Click here to load reader

Blisko Zdrowia 2/15

 • View
  226

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Blisko Zdrowia 2/15

 • bliskoISSN 2081-1039

  zdrowiaMagazyn Pacjentw Centrw Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl

  kwar

  taln

  ik n

  r 2/6

  4 ro

  k XV

  II, 2

  015

  Odzyska sprawnopo udarze mzgu s. 10

  ycie bez krtani s. 9

  Sezon na kleszcza s. 6

 • A K T U A L N O C I3 Stawiamy na rozwj i edukacj3 Zmiany w Radzie Naukowej3 Wsppracuj z nami eksperci

  wiatowej sawy 4 Nowe rozwizania online4 Wicej placwek Grupy LUX MED

  we Wrocawiu i w Krakowie4 Doceniamy profesjonalizm

  i wyjtkowo5 Rozmawiamy o zdrowiu w pracy5 Uczylimy pierwszej pomocy

  w Wielkopolsce5 Dbamy o to, by Polacy uprawiali

  sport bezpiecznie

  T E M AT N U M E R U6 Sezon na kleszcza

  S Z P I TA L 8 Liczy si precyzja P O R A D N I K9 ycie bez krtani 10 Odzyska sprawno

  po udarze mzgu11 Gdy stopa nie pracuje waciwie12 Proces starzenia si skry

  mona powstrzyma13 Witamina ycia

  R A D A N A U K O WA14 We lek i zapomnij o chorobie

  N A S I S P E C J A L I C I15 Lekarz przez due L

  Ad res re dak cji: ul. Postpu 21c, 02-676 War sza wa, tel.: 22 450 42 69, e -ma il: [email protected] xmed.pl

  Wydawca: LUX MED Sp. z o.o. z siedzib: ul. Postpu 21c, 02-676 Warszawa

  Projekt redakcyjny, graficzny i realizacja: Mediapolis Sp. z o.o., tel.: 22 313 22 00, www.mediapolis.com.pl

  Foto w numerze: archiwum LUX MED, Shutterstock. Foto na okadce: Shutterstock. Data wydania: lipiec 2015 roku.

  Spis treci

  R A D A N A U K O WA s . 1 4

  Dawno miny ju czasy, kiedy astmatycy musieli rezygnowa z normalnego ycia. Dzi przy waciwie prowadzonym leczeniu wikszo chorych moe funkcjonowa jak osoby zdrowe.

  T E M AT N U M E R U s. 6

  Lato sprzyja wyprawom do lasu, piknikom na ce oraz odpoczynkowi na dziace. Te miejsca lubi te kleszcze. Jak si przed nimi chroni? Co zrobi, gdy znajdziemy u siebie kleszcza?

  S Z P I TA L s. 8

  Wady wrodzoneoraz urazy w obrbieprzedramienia, nadgarstkairkiuniemoliwiaj dzieciom wykonywanie najprostszych czynnoci. Specjalici ze Szpitala LUX MED Puawska pomagaj najmodszym Pacjentom wrci do zdrowia.

  Powrt do sprawnoci ruchowej i intelektualnej po przebytym udarze mzgu wymaga dugotrwaej rehabilitacji. Tylko zaangaowanie si w proces specjalistw i wytrwao Pacjenta mog przynie oczekiwane efekty.

  P O R A D N I K s . 1 0

  W N U M E R Z E

  2 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

 • W ostatnim czasie specjalici Grupy LUX MED mieli wiele okazji do poszerzania wiedzy. W kwietniu zorganizowalimy Krakowsk Wiosn LUX MED, w czasie ktrej 237 osb lekarze, pie-lgniarki i fizjoterapeuci z Makroregionu Poudnie spotkao si na wykadach w dwch rwnolegych sesjach: oglnolekarskiej i specjalistycznej. W ich trak-cie poruszylimy wiele istotnych zagadnie dotycz-cych m.in. cukrzycy, stomatologii, szczepionek wy- sokoskojarzonych, a take bezdechu sennego, reha-bilitacji i ywienia dzieci. Za nami rwnie 4. Akademia Chirurgii Szpitala LUX MED Puawska, w ktrej udzia wzio okoo 200przedstawicieli rodowiska medycznego. Zapro-szeni gocie wysuchali wykadw na temat m.in. nowoczesnych metod leczenia choroby ylakowej w Szpitalu LUX MED Puawska, zaawansowanych

  Stawiamy na rozwj i edukacj

  W warszawskim Szpitalu LUX MED Puawska naszym gociem by wiatowej sawy specjalista chirurgii rki profesor Mario Igor Rossello. To wanie on operowa Ro-berta Kubic po wypadku podczas rajdu we Woszech w 2011ro-ku. Na pocztku marca nasi Pacjenci mogli skorzysta z kon-sultacji z profesorem. Z jego udziaem odbyy si te zabiegi operacyjne. Take w ramach wsppracy doktorzy Jarosaw Strychar i Olaf Szuba ze szpitala przy ul. Puawskiej 455 od-wiedzili kierowane przez profesora Regionalne Centrum Chi-rurgii Rki w Savonie jeden z najnowoczeniejszych i naj-bardziej uznanych w Europie orodkw medycznych.Z kolei drugi z naszych szpitali Carolina Medical Center pod koniec maja zaszczyci swoj obecnoci wybitny eks-pert z zakresu ortopedii i traumatologii profesor Christian Fink. Podczas wizyty wsplnie z doktorem Robertem mi-gielskim i jego zespoem przeprowadzi operacj z wykorzy-staniem jednych z najnowoczeniejszych na wiecie protez stawu kolanowego.

  Wsppracujz nami eksperciwiatowej sawy

  metod obrazowania i diagnostyki przewodu pokar-mowego, powika w chirurgii plastycznej, a take diagnostyki i postpowania leczniczego w guzach jajnika. Zorganizowalimy rwnie: Dzie Pediatrii, ktry by okazj do dyskusji na

  temat m.in. diagnostyki, leczenia astmy wczesno-dziecicej, alergii pokarmowej i antybiotykoterapii;

  Dzie Stomatologii Grupy LUX MED, podczas ktrego poruszalimy zagadnienia zwizane np.z odbudow estetyczn zbw i profilaktyk w stomatologii;

  Dzie Ortopedii Grupy LUX MED, w czasie ktrego omwione zostay leczenie i diagnosty-ka zespou blowego barku, trening motoryczny w ortopedii oraz dobr wkadek ortopedycznych;

  Dzie Dermatologii i Medycyny Estetycznej w je-go ramach rozmawialimy o zagadnieniach doty-

  czcych anatomii twarzy, modelowania ciaa i zabiegw z uyciem toksyny botulinowej.

  Nasi lekarze i nasze pielgniarki uczestni-czyli rwnie w szkoleniu w ramach nowe-go programu edukacji diabetologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dia- betologicznego i we wsppracy z Polsk Federacj Edukacji w Diabetologii.

  Dr hab. n. med. Mariusz Frczek, no-wy przewodniczcy Rady Naukowej LUX MED, prof. nadzw. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przy-blia zadania Rady oraz jej plany na przyszo.

  Czym zajmuje si Rada Naukowa?Jako Rada Naukowa skupiajca wy-bitnych przedstawicieli rodowiska medycznego sprawujemy merytorycz-ny nadzr nad prac lekarzy. Na po-siedzenia zapraszamy wybitne posta-ci wiata nauki, aby przybliay nam nowoci w medycynie. Podczas spot- ka omawiamy te nowe terapie oraz dyskutujemy, czy s one sprawdzone

  i skuteczne. Wszystko po to, aby le-czy na najwyszym poziomie i w tro-sce o dobro Pacjenta. Rada ponadto opiniuje kierunki rozwoju usug me-dycznych Grupy LUX MED.

  Co wyrnia Rad Naukow?Czonkami Rady s wybitni profeso-rowie i docenci, reprezentujcy rne specjalnoci medyczne. Zasiadaj w niej zarwno ludzie modsi, jak i seniorzy, dziki czemu moemy spoj-rze na medycyn z bardzo szerokiej perspektywy.

