Bolum 6 Guc Elemanlari

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronik Devre

Text of Bolum 6 Guc Elemanlari

 • 1

  6. BLM: G ELEMANLARI

  6.1. Tristr (Silicon-Controlled Rectifier, Silikon Kontroll Dorultucu)

  Tristrler, genel olarak yksek akm ve gerilimlerde kullanlan bir anahtarlama

  elemandr. Tranzistr gibi kuvvetlendirme iin kullanlamaz. Germanyumun sznt

  akm silikona gre fazla olduundan Germanyum kullanlmaz. Bundan dolay silikon

  kontroll dorultucu olarak adlandrlr. ekil 6.1ada tristrn iyaps bde ise sembol

  gsterilmitir. ekil 6.1adan da grld gibi tristr drt katmanl, ulu bir devre

  elemandr. Ular anot, katot ve kap ucudur. almas normal bir diyottan farkldr.

  Tristrn iletime gemesi iin anot geriliminin katot geriliminden yksek olmas

  yetmez. Ayrca kap ucuna ksa sreli darbe uygulamak gerekir. Bu darbenin srekli

  olmas gerekmez. Tristr iletime getikten sonra bu darbe kesilebilir. letime getikten

  sonra tristrn direnci ile arasndadr. Tkama blgesi direnci ise den

  byktr.

  (a) (b) ekil 6.1. Tristrn i yaps ve devre sembol.

  Tranzistr ile kyaslandnda tristrn en nemli avantajlar, tranzistr n

  gerilimlemeye ihtiya duyarken tristrde byle bir eye gerek yoktur. Ayrca tranzistr

  anahtar olarak kullanldnda doyum ve kesim blgelerinde alr. Eer iletim

  blgesinde giri gerilimi tranzistr doyuma gtrecek kadar yksek deilse tranzistr

  kesimde olmaz, ileri aktif blgede olur. Yani iletim ve kesim dnda ara bir durum da sz

  konusudur. Tristrde ise byle bir ara durum yoktur. Tristr ya iletimdedir, ya da

  kesimdedir.

  Tristrler gibi yksek gerilimlerde, gibi yksek akmlarda ve

  gibi yksek glerde alabilen bir g elemandr. zellikle, hz kontrol

  devrelerinde, g anahtarlama devrelerinde, rle srme devrelerinde, faz kontrol

  devrelerinde, dc/ac inverterlerde, k iddeti kontrol devrelerinde sklkla kullanlrlar.

  6.1.1. Tristrn yaps ve almas

  ekil 6.2de gsterildii gibi tristr npn ve pnp tranzistrlerden olumu gibi

  dnlebilir. ekilden de grld gibi anot ucuna katot ucundan daha fazla gerilin

  uygulanmas anottan katota doru bir akmn akmas iin yeterli deildir.

 • 2

  (a) (b)

  ekil 6.2. Tristrn iki tranzistrl edeer devresi.

  ekil 6.3ada grld gibi kap ucuna herhangi bir iaret uygulanmad

  durumda ve tranzistrleri kesimde kalr ve anottan katota doru sadece sznt

  akmlar akar. ekil 6.3bde gsterildii gibi kap ucuna yeterince byk (

  tranzistrn iletime geirecek kadar) bir gerilim uygulanrsa ve tranzistrleri

  iletime geer (ekil 6.3c). Tristr iletime getikten sonra kap gerilimi kaldrlsa da

  tristr iletimde olmaya devam eder. Bu durumda Q2 tranzistrnn baz akm Q1

  tranzistr tarafndan salanr. Kapya uygulanacak darbenin sresi dk akmlarda

  (Amper mertebelerinde) ile arasndadr. Yksek akmlarda ise (yzlerce

  Amper) ile arasndadr.

