of 28/28
BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN … · Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ÇED Ġnceleme

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN … · Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir...

 • BÖLÜM 9

  PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  i

  ĠÇĠNDEKĠLER

  Sayfa No

  ĠÇĠNDEKĠLER ..................................................................................................................... i

  TABLOLAR ........................................................................................................................ ii

  ġEKĠLLER ......................................................................................................................... ii

  KISALTMALAR ................................................................................................................. iii

  9. PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDIRILMESI ................... 9-1

  9.1. Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler ......................................................................................................................... 9-1

  9.2. Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti ............... 9-4

  9.3. Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu ĠĢlerin Yapılacağı ................. 9-6

  9.4. Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu ................................................. 9-10

  9.5. KamulaĢtırma ......................................................................................................... 9-22

  9.6. Proje Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrası) ....................................................... 9-22

  9.7. Diğer Hususlar ....................................................................................................... 9-23

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  ii

  TABLOLAR

  Sayfa No

  Tablo 9.1-1. TANAP Proje Güzergâhı Ormanlık Alan Bilgileri ......................................... 9-2

  Tablo 9.2-1. Proje Kapsamında Yer Alan Yer Üstü Tesislerinin Kurulacağı ve Kalıcı Olarak Etkilenecek Araziler ve Özellikleri ................................................................................... 9-5

  Tablo 9.3-1. Proje Kapsamında ĠnĢaat AĢamasında Geçici Olarak Etkilenebilecek Alanlar ve Özellikleri ................................................................................................................... 9-6

  Tablo 9.4-1. TANAP Proje Güzergâhı Arkeolojik Alanlar Özet Bilgi Tablosu ................. 9-11

  Tablo 9.7-1. Proje Güzergâhının Geçtiği Çevre Düzeni Planlama Bölgeleri .................. 9-23

  ġEKĠLLER

  Sayfa No

  ġekil 9.4-1. Divanlı Köyü’nde 1. Derece Doğal Sit Alanı ve TANAP Boru Hattının 887-891 KP’leri Uydu Görüntüsü ........................................................................................ 9-18

  ġekil 9.4-3. Anıt Ağaçlar ve TANAP Boru Hattının 1436-1438 KP’leri Uydu Görüntüsü 9-19

  ġekil 9.4-4. Hoyrat Gölü ve TANAP Boru Hattının 1668-1673 KP’leri Uydu Görüntüsü 9-20

  ġekil 9.4-5. Kavak ve TANAP Boru Hattının 1731-1737 KP’leri Uydu Görüntüsü ......... 9-21

  ġekil 9.4-6. Kızılcaterzi Köyü 1. Derece Doğal Sit Alanı ve TANAP Boru Hattının 1726-1730 KP’leri Uydu Görüntüsü................................................................................ 9-22

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  iii

  KISALTMALAR

  CST Kompresör Ġstasyonu

  ÇDP Çevre Düzeni Planı

  ÇED Çevre Etki Değerlendirme

  FMS Ölçüm Ġstasyonu

  KP Kilometre Noktası

  KVKBKM Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri

  OFF ÇıkıĢ Ġstasyonu

  PST Pig Ġstasyonu

  TANAP Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı

  TVK Tabiat Varlıkları Koruma

  YÜT Yer Üstü Tesisleri

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-1

  9. PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDIRILMESI

  9.1. Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler

  Mevcut durum tespiti çalıĢmalarında dikkate alınan önemli çevresel kısıtlardan biri de ormanlık alanlar olup, TANAP güzergâhı üzerinde bulunan ormanlık alanlar tespit edilmiĢtir Proje alanlarının iĢaretlendiği 1:25.000 ölçekli Topoğrafik Harita ve Orman Genel Müdürlüğü’nden temin edilen 1:25.000 ölçekli Mesçere Haritaları Rapor ekinde sunulmuĢtur (Bkz. Ek 1.3).

  TANAP proje güzergâh koridorunda bulunan ağaç sayısı ve türlerinin belirlenebilmesi amacıyla Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, ÇED “Ġnceleme Değerlendirme Formu” talep edilmiĢtir. AĢağıda güzergâhta yer alan ilgili Orman Bölge Müdürlükleri verilmiĢtir:

  Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

  Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

  Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

  Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

  Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

  EskiĢehir Orman Bölge Müdürlüğü

  Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

  Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

  Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

  ÇED Ġnceleme Değerlendirme Formları ve Orman Bölge Müdürlüklerinin görüĢleri ekte verilmiĢtir (Bkz. Ek 4.3.).

  TANAP doğalgaz boru hattı güzergâhı inĢaat koridorunun 36 m geniĢlikte olması planlanmaktadır. Ancak, Ġnceleme ve Değerlendirme Formları için baĢvuruda bulunulduğu tarihte, boru hattı ekseni etrafına 24 m ve 12 m olarak inĢaat koridoru yerleĢimi netleĢmediğinden, Orman Genel Müdürlüğü’ne boru hattı ekseni ve 500 m ÇED Ġnceleme koridoru gönderilmiĢtir. Orman alanları için izin alma döneminde, Orman Bölge Müdürlükleri’ne 30 m’lik inĢaat koridoru gönderilecektir. Orman amenajman planları ve mesçere haritaları göz önüne alınarak yapılan çalıĢmanın sonuçları ve orman ağaç türleri ve kapladıkları alanlar hakkında bilgiler Tablo 9.1-1’de sunulmuĢtur.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-2

  Tablo 9.1-1. TANAP Proje Güzergâhı Ormanlık Alan Bilgileri

  Bölge Müdürlüğü

  ĠĢletme Müdürlüğü

  ĠĢletme ġefliği Mesçere Tipi Orman Sayılan Alan (ha)

  Trabzon GümüĢhane, Bayburt

  Bayburt, Kelkit, ġiran

  Z-OT, Z-1, MKva3-1, Kva, Kva3, BM-1, Ma-1, Ma-2, Mkva3-2, BM-2, Ma-3, Ma3-2, OT-E, Çsbc2-1, Mab3, Çsbc/KvMab3, OT-2, Bçs-1, MÇsab3, BM-3, Ġs, OT-4, MKvab3-2, Arb-1, Ma-4, ÇsKbc-1

  1100 (500 m YÇA) 4400 (2 km ÇED Ġnceleme Koridoru)

  Ankara

  KırĢehir Çiçekdağı Ma, BM, OT, Z, Ġs 421.408.837 m2

  Kırıkkale Kırıkkale BM, OT, ÇkSDyao 127 ha

  Ankara Ankara, Bala OT-Z, Z -

  Balıkesir

  Balıkesir Susurluk, KarĢıyaka, Manyas, Gönen, Sarıköy

  MÇfa0, BDy, BDyM, Mb2, Çfb1, Çfa, Çfb3, Mbc2, Mab3, BMak, MDya3, MDyab3, Çmb3, BÇm, Çmb2, Çma, BMDya, Çmbc2, Çmbc3, BMDy0, BÇf, Çmbc1, BÇmÇf, BM, MDya, ZyÇfa, Çkb1, Mbc3, Çfab2-ÖA, OT-Z, Çfa-ÖA, ÇfZya-ÖA ve Z

  Projenin uygulama aĢamasında kesinleĢecektir

  Çanakkale Gelibolu Çzb3, Çzab3, BDy, BM, OT Projesinde belirtilmemiĢtir

  Biga Sava-Karabiga Çza, Çma, Çfa, Çza0, Çma0, BM

  491.400,00 m2

  Erzurum

  SarıkamıĢ Boyalı-SarıkamıĢ- Çamyazı

  Çsc2, Çsc3, Ag0, Ot, Çsed1, Çsed2, Çsa, Çsa0, Bçs, Çsab3, AgÇs0a

  43 Ha (tahmini)

  Kars Kars Amenajman haritası yoktur 6045,88 m2

  Erzincan Refahiye, Tercan

  Çsc1, Çsc2, Çsc3, Çsbc1, Çsbc2, Çsbc3, Çsa,BÇs, BÇsM, BÇsAr, OT, OT-Z, OT-E, Z, Ku, T

  -

  Erzurum Horasan- Erzurum Z-OT, Çy, OT-Z, Z, Ġs 0,00 m2

  Giresun K.Hisar SuĢehri

  Arab1, Arab2, Çsab1, Çsbc1, Çsbc2, Çsc1, Çsc2, Çsc3, Çsd2, ÇsMab1, ÇsKvab2, ÇsKvbc2, MÇsab1, Kvab3, BÇs, OT

