Click here to load reader

Brands 6/2010

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brands 6/2010

 • 06/2010

  Audi Hennessy Jaroslav Svcen Triumph Bulova Hard Rock Cafe Kappa Julius MeinlKovap Hotel Amarilis Gigasport s.Oliver Aquapalace Marinsk Lzn Avex Baumarkt

 • 66RedakceVclavsk nmst 43, 110 00 Praha 1

  fredaktorkaIng. Blanka Bukovsk, +420 777 878 [email protected] www.b-s-c.cz

  Spolupracovnci redakceIng. Daniela Krofinov, Mgr. Vra Kivov MBA., RNDr. Ji Lok, Ing. Milo Toman,Mgr. Kateina Fukalov, PhDr. Iva Moravcov, Ale tibinger

  Obchodn oddlen Pro st Brands:Mgr. Tereza Klapalovmobil +420 775 209 295e-mail [email protected] Pilcovmobil +420 777 071 147e-mail [email protected] Konenmobil: +420 607 650 454e-mail [email protected] st STORiESAlena ipoovmobil +420 777 893 881e-mail [email protected]

  VydavatelB & S Communicate s.r.o.Na vysoanskch vinicch 407/27190 00 Praha 9I 290 27 357DI CZ 290 27 357 Senior PartnerIng. Roman Jirsek +420 602 277 744

  Grafick studio Jindich Liebich+420 777 570 071 [email protected]

  Tisk: TISKRNA LIBERTAS, a. s.

  Distribuce: Postservis

  Registrace: MK R E 19369; ISSN 1804-2708

  Oblka Brands:Foto z archivu divize Audi,spolenosti Import VOLKSWAGEN Group

  Oblka Stories:Foto z archivu studia More Than Pilates- fotograf Goran TaevskiAutor interiru arch. Jaromr Piziger,firma Morix

  Nevydan podkladov materily se nevracej.Vydavatel neodpovd za vcn obsah inzert a komernch ploh. Petisk a jakkoli en celk i st z obsahu asopisu povoleno pouze s psemnm souhlasem vydavatele. asopis nen uren pro prodej v obchodn sti. Ron ped-platn 540 K bez DPH (7 vydn ron).

  Vydn 6., ronk 2010.Datum vydn 5. 11. 2010 Brands&Stories 2009

  OBSAH6 2 Hennessy 6 Audi 11 Mogul 12 Jaroslav Svcen 14 Triumph 18 Hard Rock Cafe 20 Kappa 22 Julius Meinl 25 Kovap 26 Hotel Amarilis 28 Gigasport 29 s.Oliver 30 Aquapalace Praha 34 Avex Baumarkt

  O B C H O D N C E N T R U M N O V S M C H O V P Z E M

  g o l d s i r i o @ h o t m a i l . c o m

 • Richard Hennessy se narodil roku 1724 jako nejmlad syn lorda z Ballymacmoy. Stal se ka-pitnem irsk brigdy ve vojsku Ludvka XV., a kdy byl v bitv u Fontenoy zrann, odvezli jej do posdky na ostrov Ilie de R. Tam jej okouzlil blzk charentsk kraj a mstn plenka tzv. eau--de-vie (voda ivota). Rozhodl se tedy usadit na behu eky Charente a vnovat se vrob koa-ku. V roce 1756 zde zaloil obchodn spolenost. Pod vedenm jeho syna Jamese se spolenost rychle rozrstala a pijala obchodn jmno, kter m dodnes: Jas Hennessy & Co. Richard Henne-ssy ml vdycky mezinrodn rozhled. Na pot-ku zaslali koak na tradin trhy do Irska a Velk Britnie. Londn se nachzel v srdci prodejn strategie firmy po tm dv stolet. Hlavn ms-to Britnie bylo vchozm bodem pro distribuci na vzdlen trhy Austrlie a Ameriky a od roku 1794 se jm stal tak New York. Pm potomci zakladatele pokrauj v jeho lpjch dodnes. Dnes je ji skutenou ikonou spolenosti James Hennessy and Co. ji osm generace rodiny Hen-nessy.

