40
Tugasan Kerja Kursus Projek Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bermula dengan satu perancangan yang berkualiti. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti memerlukan kemahiran guru untuk mengaplikasikan teori-teori pemerolehan bahasa yang boleh digunakan sebagai pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu untuk memupuk dan memperkembang potensi murid. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Bahagian A: Penghasilan Esei Pendek (20%) 1. Teori Huraian Bahasa Teori huraian bahasa ialah pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam bidang bahasa. Oleh yang demikian,kita dapat memahami teori huraian bahasa sebagai “pendapat yang memerihalkan teori dalam bahasa;”iaitu pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh tentang huraian bahasa. Teori huraian bahasa juga menjelaskan bahawa unsur- unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran.

Bmm sem4 kk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bmm sem4 kk

Tugasan Kerja Kursus Projek

Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bermula dengan satu perancangan yang

berkualiti Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti memerlukan

kemahiran guru untuk mengaplikasikan teori-teori pemerolehan bahasa yang boleh

digunakan sebagai pendekatan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran

Bahasa Melayu untuk memupuk dan memperkembang potensi murid

Bahagian A Penghasilan Esei Pendek (20)

1 Teori Huraian Bahasa

Teori huraian bahasa ialah pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam bidang

bahasa Oleh yang demikiankita dapat memahami teori huraian bahasa sebagai

ldquopendapat yang memerihalkan teori dalam bahasardquoiaitu pandangan atau pemikiran

tokoh-tokoh tentang huraian bahasa

Teori huraian bahasa juga menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang

diajarkan boleh dihurai Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang

hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar Bahan dan

prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran

a Nahu Tradisional

Teori Tradisional (Panini)

Teori Tradisional oleh Panini (ahli tokoh fonetik India) menganggap bahawa bahasa

ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat

untuk membunyikan suara Selain itu ciri nahu teori ini mementingkan bahasa tulisan

Dalam hubungan ini semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa

Yunani Di samping itu semua penutur diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan

kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan

Oleh hal demikian kajian-kajian mereka dibuat berasaskan falsafah Selain itu

bahasa juga merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii

alam Kajian orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang ada pada masa itu

contohnya penggolongan kata kerja kata sendi kata seru dan kata partikel Kajian

bahasa ini dilanjutkan oleh orang Romawi Arab dan India Orang Romawi mengkaji

bahasa Latin sarjana-sarjana Arab menjalankan kajian terhadap bahasa Arab dan

pendeta-pendeta India seperti Panini pula menghuraikan bahasa Sanskrit

b Tatabahasa Struktural

Teori ini dipelopori oleh Bloomfield Edward Sapir de Saussure dan Otto Jespersen

Mereka telah memfokuskan aspek penghuraian struktur bahasa di dalam pengkajian

mereka dimana mereka berpendapat bahawa bahasa ialah sistematis mempunyai

tatabahasa yang tersendiri hidup dan berubah Mereka juga berpendapat bahawa

perkaitan antara fonem sebagai unit tatabahasa dan unit tatabahasa dan ayat dapat

dianalisis secara konstituen terdekat Dalam kajian nahu pula mereka berpendapat

bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai ciri peraturan sistem arbitari untuk

perhubungan Mereka menumpukan kajian terhadap fonologi morfologi dan sintaksis

Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara

induktif Mereka juga berpendapat bahawa huraian bahasa tidak mementingkan makna

dan analisis dibuat secara luaran

c Tatabahasa Transformasi Generatif

Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky ini bersetuju bahawa manusia dilahirkan

dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa Penutur natif berkebolehan untuk

membentuk dan memahami pertuturan yang baharu Daripada kebolehan ini akan

terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap berdasarkan

bahasa pertama terlebih dahulu Binaan ayat biasanya mempunyai hubungan erat

antara elemen dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu Sesuatu

binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami stuktur luaran dan stuktur dalaman

Teori tradisional dan struktural mempunyai beberapa kekurangan oleh hal

demikian wujudlah teori generatif ini Generatif membawa maksud menerbitkan iaitu

bermula dengan unsur-unsur yang terhad kemudian akan bertambah dan berkembang

untuk menerbitkan unsur lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus

tertentu Manakala transformasi pula bermaksud menukar atau mengubah iaitu menulis

semula Kesimpulannya ia membawa makna menuliskan semula bentuk struktur ayat

asas atau ayat asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau

menghilangkan makna asalnya

d Teori Fungsional

Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional Teori ini berkembang pada tahun

1960- an dan 1970-an Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi

bahasa sebagai alat komunikasi Di samping itu mereka menganggap bahawa bahasa

sebagai alat pertuturan Oleh hal yang demikian dapatan mereka ini mementingkan

aspek semantik Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan

bahasa tidak boleh dinafikan Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan

emosi penutur Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara

verbal dan non-verbal Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa daripada

segi struktur tetapi memberi perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat

komunikasi Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada

bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi

2 Teori Pemerolehan Bahasa

a Teori Behavioris

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses

pengulangan bahasa Ia dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas Golongan dalam

teori ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan

melalui ganjaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa teori ini

menegaskan latihan dan latih tubi pola ( bermula daripada senang kepada yang lebih

susah ) Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan

pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran Behaviorisme Golongan ini

beranggapan bahawa Pertama bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala

bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan

bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan

Kemudiannya pembelajaran bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua

dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini bermakna guru-guru mestilah

berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan

kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis setelah murid-murid

dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa

Kedua bahasa adalah satu tabiat Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses

pembelajaran kedua Latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa turut diutamakan

Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-

pola yang senang kepada yang lebih susah

Ketiga pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang

merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki

Dalam situasi pembelajaran bahasa pujian keistemewaan pengiktirafan maklum

balas galakan dan lain-lain bertindak sebagai pengukuh Mengikut prinsip ini sesuatu

gerak balas yang betul perlu diteguhkan oleh guru dengan cara memberi pengukuhan

seperti yang disebutkan di atas

Keempat latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Hal ini merupakan

latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan Latihan dan latih

tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna Ini adalah untuk

mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosanPeneguhan boleh dilanjutkan oleh guru

melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa Dalam hal ini satu model

pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu

Latihan yang dikukuhkan -gt pembelajaran -gt perubahan tingkah laku

Kelima model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan Dalam konteks

pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

murid-murid Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip

sama dengan bahasa matlamat maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu

Keenam mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses

pembelajaran Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan

Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan ia juga

boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

rangsangan Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku Kedua adalah

dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria ketiga dengan cara

mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara

mempelbagaikan pendekatan kaedah teknik strategi dan alat-alat bantu mengajar

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif Pendekatan

induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh

terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 2: Bmm sem4 kk

Oleh hal demikian kajian-kajian mereka dibuat berasaskan falsafah Selain itu

bahasa juga merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii

alam Kajian orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang ada pada masa itu

contohnya penggolongan kata kerja kata sendi kata seru dan kata partikel Kajian

bahasa ini dilanjutkan oleh orang Romawi Arab dan India Orang Romawi mengkaji

bahasa Latin sarjana-sarjana Arab menjalankan kajian terhadap bahasa Arab dan

pendeta-pendeta India seperti Panini pula menghuraikan bahasa Sanskrit

b Tatabahasa Struktural

Teori ini dipelopori oleh Bloomfield Edward Sapir de Saussure dan Otto Jespersen

Mereka telah memfokuskan aspek penghuraian struktur bahasa di dalam pengkajian

mereka dimana mereka berpendapat bahawa bahasa ialah sistematis mempunyai

tatabahasa yang tersendiri hidup dan berubah Mereka juga berpendapat bahawa

perkaitan antara fonem sebagai unit tatabahasa dan unit tatabahasa dan ayat dapat

dianalisis secara konstituen terdekat Dalam kajian nahu pula mereka berpendapat

bahawa bahasa sebagai sistem yang mempunyai ciri peraturan sistem arbitari untuk

perhubungan Mereka menumpukan kajian terhadap fonologi morfologi dan sintaksis

Golongan struktural juga berpendapat bahawa huraian bahasa dilakukan secara

induktif Mereka juga berpendapat bahawa huraian bahasa tidak mementingkan makna

dan analisis dibuat secara luaran

c Tatabahasa Transformasi Generatif

Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky ini bersetuju bahawa manusia dilahirkan

dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa Penutur natif berkebolehan untuk

membentuk dan memahami pertuturan yang baharu Daripada kebolehan ini akan

terbentuklah rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap berdasarkan

bahasa pertama terlebih dahulu Binaan ayat biasanya mempunyai hubungan erat

antara elemen dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu Sesuatu

binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami stuktur luaran dan stuktur dalaman

Teori tradisional dan struktural mempunyai beberapa kekurangan oleh hal

demikian wujudlah teori generatif ini Generatif membawa maksud menerbitkan iaitu

bermula dengan unsur-unsur yang terhad kemudian akan bertambah dan berkembang

untuk menerbitkan unsur lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus

tertentu Manakala transformasi pula bermaksud menukar atau mengubah iaitu menulis

semula Kesimpulannya ia membawa makna menuliskan semula bentuk struktur ayat

asas atau ayat asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau

menghilangkan makna asalnya

d Teori Fungsional

Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional Teori ini berkembang pada tahun

1960- an dan 1970-an Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi

bahasa sebagai alat komunikasi Di samping itu mereka menganggap bahawa bahasa

sebagai alat pertuturan Oleh hal yang demikian dapatan mereka ini mementingkan

aspek semantik Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan

bahasa tidak boleh dinafikan Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan

emosi penutur Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara

verbal dan non-verbal Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa daripada

segi struktur tetapi memberi perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat

komunikasi Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada

bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi

2 Teori Pemerolehan Bahasa

a Teori Behavioris

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses

pengulangan bahasa Ia dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas Golongan dalam

teori ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan

melalui ganjaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa teori ini

menegaskan latihan dan latih tubi pola ( bermula daripada senang kepada yang lebih

susah ) Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan

pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran Behaviorisme Golongan ini

beranggapan bahawa Pertama bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala

bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan

bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan

Kemudiannya pembelajaran bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua

dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini bermakna guru-guru mestilah

berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan

kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis setelah murid-murid

dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa

Kedua bahasa adalah satu tabiat Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses

pembelajaran kedua Latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa turut diutamakan

Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-

pola yang senang kepada yang lebih susah

Ketiga pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang

merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki

Dalam situasi pembelajaran bahasa pujian keistemewaan pengiktirafan maklum

balas galakan dan lain-lain bertindak sebagai pengukuh Mengikut prinsip ini sesuatu

gerak balas yang betul perlu diteguhkan oleh guru dengan cara memberi pengukuhan

seperti yang disebutkan di atas

Keempat latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Hal ini merupakan

latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan Latihan dan latih

tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna Ini adalah untuk

mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosanPeneguhan boleh dilanjutkan oleh guru

melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa Dalam hal ini satu model

pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu

Latihan yang dikukuhkan -gt pembelajaran -gt perubahan tingkah laku

Kelima model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan Dalam konteks

pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

murid-murid Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip

sama dengan bahasa matlamat maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu

Keenam mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses

pembelajaran Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan

Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan ia juga

boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

rangsangan Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku Kedua adalah

dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria ketiga dengan cara

mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara

mempelbagaikan pendekatan kaedah teknik strategi dan alat-alat bantu mengajar

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif Pendekatan

induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh

terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 3: Bmm sem4 kk

bahasa pertama terlebih dahulu Binaan ayat biasanya mempunyai hubungan erat

antara elemen dan menggunakan simbol atau rumus untuk menganalisis nahu Sesuatu

binaan ayat dapat dihuraikan dengan memahami stuktur luaran dan stuktur dalaman

Teori tradisional dan struktural mempunyai beberapa kekurangan oleh hal

demikian wujudlah teori generatif ini Generatif membawa maksud menerbitkan iaitu

bermula dengan unsur-unsur yang terhad kemudian akan bertambah dan berkembang

untuk menerbitkan unsur lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus

tertentu Manakala transformasi pula bermaksud menukar atau mengubah iaitu menulis

semula Kesimpulannya ia membawa makna menuliskan semula bentuk struktur ayat

asas atau ayat asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau

menghilangkan makna asalnya

d Teori Fungsional

Halliday dan Wilkins mempelopori teori fungsional Teori ini berkembang pada tahun

1960- an dan 1970-an Penteori ini mengkaji bahasa dari segi struktur dan fungsi

bahasa sebagai alat komunikasi Di samping itu mereka menganggap bahawa bahasa

sebagai alat pertuturan Oleh hal yang demikian dapatan mereka ini mementingkan

aspek semantik Mereka bersetuju bahawa kewujudan variasi dalam penggunaan

bahasa tidak boleh dinafikan Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan

emosi penutur Golongan ini beranggapan bahawa pengukuhan bahasa adalah secara

verbal dan non-verbal Aliran dan golongan ini bukan sahaja mengkaji bahasa daripada

segi struktur tetapi memberi perhatian juga kepada fungsi bahasa sebagai alat

komunikasi Aspek yang ditekankan ialah perubahan-perubahan yang berlaku pada

bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi

2 Teori Pemerolehan Bahasa

a Teori Behavioris

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses

pengulangan bahasa Ia dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas Golongan dalam

teori ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan

melalui ganjaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa teori ini

menegaskan latihan dan latih tubi pola ( bermula daripada senang kepada yang lebih

susah ) Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan

pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran Behaviorisme Golongan ini

beranggapan bahawa Pertama bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala

bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan

bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan

Kemudiannya pembelajaran bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua

dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini bermakna guru-guru mestilah

berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan

kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis setelah murid-murid

dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa

Kedua bahasa adalah satu tabiat Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses

pembelajaran kedua Latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa turut diutamakan

Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-

pola yang senang kepada yang lebih susah

Ketiga pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang

merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki

Dalam situasi pembelajaran bahasa pujian keistemewaan pengiktirafan maklum

balas galakan dan lain-lain bertindak sebagai pengukuh Mengikut prinsip ini sesuatu

gerak balas yang betul perlu diteguhkan oleh guru dengan cara memberi pengukuhan

seperti yang disebutkan di atas

Keempat latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Hal ini merupakan

latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan Latihan dan latih

tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna Ini adalah untuk

mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosanPeneguhan boleh dilanjutkan oleh guru

melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa Dalam hal ini satu model

pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu

Latihan yang dikukuhkan -gt pembelajaran -gt perubahan tingkah laku

Kelima model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan Dalam konteks

pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

murid-murid Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip

sama dengan bahasa matlamat maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu

Keenam mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses

pembelajaran Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan

Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan ia juga

boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

rangsangan Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku Kedua adalah

dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria ketiga dengan cara

mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara

mempelbagaikan pendekatan kaedah teknik strategi dan alat-alat bantu mengajar

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif Pendekatan

induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh

terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 4: Bmm sem4 kk

a Teori Behavioris

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses

pengulangan bahasa Ia dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas Golongan dalam

teori ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan

melalui ganjaran Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa teori ini

menegaskan latihan dan latih tubi pola ( bermula daripada senang kepada yang lebih

susah ) Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran

Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan

pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran Behaviorisme Golongan ini

beranggapan bahawa Pertama bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan manakala

bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting Ahli-ahli Behaviorisme menegaskan

bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan

Kemudiannya pembelajaran bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang kedua

dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini bermakna guru-guru mestilah

berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan

kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis setelah murid-murid

dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa

Kedua bahasa adalah satu tabiat Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses

pembelajaran kedua Latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa turut diutamakan

Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulakan daripada pola-

pola yang senang kepada yang lebih susah

Ketiga pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang

merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang dikehendaki

Dalam situasi pembelajaran bahasa pujian keistemewaan pengiktirafan maklum

balas galakan dan lain-lain bertindak sebagai pengukuh Mengikut prinsip ini sesuatu

gerak balas yang betul perlu diteguhkan oleh guru dengan cara memberi pengukuhan

seperti yang disebutkan di atas

Keempat latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Hal ini merupakan

latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan Latihan dan latih

tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna Ini adalah untuk

mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosanPeneguhan boleh dilanjutkan oleh guru

melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa Dalam hal ini satu model

pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu

Latihan yang dikukuhkan -gt pembelajaran -gt perubahan tingkah laku

Kelima model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan Dalam konteks

pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

murid-murid Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip

sama dengan bahasa matlamat maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu

Keenam mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses

pembelajaran Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan

Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan ia juga

boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

rangsangan Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku Kedua adalah

dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria ketiga dengan cara

mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara

mempelbagaikan pendekatan kaedah teknik strategi dan alat-alat bantu mengajar

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif Pendekatan

induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh

terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 5: Bmm sem4 kk

Keempat latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan Hal ini merupakan

latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan Latihan dan latih

tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna Ini adalah untuk

mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosanPeneguhan boleh dilanjutkan oleh guru

melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa Dalam hal ini satu model

pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu

Latihan yang dikukuhkan -gt pembelajaran -gt perubahan tingkah laku

Kelima model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan Dalam konteks

pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Bahasa guru menjadi model yang diikuti oleh