  Plany na przyszo?Chciabym kontynuowa dzieo pro-fesora Jerzego Szczerbania, ktry przewodzi RN LUX MED przez ostatnie 20 lat. Mylimy take nad no-wymi wyzwaniami. Przymierzamy si do opracowania poradnika dla Pacjen-ta. Bdziemy w nim uczula na te ob-jawy zdrowotne, ktre powinny szcze-glnie niepokoi. Chcemy te wy- penia luki, ktre wystpuj w pu-blicznej ochronie zdrowia.

  Zmiany w Radzie Naukowej

  W marcu 2015 roku podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczerba, ktry od prawie 20 lat sta na jej czele, przekaza funk-cj przewodniczcego dr. hab. n. med. Mariuszowi Frczkowi. Profesor Szczerba po-zosta w Radzie jako Honorowy Przewodniczcy.

  AKTUA LNO C I

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 3

 • Krakw

  Wrocaw

  Zesp medyczny Grupy LUX MED w ostatnim czasie otrzyma wyjtko-we wyrnienia. Halina Raczyska, Pie-lgniarka Naczelna Endoterapii, zostaa uhonorowana przez Ministra Zdrowia tytuem Zasuony dla ochrony zdrowia. W tym samym czasie nagrod Dyrektora Medycznego Grupy LUX MED wy- rnilimy przedstawicieli naszych me- dykw, ktrzy charakteryzuj si niezwy-kymprofesjonalizmem, a take ciesz si uznaniem wrd Wsppracownikw i Pa-cjentw. W Krakowie nagrody zdobyy: dr Magorzata Spaczyska-Krupiska, dr Izabela Witkowicz, Kierownik Zespo-u Pielgniarskiego Boena lczka oraz pielgniarka Olga Wrbel. W Katowicach otrzymali j drHanna Kierkowska-Brew-czyska, pielgniarki: Kinga Jonczyk, Wio-letta Mysek oraz dr Mahmoud Mannsour, a w Rzeszowie Kierownik Zespou Piel-gniarskiego Iwona Wyla, pielgniarka Paulina Latra oraz dr Piotr Stopa. We Wro-cawiu nagrodzilimy dr. Waldemara Go-sk, drGabriel Zierkiewicz, drAgniesz-k Fluder i pielgniarki: Agat Czernik, Katarzyn Dud, Marzen Iwanick i Agnieszk Koodziejczyk. Szczeglne wyrnienie trafio do pielgniarza z wie-loletnim staem z Zespou Wyjazdowego LUXMED Warszawa, specjalisty piel-gniarstwa anestezjologicznego i intensyw-nej opieki Roberta Dziuby za caoksztat dziaa oraz tworzenie najwyszych stan-dardw profesjonalnego pielgniarstwa.

  Doceniamy profesjonalizm i wyjtkowo

  WICEJ PLACWEK GRUPY LUX MED WE WROCAWIU I W KRAKOWIE

  Pod koniec marca we Wrocawiu przy ul. Szew-skiej 3A otworzylimy kolejn placwk LUX MED, w ktrej Pacjenci mog skorzysta m.in. z konsultacji internistw, ginekologw, kardiologw, dermatologw, otolaryngologw, stomatologw, onkologw, chirurgw naczynio-wych i radiologw. Zapewniamy w niej te ba-dania laboratoryjne, USG, EKG, echo serca, a take spirometri.

  Wtym samym czasie uruchomione zo-stao czwarte ju Centrum Medyczne Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Przy ul. Dwernickiego 8 oferujemy opiek m.in. internistw, pediatrw i lekarzy rodzinnych, a take np. USG.

  Specjalnie dla naszych Pacjentw uruchomilimy wyszukiwark bada laboratoryjnych wykony-wanych w naszych placwkach. Pozwala ona w atwy i szybki sposb znale informacje m.in. na temat godzin otwarcia punktw pobra czy zasad zapisw na badania, ktre nas interesuj. Zapraszamy na www.luxmed.pl i www.medycynarodzinna.pl, gdzie na podstronach konkretnych placwek, w sekcji Gabinet zabiegowy dostpny jest link do wyszukiwarki. Osoby, ktre maj peny dostp do Portalu Pacjenta Grupy LUX MED, mog rwnie uczestniczy w wirtualnej rozmowie ze specjalist medycznym czacie. Jest to indywidualna porada udzielona w formie tzw. wizyty w e-Gabinecie. Naszymi doradcami s poone, pielgniarki alergologiczne, pe-diatryczne i diabetologiczne, ktre maj dostp do elektronicznej dokumentacji Pacjenta. Ju niedugo bdzie mona take skorzysta z czatu zlekarzami rnych specjalnoci. Grafiki roz-mw ze specjalistami znajduj si na Portalu Pacjenta, w zakadce Czat.

  Nowe rozwizania online

  Peny wykaz usug dostpnych w placwkach znajduje si na www.luxmed.pl.

  Kadra zarzdzajca Grupy LUX MED skada gratulacje Robertowi Dziubie (pierwszy z prawej).

  4 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  A K T U A L N O C I

 • Na pocztku roku wsparlimy midzynarodowe badanie Zdro-wie w miejscu pracy diagnoza i oczekiwane zmiany, kt-re zostao przeprowadzone w firmach w Polsce, Wielkiej Bryta-nii, Hiszpanii i Australii na zlecenie Bupa, ktrej czci jest LUXMED. Jego wyniki przedstawilimy podczas debaty, kt-rej moderatorem by Andrzej Malinowski, Prezydent Praco-dawcwRP najstarszej organizacji pracodawcw w Polsce, do ktrej jako Grupa naleymy. W spotkaniu uczestniczyli Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUXMED, a take przedsta-wiciele Ministerstwa Zdrowia i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na konferencji dyskutowano o tym, jak wspiera pracow-nikw w trosce o zdrowie. Wybrane wyniki badania znajduj si na stronie www.luxmed.pl w zakadce Dla firm/Aktualnoci.

  Rozmawiamy o zdrowiu w pracy

  W ostatnim czasie objlimy opiek medyczn uczestnikw licznych imprez sportowych. Podczas Pmaratonu Warszawskiego nad bezpieczestwem okoo 13 tys. bie-gaczy na caej trasie biegu, ju po raz czwarty, czuwa 50-osobowy zesp na-szych lekarzy, ratownikw i pielgniarek. Bylimy take na 17. Pikniku Olim- pijskim, w kt- rym wzio udzia 30tys. osb. Mioni-cy aktywnoci fizycznej mie- li okazj po-zna okoo 150 medalistw olimpijskich, a take spr- bowa swoich si wrnych dyscyplinach. Rwnie pod opiek spe-cjalistw Grupy LUX MED odby si m.in. maraton sztafet XI Ekiden 2015, a take Bieg Konstytucji, czyli zawody bdce czci Warszawskiej Triady Bie-gowej Zabiegaj o pami, ktrej jako Grupa jestemy partnerem medycznym. Z kolei biegaczom, ktrzy zmagali si w Orlen Warsaw Marathon, fachowej po-mocy udzielali eksperci Carolina Medi-

  Dbamy o to, by Polacy uprawiali sport bezpiecznie

  Zakoczya si V edycja Umiem pomc, dziki ktrej Zesp Akademii Ratownictwa LUX MED przeszkoli okoo 500uczniw z dziewiciu szk ponadgimnazjalnych w Pozna-niu. Celem akcji jest przede wszystkim nauczenie modych ludzi zasad udzielania pierwszej pomocy, a take radzenia sobie ze strachem w sytuacjach gdy s wiadkami, np. wypadku drogowe-go, a ich pomoc jest niezbdna. Jak wynika z bada, wikszo osb nie udziela pomocy osobie poszkodowanej z obawy, e zro-bi jej jeszcze wiksz krzywd. Odpowiednia wiedza i przygoto-wanie pozwalaj przeama paraliujcy strach i dziaa, gdy zaj-dzie taka konieczno. Modzie bardzo pozytywnie ocenia akcj i docenia zwaszcza to, e zajcia prowadz profesjonalici z wie-loletnim staem. Po zakoczonych warsztatach wszyscy ucznio-wie dostaj potwierdzenie uczestnictwa w formie praktycznych kart z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, a szkoy certyfikaty oraz materiay edukacyjne. W sumie prze-szkolilimy ju 3,5tys. uczniw z Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocawia, Poznania oraz Trjmiasta.