  Okouzlen charentskm krajem a mstn plenkou

  eau-de-vie vodou ivota

  Podob jako letit vno skrv v sobe Hennessy dui dol eky Charente. Tato vinask oblast zskv svou slu z vpencov pdy a produkuje such bl vna a asnou plenku eaux-de-vie (voda ivota). Nae spolecnost je pevn svzna se svmi koeny a je nm ct, e vm meme vyprvt pbh naeho

  zakladatele, kter stl u zrodu spolenosti ve mst Cognac na behu eky Charentev roce 1765. Pbh Hennessy je hezk a neobyejn vyprvn. Protoe po tm dv a pl stolet vyrbme na stejnm mst a s tou samou p jedinen vrobek, kter

  je cenn po celm svt. Hennessy koak.Maurice Hennessy

  Jak se mohlo stt, e irsk oldk pijde do Francie, do oblasti, kde byla ji tradice v pstovn a produ-kovn vna a lihovi, a m takov obchodn spch? Pbh je z doby pomrn komplikovan, pln nenvisti a vlek mezi Kelty a Angliany. V 18.stolet mezi Angli a Irskem nepanovalo zrovna ptelstv a zatmco Britov napadali zem, Iro-v zstvali doma. Aby Irm znemonili rst, vydali Britov tehdy zkon, kter naizoval po mrt hlavy rodiny rozdlit rovnomrn maje-tek mezi syny. Irsk rodiny proti tomuto zkonu zavedly nsledujc systm. Nejstar syn zstval doma a ti mlad museli odejt do zahrani. Pro tyto syny neexistovala ani monost se vzdlvat, uit se pst, st a tak chodili potaj do kol tzv. Hedge school do kol pod irm nebem, kol pod stromy. Z tchto mladch syn se vtinou stali farmi nebo dstojnci.Bojovali pod jinmi jmny, aby se v ppad zajet neprozradilo, z jak rodiny vlastn pochzej.

  Richard Hennessy ml tehdy strka, kter il v oblasti dnen Belgie a ten ml obchdek se zbo-m veho druhu. Mimo jin i s lihovinami, kter prodval hlavn armd. Richard mu zaal s ob-chodem pomhat. Je pravdpodobn, e ho str-ek vyslal do oblasti msta Cognac, aby pro nho zajistil zsoby koaku. A tak se Richard ke koaku zejm poprv asi dostal. Pozdji se Richard osa-mostatnil a zaal sm obchodovat s koakem z t-to oblasti. V roce 1764 se oenil s vdovou po svm bratranci a rok na to se jim narodil syn. V tme roce po Vnocch si Richard pronajal budovu, kde il a tam to cel vzniklo - Hennessy a syn. Ml ob-chodn renom a cizinci od nho koak kupovali. To byly potky prvotnho spchu.

  Zpotku ml Richard Hennessy pi obchodo-vn s koakem partnery a podle toho, kdo byl prv v tom i onom obchod partnerem, mnil momentln jmno firmy. Zatkem 19. stoletRichardv syn James koupil vechny ty partnery a dal firm jednotn nzev Jas.Hennessy&Co.

  Pane Hennessy, je njak mylenka , filozofie,moudro, kter pedv ve Vaem rod otec synovi?Dnes u rozhodovac pravomoce nele pouze v rukou Hennessy. U je to o velk firm. Pokudse ptte na njakou smuten ceremonii co syn mus, co m, tak to je vjev asi jen z film. Nic ta-kovho se u ns nedlalo. Ale pamatuji si svho ddeka, jak reagoval na urit vci a v rodin Hennessy jsem prost il, na rozdl od jinch potomk, kte ili ve svt. Byl jsem vychovvn stejn jako moji pedci, aby ze m byl elegantn gentleman, co se lovk u od ostatnch. Gen-tleman se u od gentlemana a my to asi mme v genech. U lid, od kterch jsem se uil j, jsem vnmal jejich tdrost a moudrost a tyto vlastnosti se dnes snam pedvat dl i j.

  Mte njakou historku, kter se u Vs v rod tra-duje?Mm jednu historku, kterou rd vyprvm. Mj praddeek James ml zvodnho kon, kter bel zvod v Liverpoolu. Byl to velmi prestin zvod, ale tak nebezpen a jednalo se o velikou nrodn udlost.

