Click here to load reader

BRIO-jaarverslag 2018 - Brio - homepage | BRIO Brussel ... 2 BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected] 1. BRIO in 2018 In dit jaarverslag wordt een overzicht

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BRIO-jaarverslag 2018 - Brio - homepage | BRIO Brussel ... 2 BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050...

2
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
1. BRIO in 2018 In dit jaarverslag wordt een overzicht geboden van de werkzaamheden van het Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum (BRIO) in 2018. Onderzoek, samenwerking en kennisdeling liepen als een rode draad door de werking en activiteiten van BRIO. De basisdoelstelling van BRIO is dan ook om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de Rand te vergroten door:
>> wetenschappelijk onderzoek te initiëren, uit te werken en te verspreiden >> samenwerking en uitwisseling van onderzoek en informatie te bevorderen
Dat ligt in de lijn van de beheersovereenkomst die BRIO afsloot met de Vlaamse overheid – ABB- Coördinatie Brussel voor de periode 2016-2020. Eén van de engagementen waartoe BRIO zich daarin verbindt, is de opmaak en uitvoering van een onderzoeksagenda over fundamentele en beleidsrelevante vraagstukken. BRIO houdt daarbij vast aan de onderzoeksassen waarover in het verleden een sterke expertise werd opgebouwd:
• Taal en omgaan met diversiteit
• Onderwijs in een meertalige grootstad
• Politiek en beleid
De organisatie en werking van BRIO verloopt merendeels in samenwerking met academische partners en het middenveld. Dat garandeert een hoge wetenschappelijke kwaliteit en maximale valorisatie van het onderzoek. Door middel van deze onderzoeksaanpak hoopt BRIO een bijdrage te leveren aan het doorgronden van maatschappelijke vraagstukken. De meest exemplarische lopende onderzoeksprojecten in 2018 zijn:
BRIO-taalbarometeronderzoek Brussel (Vlaamse overheid) BRIO-taalbarometeronderzoek Vlaamse Rand (Vlaamse overheid) Bruxodus (Innoviris-Anticipate, i.s.m. Interface Demography en TOR) DEBEST (UAB-project, in samenwerking met TOR, BILD, IDLO, UCE) TALIS 2018 (Teachin and Learning International Survey OESO) DEGO (Democratic governance): Besturen in Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, i.s.m. ULB)
Het Europese MIME-project Mobiliteit en Inclusie in een Meertalig Europa werd in 2018 afgerond met een congres in Brussel, waarvan BRIO mede-organisator was. Twee andere belangrijke publieksmomenten werden georganiseerd: op 29 januari 2018 stelt BRIO de resultaten voor van het focusthema 2017 op een studiedag in gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel en op 14 december 2018 werd de vierde Brusselse taalbarometer publiek bekend gemaakt op een druk bijgewoonde studiedag, die in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel werd georganiseerd. Uit deze onderzoeksactiviteiten vloeiden ook publicaties voort.
3
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
In het kader van de beleidsovereenkomst met de Vlaamse overheid werd verder een aanvang gemaakt met de uitwerking van het focusthema 2018-2019: Financiële aspecten van het Brussel- en Randbeleid. Het afgelopen jaar werd ook een intensieve samenwerking tot stand gebracht tussen BRIO en het Archief en Museum voor het Vlaams Leven in Brussel, vzw. BRIO bood het AMVB wetenschappelijke en beleidsondersteuning en hielp mee het pop-up Velomuseum.brussels te realiseren. Een groot deel van de bedrijvigheid in 2018 besteedde BRIO aan de omzetting van de websites www.briobrussel.be en www.vlaamserand.be. BRIO was in 2016 gestart met de stapsgewijze vernieuwingsoperatie van deze websites van BRIO en documentatiecentrum Vlaamse Rand. In functie van de financiële middelen werden stelselmatig onderdelen van de websites aangepakt en op een open source systeem overgezet. Deze operatie diende gelijktijdig te gebeuren op beide websites, gezien de gemeenschappelijke databank. Het verouderde content management systeem was niet meer opgewassen tegen veelvuldige consultaties van de opgeslagen informatie, waardoor steeds vaker websitefuncties blokkeerden of trager begonnen te werken. In 2017 gebeurde de omzetting naar DRUPAL 8 en werd een meer gestructureerde ontsluiting van de databank opgezet, maar de meest intensieve acties vonden in 2018 plaats: de data dienden tegelijk met de migratie-operatie te worden ‘geschoond’ en aangepast, een bijzonder tijdrovende aangelegenheid. De vernieuwde website van BRIO werd tegelijk met de vierde Brusselse taalbarometer voorgesteld. Voor de website van documentatiecentrum Vlaamse Rand werd de 10de verjaardag als aanleiding aangegrepen om de vernieuwing voor te stellen. BRIO-TEAM