  Uczylimy pierwszej pomocy w Wielkopolsce

  cal Center. Podczas wszystkich wydarze dziaay te punkty konsultacyjne, w kt-rych chtni mieli okazj wykona badania profilaktyczne, przej testy funkcjonalne i dowiedzie si, jak zdrowo i bezpiecznie trenowa sport. Nasz szpital Carolina Medical Center zo-sta te partnerem BiegamBoLubi,ini-cjatywy, ktra ma zachci do biegania

  jako jednej z najprost-szych form aktywnoci fizycznej. W ramach akcji w ka-dy weekend od 28 marca do 8 listopa-da br. na stadionach lekkoatle-

  tycznych w 74miastach w Polsce odby-waj si spotkania z trenerem, pod kt-rego okiem mona rozpocz przygod z bieganiem lub szlifowa biegowe umie-jtnoci. BiegamBoLubi zostao za-pocztkowane od audycji na antenie ra-diowej Trjki. Teraz suchacze Trjki przez cay sezon bd mogli dowiedzie si od ekspertw Carolina Medical Cen-ter, jak biega zdrowo i bezpiecznie.

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 5

  A K T U A L N O C I

 • dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Pielgniarstwa i Poonictwa,Grupa LUX MED

  N A S Z E K S P E RT

  Nasilenie aktywnoci kleszczy przy-pada na okres od marca do wrze-nia, jednak ukszenia mog zda-rzy si take zim. Kleszcze pojawiaj si, gdy temperatura

  otoczenia przekroczy 5C. Pajczak ten bytuje najczciej na spodniej czci lici drzew lub krzeww w okolicy ich wierzchokw, na ga-ziach, ale nie tylko mona go te znale w tra-wie i chwastach. W Polsce najbardziej znane s dwa gatunki: kleszcz pospolity i kleszcz kowy. Warto wiedzie, jak si przed nimi chroni, jak je usuwa i jak zapobiec ewentualnym powi-kaniom zwizanym z kontaktem z kleszczami.

  Kleszcze lubi ciepoNaley pamita, e kleszcz wdruje po ciele i szuka zawsze ciepych miejsc. Najbardziej lu-

  Sezon na kleszcza

  Lato sprzyja

  wyprawom do lasu,

  piknikom na ce

  oraz odpoczynkowi

  na dziace. Te miejsca

  lubi te kleszcze.

  Jak si przed nimi

  chroni? Co zrobi,

  gdy znajdziemy

  u siebie kleszcza?

  Do usunicia kleszcza wykorzystaj zakrzywion pset. Uchwy pajczaka za gwk i wykonaj jednostajny ruch do gry.

  WYCIGANIE KLESZCZA

  1 2

  3 4

  6 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  T E M AT N U M E R U

 • bi pachwiny, pachy, rejony za uszami i szyj. Gdy ju znajdzie odpowiednie miejsce, wkuwa si, wstrzykujc rodek znieczulajcy to wa-nie dlatego czsto nie czujemy, e zadomowi si w naszym ciele.Wybierajc si np. na wycieczk do lasu, pami-tajmy o waciwym ubraniu siebie i dziecka. Najlepiej zamy czapk na gow i zasomy jak najwiksz powierzchni skry oczywicie jest to trudne do zaakceptowania w lecie, warto jednak zadba o odpowiedni ochron. Moemy te zastosowa specjalne odstraszacze zapa-chowe. Po powrocie z wycieczki powinnimy zawsze dokadnie obejrze siebie i dziecko, szcze-gln uwag zwracajc na ulubione miejsca bytowania kleszczy. Jeli zauwaymy pajczaka, pamitajmy, eby jak najszybciej si go pozby.

  Jak usun kleszczaMona do tego zastosowa w-skie szczypczyki, pset anato-miczn albo specjalne przyrzdy typu pompka lub haczyk. W przy-padku usuwania kleszcza z wykorzystaniem psety narzdzie naley umieci jak najbliej skry. Kleszcza wycigamy, wykonujc deli-katny ruch ku grze w kierunku prostopadym do powierzchni skry. Pamitajmy, by usun go w sposb zdecydowany, unikajc szarpni. Kleszcza moemy take wycign z wykorzy-staniem specjalnego urzdzenia pompki. W tym celu naley mocno wcisn gumowy tok, two-rzc podcinienie, a nastpnie przyoy ko-cwk urzdzenia do ciaa w miejscu wczepie-nia si kleszcza i powoli odciga tok do wskazanej pozycji.Innym sposobem jest uycie specjalnego ha-czyka, ktry wsuwamy pomidzy skr i klesz-cza, jak najbliej skry, a do lekkiego zakli-nowania si kleszcza w szczelinie. Nastpnie

  lekko unosimy haczyk i przekrcamy go 23 razy wok osi.Podczas wyjmowania kleszcza nie naley sto-sowa wazeliny ani innych substancji tustych, ktre wprawdzie uatwiaj usunicie, ale jed-noczenie prowokuj wydzielanie przez owada substancji zwikszajcych ryzyko zakaenia.

  Samoobserwacja to podstawaUgryzienie kleszcza moe zakoczy si powi-kaniem w postaci boreliozy. Nie ma tutaj sku-tecznej metody zapobiegania oprcz wymie-nionych wczeniej metod chronicych nas przed samym kleszczem.Cay czas pamitajmy take o samoobserwacji. Jeli zauwaymy u siebie lub u dziecka rumie wdrujcy, tj. czerwony okrg/piercie wo- k miejsca ugryzienia, ktremu dodatkowo towarzysz gorczka powyej 38C, zmczenie, bl gowy, bl plecw i koczyn, kaszel, katar, objawy odkowo-jelitowe, utrata aknienia, nudnoci, naley jak najszybciej zgosi si do lekarza. Jednym z najciszych powika zwizanych z ugryzieniem kleszcza jest kleszczowe zapa-lenie mzgu. Moe nas przed nim uchroni szczepionka. Musimy jednak pamita, e aby bya ona skuteczna, powinna przebiega zgod-nie ze schematem: pierwsza dawka szczepionki

  dowolny dzie, po 13 miesicach szczepienie drug dawk, po 512 miesicach od drugiego szczepienia

  podajemy trzeci dawk szczepionki.

  Po ukszeniu przez kleszcza zazwyczaj pojawia si odczyn na skrze.

  4

  WYKRCANIE KLESZCZA

  1

  2

  3

  Rumie wdrujcy to zmiana skrna z przejanieniem w czci rodkowej, ktra bywa najczstszym objawem wczesnej postaci boreliozy.

  Po powrocie z wycieczki powinnimy zawsze dokadnie

  obejrze siebie i dziecko, szczegln uwag zwracajc na pachwiny, pachy, rejony

  za uszami i szyj. Jeli zauwaymy pajczaka u siebie

  lub u dziecka, pamitajmy, eby jak najszybciej

  go usun.

  Wsu haczyk pomidzy skri kleszcza, nastpnie lekko unie przyrzd i przekr go 23 razy wok osi.

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 7

  T E M AT N U M E R U

 • S Z P I TA L

  8 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  S Z P I TA L

  Jest to moliwe dziki temu, e ze Szpitalem LUX MED Puawska wsppracuje profesor Ma-rio Igor Rossello, kierow-

  nik Regionalnego CentrumChirur-giiRki w Savonie. W celu ustalenia standardw leczenia w lutym 2015ro-ku profesor zaprosi na tygodniowe szkolenie do swojego szpitala w Sa-vonie we Woszech zesp lekarzy Centrum Chirurgii Rki Szpitala LUXMED Puawska, a w marcu 2015 roku odbyy si ju pierwsze operacje w naszym Szpitalu. Profe-sor Rossello w Polsce znany jest przede wszystkim z perfekcyjnie przepro-wadzonej operacji rki Roberta Kubicy. Oprcz operacji mikrochi-rurgicznych ostrych urazw rk spe-cjalizuje si te w leczeniu operacyj-nym cikich wad koczyny grnej u dzieci i dorosych.

