BRÅ - bank och postrån analys 90-talet

 • View
  44

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Bank-, post- och vrdetransportrn

  En analys av rnen under 1990-talet

  3/2004

 • BR centrum fr kunskap om brott och tgrder mot brott Brottsfrebyggande rdet (BR) verkar fr att brottsligheten minskar och tryggheten kar i samhllet. Det gr vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsfrebyggande arbete och rttsvsendets reaktioner p brott. Produktion: Brottsfrebyggande rdet, Information och frlag, Box 1386, 111 93 Stockholm. Telefon 08-401 87 00, fax 08-411 90 75, e-post info@bra.se BR p Internet www.bra.se Frfattare: Robert Svensson Brottsfrebyggande rdet

 • Innehll FRORD 5 SAMMANFATTNING 6 INLEDNING 11 Syfte och disposition 12 Underskningsmaterial 13 GRNINGSMNNEN 14 Kn och lder 14 Seriebrottslighet 14 Brottsbelastning 14 F rnare i SPO:s register 15 Tre grupper i Rikskriminalpolisens register 16 NR, HUR OCH VAR BEGS RNEN 17 Nr begs rnen 17 Hur begs rnen tillvgagngsstt 19 Var sker rnen? 28 ORSAKER TILL MINSKNINGEN 31 Hypoteser 31 En teoretisk referensram 33 Analys av orsaker 34 verflyttningseffekter 36 AVSLUTANDE DISKUSSION 38 REFERENSER 39 BILAGA. TABELLER 40

 • 5

  Frord Antalet bank- och postrn lg under brjan av 1990-talet p en historiskt sett mycket hg niv. Frn mitten av 1990-talet har dessa rn emellertid minskat kraftigt. Rapporten redovisar en kartlggning av bank-, post och vrdetransport-rnen under 1990-talet med avseende p nr, var och hur rnen sker. Olika orsaker till varfr bank- och postrnen minskat har diskuterats: att det skett en minskning av antalet bank- och postkontor, att skerhetsarbetet intensifierats och att polisen gripit ett antal hgfrekventa rnargng. I denna studie analyseras minskningen utifrn empiriska data med syfte att finna den huvudsakliga frklaringen till nedgngen. Rapportens mlgrupper r, frutom anstllda inom rttsvsendet, polit-iska beslutsfattare, branschorganisationer och alla andra som arbetar fr en kad skerhet mot bank-, post- och vrdetransportrn. Rapportens frfattare r Robert Svensson, utredare vid BR. Den slutli-ga redigeringen har Jan Ahlberg, enhetschef vid BR, svarat fr. Vrdefulla synpunkter har lmnats av Bertil Ellvn, skerhetsansvarig vid Frenings-sparbanken, Anders Ericsson, Bankfreningen, professor Johannes Knutsson, vid Polishgskolan i Oslo och professor Eckart Khlhorn vid Stockholms universitet. Stockholm i september 2004 Jan Andersson Generaldirektr Jan Ahlberg Enhetschef

 • 6

  Sammanfattning Antalet bank- och postrn minskade kraftigt under 1990-talet. Under de-cenniets frsta r skedde dock frst en ptaglig kning av antalet anml-ningar om dessa brott. Denna hga niv bibehlls fram till r 1994. Dr-efter kom en minskning som var n mer ptaglig n den tidigare kningen. Den lga nivn har sedan bibehllits och r i dag den lgsta sedan jm-frbar statistik brjade fras vid mitten av 1970-talet. Under senare r har dremot de s kallade vrdetransportrnen kat relativt kraftigt, vilket led-er till frgan om det skett en verflyttning till denna typ av rn. Underskningen har tv syften. Det primra syftet r att gra en kartlggning av bank-, post- och vrdetransportrn i Sverige under 1990-talet. Kartlggningen innebr en beskrivning av nr, var och hur rnen sker. En viktig del r att studera om det skett ngra frndringar i dessa av-seenden som en konsekvens av att bank- och postrnen minskat s ptag-ligt. Det andra syftet r att ska orsakerna till den kraftiga nedgngen av antalet bank- och postrn i Sverige under den senare delen av 1990-talet. Underskningens resultat presenteras i tv delavsnitt. I det frsta grs beskrivningen av nr, var och hur rnen sker och om det skett ngra fr-ndringar i dessa avseenden. Det sistnmnda baseras p jmfrelser mellan frsta delen av 1990-talet, d bank- och postrnen lg p en hg niv, och den andra delen, d den kraftiga minskningen intrffade. I det andra delav-snittet analyseras orsakerna till den kraftiga minskning av bank- och post-rn under senare delen av 1990-talet. Hr tas ven frgan om eventuella s kallade verflyttningseffekter upp.

  Underskningsmaterial Underskningen baseras frmst p en analys av samtliga brottsanmlningar rrande bank-, post- och vrdetransportrn under ren 19902000. En frhllandevis stor del av polisanmlningarna utgrs av frberedelser till brott. Dessa anmlningar ingr inte i kartlggningen. Dremot inkluderar redovisningen anmlningar om frsk till rn. Majoriteten av de rn som ingr r fullbordade rn och detta gller fr svl bank-, post- som vrde-transportrn. Uppgifter om rnarnas tidigare brottsbelastning r hmtade ur registret ver lagfrda personer. En klassificering av de misstnkta grningsmnnen har gjorts av SPO och Rikskriminalpolisen.

