of 61 /61
Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 4 - Godina LI. Đurđevac, 15. svibnja 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 43 Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18 ), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Đurđevca za 2017. godinu ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 10/16., 6/17. i 9/17.), (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je u 2017. godini kako slijedi: Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Tekući plan Izvršenje Indeks 2016.(1) 2017.(2) 2017.(3) 2017.(4) 2017.(5) (5/4) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 38.071.928,16 51.762.166,90 -499.350,77 51.262.816,13 38.825.256,26 75,74 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.813.257,90 661.420,00 -384.820,00 276.600,00 130.607,06 47,22 3 Rashodi poslovanja 29.034.442,29 37.381.085,70 989.846,73 38.370.932,43 34.778.464,00 90,64 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.009.849,68 28.004.795,06 -1.602.787,50 26.402.007,56 11.653.693,04 44,14 RAZLIKA - MANJAK -2.159.105,91 -12.962.293,86 -271.230,00 -13.233.523,86 -7.476.293,72 56,50 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.054.387,50 6.261.000,00 0,00 6.261.000,00 6.006.250,00 95,93 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.652.757,89 2.585.000,00 -399.000,00 2.186.000,00 2.442.012,50 111,71

Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 ›...

Page 1: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA

Broj 4 - Godina LI. Đurđevac, 15. svibnja 2018. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 43

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18 ), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA

ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Đurđevca za 2017. godinu ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 10/16., 6/17. i 9/17.), (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je u 2017. godini kako slijedi:

Izvršenje Izvorni plan Izmjene plana Tekući plan Izvršenje Indeks

2016.(1) 2017.(2) 2017.(3) 2017.(4) 2017.(5) (5/4) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 38.071.928,16 51.762.166,90 -499.350,77 51.262.816,13 38.825.256,26 75,74

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.813.257,90 661.420,00 -384.820,00 276.600,00 130.607,06 47,22

3 Rashodi poslovanja 29.034.442,29 37.381.085,70 989.846,73 38.370.932,43 34.778.464,00 90,64

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.009.849,68 28.004.795,06 -1.602.787,50 26.402.007,56 11.653.693,04 44,14

RAZLIKA - MANJAK -2.159.105,91 -12.962.293,86 -271.230,00 -13.233.523,86 -7.476.293,72 56,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.054.387,50 6.261.000,00 0,00 6.261.000,00 6.006.250,00 95,93

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.652.757,89 2.585.000,00 -399.000,00 2.186.000,00 2.442.012,50 111,71

Page 2: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 2

NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE 10.401.629,61 3.676.000,00 399.000,00 4.075.000,00 3.564.237,50 87,47

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8.242.523,70 -9.286.293,86 127.770,00 -9.158.523,86 -3.912.056,22 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Preneseni iz protekle godine 0,00 9.286.293,86 0,00 9.158.523,86 7.019.077,00 0,00

Višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje 8.242.715,76 0,00 0,00 0,00 3.107.020,78 0

Page 3: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 3

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 2.), te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2017. godini kako slijedi :

Tablica 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVORNI PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

1. 2. 3. 4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 38.071.928,16 51.262.816,13 38.825.256,26

61 Prihodi od poreza 7.142.033,44 8.630.850,00 6.759.070,85

611 Porez i prirez na dohodak 6.254.228,93 7.435.850,00 5.896.215,92

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.056.516,93 6.602.350,00 5.227.619,34

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 760.494,00 945.500,00 949.036,49

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 392.995,00 437.000,00 545.114,60

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 39.163,00 31.000,00 58.096,77

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 6.149,00 20.000,00 13.231,39

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.001.089,00 -600.000,00 -896.882,67

613 Porezi na imovinu 556.564,39 865.000,00 720.700,18

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 154.273,39 265.000,00 55.636,99

6134 Povremeni porezi na imovinu 402.291,00 600.000,00 665.063,19

614 Porezi na robu i usluge 331.240,12 330.000,00 142.154,75

6142 Porez na promet 180.337,12 230.000,00 135.996,03

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 150.903,00 100.000,00 6.158,72

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.951.642,24 18.740.457,49 11.067.559,21

Page 4: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 4

633 Pomoći iz proračuna 2.301.126,64 12.293.338,49 4.616.667,48

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.403.667,00 2.558.782,43 2.288.158,18

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 897.459,64 9.734.556,06 2.328.509,30

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 3.113.912,04 1.361.000,00 1.408.770,87

6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 114.255,00 475.500,00 1.031.333,54

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 2.999.657,04 885.500,00 377.437,33

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.733.114,82 3.758.519,00 3.860.557,67

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.457.000,82 3.478.805,00 3.580.843,67

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 276.114,00 279.714,00 279.714,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 705.164,82 965.300,00 749.571,67

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 312.130,82 418.300,00 381.001,02

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 393.034,00 547.000,00 368.570,65

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 98.323,92 362.300,00 431.991,83

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 98.323,92 362.300,00 431.991,83

64 Prihodi od imovine 4.506.904,38 6.518.000,00 4.987.254,22

641 Prihodi od financijske imovine 71.795,33 137.000,00 67.733,14

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 19.919,00 100.000,00 52.745,39

6414 Prihodi od zateznih kamata 51.876,33 33.000,00 14.987,75

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0,00 4.000,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.435.109,05 6.381.000,00 4.919.521,08

6421 Naknade za koncesije 125.002,00 100.000,00 92.397,58

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 88.406,00 477.000,00 422.600,95

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.894.584,00 5.342.000,00 4.080.773,98

6424 Naknade za ceste 16.534,00 12.000,00 4.133,40

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 310.583,05 450.000,00 319.615,17

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.137.370,69 11.129.500,00 9.951.856,82

651 Upravne i administrativne pristojbe 182.940,98 551.500,00 128.331,13

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 180.755,00 490.000,00 126.963,64

6514 Ostale pristojbe i naknade 2.185,98 61.500,00 1.367,49

Page 5: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 5

652 Prihodi po posebnim propisima 2.766.745,11 3.038.000,00 2.788.104,06

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 41.615,65 70.000,00 35.497,97