  Moemy pomcW Centrum Chirurgii Rki Szpitala LUX MED Puawska chcemy leczy te wady wrodzone u dzieci, ktrych przyczyn s przewanie zmiany ge-netyczne lub, rzadziej, zmiany powsta-e w okresie okooporodowym. S to:

  syndaktylia (wrodzony zrost pal-cw) moe by cakowita (most skrny czy palce na caej dugo-

  N A S Z E K S P E RTdr n. med. Jarosaw Strychar, ortopeda traumatolog, Szpital LUX MED Puawska, Warszawa

  Liczy siprecyzjaWady wrodzone oraz urazy w obrbie przedramienia, nadgarstka i rki uniemoliwiaj dzieciom wykonywanie

  najprostszych czynnoci. Specjalici ze Szpitala LUX MED Puawska pomagaj najmodszym Pacjentom

  wrci do zdrowia.

  ci) lub niepena (zrost jest cz-ciowy). Syndaktyli prost roz-poznajemy, gdy midzy palcami jest petwa skrna, za zoon, gdy poczenia maj posta mo-stw kostnych;

  polidaktylia (nadliczbowo palcw) najczciej jest opisywana jako polidaktylia przedosiowa (kciuk dodatkowy) i polidaktylia pozaosio-wa (may palec dodatkowy); makrodaktylia (powikszony pa-lec) przerost wszystkich struktur zajtego palca; wrodzony ubytek lub niedoroz- wj koci promieniowej w a-godnej postaci wady obserwuje si niewielki niedorozwj kciuka i mi-ni kbu z nieznacznym skrce-niemkoci promieniowej. W po-staci zaawansowanej stwierdza si cakowity brak koci promieniowej,

  koci nadgarstka i paliczkw kciu-ka. Zagicie i skrcenie koci ok-ciowej jest skutkiem wtrnym.

  Leczenie wymienionych schorze po-lega na odtworzeniu funkcji rki po-przez zastosowanie technik mikrochi-rurgicznych (plastyka i przeszczepy skry, rekonstrukcje wielotkankowe)oraz ortopedycznych (korekcje kostne). Inne schorzenia to:

  zaburzenia koczyny grnej w prze-biegu mzgowego poraenia dzie-cicego (MPD nieodwracalne, niepostpujce okooporodowe uszkodzenie mzgu, ktre dotyczy ukadu miniowo-szkieletowego). Celem leczenia chirurgicznego jest odzyskanie rwnowagi pomidzy miniami koczyny grnej z uy-ciem kombinacji zabiegw stabi-lizacji staww, wyduania oraz transpozycji cigien;

  dziecice poraenie splotu ramien-nego czynniki ryzyka obejmuj cie mnogie, przeduajcy si pord, pord poladkowy, uycie vacuum lub kleszczy w trakcie poro-du oraz pord powikany. Leczenie operacyjne polega na rekonstrukcji splotu ramiennego przeprowadzanej zwykle przez neurochirurgw i lecze-niu operacyjnym skutkw poraenia nerww obwodowych. Chirurg rki przeprowadza zwykle osteotomie korekcyjne i transfery cigien w celu polepszenia funkcji rki.

  Wywiad i ocena schorzenia W wikszoci przypadkw omawiane schorzenia nie wymagaj skompliko-wanych bada przedoperacyjnych. Niestety bardzo czsto operacja i re-habilitacja w okresie pooperacyjnym s jedynym skutecznym rozwizaniem. Problemem moe by brak odpowied-niego sprztu operacyjnego, ktry jest bardzo drogi. Nasz Szpital zosta wyposaony w taki sprzt i od marca moemy kwalifikowa do zabiegw. Decyzja podejmowana jest na pod-stawie wywiadu z Pacjentem i oceny schorzenia wykonanych przeze mnie lub przez specjalistw z Centrum Chirurgii Rki. Operacje przeprowa-dzamy razem z profesorem Rosselo. Prof. Rossello w towarzystwie specjalistw ze Szpitala LUX MED Puawska.

 • N A S Z E K S P E RTDanuta A. Matukiewicz,neurologopeda,LUX MEDWarszawa

  Inne moliwociPacjenci mog rwnie porozumie-wa si za pomoc pseudoszeptu ustno-gardowego, ktry charakte-ryzuje si brakiem fonacji. W tym przypadku mowa tworzona jest przy uyciu powietrza zawartego w jamie ustnej. Do zrozumienia pseudoszep-tu potrzebny jest kontakt wzrokowy, a sposb komunikacji ogranicza si do najbliszego otoczenia.Wielu Pacjentw zastanawia si, czy po zakoczeniu leczenia moe uprawia sport. Ruch jest jak naj-

  Usunicie krtani w znacznym stopniu wpy-wa na obnie-nie moliwoci

  spoecznych i zawodowych Pa-cjenta. Zmienia si nie tylko fizjologiczna droga oddechowa czowieka, lecz take traci on funk-cj obronn oraz moliwo dwi-kowego porozumiewania si.Leczenie chorych po cakowitym usuniciu krtani powinno mie cha-rakter kompleksowy. Niezbdna jest rehabilitacja logopedyczna oraz psy-choterapia, ktr naley rozpocz ju w okresie przedoperacyjnym, gdy lepszy stan psychiczny Pacjenta po laryngektomii to lepszy efekt rehabi-litacji i szybszy powrt do normalne-go ycia w spoeczestwie.

  Nauka mowy zastpczejPacjenci po laryngektomii mog na-uczy si mwi na nowo. Jest to sprawa niezwykle istotna, poniewa brak moliwoci swobodnego poro-zumiewania si z otoczeniem po wykonaniu zabiegu jest czst przy- czyn depresji, izolacji i poczucia odrzucenia. Po zakoczeniu leczenia szpitalnego naley uda si do po-radni foniatrycznej lub logopedycz-nej, by sprawdzi, czy mona podj nauk mowy zastpczej. Uzyskanie gosu i mowy zastpczej polega na:

  wytworzeniu bani zapasowego powietrza w przeyku, ktry two-rzy zastpcz goni; wykorzystaniu odruchu dwicz-nego odbijania si (ructus), w wy-niku ktrego powstaje odpo- wiednie cinienie powietrza, umoliwiajce wprowadzenie w ruch okrelonych struktur ana-tomicznych zastpujcych wi-zada gosowe.

  ycie bez krtani Rocznie okoo trzech tysicy osb w Polsce traci krta. Usunicie narzdu

  gosu jest czsto konieczne w przypadku zaawansowanego procesu

  nowotworowego. Jak pomc Pacjentom odnale si w nowej

  rzeczywistoci po operacji zwanej laryngektomi?

  Jako mowy przeykowej zaley od rozlegoci zabiegu operacyjnego, stanu po nawietlaniu okolicy krta-ni, a take od wytrwaoci i syste-matycznoci chorego. Gos przey-kowy jest niski i stosunkowo cichy. Ma bardziej ubog intonacj, ale moe by dobrze rozumiany przez otoczenie Pacjenta. Chorzy, kt- rzy maj problem z opanowaniem mowy przeykowej, te maj szan-s mwi. Jest to moliwe dziki krtani elektronicznej, ktr ce- chuje wysoka jako uytkowa, jak rwnie dobra jako gosu. Na naszym rynku dostpne s rne aparaty tego typu.Do nauki mowy kwalifikuj specja-lici foniatra lub logopeda na podstawie wywiadu i badania. Ca-y cykl wicze trwa kilka miesicy i jest w znacznej mierze uzalenio-ny od moliwoci i zaangaowania Pacjenta. W czasie wicze logope-da lub foniatra daj wskazwki, w jaki sposb wiczy nowy gos. Zalecaj te instrukta do samo-dzielnych wicze w domu.

  bardziej wskazany. Naley jednak uprawia aktywno fizyczn nie-wymagajc duego wysiku, zale-ca si np. czste spacery. Nawet osoby pywajce maj szans dalej korzysta ze swojej przyjemnoci dziki specjalnym aparatom.Usunicie narzdu gosu to trudne dowiadczenie, ale nie jest wyro-kiem. Najwaniejsze, by Pacjent otrzyma wsparcie od swoich bli-skich oraz uwierzy, e moe w pe-ni y pomimo cikiego zabiegu i choroby.

  Przykadowe wiczenia logopedyczne pomocne w nauce mowy przeykowej:

  szerokie otwieranie i zamykanie ust,

  cmokanie ustami,

  gwizdanie,

  wykonywanie ruchw ucia,

  wypychanie policzkw na zewntrz po nabraniu powietrza do ust,

  wysuwanie i chowanie jzyka,

  wydawanie odgosw jzykiem, np. mlaskanie.