  Praddeek se vak na tom zvod nemohl bt, nebo ten den ml poheb jeho kamard z Cogna-cu. Po pohbu se vracel vlakem dom a portr na nstupiti se k nmu okamit hrnul a zavalil ho

  gratulacemi, protoe jeho k ten zvod vyhrl. Ddeek se tedy takto vznamnou udlost do-zvdl na nstupiti od portra. Byl to jedin k v historii tohoto zvodu, kter se narodil ve Fran-cii, byl trnovan ve Francii a vyhrl liverpoolsk zvod. Kdy praddeka dovezl idi dom, el si veer do klubu zahrt bridge. Ten veer prohrl mal obnos penz (eknme cca 100 frank) a od-chzel znechucen se slovy: Hnusn den. Dnes se to nepovedlo zatmco se jeho k vepsal do historie. Myslm, e do dnes tento vznamn z-vod nevyhrl jin k ne ten, kter byl chovan v Anglii. Byla to tehdy velk udlost.

  Ddeek pozdji tohoto kon vnoval jockejo-vi, kter s nm vyhrl a ten s nm odjel do 1.svtov vlky. Bohuel vak ani jockey ani ten k se z vl-ky u nevrtili. Nevrtil se ani praddekv syn.

  V jakm vku Vm bylo pedno pomysln rodin-n ezlo?Hennessyov zanali ve firm vdy od pky. Jjsem od 25 let provdl nvtvnky a ukazoval jim firmu. Pak jsem se teprve zaal aktivn zast-ovat vroby.

  Je tedy mon spatit, jak Vai ochutnvai pracuj?Vte, oni nemaj rdi kamery. Mus se hodn soustedit pi prci. Kdy komise ochutnv, je to realita, ne showbusiness. Nen to tedy otzka njakho tajemstv, spe respektovn nronos-ti jejich prce. Je to vlastn to nejt, zachovat stle stejnou kvalitu koaku, protoe se skld z nkolika destek vinnch plenek rznho st. Nae znaka mla to tst, e tradice je zachovna nejen osmou generac Hennessy, ale i sedmou generac vrchnho mchae. V roce 1800 se jm stal Jean Fillioux a dnes tuto pozici zastv jeho prapraprapravnuk.

  Dkuji za rozhovorBlanka Bukovsk

  Spolenost Mot Hennessy Czech Republic mla nedvno tu est pivtat v Praze pedstavitele osm generace Hennessy pana Maurice Hennessy. Naemu asopisu poskytl rozhovor a vyptvali jsme se jak jinak ne na pbh znaky.

  Historie znaky Hennessy

  2

  Pbh znaky Hennessy

  3

 • Znaka Hennessy velmi peliv sleduje aktuln trendy i vkus a pn svch zkaznk. Proto le-tos na podzim pichz se zajmavou novinkou, Hennessy Remixed novm konceptem mixo-logie. Hennessy pin zcela nov pohled do svta mchanch drink a koktejl s proslulm koakem jako hlavn psadou. Symbolizuje jej motto think flavours myslete chut. Odkrvv nm 4 zkladn skupiny chut, kter se bjen dopluj prv s excelentn chut koaku Hen-nessy: apple, citrus, ginger a berry. Pro kadou z tchto skupin pipravili barmani ze znmho

  londnskho baru BAMBOO 3 recepty, kter jsou odstupovan od toho nejjednoduho po ten nejsofistikovanj. Navc kad ze skupinnese jistou charakteristiku, kter je pro ni typic-k. Mete si podle n vybrat drink, kter sedne nejlpe prv Vm a Va aktuln nlad. Hen-nessy Apple je osvujc a chladiv, Hennessy Citrus lehk a erstv, Hennessy Berry nvykov a sladk a v neposledn ad Hennessy Ginger, kter je hejiv a dekadentn.

  Tento nov barmansk koncept je sm o sob velmi zajmav, pro pedn esk barmany byl

  ale i atraktivn vzvou. V prbhu letonho j-na se toti mohli zapojit do Hennessy barman-sk soute o co nejkreativnj a nejzajmavj pojet mixovn se znakou Hennessy. Sout za-ala 1. jna a 5 nejlepch barman se utkalo ve finle 1. jna. Hlavn cena je vskutku poutav,je j toti neopakovateln VIP cesta ke koenm vynikajcho koaku Hennessy, do Hennessy Maison ve francouzskm mst Cognac. Vtz si tak uije skvlou Hennessy Remixed naroze-ninovou prty, kter bude pipravena speciln pro nj.

  Souasnost znaky Hennessy

  4

  Souasnost znaky Hennessy

  5

  Koak se vyrb vhradn z vinn rvy. Pochz z jedn urit oblasti, kter je ve svt jedinen oblasti kolem msta Cognac. Cognac je tradn vinaskou o

Search related