Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá sinh

Embed Size (px)

Text of Bộ câu hỏi trắc nghiệm hoá sinh

  • 1. B CU HI TRC NGHIM HO SINH CHNG PROTEIN PHN 1 1. Trong qu trnh bo qun thc phm giu protein thng xy ra hin tng i thi, nguyn nhn l: A. Do tc dng ca VSV t mi trng xm nhp vo B. Do tc dng ca enzym c sn trong thc phm v ca VSV t mi trng xm nhp vo C. Do nhit mi trng bo qun D. Do VSV c trong thc phm 2. Nhng chuyn ha c bn lm i thi protein l A. Phn ng kh amin B. Phn ng h cacboxyl C. Phn ng kh amin kh cacboxyl D. Phn ng to thnh photpho 3. T Histidin to thnh histamin l loi chuyn ha no? A. Phn ng kh amin B. Phn ng kh cacboxyl C. Phn ng kh amin kh cacboxyl D. Phn ng to mercaptan 4. Lizin kh CO2 to thnh A. Etyl mercaptit B. Cacdaverin C. Scatol D. Phenol 5. Phn ng to mercaptan thng xy ra vi cc aa cha A. FeB. MgC. CuD. S 6. Aa no b vhuyn ha thnh scatol v indol A. MethionineB. Threonine C. ArgD. Triptophan 7. Cc lipoprotein b chuyn ha c mi A. ThiB. Khai C. TanhD. Rt thi v tanh 8. Phn ng to phosphin xy ra vi A. Cc aa cha lu hunh B. Phosphoprotein C. Lipoprotein D. Phosphoprotein v nucleoprotein 9. Mi tanh khi lipopro b chuyn ha l mi ca A. Trimetylamin B. Colin C. Acidindolaxetic D. Oxytrimetylamin 10. Phn ng kh amin c my loi A. 2B. 3C. 4D. 5 11. Chn p n sai: Methyl mercaptan c th gy tc hi

2. A. Tn thng thn B. Lit c C. Tn thng gan D. Ph phi 12. Aa no b kh amin ni phn t A. Alanine B. Phenylamine C. Acid glutamic D. Aspartic acid 13. Chn p n sai: Protein m c gm A. Miozin B. Miogen C. Glibulin D. Albumin 14. Khi un nng colagen trong nc sau ngui to thnh A. Khng nh hng B. GlutinC. GelD. Sol c 15. Chn p n sai. Elastin bn vng vi A. AcidB. KimC. EnzymD. Nhit 16. S bin i ca tht sau git c chia lm my k A. 2B. 3C. 4D. 5 17. Chn p n sai. T cng sau git ca cc bp c l kt qu ca cc qu trnh: A. Glycogen phn hy to acid lactic B. Glycogen phn hy to glucid c tnh kh C. Phn hy ATP D. To phosphin 18. rn m c ca cc bp c t cng l do bin i A. Glycogen phn hy to acid lactic B. Glycogen phn hy to glyco phn C. Acid creatin phosphoric phn hyTrc nghim ho sinh D. Actin + myozyn to phc cht khng tan 19. Tht giai on chn ti thng mm, thm, ti ngon l do: A. Enzym proteaseB. Hydrat ha C. Acid lacticD. Enzym amylase 20. Tht trng thi t cng sau khi git A. Thch hp nht do ch binB. Tt cho sc khe C. Thch hp luc D. Kh tiu ha bi peptin 21. Tc dng ca qu trnh chn ti A. C tnh acid nh B. c ch c s pht trin ca VSV gy thi C. Tht c mi thm ngon, d tiu D. Tt c u ng 22. B sung cho hon chnh trong giai on tht chn ti Acid phosphoric + Hypoxanthin + Acid glutamic A. ProteinB. Lipid 3. C. NucleoproteinD. Glucid 23. y l giai on no Actin + miozyn Actomiozyn (khng ha tan) A. T cngB. Chn ti C. Phn hyD. S t phn 24. y l qu trnh g: Actomizyn Actin + myozyn (t trng thi co rt sang trng thi suy yu) A. T cng B. Chn ti C. Phn hy D. S t phn 25. Nu tht ngui khng ng cch, enzym trong tht pht trin mnh phn hy protein thnh hin tng ny xy ra nhit v thiu oxy (in vo du 3 chm) A. NH3 30o C B. H2S 40 0 C C. NH3, H2S 30 0 C D. NH3, H2S 40 0 C 26. nhit bao nhiu th protein b phn hy thnh NH3, H2S trong iu kin thiu oxy A. 20 0 C B. 30 0 C C. 40 0 C D. 50 0 C 27. S t phn n giai on nht nh th tht A. B phn hy mt phn nh v vn s dng cTrc nghim ho sinh B. B hy mt phn ln v khng dng ch bin C. B phn hy hon ton D. Tt c u ng 28. S phn hy thi ra (hin tng i thiu) do: A. Oxy 