  J A K W I C Z Y M O W P R Z E Y K O W ?

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 9

  P O R A D N I K

 • Powrt do sprawnoci ruchowej

  i intelektualnej po przebytym

  udarze mzgu wymaga dugotrwaej

  rehabilitacji. Tylko zaangaowaniesi

  w proces specjalistw i wytrwao

  Pacjentamogprzynieoczekiwane

  efekty oraz znaczco poprawia

  jako ycia.

  dr n. med. Dariusz ukasiewicz,specjalista neurolog, Ordynator Oddziau Rehabilitacji Medycznej, Orodek Opiekuczo- -Rehabilitacyjny LUX MED Tabita

  N A S Z E K S P E RT

  Udar to nage wyst-pienie objaww neu-rologicznych wskutek zaburze krenia m-zgowego (udar nie-

  dokrwienny bd krwotoczny), utrzymujcych si duej ni 24go-dziny. Stanowi gwn przyczy-n niesprawnoci u osb powyej 45. roku ycia, powodujc znaczne pogorszenie lub uniemoliwienie funkcjonowania w rodowisku da-nej osoby i obniajc jako ycia. Rodzaj oraz stopie niesprawnoci zale od tego, ktra i jak dua cz mzgu ulega uszkodzeniu. Mog wystpi niedowady lub poraenia, trudnoci w kontrolowaniu ruchw ciaa i rwnowagi, w przemieszcza-niu si, w poykaniu pokarmw, za-burzenia czucia w tym bl, problemy z mwieniem i rozumieniem wypo-wiedzi (werbalnej i pisanej). W wy-niku udaru mog rwnie wystpi: utrata (zwykle przejciowa) kontro-li nad pcherzem moczowym i wy-

  prnieniami, zaburzenia pamici i uwagi, a take nastroju (depresja).

  Gdzie szuka pomocy Skutki udaru mzgu mog by czciowo odwracalne. Celem re-habilitacji jest pomoc Pacjentowi w odzyskaniu w moliwie najwik-szym stopniu niezalenoci, a tak-e w poprawie jakoci ycia. Obja-wy niesprawnoci mog si istotnie zmniejszy gwnie w pocztkowym okresie po zachorowaniu, mimo to wielu osobom zaleca si kontynu-owanie rehabilitacji przez dugi okres miesice, a nawet lata. Leczenie usprawniajce jest dostosowywane do potrzeb kadego Pacjenta. Indy-widualn kwesti jest take postp i wynik rehabilitacji. Programy usprawniania w zalenoci od etapu oraz dotychczas uzyskanych wynikw prowadzone s w nastpu-jcych rodzajach placwek:

  na oddziaach wczesnego lecze-nia udarw;

  na oddziaach wczesnej rehabi-litacji neurologicznej; na stacjonarnych oddziaach re-habilitacji przewlekej (pnej);

  na oddziaach rehabilitacji dziennej/ w przychodniach rehabilitacyjnych; w domu Pacjenta; w dugoterminowych zakadach opiekuczo-leczniczych.

  Wsppraca specjalistwUwaa si, e korzystne rezultaty przy-nosi leczenie rehabilitacyjne wdraane ju na oddziale udarowym, jeli tyl-ko pozwala na to stan kliniczny Pa-cjenta. Do przeniesienia na oddzia wczesnej rehabilitacji neurologicznej kwalifikuj si Pacjenci wymagaj-cy dalszego usprawniania w warun-kach stacjonarnych, ktrych oglny stan kliniczny i zdolnoci poznawcze umoliwiaj uczestniczenie w wi-czeniach i ktrzy maj potencjalne moliwoci osignicia poprawy. Po przyjciu na taki oddzia czas, inten-

  sywno i rnorodno postpowania usprawniajcego z reguy s zwikszane w porwnaniu z okresem bezpored-nio po udarze. Postpowanie to jest prowadzone przez zesp wielodyscy-plinarny: fizjoterapeutw, terapeut zajciowego, neurologoped, psycholo- ga, lekarza, dietetyka, pielgniarki, opiekunw medycznych. Zadania poszczeglnych czonkw zespou uzupeniaj si na wielu polach, dla-tego niezbdna jest cisa wsppraca midzy nimi. Na pocztku leczenia oraz w jego trakcie ocenia si ogln kondycj, si, zakres ruchw w koczynach i tuowiu, moliwoci pionizacji w pozycji siedzcej i stojcej, mo-liwoci chodu, spoywania posi-kw, umiejtno komunikowania si z otoczeniem. Bierze si pod uwa-g take choroby wspistniejce. Na podstawie tej oceny okrelane s cele i rodzaje wicze oraz za-biegw rehabilitacyjnych. Pacjent uzyskuje fachow pomoc w poprawie sprawnoci niedowadnych koczyn, rwnowagi, koordynacji, moliwoci przemieszczania si, samoobsugi, a take bardziej zoonych czynno-ci w stopniu, na jaki pozwalaj warunki u danej osoby. Jednoczenie kontroluje si oglny stan zdrowia oraz zmniejsza ryzyko kolejnego udaru poprzez stosowanie lekw, diety i doradztwo.

  Odzyska sprawno po udarze mzgu

  1 0 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  P O R A D N I K

 • N A S Z E K S P E RTdr Grzegorz Konieczny,fizjoterapeuta,LUX MED Wrocaw

  Stopa jest bardzo wanym elementem narzdu ruchu czowieka, ktry umoliwia poruszanie si. Skada si z 26 koci (to a 25% wszyst-

  kich posiadanych przez czowieka) i 33 staww oraz z ponad 100 mini, cigien i wizade. Jej charakterystycz-ny ksztat zwizany jest z istnieniem dwch ukw podunych (przyrodko-wy i boczny) i jednego poprzecznego. Stopa ma bardzo istotn funkcj okre-lan jako podstawowy amortyzator organizmu. Amortyzacja jest niezbd-na do redukcji wystpujcych podczas chodu wstrzsw przechodzcych od podoa przez stop a do grnej cz-ci ciaa. Dziki temu obcienie idce od strony podudzia przenoszone przez grny staw skokowy rozkada si na wysokoci koci skokowej na trzy kty paszczyzny podparcia utworzone przez pit oraz I i V gow koci rdstopia. Tylko dobrze uksztatowana i wydol-na stopa pozwala na 100-proc. prac podstawowego amortyzatora.

  Stopa a inne czci ciaaPrzykadem niewydolnoci stopy moe by stopa paska lub wydrona. Od-stpstwa od normy nie pozostaj bez wpywu na to, co dzieje si w wyej pooonych czciach narzdu ruchu.

  Gdy stopa nie pracuje waciwie

  po zakoczeniu wzrostu stopy suy indywidualna wkadka robiona na miar (custom orthotics). Najwy-szej jakoci wkadki maj rwnie funkcj Shock Absorber (absorpcja wstrzsw), ktra tumi znaczn cz wstrzsw przechodzcych przez sto-p podczas chodu. Decydujc si na wkadki, nie powinnimy wybiera gotowych produktw, bo przecie nie wszyscy noszcy obuwie nr 40 maj taki sam ksztat stopy. Podob-nie wkadki przygotowywane z p-produktw (indywidualizowane, ale nie indywidualne), tzn. z gotowych

  uformowanych elementw, ktre s jedynie modelowane/szlifowa-

  ne pod ktem Pacjenta, nie dadz nam takiego efektu

  jak wkadka od samego pocztku wykonana

  indywidualnie tyl-ko dla danej osoby.

  Gdy stopa jest paska, kostka przy-rodkowa przemieszcza si do rodka (przyrodka), co prowadzi do rotacji wewntrznej podudzia i przemiesz-czenia do rodka (przyrodka) stawu kolanowego. Powyej kolana nastpuj rotacja wewntrzna uda, zwikszona kompresja w stawie biodrowym, a tak-e skone ustawienia miednicy (staw biodrowy po stronie stopy paskiej znajduje si niej od przeciwnego). Z kolei powyej miednicy docho-dzi do wikszej kompresji krkw midzykrgowych po stronie stopy paskiej, a tym samym bocznego ustawienia krgosupa, ktrego konsekwencje mog by zauwa-alne rwnie na poziomie uoenia barkw. Nierwno rozkadajca si kompresja na poziomie stawu sko-kowego, kolanowego, biodrowego, a take po jednej ze stron krka midzykrgowego przy jednostronnym rozcigni-ciu wizade moe powodo- wa bl na wymienionych poziomach, pozornie niezwizany z problemem stopy. Dolegliwoci s take zwizane ze zmian ustawienia na poziomie staww, ktra wymusza inn prac mini. Podsumowujc, nieprawido-wo uksztatowana i niewydolna stopa zmienia ustawienie innych elemen-tw narzdu ruchu, co moe dopro-wadzi do dolegliwoci blowych na wyszych poziomach ciaa.