De BRIO-onderzoekerskern bestond in 2018 uit Dimokritos Kavadias, directeur van BRIO en onderzoekers Rudi Janssens en Ann Mares. Junior onderzoekers Ellen Huyge, Elly Mansoury, Kenneth Hemmerechts, Eric Gobbers en vanaf december ook Jean-Luc Rwogera waren bij BRIO-projecten betrokken. Verder zijn er de visiting fellows: Nohemi Echeverria werkt rond burgerschap, geweld en geweldspreventie in scholen (vergelijking Mexico-stad en Brussel), Marcela Vitarelli (Argentinië - Mercosur -EU) voert een doctoraatsproject uit over onderwijs in meertalige stedelijke contexten, Safa Göregen –medewerker aan de Erasmus Hogeschool Brussel staat in voor de liaison met het project Democratische Dialoog en doet binnen BRIO onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke depolariseringsprojecten. BRIO participeert in samenwerkingsprojecten, waarbij Ann Van Slijcke (BRUTUS) en Joost Vaesen (BSI) als externe medewerkers actief zijn. Joost Vaesen werd in 2012 directeur van het Brussels Studies Institute en is ook titularis van de VUB-mastercursus ‘Global CityRegion Brussels. Language, Policy and Identity in Historical Perspective’. Ook de vroegere BRIO-directeurs Els Witte en Machteld De Metsenaere en stichtende leden Jan Degadt hebben een hand in de werking van de onderzoeksgroep.
° Prof. Dr. Dimokritos Kavadias is directeur van BRIO sinds 2015. Hij is tevens docent bij de vakgroep politieke wetenschappen aan de VUB, waar hij sedert 2009 onderzoeksvaardigheden doceert. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten focussen op onderwijsbeleid, onderwijs & sociale effectiviteit, burgerschapseducatie in het onderwijs, politieke psychologie en politieke socialisatie. ° Taalsocioloog Dr. Rudi Janssens is ontwerper van de taalbarometer. Hij realiseerde intussen drie taalbarometer-onderzoeken over Brussel en een over de Vlaamse Rand. Behalve over taalgebruik werkte Rudi Janssens ook over onderwijs in een meertalige omgeving, de sociale en politieke aspecten van het taalgebruik in de Brusselse Rand en over verhuisbewegingen tussen Brussel en Vlaanderen. Hij coördineert mee de onderzoeksactiviteiten van BRIO en is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke input in de BRIO-website. Via Rudi Janssens participeert BRIO in het Europese onderzoeksproject MIME.
4
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
° Onderzoeker Kenneth Hemmerechts (socioloog) stond in 2018 als wetenschappelijk medewerker in voor de realisatie van de BRIO-matrix in het kader van de uitvoering van het werkplan voor Brussel en voor de wetenschappelijke inbreng van het documentatiecentrum Vlaamse Rand. Eerder was hij aangesteld op het PIEO-onderzoek (Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs). ° Ellen Huyge (socioloog) is sinds oktober 2016 coördinator van het DEBEST-programma over radicaliseringsprocessen bij leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Eerder was zij verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. Binnen het project Teaching in the Bed of Procrustes werkte zij aan een doctoraatsonderzoek over de prestatiekloof tussen jongens en meisjes in het secundair onderwijs. ° Elly Mansoury behaalde in 2005 een professionele bachelor Sociaal- Agogisch Werk en in 2010 een Master Politieke Wetenschappen (VUB). Vervolgens heeft ze een lerarenopleiding (CVO-SLO) en een postgraduaat Schoolmanagement (Odisee) afgerond. Tijdens haar stages heeft ze vooral gewerkt rond niet-begeleide minderjarigen. Daarna bouwde ze expertise op in de Brusselse jeugdzorg, inburgering Brussel, gender & diversiteit en kwaliteitszorg in secundaire scholen. Elly Mansoury is sinds 1 december 2016 als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen op het DEBEST- programma. ° Eric Gobbers werkt rond de rol van het maatschappelijk middenveld in steden in de democratisering van de Democratische Republiek Congo. ° Ann Mares (Dr. in de geschiedenis) is verantwoordelijk voor de operationele taken van BRIO en voor het beheer van de website. Zij werkte eerder over Politieke Bewegingen in Brussel. In 2016 werd zij waarnemend directeur van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen BRIO en AMVB. ° Jean-Luc Rwogera is Master in de Afrikaanse talen en culturen (UGent 2012). Hij gaf les in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in Brussel en behaalde zijn lerarenopleiding in 2018. Jean-Luc Rwogera is sinds 1 december 2018 doctoraatsonderzoeker verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen op het SECUR-project, gefinancierd door het Anticipate programma van Innoviris. SECUR focust op de identiteitsconstructie bij Jonge moslims in Brussel.