  Grningsmnnen r ofta kriminellt belastade Av de personer som misstnktes fr bank-, post- eller vrdetransportrn hade 92 procent lagfrts tidigare vid mer n ett tillflle och 39 procent hade lagfrts 10 gnger eller mer. Detta r extremt hga andelar i jmfrelse med andra grupper av brottsbelastade personer. (Motsvarande andelar i en underskning av en rskull, fdda 1960, var 43 respektive 7 procent). Generellt gller sledes att grningsmnnen vid dessa brott r extremt brottsbelastade.

 • 7

  De personer som frekom flera gnger vid de aktuella rnen str fr ungefr en tredjedel av samliga brott dr det finns en misstnkt person, vil-ket talar fr att seriebrottslighet r relativt vanligt. Vid upprepad brottslig-het r det ocks vanligare att rnet riktats mot samma typ av objekt n att man alternerat mellan olika objekt. Kontrollen mot SPO:s register tyder p att personer som har koppling till extremistisk verksamhet eller till terrororganisationer endast str fr en marginell andel av bank-, post- och vrdetransportrnen i landet.

  Nr begs rnen? Det finns inga tydliga ssongkillnader med avseende p vilken mnad som bank- och post- och vrdetransportrnen begs. Det r heller inga tydliga skillnader mellan vilka veckodagar de begs p, ven om det finns en svag tendens till koncentration av post- och bankrn till fredagar. Nr det gller tidpunkt p dagen framtrder tv tydliga mnster fr bankrnen. Dels sker inte mindre n en tredjedel av samtliga bankrn p tider nr flertalet banker inte har ppet, det vill sga fre klockan 10 och efter klockan 15. Dels utfrs drygt hlften av de bankrn som begs under normala ppettider timmen efter ppning (klockan 10 11) eller timmen fre stngning (klockan 14 15). ven fr postrnen kan man se en viss koncentration till ppnings- och stngningsdags, det vill sga mellan klockan 10 11 och mellan 16 18. Majoriteten av vrdetransportrnen dremot begs vid andra tidpunkter, oftast nattetid mellan klockan 00 och 05. Det har inte skett ngra frndringar i dessa avseenden under 1990-talet.

  Hur begs rnen? Vid bankrnen under 1990-talet frekom ensamma grningsmn vid 59 procent av rnen. I en fjrdedel av de bankrn dr rnarna var flera rrde det sig om tre rnare. Fler n tre rnare r mer ovanligt. Mnstret r detsamma fr postrn. Till skillnad frn bank- och postrn r ensamrnare mer ovanliga vid vrdetransportrn. Vapen r r vanligt frekommande vid denna typ av rn. I omkring 80 procent av samtliga bank- och postrn anvnde rnaren ngon typ av vapen. Vapen frekommer emellertid i nnu hgre utstrckning (96 procent) vid vrdetransportrnen. Handeldvapen (pistol och revolver) r de vapen som oftast anvnds. Automatvapen frekommer vid knappt 10 procent av rnen. Dremot frekommer det frhllandevis sllan att vapen anvnds i skottlossning. I knappt 10 procent av fallen under 1990-talet frekom skottlossning, detta gller samtliga tre rntyper. ven annat fysiskt vld r frhllandevis ovanligt vid svl bank- som postrn. Det har frekommit i 13 respektive 20 procent av rnen under 1990-talet. Det fysiska vldet frekom dremot ngot oftare vid vrdetransportrn (32 procent av fallen).

 • 8

  Vld i form av fysiskt vld eller skottlossning har tenderat att minska under 1990-talet. Det ekonomiska utbytet ligger p en ngot lgre niv fr postrnen (median = 36 270) n fr bankrnen (median = 70 000). Vid vrdetran-sportrn (median = 500 000) handlar det om betydligt strre belopp. I majoriteten av bank- och postrnen flyr grningsmannen med bil (48 respektive 38 procent) eller till fots (34 respektive 46 procent). ven vid vrdetransportrn flyr majoriteten av grningsmnnen med bil. Tendensen under 1990-talet har varit att det blir vanligare att rnarna flyr med bil.

  Organiseringsgraden tenderar att ka Utifrn tre faktorer har skapats har ett index som avser att mta hur vl organiserade rnen r. Dessa tre faktorer, som kan sgas vara indikatorer p organiseringsgraden, r: antal rnare frekomst av skjutvapen frekomst av maskering Relevansen i indexet testades genom att andelen rn i olika kategorier som stannade vid frsk studerades. Fljande kategorisering efter sjunkande grad av organisering anvndes i analyserna. A. Flera maskerade rnare med skjutvapen (13 procent stannar vid frsk) B. En maskerad rnare med skjutvapen (23 procent stannar vid frsk) C. En eller flera omaskerade rnare med skjutvapen (26 procent stannar vid

  frsk) D. En eller flera maskerade rnare utan skjutvapen (57 procent stannar vid

  frsk) E. En eller flera omaskerade rnare utan skjutvapen (61 procent stannar

  vid frsk) Analyserna visar att det finns en mycket tydlig tendens till att minskningen i antalet bank- och postrn var strst bland de mindre organiserade rnen och minst bland de mer organiserade. Rnen med den hgsta graden av organisering enligt indexet (A) minskade med 30 procent samtidigt som de minst organiserade rnen (E) minskade med 65 procent. Utvecklingen har drmed inneburit en viss kning av den genomsnittliga graden av organiser-ing nr det gller bank- och postrn.

  De flesta rnen begs i Stockholms ln Majoriteten (68 procent) av vrdetransportrnen sker i Stockholms ln. Fr bank- och postrnen finns dremot inte denna starka koppling till Stock-holms ln (38 respektive 45 procent h