  Jak poprawi wydolno stopywiczenia czynne stopy do momen-tu jej wzrostu na dugo maj due znaczenie dla ksztatowania si u-kw stopy. Do poprawy jej wydolnoci

  Stopa zbudowana jest z dwch ukw podunych oraz uku poprzecznego.

  Rzadko zdajemy sobie spraw z roli, jak odgrywa stopa w prawidowym funkcjonowaniu caego

  organizmu. Jej niewydolno moe wpywa na staw kolanowy, biodrowy i krgosup, wywoujc

  bl i przecienia.

  Konsekwencje zmian wystpujcych w ukadzie kostno-stawowym w przypadku stopy paskiej.

  WKADKI NA MIARStosujemy je w przypadku:

  deformacji palcw, takich jakpa-luch kolawy (hallux), palce mo-teczkowate (take po operacyj-nych korekcjach tych deformacji); zmian przecieniowych i zwy-rodnieniowych staww oraz tkanek mikkich stopy, takich jak ostroga pitowa, nerwiak Mortona, stany zapalne roz-cigna podeszwowego;

  blw staww koczyn i krgosupa spowodowanych wadami stp; wad wrodzonych i nabytych stp u dzieci, modziey, dorosych i starszych;

  uszkodze pourazowych w obrbie stopy i koczyny dolnej (mniej wydolna ko-czyna dolna).

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 1 1

  P O R A D N I K

 • N A S Z E K S P E RTdr n. med. Anna Maria Wasilewska, lekarz medycyny estetycznej,PROFEMED Medycyna Estetyczna

  Proces starzenia si skry to nie tylko pogorszenie jej wy-gldu, lecz take utrata funk-cji fizjologicznych tej tkan-ki: spadek liczby komrek

  (fibroblastw, melanocytw,keratyno-cytw), wkien kolagenowych i ela-styny. W efekcie tych zmian pojawiaj si zmarszczki, bruzdy, zmiany barw-nikowe, zmniejsza si elastyczno sk-ry i czsto dochodzi do rozszerzenia naczy krwiononych. Zahamowanie starzenia i stymulowanie procesw re-generacyjnych ma na celu zarwno poprawienie wygldu, jak i funkcji pro- zdrowotnych skry. Dynamiczny roz-wj medycyny estetycznej w ostatnim 20-leciu umoliwi uycie do odnowy biologicznej skry osocza bogatopyt-kowego PRP (platelet rich plasma), czyli koncentratu pytek krwi, ktre w organizmie s rdem rnych sub-stancji biologicznych biorcych udzia m.in. w regeneracji tkanek.

  Proces od kuchniPRP jest definiowane jako porcja od-dzielonego/zfrakcjonowanego osocza krwi wasnej, w ktrym stenie pytek

  Proces starzenia si skry mona powstrzyma

  Elastycznai witalna skra to efekt zabiegu odnowy biologicznej skry

  z wykorzystaniem osocza bogatopytkowego. Regeneracja komrek

  dziki wykorzystaniu wasnej krwi Pacjenta to proces dugotrway,

  ale o udowodnionej skutecznoci.

  jest wysze ni przecitne. Pobrana w jaowy sposb krew zostaje umiesz-czona w specjalnej wirwce. Proces wi-rowania trwa od kilku do kilkunastu minut w zalenoci od rodzaju zesta-wu do otrzymywania osocza bogato-pytkowego. Po odwirowaniu, nieza-lenie od rodzaju zestawu, uzyskuje si trzy warstwy pynowe. Pierwsza warstwa od dou to oddzielone ery-trocyty, druga to koncentrat PRP, na samej grze znajduje si osocze ubo-gopytkowe. Frakcj bogatopytkow, ewentualnie dodatkowo ubogopytko-w, pobiera si do osobnej strzykawki i po dodaniu aktywatora pytek poda-je Pacjentowi w formie mezoterapii. Caa kaskada reakcji sprzyjajcych na-prawie tkanek rozpoczyna si po wstrzykniciu uzyskanego osocza do tkanek i zainicjowaniu procesu degra-nulacji pytek. Efekt biostymulujcy, jaki PRP wywouje w tkankach, pole-ga na aktywacji rnych typw kom-rek przez tzw. czynniki wzrostu za-warte w pytkach, ktre stymuluj namnaanie i rnicowanie komrek naskrka, angiogenez, produkcj ko-lagenu i kwasu hialuronowego czy r-

  nicowanie fibroblastw. Wczeniej taka metoda bya z powodzeniem wy-korzystywana w takich procedurach medycznych, jak: operacje kostne, cigien i przyzbia, przyspieszenie procesu gojenia si ran, w leczeniu owrzodze stopy cukrzycowej, po chirurgicznym liftingu twarzy, po zabiegach blefaroplastyki lub po prze-szczepie tkanki tuszczowej. PRP stosuje si rwnie w przypadku wy-padania wosw i ysienia, take te-go o podou androgenowym i me-nopauzalnym, w leczeniu chorb skry: egzemy, atrofii skry bd hi-perpigmentacji, leczeniu blizn po-trdzikowych.

  Poczekaj na efektyPRP ma udowodnion skuteczno w zakresie poprawy jakoci skry i spy-cania zmarszczek, naley jednak mie wiadomo, e efekty nie s spekta-kularne ani natychmiastowe poja-wiaj si dopiero kilka tygodni po za-biegu, ale utrzymuj si duej. Dla uzyskania dobrego efektu terapeutycz-nego procedura ta wymaga powtrze. Mona j czy z innymi zabiegami

  z zakresu medycyny estetycznej, jak i kosmetologicznymi, np. laserami, peelingami. Przeciwwskazaniem do zabiegu s: cia, laktacja, okres za-ostrzenia chorb zakanych, zesp wtrobowo-nerkowy, leczenie rodka-mi immunosupresyjnymi, ostre zaka-enia wirusowe (HCV, HBs, HIV), choroby ukadowe, np. sklerodermia, alergia na nukleotydy, choroby uka-dowe krwi: biaaczka, trombocytope-nia, take sepsa, przewleke choroby wtroby, terapia antykoagulantami, za-burzenia krzepliwoci. Wedug wielu lekarzy zabieg z zastosowaniem PRP jest jednym z najlepiej rozpoznanych wrd stosowanych w medycynie anti-aging. PRP oprcz wymienionych waciwoci biostymulujcych jest tak-e biokompatybilne, hemostatyczne, redukujce bl. Metoda ta jest natural-na, nie niesie ze sob ryzyka objaww ubocznych, co jest istotne w czasach, kiedy wielu Pacjentw ma skonno do alergii. Naley zwrci uwag, e poszczeglne osoby mog wymaga odmiennego stenia pytek krwi do osignicia porwnywalnych efektw terapeutycznych.

  1 2 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  P O R A D N I K

 • N A S Z E K S P E RTlek. med. Roman Jasiski, endokrynolog, LUX MED Warszawa

  Witamina yciaKiedy podawano j dzieciom, by nie miay krzywicy, i starszym kobietom

  dla ochrony przed osteoporoz. Obecnie wiadomo, e zmniejsza ryzyko

  zachorowania na wiele innych, w tym bardzo powanych, chorb.

  O dobroczynnym dziaaniu witaminy D, bo o niej mowa, rozmawiamy

  z endokrynologiem Romanem Jasiskim.

