Click here to load reader

BÁO CÁO KT-XH và N m 2020

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO KT-XH và N m 2020

UBND TNH HÀ NAM1
UBND TNH HÀ NAM CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM
S XÂY DNG c lp - T do - Hnh phúc
S: /BC-SXD Hà Nam, ngày tháng nm 2020
BÁO CÁO
Tình hình thc hin K hoch phát trin KT-XH 6 tháng u nm
và Nhim v trng tâm 6 tháng cui nm 2020 ca S Xây dng
Thc hin vn bn s 1414/UBND-TH ngày 25/5/2020 ca y ban nhân
dân tnh v vic kim im công tác ch o, iu hành 6 tháng u nm và
trin khai thc hin nhim v 6 tháng cui nm 2020; Vn bn s
858/SKHT-TH ngày 20/5/2019 ca S K hoch và u t v vic báo cáo
tình hình thc hin K hoch phát trin KTXH 6 tháng u nm 2019.
S Xây dng báo cáo tình hình thc hin nhim v 6 tháng u nm và
trin khai thc hin nhim v 6 tháng cui nm 2020 vi nhng ni dung ch
yu sau:
I. CÔNG TÁC CH O IU HÀNH 6 THÁNG U NM 2020
Trong 6 tháng u nm 2020, thc hin nhim v do U ban nhân dân
tnh giao, tp th Lãnh o S cùng toàn th cán b, công chc, viên chc
ngành xây dng ã nhn thc sâu sc v chc nng, nhim v và yêu cu
công tác. Ngay t u nm, tp th Lãnh o S ã tp trung ch o quyt
lit các t chc, phòng chuyên môn nghip v, n v thuc S ch ng
phi hp vi các S, ngành và các huyn, thành ph nghiên cu tham mu
cho y ban nhân dân tnh kp thi iu chnh, ban hành các vn bn quy
phm pháp lut, các hng dn trong lnh vc u t xây dng áp ng yêu
cu ra. Công tác qun lý nhà nc trong lnh vc Xây dng trên a bàn
tnh ngày càng c nâng cao, hu ht các mc tiêu, ch tiêu k hoch nhim
v theo Chng trình công tác nm c Tnh y, y ban nhân dân tnh giao
u ang thc hin m bo cht lng, úng tin quy nh. Vì vy, công
tác ch o, iu hành 6 tháng u nm 2020 ca Ngành Xây dng t c
mt s kt qu ch yu sau:
1. Công tác qun lý nhà nc v xây dng:
1.1. Công tác tham mu son tho vn bn theo Chng trình công
tác nm 2020:
+ ã trình UBND tnh ban hành K hoch s 1538/KH-UBND ngày
03/6/2020 v cp nc an toàn, chng tht thoát, tht thu nc sch trên a
bàn tnh Hà Nam giai on 2020-2025.
2
+ ang xây dng d tho Quyt nh ban hành B n giá bi thng
nhà, vt kin trúc và di chuyn m m khi nhà nc thu hi t trên a bàn
tnh Hà Nam nm 2021.
1.2. Công tác Qun lý Quy hoch - Kin trúc:
Thc hin chc nng qun lý trong lnh vc Quy hoch - kin trúc, S
Xây dng ã tích cc ch ng tham mu, trình y ban nhân dân tnh phê
duyt nhim v, án quy hoch nh: Quy hoch chi tit xây dng t l
1/500 t hp dch v thng mi và nhà Thái Hà ti phng Yên Bc th xã
Duy Tiên; iu chnh cc b quy hoch xây dng ô th ch Sông, huyn
Bình Lc; iu chnh cc b QH chi tit XD t l 1/500 m rng Cm công
nghip Kim Bình TP Ph Lý; quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 khu t
phía Bc KCN Hòa Mc ti phng Châu Giang th xã Duy Tiên; Khu dch
v du lch và nhà Kh Phong huyn Kim Bng; iu chnh cc b quy
hoch chi tt xây dng t l 1/500 cm công nghip Bình Lc xã Trung
Lng huyn Bình Lc; iu chnh quy hoch chi tit t l 1/500 Khu nhà
ô th Quang Thành ti phng Yên Bc,th xã Duy Tiên; quy hoch chi tit
xây dng t l 1/500 KCN ng Vn I m rng phía ông bc nút giao Vc
Vòng th xã Duy Tiên; iu chnh cc b QHCT xây dng t l 1/500 khu
công nghip ng Vn I m rng…
Nhim v quy hoch chi tit t l 1/500 Khu vc ci to, chnh trang ô
th theo quy hoch phân khu t l 1/2.000 Khu i hc Nam Cao, thuc a
bàn xã Hoàng ông, huyn Duy Tiên; Quy hoch chi tit t l 1/500 v trí 02
khu t to ngun vn hoàn tr d án TXD ng giao thông, ci to kênh
chính Tây on t ng inh Tiên Hoàng n ng Lê c Th (QL21B)
và các công trình liên quan trên a bàn thành ph Ph Lý. Quy hoch chi tit
t l 1/500 khu trung tâm th trn Vnh Tr, huyn Lý Nhân; Quy hoch phân
khu t l 1/2000 khu vc phía Nam ng inh Tiên Hoàng, a bàn phng
Thanh Châu và xã Liêm Chung thành ph Ph Lý; Quy hoch chi tit t l
1/500 khu ô th Duy Tiên thuc a bàn các phng Duy Hi, Duy Minh,
ng Vn, th xã Duy Tiên; Quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 Khu nhà
kt hp dch v thng mi thuc a bàn xóm 7, xã Liêm Tuyn, thành
ph Ph Lý; Quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 Khu nhà ô th ti th
trn Tân Thanh, huyn Thanh Liêm; Quy hoch phân khu t l 1/2000 khu
vc các xã Lê H, i Cng, Nguyn Úy thuc huyn Kim Bng...