  64.111.800,00 m2

  Kayseri

  Akdağmadeni Akdağmadeni

  Ġs, Z, Ot, Su, BM, Ma, ÇkSa0, Çka0, AgÇk0a, Ma3, Mab2, Mab3, AgÇsDy0a, Çsa0, ÇsDy0a, Çsa3, ÇkDya0

  2350,0 ha

  Akdağmadeni Akdağmadeni Ġs, Z, Ot, ÇBMBt, BMBt-NMBt 1144,50 ha

  Sivas Zara- Yavu Çsbc, ÇBÇs, ÇBAr, NMBt, ÇBMBt, OT

  3208,00 ha

  Sivas Zara-Hafik-Sivas- Yavu

  ÇBAr, NMBt, ÇBMBt ve OT 6,48 ha

  Yozgat Yozgat, Sorgun NMBt, BMBt, Z-OT, Z 314,66 ha

  Yozgat Yozgat, Sorgun BMBt, Z-OT, Z 6,5 ha

  Kütahya Domaniç

  Alagöz, DereçarĢamba, Domaniç, Gürgenyayla, Tunçbilek

  Alagöz: Çkcd1, Çkbc2, Çkc3, Çka0, Çkbc3, Çkcd2, BÇk-BMBt, BArBMBt, BÇk-Ar, BÇk, Z DereçarĢamba: Çkbc1, Çkbc2, Çkc3, BMBt, BMBt-1, BMBt-2, Bçk-BMBt-1, BÇk-BMBt-2, BÇk-BMBt-3, Z Domaniç: Çkbc3, Çkbc2, Çkbc3-1, Çkbc3-2, Çkbc2-3, Çkbc2-1, Çkbc1, Çkbc2, Çkbc2-2BMBt-4, BÇk-BMBt-2,3, BÇk-BMBt, BÇk-BMBt-2, BÇk-BMBt-1 Gürgenyayla: Çkbc1-1, Çkbc1-2, Çkbc1, Çkbc2, Çkbc1-1,2, BÇk-1, BÇk-2, Bçk-5, BÇk-6, BMBt, BÇk-BMBt, BMBt-1,2,3, Ot-T, Ot-T-1,2, Dp, Z Tunçbilek: Çkbc1, Çkbc2, Çkbc3, Mb3, Arbc1, Bar, BÇk-BMBt, Z

  43.096.570,00 m2

  Alagöz: 10.495.000,00 m2

  DereçarĢamba:10.607.800,00 m

  2

  Domaniç: 3.350.710,00 m2

  Gürgenyayla: 3.150.000,00 m

  2

  Tunçbilek: 15.493.060,00 m

  2

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-3

  Bölge Müdürlüğü

  ĠĢletme Müdürlüğü

  ĠĢletme ġefliği Mesçere Tipi Orman Sayılan Alan (ha)

  Bursa

  M.KemalpaĢa

  Burhandağı PaĢalar Devecikonak Turfal Sarnıç

  Ma3, Çkc1, BM, ÇZD2Y, BÇk, Çkd2, Çkc3, Çkcd2, Mbc3, Çka3, Çfa0, Mb3, BDv, Çkd1, Çkcd3, ÇkÇzbc3, Çkbc2, BAr, ÇzÇkcd2, ÇkÇzcd2, Çzb3, BDy, Mab3, Çk0a, Çkcd2, Çkb3, Mb2, Çkcd1, BÇkM, Çzcd1, OT

  2.321.816 m2

  Orhaneli

  Harmancık Büyükorhan Kınık Karıncalı

  Bilecik Dodurga

  Ġstanbul

  KeĢan KeĢan Korudağı

  Bçz, BDy, BM, BSöKv, Çza, Çzbc1, Çzc2, Çzc3, Çfab2, Çfb2, Çkbc3, ÇkÇzMb3, Çkd2, ÇkDyb3, Çkbc2, ÇmMb3, Çza0, Çza3, Çzab3, Çzb3, Çzbc3, Çzc1, Çzc2, Çzc3, Çzcd1, Çzcd2, ÇzÇkc3, ÇzÇkcd2, ÇzÇkMb3, ÇzÇkMbc3, ÇzMab2, ÇzMab3, ÇzMb3, Ma, Mcd1, Ġs, OT, ÖO, Su, Z

  2134,16 ha

  Tekirdağ ġarköy Çzb3, BMBt, Çzab3, Çzab2, Çza, Çza3, ÇzÇfa, ÇMa, ÇzÇmb1, OT, Z, Çmb2, Çza

  800,08 ha

  EskiĢehir EskiĢehir-Mihalıççık

  - Bçk-Çkc2-Çkc1-MB-OT-Çka-Z-Bar

  29.138.755,93 m2

  Proje sahasında herhangi bir orman yangınına sebep olmamak için faaliyet süresince hiçbir maddenin kontrolsüz Ģekilde yakılmasına izin verilmeyecektir. Tesislerde yangın söndürme amaçlı seyyar ekipmanlar hazır bulundurulacaktır. Yangın söndürücüler, yürürlükteki Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı’nın gerekliliklerine uygun olacak ve mevzuat uyarınca kontrolleri yapılacaktır. Ayrıca personele bu konuda eğitim verilecektir.

  Tüm önlemlere karĢın bir yangın meydana gelmesi durumunda, yangına hemen

  müdahale edilecek ve en yakındaki itfaiye birimine haber verilecektir.

  TANAP Projesi kapsamında elden çıkarılacak ağaç sayısı bu aĢamada verilememekte ancak ÇED süreci bittikten sonra izin aĢamasında hazırlanacak ağaç röleve planları kapsamında elden çıkarılacak ağaç sayısı, yeri değiĢtirilerek taĢınacak fidanlar belirlenecektir. Bu çalıĢmalar Orman Bölge Müdürlüklerinin gözetiminde yapılacaktır.

  Proje kapsamında inĢaat aĢamasında ortaya çıkacak kazı fazlası pasa, atık veya herhangi bir malzeme orman sayılan alanlara dökülmeyecektir.

  08.09.1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununun 17. Maddesinde “Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir” hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca 12.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 17/3 Ve 18 Ġnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği 4. Maddesinde “Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; yol, liman geri

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-4

  hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma ve güvenlik tesislerine; enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine; telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu gibi su tesislerine; atık su tesislerine; petrol ve doğalgaz boru hattı; alt yapı tesislerine; katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine; ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere; baraj; gölet; sokak hayvanları bakımevi; mezarlık tesislerine; sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine; futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir” hükmü yer almaktadır.

  Buna istinaden, bu alanlarda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince izin alınacaktır.

  Projede yukarıda belirtildiği gibi inĢaat koridoru 36 m’dir. Orman alanlarında ise gerek duyulması halinde inĢaat koridoru 30 m’ye daraltılacaktır. ĠnĢaat koridorunda kalan ağaçlar tekniğine uygun olarak elden çıkartılacaktır. Projenin arazi hazırlık ve inĢaat dönemi sonrası 16 m kalıcı irtifak hakkı alınacak koridor boyunca boĢaltılan alanlarda ağaç köklerinin boru hattına zarar verebilme ihtimali nedeniyle tekrar ağaçlandırma yapılmayacaktır. Sadece kökü derine gitmeyen yıllık bitkiler ekilebilecektir. Tekrar ağaçlandırma yapılamayan bölümün yangın söndürme koridoru olarak kullanılması mümkün olacaktır.

  Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek “Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı” Ek-5.9’da sunulmuĢtur.

  9.2. Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti

  Proje kapsamında elden çıkartılacak olan alanlar, blok vana istasyonları, pig istasyonları ve kompresör istasyonları gibi yerüstü tesislerinin inĢa edileceği alanlardır.