  Polakom grozi jej niedobr?W naszym kraju w okresie od maja do wrzenia wystarczy przebywa codziennie p godziny na socu, aby wyprodukowa odpowiednio du-o witaminy D. Trzeba tylko pami-ta, aby nie smarowa skry krema-mi ze zbyt wysokimi filtrami, bo one

  skutecznie blokuj jej produkcj. Na-ley te mie na uwadze, e ekspo-zycja na soce w zanieczyszczonym miecie moe nie by skuteczna. Naj-wikszy problem pojawia si jednak w okresie jesienno-zimowym. Ww-czas nie mamy szansy na zapanie odpowiedniej dawki promieni so-necznych. Dlatego w tym czasie na-ley wprowadzi suplementacj. Do-dam jeszcze, e osoby, ktre pracuj w biurach i rzadko przebywaj na socu, powinny yka witamin D

  w zasadzie przez cay rok, chocia w okresie letnim warto wczeniej sprawdzi jej poziom w organizmie.

  To jedyna metoda na uzupenienie brakw?Niestety witamina D w naturalny sposb powstaje w zasadzie tylko pod

  wpywem soca. Wystpuje co praw-da take w misie sonowodnych, dziko yjcych ryb, ale trzeba by je spoywa codziennie w do duych ilociach. Dlatego naley wspoma-ga si syntetycznie wytworzonymi produktami. Mamy do wyboru kap-suki, tabletki i krople. Witamina w formie tabletki jest skuteczniejsza, ale i drosza, ponadto mona j ku-pi tylko na recept. Najtasze s krople, ale najbardziej uciliwe w aplikacji. Dorosy czowiek powi-

  nien zaywa 10002000 jednostek dziennie.

  A co, gdy przedawkujemy?Zatrucie witamin D jest praktycz-nie niemoliwe. Nawet jeli przyj-miemy jej wicej, ni potrzebujemy, organizm j po prostu wydali. Trze-ba by przyj naprawd due iloci tej substancji, sigajce kilkuset ty-sicy jednostek, i to podanych do-miniowo. Takie przypadki zdarza-y si w latach 50. przy leczeniu krzywicy u dzieci. Terapia polega- a na aplikacji bardzo duych da- wek, a towarzyszyy jej dziaania nie-podane, takie jak zaburzenia

  przewodu pokarmowego czy demineralizacja koci.

  Przy normalnej su-plementacji nic nam nie grozi.

  Jak rozpozna, e brakuje nam witaminy D?Niestety niedobr tej substancji nie daje adnych widocznych objaww, moemy to sprawdzi wycznie po-przez badanie krwi. Warto jednak podkreli, e co najmniej 70% Po-lakw ma zbyt niski poziom wi- taminy D, wic cakiem prawdo- podobne, e jej potrzebujemy. Warto wprowadzi suplementacj, biorc pod uwag dugofalowe ko-rzyci i brak skutkw ubocznych. Bezwzgldnie powinny j zaywa kobiety planujce ci, osoby, ktre narzekaj na zdrowie, oraz starsze panie. Take dzieci jej po-trzebuj, ale przed wczeniem su-plementacji trzeba oznaczy jej ak-tualny poziom. Po zapoznaniu si z wynikami lekarz indywidualnie dobierze odpowiedni dawk. Te-rapia powinna odbywa si pod kon-trol specjalisty.

  Po co nam witamina D? Dziaa wzmacniajco na koci i ha-muje ich demineralizacj, ale to wiadomo od dawna. Zota era tej sub-stancji rozpocza si jednak kilka-nacie lat temu. Wwczas zauwao-no, e ma ogromny wpyw na cae nasze zdrowie. Sama nie buduje ko-mrek ani nie dostarcza im energii, ale dziaa podobnie jak hormo-ny, czyli reguluje waciwe funk-cjonowanie wielu procesw w naszym ciele. Witamina D zwiksza odporno, a take si- i napicie mini obwodo-wych. Zaobserwowa-no te, e u osb, u ktrych jej poziom jest poniej normy, znacznie wzrasta ryzyko zachorowania midzy innymi na choroby serca, nowotwory, cukrzyc, otyo. Kadego roku dowiadujemy si o jej kolejnych, znakomi-tych waciwociach. Dwa lata temu udowod-niono, e zwiksza podno u kobiet, a cakiem niedawno ustalono te, e polepsza ja-ko plemnikw. Takich odkry bdzie wicej.

  Jak udao si doj do takich wnioskw?Witamina D powstaje w skrze pod wpywem soca. Naukowcy zauwa-yli, e w krajach, gdzie promieni so-necznych jest pod dostatkiem, ludzie nie maj problemw z jej niedoborem i choruj rzadziej w porwnaniu z po-pulacjami, ktre zamieszkuj mniej soneczne rejony wiata. Kluczowe jest wic, aby nie doprowadzi do de-ficytu tej witaminy w organizmie, bo wwczas jestemy duo bardziej po-datni na zachorowanie.

  2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 1 3

  P O R A D N I K

 • R A D A N A U K O WA

  1 4 b l i s k o z d r o w i a 2 / 2 0 1 5

  N A S Z E K S P E RTWacaw Droszcz, emerytowany profesor WUM, czonek Rady Naukowej LUX MED

  Czym waciwie jest astma?To zesp chorb objawiajcych si napadami dusznoci ze wistami, ktre pojawiaj si w stanie spoczynku, szczeglnie w nocy. Mamy rne rodzaje tego schorzenia, w zaleno- ci od przyczyny wystpowania. Astma moe by wynikiem alergii, infek- cji, stosowania niesteroidowych le- kw przeciwzapalnych, a take mie podoe wysikowe.

  Od kiedy ta choroba towarzyszy ludzkoci?Trudno to jednoznacznie stwierdzi, gdy w przeszoci astm nazywano niemal kady problem oddechowy, w tym np. grulic i rozedm puc. Waciwe statystyki odpowiednio zdiagnozowanych zaczto prowadzi w I poowie XX wieku. Od tego czasu liczba osb zmagajcych si z t chorob ronie. Na przykad w USA

  We lek i zapomnij o chorobie

  Dawno miny ju czasy,

  kiedy astmatycy musieli

  rezygnowa

  z normalnego ycia

  i walczy o kady

  oddech. Dzi, przy

  waciwie prowadzonym

  leczeniu wikszo

  chorych moe

  funkcjonowa jak osoby

  zdrowe, nie wyczajc

  nawet intensywnej

  aktywnoci fizycznej.

  W przyszoci moe

  by jeszcze lepiej.

  Rozmawiamy na ten

  temat ze specjalist

  chorb puc, profesorem

  Wacawem Droszczem.

  w 1985 roku byo 6,8 mln chorych, a 15 lat pniej ju 14 mln. W Polsce w 1998 roku mielimy 1,9 mln astma-tykw, a w 2008 roku ju 3,5 mln chorych. W cigu najbliszych 50 lat ich liczba moe si podwoi.

  Czemu nie udaje si opanowa tej epidemii?Duy wpyw na rozwj tej choroby ma rodowisko, w ktrym funkcjonu-jemy. yjemy coraz dalej od natury, jestemy bardziej wraliwi na rne alergeny, oddychamy zatrutym powie-trzem. Nie bez powodu okoo poowa przypadkw astmy jest powodowana przez alergie.

  Przegrywamy walk z t chorob?Jeli wemiemy pod uwag liczb chorych, to nie mamy si czym chwa-li. Z drugiej strony nastpi ogromny postp w terapii astmy. Kiedy Pacjen-tw leczono opium, morfin i heroin, z czasem zaczto stosowa leki rolin-ne, ale nie byy skuteczne. Wiedziano te, e stan chorych poprawia si podczas wysokiej gorczki, w czasie hipoglikemii oraz taczki. Nie po-trafiono jednak wyjani, dlaczego tak jest. Dopiero w latach 50. XX wieku odkryto, e w czasie tych schorze wyrzucane s z nadnerczy kortykoste-roidy, ktre potrafi radzi sobie z astm.

  Po jakim czasie nauczono si je sztucznie wytwarza i podawa astma-tykom. Byy to jednak sterydy doustne, ktre miay wiele dziaa niepodanych. Pomagay opanowa napady duszno-ci, ale powodoway jednoczenie grulic, nadcinienie, osteoporoz, wrzody, a nawet zam. Waciwy przeom nastpi w 1972 roku, kiedy to zastosowano sterydy podawane wziew-nie. Dziki takiemu sposobowi aplika-cji sterydy nie daj skutkw ubocznych, bo lek rozchodzi si w ukadzie odde-chowym. Do dzi s one gwn, bardzo skuteczn broni w walce z t chorob. Astma przestaa by straszna.

