Br. 6 GLASNIK OP†INE JASENICE 05. listopada 2018. Br. 6 GLASNIK OP†INE JASENICE 05. listopada

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Br. 6 GLASNIK OP†INE JASENICE 05. listopada 2018. Br. 6 GLASNIK OP†INE JASENICE 05....

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  GLASNIK OPINE JASENICE Slubeno glasilo Opine Jasenice, BROJ: 6 JASENICE, 05. listopada 2018. GODINA: VIII

  AKTI OPINE JASENICE

  Odluka o osnivanju vlastitog pogona

  Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraun plae slubenika i namjetenika Opine Jasenice

  Odluka o komunalnom doprinosu

  Odluka o komunalnoj naknadi

  Odluka o vrijednosti boda za obraun komunalne naknade

  Odluka o lokalnim porezima Opine Jasenice

  Odluka o imenovanju povjerenstva za rjeavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljitima u tijeku osnivanja zemljine knjige

  Polugodinji izvjetaj o izvrenju Prorauna Opine Jasenice za 2018. godinu

  Izmjene i dopune Prorauna Opine Jasenice za 2018. godinu

  Izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

  Izmjene i dopune programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  "Glasnik Opine Jasenice" Slubeno glasilo Opine Jasenice Izdava : Opina Jasenice

  Glavni i odgovorni urednik : Leonardo Ronevi , dipl.iur. Jasenice Maslenica, P.Zorania 61, 23243 Jasenice, telefon:023/655-01

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA OPINA JASENICE OPINSKO VIJEE KLASA: 021-05/18-01/1 URBROJ: 2198/21-01-18-1 Jasenice, 05. listopada 2018. godine Na temelju lanka 40. i 133. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18.), lanaka 30. Statuta Opine Jasenice (Glasnik Opine Jasenice broj 1/18) Opinsko vijee Opine Jasenice na 10. sjednici odranoj dana 05. listopada 2018. godine donijelo je

  O D L U K U o osnivanju vlastitog pogona

  lanak 1.

  Ovom Odlukom usklauje Odluka o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (Slubeni glasnik Zadarske upanije broj 2/97 s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine NN 68/18)j. Osniva se sluba Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) kao ustrojstvena jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Jasenice.

  lanak 2. Ovom Odlukom propisuju se

  1. komunalne djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon 2. podruje na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti 3. unutarnje ustrojstvo, organiziranje poslovanja i poslovodstvu vlastitog pogona 4. o sredstvima potrebnim za rad vlastitog pogona te nainu njihova pribavljanja 5. akti poslovanja vlastitog pogona 6. iskazivanje uinka poslovanja 7. ogranienja glede stjecanja, optereivanja i otuivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona 8. nainu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane jedinice lokalne samouprave 9. imenovanje i razrjeenju upravitelja vlastitog pogona i 10. ukidanje vlastitog pogona.

  lanak 3. Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti. Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona kojega imenuje i razrjeava opinski naelnik. Upravitelj pogona koji je osnovan kao organizacijska jedinica jedinstvenog upravnog odjela je

  proelnik jedinstvenog upravnog odjela.

  lanak 4. Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti kojima se osigurava odravanje komunalne

  infrastrukture i uslune komunalne djelatnosti. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava odravanje komunalne infrastrukture su:

  1. odravanje nerazvrstanih cesta 2. odravanje javnih povrina na kojima nije doputen promet motornim vozilima 3. odravanje graevina javne odvodnje oborinskih voda 4. odravanje javnih zelenih povrina 5. odravanje graevina, ureaja i predmeta javne namjene 6. odravanje groblja i krematorija unutar groblja 7. odravanje istoe javnih povrina

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  8. odravanje javne rasvjete.

  Uslune komunalne djelatnosti su 1. usluge parkiranja na ureenim javnim povrinama i u javnim garaama 2. usluge javnih trnica na malo 3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja 4. komunalni linijski prijevoz putnika 5. obavljanje dimnjaarskih poslova.

  U sklopu obavljanja djelatnosti iz ovoga lanka moe se osigurati i graenje komunalne infrastrukture.