6524 Doprinosi za šume 389.114,46 450.000,00 396.555,62

6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.336.015,00 2.518.000,00 2.356.050,47

653 Komunalni doprinosi i naknade 8.187.684,60 7.540.000,00 7.035.421,63

6531 Komunalni doprinosi 1.687.645,90 700.000,00 653.522,54

6532 Komunalne naknade 6.500.038,70 6.840.000,00 6.381.899,09

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.496.651,95 6.197.008,64 6.055.375,43

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.109.991,30 5.674.508,64 5.672.698,46

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 8.415,00 71.000,00 53.699,55

6615 Prihodi od pruženih usluga 3.101.576,30 5.603.508,64 5.618.998,91

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 386.660,65 522.500,00 382.676,97

6631 Tekuće donacije 15.535,00 20.500,00 23.182,02

6632 Kapitalne donacije 371.125,65 502.000,00 359.494,95

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.837.325,46 47.000,00 4.139,73

681 Kazne i upravne mjere 5.933,00 35.000,00 3.146,74

6819 Ostale kazne 5.933,00 35.000,00 3.146,74

683 Ostali prihodi 1.831.392,46 12.000,00 992,99

6831 Ostali prihodi 1.831.392,46 12.000,00 992,99

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.813.257,90 276.600,00 130.607,06

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 136.050,00 10.000,00 0,00

711 Prihodi od prodaje mat. imovine - prirodnih bogatstava 136.050,00 10.000,00 0,00

7111 Zemljište 136.050,00 10.000,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.677.207,90 266.600,00 130.607,06

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.665.667,90 206.500,00 80.607,06

7211 Stambeni objekti 3.665.667,90 206.500,00 80.607,06

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 40,00 100,00 0,00

7221 Uredska oprema i namještaj 40,00 100,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 11.500,00 0,00 0,00

Page 6: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 6

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 11.500,00 0,00 0,00

726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 0,00 60.000,00 50.000,00

7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 60.000,00 50.000,00 Rashodi poslovanja 29.034.442,29 38.370.932,43 34.778.464,00

31 Rashodi za zaposlene 12.566.546,75 13.110.900,00 12.755.710,50

311 Plaće (Bruto) 10.153.257,50 10.519.200,00 10.304.766,51

3111 Plaće za redovan rad 10.153.257,50 9.264.200,00 8.964.207,01

3112 Plaće u naravi 0,00 1.000,00 945,72

3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 274.000,00 219.429,68

3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 980.000,00 1.120.184,10

312 Ostali rashodi za zaposlene 523.361,17 484.800,00 481.963,30

3121 Ostali rashodi za zaposlene 523.361,17 484.800,00 481.963,30

313 Doprinosi na plaće 1.889.928,08 2.106.900,00 1.968.980,69

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 300.566,97 460.000,00 397.806,32

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.432.273,51 1.468.800,00 1.416.526,98

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 157.087,60 178.100,00 154.647,39

32 Materijalni rashodi 10.206.025,65 12.184.650,00 11.109.508,94

321 Naknade troškova zaposlenima 570.703,46 602.250,00 557.713,77

3211 Službena putovanja 89.620,00 94.000,00 88.773,84

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 384.595,20 412.250,00 392.823,68

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 96.488,26 96.000,00 76.116,25

322 Rashodi za materijal i energiju 2.845.372,44 3.150.700,00 2.892.804,87

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 321.036,44 375.000,00 328.394,31

3222 Materijal i sirovine 831.459,00 799.100,00 794.003,65

3223 Energija 1.251.969,00 1.455.000,00 1.365.919,15

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 126.294,00 265.500,00 235.079,62

3225 Sitni inventar i auto gume 138.915,00 110.500,00 67.206,08

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 175.699,00 145.600,00 102.202,06

323 Rashodi za usluge 5.463.980,72 7.066.300,00 6.322.983,17

Page 7: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 7

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 599.819,00 635.000,00 636.494,13

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.681.683,00 2.155.100,00 1.848.842,83

3233 Usluge promidžbe i informiranja 269.222,00 323.000,00 267.176,26

3234 Komunalne usluge 1.814.158,00 2.104.500,00 1.844.705,64

3235 Zakupnine i najamnine 339.339,00 678.000,00 643.691,48

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 72.695,00 65.300,00 61.583,34

3237 Intelektualne i osobne usluge 275.957,00 429.100,00 427.607,53

3238 Računalne usluge 227.824,00 255.000,00 233.065,13

3239 Ostale usluge 183.090,00 421.300,00 359.816,83

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 176.916,79 138.300,00 110.780,54

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 176.916,79 138.300,00 110.780,54

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.149.052,24 1.227.100,00 1.225.226,59

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 263.647,00 281.000,00 241.021,24

3292 Premije osiguranja 192.657,00 256.300,00 245.939,02

3293 Reprezentacija 114.334,00 145.500,00 165.941,61

3294 Članarine 50.003,00 31.000,00 32.138,90

3295 Pristojbe i naknade 162.061,00 143.300,00 144.226,09

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 1.000,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 366.350,24 369.000,00 395.959,73

34 Financijski rashodi 492.274,26 660.600,00 647.892,84

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 358.358,50 560.000,00 554.940,60

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 100.570,50 90.000,00 88.003,39

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 257.788,00 470.000,00 466.937,21

343 Ostali financijski rashodi 133.915,76 100.600,00 92.952,24

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 88.287,76 70.900,00 66.209,95

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 500,00 0,00

3433 Zatezne kamate 43.870,00 27.400,00 25.865,54

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.758,00 1.800,00 876,75

Page 8: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 8

35 Subvencije 793.742,90 336.500,00 254.613,10

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 379.783,13 66.500,00 63.218,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 379.783,13 66.500,00 63.218,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 413.959,77 270.000,00 191.395,10

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 50.000,00 70.000,00 70.000,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 363.959,77 200.000,00 121.395,10

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.888.706,88 1.935.782,43 1.510.942,92

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.888.706,88 1.935.782,43 1.510.942,92

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.661.647,88 1.762.782,43 1.339.851,42

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 227.059,00 173.000,00 171.091,50