4. B. VSV C. Enzym D. Nhit 29. S phn hy thi ra (hin tng i thiu) do hot ng ca A. VSV phn hy protein B. VSV phn hy lipid C. VSV phn hy cc acid amin D. Tt c u ng. 30. Qu trnh gia nhit khong 100 0 C nhm A. Lm bin tnh hoc v hiu ha cc loi enzym bt li cho thc phm B. Lm gim c t c trong thc phm C. Lm mt s loi protein tr nn d tiu ha D. Tt c u ng 31. Cp ng l qu trnh A. Gim nhit xung di 0 0 C bo qun thc phm B. Gim nhit xung di -18 0 C t ngt bo qun thc phm C. Gim nhit xung di -18 0 C mt cch t t bo qun thc phm D. Tng nhit ln trn 100 0 C bo qun thc phm 32. Trong qu trnh ch bin thc phm, rt nhiu sn phm to thnh nh vo s to gel protein. Vd: gi la, phomai, bnh m. Trong qu trnh to gel protein nhit l yu t quan trng thng xy ra to thnh lin kt hydro cho kt cu gel c bn A. Nhit lnh B. Nhit bnh thng C. Nhit nng D. Nhit lc u nng sau lnh 33. Khi gia nhit va phi th protein ch b bin tnh th c t c bn cht protein i vo thc phm b mt i. A. Antitripxin B. Enterodoxin C. Proteaze D. Xistein 34. Khi gia nhit va phi th protein A. Mt hot tnh B. B thy phn C. B bin i gc R 5. D. Ch b bin tnh 35. Nhit lm tht chuyn sang mu xm (ferihemoerom) A. t0 > 110 115oC B. to > 200oC C. 50 70oC D. -5 0oC 36. Nhit bao nhiu Cistine, cisteine to thnh H2S, dimetylsunfua c mi c trng, mu c trngTrc nghim ho sinh A. -5 0oCB. 50 70oC C. to > 110 115oCD. to> 200oC 37. Nhit bao nhiu (khan) Trp to thnh a b c , , cacbolin A. -5 0oC B. 50 70oC C. t0 > 110 115oC D. t0 > 200oC 38. Gim nhit lm protein thay i A. Kim hm hot ng ca VSV B. Tng phm cht ca mt s thc phm C. Lm hi cu trc t bo D. Tt c u ng 39. Gim nhit 0 0 C th bo qun c A. Mt ngy B. Mt tun n mt thng (ty sn phm) C. Mt thng D. Mt thng n vi nm 40. Gia nhit va phi nh bin php chn trc khi ng hp mt s rau qu ca nhm A. Lm bin tnh B. V hot cc enzym C. A,B ng D. A,B sai 41. Khi gia nhit kiu thanh trng nhit 110 115oC cc sn phm giu protein nh s gy ra ph hy mt phn gc xistin, xistein thnh H2S dimetylsunfua, acid xisteic v cc hp cht bay hi khc A. Tht, trng, hoa qu B. Tht, c, sa C. Trng, sa, c D. Tht, sa 42. Bo qun tht chn ti ko di trong iu kin v trng nhit dng thp th trong tht s ko di A. S phn hy B. S t phn C. Qu trnh phn hy D. Qu trnh t phn 43. S t phn l qu trnh tip theo ca qu trnh A. Sau khi git m 6. B. S chn ti C. S t cng D. S phn hy 44. S t phn c trng cho s phn gii cc b phn thnh phn ch yu ca m c l A. Protein B. Protein v glucid C. Glucid v lipid D. Protein v lipidTrc nghim ho sinh 45. S t phn do: A. Mui B. Baz C. Enzym D. Acid 46. S t phn lm t cc lin kt no ca protein A. Lin kt hydro B. Lin kt peptit C. Lin kt disulfid D. Lin kt k nc 47. c im ca tht khi s t phn xy ra A. rn ca tht gim i B. Tht c mu sc hung nu r C. Tht tr nn chua v c mi kh chu D. Tt c u ng 48. Cc mng protein thng c tnh cht: A. Mng, mn B. Ngm nc C. C th cun li, xp, p hoc ct D. C 3 cu trn u ng 49. Cc mng protein c to thnh trong: A. Qu trnh bc hi nc B. Qu trnh ng t protein C. Qa trnh bc hi nc v ng t D. C 3 cu trn u ng nhit protein 50. Chn cu sai: Ngi ta thng ko si protein t: A. Protein thc vt B. Protein ng vt C. Protein sa D. A & C ng 51. Nguyn liu ban u dng ko si thng c hm lng protein: A. 10% B. 10% 40 % C. 40% 90% D. 90% 52. Loi protein c nhiu trong la m c kh nng to paste (bt nho) do, dnh, n hi sau khi nho trn vi nc nhit thng: A. Glutelin B. Protamine C. Albumine D. Globulin 53. to n xp thch hp cho bnh m, ngi ta phi: A. Tng hm lng Gliadine trong Gluten B. Tng hm lng Glutelin trong Gluten C. Cn bng v hm lng Gliadine v D. C 3 cu trn u sai Glutelin trong Gluten 7. 