5
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
2. REALISATIES 2018 Hierna worden de realisaties van BRIO in 2018 verder toegelicht, meer bepaald die acties die gefinancierd werden door ABB/Coördinatie Brussel in het kader van de beleidsovereenkomst 2016-2020 en met de middelen die werden toegekend door ABB/Coördinatie Vlaamse Rand voor de inhoudelijke en operationele ondersteuning van docu.vlaamserand.be. Daarbij wordt het stramien van de onderzoeksaanvraag gevolgd en waar nodig voorzien van een meer gedetailleerde rapportering per luik. Een afzonderlijk verslag wordt ingediend bij beide opdrachtgevers, maar de synergie tussen de werkprogramma’s voor BRIO en die voor het virtuele documentatiecentrum Vlaamse Rand maakt dat de bespreking in beide verslagen gelijklopend is.
I. ONDERZOEKSLUIK: BRIO als expertisecentrum in onderzoek over Brussel en de Rand
strategische doelstelling 1 REALISEREN VAN STRATEGISCH ONDERZOEK OVER BRUSSEL EN DE RAND De onderzoeksassen van BRIO vormen de basis voor het uitwerken van een onderzoeksagenda voor Brussel en de Rand waarin fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een lange termijnperspectief centraal staat, maar ook ruimte wordt gelaten voor kortere ad hoc projecten die inspelen op actuele vraagstukken of bepaalde deelaspecten van onderzoeksresultaten verder uitdiepen. Al deze projecten hebben een beleidsvoorbereidende insteek, zijn maatschappelijk relevant en monden uit in onderzoeksrapporten, waaruit verder artikels, syntheses en fiches voortvloeien.
operationele doelstelling 1.1 Opstellen van een onderzoeksagenda voor Brussel en de Rand
actie 1.1.1 : Onderzoeksontwerpen opmaken en uitvoeren Voorwaarden/middelen - Structurele financiering door
Vlaamse overheid Coördinatie Brussel, projectsubsidie Coördinatie Vlaamse Rand en bijkomende ad hoc financiering voor de realisatie van lange termijnonderzoek - Keuze van onderzoeksacties in overleg met de opdrachtgevers
GEREALISEERD Lopende onderzoeksprojecten:
- DEBEST - BRUXODUS - Taalbarometer Rand - TALIS 2018 - Verbindende Dialoog in de Klas - JEP Jeunes et enjeux Politiques - YOUTH-IN - Focusthema 2018-2019
Opgeleverde onderzoeksdossiers: - BRIO-Taalbarometer Brussel - DEGO: Besturen in Brussel
Samenwerkingsverbanden: met Huis van het Nederlands Brussel, Brussel Onthaal (BON) en Sociaal Vertaalbureau, ADT-ATO, BISA-IBSA, Kazerne Dossin vzw, GO!, Scholengroep 8 (Brussel), OCB, AMVB, vzw ‘de Rand
Timing Jan.-nov. 2018
Indicatoren - Verspreiding onderzoeksresultaten via de website, de media en op studiedag - Rapportering in jaarverslag
Verantwoordelijke Wetenschappelijk personeel
6
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
Lopende onderzoeksprojecten:
• Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers (DEBEST, oktober 2016 - december 2020)
Het Universitaire Associatie Brussel (UAB)-onderzoeksprogramma rond radicaliseringsprocessen bij Brusselse jongeren en de mogelijke rol van de scholen kadert in het Interdisciplinary Research Programme (IRP) en is een samenwerking van BRIO met de VUB-onderzoeksgroepen TOR en BILD (Brussels research centre for Innovation of Learning and Diversity), de lerarenopleiding van de VUB (IDLO) en Urban Coaching & Education (UCE) van de Erasmus Hogeschool Brussel (EhB). Het onderzoeksprogramma heeft als doel enerzijds een beter begrip te krijgen van polariseringsprocessen die kunnen leidden tot extremismen en anderzijds om aan leerkrachten en leerlingen praktijken en instrumenten aan te reiken die het omgaan met diversiteit en sociale cohesie kunnen bevorderen. Promotor is Prof. Dimokritos Kavadias, Ellen Huyge is onderzoekscoördinator en Elly Mansoury is onderzoeker op het project. Zij werken nauw samen met Gabriel Zajur (IDLO) en Safa Göregen (EhB- Urban Coaching & Education) die bij de partnergroepen als onderzoekers werden aangesteld op dit project.