- Tham gia thm nh, ánh giá h s và kt qu thc hin tiêu chí xây
dng nông thôn mi i vi 2 huyn Bình Lc, Lý Nhân, làm c s công
nhn huyn t chun nông thôn mi.
- Thm nh tiêu chí xã nông thôn mi và nông thôn mi kiu mu ca
xã Xuân Khê huyn Lý Nhân, Liêm Phong huyn Thanh Liêm.
- Thm nh iu chnh Quy hoch xã Tiên Sn, th xã Duy Tiên.
- T u nm n 05/6/2020 ã gii quyt:
+ Thm nh nhim v, thm nh quy hoch chi tit 1/500: 34 h s.
+ Cp phép xây dng: 30 h s.
3
+ Thông báo a im: 18 h s.
1.3. Công tác Phát trin ô th và H tng k thut:
- Tip tc thc hin các Ngh quyt s 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 v
ca Tnh y xây dng và phát trin thành ph Ph Lý n nm 2020, tm nhìn
nm 2030 nh theo k hoch ra.
- Phi hp, hng dn UBND huyn Kim Bng trin khai K hoch thc
hin xây dng huyn Kim Bng là ô th loi IV, tin ti thành lp th xã.
Tham mu UBND tnh báo cáo B Xây dng y quyn cho UBND tnh Hà
Nam t chc lp và phê duyt quy hoch chung ô th Kim Bng.
- Báo cáo B Xây dng tình hình trin khai thc hin phát trin ô th
thông minh bn vng.
- Yêu cu các huyn, thành ph báo cáo tình hình xây dng ngha trang
thí im, ngha trang cp xã, khn trng hoàn thành các nhim v tin ti
tng kt vic thc hin Ngh quyt s 18/2015/NQ-HND v quy nh qun
lý quy hoch, xây dng và s dng ngha trang trên a bàn tnh giai on
2018-2020.
- iu chnh cc b hng tuyn ng dây 220kv t trm bin áp
220kv Thanh Ngh n Trm bin áp 220kv Lý Nhân và i Thái Bình on
qua m sét xi mng Xuân Thành.
- Báo cáo tình hình sn xut, cung cp nc sch bo m cp nc an
toàn. Báo cáo công tác bo v môi trng nm 2019. Báo cáo kt qu hi
ngh k hoch cp nc an toàn tnh Hà Nam.
- Báo cáo UBND tnh thc trng và xut quy hoch phát trin các khu
công nghip trên a bàn tnh n nm 2025; nh hng n nm 2030
- Báo cáo thc trng và xut quy hoch phát trin các cm công
nghip trên a bàn tnh n nm 2025.
- Tham gia ý kin d tho k hoch bo v môi trng lu vc sông
Nhu - sông áy trên a bàn tnh.
- Tham gia ý kin d tho Ngh quyt và Quyt nh ban hành Quy nh
chính sách h tr u t nâng cp, hoàn thin h tng và xây dng các công
trình thu gom, x lý nc thi tp trung ti các cm công nghip trên a bàn
tnh Hà Nam...
1.4. Công tác Phát trin Nhà và th trng bt ng sn:
- Lnh vc nhà và th trng bt ng sn trên a bàn tnh din ra khá
sôi ng và hp dn, ã tng bc c th hóa Chng trình phát trin ô th
trên tng a bàn, góp phn thúc y quá trình ô th hóa, chuyn dch c cu
kinh t, nâng cao i sng ca nhân dân trong các khu vc.
- Báo cáo B Xây dng chuyn nhng quyn s dng t ã u t xây
dng h tng cho ngi dân t xây nhà.
- Báo cáo tng kt ánh giá kt qu thc hin chính sách nhà và th
trng bt ng sn trên a bàn tnh Hà Nam nm 2019.