murid-murid Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau mirip-mirip

sama dengan bahasa matlamat maka ini akan menguntungkan pelajar-pelajar itu

Keenam mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses

pembelajaran Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas

Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat diwujudkan

Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang berkesan ia juga

boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat serta motivasi

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi

rangsangan Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku Kedua adalah

dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria ketiga dengan cara

mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara

mempelbagaikan pendekatan kaedah teknik strategi dan alat-alat bantu mengajar

Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam

pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif Pendekatan

induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-contoh

terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 6: Bmm sem4 kk

1 Pelbagaikan tingkah laku

2 Pelbagaikan pengalihan saluran deria

3 Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid

4 Pelbagaikan kaedah teknik pendekatan strategi dan alat-alat bantu mengajar

5 Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum dijelaskan)

b Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar

tahun 1896-1980 iaitu Jean Piaget Menurut Abd Aziz Talib (2000) teori kognitif ini

berkait rapat dengan perkembangan mental Teori ini memandang pembelajaran

bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi Teori ini

menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa

pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran

dan penguasaan bahasa tersebut Teori ini turut menekankan pentingnya proses

pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor

dalaman dalam pembelajaran

Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner David

Ausubel dan Jean Piaget Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan

pembelajaran di bilik darjah Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian

terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran

Jean Piaget Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 7: Bmm sem4 kk

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat

perkembangan pemikiran

1)Kesedaran deria motor

Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari

sehinggalah umurnya mencecah dua tahun Dalam tahap ini kanak-kanak mampu

untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri Mereka turut

membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri

2) Pemikiran praoperasional

Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun

sehinggalah menceceah tujuh tahun Pada tahap ini penguasaan bahasa mereka

semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran

bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka

3) Pemikiran konkrit

Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun kanak-kanak ini

sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan konsep perhubungan

pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka Pada usia ini

pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang

4) Pemikiran formal

Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas Mereka menjadi lebih

matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional Ini seiring dengan kebolehan mereka

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 8: Bmm sem4 kk

untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan

mental dan kematangan akal fikiran

c Teori Mentalis

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental

Menurut golongan ini lagi seseorang itu mempunyai kecekapan (competence) iaitu

rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi (performance) yang merupakan

aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan Dalam pengajaran

dan pembelajaran bahasa aspek pemikiran pengetahuan dan makna diberikan

penekanan

Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang kaedah

atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu Walau bagaimanapun kita boleh

membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan melalui

pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa Prinsip-prinsip itu

adalah seperti berikut

Pertama pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental Melalui proses ini

pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini

dilahirkan melalui pertuturan

Kedua semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah dilahirkan

dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian Dalam pengajaran dan

pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan semula jadi untuk

berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka menganalisis

pertuturan yang mereka dengar Guru perlu menggunakan pengetahuan bahasa murid-

murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-bahan pengajaran yang akan

diajar nanti

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 9: Bmm sem4 kk

Ketiga kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat

kematangan yang sama dalam keadaan yang normal Prinsip ini mempercayai bahawa

kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri

pembelajaran bahasa yang sama Justeru itu guru hendaklah berhati-hati membuat

pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan

Keempat penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam

sesuatu huraian bahasa Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan

struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi membolehkan

kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu Guru harus

menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk membolehkan

murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di dalam sistem

bahasanya dengan baik

Seterusnya yang kelima tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses

pembelajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kajian-kajian bahasa

biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan Latihan-latihan tulisan yang diberi

termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda atau

sebaliknya (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)

Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif

(penerangan dahulukemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa disampaikan

secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran

d Teori Interaksionalisme

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday Perkembangan teori ini telah

berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan Antara ahli-ahli bahasa yang

turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979) Bowennan (1973-1976) dan juga

Grommer (1976) Mereka bersependapat bahawa kebolehan kognitif sahaja tidak boleh

menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak itu Ini berikutan dengan

kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan mereka mentafsir makna

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 10: Bmm sem4 kk

tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan atau dilahirkan dalam bentuk

bahasa

Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis kanak-kanak perlu didedahkan

kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat

Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah penting dan

harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar dapat menggunakan

sistem bahasa dengan betul

Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat interaksi

dan proses ini melibatkan mental dan liguistik Teori ini turut menekankan pentingnya

proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu

pembelajaran itu Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-struktur

bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna Ini adalah penting

bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat dengan baik dan

berkesan Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan kepada murid-murid

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi

bahasa Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa sama ada pembelajaran

penting Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya sahaja tetapi apa

yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi

Dalam prinsip kedua Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan

linguistik Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bahasa yang dituturkan dan

makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat Teori Interaksionalis ini

mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur bahasa

Seterusnya prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan

penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna Jika guru dapat menyampaikan

pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna maka para pelajar akan dapat

menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 11: Bmm sem4 kk

2Strategik Didik Hibur dalam P d P Bahasa Melayu KSSR ndash Bercerita dan

Menyanyikan Lagu(Muzik)

Saya memilih strategik Didik Hibur bercerita dan menyanyikan lagu di dalam

pengajaran dan pembelajaran kerana beberapa sebab yang saya rasa memang

member banyak manfaat dan kebaikan kepada murid-murid semasa pembelajaran di

jalankan

Pengenalan

Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan

murid-murid Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran

masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan Oleh itu guru perlu merancang

pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan

dengan berkesan

Definisi

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur Kamus Dewan (2000) mentakrifkan

didik sebagai pelihara jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud

menyenangkan atau menggirangkan hati

Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran

danpembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan nyanyian

bercerita lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang

Latar Belakang Didik Hibur

Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam

pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan

bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 12: Bmm sem4 kk

kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa

ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah

untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik

darjah Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid Justeru

pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh muridContoh-contoh

didik hibur ialah bercerita menyanyi boneka simulasi lakonan dan banyak lagi

Semasa pembelajaran yang dibuat saya telah memilih teknik didik hibur bercerita dan

menyanyi lagu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan

A Teknik bercerita

Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa pergerakan dan mimik

muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi penonton

Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat

memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (EGreene 1976)

manakala Anne Pellowski (1990) pula menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan

pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa

yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak

Penceritaan boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik

menggunakan gambar sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal

Melalui bercerita pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara yang berkesan untuk

berkomunikasi sambil berhibur disamping mengingati fakta-fakta penting

Selain dari itu bercerita juga menjadi alat untuk memberikan pengajaran pengetahuan

serta perkongsian pengalaman

Kaedah bercerita ini juga sesuai untuk murid-murid terutamanya dikelas pertengahan

ke hujung kerana kaedah ini dapat menarik perhatian murid-murid yang kurang

berminat untuk belajar Oleh itu mereka boleh belajar sambil berhibur

Hal ini kerana sedikit sebanyak guru-guru akan dapat membantu murid menguasai

kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 3M

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 13: Bmm sem4 kk

Kelebihan Teknik Bercerita

Pertama melalui penyampaian cerita saya dapat membina satu suasana yang

menyenangkan dan mengasyikkan Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk

seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan lebih-lebih lagi jika jalan cerita

yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid

Jika saya berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan

mengasyikkan mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan

memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan

Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru

dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan serta

murid mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita Hal ini seterusnya dapat

mencerna minda dan daya imiginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara

kritis dan kreatif

Kedua cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap

jujur berani setia ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi

pekerti atau keperibadian murid-murid Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan

yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan

seharian dengan lebih baik Sebagai contoh guru meminta murid melakonkan watak

dalam cerita Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid

malah dapat memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif

dalam pembelajaran Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam

KBSR

Ketiga melalui teknik bercerita murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam

sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif

mereka Kebiasaannya cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai

perkaitan dengan persekitaran murid Selain itu murid juga dapat dipupuk dengan rasa

peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling Jadi sedikit sebanyak guru dapat

membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta

tanggungjawab mereka dalam masyarakat Perkembangan kognitif mereka juga akan

bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 14: Bmm sem4 kk

Keempat terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam

satu-satu masa Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar bertutur

menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca

cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat

Jika dikaitkan dengan pendidikan pemulihan sama ada pemulihan khas atau biasa

guru boleh menggunakan teknik ini dalam usaha membantu penguasaan kemahiran

membaca dan menulis Guru harus memastikan aktiviti pengajaran saling berkait rapat

dan berjalan dengan lancar

B Teknik Menyanyi Lagu

Muzik merupakan satu elemen yang boleh diserapkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran Melalui penyerapan elemen muzik proses pengajaran dan

pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan Penggunaan muzik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran boleh digunapakai untuk pelbagai subjek Contohnya

subjek Bahasa Melayu Matematik Sains Pendidikan Islam dan sebagainya Setiap

unsur muzik yang diserapkan perlu mempunyai hubungkait dengan subjek yang diajar

Selain itu terdapat juga sesetengah lagu yang mempunyai unsur-unsur

pendidikan seperti lagu Anak Ayam dan Sepuluh Budak Hitam yang berunsurkan

Matematik dan lagu Bangau Oh Bangau yang mengandungi unsur-unsur Sains Selain

itu guru juga boleh menggubah lirik yang berunsurkan subjek yang diajar dan

dipadankan dengan melodi yang sesuai untuk proses pengajaran dan pmbelajaran Hal

ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik

Penerapan unsur muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan

satu langkah yang baik dan wajar dilakukan oleh guru untuk mewujudkan satu kaedah

mendidik yang lebih menyeronokkan Langkah ini dapat menarik minat murid untuk

mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 15: Bmm sem4 kk

Prinsip Nyanyian

( i ) Elak memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan salah dari segi

tatabahasa Ia juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar

( ii ) Pilihlah lagu yang mempunyai melodi yang senang dipelajari dan diingatiSebaik-baiknya murid

sudah mampu melagukan melodinya sebelummempelajari lirik lagu tersebut

( iii ) Lagu yang dipilih mempunyai kelajuan yang sederhana iaitu tidak terlalu lambatdan tidak

terlalu cepat Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dansenang diingat perlulah diberikan

keutamaan

( iv ) Pilih lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodiperkataan dan

sebagainya Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa yang hendak dipelajari Ini

kerana pembelajaran bukan sahaja berlaku melalui penyampaian yang baik tetapi juga melalui

pengulangan bahan pembelajaran

( v ) Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita Seperti kisahseseorang

yang menceritakan sesuatu perasaan pandangan atau pendapatContohnya lagu lsquoBalik Kampungrsquo

dan lsquoAyah dan Ibursquo nyanyian Sudirman HjArshad lsquoPerigi Birursquo nyanyian Datorsquo M Daud Kilau dan

sebagainya

( vi ) Bagi murid-murid yang berada ditahap rendah lagu yang dipilih perlu mengandungi

perbendaharaan kata yang terhad Elakkan juga memilih seni kata lagu yang ada ayat yang pelbagai

jenis kerana boleh menganggu pembelajaranmereka

b Kebaikan Aktiviti Nyanyian

( i ) Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada prosespembelajaran tetapi

juga pengalaman baru murid-murid sewaktu mempelajaribahasa Ini mencetuskan perubahan dalam

aktiviti yang lazim ketika sesipengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah

( ii ) Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan Justeru murid-murid berpeluangbelajar dalam

suasana yang menyeronokkan

( iii ) Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yangtertumpu

kepada penglibatan murid sepenuhnya

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 16: Bmm sem4 kk

( iv ) Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnyadalam aktiviti

pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah

( v ) Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yangdipelajari dengan

lebih baik berbanding aktiviti lain Rentak irama dan melodisemuanya boleh menerapkan perkataan-

perkataan yang dipelajari ke dalam otaksecara berkesan

( vi ) Lagu juga membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata sebutanintonasi rima

dan tekanan struktur serta bentuk ayat

( vii ) Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian

( i ) Santai ndash Mendengar lagu dan membaca senikata lagu yang digemari

( ii ) Lucu ndash Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri

( iii ) Seronok dan gembira ndash Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan

( iv ) Semangat mencuba ndash Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas daripadatema atau

perkataan dalam senikata lagu berkenaan

v ) Tidak takut ndash Guru turut menyanyi bersama-sama murid

( vi ) Tidak stres ndash Murid berasa usaha mereka dihargai guru dan rakan-rakan

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian B Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) (60)

1 RPH KSSR beserta mengaplikasikan teknik didik hibur

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 3 Merah

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 17: Bmm sem4 kk

Bil Murid 37 orang

Tarikh 9 Ogos 2013

Masa (60 minit)

TEMA KEBUDAYAAN

TAJUK Tarian Tradisional

FOKUS

Standard Kandungan

15 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran

151 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat

i bercerita dengan tepat tentang tarian tradisional yang diketahui

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul

ii bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam

maklumat pantun dan yang dilayari daripada pantun yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu Sivik dan kewarganegaraan Moral

Nilai Murni Kerjasama hormat-menghormati

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sivik dan Kewrganegaraan

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 18: Bmm sem4 kk

Kewarganegaraan Berbangga sebagai rakyat Malaysia

KBT Kontekstual

Media Pengajaran Slaid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat beberapa tarian tradisional di Malaysia

SISTEM BAHASA

Ayat tunggal ayat majmuk

Tatabahasa Kata nama khas

Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid power point kad gambar dan lampiran aktiviti

1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran Langkah dan aktiviti P n P Pengisian dan catatan

Langkah 1

Bercerita dengan menyebut

perkataanfrasa dengan

betul mengenai tarian

tradisional

Contoh

1048696tarian zapin

1048696gamelan

1048696joget

1048696tarian naga

1048696semazau

1 Murid menayangkan

slaid power point tentang

tarian tradisional

berdasarkan kad misteri

(gambar tarian ) yang diberi

oleh guru

2 Murid bercerita tentang

gambar Tarian tradisional

yang terdapat di

Malaysia menggunakan

frasa yang

TMK

Ilmu Sivik dan

Kewarganegaraan

Nilai Murni

Hormat- menghormati

Nilai Kasih sayang

Teknik Soal Jawab

Teknik nyanyian

Teknik bercerita

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 19: Bmm sem4 kk

1048696inang sesuai

Contoh

1048696tarian zapin

1048696tarian naga

1048696tarian kipas

1048696tarian semazau

BBM

Lampiran 1

Gambar tunggal (carta

gambar atau slaid

powerpoint)

KP Interpersonal

Bercerita menggunakan

ayat tunggak atau ayat

majmuk

Contoh

1Tarian kipas ditarikan

oleh orang Cina

2 Orang yang menarikan

Tarian naga menggunakan

topeng berwajah naga

3 Orang Melayu menari

Tarian Zapin

1 Guru membentuk

kumpulan murid

dan setiap kumpulan

diberikan satu

kad gambar tarian

tradisional

rakyat Malaysia

2 Secara berkumpulan

setiap murid

memilih untuk

menceritakan tentang

ciri warna atau kaum

kesesuaian

jantina tarian tradisional

bilangan orangbangsa

yang terlibat

menggunakan ayat tunggal

atau

ayat majmuk

BBM

Lampiran 2

BBB Kad gambar

KB Klasifikasi

Bercerita daripada 1 Murid diberi cadangan TMK

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 20: Bmm sem4 kk

maklumat yang

diakses

alamat laman

web untuk dilayari dan

mendapatkan

maklumat tentang tarian

kaum-kaum

di Malaysia yang telah guru

tetapkan

2 Murid mencatatkan

maklumat yang

telah diperoleh daripada

internet pada

lembaran kerja yang diberi

3 Murid atau wakil

kumpulan bercerita

tentangtarian tradisional

berdasarkan maklumat

yang telah dicatatkan

Nilai Murni Tekun

Kerjasama

BBM

Lembaran Kerja 1

BCB

Konstruktivisme

Membina dan menulis ayat

1Empat orang lelaki

sedang menari

2Penari itu memakai baju

Melayu dan berseluar

panjang

3 Warna baju mereka ialah

jingga

Murid diberi lembaran kerja

untuk menulis ayat majmuk

ataupun ayat tunggal yang

sesuai berdasarkan gambar

dalam aktiviti 1

BBM

Lembaran kerja

Bercerita isi

1 Bercerita

Murid memadankan nama

yang sesuai bagi tarian

Nilai Murni

Semangat

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 21: Bmm sem4 kk

2 Memadankan nama tradisional

Murid bercerita tentang

tarian dan majlis yang

sesuai untuk ditarikan

bermasyarakat

Penilaian

Bercerita dan menulis ayat

tunggal atau ayat majmuk

1 Murid bercerita tentang

salah satu Tarian

tradisional kaum di

Malaysia dan menyatakan

Kelebihannya

menggunakan ayat

tunggal atau ayat majmuk

yang gramatis secara

bertatasusila

Nilai Murni

Menghargaiyakin diri

Penilaian

Pemulihan

1 Bercerita mengenai

tarian tradisional

2 Menulis nama tarian-

tarian tradisional

1 Murid secara

berpasangan bercerita

tentang tarian tradisional

yang mereka tahu dan

pernah lihat

2 Murid mendengar dan

menulis jenis-jenis tarian

tradisional yang mereka

ketahui

Pemulihan

KB Mengecam

Pengayaan

1 Bercerita

berdasarkan kad

gambar

1Murid bercerita dengan

rakan tentang cara

menarikan tarian

tradisional berdasarkan

kad gambar

Pengayaan

KP Interpersonal

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 22: Bmm sem4 kk

2 Membina ayat

tunggal dan ayat

majmuk

2 Murid membina ayat

tunggal atau

ayat majmuk mengenai

tarian tradisional

berdasarkan gambar yang

ditunjukkan

Penutup

Penutup kognitif

(Rumusan)

Penutup social

(Mendengar lagu dan

menyanyi bersama-sama)