  (a) (b)

 • 3

  (c)

  ekil 6.3. Tristrn kapal ve ak konumu.

  letimdeki tristr, kap gerilimi kesilerek tkamaya gtrlemez. Bunun iin ya

  kap ucuna ekil 6.3bde gsterildii gibi negatif bir darbe uygulanr (bu, ok kullanl

  bir yntem deildir. Uygulanacak ters gerilim yeterince yksek olmaldr. Bu ters

  gerilimle Q2 tranzistrnn baz emetr fakirlemi blgesi geniletilmi olur. Genelde

  dk akmlarda 10Aden kk akmlarda kullanlr.) ya da ekil 6.4de gsterildii gibi

  tristrden akan akm kesilir (tristrden akan akm tutma akmndan kk ise

  tristrn kesime gittii kabul edilir.). Baka bir yntem de anot katot geriliminin

  polaritesini evirmektir. Akm kesme ilemi ekil 6.4a ve bde gsterildii gibi iki ekilde

  yaplabilir. Bunun iin eitli devreler kullanlabilir. ekil 6.5de bu devrelerin bir rnei

  gsterilmitir.

  (a)

  (b)

  ekil 6.4. Tristrden akan akmn kesilmesi.

  Bu devrede tranzistrn giriine bir darbe uygulayarak tranzistr iletime

  (doyuma) geirilir. Bu durumda tristrn ularna ters gerilim uygulanm gibi olur. Bu

  da tristrden ters ynde akm akmasna neden olacaktr. Tristrn kesime gitmesi iin

  bu ters gerilimin yaklak ile 30 arasnda tristre uygulanmas gerekir.

 • 4

  (a)

  (b)

  ekil 6.5. Tristrden akan akm kesen elektronik devre rnei.

  6.1.2. Tristrn karakteristikleri ve parametreleri

  ekil 6.5de tristrn akm - gerilim karakteristii gsterilmitir. Karakteristiin

  nemli noktalarn aklayalm.

  ( ) (breakover voltage), tristrn iletime gemesi iin anot - katot arasna

  uygulanmas gereken minimum gerilimdir. Kap ucuna herhangi bir gerilim

  uygulamadan yeterince gerilimi uygulayarak da tristr iletime geirilebilir. Ancak bu

  gerilimin deeri olduka yksektir (yaklak 50V ile 500V arasnda). Bu gerilim deeri

  bir kez aldktan sonra bu deerin altna inse de artk tristr iletimde kalmaya devam

  eder. Eer kap ucuna uygun darbe uygulanrsa bu gerilim nemli oranda azalr.

  Grafikten de grld gibi bu gerilimin deeri kap akmna baldr.

  Peak reverse voltage, tristre ters gerilim uygulandnda diyotta olduu gibi

  bir akm akmaz. Ancak bu ters gerilimin deeri geri krlma gerilimini (peak reverse

  voltage) aarsa avalans olay balar ve ters ynde byk miktarda akm akar. zellikle

  ac gerilimlerde tristr zerinde nemli ters gerilimler olabilir. Dolaysyla ac gerilimlerle

  alrken bu ters akmn snrlandrlmas gerekir. Yoksa tristr bozulur.

  Holding current, tristr kesime gittiinde zerinden akan akmn maksimum

  deeridir. Genelde mA mertebesindedir. rnein bir tristrn tutma akm ise

  tristr kesime gittiinde zerinden akan akm altna dm ise tristr artk

  kesimdedir.

  Forward current / On-state current, tristr iletimde iken zerinden geecek

  akmn maksimum deeridir.

  Gate trigger current, tristrn iletime gemesi iin kap ucundan akmas

  gereken minimum kap akmdr. mAler mertebesindedir.

  Gate trigger voltage, tristrn iletime gemesi iin uygulanmas gereken

  minimum kap gerilimidir. Birka Volt mertebesindedir.

  Forward peak gate current, kap ucuna uygulanacak ks sreli akmn

  maksimum deeridir.

 • 5

  ekil 6.5. Tristrn akm - gerilim karakteristii.

