Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,OEMC, FNUD, UNDP - 2011)

 • View
  260

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  1/43

  IZANY KATANORA VANONAONIVERSITE

  Madagasikara

  Rakitra Soa Iombonana

  MINISTERANNY FANABEAZAM-PIRENENAFOIBENNY FANABEAZAM-BAHOAKA HO OLOMPIRENENA

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  2/43

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  3/43

  IZANY KATANORA VANONA

  ONIVERSITE

  Madagasikara

  Rakitra Soa Iombonana

  MINISTERANNY FANABEAZAM-PIRENENAFOIBENNY FANABEAZAM-BAHOAKA HO OLOMPIRENENA

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  4/43

  4

  Fampidirana

  Navoaka ho anareo tanora ity boky ity dia ianareo mpianatra eny aminnyAmbaratonga Ambony, mba hanampiana anareo hiaina sy hampihatra ny ZonnyOlombelona hahavita andraikitra aminny fainanareo andavanandro. Rehea tanterakaizany dia ho hita taratra eo aminny sehatra rehetra ny anananny frenena tanora matotra,vanona sy tomponandraikitra, manomboka eo aminny ankohonana ka hatrany aminnyfrenena, mandalo aminny okontany, Kaominina sy ny aritra ary any aminny aritany.

  Zava-dehibe eo aminny fainanareo tanora ny fakarana eo aminny fanaranaAmbaratonga Ambony. Izany mantsy no maney sy manomana anareo hiditra eoaminny sehatry ny asa ka hahitanareo ahombiazana ary hahatonga anareo ho tena vatonasondrotry ny tany sy kitro iaharanny ampandrosoam-pirenena.

  Ho anohizana ny ea natomboka tany aminny Ambaratonga Fototra syAmbaratonga Faharoa, dia manomana anareo tanora hiatrika ny maha-olompirenenaihany koa ny Anjerimanontolo. Anisanizany ny anabeazana momba ny ZonnyOlombelona izay ototry ny anajana ny aina sy ny ahamendrehanny maha-olombelona.Hohalalinina koa araka izany ny anabeazana momba ny fandeerana, ny ady aminnyanavakavahana sy anilikilihana.

  Koa ny tanora eny aminny Anjerimanontolo dia tokony hahaehy ireto sokajinaZonny Olombelona samihaa ireto :

  - Zonny isam-batanolona sy plitika

  - Zo ara-toe-karena sy farahamonina ary kolontsaina

  - Zo hiray hina

  Izany andalinana ny ahalalana ea norantovina teo aloha izany no hahatonga

  anareo tanora ho olompirenena mandray andraikitra sy mitondra ny anjara biriky eoaminny ampandrosoana ny frenena.

  FOIBENNY FANABEAZAM-BAHOAKA HO OLOMPIRENENA

  MINISTERANNY FANABEAZAM-PIRENENA

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  5/43

  5

  I. NY FE-TAONA MAHAOLONDEHIBE

  Manoloana ny lalna : 18 taona

  Manomboka eo dia tomponandraikitra aminizay ataonareo ianareotanora, izany hoe tsy iantohanny ray aman-dreny intsony. Noho izany dia ea

  iharanny sazy ianareo raha mandika lalna.

  Manoloana ny raisana ara-nofo : 18 taona

  Tomombana ara-batana ianareo tanora ka aaka miteraka. Ny fraisana ara-noo alohanio e-potoana io dia sady mety hiteraka ahasimbana ara-batana noraranny lalna ka mahavoasazy izay manao izany.

  Manoloana ny dianana :- olompirenena eno 18 taona :

  Manana kara-panondrom-pirenena,

  voasorata anaty lisitry ny mpifdy,

  mizaka ny zonny isambatanolona sy ny zo plitika

  Mpifdy

  - olompirenena eno 21taona : Mpifdy

  Hofdina : Lehibem-pokontany, Benny tanna, lehibenny aritra,mpanolotsaina, solombavambahoaka

  - olompirenena eno 35 taona : Filoham-pirenena

  - Loholona dia ny lalna no mamarita azy

  Manoloana ny fanambadiana : 18 taona

  Mahaleo tena ianareo tanora ka tsy mila fahiana na anekenny ray aman-dreny raha hiroso aminny anambadiana

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  6/43

  6

  II. MOMBA NY ZONNY OLOMBELONA

  A. NY FIVOARANY ARA-TANTARAHitantsika aminio aana eto ambany io ny lalana lavitra nolalovana vao tonga

  taminny Fanambarna maneran-tany ny zonny olombelona (Dclaration Universelle

  des Droits de lHomme)

  IREO RAZAMBENNY RIJAN-TENY MOMBA NY ZONNY OLOMBELONA

  Taona Anarany

  1628 Petition o Rights

  1679 Habeas Corpus

  1689 Bill o Rights Angleterre

  1776 Bill o Rights Virginie1789 Fanambarna ny Zonny Olombelona sy ny Olompirenena

  1948 Fanambarna Maneran-tany ny Zonny Olombelona

  Ny vokatra mahatsiravina sy mamoa-doza nateraky ny ady lehibe roa teo aminnyfainanny olombelona sy ny tontolo iainana no nahatonga ny mpitondra anjakanamaneran-tany hivondrona ka nanangana ny Firenena mikambana mba tsy hisiannyady sy ny zavatra mamohehatra intsony. Anisanny nekena taminizany ny Fanambarnamaneran-tany ny Zonny Olombelona ary dia noraketina ho lalna iraisam-pirenena

  izany.