• BRUXODUS, Building Brussels (2017-2020)
Brussel, of toch maar liever niet? Een socio-demografisch behoefteonderzoek naar de leefbaarheid van Brussel als woonstad. De leefbaarheid van Brussel als woonstad is de centrale onderzoeksvraag van een tweede project dat in 2016 werd toegekend en begin 2017 van start kon gaan. Met steun van Innoviris peilen drie onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (BRIO, Interface Demography en TOR) met het BRUXODUS-project naar de verwachtingen voor ‘het Brussel van morgen’. Wie is de Brusselaar van 2030? Hoe wordt Brussel gezien als woonstad en aan welke voorwaarden moet wonen in de toekomst voldoen? Welke stedelijke voorzieningen moet Brussel uitbouwen en wat is hierbij essentieel? Welke rol moet de overheid opnemen om dit Brussel vorm te geven? Kortom … wat zijn de beschouwingen over de toekomst van de stad? Promoter is Prof. Dimokritos Kavadias. Co-promotoren zijn Rudi Janssens, Sylvie Gadeyne en Ignace Glorieux en het onderzoeksteam bestaat uit: Johan Surkuyn, Charlotte Noël en Petrus Te Braak.
• TAALBAROMETERS: BRIO-speerpuntonderzoek
Naast de onderzoeksprogramma’s DEBEST en Bruxodus liep bij BRIO in 2018 ook ander fundamenteel en beleidsrelevant onderzoek. Taalmonitoring behoort tot het speerpuntonderzoek van BRIO. Het onderzoeksinstrument werd door taalsocioloog Rudi Janssens gecreëerd en geniet een sterke wetenschappelijke reputatie.
• BRIO-Taalbarometer Brussel (2016-2018) In opdracht van de Vlaamse overheid, coördinatie Brussel werd het vierde taalbarometeronderzoek over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 aan BRIO gegund. In 2017 werden 2.450 face-to-face gesprekken door het enquêtebureau (GFK) uitgevoerd. Die vormden de basis voor de analyses die in 2018 werden afgerond en uitmondden in een publicatie en studiedag. Ook werden 4 fiches rond het thema opgesteld. Gezien de maatschappelijke relevantie voor een breed internationaal publiek, werden deze fiches ook vertaald naar het Engels, Frans en Duits. Promotor/onderzoeker is Rudi Janssens.
• Taalbarometer Vlaamse Rand (2017-2019) In opdracht van de Vlaamse overheid, coördinatie Vlaamse Rand werd in 2014 de eerste taalbarometer over de Rand gepubliceerd. De gunning die toen werd verleend, voorzag meteen ook een tweede taalmonitoring. De afnames van de enquêtes startten aansluitend op die voor de taalmonitor over Brussel. De analyses zijn voorzien in 2018-2019 en de publicatie van de resultaten gebeurt in 2019. Promotor/onderzoeker: Rudi Janssens.