  6.1.3. Tristr uygulamalar

  Tristrl yarm dalga dorultma

  Tristr kullanlarak faz kontroll dorultma ilemi gerekletirilebilir. ekil

  6.6ada tristrl yarm dalga dorultma devresi gsterilmitir. ebeke gerilimi trafo ile

  istenen deere drlr. Yk tristrn anodu ile trafo k arasna balanr. Tristrn

  kap akmn kontrol etmek iin tristrn kap ucu ile kaynak arasna bir direnci

  balanmtr. ebeke geriliminin pozitif alternansnda uygun kap akm da salanrsa

  tristr iletime geer. Kap akm ne kadar yksek olursa tristrn iletime gemesi iin

  gerekli gerilim o kadar kk olur. Tristrn ac ebeke geriliminin hangi noktasnda

  iletime geecei kap akm ile kontrol edilebilir (ekil 6.6b). Negatif alternansta tristr

  tkamada olacaktr. Tristr zerinde den negatif gerilim deeri tristrn reverse

  breakdown voltage deerinden kk olmaldr. Aksi takdirde tristr zarar grebilir.

  Trafonun k gerilimi, ( ) eklinde yazlrsa, yk zerindeki gerilimin

  ortalama deeri,

  ekil 6.6. Tristrl yarm dalga dorultma.

 • 6

  ( )

  ( )

  [ |

  ]

  [ ]

  (6.1)

  olur. Ykten akan ortalama akm ise,

  [ ] (6.2)

  olur. Formlden de grld gibi as deitirilerek dorultucunun knda elde

  edilen iaretin ortalama deeri ayarlanabilir. Dorultma ileminin diyot ile yapldn

  daha nce grmtk. Ancak diyotlu dorultma devresi ile trafonun k geriliminin

  maksimum deerinde bir dorultma yaplr. Bunun altnda istenen bir deer elde etmek

  mmkn deildir. Tristrl dorultma devresinde ise maksimum deerin altnda istenen

  bir deer ayarlanabilir.

  rnek 6.1: lk bir lambann yayd k iddeti tristrl yarm dalga

  dorultma devresi ile ayarlanmak isteniyor. Tristrn tetikleme as ise lamba

  zerindeki gerilim efektif deeri ne olur? Hesaplaynz.

  zm: ac gerilimin zamanla deiimi,

  eklindedir. Lambaya uygulanan gerilimin efektif deeri,

  ( )|

  ( ( ))

  ( )

  olur.

 • 7

  Tristrl tam dalga dorultma

  ekil 6.7ada tristrl tam dalga dorultma devresi gsterilmitir. Devre ortak

  ulu trafolu diyotlu dorultma devresi ile birebir ayndr. Sadece diyotlar yerine

  tristrler almtr. Ayrca trsittn kap akmn kontrol eden devre de vardr. Pozitif

  alternansta SRC1 iletimde iken negatif alternansta SCR2 iletimdedir (trafonun ortak ulu

  olduunu dikkat ediniz). Yk zerindeki ortalama gerilim ve ykten akan ortalama akm,

  ekil 6.7. Tristrl yarm dalga dorultma.

  ( )

  ( )

  [ |

  ]

  [ ]

  (6.3)

  olur. Ykten akan ortalama akm ise,

  [ ] (6.4)

  olur.

  rnek 6.2: lk bir lambann yayd k iddeti tristrl tam dalga

  dorultma devresi ile ayarlanmak isteniyor. Tristrn tetikleme as ise lamba

  zerindeki gerilim efektif deeri ne olur? Hesaplaynz.

  zm: ac gerilimin zamanla deiimi,

  eklindedir. Lambaya uygulanan gerilimin efektif deeri,

 • 8

  ( )|

  ( ( ))

  ( )

  olur.

  6.2. Silikon kontroll anahtar (silicon controlled switch, SCS)

  Silikon kontroll anahtarn yaps ekil 6.8ada gsterilmitir. ekilden de

  grld gibi yaps, tristre benzer. Anot, katot, anot kaps ve katot kaps olmak

  zere drt terminali vardr. ekil 6.8bde devre sembol gsterilmitir.

  ekil 6.8. Silikon kontroll anahtarn yaps ve devre sembol.

  Silikon