  Yer üstü tesislerinin (YÜT) kurulması nedeniyle kaybedilecek arazi miktarları ve özellikleri ekte yer alan Resmi Toprak Haritaları kullanılarak elde edilmiĢtir (Bkz. Ek 1.3). Yerüstü tesisleri nedeniyle elden çıkartılacak arazilerin miktar ve özellikleri Tablo 9.2-1’de sunulmaktadır.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-5

  Tablo 9.2-1. Proje Kapsamında Yer Alan Yer Üstü Tesislerinin Kurulacağı ve Kalıcı Olarak Etkilenecek Araziler ve Özellikleri

  Ġl Ġlçe AGI Kapladığı Toplam

  Alan, ha ġimdiki Arazi

  Kullanımı (SAK) Arazi Kullanım

  Kabiliyeti (AKK)

  Ardahan

  Posof FMS-GE 9,74

  Mera 7-Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz

  araziler

  Sulu Tarım 3- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Damal CST1 70,90

  Çayır 2- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Mera 4- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım 4- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Sivas Zara CST3 59,90

  Mera 7- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz

  araziler

  Nadaslı Kuru Tarım 4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli

  araziler

  Nadaslı Kuru Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli

  araziler

  EskiĢehir

  Seyitgazi CST5 & OFF-ES 57,00

  Nadaslı Kuru Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli

  araziler

  Nadaslı Kuru Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli

  araziler

  Nadaslı Kuru Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli

  araziler

  TepebaĢı FMS-ES 5,06 Nadaslı Kuru Tarım 2- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Balıkesir Gönen CST7 60,50

  Nadassız Kuru Tarım 2- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Nadassız Kuru Tarım 3- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Çanakkale Biga PST-AN 3,41 Fundalık 7- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz

  araziler

  Tekirdağ ġarköy PST-EU 3,31 Fundalık 3- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Çanakkale Gelibolu OFF-TR 2,08 Nadassız Kuru Tarım 4- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Edirne Ġpsala FMS-GR 18,37 Nadassız Kuru Tarım 2- Toprak iĢlemeli

  tarıma elveriĢli araziler

  Not: FMS: Ölçüm Ġstasyonu; CST: Kompresör Ġstasyonu; OFF: ÇıkıĢ Ġstasyonu; PST: Pig Ġstasyonu

  Boru hattı boyunca 16 m geniĢliğinde boru hattı koridoru için Daimi ve Müstakil Üst Hakkı; 20 m geniĢliğinde inĢaat koridoru için inĢaat süresince kullanılması üzere Geçici Ġrtifak Hakkı alınacaktır.

  TANAP Proje güzergâhında yer alan tarım alanlarında inĢaatın tamamlanmasının akabinde restorasyon ile arazi rehabilitasyonu ve eski haline getirme iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-6

  Rehabilitasyon çalıĢmaları ardından boru hattına zarar vermemek, derin köklü bitki ve ağaç ekilmemesi koĢuluyla yeniden tarım faaliyetleri gerçekleĢtirecektir.

  Boru hattı boyunca herhangi bir bakım/onarım çalıĢması yapılması durumunda, söz konusu arazi üzerine ekilmiĢ ürünleri kaybetme riski söz konusudur. Söz konusu kayıplar için gerekli ürün bedelleri ürün değerleri dikkate alınarak ödenecektir.

  Proje kapsamında yer alan kamp sahaları ve boru stok sahalarında çalıĢmalar inĢaat süresince devam edecek olup, inĢaat sonrasında bu sahalar eski haline getirilecek ve zirai faaliyetlere devam edilebilecektir.

  Proje kapsamında uygulanacak “Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı” Ek 5.9’da sunulmuĢtur.

  9.3. Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu ĠĢlerin Yapılacağı

  TANAP Proje güzergâhı yaklaĢık 1.800 km uzunluğunda olup, güzergâh boyunca yaklaĢık 36 m geniĢliğinde inĢaat koridorunda arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Arazi topoğrafyası ve özelliklerine bağlı olarak inĢaat koridor geniĢliğinde değiĢiklik olması muhtemeledir. Örneğin güzergâhın eğimli kısımlarında veya inĢaat faaliyetlerinin zorlaĢtığı topoğrafyalarda daha geniĢ bir koridor kullanılacaktır. Hassas alanlarda (ekolojik, arkeolojik, orman vb.) ise daraltılmıĢ bir koridorda çalıĢılacaktır. Bu kapsamda;

  1.800.000 m x 30 m = 54.000.000 m2 = 5.400 ha’lık alanda bitki örtüsü etkilenecektir. (yaklaĢık hesaplama)

  TANAP Proje güzergâhı 500 m ÇalıĢma Koridoru baz alındığında, yaklaĢık %3,96’sı fundalık-mera alanlarından; %89,67’si tarım, mera-çayır ve bağ-bahçelik alanlardan; %5,1’i orman alanlarından; %0,01’i sazlık bataklık alanlardan oluĢmaktadır.

  Proje güzergâhı arazi özelliklerine ait detaylı bilgiler Bölüm 7.3.1.2’de verilmiĢtir.

  Proje kapsamında yer alan kamp sahaları ve boru stok sahalarında çalıĢmalar inĢaat süresince devam edecek olup, inĢaat sonrasında bu sahalarda eski haline getirilecektir. Proje kapsamında sadece inĢaat aĢamasında geçici olarak etkilenecek arazi özellikleri ve kapladığı alanlar aĢağıda Tablo 9.3-1’de verilmiĢtir. Boru stok sahaları ve inĢaat alanlarındaki bitki türleri Bölüm 7.3.2.3’te verilmiĢtir. Projenin “Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı” Ek 5.9’da verilmiĢtir.

  Tablo 9.3-1. Proje Kapsamında ĠnĢaat AĢamasında Geçici Olarak Etkilenebilecek Alanlar ve Özellikleri

  Ġl Ġlçe Yer Üstü Yapısı KP

  Kapladığı Toplam

  Alan, ha

  ġimdiki Arazi Kullanımı

  (SAK)

  Arazi Kullanım Kabiliyeti

  (AKK)

  Ardahan

  Posof

  Boru Stok Sahası -1 5,40 4,7 Nadaslı Kuru

  Tarım 3-Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Geçici Kamp Sahası-1 5,50 8,64 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Merkez

  Geçici Kamp Sahası -1 75,00 24,48

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası -1 75,00 20,1 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Kars Selim Ana Kamp Sahası-1 154,00 22,61

  Nadaslı Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 2- Toprak iĢlemeli tarıma

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-7

  Ġl Ġlçe Yer Üstü Yapısı KP

  Kapladığı Toplam

  Alan, ha

  ġimdiki Arazi Kullanımı

  (SAK)

  Arazi Kullanım Kabiliyeti

  (AKK)

  elveriĢli araziler

  Erzurum

  Köprüköy

  Merkez Boru Stok Sahası Köprüköy-2

  258,10 29,23

  Sulu Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Yetersiz Sulu Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Geçici Kamp Sahası 1&2

  261,20 34,59

  Nadaslı Kuru Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Yetersiz Sulu Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Pasinler Ana Kamp Sahası-2 268,00 27,84

  Mera 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Mera 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  AĢkale

  Ana Kamp Sahası-2 352,20 16,62 Nadaslı Kuru

  Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası AĢkale Tren Yolu 2

  366,30 25,62

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Erzincan

  Otlukbeli

  Ana Kamp Sahası -3 (Alternatif)

  435,20 21,79 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-2 435,70 12,45 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Merkez Boru Stok Sahası Erzincan – 2&3

  505,00 29,34 Mera 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Tercan Ana Kamp Sahası-3 420,00 26,61

  Nadaslı Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 6- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  Sivas

  Gölova

  Boru Stok Sahası-3 575,00 7,41 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Geçici Kamp Sahası-3 575,00 8,75 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Ġmranlı Ana Kamp Sahası & Boru Stok Sahası-3

  637,00 101,87

  Sulu Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Hafik

  Geçici Kamp Sahası-3 705,70 13,93 Çayır 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Ekipman&Depo-4 711,10 10,44 Nadaslı Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Ana Kamp Sahası-4 712,00 12,59 Nadaslı Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Yıldızeli

  Geçici Kamp Sahası-4 786,80 13,13 Sulu Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Merkez Boru Stok Sahası-4

  786,20 21,54 Sulu Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Yozgat

  Saraykent

  Ana Kamp Sahası-5 895,00 23,18

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Ana Kamp Sahası-4 896,50 22,71 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-4 896,50 17,80 Nadaslı Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Yerköy Geçici Kamp Sahası-4

  (Alternatif) 979,30 10,42

  Mera 7- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  KırĢehir Çiçekdağı

  Geçici Kamp Sahası-4 986,00 46,85 Mera 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-4 985,30 90,71

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Ankara Bala Geçici Kamp Sahası-5 1100,00 19,67 Nadaslı Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-8

  Ġl Ġlçe Yer Üstü Yapısı KP

  Kapladığı Toplam

  Alan, ha

  ġimdiki Arazi Kullanımı

  (SAK)

  Arazi Kullanım Kabiliyeti

  (AKK)

  Boru Stok Sahası-5 1100,00 8,75

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  GölbaĢı

  Geçici Kamp Sahası-5 1154,40 24,30

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-5 1154,80 12,89 Nadaslı Kuru

  Tarım 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Polatlı

  Merkez Boru Stok Sahası Yenidoğan 1-5

  1190,00 11,37

  Çayır 3- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Nadassız Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Çayır 4- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Merkez Boru Stok Sahası Yenidoğan 2-5