54. Chn cu sai: Cc hin tng c xu hng lm bn cc h nh tng: A. Lm gim sc cng b mt phn chia hai pha B. To mt lp phn chia b mt bn C. To cc in tch tri du trn be mt cc git phn tn D. To h cc git lng phn tn c kch tht cc git nh v ng u 55. Thnh phn thng lm bn cc h nh tng trong thc phm: A. Lipid B. Glucid C. Vitamin D. Protein 56. Cc yu t nh hng n s hnh thnh nh tng: A. Nhit B. pH C. Hm lng protein ha tan D. C 3 cu trn u ng 57. Quan h gia ha tan v kh nng nh tng: A. T l thun B. T l nghch C. Khng c quan h vi nhau D. C 3 cu u sai 58. nhit 60 65oC, s lng Protin trong nc b bin tnh l: A. 10 % B. 90 % C. 80 % D. 20 % 59. Chn cu ng: A. Km theo s bin tnh bi nhit lun l s kt tinh ca cc Prtin B. S ng t km theo hin tng nc b y p ra ngoi C. S ng t biu th bng cc gel prtin nn cht vo nhau bn trong cc si c, ng knh c b dn ra. D. p n b v c ng. 60. Chiu di ca nhng b colagen bt u ngn li v th tch bt u tng ln nhit khong: A. 60oC B. 50oC C. 40oC D. 70oC 61. Khi khi colagen chn th A. Cu trc hon ton khng phc hi c. B. Cu trc c th tr li tng thi u. C. Khng th, nhng tr mt s t lin kt ngang gia cc mch peptit. D. Ch c mt s t lin kt ngang gia cc mch peptit khng phc hi c thi. 62. Chn cu ng nht: A. S chn ca colagen l giai oan cui ca s phn hu cu trc colagen B. Nhit cng cao th colagen cng chuyn nhanh thnh glutin C. Enzym Lipase thng c ngi ta dng p tht nhm ph v cu trc colagen D. Tt c u ng. 63. Chn cu ng nht: A. Khi p mui, nng mui thp (2-5%) s lm tng tnh hydrat v ho tan ca protein B. Nng mui cao s gy kt ta prtin trong tht C. Trong qu trnh p mui, cc tnh cht l, ho sinh ca enzym b thay i D. Tt c u ng. 64. Khi p mui, lng nc trong t bo thot ra so vi lng dung dch thm vo 8. A. Cao gp 2 ln B. Cao gp 3 ln C. Nh hn 3 ln D. Nh hn 2 ln. 65. S thm thu ca mui vo tht c th chia lm: A. 3 g B. 4g C. 3 hoc 4 g tu D. Tt c u sai.Trc nghim ho sinh 66. S thm thu ca mui vo tht s lm: A. Tng cht dinh dng: tng cht bo, tng lng protein trong tht. B. Hao ht cht dinh dng: cht bo hao ht nhiu, protein hao ht nhiu, lng protein trong nc tng. C. Hao ht cht dinh dng: cht bo hao ht t, protein hao ht t, lng protein trong nc tng. D. Hao ht cht dinh dng: cht bo hao ht t, protein hao ht nhiu, lng protein trong nc tng. 67. Protein n gin c th chia lm my loai a. 1 b.2 c.3 d.5 68. Nhm gm cc protein n gin a. Histon, Albumine, Prolamine, Lipoprotein, Glicoprotein b. Albumine, Globulin, Prolamine, Glutelin, Histon c. Nucleoprotein, Albumine, Metaloprotein, Histon, Prolamine d. Albumine, Prolamine, Cromoprotein,Hemoglobin, Glutelin 69. Glutelin l protein n gin c cu trc bc my a.1 b.2 c.3 d.4 70. Albumine lng trng trng c phn t lng l a.65 000 dalton b.60 000 dalton c.12 000 dalton d.45 000 dalton 71. Tnh cht ca Glutelin l a. Khng tan hoc tan rt t trong nc, tan trong dd long ca mui trung ho b. Tan trong dung dch kim hoc axit long c. Tan trong nc, khng tan trong dd amoniac long d. Khng tan trong noc hoc dd mui khong, tan trong etanol hoc izpropanol 70-80% 72. Tnh cht ca Globulin l a. Khng tan hoc tan rt t trong nc, tan trong dd long ca mui trung ho b. Tan trong dung dch kim hoc axit long c. Tan trong nc, khng tan trong dd amoniac long d. Khng tan trong noc hoc dd mui khong, tan trong etanol hoc izpropanol 70-80% 73. Tnh cht ca Histon l a. Kh