38 Ostali rashodi 3.087.145,85 10.142.500,00 8.499.795,70

381 Tekuće donacije 1.747.513,69 1.969.500,00 1.972.179,07

3811 Tekuće donacije u novcu 1.747.513,69 1.969.500,00 1.972.179,07

382 Kapitalne donacije 64.552,57 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 64.552,57 0,00 0,00

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 212.803,34 114.000,00 111.780,35

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 212.803,34 114.000,00 111.780,35

385 Izvanredni rashodi 0,00 10.000,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 10.000,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 1.062.276,25 8.049.000,00 6.415.836,28

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.062.276,25 8.049.000,00 6.415.836,28

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.009.849,68 26.402.007,56 11.653.693,04

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 551.278,03 440.000,00 240.899,44

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 306.656,90 100.000,00 82.204,77

4111 Zemljište 306.656,90 100.000,00 82.204,77

412 Nematerijalna imovina 244.621,13 340.000,00 158.694,67

4124 Ostala prava 244.621,13 340.000,00 158.694,67

Page 9: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 9

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.916.939,93 13.827.625,00 7.547.785,63

421 Građevinski objekti 9.634.533,22 11.341.525,00 5.836.817,20

4211 Stambeni objekti 0,00 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 0,00 1.563.487,50 384.122,33

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.805.313,20 9.243.500,00 5.210.786,36

4214 Ostali građevinski objekti 4.829.220,02 534.537,50 241.908,51

422 Postrojenja i oprema 725.547,35 396.100,00 273.600,86

4221 Uredska oprema i namještaj 294.454,35 200.800,00 85.601,52

4222 Komunikacijska oprema 42.322,00 20.000,00 18.567,35

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 47.884,00 120.000,00 117.778,99

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 16.476,00 0,00 100,00

4226 Sportska i glazbena oprema 5.272,00 19.700,00 23.385,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 319.139,00 35.600,00 28.167,50

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 173.305,79 155.500,00 148.560,81

4241 Knjige 173.305,79 154.500,00 148.560,81

4242 Umjetnička djela 0,00 1.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.383.553,57 1.934.500,00 1.288.806,76

4262 Ulaganja u računalne programe 3.598,00 500,00 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.267.254,00 1.634.000,00 1.134.239,26

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.112.701,57 300.000,00 154.567,50

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 541.631,72 12.134.382,56 3.865.007,97

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.578,09 9.599.382,56 1.369.826,92

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.578,09 9.599.382,56 1.369.826,92

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 180.000,00 171.710,00

4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 180.000,00 171.710,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 46.053,63 2.355.000,00 2.323.471,05

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 46.053,63 2.355.000,00 2.323.471,05

Page 10: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 10

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

Tablica 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVORNI PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

1. 2. 3. 4.

SVEUKUPNO PRIHODI 41.885.186,06 66.958.939,99 38.955.863,32

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 11.295.936,17 14.947.350,00 11.037.738,58

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 3.894.366,42 5.337.000,00 4.079.571,22

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 6.254.228,93 7.435.850,00 5.896.215,92

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 1.147.340,82 1.913.000,00 1.061.951,44

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 3.125.065,79 6.095.495,00 5.673.715,95

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI - GRAD 87.232,15 186.000,00 100.764,48

Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.037.833,64 5.909.495,00 5.572.951,47

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.312.623,31 12.093.000,00 10.663.564,92

Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD 11.541.905,85 10.147.000,00 8.856.844,13

Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.770.717,46 1.946.000,00 1.806.720,79

Izvor 4. POMOĆI 9.951.642,24 18.764.457,49 11.067.559,84

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 5.385.378,34 7.317.687,43 7.713.328,56

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 4.566.264,18 11.446.770,06 3.354.231,28

Izvor 5. DONACIJE 386.660,65 522.500,00 382.676,97

Izvor 5.1. DONACIJE 386.660,65 522.500,00 382.676,97

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.813.257,90 3.776.600,00 130.607,06

Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.813.257,90 3.776.600,00 130.607,06

Page 11: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 11

SVEUKUPNO RASHODI 44.044.291,97 66.958.939,99 46.432.157,04

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 11.607.395,79 12.761.350,00 12.241.995,65

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 2.874.748,22 3.151.000,00 3.094.516,44

Izvor 1.2. OPĆI PRIHOD - POREZ NA DOHODAK 7.104.679,33 7.435.850,00 7.012.639,72

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 1.627.968,24 2.174.500,00 2.134.839,49

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 3.552.507,44 6.095.495,00 5.336.377,80

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI - GRAD 221.422,40 186.000,00 167.681,67

Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 3.331.085,04 5.909.495,00 5.168.696,13

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.398.018,75 12.093.000,00 8.722.723,23

Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD 7.747.226,35 10.147.000,00 6.967.081,84

Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.650.792,40 1.946.000,00 1.755.641,39

Izvor 4. POMOĆI 12.322.913,66 18.764.457,49 10.121.619,88

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI 7.527.729,77 7.317.687,43 7.315.066,37

Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI 4.795.183,89 11.446.770,06 2.806.553,51

Izvor 5. DONACIJE 0,00 522.500,00 512.820,50

Izvor 5.1. DONACIJE 0,00 522.500,00 512.820,50

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.447,42 3.776.600,00 3.773.353,03

Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.447,42 3.776.600,00 3.773.353,03

Izvor 7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 7.153.008,91 10.759.537,50 5.723.266,95

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 7.153.008,91 10.759.537,50 5.723.266,95

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

Tablica 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVORNI PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

1. 2. 3. 4.