  1190,00 17,75

  Çayır 3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadassız Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Ana Kamp Sahası-6 (Alternatif)

  1203,50 22,59

  Mera 6- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  Nadassız Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Ana Kamp Sahası-6 1199,00 20,06

  Nadaslı Kuru Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Mera 7- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  EskiĢehir

  Sivrihisar Ana Kamp Sahası & Boru Stok Sahası-5

  1252,50 49,20

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Odunpazarı

  Geçici Kamp Sahası-5 1346,50 15,31 Nadaslı Kuru

  Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-5 1346,00 9,6 Nadaslı Kuru

  Tarım 1- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Kütahya Domaniç

  Geçici Kamp Sahası -6 1449,56 22,20

  Nadaslı Kuru Tarım

  6- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-6 1449,35 9,10

  Nadaslı Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadaslı Kuru Tarım

  6- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz araziler

  Bursa MustafakemalpaĢa

  Ana Kamp Sahası-6 1560,00 46,95

  Fundalık 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Fundalık 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Yetersiz Sulu Tarım

  1- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-6 1560,00 7,57 Fundalık 4- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Balıkesir

  Bandırma Merkez Boru Stok Sahası Aksakal-6

  1603,00 29,70 Nadassız Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Gönen

  Geçici Kamp Sahası-6 1661,30 29,41

  Nadassız Kuru Tarım

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadassız Kuru Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Yetersiz Sulu Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-6 1661,00 17,19

  Yetersiz Sulu Tarım

  2- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Nadassız Kuru 2- Toprak iĢlemeli tarıma

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-9

  Ġl Ġlçe Yer Üstü Yapısı KP

  Kapladığı Toplam

  Alan, ha

  ġimdiki Arazi Kullanımı

  (SAK)

  Arazi Kullanım Kabiliyeti

  (AKK)

  Tarım elveriĢli araziler

  Tekirdağ ġarköy Pig Ġstasyonu Marmara

  Batı Kampı 1728,50 2,94 Fundalık

  3- Toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler

  Edirne KeĢan

  Geçici Kamp Sahası-7 1771,60 8,65 Nadassız Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Boru Stok Sahası-7 1772,00 16,99 Nadassız Kuru

  Tarım 2- Toprak iĢlemeli tarıma

  elveriĢli araziler

  Ancak proje kapsamındaki yer üstü tesisleri (blok vana istasyonu, pig istasyonu ve kompresör istasyonu gibi) kalıcı yapılar olup, söz konusu alanlar mevcut bitki örtüsünü kaybedecektir. Yer üstü tesisleri nedeniyle etkilenecek arazi özellikleri ve kapladığı alanlar önceki bölümde verilmiĢtir.

  Proje kapsamında faaliyetlerden etkilenecek bitki türleri ve hassas türler ile ilgili olarak arazi çalıĢmaları yapılmıĢ olup, detaylı bilgiler Bölüm 7.3.2.3’te sunulmaktadır.

  Proje çalıĢmalarından etkilenmesi muhtemel bitki türleri, türler üzerine etkiler, etkilerin kontrolü ve azaltılmasına iliĢkin tedbirler Bölüm 8.2’de detaylı olarak verilmiĢtir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-10

  9.4. Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu

  TANAP Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen mevcut durum belirleme çalıĢmaları sırasında daha öncede anlatıldığı üzere gerek literatür gerekse arazi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.

  ÇalıĢmaların arkeoloji ayağında TANAP Projesi 500 m koridoru alanlarında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince tescil edilmiĢ ve 2863 sayılı yasa ile koruma altına alınmıĢ arkeolojik alanlar ile potansiyel arkeolojik alanlar tespit edilmiĢtir. Mevcut durum belirleme çalıĢma detayları ve sonuçları Bölüm 7.3.3.8.’de ve Mevcut Durum Tespit Raporunda (Bkz. Ek 2.4) verilmiĢtir.

  Mevcut durum belirleme çalıĢmaları sırasında aĢağıdaki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri (KVKBKM)’nin sorumluluk alanlarında saha çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu müdürlüklerle gerekli iletiĢim sağlanmıĢtır.

  Erzurum KVKBKM

  Kars KVKBKM

  Ankara II KVKBKM

  Ankara I KVKBKM

  Kütahya KVKBKM

  Çanakkale KVKBKM

  Bursa KVKBKM

  Edirne KVKBKM

  EskiĢehir KVKBKM

  Sivas KVKBKM

  NevĢehir KVKBKM

  Trabzon KVKBKM

  Kayseri KVKBKM

  Her bir KVKBKM tarafından oluĢturulan kurum görüĢleri ve kararları Ek 4.3’te verilmiĢtir.

  KVKBKM’leri tarafından verilen kararlar doğrultusunda güzergâh üzerinde boru hattının güvenlik, emniyet ve proje alanı boyunca kültürel miras alanları üzerinde çevresel risklerini arttırmayacak Ģekilde mümkün olduğunca güzergâh revizyonları yapılmıĢtır.

  Güzergâh revizyonları yapılamayan lokasyonlarla ilgili olarak revizyon yapılamama sebeplerinin açıklandığı detaylı gerekçeli rapor ile birlikte KVKBKM’lerinden geçiĢ izni istenmiĢtir. Detaylı bilgiler Bölüm 7.3.3.8’de verilmiĢtir.

  TANAP Proje güzergâhı 500 m çalıĢma koridoru boyunca, detaylı arkeoloji inceleme çalıĢmalarında 161 arkeolojik alan tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın özeti aĢağıda Tablo 9.4-1’de verilmiĢtir. Saha çalıĢmalarının detayları ve sonuçları Bölüm 7.3.3.8’de ve Mevcut Durum Raporu’nda verilmiĢtir (Ek 2.4).

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-11

  Tablo 9.4-1. TANAP Proje Güzergâhı Arkeolojik Alanlar Özet Bilgi Tablosu

  Alan Adı Saha

  ÇalıĢması Verisi

  Bakanlık Verisi

  Tescil Durumu

  Ġl Ġlçe/Köy

  YaklaĢık Km.

  Aralığı (REV H

  Koridoru)

  Evet Hayır

  Ayaz Gölü x x Ardahan Posof-Sarıdarı 5+780- 6+000

  Tuya x x Ardahan Posof-Yurtbekler 13+950-14+000

  Alabalık Deresi x x Ardahan Hanak-Yünbüken 50+850-50+950

  Kirmav ġapel x x Ardahan Hanak- Çayağzı 58+470-58+540

  Kirmav Düz YerleĢim x x Ardahan Hanak- Çayağzı 58+500-58+700

  Kartalpınar x x Ardahan Merkez 71+400-71+580

  Ziyaret x x Kars Selim-Tuygun 139+500-139+590

  Ġnceçayır x x Kars Selim-Eskigazi 143+580-143+600

  Yassıca Yamaç YerleĢimi x x Kars Selim-Yassıca 145+600-145+710

  Yassıca Tepeüstü YerleĢimi

  x x Kars Selim-Yassıca 145+720-145+850

  KoĢapınar x x Kars Selim-KoĢapınar 149+750-150+250

  Kaledüzü x x Kars Selim-Kekeç 155+400-156+080

  Güllü x x Kars Selim-Katranlı 157+300-157+620

  Çatak x x Kars SarıkamıĢ-Çatak 166+290-166+440

  ġehitlik & Askeri Siperler x x Kars SarıkamıĢ 170+100-182+700

  Kurt Deresi x x Kars SarıkamıĢ 172+400-173+350

  Yazılının x x Kars SarıkamıĢ 193+200-193+450

  Deveağılı x x Erzurum Horosan-Gökce

  Mahallesi 219+180-219+380

  Tabya Tepe x x Erzurum Köprüköy/merkez

  Demirdöven Kilisesi x x Erzurum Pasinler/Demirdöven 271+300-271+680

  Askeri Beton Korugan 5 x x Erzurum Pasinler- Çöğender 289+650-289+700

  Askeri Beton Korugan 4 x x Erzurum Pasinler-Çöğender 289+920-289+950

  Askeri Beton Korugan 3 x x Erzurum Pasinler- Çöğender 290+040-290+070

  Askeri Beton Korugan 8 x x Erzurum Pasinler- Çöğender 293+600-293+630

  Askeri Beton Korugan 9 x x Erzurum Pasinler- Çöğender 293+650-293+680

  Askeri Beton Korugan 10 x x Erzurum Pasinler-Saksı 294+280- 294+300

  Askeri Beton Korugan 11 x x Erzurum Pasinler-Saksı 294+300 - 294+320

  Askeri Beton Korugan 2 x x Erzurum Pasinler-Ovaköy 294+400-294+420

  Askeri Beton Korugan 1 x x Erzurum Pasinler-Ovaköy 294+510-294+530

  Askeri Beton Korugan 6 x x Erzurum Pasinler-Ovaköy 294+580-294+600

  Askeri Beton Korugan 7 x x Erzurum Pasinler-Ovaköy 294+700-294+720

  Dolangez x x Erzurum Pasinler-Büyüktuy 298+850-300+400

  Dolangez Yolu x x Erzurum Merkez-Büyüktuy

  Köyü 299+700-300+220

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-12

  Alan Adı Saha

  ÇalıĢması Verisi

  Bakanlık Verisi

  Tescil Durumu

  Ġl Ġlçe/Köy

  YaklaĢık Km.

