BỘ NNG NGHIỆP V PHT TRIỂN NNG ?? NNG NGHIỆP V PHT TRIỂN NNG THN

Embed Size (px)

Text of BỘ NNG NGHIỆP V PHT TRIỂN NNG ?? NNG NGHIỆP V PHT TRIỂN NNG THN

 • B NNG NGHIP VPHT TRIN NNG THN

  --------

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc

  ----------------S: 01/2012/TT-BNNPTNT H Ni, ngy 04 thng 01 nm 2012

  THNG T

  QUY NH H S LM SN HP PHP V KIM TRA NGUN GC LM SN

  Cn c Lut Bo v v pht trin rng ngy 3 thng 12 nm 2004;

  Cn c Ngh nh s 23/2006/N-CP ngy 03 thng 3 nm 2006 ca Chnh ph v thihnh Lut Bo v v pht trin rng;

  Cn c Ngh nh s 01/2008/N-CP ngy 03 thng 01 nm 2008 v Ngh nh s75/2009/N-CP ngy 10 thng 9 nm 2009 ca Chnh ph v sa i iu 3 Ngh nh s01/2008/N-CP ngy 03 thng 01 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhimv, quyn hn v c cu t chc ca B Nng nghip v Pht trin nng thn;

  B Nng nghip v Pht trin nng thn quy nh h s lm sn hp php v vic kim trangun gc lm sn nh sau:

  Chng I

  QUY NH CHUNG

  iu 1. Phm vi iu chnh

  Thng t ny quy nh h s lm sn hp php v kim tra ngun gc g, lm sn ngoig (sau y vit chung l lm sn) trn lnh th nc Cng ho x hi ch ngha VitNam.

  iu 2. i tng p dng

  Thng t ny p dng i vi t chc, cng ng dn c, h gia nh, c nhn trong nc;t chc, c nhn nc ngoi c hot ng khai thc, vn chuyn, ch bin, kinh doanh, ctgi lm sn trn lnh th nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam.

  iu 3. Gii thch t ng

  Mt s t ng trong Thng t ny c hiu nh sau:

  1. C quan kim lm s ti bao gm: Ht Kim lm cc khu rng c dng, Ht Kim lmcc khu rng phng h; Ht Kim lm huyn, th x, qun, thnh ph (sau y vit chungl Ht Kim lm cp huyn); Chi cc Kim lm tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nhng a phng khng c Ht Kim lm cp huyn.

 • 2. H s lm sn l cc ti liu ghi chp v lm sn c thit lp, lu gi ti c s snxut, kinh doanh lm sn v lu hnh cng vi lm sn trong qu trnh khai thc, mua bn,vn chuyn, ch bin, ct gi.

  3. Lm sn ngoi g l ng vt rng, thc vt rng khng tiu chun l g quy nh tiim b, c, Khon 3, iu 5 ca Thng t ny v cc b phn, dn xut ca chng.

  4. Dn xut ca ng vt rng, thc vt rng l ton b cc dng vt cht c ly ra tng vt rng, thc vt rng nh: mu, dch mt ca ng vt rng; nha, tinh du cly ra t thc vt rng cha qua ch bin.

  5. Bng k lm sn l bng ghi danh mc lm sn trong cng mt ln nghim thu, mua bn,xut, nhp hoc lm sn vn chuyn trn mt phng tin theo ng quy nh ti mu s01 ban hnh km theo Thng t ny.

  6. S theo di nhp, xut lm sn l s ghi chp lm sn nhp, xut ca t chc khai thc,ch bin, kinh doanh lm sn theo ng quy nh ti mu s 02 ban hnh km theo Thngt ny.

  7. Vn chuyn ni b l trng hp lm sn c vn chuyn gia cc n v hch tonph thuc nh: lm trng, cc cng ty lm nghip, nh my ch bin, cc chi nhnh, cahng ... trong mt doanh nghip c t cch php nhn v hch ton c lp; hoc trnghp lm sn c vn chuyn t doanh nghip c t cch php nhn v hch ton c lpn cc t chc hch ton ph thuc v ngc li.

  Trng hp ch rng hoc t chc, c nhn mua lm sn theo hnh thc mua bn cyng, vic vn chuyn t bi g khai thc v kho hng hoc c s ch bin ca mnh cngl vn chuyn ni b.

  8. Xc nhn lm sn l xc nh tnh hp php v h s lm sn v s ph hp gia h svi lm sn.

  9. Lm sn cha qua ch bin l lm sn sau khai thc, nhp khu, x l tch thu chac tc ng bi cc loi cng c, thit b, cn gi nguyn hnh dng, kch thc ban u.

  iu 4. Xc nh s lng, khi lng lm sn

  1. Xc nh khi lng g trn, g x, g o hp thc hin theo quy nh v qun l vng ba bi cy, ba kim lm ca B Nng nghip v Pht trin nng thn.

  i vi g gc, r, g c hnh th phc tp, g dng cy cnh, cy bng mt, cy c thbao gm c r, thn, cnh, l, nu khng th o c ng knh, chiu di xc nhkhi lng, th cn trng lng theo n v l ki-l-gam (kg) v quy i c 1.000 kg bng1 m3 g trn hoc o, tnh theo n v ster v quy i c 1 ster bng 0,7 m3 g trn.