4
- Thc hin nhim v c quan thng trc thc hin án xây dng
Nhà cho ngi có công vi cách mng theo Quyt nh s 22/2013/Q-TTg
ngày 26/4/2013 ca Th tng Chính ph, n nay, án ã hoàn thành vi
vic h tr cho 6.108 h xây dng nhà (Xây mi là 2.913 h; sa cha là
3.195 h) vi tng kinh phí là 173.804 t ng.
- Thc hin nhim v c quan thng trc thc hin án h tr v
nhà i vi h nghèo theo chun nghèo giai on 2011-2015 theo Quyt
nh s 33/2015/Q-TTg ngày 10/8/2015 ca Th tng Chính ph trên a
bàn tnh Hà Nam: Trên tng s 2.523 h, n nay ã có: 472 h c h tr t các
ngun kinh phí khác, 525 h c vay vn Ngân hàng chính sách, 427 c h tr
t ngân sách tnh (Huyn Kim Bng ã có báo cáo hoàn thành án).
1.5. Công tác Qun lý hot ng u t xây dng:
- Công tác thm nh d án u t xây dng và thit k d toán:
+ Thm nh h s thit k c s ca d án: 36 d án.
+ Thm nh h s báo cáo kinh t k thut, bn v thi công và d toán:
77 công trình. (Giá tr trc thm nh: 665,5 t ng. Giá tr sau thm nh:
625,7 t ng. Giá tr ct gim 39,8 t ng. Khong 5,98%).
+ Cp chng ch nng lc hot ng: 30 t chc.
+ Cp phép cho nhà thu nc ngoài: 11 h s.
- Công tác xây dng, gii quyt các c ch chính sách trong hot ng
u t xây dng:
+ Thu thp s liu, tính toán, công b Ch s giá xây dng cho khu vc
các huyn, thành ph trong tnh theo nh k quý I, II.
+ Xây dng k hoch, kim tra hot ng xây dng nm 2020.
+ Thông báo n các t chc, cá nhân tham gia hot ng xây dng v
vic cp chng ch hành ngh hot ng xây dng, và chng ch nng lc
hot ng xây dng.
- Công tác tuyên truyn, ph bin, kim tra các hot ng u t xây dng.
+ Thc hin công tác kim tra, nghim thu trong quá trình thi công,
nghim thu a công trình vào s dng: 18 công trình.
+ Báo cáo tình hình xác nh chi phí tin lng trong n giá sn
phm,dch v công ích.
+ Hng dn Xác nh n giá xây dng, giá ca máy và thit b thi công
xây dng theo các b nh mc xây dng, nh mc ca máy do B Xây dng
ban hành làm c s xác nh và qun lý chi phí u t xây dng trên a
bàn tnh Hà Nam.
1.6. Công tác qun lý Vt liu xây dng:
- Tip tc trin khai thc hin án xi mng giai on 2015-2020.
- Tip tc rà soát quy hoch khoáng sn (á, sét) trên a bàn tnh.
5
- Thm nh d án khai thác l thiên m á vôi làm nguyên liu xi
mng. Tham gia ý kin v thit k c s các d án khai thác á vôi làm vt
liu xây dng thông thng trên a bàn tnh.
- Tham gia thm nh báo cáo kt qu thm dò khoáng sn á vôi làm
vt liu xây dng thông thng trên a bàn tnh.
- Xây dng báo cáo thng xuyên, nh k v lnh vc vt liu xây dng.
1.7. Công tác Thanh tra, kim tra:
- Thng xuyên trin khai và thc hin kim tra công tác qun lý, thc
hin quy hoch; kim tra, ôn c, nm bt tình hình qun lý trt t xây dng
trên a bàn các huyn, c bit là trên a bàn thành ph Ph Lý: C th,
phân công Thanh tra viên thc hin kim tra, nm bt tình hình trt t xây
dng trên a bàn c phân công 02 ngày/tun (th hai và th sáu) quá trình
làm vic c thc hin nghiêm túc. T u nm n này ã ban hành x
pht vi tng s tin là 340.000.000
- Thc hin Quyt nh s 169/Q-SXD ngày 06/02/2020 ca Giám c
S v K hoch thanh tra, kim tra nm 2020.
- Ban hành K hoch 83/KH-SXD 14/01/2020 K hoch thc hin
phòng, chng tham nhng nm 2020.
- Ban hành K hoch 125/KH-SXD ngày 20/01/2020 K hoch trin khai
công tác thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính trên a bàn tnh nm 2020
- Xây dng báo cáo, chun b h s, tài liu phc v oàn thanh tra.
Thanh tra Chính ph và Công vn s 275/SKHT-THQH ngày 27/02/2020
ca S K hoch và u t vvic xây dng báo cáo, chun b h s, tài liu
phc v oàn thanh tra.