Guru membuat rumusan

apa yang telah dipelajari

Guru memperdengarkan

beberapa lagu tarian

tradisional seperti lagu

zapininang mahupun joget

Murid dan guru menyanyi

lagu-lagu tarian tradisional

yang mereka tahu dan

mengikut iringan lagu yang

diperdengarkan

Teknik nyanyian - lagu ndash

lagu tarian tradisional

Nilai murni Menghargai

kebudayaan di Malaysia

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 23: Bmm sem4 kk

2Penulisan Essei kepentingan teknik didik hibur dalam RPH

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) di atas telah dibuat untuk murid-murid Tahun 3

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Semasa RPH ini dibuat saya telah

memilih beberapa teknik didik hibur seperti menyanyikan lagu dan bercerita

Teknik didik hibur ini dipilih kerana saya berpendapat teknik ini akan membantu

saya menjayakan lagi dan memberi kefahaman yang lebih kepada anak murid saya

dalam memahami dan mengingati apa yang dipelajari dalam jangka masa yang lebih

panjang

Melalui teknik didik hibur yang dipilih pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi

lebih seronok untuk diikuti oleh murid-murid Di sekolah rendah kerajaan berhasrat memperkenalkan

pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan

Manakala di peringkat sekolah menengah pula transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan

memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek Kesusasteraan

Melayu Kaedahpengajaran akan lebih interaktif iaitu berkonsepkan didik hibur supaya

pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami

Pendekatan Teknik Didik Hibur didalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui

pelbagai kaedah Kemahiran mendengar bertutur membaca menulis tatabahasa dan

seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan pencarian maklumat

pelaporan dan penghasilan produk

Sepertimana yang kita tahu objektif Didik Hibur ialah semoga di akhir

pengajaran dan pembelajaran nanti murid-murid akan dapat memahami kepentingan

hiburan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni

dan penggunaannya dalam meneroka jiwa murid-murid Mengetahui percambahan

kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses

pendidikan Memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai

suatu kaedah rawatan dalam proses kaunselingOleh itu kita akan memperolihi satu

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 24: Bmm sem4 kk

pembejaran yang menyeronokkan dan bermakna bagi anak murid kita

Situasi pengajaran dan pembelajaran dalam didik hibur mempunyai- Ada unsur

kelakarestetikdan permainan muzikOleh itu ia akan mengurangkan tahap

kebimbangan murid ndashmurid terutamanya bagi kelas-kelas pertengahan ke hujung

dimana kita tahu bahawa tahap pemikiran mereka agak rendah dan lemah Mereka

tidak suka menjawab tidak suka membuat latihan yang mencabar dan kurang berminat

untuk belajar

Jadi apabila teknik didik hibur diselitkan semasa pembelajaran dan pengajaran

akan membuat mereka sentiasa ternanti-nanti pengajaran yang seterusnya sentiasa

menunggu guru meneruskan topic yang seterusnya tanpa bosan ataupun

takutPembelajaran juga akan menjadi menarik kerana semua murid-murid cuba

mengambil bahagian dan menyuarakan idea tanpa rasa takut atau maluPenglibatan

menyeluruh ini akan menjadikan pembelajaran berkesan bermakna dan positif

Teknik didik hibur juga dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid saya Usaha ini

akan menjadikanmurid-murid lebih imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktiviti didik

hibur bercerita umpamanya secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut dan

menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi

angkasawan gergasi makhluk halushaiwan dan sebagainya

Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlaku peristiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemui kejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita mahupun objektif pembelajaran

sepenuhnya

Selain dari itu teknik didik hibur dapat menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita

mahupun menyanyikan lagu disampaikan oleh gurumurid lazimnya akan menunjukkan rasa minat

hairan geram dan perasaan ingin tahu Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan

member komen atau pandangan terhadap peristiwa sifat serta perilaku watak-watak dalam

pembelajaran tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu mengasah akal dan mempertingkatkan

kecerdasan otak murid

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 25: Bmm sem4 kk

Teknik didik hibur juga menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mahupun

menyanyi mereka akan dapat menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai

ragam gaya dan bentukbahasa kepada murid-murid

Melalui bercerita dan menyanyi juga saya dapat merasakan iainya merupakan salah satu asas

untuk pendidikan agama Ada sebahagian cerita mengandungi unsur-unsur agama yang

mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang berharga seperti moral dan akhlak tingkah laku

dan sikap yang baik untuk disampaikan kepada murid-murid b dari itu teknik didik hibur ini juga akan

membuat anak murid saya lebih memahami dan mengenali bangsa-bangsa di MalaysiaContohnya

orang cina dengan tarian naganya orang Melayu dengan tarian inang zamelan dan sebagainya

Teknik didik hibur juga boleh menjadi asas kepada panduan hidup Cerita mahupun nyanyian

yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah

kerana sedikit sebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat Cerita Si Tenggang

umpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-kisah yang

dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat positif kepada kehidupan kita dewasa ini

supaya tiada lagi anak durhaka

[KURSUS DIDIK HIBUR DALAM P amp P BAHASA MALAYSIA]

Kebaikan Aktiviti Bercerita

( i ) Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid Usaha ini akan menjadikanmurid-murid lebih

imaginatif dan kreatif Semasa guru menjalankan aktivitibercerita umpamanya secara imaginasi

murid-murid boleh memasuki alamcerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat

dalam cerita ituContohnya kanak-kanak boleh menjadi angkasawan gergasi makhluk halushaiwan

dan sebagainya

( ii ) Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid Dalam cerita sering berlakuperistiwa

yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama menemuikejayaan gembira dan menderita

Keadaan ini amat sesuai untuk murid-muriddan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana

dengan membawamereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 26: Bmm sem4 kk