Page 12: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 12

SVEUKUPNO RASHODI 44.044.291,97 64.772.939,99 46.432.157,04

Funkcijska klasifikacija 01

Opće javne usluge 6.401.246,00 5.390.500,00 5.367.482,22

Funkcijska klasifikacija 011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 737.980,00 1.014.000,00 969.808,60

Funkcijska klasifikacija 013

Opće usluge 5.663.266,00 4.376.500,00 4.397.673,62

Funkcijska klasifikacija 03

Javni red i sigurnost 6.988.319,00 9.700.000,00 9.009.310,00

Funkcijska klasifikacija 032

Usluge protupožarne zaštite 6.988.319,00 9.700.000,00 9.009.310,00

Funkcijska klasifikacija 04

Ekonomski poslovi 10.358.800,00 30.767.556,06 14.884.702,43

Funkcijska klasifikacija 042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 155.101,00 120.000,00 98.315,65

Funkcijska klasifikacija 045

Promet 1.339.847,00 6.617.000,00 4.379.220,97

Funkcijska klasifikacija 046

Komunikacije 0,00 200.000,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 047

Ostale industrije 7.787.873,00 23.291.556,06 9.874.135,00

Funkcijska klasifikacija 049

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.075.979,00 539.000,00 533.030,81

Funkcijska klasifikacija 05

Zaštita okoliša 2.773.418,00 141.000,00 107.453,73

Funkcijska klasifikacija 051

Gospodarenje otpadom 2.515.822,00 32.000,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika 20.625,00 0 0,00

Funkcijska klasifikacija 056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 236.971,00 109.000,00 107.453,73

Funkcijska klasifikacija 06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 7.544.562,00 5.747.037,50 4.972.648,94

Funkcijska klasifikacija 062

Razvoj zajednice 275.156,00 405.000,00 228.191,36

Funkcijska klasifikacija 064

Ulična rasvjeta 510.462,00 708.000,00 657.918,58

Funkcijska klasifikacija 066

Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 6.758.944,00 4.634.037,50 4.086.539,00

Funkcijska klasifikacija 08

Rekreacija, kultura i religija 2.391.212,00 2.683.000,00 2.362.993,20

Funkcijska klasifikacija 081

Službe rekreacije i sporta 771.426,00 720.000,00 708.546,20

Funkcijska klasifikacija 082

Službe kulture 1.619.786,00 1.963.000,00 1.654.447,00

Funkcijska klasifikacija 09

Obrazovanje 5.788.859,97 8.552.064,00 8.283.974,75

Page 13: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 13

Funkcijska klasifikacija 091

Predškolsko i osnovno obrazovanje 5.656.797,97 8.397.064,00 8.157.420,15

Funkcijska klasifikacija 092

Srednjoškolsko obrazovanje 0,00 10.000,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 094

Visoka naobrazba 132.062,00 145.000,00 116.554,60

Funkcijska klasifikacija 10

Socijalna zaštita 1.797.875,00 1.791.782,43 1.443.591,77

Funkcijska klasifikacija 102

Starost 93.200,00 189.000,00 86.550,04

Funkcijska klasifikacija 104

Obitelj i djeca 445.922,00 490.000,00 467.197,16

Funkcijska klasifikacija 106

Stanovanje 28.400,00 40.000,00 34.400,00

Funkcijska klasifikacija 109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1.230.353,00 1.072.782,43 855.444,57

Članak 3. Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), te prihodi i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) utvrđeni u Računu financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi: B. RAČUN FINANCIRANJA Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

Tablica 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVORNI PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

1. 2. 3. 4.

Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.054.387,50 6.261.000,00 6.006.250,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 54.387,50 261.000,00 6.250,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 54.387,50 261.000,00 6.250,00

Page 14: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 14

8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 54.387,50 261.000,00 6.250,00

84 Primici od zaduživanja 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.652.757,89 2.186.000,00 2.442.012,50

51 Izdaci za dane zajmove 17.000,00 1.000,00 0,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 17.000,00 1.000,00 0,00

5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 17.000,00 1.000,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.635.757,89 2.185.000,00 2.442.012,50

542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 294.371,21 270.000,00 291.842,95

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 294.371,21 270.000,00 291.842,95

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.341.386,68 1.915.000,00 2.150.169,55

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.341.386,68 1.915.000,00 2.150.169,55

Primici i izdaci prema izvorima financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

Tablica 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVORNI PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

1. 2. 3. 4.

SVEUKUPNO PRIMICI 12.054.387,50 11.020.537,50 6.006.250,00

Izvor 7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 12.000.000,00 10.759.537,50 6.000.000,00

Page 15: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 15

Izvor 7.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 12.000.000,00 10.759.537,50 6.000.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHOD 54.387,50 261.000,00 6.250,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI 54.387,50 261.000,00 6.250,00

SVEUKUPNO IZDACI 1.652.757,89 2.186.000,00 2.442.012,50

Izvor 1. OPĆI PRIHOD 1.652.757,89 2.186.000,00 2.442.012,50

Izvor 1.1. OPĆI PRIHOD - RENTA 1.652.757,89 2.186.000,00 2.442.012,50

Analitički prikaz računa financiranja u 2017. godini kako slijedi:

Tablica 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

INDEKS 3/2

1. 2. 3. 4.

SVEUKUPNO PRIMICI 12.054.387,50 6.006.250,00 49,83%

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.054.387,50 6.006.250,00 49,83% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 54.387,50 6.250,00 11,49%

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

54.387,50 6.250,00 11,49% 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 54.387,50 6.250,00 11,49%

81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni

54.387,50 6.250,00 11,49% 81212010 Povrati zajmova danih građanima - dugoročni - Dani zajmovi studentima 45.387,50 3.250,00 7,16% 81212020 Povrati zajmova danih kućanstvima - dugoročni - Dani zajmovi kućanstvima 9.000,00 3.000,00 33,33%

84 Primici od zaduživanja 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00%

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.000.000,00 6.000.000,00 50,00% 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00%

Page 16: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 16

84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00% 84432001 primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija IJS - HPB 6.000.000,00 0,00 0,00%

84432002 primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija IJS - Splitska banka 6.000.000,00 0,00 0,00%

84432003 primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija IJS - Erste 0,00 6.000.000,00 0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

PRETHODNE GODINE

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

INDEKS 3/2

1. 2. 3. 4.

