, czyli Rozewia, i stoi na trzech stalowych, aurowych nogach na dnie, ktre znajduje si 85 m pod lustrem wody.

  PORADN I K s. 8

  Kady znas jest inny. Nasze receptory ina-czej odczuwaj bl, inaczej te objawia si nasz strach. Mimo to dla wszystkich dobrym sposobem na oswo-jenie lkw bdzie zadanie sobie kilku pyta oto, co tak naprawd nas ogranicza, czego si boimy.

  S Z P I TA L s. 13

 • 1 / 2 0 1 4 z i m a b l i s k o z d r o w i a 3

  AKTUA LNO C I

  Pierwsze warsztaty zzakresutransplantacjiwosw w Szpitalu LUX MED

  W2013 roku nasze kursy specjalistyczne uko-czyo blisko 400 pielgniarek i poonych poow stanowiy pielgniarki i poone

  Grupy LUX MED. W grudniu Czonek Zarzdu ds. Medycznych dr n. med. Krzysztof Kurek wrczy cer-tyfikaty pierwszym w Polsce absolwentkom kursu specja-listycznego Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej

  w poonictwie i ginekologii. Kurs ten ukoczyo 18 po-onych, w tym 14 z LUX MED. Jestemy pierwszym podmiotem w Polsce, ktry wprowadza tak due zmiany w podsystemie pielgniarstwa i poonictwa. W najbli-szym czasie bdziemy dalej rozwija nasze warsztaty edukacyjne, tak aby maksymalnie rozszerza kompeten-cje i samodzielno zawodow pielgniarek i poonych.

  14 i 15 stycznia br. lekarze z naszego szpitala uczestniczyli w warsz-tatach z transplantacji wosw metod S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation: wspomagana podcinie-niowo ekstrakcja i implantacja wosw).Metoda polega na pobraniu pojedynczych mieszkw wosowych za pomoc specjalnej gowicy. W drugiej czci zabiegu pobrane miesz-ki s wszczepiane w przygotowany wczeniej obszar na gowie Pacjenta. Zabieg prowadzony jest w znieczuleniu miejscowym, a dodatkowo obszar pobierania wosw nascza si pynem znieczu-lajcym. Zabieg nie wymaga hospitalizacji i nie pozostawia blizn. Po 23 dniach Pacjent moe wrci do penej aktywnoci, a po ok. 4 dniach delikatnie umy gow. Metod stosuje si take w ko-rektach brwi oraz w implantacji wosw w rejony blizn.

  CorazwicejCentrwMedycznychGrupyLUXMED

  Na pocztku grudnia ubieg--ego roku odbyo si uro-czyste otwarcie LUX MED w Opolu. To ju trzecie, obok placwek MegaMed i Medycy-ny Rodzinnej, Centrum Me-dyczne Grupy LUX MED w Opolu. W LUX MED do-stpnych jest osiem gabinetw konsultacyjnych, w ktrych przyjmuj internici, lekarze medycyny pracy, laryngolodzy, dermatolodzy, okulici, endo-krynolodzy, ortopedzi, chirur-dzy, alergolodzy, ginekolodzy, neurolodzy, kardiolodzy, psy-cholodzy, urolodzy, pulmono-lodzy, hematolodzy, reumato-lodzy, diabetolodzy, seksuolo-dzy, dietetycy oraz pediatrzy. Dostpne s badania diagno-styczne: EKG, USG oglne i specjalistyczne, spirometria, badanie pola widzenia, diagno-styka kardiologiczna holter r/r i holter EKG. W placwce wy-konywane s drobne zabiegi z zakresu chirurgii, dermatolo-gii oraz ginekologii, jak rw-nie badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia). W tej samej lokalizacji nadal bdzie czynna placwka Medy-cyny Rodzinnej wiadczca usugi wycznie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowot-nej. Z kolei przy ulicy Chabrw 117 dziaa placwka MegaMed.

  EDUKUJEMY S I

  Wostatnich czterech miesicach ubiegego roku zorganizowali-my dwa posiedzenia Rady Naukowej. Podczas tych spotka czonkowie Rady Naukowej Grupy LUX MED uznani w rodowisku naukowym profesorowie i doktorzy nauk medycznych omawia-li wybrane zagadnienia i dyskutowali o ich wpywie na rne dziedziny me-dycyny. Tym razem tematami obrad byy: Leczenie wtrobowo-zastpcze. Quo vadis? oraz Badania przesiewo-we w raku puca; algorytm postpowa-nia u osb z faszywie dodatnimi wyni-kami screeningu. Pierwszy zaprezen-towany przez dr. hab. n. med. Jacka Rzg z Wydziau Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-nego, a drugi przybliony przez prof. dr. hab. n. med. Kazimierza Roszkow-skiego-lia, Dyrektora Instytutu Grulicy i Chorb Puc, Kierownika III Kliniki Chorb Puc w Instytucie Grulicy i Chorb Puc, Czonka Pre-zydium Rady Naukowej przy Mini-strze Zdrowia.