  2. Xc nh s lng i vi ng vt rng l s c th v cn trng lng theo n v lkg; trng hp khng th xc nh c s c th th cn trng lng theo n v l kg.

 • i vi b phn, dn xut ca ng vt, thc vt rng xc nh khi lng bng cn trnglng theo n v l kg hoc bng dung tch theo n v l mi-li-lt (ml) nu b phn, dnxut ca ng vt rng dng th lng.

  3. Xc nh s lng i vi lm sn t thc vt rng ngoi g bng cn trng lng theon v l kg.

  iu 5. Bng k lm sn

  1. Mu bng k lm sn ban hnh km theo Thng t ny p dng thng nht i vi tchc, cng ng dn c, h gia nh, c nhn.

  2. Bng k lm sn do t chc, cng ng dn c, h gia nh, c nhn c hot ng khaithc, nhp, xut lm sn lp khi nghim thu, ng ba kim lm hoc nghim thu, xut lmsn trn cng mt ln v mt phng tin vn chuyn.

  T chc, cng ng dn c, h gia nh, c nhn lp bng k lm sn chu trch nhimtrc php lut v s chnh xc v ngun gc lm sn hp php ti bng k lm sn.

  3. Phng php lp bng k lm sn

  a) Ch lm sn ghi y cc ni dung v lm sn ti bng k lm sn.

  b) Ghi chi tit i vi khc, lng g trn nguyn khai, g o trn, g lc li c ngknh u nh t 10 cm n di 20 cm, chiu di t 1 mt tr ln hoc c ng knh unh t 20 cm tr ln, chiu di t 30 cm tr ln v nhng tm, hp g x, g o hp cchiu di t 1m tr ln, chiu rng t 20 cm tr ln v chiu dy t 5 cm tr ln.

  c) Ghi tng hp chung s lng, khi lng hoc trng lng i vi g trn, g o, gx khng kch thc quy nh ti im b Khon ny.

  d) Ghi chi tit hoc ghi tng hp chung s lng, khi lng hoc trng lng i vi tngloi lm sn ngoi g ph hp vi thc t.

  ) Ti cui mi trang ca bng k lm sn ghi tng khi lng lm sn.

  iu 6. S theo di nhp, xut lm sn

  1. Mu s theo di nhp, xut lm sn ban hnh km theo Thng t ny p dng thngnht i vi t chc c hot ng khai thc, ch bin, kinh doanh lm sn.

  2. S theo di nhp, xut lm sn phi c qun l ti t chc quy nh ti Khon 1 iuny. Ch lm sn c trch nhim ghi vo s theo di lm sn ngay khi nhp, xut lm snth hin r cc ni dung: ngy thng nhp, xut lm sn; tn lm sn, ngun gc lm sn;quy cch, s lng, khi lng, tn u k, tn cui k.

  T chc quy nh ti Khon 1 iu ny khi nhp g c ngun gc khai thc t rng tnhin trong nc phi bo c quan kim lm s ti kim tra, k xc nhn ti s theo dinhp, xut lm sn.

 • iu 7. Xc nhn lm sn

  1. C quan c thm quyn xc nhn lm sn

  a) Ht Kim lm cp huyn, Chi cc Kim lm tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nhng a phng khng c Ht Kim lm cp huyn xc nhn lm sn trong cc trnghp sau:

  - Lm sn cha qua ch bin c ngun gc khai thc t rng t nhin, rng trng tp trungtrong nc ca t chc xut ra;

  - Lm sn c ngun gc nhp khu cha qua ch bin trong nc ca t chc, c nhnxut ra;

  - ng vt rng gy nui trong nc v b phn, dn xut ca chng ca t chc, cngng dn c, h gia nh, c nhn xut ra;

  - Lm sn sau x l tch thu cha ch bin ca t chc, cng ng dn c, h gia nh, cnhn xut ra;

  - Lm sn sau ch bin ca t chc, cng ng dn c, h gia nh, c nhn xut ra;

  - Lm sn vn chuyn ni b gia cc a im khng cng trn a bn mt tnh, thnhph trc thuc Trung ng.

  b) Ht Kim lm khu rng c dng, Ht Kim lm khu rng phng h xc nhn lm snxut ra c ngun gc khai thc hp php trong khu rng c dng, khu rng phng h v lm sn sau x l tch thu theo thm quyn x l ca mnh.

  c) Kim lm a bn tham mu cho y ban nhn dn x, phng, th trn (sau y vitchung l U ban nhn dn cp x) xc nhn lm sn trong cc trng hp sau:

  - Lm sn cha qua ch bin c ngun gc khai thc t vn nh, trang tri, cy trngphn tn ca t chc xut ra;

  - Lm sn cha qua ch bin c ngun gc khai thc t rng t nhin trong nc, rngtrng tp trung, vn nh, trang tri, cy trng phn tn ca cng ng dn c, h gia nh,c nhn xut ra.