SVEUKUPNO IZDACI 1.652.757,89 2.442.012,50 147,75%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.652.757,89 2.442.012,50 147,75%

51 Izdaci za dane zajmove 17.000,00 0,00 0,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 17.000,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 17.000,00 0,00 0,00% 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 17.000,00 0,00 0,00% 51212010 Dani zajmovi studentima 17.000,00 0,00 0,00%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.635.757,89 2.442.012,50 149,29%

542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav

294.371,21 291.842,95 99,14% 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 294.371,21 291.842,95 99,14%

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 294.371,21 291.842,95 99,14% 54222000 Otplata glavnice - prim. kred. od tuzem. kred. inst. UJS-dug. - HBOR 294.371,21 291.842,95 99,14%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

1.341.386,68 2.150.169,55 160,29% 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.341.386,68 2.150.169,55 160,29%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.341.386,68 2.150.169,55 160,29% 54432000 Otplata glavnice - prim. kred. od tuzem. kred. inst. IJS-dug. - ZA-BA 5100243968 327.108,99 297.012,09 90,80%

54432001 Otplata glavnice - prim. kred. od tuzem. kred. inst. IJS-dug.- ZA-BA 5100146529 664.277,69 603.157,46 90,80% 54432002 Otplata glavnice - prim. kred. od tuzem. kred. inst. IJS-dug.- HPB 350.000,00 600.000,00 171,43%

Page 17: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 17

54432003 Otplata glavnice - prim. kred. od tuzem. kred. inst. IJS-dug.- SB 0,00 600.000,00 0,00%

54432004 Otplata glavnice - prim.kred. od tuzem. kred.inst IJS-dug.-ERSTE 0,00 50.000,00 0,00%

II. POSEBNI DIO

Točka 4.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.), te po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) je slijedeće:

Tablica 1. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni u 2017. godini, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA IZVORNI

PLAN

IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

INDEKS 3/2

1. 2. 3. 4.

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 66.958.939,99 48.874.169,54 48.88%

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA 4.819.500,00 4.794.414,80 99.48%

Glava 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.819.500,00 4.794.414,80 99.48%

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE 27.444.056,06 14.767.771,21 53.84%

Glava 00201 FINANCIJE 2.902.000,00 3.131.634,52 107.91%

Glava 00202 JAČANJE GOSPODARSTVA 24.542.056,06 11.636.136,69 47.44%

Razdjel 003 URED GRADONAČELNIKA 20.679.346,43 19.289.957,45 15.22%

Glava 00301 PROMICANJE KULTURE 2.865.500,00 2.618.383,04 39.03%

Proračunski korisnik 27838 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 1.153.000,00 896.790,83 0.0%

Proračunski korisnik 27853 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 644.000,00 603.174,66 0.0%

Glava 00302 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 720.000,00 708.546,20 98.41%

Glava 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.395.000,00 3.124.478,50 0.0%

Page 18: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 18

Proračunski korisnik 27845 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 3.395.000,00 3.124.478,50 0.0%

Glava 00304 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.657.064,00 2.719.471,88 0.38%

Proračunski korisnik 08369 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 2.647.064,00 2.709.471,88 0.0%

Glava 00306 SOCIJALNA SKRB 933.000,00 858.610,63 92.03%

Glava 00307 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 20.000,00 46.108,20 230.54%

Glava 00308 POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA 200.000,00 91.423,86 45.71%

Glava 00309 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 9.700.000,00 9.009.309,39 2.06%

Proračunski korisnik 27829 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 9.500.000,00 8.809.319,73 0.0%

Glava 00310 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 188.782,43 113.625,75 60.19%

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI 14.016.037,50 10.022.026,08 71.45%

Glava 00401 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.318.000,00 3.774.011,91 87.4%

Glava 00402 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 4.546.000,00 1.714.164,58 38.97%

Glava 00403 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 332.000,00 154.567,50 46.56%

Glava 00404 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 4.820.037,50 4.379.282,09 89.5%

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA Izvorni plan

2017 Izvršenje 2017 Indeks 3/2

1

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 66.958.939,99 48.874.169,54 48,88%

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA 4.819.500,00 4.794.414,80 99,48%

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.819.500,00 4.794.414,80 99,48%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 3.748.000,00 3.649.577,96 97,37%

1001 Program: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 229.000,00 196.763,65 85,92%

A100101 Aktivnost: RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 18.000,00 5.029,25 27,94%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.029,25 62,87%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.029,25

385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 0,00%

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

Page 19: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 19

A100102 Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 121.000,00 120.553,40 99,63%

381 Tekuće donacije 121.000,00 120.553,40 99,63%

3811 Tekuće donacije u novcu 120.553,40

A100103 Aktivnost: IZBORI 90.000,00 71.181,00 79,09%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 71.181,00 79,09%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 71.181,00

1002 Program: UPRAVNI ODJELI 3.519.000,00 3.452.814,31 98,12%

A100201 Aktivnost: REDOVNI RAD UPRAVNIH TIJELA 3.468.000,00 3.418.127,49 98,56%

311 Plaće (Bruto) 1.740.000,00 1.653.854,60 95,05%

3111 Plaće za redovan rad 1.653.854,60

312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 216.801,40 144,53%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 216.801,40

313 Doprinosi na plaće 211.000,00 222.722,30 105,56%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 200.708,92

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.013,38

321 Naknade troškova zaposlenima 68.000,00 61.689,59 90,72%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.689,59

322 Rashodi za materijal i energiju 361.500,00 394.435,16 109,11%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.498,00

3223 Energija 275.047,84

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.269,32

3225 Sitni inventar i auto gume 1.620,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 761.000,00 676.878,50 88,95%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 87.249,03

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.119,41

3233 Usluge promidžbe i informiranja 258.613,76

3234 Komunalne usluge 58.927,65

3235 Zakupnine i najamnine 27.365,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 330,00

Page 20: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 20

3238 Računalne usluge 179.029,32

3239 Ostale usluge 3.244,33

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 176.500,00 191.745,94 108,64%

3292 Premije osiguranja 46.666,05

3294 Članarine 29.408,90

3295 Pristojbe i naknade 95.547,05

3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.123,94

A100204 Aktivnost: VOLONTERI 51.000,00 34.686,82 68,01%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 51.000,00 34.686,82 68,01%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.686,82