  Jak bardzo moemy obecnie pomc astmatykom?Co prawda jest to choroba na cae ycie, ale dziki wdroeniu waciwej terapii da si j opanowa, a nawet doprowadzi do okresw bezobjawo-wych i zahamowa jej dalszy rozwj. Trzeba jednak na stae przyjmowa leki, wyjtkiem s osoby z tzw. astm epizodyczn, ktre aplikuj sobie leki krtko dziaajce, w momencie wyst-pienia dusznoci. Dziki dostpnoci bardzo skutecznych lekw udao si znacznie zmniejszy liczb cikich przypadkw astmy, np. w Polsce to tylko 510% wszystkich chorych. Przy dobrze poprowadzonym leczeniu

  chory moe normalnie y, a nawet wyczynowo uprawia sport. Znamy wiele przypadkw sportowcw ast-matykw, ktrzy osigali wielkie sukcesy, ze zdobyciem zota olimpij-skiego wcznie. Kiedy to byo nie do pomylenia.

  Czy w leczeniu astmy mona ocze-kiwa dalszych przeomw?Na pewno jest szansa na dalsze ulep-szanie sterydw. Obecnie przewlekle chorzy musz zazwyczaj bra leki raz dziennie by moe dojdziemy do momentu, kiedy wystarczy jedna aplikacja w tygodniu. Szansa jest dua, zwaywszy, e w przeszoci medyka-menty dziaay okoo trzech godzin.

  Co Pan radzi Pacjentom, ktrzy cier-pi na dusznoci?Przede wszystkim nie panikowa. To choroba przewleka, ale mona z ni normalnie y. Wane, aby zgosi si do lekarza jak najwczeniej i jak naj-szybciej zacz przyjmowa leki. Nie mona te odstawia lekw, nawet gdy ju dawno nie wystpiy ataki dusz-noci. W takich przypadkach zasadne bywa zmniejszenie dawki, ale decyzj zawsze podejmuje lekarz. Naley pamita, e dobre samopoczucie gwarantuj leki i to one utrzymuj astm w bezpiecznych ryzach.

 • 2 / 2 0 1 5 b l i s k o z d r o w i a 1 5

  yj tak, aby lady twych stp byy drogowska-zem dla in-

  nych tak wanie ya doktor Joanna Perkowicz. Bya przede wszystkim lekarzem, dbaa o zdrowie i bezpieczestwo Pacjentw oraz tworzya standardy medyczne. Budowaa fundamenty dla rozwo-ju prywatnej opieki ambulatoryjnej i szpitalnej, bezpiecznej i przyja-znej dla Pacjentw. Od pocztku opiekowaa si Rad Naukow, moc-

  Lekarz przez due L

  Widziaa wicejDoktor Joanna Perkowicz nigdy si nie poddawaa, widziaa wicej i da-lej ni inni. Bezporednia, szczera, pena pomysw i energii, jeli wierzya w swoje racje, to walczya bezkompromisowo. Bya stanow- cza i konkretna, a przy tym niezwy-kle empatyczna, otwarta, zawsze chtna do pomocy. Wiele wy- magaa od siebie i innych, a jeli si czego podja, zawsze dopro-wadzaa to do koca. Pomimo choroby, ktrej si nie podda- waa, stale stawiaa sobie nowe cele i wyzwania, realizujc je zoddaniem i zaangaowaniem. Zmieniaa wiat.

  Dystans do yciaCenia ludzi, ich odmienno

  i rnorodno, kadego traktowaa indywidu-

  alnie. czya w sobie wszystkie ywioy, niczym ogie rozpalaa w innych

  Joanno, za wczenie, zawsze za wczenie, nigdy nie w por Najwyraniej po drugiej stronie ycia potrzebny by czowiek, ktry uzdrowi, pocie-szy, wyjani, rozbawi zbkane du-sze. W Twoim pokoju zawsze mo-na byo spotka czowieka praw-dziwego czowieka, ktry nie tylko zna ycie, ale je rozumia. Pod kadym paszczem: lekarskim fartu-chem, eleganck garsonk Doradcy Zarzdu, kolorow sukni skarbnicy artw i anegdot niezalenie od sytuacji by ten sam czowiek. Otwarty kad komrk skry, oka, ucha na problemy drugiego czo- wieka oraz organizacji, tworzonej przez ludzi i wypenianej przez nich treci, gdzie cz Twojej duszy pozostanie na zawsze...

  Grzegorz

  Lekarz, doradca, symbol LUX MED, silna, pena pasji i energii kobieta

  tak zapamitamy dr n. med. Joann Perkowicz-Szulczyk. Marzya o tym,

  by po zakoczeniu pracy zawodowej hodowa marchewki. Nie zdya,

  przegraa z cik chorob.

  C U R R I C U L U M V I TA E

  Z Grup LUX MED zwi-zana bya od 1995 roku, naj-pierw jako Kierownik Ambu-latorium, nastpnie Dyrektor ds. Medycznych, a od 2008 roku jako Doradca Prezesa ds.Bezpieczestwa Pacjenta i Szpitalnictwa. Z wyksztacenia lekarz, po ukoczeniu studiw praco- waa w Klinice Endokrynolo-gii Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w Warszawie. W 1977 roku bya te Zastp-c Kierownika Stoecznej Konsultacyjnej Poradni En-dokrynologicznej. W 1982 roku obronia prac doktorsk i zaja si organi-zacj dydaktyki w Klinice Kardiologii CMKP. W latach 19861988 by- a adiunktem w Klinice Nad- cinienia Ttniczego Akade- mii Medycznej w Warszawie. Nastpnie pracowaa jako Kierownik Przychodni Kardio-logicznej w Szpitalu Grochow-skim w Warszawie. Jednocze-nie bya sekretarzem redakcji pisma Kardiologia Polska. W 2010 roku skoczya studia z prawa medycznego.

  dr n. med. Joanna Perkowicz--Szulczyk

  Prezes Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz z dr Joann Perkowicz.

  To, o co walczya i

  jaka bya,

  zawsze w nas zosta

  nie, pomoe

  budowa dalej LU

  X MED,

  w ktrym najwan

  iejsze s

  dobro i bezpiecze

  stwo Pacjenta.

  Obiecuj, e bd

  staa na ich

  stray.

  Anna

  kotami i natur. Pracowaa do koca. Cieszya si kadym dniem i kad chwil.

  Szpital nie powstaby bez Joanny. Bya jego motorem. Daa namwiar,energi i wsparcie w chwilach zwtpienia. Dzisiaj pozostaje przyrzec jedno: Szpital bdzie trwa dalej dziki Tobie, Kochana Pani Doktor.

  Przyjaciele ze Szpitala

  Kierujca si najwyszym standard

  em etyki i wiedz medyczn,

  zawsze pena ludzkiej mdroci i r

  zetelnoci. Bez owijania

  w bawen stawiaa100-proc. diagn

  oz i najlepsz terapi

  takebiznesow, bya mentorem i

  wychowawc wielupokole

  medycznych, dawaa przykad, co t

  o znaczybynaprawd

  Doktorem. Z wielkim alem egna

  m doktorJoann,wiedzc,

  eJej duch w nas nadal pozostanie

  jako wzr i inspiracja na lata.

  Piotr

  rne emocje, przy tym wszystkim bardzo mocno stpaa po ziemi. Bya tak barwn postaci jak jej stroje, ktre rozweselay codzienno. Potrafia mia si z siebie, nie miaa kompleksw, ale wiele dy-stansu do ycia i do siebie samej. Prywatnie speniaa si w roli babci, cenia dobr kuchni, klasyczn literatur rosyjsk, kryminay i powieci. Uwielbiaa zwiedza i jedzi na nartach, otaczaa si

  no angaowaa si w projekty i roz-wj Grupy LUXMED oraz budo-wanie jakoci medycznej w caej Bupa. W ostatnim czasie wsptwo-rzya projekt edukacyjny czujnoci onkologicznej dla lekarzy, pielgnia-rek i Pacjentw Onkonawigator. Od podstaw stworzya pierwszy Szpital Grupy LUX MED na Puawskiej. Kwartal-nik, ktry trzymaj Pa-stwo w rku, rwnie powstawa przy Jej po-mocy.

  N A S I S P E C J A L I C I