  Aralığı (REV H

  Koridoru)

  Evet Hayır

  Değirmentepesi Kalesi x x Erzurum Merkez-Çayırtepe

  Köyü 306+100-306+280

  Tasmasor II x x Erzurum Merkez-Çayırtepe

  Köyü 306+480-307+080

  Ögütlü (Nalbant Köprüsü Yanı) Höyük

  x x GümüĢhane Kelkit-Öğütlü Köyü 507+800-508+500

  Delimahmut Deresi x x Sivas Ġmranlı-Gökçebel

  Köyü 631+490-631+570

  Mezraa Mahallesi x x Sivas Ġmranlı-Kapımahmut 634+830-634+880

  Küçük SöğüĢger x x Sivas Hafik- Çimenyenice 697+550-697+600

  DıĢkapı (Kemis) x x Sivas Hafik-DıĢkapı

  Mahallesi

  Küçük Pilavtepe x x Sivas Hafik-Yenimahalle

  Köyü 711+250-711+300

  Büyük Pilavtepe x x Sivas Hafik 711+400-711+750

  Atçukuru Tepesi x x Sivas Hafik- Emre Köyü 720+200-720+390

  Kültepe x x Sivas Merkez- Dörteylül 737+750-738+040

  Evinüstü Sırtı x x Sivas Merkez- Töngel 763+480-763+560

  Köyözü x x Sivas Merkez-Karacaören 768+920-769+490

  Çomaklı Tepe x x Sivas Yıldızeli- Karacaören 769+750-769+810

  Yanıkarmut Tepesi x x Sivas Yıldızeli-Karacaören

  Köyü 771+050-771+120

  Argaz x x Sivas Yıldızeli-KarĢıyaka

  Mahallesi

  Arpalık 3 (Arpalık Sarnıcı) x x Yozgat Akdağmadeni -

  Belekçehan beldesi 876+550-876+810

  Arpalık 1 (Arpalık Kalesi) x x Yozgat Akdagmadeni -

  Belekçehan beldesi 876+980-877+500

  Alıçlıseki x x Yozgat Akdağmadeni -

  Ozan 883+950-884+000

  Kurupınar x x Yozgat Sorgun- Sarıhamzalı 915+060-915+260

  YazılıtaĢ x x Yozgat Sorgun - YazılıtaĢ 920+110-920+220

  Kaleycikkaya x x Yozgat Sorgun-YazılıtaĢ 920+150-920+200

  Kaleycikkaya x X Yozgat Sorgun - YazılıtaĢ 920+960-921+150

  Karadeli ÇeĢmesi (Ümmet Tepe)

  x x Yozgat Sorgun -

  Peyniryemez 924+550-924+600

  Zekeriye x x Yozgat Sorgun-Karaburun 929+050-929+080

  Yenicederesi x x Yozgat Merkez-

  Tekkeyenicesi Köyü 937+630-937+850

  Tekkeyenicesi x x Yozgat Merkez-

  Tekkeyenicesi Köyü 937+790-937+950

  Tekkeyenicesi Tümülüsü (KuĢtepesi Tümülüsü)

  x x Yozgat Merkez -

  Tekkeyenicesi Köyü 938+120-938+180

  Avgın x x Yozgat Merkez-Çalılı Köyü 940+500-940+600

  Çalılı 2 x x Yozgat Merkez-Çalılı Köyü 942+300-942+400

  Çalılı 1 x x Yozgat Merkez-Çalılı Köyü 943+280-943+350

  TaĢlıdölek x x Yozgat Merkez-Çalılı Köyü 944+140-944+500

  Çalılı 2 Tümülüsü x x Yozgat Merkez-Çalılı Köyü 944+350-944+490

  Killiarkaç x x Yozgat Merkez-Lökköy 947+550-947+700

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-13

  Alan Adı Saha

  ÇalıĢması Verisi

  Bakanlık Verisi

  Tescil Durumu

  Ġl Ġlçe/Köy

  YaklaĢık Km.

  Aralığı (REV H

  Koridoru)

  Evet Hayır

  Erkekli x x Yozgat Merkez-Erkekli 954+680-955+010

  Ziyaret Mevkii x x Yozgat Merkez-Erkekli 956+550-956+650

  Yukarıelmahacılı x x Yozgat Yerköy-

  Yukarıelmahacılı 973+960-974+080

  Yukarıelmahacılı x x Yozgat Yerköy-

  Yukarıelmahacılı 974+050-974+110

  Çatalarkaç x x Yozgat Yerköy 979+850-979+920

  Külyarma 2 x x KırĢehir Çiçekdağı-Köseli 987+650-987+680

  Külyarma 1 x x KırĢehir Çiçekdağı-Köseli 987+650-987+680

  Tuzla Köprüsü x x Yozgat Sekili 1003+380- 1003+420

  Tuztepe x x Yozgat Yerköy-Sekili 1005+350-1005+440

  Aralısarı x x Kırıkkale Keskin-BeĢler Köyü 1047+700-1048+150

  Yeniyapan x x Kırıkkale Delice-Yeniyapan

  Köyü 1059+400-1059+500

  MaĢattepe x x Kırıkkale Keskin-Gülkonak

  Köyü 1063+800-1063+850

  Roma Su Kanalı x x Kırıkkale Ġğdebeli 1075+250-1075+350

  Fatmatepesi Sırtı x x Ankara Bala-Yeniköy 1120+560-1120+590

  Gölderesi x x Ankara Bala - Yöreli Köyü 1128+480-1128+600

  Gavurkale x x Ankara Gölbasi-Mahmatlı 1133+950-1134+050

  Kırıklı x x Ankara GölbaĢı-Kırıklı Köyü 1141+700-1142+050

  Kırıklı x x Ankara GölbaĢı-

  Kırıklı 1141+830-1141+850

  Çakıllı x x Ankara Haymana - Oyaca 1154+000-1154+400

  Küllük x x Ankara Polatlı-Çanakçı

  Köyü 1205+580-1205+750

  Altınini x x EskiĢehir Günyüzü-Yazır 1230+750-1231+120

  Örenbağları x x EskiĢehir Sivrihisar-

  Hamamkarahisar 1239+300-1239+700

  Kurupınar x x EskiĢehir Sivrihisar - Nasrettin

  Hoca Köyü 1250+900-1251+150

  Seydi Çayı x x EskiĢehir Doğançayır Beldesi 1323+440-1323+550

  Zafer Tepesi x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce

  Köyü 1329+450-1329+550

  Koca Murat x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce

  Köyü 1329+750-1329+800

  Koca Murat Tepesi 2 x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce 1329+820-1329+900

  Koca Murat Tepesi 1 x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce 1329+950-1330+040

  Güllü Höyük x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce 1330+180-1331+000

  Büyükdere x x EskiĢehir Seyitgazi-Büyükdere 1332+700-1333+350

  Üçkuyu Sırtı x x EskiĢehir Aksaklı 1332+850-1333+360

  Toraman Sırtı x x EskiĢehir Seyitgazi-Aksaklı Köyü 2+500-3+000

  Kale YerleĢimi ve Tümülüsü

  x x EskiĢehir Yürük Karacaören 16+600-16+800

  Bakırcı Höyüğü x x EskiĢehir Merkez-Sevinç Köyü 23+000-23+500

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-14

  Alan Adı Saha

  ÇalıĢması Verisi

  Bakanlık Verisi

  Tescil Durumu

  Ġl Ġlçe/Köy

  YaklaĢık Km.