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 40.000,00 36.575,00 91,44%

1001 Program: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 10.000,00 0,00 0,00%

A100104 Aktivnost: FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH GRADA ĐURĐEVCA 10.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

1002 Program: UPRAVNI ODJELI 30.000,00 36.575,00 121,92%

A100201 Aktivnost: REDOVNI RAD UPRAVNIH TIJELA 30.000,00 36.575,00 121,92%

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 36.575,00 121,92%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.575,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 419.500,00 419.352,18 99,96%

1002 Program: UPRAVNI ODJELI 350.500,00 350.552,58 100,02%

A100201 Aktivnost: REDOVNI RAD UPRAVNIH TIJELA 300.000,00 305.972,62 101,99%

323 Rashodi za usluge 300.000,00 305.972,62 101,99%

3237 Intelektualne i osobne usluge 305.972,62

A100202 Aktivnost: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE 50.500,00 44.579,96 88,28%

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 44.579,96 89,16%

4221 Uredska oprema i namještaj 37.010,25

4222 Komunikacijska oprema 7.569,71

Page 21: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 21

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500,00 0,00 0,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

1003 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 69.000,00 68.799,60 99,71%

A100301 Aktivnost: REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA 69.000,00 68.799,60 99,71%

322 Rashodi za materijal i energiju 42.000,00 45.004,92 107,15%

3223 Energija 44.274,42

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 730,50

323 Rashodi za usluge 27.000,00 23.794,68 88,13%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.038,24

3234 Komunalne usluge 10.756,44

Izvor 4. POMOĆI 612.000,00 688.909,66 112,57%

1001 Program: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 135.000,00 131.177,93 97,17%

A100103 Aktivnost: IZBORI 135.000,00 131.177,93 97,17%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.000,00 131.177,93 97,17%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 131.177,93

1002 Program: UPRAVNI ODJELI 477.000,00 557.731,73 116,92%

A100203 Aktivnost: JAVNI RADOVI 453.000,00 530.358,41 117,08%

311 Plaće (Bruto) 388.000,00 452.524,18 116,63%

3111 Plaće za redovan rad 452.524,18

313 Doprinosi na plaće 65.000,00 77.834,23 119,74%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.141,23

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.693,00

A100204 Aktivnost: VOLONTERI 24.000,00 27.373,32 114,06%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 27.373,32 114,06%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.373,32

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE 27.444.056,06 14.767.771,21 53,81%

GLAVA 00201 FINANCIJE 2.902.000,00 3.131.634,52 107,91%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 2.902.000,00 3.131.634,52 107,91%

2001 Program: FINANCIJSKO POSLOVANJE 2.756.000,00 3.015.079,92 109,40%

Page 22: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 22

A200101 Aktivnost: FINANCIJSKO POSLOVANJE 81.000,00 73.693,67 90,98%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 7.800,00 78,00%

3295 Pristojbe i naknade 7.800,00

343 Ostali financijski rashodi 71.000,00 65.893,67 92,81%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 65.829,95

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00

3433 Zatezne kamate 63,72

A200102 Aktivnost: OTPLATA KREDITA 2.675.000,00 2.941.386,25 109,96%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 490.000,00 499.373,75 101,91%

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 88.003,39

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 411.370,36

542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 270.000,00 291.842,95 108,09%

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 291.842,95

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.915.000,00 2.150.169,55 112,28%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.150.169,55

3008 Program: VISOKO OBRAZOVANJE 146.000,00 116.554,60 79,83%

A300801 Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA I OTPLATA STUDENSKIH KREDITA 70.000,00 55.566,85 79,38%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 70.000,00 55.566,85 79,38%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 55.566,85

A300802 Aktivnost: KREDITIRANJE STUDENATA 76.000,00 60.987,75 80,25%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 60.987,75 81,32%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.987,75

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00%

5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00

GLAVA 00202 JAČANJE GOSPODARSTVA 24.542.056,06 11.636.136,69 47,41%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 2.190.000,00 2.073.270,78 94,67%

Page 23: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 23

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 1.980.000,00 1.864.099,06 94,15%

A200203 Aktivnost: POTPORA POLJOPRIVREDI 100.000,00 78.722,62 78,72%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 78.722,62 78,72%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 78.722,62

A200204 Aktivnost: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 100.000,00 42.672,48 42,67%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 42.672,48 42,67%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 42.672,48

A200209 Aktivnost: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 500.000,00 435.869,38 87,17%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 435.869,38 87,17%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 435.869,38

A200212 Aktivnost: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 5.000,00 3.218,00 64,36%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000,00 3.218,00 64,36%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.218,00

A200213 Aktivnost: UDRUGE U POLJOPRIVREDI 20.000,00 19.593,03 97,97%

381 Tekuće donacije 20.000,00 19.593,03 97,97%

3811 Tekuće donacije u novcu 19.593,03

K200209 Kapitalni projekt: ETNO SELO 1.255.000,00 1.284.023,55 102,31%

322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 105.000,00 95,45%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 105.000,00

323 Rashodi za usluge 95.000,00 102.360,00 107,75%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.950,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.410,00

386 Kapitalne pomoći 950.000,00 986.237,34 103,81%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 986.237,34

421 Građevinski objekti 100.000,00 90.426,21 90,43%

4214 Ostali građevinski objekti 90.426,21

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 210.000,00 209.171,72 99,61%

K300104 Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE 210.000,00 209.171,72 99,61%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 210.000,00 209.171,72 99,61%

Page 24: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 24

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 209.171,72

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.323.500,00 1.220.810,12 36,73%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 550.500,00 482.258,66 87,60%

A200204 Aktivnost: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA 70.000,00 70.000,00 100,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00 70.000,00 100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 70.000,00

A200210 Aktivnost: PČELARSKI KLASTER 419.000,00 352.258,66 84,07%

421 Građevinski objekti 419.000,00 352.258,66 84,07%

4212 Poslovni objekti 352.258,66

A200212 Aktivnost: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 61.500,00 60.000,00 97,56%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 61.500,00 60.000,00 97,56%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00

3004 Program: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 2.573.000,00 656.346,69 25,51%

K300402 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA ĐURĐEVAC 2.173.000,00 656.346,69 30,20%