( iii ) Menyuburkan akal dan kecerdasan otak Semasa cerita disampaikan oleh gurumurid

lazimnya akan menunjukkan rasa minat hairan geram dan perasaan ingintahu Murid-murid

digalakkan bertanya atau menyoal dibenarkan memberikomen atau pandangan terhadap peristiwa

sifat serta perilaku watak-watakdalam cerita tersebut Aktiviti-aktiviti seperti ini membantu

mengasah akal danmempertingkatkan kecerdasan otak murid

( iv ) Menggalakkan perkembangan bahasa Ketika bercerita mereka

akan menambahperbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya dan

bentukbahasa kepada murid-murid

( v ) Bercerita merupakan asas untuk pendidikan agama Ada sebahagian ceritamengandungi

unsur-unsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsurpendidikan yang berharga seperti moral

dan akhlak tingkah laku dan sikap yangbaik untuk disampaikan kepada murid-murid( vi ) Asas

kepada panduan hidup Cerita yang disampaikan dengan cara yangmenarik dan memikat hati

biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikitsebanyak ia dapat membentuk jiwa murid secara sihat

Cerita Si Tenggangumpamanya mempunyai beberapa falsafah yang tinggi di sebalik cerita ituKisah-

kisah yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang ama

Prinsip Aktiviti Bercerita

( i ) Cerita yang hendak digunakan perlu mempunyai tema yang sesuai Inibermakna cerita itu tidak

boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuhCeritanya mesti mengandungi isi yang sesuai

dengan murid-murid terutama darisegi kematangan berbahasa umur latar belakang minat

kecerdasan otak danpengalaman mereka

( ii ) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid Ini bermaksud bahasaperlu

mengandungi perkataan atau rangkai kata yang tepat sesuai danberkesan Pengucapan cerita itu

harus dilakukan dengan jelas ringkas dan tidakmengelirukan Perkataan dan rangkai kata yang

mengandungi beberapapengertian harus juga dielakkan( iii ) Plot cerita

dan penyampaiannya perlu menarik Jalan ceritanya tersusun dan adakesudahan cerita Semasa

menyampaikan cerita tersebut guru perlumenggunakan pelbagai gaya yang pelbagai dan menarik

seperti gaya isyaratpergerakan pertanyaan menggunakan cakap ajuk melakonkan peristiwa-

peristiwa tertentu dan sebagainya( iv ) Penglibatan murid hendaklah menyeluruh dan maksimum

Guru harus bijak danpandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek emosi dan kadangkala

fizikalmurid-murid semasa sesi bercerita Semua aktiviti ini boleh diikuti denganpelbagai

gerak kerja lanjutan yang dirasakan sesuai

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 27: Bmm sem4 kk

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita

( i ) Santai ndash Murid dapat mendengar pelbagai tajuk cerita yang mereka digemari( ii ) Kelakar

dan lucu ndash Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yangkreatif semasa

menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu sudahpastinya akan terjadi( iii ) Seronok

dan gembira ndash Penggunaan mimik muka suara dan bahasa badan( iv ) Semangat mencuba

ndash Usaha murid untuk memgambil bahagian di hadapanrakan-rakan sebagai pencerita berdasarkan

tajuk cerita yang digemari( v ) Tidak takutkan guru ndash Guru turut bercerita bersama-sama

murid denganmempelbagaikan suara mimik muka dan gerak badan supaya penyampaiancerita

lebih berkesan( vi ) Kurang stres ndash Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai

penceritaatau pendengar cerita dihargai

ampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp

Bahagian C Penulisan Refleksi (20)

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 28: Bmm sem4 kk

Penulisan refleksi perlu merangkumi perkara-perkara berikut-

Pengalaman dan pengetahuan baharu yang anda perolihi semasa melaksanakan

tugasan Kerja Kursus Projek (KKP) untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran Bahsa Melayu KSSR

Sepanjang saya menyediakan dan menyiapkan kerja kursus ini pelbagai pengetahuan

dan pengalaman baru yang saya perolihi Ini terbukti dimana saya telah cuba

membuat RPH Bahasa Malaysia tahun 3 KSSR sedangkan sebelum ini saya tidak

pernah membuat RPH Bahasa Malaysia kerana saya Cuma mengajar Sains dan

Matematik tahun enam iaitu melebihi 10 tahun Jadi bagi saya membuat RPH

Bahasa Malaysia mempelajari dan mendalami jenis-jenis ayat adalah sesuatu

yang baru yang saya tak buat sebelum ini

Saya terpaksa membuka buku-buku rujukan untuk mengetahui jenis-jenis

ayat teori-teori Bahasa Malaysia dan sebagainya untuk menyiapkan kerja kursus

sayaJika disoal mengenai nama-nama ayat dan pelbagai tatabahasa lagi saya

memang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam Bagi saya saya Cuma

dapat membuat ayat mahupun karangan tanpa mengetahuai tatabahasa kosa

kata dan sebagainya lagi Tetapi dengan usaha dan keyakinan diri yang terpaksa

saya pupuk semenjak bergelar penuntut semula saya yakin saya boleh membuat

semua kerja kursus yang diberi walaupun agak berat bagi saya yang bergelar

ibuguru mahupun penuntuthelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

-kelebihan keburukan kepada guru

kelebihan keburukan kepada murid

Rujukan

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita
Page 29: Bmm sem4 kk

Adenan AyobKhairuddin Mohamad (2012) Kaedah pengajaran bahasa melayu

Shah Alam Oxford Fajar

Kamarudin Bin Jeon Siti Hajar binti Abdu Aziz (2012) Bahasa Malaysia SK

Buku Teks Tahun 3Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dicatat oleh Din Senu

Ruj httpbahasamelayudnisenublogspotcom201102teori-huraian-bahasahtml

httpencikamirhamzahblogspotcom201107teori-huraian-bahasa-bmm-3117html

httpatiqahaizablogspotcom201303teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehanhtml

httpnota-budak-ipgblogspotcom201210konsep-teknik-berceritahtml

 • Kelebihan Teknik Bercerita