  Aralığı (REV H

  Koridoru)

  Evet Hayır

  ġaplı Höyük Mevki x x EskiĢehir Merkez-Sevinç Köyü 25+500

  Dudu Höyük x x EskiĢehir Merkez-Cumhuriyet

  Köyü 29+000-29+500

  Emir Çiftliği ve Çevresi x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık 1362+600-1366+800

  Emirinçiftliği Mezar Anıtı x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık 1363+500-1364+050

  Gökçekısık x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık

  Emirçiftliği Yörük Mezarlığı 1

  x x EskiĢehir Merkez-EĢenkara 1365+280-1365+370

  Kümbetakpınar x x EskiĢehir Ġnönü-

  Kümbetakpınar Köyü

  1392+880-1393+300

  HaĢhaĢlık Tepe x x EskiĢehir Ġnönü-Dereyalak

  Köyü 1400+450-1400+850

  Karcık Höyük x x EskiĢehir Ġnönü-Dereyalak 1401+750-1402+120

  Yeni Üreğil x x Bilecik Bozüyük-Yeni

  Yüreğil 1415+180-1415+230

  YeĢilçukurca x x Bilecik Bozüyük-

  YeĢilçukurca 1419+280-1419+360

  Düzağaç x x Bilecik Bozüyük-Düzağaç 1422+650-1423+100

  Selimdede Tepesi x x Kütahya Domaniç-Çukurca

  Beldesi 1432+600-1434+300

  Muratlı x x Kütahya Domaniç-Muratlı

  Köyü 1435+700-1436+350

  Ahmet Sırtı x x Kütahya Domaniç-Ilıcaksu

  Köyü 1436+400-1436+500

  Arapdede x x Kütahya Domaniç-Saruhanlar 1456+850- 1456-950

  Çayırağzı Sırtı x x Kütahya Domaniç-Soğucak 1461+700-1462+100

  Soğucak x x Kütahya Domaniç-Soğucak 1461+880-1462+050

  Nalbant x x Bursa Harmancık/Nalbant

  Köyü

  1479+200 -

  1479+650

  Üycekdede x x Bursa Harmancık-Çakmak 1488+750-1488+900

  Dereköy x x Bursa Orhaneli-Dereköy 1503+400-1503+500

  Dallıca Köyü x x Bursa Mustafa Kemal PaĢa-Dallıca

  1573+550-1573+800

  Arnavut Sırtı x x Bursa Mustafa Kemal PaĢa-TaĢköprü

  1585+750-1585+900

  Ekinlitepe Mevkii x x Balıkesir Göbel-Muradiye

  Köyü 1597+800-1598+050

  Kalebayırı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı 1617+950-1618+150

  Kalebayırı Arkeolojik Alanı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı 1618+600-1619+000

  Hamamlı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı 1619+200-1619+900

  ġevketiye x x Balıkesir Manyas-ġevketiye 1622+400-1624+750

  Bekirağa Tepesi x x Balıkesir Gönen-Bayramiç 1626+350-1626+700

  KapaklıçeĢme x x Balıkesir Gönen-Bayramiç 1628+700-1630+050

  ÇeĢmebayırı Sırtı x x Balıkesir Gönen-Asmalıdere 1631+100-1631+700

  Zillak Tepe x x Balıkesir Manyas-Ilıcak Köyü 1635+800-1636+000

  Üzümlü x x Balıkesir Gönen-Üzümlü 1636+300-1638+100

  PaĢaçiftliği x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği 1642+600-1643+100

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-15

  Alan Adı Saha

  ÇalıĢması Verisi

  Bakanlık Verisi

  Tescil Durumu

  Ġl Ġlçe/Köy

  YaklaĢık Km.

  Aralığı (REV H

  Koridoru)

  Evet Hayır

  Deveci Düzü x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği 1644+850-1645+100

  Sağnıç Sırtı x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği

  Armutlu Tepe x x Balıkesir Gönen-Ayvalıdere 1649+150-1650+500

  Cankurtaran x x Balıkesir Gönen-Ulukır 1653+180-1653+300

  Ahlatlıbaba Tepesi x x Balıkesir Gönen-

  ÇifteçeĢmeler 1657+000-1657+280

  Akyol Deresi x x Balıkesir Gönen-

  ÇifteçeĢmeler 1660+190-1660+500

  KavakTepe x x Balıkesir Gönen-

  ÇifteçeĢmeler 1660+870-1660+950

  ÇifteçeĢmeler x x Balıkesir Gönen-

  ÇifteçeĢmeler 1662+080-1662+410

  Çatalahmet Tepe x x Balıkesir Gönen-Kınalar 1662+300-1664+200

  TavĢanTepe x x Çanakkale Biga-Gerlengeç 1674+600-1674+800

  Salkımtepe x x Çanakkale Biga-Çınarköprü 1690+100-1690+200

  Aktoprak x x Çanakkale Biga-Tokatkırı 1694+100-1695+100

  Palamut Dalyan-Osmancık Göçüğü

  x x Çanakkale Biga-Kemer 1705+400-1710+300

  Kemer Mevkii x x Çanakkale Biga-Kemer 1706+800-1706+980

  Arkeolojik Alan x x Çanakkale Biga-Kemer 1706+950-1707+150

  Kavakköy x x Çanakkale Gelibolu-Kavakköy 1734+450-1734+650

  Kalealtı x x Çanakkale Gelibolu-Kalealtı 1748+700-1749+000

  Mahmutköy x x Edirne KeĢan-Mahmutköy 1760+550-1761+750

  Cevizlik x x Edirne KeĢan-Mahmutköy 1762+000-1762+200

  Ġzzetiye Köprüsü x x Edirne KeĢan-Ġzzetiye 1770+500-1770+650

  Tayyare Sırtı x x Edirne KeĢan-Siğilli 1774+750-1774+850

  Kumlu ÇeĢme x x Edirne Ġpsala-Korucu 1787+090-1787+050

  Sivritepe x x Edirne Ġpsala-Korucuköy 1787+980-1788+000

  Hıdırköy x x Edirne Ġpsala-Hıdırköy 1790+700-1791+050

  Turpçular x x Edirne Ġpsala-Turpçular 1795+100-1795+300

  Bağlı Sırtı x x Edirne Ġpsala-Saricaali

  TANAP Proje güzergâhı üzerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda, ilgili mevzuat gereği bu bölgede çalıĢmalar durdurularak en yakın Mülki Amirliğe ve Müze Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Ayrıca boru hattı güzergâhı üzerinde karĢılaĢılabilecek arkeolojik veya kültür mirasının tespitine, kurtarma kazısı ve yüzey araĢtırması çalıĢmalarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TANAP arasında protokol imzalanmıĢtır. Güzergâh değiĢikliğinin mümkün olmadığı tescilli arkeolojik alanlarda kurtarma kazısı ve yüzey araĢtırması yapılması ve boru hattı inĢaat çalıĢmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda, bu protokolün gereklilikleri yerine getirilecektir (Bkz. Ek 4.3).

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-16

  Proje kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemler kapsamında arkeolojik alanlar üzerine olabilecek etkiler ve bunlarla iliĢkili tedbirler Bölüm 8’de sunulmuĢtur. Bunun yanı sıra, boru hattı güzergâhı ve etki alanı içerisinde bulunan tüm kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerçekleĢtirilecek iĢ ve iĢlemleri anlatıldığı “Kültürel Miras Yönetim Planı” Ek 5.8’de verilmiĢtir.

  Ayrıca TANAP Projesi güzergâh belirleme çalıĢmaları sırasında kısıt yaratan alanların belirlenebilmesi için birçok kurum ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü yetki alanlarına giren özel alanlar belirlenmiĢtir. Söz konusu alanların projeden olumsuz etkilenmemesi ve doğal kaynak kaybı yaratmamak amacıyla yapılan mümkün olduğunca güzergâh değiĢikliği gerçekleĢtirilmiĢ ve Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ile görüĢülerek gerekli geçiĢ izni istenmiĢtir. Güzergâh değiĢikliği yapılamayan alanlarda ise gerekçeli rapor hazırlanarak Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ile görüĢülmüĢ ve geçiĢ izni istenmiĢtir.

  ÇED çalıĢmaları baĢlangıcında önerilen TANAP Proje güzergâhı aĢağıda belirtilen baĢka kullanımlara sahip alanlardan geçtiği tespit edilmiĢtir:

  EskiĢehir Kızılinler Termal Turizm Merkezine iliĢkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30.10.2008 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Sağlık ve Turizm Tesis Alanı+Kür Parkı+Arazi Kullanımını Devam Ettirecek Alan+Orman Alanı" plan kararı için belirlenen alanlar,

  Bursa MustafakemalpaĢa Tümbüldek Termal Turizm Merkezine iliĢkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29.12.2006 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Turizm Tesis Alanı ve Golf Turizmi Alanı" kullanım kararı için belirlenen alanlar,

  Balıkesir Manyas Kızık Termal Turizm Merkezine iliĢkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca 22.09.2008 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Turizm Tesis Alanı ve Golf Turizmi Alanı" kullanım kararı için belirlenen alanlar,

  Kars SarıkamıĢ KıĢ Sporları Turizm Merkezi,

  08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Saroz Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi".