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

386 Kapitalne pomoći 2.129.000,00 633.291,48 29,75%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 633.291,48

421 Građevinski objekti 24.000,00 23.055,21 96,06%

4214 Ostali građevinski objekti 23.055,21

K300403 Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTE, PARKIRALIŠTA I POMOĆNOG TERENA - ŠRC 400.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

4005 Program: RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 100.000,00 82.204,77 82,20%

K400502 Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA/NEKRETNINA 100.000,00 82.204,77 82,20%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 82.204,77 82,20%

4111 Zemljište 82.204,77

4009 Program: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA 100.000,00 0,00 0,00%

Page 25: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 25

K400901 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZGRADE STJEPANA RADIĆA 100.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Izvor 4. POMOĆI 10.195.556,06 2.349.707,85 23,05%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 1.515.487,50 15.100,00 1,00%

A200209 Aktivnost: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 250.000,00 15.100,00 6,04%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 15.100,00 6,04%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 15.100,00

A200210 Aktivnost: PČELARSKI KLASTER 1.065.487,50 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 1.065.487,50 0,00 0,00%

4212 Poslovni objekti 0,00

K200208 Kapitalni projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA 200.000,00 0,00 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 158.000,00 169.479,28 107,27%

K300104 Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE 158.000,00 169.479,28 107,27%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 158.000,00 169.479,28 107,27%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 169.479,28

3004 Program: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 1.000.000,00 853.219,32 85,32%

K300402 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA ĐURĐEVAC 1.000.000,00 853.219,32 85,32%

386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 853.219,32 85,32%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 853.219,32

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 755.000,00 755.000,00 100,00%

K300505 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OBNOVA DV MASLAČAK 755.000,00 755.000,00 100,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 755.000,00 755.000,00 100,00%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 755.000,00

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 5.274.068,56 556.909,25 10,56%

K300606 Kapitalni projekt: ULAGANJA U OŠ GRGURA KARLOVČANA I PŠ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 5.274.068,56 556.909,25 10,56%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.274.068,56 556.909,25 10,56%

Page 26: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 26

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 556.909,25

4009 Program: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA 1.493.000,00 0,00 0,00%

K400901 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZGRADE STJEPANA RADIĆA 1.493.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.493.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.770.000,00 3.760.876,89 99,76%

3004 Program: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 3.770.000,00 3.760.876,89 99,76%

K300402 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA ĐURĐEVAC 3.770.000,00 3.760.876,89 99,76%

386 Kapitalne pomoći 3.770.000,00 3.760.876,89 99,76%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 3.760.876,89

Izvor 7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 5.063.000,00 2.231.471,05 44,07%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 663.000,00 663.000,00 100,00%

A200209 Aktivnost: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 663.000,00 663.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 663.000,00 663.000,00 100,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 663.000,00

3004 Program: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 800.000,00 0,00 0,00%

K300403 Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTE, PARKIRALIŠTA I POMOĆNOG TERENA - ŠRC 800.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.600.000,00 1.568.471,05 98,03%

K300505 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OBNOVA DV MASLAČAK 1.600.000,00 1.568.471,05 98,03%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.600.000,00 1.568.471,05 98,03%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.568.471,05

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.000.000,00 0,00 0,00%

K300606 Kapitalni projekt: ULAGANJA U OŠ GRGURA KARLOVČANA I PŠ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA 2.000.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

RAZDJEL 003 URED GRADONAČELNIKA 20.679.346,43 19.289.957,45 15,22%

Page 27: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 27

GLAVA 00301 PROMICANJE KULTURE 3.934.000,00 2.618.383,04 28,43%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 1.002.500,00 1.062.417,55 105,98%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 892.500,00 953.936,62 106,88%

A200201 Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 600.000,00 606.796,29 101,13%

381 Tekuće donacije 600.000,00 606.796,29 101,13%

3811 Tekuće donacije u novcu 606.796,29

A200206 Aktivnost: MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI GRADA 292.500,00 347.140,33 118,68%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.500,00 347.140,33 118,68%

3293 Reprezentacija 77.928,71

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 269.211,62

3003 Program: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 110.000,00 108.480,93 98,62%

A300301 Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI 110.000,00 108.480,93 98,62%

381 Tekuće donacije 110.000,00 108.480,93 98,62%

3811 Tekuće donacije u novcu 108.480,93

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 46.000,00 46.000,00 100,00%

3003 Program: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 46.000,00 46.000,00 100,00%

A300302 Aktivnost: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 46.000,00 46.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 46.000,00 46.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 46.000,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00%

3012 Program: POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA 10.000,00 0,00 0,00%

K301202 Kapitalni projekt: UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA 10.000,00 0,00 0,00%

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

Izvor 4. POMOĆI 10.000,00 10.000,00 100,00%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 10.000,00 10.000,00 100,00%

A200206 Aktivnost: MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI GRADA 10.000,00 10.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

PROR. KORISNIK 27838 MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA 1.153.000,00 896.790,83 77,78%

Page 28: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 28

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 605.000,00 571.967,61 94,54%

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 605.000,00 571.967,61 94,54%

A300101 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA 585.000,00 562.967,94 96,23%

311 Plaće (Bruto) 247.000,00 244.448,28 98,97%

3111 Plaće za redovan rad 244.448,28

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.500,00 5.300,00 96,36%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.300,00

313 Doprinosi na plaće 39.000,00 36.312,37 93,11%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.723,39

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.588,98

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 10.803,72 98,22%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.803,72

322 Rashodi za materijal i energiju 82.500,00 49.488,26 59,99%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.624,88

3223 Energija 38.253,90

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 189,48

3225 Sitni inventar i auto gume 420,00

323 Rashodi za usluge 188.500,00 209.080,70 110,92%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.678,01

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.192,75

3234 Komunalne usluge 2.175,82

3237 Intelektualne i osobne usluge 11.982,07

3238 Računalne usluge 15.187,40

3239 Ostale usluge 173.864,65

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.800,00 2.302,44 82,23%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.302,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 3.924,65 112,13%