  B. NY FAMARITANA NY ZON NY OLOMBELONA

  Ny Zonny Olombelona dia ny zo mahaolona ny olona tsirairay. Ny olombelonarehetra tsy misy anavahana eo aminny lafny frazanana, volonkoditra, toe-batana,ahaizana amam-pahalalana, sosialy, ananana, na eo aminny mahalahy na mahavavy,na eo aminny lafny fnoana amam-pivavahana, na frenena niaviana, na oto-kevitra

  ijoroana, dia manana io zo io avokoa.Ny ananana ireo zo ireo no antoky ny ahombiazanny fvelarana sy ftomboanaaminny mahaolona eno ny olona. Ireo zo ireo ihany koa dia manome ahaahana nyolona hanao zavatra iray ary miantoka ny andriampahalemana, ny demkrasia ary nyfraisan-kina.

  Azo sokajina telo ny zonny olombelona ekenny fanakaviambe iraisam-pirenena : zonny isam-batan olona sy plitika, zo eo aminny lafny toe-karena, farahamonina sy kolontsaina, zo hiray hina.

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  7/43

  7

  D. IREO TOMPONANDRAIKITRA AMINNY ZONNY OLOMBELONAIdealy iraisanny olombelona sy ny frenen-drehetra ny ampivelarana sy ny

  ampiroboroboana ny farovana ny zonny olombelona. Noho izany ny olona tsirairay, nyfkambanana sy ny farahamonim-pirenena ary ny Fanjakana dia samy tomponandraikitraavokoa araka ny Fanambarna natao momba ny zo sy ny andraikitry ny olona tsirairayna ao anatinny fkambanana, vondronolona na ONG, ary ny anjakana ho annyanandratana sy farovana ny zonny olombelona sy ny zo ototra ekena maneran-tany(Fanapahan-kevitry ny Fivoriambe 53/144).

  Aminny alalanny ampianarana sy ny anabeazana momba ny zonny olombelonano aahana mampivelatra ny anajana ireo zo sy ahaahana. Ny epetra raisina kosa nomiantoka ny anekena sy ampiharana azy aminny olona tsirairay. Ohatra: beazina nyolona hahalala a manana zo haneho hevitra izy; epetra raisina kosa ny anomezanaanjara ftenenana azy sy ny anajany ny zonny haa.

  1. Ireo santionana rijan-teny tsara ho fantatra LALANA IRAISAM-PIRENENA MOMBA NY ZONNY OLOMBELONA,

  LALAMPANORENANA,

  LALANA MALAGASY,

  Didim-pitondrana laharana aha-1111 taminny 28 Martsa 1966 : Mandrara nytanora sy ny ankizivavy latsaky ny 18 taona hamonjy lanonana aminny alina,andihizana sy ny mitovy endrika aminizany.

  Andininy voalohany : Ny amonjena lanonana aminny alina, ny andihizanasy ny mitovy endrika aminizany dia voarara ho anny tanora sy ny ankizivavylatsaky ny 18 taona tsy arahinny ray aman-dreniny.

  2. Hafatra ho anaoMba hahatanteraka ny ampiharana ny zonny olombelona dia ilaina ianao, ilaina

  ny olona tsirairay, hangataka tsy an-kiato ny farovana ny zonny olombelona, hanandratrasy hanaja ary hiaro azy. Aza hadinoina a ny ftaizana hahalala ny zonny olombelonano manome lanja ny soatoavina sy omba feritreretana, ary koa mampirisika ny olon-drehetra hampanaja ny zony manokana sy ny anny haa.

  Ianao no aaka mampivelatra ny ahaantaranny haa ny maha-tomponandraikitraanao sy hanova ny zonny olombelona ho tena zava-misy eo anivonny faraha-moninasy eo anivonny frenena. Ny anabeazana ny olona hanaja ny zonny olombelona mantsydia tena manampy tokoa mba tsy hisianny anazimbazimbana sy ny anosihosena nyzonny olombelona sy hahaahana mamorona farahamonina mitana ny ahamarinana,ara-dalna, manaraka ftsipika sy manaja ary manao zava-dehibe ny zonny olombelona.

  Adidinao ary ny miaina ao anaty anajana ny zo aman-kasinny olombelona. Ary

  entano ny namana hanao toy izany koa !

 • 8/7/2019 Bokikely momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona sy ny zon'olombelona - Izany ka Tanora Vanona (MEN,

  8/43

  8

  E. NY ADIDINAO AMINNY ZONNY OLOMBELONA!

  Mampiroborobo ny zonny olombelona

  manaja ny zo aman-kasinny olombelona,

  manandratra ny farovana ny zonny olombelona,

  mandinika, miady hevitra, mijery ny anajana ny zonny olombelona,

  manaparitaka sy mampahalala ny zonny olombelona sy ny fvoarany,

  mikaroka sy manely ny vaovao rehetra momba ny zonny olombelona,

  mamolavola oto-kevitra sy hevi-baovao momba ny zonny olombelona,

  mianerasera aminny fkambanana iraisam-pirenena mahakasika ny zonnyolombelona.

  Manohitra ny anitsakitsahana ny zonny olombelona

  mandray anjara aminny raharaham-panjakana, mitsikera ny tsy ampiharanana ny tsy anajana ny zonny olombelona ka manolo-kevitra hanatsarana nyomba fasa,

  mitaky sy mirotsaka an-tsehatra miaro raha misy anitsakitsahana ny zonnyolombelona,

  mametraka ftarainana momba ny anitsakitsahana ny zonny olombelona arymanaraka ny fvoaranny raharaha ahalalana na mianaraka aminny lalnavelona na tsia ny zava-misy,

  manampy sy manoro hevitra ary manohana ny farovana ny zonny olombelona.

  Mampihatra ny zonny olombelona

  mampianaraka ny asa aman-draharaha aminny lalna velona,

  manaja ny zonny haa ary miaina ny zonny tena,

  misafdy ny asa milamina hiadiana aminny anosihosena ny zonny olombelona,

  manao hetsika milamina han