  Bahsi geçen EskiĢehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi geçiĢi ile ilgili olarak güzergâhta Termal Turizm Merkezini olumsuz etkilemeyecek Ģekilde revizyon yapılmıĢ ve TepebaĢı Belediyesi ile Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ile görüĢülerek geçiĢ izni istenmiĢtir. TepebaĢı Belediyesi tarafından yetki ve sorumluluğun Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nde olduğu belirtilmiĢtir. Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ise TANAP Proje güzergâhının EskiĢehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi sınırları içerisinde geçiĢine uygun görüĢ vermiĢtir (Bkz. Ek 4.3.).

  Yapılan revizyonlar sonucunda güzergâh Kars SarıkamıĢ KıĢ Sporları Turizm Merkezi sınırlarından geçmediğinden Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nce güzergâhın bu bölümü uygun bulunmuĢtur (Bkz. Ek 4.3).

  Ayrıca güzergâhın Balıkesir Manyas Kızık Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında Turizm Tesis Alanı olarak belirlenen bölgenin kuzey ucundan geçecek Ģekilde revize edilen güzergâhın bölümü Genel Müdürlükçe uygun bulunmuĢ olup, inĢaat faaliyetlerine baĢlanıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi istenmiĢtir (Bkz. Ek 4.3.).

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-17

  Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nce güzergâhın Bursa MustafakemalpaĢa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi sınırlarından geçen bölümünün tekrar değerlendirilmesi istenmiĢtir. Ancak güzergâhın bu bölümünde tekrar revizyon yapılmasının teknik zorluklardan dolayı mümkün olamadığı gerekçe yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilmiĢtir. Yatırım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nce de Bursa MustafakemalpaĢa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi içerisinde yer alan “Turizm Tesis Alanı ve Golf Alanı” plan kararı getirilen alan içerisinden güzergâh koridorunun geçiĢi uygun bulunmuĢ olup, inĢaat faaliyetlerine baĢlanıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi istenmiĢtir (Bkz. Ek 4.3.).

  TANAP Proje güzergâhının Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinden geçiĢine izin verilmiĢ olup, ilgi yazı ekte yer almaktadır (Bkz. Ek 4.3).

  TANAP Projesi kapsamında proje alanlarında bulunması muhtemel tabiat varlıkları ve doğal sitlerin tespiti için proje güzergâhında bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonları ile irtibata geçilmiĢtir. Proje güzergâhının geçtiği illerin bağlı olduğu Bölge Komisyonları aĢağıda verilmiĢtir:

  Erzurum TVK Bölge Komisyonu, SarıkamıĢ Milli Parkı’ndan geçiĢ için kurum kararı ile (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt)

  Trabzon TVK Bölge Komisyonu (GümüĢhane, Giresun)

  Kayseri TVK Bölge Komisyonu (Sivas, Yozgat)

  NevĢehir TVK Bölge Komisyonu (KırĢehir)

  Ankara I TVK Bölge Komisyonu (Kırıkkale, Ankara)

  Ankara II TVK Bölge Komisyonu (Ankara)

  EskiĢehir TVK Bölge Komisyonu (EskiĢehir, Bilecik, Kütahya)

  Bursa TVK Bölge Komisyonu (Bursa)

  Balıkesir TVK Bölge Komisyonu (Balıkesir)

  Çanakkale TVK Bölge Komisyonu (Çanakkale)

  Edirne TVK Bölge Komisyonu (Edirne, Tekirdağ)

  Bölge Komisyonlarından alınan kurum görüĢleri aĢağıda özetlenmiĢtir. Bölge Komisyonlarından temin edilen kurum görüĢleri Ek-4.3’te yer almaktadır.

  Erzurum TVK Bölge Komisyonu

  Ardahan ilinde yer alan Putka Gölü Sulak Alanı ve Erzurum ilinde yer alan Erzurum Ovası Sulak Alanları ile Önerilen Doğal Sit alanı dıĢında proje güzergâhını kısıtlayacak herhangi bir doğal sit ve korunması gerekli tabiat varlığı bulunmadığı belirtilmiĢtir. TANAP Proje güzergâhı söz konusu alanların tampon bölgesinden geçmektedir. Alanlar ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm 7.3.1.7 ve Mevcut Durum Raporunda verilmiĢtir (Bkz. Ek 2.4) Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce bahsi geçen alan geçiĢleriyle ilgili olarak sakınca olmadığı bildirilmiĢtir (Bkz. Ek 4.3).

  Trabzon TVK Bölge Komisyonu

  TANAP Proje güzergâhı üzerinde yer alan GümüĢhane ve Giresun illerinde tabiat anıtı ve doğal sit bulunmadığı belirtilmiĢtir.

  Kayseri TVK Bölge Komisyonu

  Yozgat, Saraykent, Divanlı Köyünde yer alan I. Derece Doğal Sit Alanı TANAP Proje güzergâhı 2 km ÇED Ġnceleme Koridoru içerisinde kalmaktadır. Alanın eksene olan uzaklığı 650 m’dir. Bu nedenle, boru hattının bölge üzerinde etkisi olması

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-18

  beklenmemektedir. AĢağıdaki ġekil 9.4-1’de Divanlı Köyü’ndeki 1. Derece Doğal Sit Alanı ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

  ġekil 9.4-1. Divanlı Köyü’nde 1. Derece Doğal Sit Alanı ve TANAP Boru Hattının 887-891 KP’leri Uydu Görüntüsü

  NevĢehir TVK Bölge Komisyonu

  TANAP Proje güzergâhı üzerinde tabiat varlığı ve doğal sit alanı bulunmadığı belirtilmiĢtir.

  Ankara I ve Ankara II TVK Bölge Komisyonu

  Ankara ve Kırıkkale il sınırları içerisinde kalan TANAP Proje güzergâhı üzerinde doğal sit alanı ve tabiat varlığı bulunmamaktadır.

  EskiĢehir TVK Bölge Komisyonu

  Kütahya, TavĢanlı, Elmaağacı Köyü, Sekilemedüz Mevkii’nde yer alan Naldöken Mağarası (1. Derece Doğal Sit Alanı) ve Kütahya, Domaniç, Ilıcasu Köyü, Sarıkız Mevkii’nde yer alan Anıt Ağaçları TANAP proje güzergâh koridoru içerisinde yer almaktadır.

  Naldöken Mağarası TANAP proje güzergâhının 2 km ÇED Ġnceleme koridorunda bulunmaktadır. Boru hattı eksenine olan uzaklığı 860 m’dir. Bu nedenle, boru hattının bölge üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. AĢağıdaki ġekil 9.4-2’de Naldöken Mağarası ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-19

  ġekil 9.4-2. Naldöken Mağarası ve TANAP Boru Hattının 1467-1470 KP’leri Uydu Görüntüsü

  Anıt Ağaçları TANAP Proje güzergâhının 2 km ÇED Ġnceleme Koridorunda bulunmaktadır. Boru hattı eksenine olan uzaklığı 680 m’dir. Bu nedenle, boru hattının bölge üzerinde etkisi olması beklenmemektedir. AĢağıdaki ġekil 9.4-3’te Anıt Ağaçları ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

  ġekil 9.4-3. Anıt Ağaçlar ve TANAP Boru Hattının 1436-1438 KP’leri Uydu Görüntüsü

  Bursa TVK Bölge Komisyonu

  TANAP Proje güzergâhı üzerinde tabiat varlığı ve doğal sit alanı bulunmadığı belirtilmiĢtir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-20

  Balıkesir TVK Bölge Komisyonu

  TANAP Proje güzergâhı üzerinde tabiat varlığı veya doğal sit statüsü olarak tescil edilmiĢ alanlar olmayıp, kuruma ait herhangi bir plan ve proje bulunmadığı belirtilmiĢtir.

  Çanakkale TVK Bölge Komisyonu

  Çanakkale, Biga, Güvemalan Köyü’nde yer alan Hoyrat Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Çanakkale, Gelibolu, Kavak Beldesi’nde yer alan 1. Derece Doğal Sit Alanı TANAP proje güzergâh koridoru içerisinde yer almaktadır.