1.8. Công tác ci cách hành chính:
- S Xây dng thc hin vic tip nhn và tr kt qu th tc hành chính
ti Trung tâm Hành chính công theo quy nh ca y ban nhân dân tnh.
Công tác tip nhn và gii quyt các th tc hành chính theo c ch “Mt
ca” c tip nhn và phân giao gii quyt thông qua phn mm “Mt ca”
in t; trong 6 tháng, tng s h s c tip nhn và gii quyt c 228
h s, trong ó: 210 h s gii quyt trc hn và úng hn (chim 92%); 18
s h s gii quyt do phi sa i, b sung h s (chim 0,8%).
- Công tác tip nhn và x lý phn ánh, kin ngh ca cá nhân, t chc v quy
nh hành chính và tr li các câu hi thông qua cng thông tin in t và hòm thu
ti c quan. 6 tháng u nm S không nhn câu hi quy nh hành chính.
- Thng xuyên ng ti K hoch, lch công tác trên Cng thông tin
in t ca S Xây dng mi ngi bit, thc hin, ng thi công khai
ng dây nóng tip nhn, x lý các phn ánh, kin ngh ca cá nhân, t
chc liên quan n vic gii quyt TTHC ti c quan S.
- Tính n ngày 18/5/2020, tng s vn bn n ã c x lý: 2.394
vn bn; tng s vn bn c S phát hành: 894 vn bn.
6
1.9 Kt qu thc hin các Ngh quyt chuyên ca Tnh y:
- Tip tc trin khai thc hin quyt lit 05 Ngh quyt chuyên ca
Tnh y, S Xây dng xác nh công tác quy hoch xây dng phi thc hin
trc mt bc; công tác ci cách hành chính, nâng cao cht lng i ng,
cán b, công chc, viên chc, ngi ng u c S Xây dng quan tâm,
quán trit thc hin nghiêm.
- Tp trung, chú trng vic phát trin, hoàn thành vic nâng cp các ô
th trong h thng ô th toàn tnh. n nay, t l ô th hóa toàn tnh ã t
khong 37% (bình quân ca c nc, vt ch tiêu ca tnh ra).
a. V tình hình thc hin Ngh quyt s 04 ca Tnh y và K hoch s
990/KH-UBND v y mnh phát trin Công nghip h tr, ch bin, ch to,
to nn tng phát trin công nghip vi tc cao và bn vng giai on
2016-2025:
Cn c Vn bn s 469/TTg-CN ngày 03/4/2017 ca Th tng (tng
din tích t quy hoch n nm 2020 ca Tnh Hà Nam là 2.534ha), n
nay, S Xây dng ã ch trì, phi hp vi các S, ngành, n v liên quan
lp, thm nh trình y ban nhân dân tnh phê duyt Quy hoch xây dng cho
8 Khu Công nghip vi tng din tích quy hoch khong 1.942ha (gm: Khu
Công nghip ng Vn I, II, III; ng Vn III m rng; ng Vn IV-
Vigracera; Châu Sn; Hòa Mc và khu công nghip Thanh Liêm, Khu công
nghip Thái Hà giai on I).
* Nhìn chung, vi 08 Khu Công nghip ã và ang trin khai u t h
thng h tng k thut ng b, to tin quan trng thu hút nhiu nhà
u t, c bit là các nhà u t Nht Bn ti Khu công nghip ng Vn 3
ha hn s em li ngun lc ln v kinh t cho tnh do các D án có công
ngh tiên tin, hin i, thân thin vi môi trng, không cn nhiu din tích t.
b. V tình hình thc hin Ngh quyt s 05 ca Tnh y và K hoch s
1281/KH-UBND v y mnh Công nghip hóa nông nghip, to t phá
phát trin nhanh, bn vng nông nghip, nông thôn tnh Hà Nam giai on
2016-2025, nh hng n 2035:
- S Xây dng ch trì lp, thm nh trình y ban nhân dân tnh phê
duyt quy hoch t l 1/2000 i vi 03 Khu nông nghip ng dng công
ngh cao ti các xã Nhân Khang, Nhân Bình, Xuân Khê ca huyn Lý Nhân
và xã ng Du, An M ca huyn Bình Lc vi tng din tích khong 480ha.
- Trên c s Quy quy hoch t l 1/2000 c duyt, tnh ã thu hút
c 02 d án nông nghip công ngh cao có quy mô ln ca Công ty
VinEco và Công ty CP u t và Phát trin công ngh cao Hà Nam c u
t xây dng và i vào hot ng. Ngoài ra, mt s d án ã hoàn thành công
tác lp quy hoch chi tit, làm c s chun b u t (Khu nông nghip ng
7
dng công ngh cao ti xã Chân Lý, Khu nông nghip ng…