  2. Trnh t, h s ngh xc nhn lm sn

  a) Ch lm sn np trc tip 01 b h s (bn chnh) ngh xc nhn lm sn ti c quannh nc c thm quyn quy nh ti Khon 1 ca iu ny.

  b) H s ngh xc nhn lm sn gm: bng k lm sn, ho n bn hng theo quy nhca B Ti chnh (nu c) v cc ti liu v ngun gc ca lm sn theo quy nh hinhnh ca Nh nc.

 • Trng hp lm sn mua ca nhiu cng ng, h gia nh, c nhn khai thc t vn nh,trang tri, cy trng phn tn th ngi mua lm sn lp bng k lm sn, c ch k xcnhn ca i din cng ng, h gia nh, c nhn .

  3. Thi gian xc nhn

  a) Thi gian xc nhn lm sn v tr kt qu ti c quan xc nhn khng qu 03 ngy lmvic k t khi nhn h s hp l. Trng hp kim tra h s v lm sn m bo ngquy nh th tin hnh xc nhn ngay.

  Trng hp h s khng hp l th c quan tip nhn h s c trch nhim thng bo ngaycho ch lm sn bit v hng dn ch lm sn hon thin h s.

  b) Trng hp cn phi xc minh v ngun gc lm sn trc khi xc nhn th c quan tipnhn h s thng bo ngay cho ch lm sn bit v tin hnh xc minh nhng vn char v h s lm sn, ngun gc lm sn, s lng, khi lng, loi lm sn; kt thc xcminh phi lp bin bn xc minh. Sau khi xc minh, nu khng c vi phm th tin hnhngay vic xc nhn lm sn theo quy nh ti Thng t ny. Thi gian xc nhn lm sntrong trng hp phi xc minh ti a khng qu 05 ngy lm vic k t khi nhn h shp l.

  Trng hp xc minh pht hin c vi phm th phi lp h s x l theo quy nh caphp lut hin hnh.

  c) Ngi i din c quan Nh nc xc nhn lm sn phi ghi kin xc nhn ca mnhv cc ni dung do ch lm sn ghi trong h s lm sn, k c s, ngy, thng, nm ghitrong ho n km theo, bin kim sot ca phng tin vn chuyn (nu c); ngy, thng,nm xc nhn; k, ghi r h tn, chc v, ng du ca c quan ti bng k lm sn, chutrch nhim trc php lut v s chnh xc v ngun gc lm sn hp php khi xc nhn.

  Trng hp xc nhn lm sn ca U ban nhn dn cp x quy nh ti im c, Khon 1iu ny cn phi c thm ch k ca Kim lm a bn ti bng k lm sn; Kim lma bn cng phi chu trch nhim trc php lut v s chnh xc v ngun gc lm snhp php trong vic tham mu .

  iu 8. Qun l, lu gi h s lm sn

  1. Ch lm sn c trch nhim qun l h s lm sn (bn chnh) cng vi lm sn; lu gih s lm sn, s theo di nhp, xut lm sn trong thi hn 05 nm k t khi lm snc xut ra.

  2. C quan c thm quyn xc nhn lm sn c trch nhim lu gi bng k lm sn saukhi xc nhn (bn chnh) v cc ti liu v ngun gc lm sn (bn sao chp) ti tr sc quan.

  Chng II

  H S LM SN HP PHP

  Mc 1. H S NGUN GC LM SN

 • iu 9. Lm sn khai thc trong nc

  1. H s g khai thc chnh, khai thc tn dng, tn thu t rng t nhin, rng trng tptrung, vn nh, trang tri, cy trng phn tn.

  a) Cc ti liu v khai thc g theo quy nh ti Thng t s 35/2011/TT-BNNPTNT ngy20/5/2011 ca B Nng nghip v Pht trin nng thn hng dn thc hin vic khaithc, tn thu g v lm sn ngoi g (sau y vit tt l Thng t 35/2011/TT-BNNPTNT)v cc quy nh hin hnh ca Nh nc.

  b) i vi g tiu chun ng ba kim lm theo quy nh ca B Nng nghip v Phttrin nng thn gm: bin bn xc nhn g ng du ba kim lm km theo bng k lmsn.

  i vi g khng tiu chun ng ba kim lm theo quy nh ca B Nng nghip vPht trin nng thn: bng k lm sn c xc nhn ca c quan kim lm s ti.

  2. H s lm sn ngoi g khai thc t rng trong nc

  a) i vi thc vt rng h s gm: cc ti liu v khai thc lm sn ngoi g quy nh tiTh

Recommended

View more >