  Opinsko vijee Opine Jasenice moe odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti: 1. ako se takvom djelatnou kontinuirano zadovoljavaju potrebe od ivotnog znaenja za stanovnitvo na podruju jedinice lokalne samouprave 2. ako po svom sadraju i znaenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet ivota i rada u naselju 3. ako je preteno uslunog karaktera i 4. ako se obavlja prema naelima komunalnog gospodarstva

  lanak 5. Ukoliko Opina posebnom odlukom ili koncesijom povjeri obavljanje pojedinih komunalnih

  djelatnosti iz lanka 4. ove Odluke drugim pravnim ili fizikim osobama, vlastiti pogon nee obavljati te djelatnosti za vrijeme i u obimu u kojemu su iste povjerene drugoj pravnoj ili fizikoj osobi.

  lanak 6. Vlastiti pogon moe komunalne djelatnosti iz lanka 3. Ove Odluke obavljati i na podruju

  drugih jedinica lokalne samouprave na temelju pisanog ugovora kojeg sklapa Opinski naelnik.

  lanak 7. Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe te njegovom djelatnou i poslovanjem prava i

  obveze stjee Opina Jasenice.

  lanak 8. Upravitelj pogona organizira i vodi rad vlastitog pogona te odgovara opinskom naelniku za

  materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona. Upravitelj pogona samo na temelju ovlasti opinskog naelnika sklapa ugovore s drugim fizikim ili pravnim osobama.

  lanak 9. Pravne, financijsko-raunovodstvene, administrativno-tehnike i ope poslove za vlastiti pogon obavljati e Jedinstveni upravni odjel Opine Jasenice.

  lanak 10. Vlastitom komunalnom pogonu se povjerava vrenje javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti, koje javne ovlasti u okviru obavljanja komunalne djelatnosti obuhvaaju rjeavanje u pojedinanim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizikih i pravnih osoba. Za rjeavanje drugih pitanja koja se odnose na rad i poslovanje vlastitog pogona nadlean je Opinski naelnik Opine Jasenice.

  lanak 11. Upravitelj Vlastitog pogona donosi godinji plan rada uz prethodnu suglasnost Opinskog

  naelnika.

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  Upravitelj vlastitog pogona duan je podnijeti izvjee o radu vlastitog pogona s financijskim pokazateljima Opinskom naelniku kad god to on zatrai.

  lanak 12. Sredstva za poetak rada vlastitog pogona osiguravaju se u Proraunu Opine Jasenice. Sredstva za daljnji rad vlastitog pogona osiguravat e se u Proraunu Opine Jasenice na

  temelju godinjeg plana rada s financijskim pokazateljima. Sredstva za rad i obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja vlastiti pogon, osiguravaju se

  iz: - cijene komunalne usluge, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prorauna Opine Jasenice i drugih zakonom doputenih izvora.

  lanak 13. Imovina u vlasnitvu Opine Jasenice, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja vlastiti pogon

  ne moe se optereivati niti otuiti bez suglasnosti Opinskog naelnika Opine Jasenice.

  lanak 14. Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona detaljnije e se urediti Pravilnikom o poslovanju

  vlastitog pogona, kojeg donosi Opinsko vijee. Opinski naelnik e donijeti ostale akte potrebne za poslovanje i rad vlastitog pogona.

  lanak 15. Nadzor nad radom vlastitog pogona obavlja Opinski naelnik Opine Jasenice.

  lanak 16. Odluku o ukidanju vlastitog pogona donosi Opinsko vijee Opine Jasenice.

  lanak 17. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Opine Jasenice.

  PREDSJEDNIK IME MARUNA

  REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA OPINA JASENICE OPINSKO VIJEE KLASA: 110-01/17-01/01 URBROJ: 2198/21-01-18-3 Na temelju lanka 10. stavka 1. Zakona o plaama u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) i lanka 30. Statuta Opine Jasenice ("Glasnik Opine Jasenice br 1/18) Opinsko vijee Opine Jasenice na svojoj 10. sjednici odranoj 05. listopada 2018. godine d o n o s i

  ODLUKU o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraun plae slubenika i namjetenika Opine Jasenice

  lanak 1.

  Ovom Odlukom u lanku 2. Odluke o koeficijentima za obraun plae slubenika i namjetenika Opine Jasenice alineja 3 mijenja se i glasi r.br. Radno mjesto Klasifikacijski rang Koeficijent 3. Vii struni suradnik za komunalne djelatnosti 6 2,70

 • Br. 6 GLASNIK OPINE JASENICE 05. listopada 2018. godine

  lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Opine Jasenice.

  PREDSJEDNIK ime Maruna

  REPUBLIKA HRVATSKA

  ZADARSKA UPANIJA

  OPINA JASENICE

  OPINSKO VIJEE

  KLASA: 363-01/18-01/01

  URBROJ: 2198/21-18-01/1

  Jasenice, 05. listopada