7
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
• FOCUSTHEMA 2018-2019: Financiële aspecten van het Brussel- en Randbeleid
Sinds 1999 hanteert de Vlaamse regering de Brusselnorm als toetssteen voor haar beleid in de hoofdstad. Beantwoordt deze beleidsleidraad aan de beoogde doelstellingen of kan de Brusseltoets verder worden verfijnd? En is in navolging daarvan en gezien de specifieke situatie van de Vlaamse Randgemeenten een Randtoets of bijzonder statuut aangewezen? BRIO zet het thema op de onderzoeksagenda in 2018 en 2019, zet daarrond samenwerkingsverbanden op en onderneemt onderzoeksactiviteiten die een licht brengen op de financiële situatie van de betreffende lokale besturen. De disseminatie van de onderzoeksresultaten gebeurt onder meer via de thematische matrix-fiches en in een eindrapport waarin de financiering van de gemeenten onder de loep zal worden genomen.
• BESTUREN in BRUSSEL en RAND
DEGO: Besturen in Brussel (2017-2019)
In het kader van een projectopdracht voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest werkt BRIO samen met CEVIPOL (ULB) aan een onderzoek van Research Group Democratic Governance (DEGO). In 2017 werd een eerste rapport voorgesteld. De resultaten werden ook verwerkt in een nummer van Brussels Studies en in een BRIO-fiche. In 2018 volgde een informatie-vergaderronde met interviews van de Brusselse burgemeesters, stakeholders en mandatarissen. De analyses hiervan zijn uitgemond in een tweede rapport in 2019. Promotor/onderzoekers: Emilie Van Haute (ULB), Kris Deschouwer (VUB), Rudi Janssens (BRIO-VUB), Dimokritos Kavadias (BRIO-VUB), Ann Mares (BRIO-VUB). (https://www.briobrussel.be/node/14160 en https://www.briobrussel.be/node/14417)
Jaarthema 2017: In de ban van de Rand
BRIO focuste in 2017 op de Rand en de band van deze regio met zowel Vlaanderen als Brussel. We gingen te rade bij de beleidsmakers en stakeholders uit de Rand om te achterhalen hoe zij aankijken tegen de belangrijkste uitdagingen en kansen van de Rand. Dat resulteerde in een onderzoeksrapport dat werd voorgesteld op de studiedag ‘In de ban van de Rand’ op 30 januari 2018 in Wemmel. Het onderzoek gaf ook aanleiding tot BRIO-matrix-fiches.
• JEP - Jeunes et Enjeux Politiques (2016-2019)
Dit Innoviris Anticipate project zet in op het ontwikkelen van instrumenten voor jongeren uit het (zowel Nederlandstalig als Franstalig) secundair onderwijs om politieke kennis aan te scherpen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een on-line platform WebDev, ontwikkeld door de UCL. Promotor/onderzoekers: Bernard Delvaux (UCL), Emilie Van Haute (ULB), Didier Caluwaerts (POLI-VUB), Dimokritos Kavadias (BRIO-VUB). Onderzoekers: Pierre Beaulieu (UCL), Robin Lebrun (ULB), Kenneth Hemmerechts (BRIO-VUB).
• TALIS (10/11/2016 - 31/12/2019)
In 2018 werd aan BRIO een nieuw onderzoeksproject toegewezen met betrekking tot de leerkrachten, namelijk TALIS 2018. TALIS betreft een internationale survey over leraren en schoolleiders. Het vindt om de 5 jaar plaats op initiatief van de OESO en werd in 2016 toegekend aan de VUB-onderzoeksgroep TOR, in samenwerking met BRIO. Promotor: Bram Spruyt, Co-promotor: Dimokritos Kavadias Onderzoekers: Filip Van Droogenbroeck, Jesse Siongers en Hélène Lemble.
8
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
• SECUR (1/12/2018 - 30/11/2020)
Een BRIO-onderzoeksaanvraag met betrekking tot de identiteitsconstructie van jonge moslims in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door Anticipate Innoviris gehonoreerd en kon in 2018 van start gaan. SECUR is een multidisciplinair en participatief project in samenwerking met de ULB. Het wil de kwaliteit van interacties van jongeren in Brussel bevorderen door buiten institutionele kaders moslimjongeren beter te leren kennen. Promotor: Corinne Torrekens, Co-promotor: Dimokritos Kavadias Onderzoekers: Nawal Bensaïd, Jean-Luc Rwogera.