  PosiedzeniaRadyNaukowej

  Rozszerzamy zakreskompetencji personelumedycznego

 • 4 b l i s k o z d r o w i a 1 / 2 0 1 4 z i m a

  A K T U A L N O C I

  Oni ju potrafi ratowa ycie

  Aplikacja Ground Miles w polskiej wersji jzykowej

  Blisko 500 uczniw z Wrocawia wie ju, jak

  udziela pierwszej pomocy. Zakoczy si III etap

  akcji edukacyjnej Umiem pomc" prowadzonej

  przez Akademi Ratownictwa LUX MED w szeciu

  wrocawskich szkoach rednich.

  dzce profesjonalni ratownicy me-dyczni i lekarze. Organizatorzy ak-cji w kolejnych etapach odwiedzaj wybrane miasta. Jej potencja doce-

  niaj wadze lokalne, kt-re patronuj dziaaniom w szkoach: Prezydent Han-na Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, Prezydent Jacek Majchrowski w Kra-kowie, Prezydent Piotr Uszok w Ka-towicach oraz Urzd Miasta we Wro-cawiu. Od pocztku akcji swoim patronatem wspiera j take Mini-sterstwo Zdrowia.

  Ciekawie i efektywnieModzi uczestnicy szkole we Wro-cawiu doceniaj zwaszcza moli-wo bezporedniej wsppracy z ra-townikami medycznymi. To byy ciekawe zajcia, szczeglnie gdy mo-glimy trenowa udzielanie pierw-szej pomocy na fantomie. Teraz ju wiem, jak si zachowa, gdy kto b-dzie potrzebowa pomocy opowia-da Jacek, ucze LO nr VIII. Dla Grupy LUX MED bardzo wa-na jest rwnie opinia dyrekcji szk oraz nauczycieli, dla ktrych jest to ciekawe uzupenienie programu na-uczania. Akcja Umiem pomc to cenna inicjatywa dla uczniw. Szkolenie prowadzone przez ratow-

  nikw w naszej szkole przebiegao bardzo pro-fesjonalnie zwaszcza

  zajcia praktyczne i indy-widualna nauka z kadym

  z uczniw okazay si najbar-dziej interesujce i efektywne m-wi Ireneusz Jwiak, dyrektor Katolickiego Liceum Oglnokszta-ccego we Wrocawiu.

  Pomys na lekcjeZajcia trwaj cztery godziny i pro-wadzone s w ramach przedmiotu Przysposobienie Obronne lub Edu-kacja dla Bezpieczestwa. Akademia Ratownictwa LUX MED zapewnia take materiay: plansze szkoleniowe, certyfikaty dla szk, a dla uczniw spersonalizowane karty zawierajce podstawowe zasady udzielania pierw-szej pomocy. Akcja jest obecna take w internecie na stronie www.umiempomoc.pl znajduj si wszelkie informacje, ma-teriay szkoleniowe oraz odbywaj si konkursy promujce wiedz na temat udzielania pierwszej pomocy. Naklejki z kodami QR, ktre otrzy-muj uczniowie, automatycznie prze-kierowuj zainteresowanych z tele-fonu komrkowego na: www.umiempomoc.pl.

  Kampania Ground Mi-les Challenge zostaa za-inicjowana w wiatowym

  Dniu Serca 29 wrzenia 2013 r., uczestniczy w niej ponad milion osb na caym wiecie, w tym 62 tys. pra-cownikw Bupa. Rwnie w Polsce osoby pracujce w LUX MED, ro-dziny i przyjaciele oraz lokalne spo-ecznoci zainspirowane ide GMC wiadomie chodz i spaceruj. Or-ganizatorzy i uczestnicy akcji wy-znaczyli ambitne cele. Pierwszy z nich to wsplne przejcie imponujcych 8 mln kilometrw, po ktrym Bupa przekazaa wiatowej Federacji Ser-ca rodki pienine na wsparcie pro-gramw majcych uchroni tysice dzieci w Afryce i Azji Poudniowej przed chorobami serca i przedwcze-sn mierci w wyniku reumatycznej choroby serca.

  wiczenia na fantomie pomagaj pokona lk przed samodzielnymudzieleniem pomocy.

  Pobierz aplikacjGround Miles Challenge to en-tuzjazm i aktywno uczestnikw, wspierane przez nowoczesn tech-nologi. Bupa przygotowaa specjal-n aplikacj na smartfony Ground Miles. Mona j bezpatnie pobra z Apple AppStore lub Google Play, wystarczy wpisa w wyszukiwark haso Ground Miles. Aplikacja mierzy kroki, liczb ki-lometrw przebytych dziennie czy tygodniowo, umoliwia tworze-nie grup