  Hoyrat Gölü TANAP proje güzergâhının 2 km ÇED Ġnceleme Koridorunda bulunmaktadır. Boru hattı eksenine olan uzaklığı 1.000 m’dir. AĢağıdaki ġekil 9.4-4’te Hoyrat Gölü ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

  ġekil 9.4-4. Hoyrat Gölü ve TANAP Boru Hattının 1668-1673 KP’leri Uydu Görüntüsü

  Kavak’taki 1. Derece Doğal Sit Alanları TANAP boru hattı ekseninin üzerinde bulunmakta olup, aĢağıdaki ġekil 9.4-5’te doğal sit alanları ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-21

  ġekil 9.4-5. Kavak ve TANAP Boru Hattının 1731-1737 KP’leri Uydu Görüntüsü

  TANAP boru hattının söz konusu alanlardan geçiĢi için gerekli izinler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınmıĢ olup, Ek 4.3’te sunulmuĢtur.

  Edirne TVK Bölge Komisyonu

  Edirne il sınırları içerisinde kalan TANAP Proje güzergâhı üzerinde herhangi bir doğal sit alanı bulunmadığı; Tekirdağ, ġarköy, Kızılcaterzi Köyü’nde bulunan 1 Derece Doğal Sit Alanından geçirilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiĢtir.

  Kızılcaterzi’deki 1. Derece Doğal Sit Alanı, TANAP boru hattı ekseni üzerinde bulunmakta olup, aĢağıdaki ġekil 9.4-6’da Kızılcaterzi köyündeki 1. Derece Doğal Sit Alanı Bölgesi ve boru hattı ekseni gösterilmiĢtir.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-22

  ġekil 9.4-6. Kızılcaterzi Köyü 1. Derece Doğal Sit Alanı ve TANAP Boru Hattının 1726-1730 KP’leri Uydu Görüntüsü

  TANAP boru hattının söz konusu alandan geçiĢi için gerekli izinler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı/Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınmıĢ olup, Ek 4.3’te sunulmuĢtur.

  9.5. KamulaĢtırma

  Proje koridoru boyunca aĢağıdaki izinler için arazi edinimi faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir:

  16 m’lik sabit inĢaat koridoru için daimi ve müstakil üst hakları alınacak,

  ĠnĢaat Koridoru’nun 16 m’lik Ģeridinin dıĢında kalan 20 m’lik kısım için Geçici Ġrtifak Hakkı alınacak,

  Yer üstü tesisleri, iĢaret direk yerleri, ulaĢım yolları gibi bazı proje bileĢenleri için mülkiyet hakkı alınacaktır.

  Mümkün olduğu durumlarda, kamulaĢtırma, özel toprak sahipleri ile “anlaĢma” yoluyla yapılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde, 4650 sayılı kanunla değiĢtirilmiĢ 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit GeçiĢine Dair Kanun hükümlerine uyulacaktır. Diğer bütün ilgili izinler bu aĢamada mevcut olacaktır.

  9.6. Proje Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrası)

  TANAP Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere iliĢkin;

  Orman alanları üzerinde olabilecek etkiler, ör. Proje çalıĢmaları sırasında elden çıkartılacak ağaçların türleri ve sayıları ve alınacak önlemler, Bölüm 8.2.1 ve Ek 5.9 Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı’nda detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır.

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-23

  Tarım alanları üzerinde olabilecek etkiler ve buna göre alınacak önlemler Bölüm 8.3 ve Ek 5.9 Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı’nda detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır.

  Doğal bitki türleri üzerinde olabilecek etkiler ve alınacak önlemler Bölüm 8.2 ve Ek-5.9 Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı’nda detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır.

  Proje alanındaki kültür ve tabiat varlıkları üzerinde olabilecek etkiler ve alınacak önlemler Bölüm 8.3 ve Bölüm Ek 5.8 Kültürel Miras Yönetim Planı’nda detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır.

  Ayrıca, proje kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin diğer çevresel etkiler (su kullanımı ve bertarafı, trafik, atıklar, titreĢim ve gürültü, vb.) Bölüm 8’de detaylı bir Ģekilde açıklanmaktadır.

  Kümülatif ve küresel etki analizi yapılmıĢ olup, Bölüm 10’da verilmiĢtir.

  9.7. Diğer Hususlar

  TANAP proje güzergâhı, Gürcistan-Türkiye sınırından baĢlayarak sırasıyla Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, GümüĢhane, Giresun, Sivas, Yozgat, KırĢehir, Kırıkkale, Ankara, EskiĢehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne Ġl sınırları içerisinden geçerek, Yunanistan sınırında sonlanacaktır. Güzergâhın girmekte olduğu Çevre Düzeni Planları, onay bilgileri ve ölçekleri ile il bazında aĢağıda Tablo 9.7-1’de sunulmuĢtur.

  Tablo 9.7-1. Proje Güzergâhının Geçtiği Çevre Düzeni Planlama Bölgeleri

  Ġller ÇDP Adı ÇDP Ölçek ÇDP Onay Tarihi ÇDP'nin

  Sorumlu Olduğu Kurum

  Ardahan Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP

  1:100.000 03.01.2013 Bakanlık

  Kars

  GümüĢhane Ordu-Trabzon-Rize-

  Giresun-GümüĢhane-Artvin Planlama

  Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP

  1:100.000 24.06.2011 Bakanlık

  Giresun

  Sivas Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi

  1/100.000 Ölçekli ÇDP 1:100.000 07.09.2012 Bakanlık

  Yozgat

  KırĢehir

  KırĢehir-NevĢehir-Niğde-Aksaray

  Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP

  1:100.000 16.07.2007 Bakanlık

  Kırıkkale 1/100.000 Ölçekli ÇDP 1:100.000

  03.07.2008 Ġl Özel Ġdare

  EskiĢehir 1/100.000 Ölçekli ÇDP 1:100.000

  08.05.2006 Ġl Genel Meclisi

  Bilecik 1/100.000 Ölçekli ÇDP 1:100.000

  01.08.2008 Ġl Genel Meclisi

  Bursa Bursa Ġli 2020 Yılı

  1/100.000 Ölçekli ÇDP

  1:100.000 19.01.1998 Bakanlık

  Balıkesir 1/25.000 Ölçekli ÇDP 1:25.000 25.03.2013 Ġl Özel Ġdaresi

  Çanakkale

  1/25.000 Ölçekli Karabiga ÇDP

  1:25.000 28.07.1989

  Ġl Özel Ġdaresi 1/25.000 Ölçekli Gelibolu ÇDP

  1:25.000 16.07.1996

 • TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU

  9-24

  Ġller ÇDP Adı ÇDP Ölçek ÇDP Onay Tarihi ÇDP'nin

  Sorumlu Olduğu Kurum

  1/25.000 Ölçekli Kuzey Çanakkale ÇDP

  1:25.000 28.02.1995

  Tekirdağ

  Trakya Ergene Havzası Planlama Bölgesi 1/100.000

  Ölçekli ÇDP

  1:100.000 24.08.2009 Bakanlık

  Tekirdağ Ġli 1/25.000 Ölçekli ÇDP

  1/25.000 22.08.2011 Ġl Özel Ġdaresi

  Edirne

  Trakya Ergene Havzası Planlama Bölgesi 1/100.000

  Ölçekli ÇDP

  1:100.000 24.08.2009 Bakanlık

  Edirne Ġli 1/25.000 Ölçekli ÇDP

  1:25.000 08.10.2010 Ġl Özel Ġdaresi

  Yukarıda bahsi geçen Çevre Düzeni Planları ilgili Plan Hükümlerine uyulacaktır. Çevre Düzeni Planları ilgili idarelerden temin edilmiĢ olup, ekte verilmiĢtir (Bkz. Ek 1.3). Planların onaylatılmıĢ hali ayrı bir dosya ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’na sunulmuĢtur.

  Doğalgaz boru hattı güzergâhı üzerinde yer alan Ankara, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Kütahya illerinde Çevre Düzeni Planlarının mevcut olmaması sebebi ÇDP olmayan illerde ilgili idareden görüĢ alınmıĢ ve görüĢ yazısı ekte verilmiĢtir (Bkz. Ek 4.3).

  Ayrıca, Bölüm 5’te belirtildiği üzere TANAP Proje güzergâhının belirlenmesi sırasında doğal ve fiziki kısıtların yanı sıra yerleĢim bölgeleri ile geliĢim eğilimleri de göz önüne alınmıĢtır. Güzergâh seçim süreci hakkında detaylı bilgi Bölüm 5’te verilmiĢtir.