• COST YOUNG-IN (sept. 2018 – aug. 2021)
In de loop van mei werd het COST-project “TRANSDISCIPLINARY solutions to CROSS-SECTORAL disadvantages in YOUTH.” goedgekeurd. Cost-Action projecten zijn bedoeld om academische netwerken te versterken. Deze COST-actie heeft tot doel inzicht te krijgen in omstandigheden en factoren die jongeren ervan weerhouden om een fatsoenlijke baan te vinden, een gezin te stichten wanneer zij dat willen, hun stem te laten horen in het beleidsproces in Europa. Op basis van transdisciplinaire kennis over risico’s die jongeren lopen, is het mogelijk om relevante beleidsinterventies voor te stellen om dergelijke situaties aan te pakken en uiteindelijk het risico op sociale uitsluiting te verminderen. De nadruk ligt op een sectoroverschrijdende benadering van het jeugdbeleid en investeringen in sociaal beleid. Promotor: Anu Toots (Talin Universiteit Estland), Co-promotor: Dimokritos Kavadias (voorzitter van Working Group 3: Burgerschap en ongelijkheid bij jongeren in Europa).
Nieuwe onderzoekagenda
BRIO diende in 2018 meerdere onderzoeksontwerpen in bij diverse wetenschappelijke instanties en bij universitaire en andere overheden, waarbij BRIO trekker was van het project of als co-promotor deelnam. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe onderzoeksaanvragen. Daarbij wordt vermeld of de projecten werden gehonoreerd of niet. Gehonoreerd (in 2018 aangevraagd):
- Innoviris ATTRACT (Brain for Brussels)-project: “Bordering Brussels”, door dr. Machteld Venken (Universiteit van Wenen) & Dimokritos Kavadias als promotor. Machteld Venken zal het BRIO-team vervoegen om een zogenaamd “citizens science” project uit te voeren. Centraal staat de wijze waarop mensen betekenis geven aan grenzen en begrenzingen in de geglobaliseerde stad Brussel (in het recente verleden en heden). Het project richt zich op het bevorderen van onze kennis over hedendaagse geschiedenis, grensstudies, overleg, besluitvorming, burgerwetenschap en synergieën tussen wetenschap, kunst en technologie. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de eerste Belgische staatshervorming in 1970 wil dit project nagaan hoe de Brusselaars en de inwoners van de Rand de evolutie van België van een eenheidsstaat naar een federale staat met steeds meer afgebakende gemeenschappen, regio’s en een groeiende taaldiversiteit betekenis gaven en geven. Het onderzoekt de veelzijdige verbanden tussen enerzijds de institutionalisering van gesegmenteerde politieke en publieke domeinen doorheen zes staatshervormingen (1970-2011) en anderzijds de vroegere en hedendaagse praktijken van stadsbewoners die deze aangrenzende initiatieven weerleggen, onderhandelen of versterken. Op die manier vult het project een leemte op in het onderzoek naar grensstudies in het kader
9
BRIO – Pleinlaan 5 – B-1050 Brussel – T (0)2 614 82 32 – [email protected]
van de globalisering, waarbij Brussel systematisch buiten beschouwing wordt gelaten gezien zijn complexiteit. Door het ontwikkelen en implementeren van een onderzoeksmethode op het kruispunt van wetenschap in de geesteswetenschappen, kunst en technologie, onderzoekt dit project, tezamen met participerende burgers, nieuwe manieren om met complexiteit om te gaan. Kunst en technologie ontmoeten wetenschap in een innovatieve synergie (de Border Brussels Box of BBB) die een crowdsourcing burgergedreven ontwikkeling van nieuwe onderzoeksvragen over grensprocessen in Brussel in het verleden en het heden mogelijk maakt.
- KA2-project Beyond Apparent Stereotypes (BAS). Het doel van het project is het ontwikkelen van interculturele competenties en vaardigheden bij jongeren in het secundair onderwijs van graad 10 (15 jaar) door het beoordelen van culturele representaties en het voorbereiden en realiseren van schoolreizen naar een partnerland. De leeftijd van de deelnemende leerlingen is om verschillende redenen gekozen; zij hebben voldoende taalvaardigheden verworven, maar bevinden zich nog steeds in de 'beïnvloedbare fase' van hun ontwikkeling. Het doel…

Search related