3293 Reprezentacija 2.024,80

3294 Članarine 100,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

Page 29: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 29

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.799,85

343 Ostali financijski rashodi 200,00 170,77 85,39%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 100,00

3433 Zatezne kamate 70,77

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 1.136,75 22,74%

4221 Uredska oprema i namještaj 1.136,75

K300102 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I OPREMANJE STAROG GRADA 20.000,00 8.999,67 45,00%

412 Nematerijalna imovina 20.000,00 8.999,67 0,00%

4124 Ostala prava 8.999,67

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 50.000,00 38.793,00 77,59%

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 50.000,00 38.793,00 77,59%

A300101 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA 50.000,00 38.793,00 77,59%

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 23.625,50 94,50%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.625,50

323 Rashodi za usluge 25.000,00 15.166,50 60,67%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 15.166,50

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 95.146,25 79,29%

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 120.000,00 95.146,25 79,29%

A300101 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA 120.000,00 95.146,25 79,29%

321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 714,80 47,65%

3211 Službena putovanja 489,80

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 225,00

322 Rashodi za materijal i energiju 38.000,00 57.340,99 150,90%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 54.864,60

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 2.476,39

323 Rashodi za usluge 62.500,00 31.093,41 49,75%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 220,41

Page 30: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 30

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.361,25

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 6.250,00

3239 Ostale usluge 15.261,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 1.862,51 18,63%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.862,51

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.134,54 82,69%

3293 Reprezentacija 4.134,54

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00%

4242 Umjetnička djela 0,00

Izvor 4. POMOĆI 378.000,00 190.883,97 50,50%

3001 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 378.000,00 190.883,97 50,50%

A300101 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA ĐURĐEVCA 58.000,00 41.188,97 71,02%

323 Rashodi za usluge 40.000,00 27.287,50 68,22%

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,00

3239 Ostale usluge 9.287,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 3.901,47 48,77%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.901,47

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 100,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00

K300102 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I OPREMANJE STAROG GRADA 320.000,00 149.695,00 46,78%

412 Nematerijalna imovina 320.000,00 149.695,00 0,00%

4124 Ostala prava 149.695,00

PROR. KORISNIK 27853 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC 644.000,00 603.174,66 93,66%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 515.000,00 487.841,66 94,73%

3002 Program: KNJIŽNIČNA DJELATNOST 515.000,00 487.841,66 94,73%

A300201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 515.000,00 487.841,66 94,73%

Page 31: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 31

311 Plaće (Bruto) 265.000,00 258.511,71 97,55%

3111 Plaće za redovan rad 258.511,71

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 7.650,00 95,63%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.650,00

313 Doprinosi na plaće 40.000,00 33.533,25 83,83%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.218,89

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.314,36

321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 15.358,36 90,34%

3211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.483,36

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.875,00

322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 28.947,16 72,37%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.565,22

3223 Energija 19.925,80

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 903,19

3225 Sitni inventar i auto gume 2.552,95

323 Rashodi za usluge 77.800,00 82.495,54 106,04%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.708,04

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.532,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 11.414,88

3235 Zakupnine i najamnine 27.266,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.007,99

3238 Računalne usluge 12.480,00

3239 Ostale usluge 9.086,13

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 340,00 68,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 340,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.500,00 11.005,64 95,70%

3292 Premije osiguranja 4.098,79

3293 Reprezentacija 1.561,23

Page 32: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 32

3294 Članarine 1.500,00

3295 Pristojbe i naknade 3.287,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 558,12

343 Ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 50.000,00 50.000,00 100,00%

4241 Knjige 50.000,00

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 3.000,00 2.099,00 69,97%

3002 Program: KNJIŽNIČNA DJELATNOST 3.000,00 2.099,00 69,97%

A300201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 3.000,00 2.099,00 69,97%

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.716,84 85,84%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.716,84

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 382,16 0,00%

3293 Reprezentacija 382,16

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00%

4241 Knjige 0,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 28.000,00 17.234,00 61,55%

3002 Program: KNJIŽNIČNA DJELATNOST 28.000,00 17.234,00 61,55%

A300201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 28.000,00 17.324,00 61,87%

323 Rashodi za usluge 26.000,00 17.234,00 66,28%

3235 Zakupnine i najamnine 17.234,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00%

4241 Knjige 0,00

Izvor 4. POMOĆI 96.000,00 96.000,00 100,00%

3002 Program: KNJIŽNIČNA DJELATNOST 96.000,00 96.000,00 100,00%

Page 33: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 33

A300201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 96.000,00 96.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 13.425,96 103,28%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.425,96

323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 100,00%

3239 Ostale usluge 3.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 80.000,00 79.574,04 99,47%

4241 Knjige 79.574,04

Izvor 5. DONACIJE 2.000,00 0,00 0,00%

3002 Program: KNJIŽNIČNA DJELATNOST 2.000,00 0,00 0,00%

A300201 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE 2.000,00 0,00 0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00%

4241 Knjige 0,00

GLAVA 00302 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 720.000,00 708.546,20 98,41%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 720.000,00 708.546,20 98,41%

3004 Program: POTICANJE AMATERSKOG SPORTA 720.000,00 708.546,20 98,41%

A300401 Aktivnost: RAD SPORTSKIH KLUBOVA 720.000,00 708.546,20 98,41%

381 Tekuće donacije 720.000,00 708.546,20 98,41%

3811 Tekuće donacije u novcu 708.546,20

GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.395.000,00 3.124.478,50 92,03%

PROR. KORISNIK 27845 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC 3.395.000,00 3.124.478,50 92,03%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 1.860.000,00 1.764.000,00 94,84%

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.860.000,00 1.764.000,00 94,84%

A300501 Aktivnost: REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.860.000,00 1.764.000,00 94,84%

311 Plaće (Bruto) 1.400.000,00 1.374.564,15 98,18%

3111 Plaće za redovan rad 1.374.564,15

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 4.000,00 80,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00

313 Doprinosi na plaće 305.000,00 296.404,18 97,18%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 264.143,43

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32.260,75

Page 34: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 34

321 Naknade troškova zaposlenima 95.000,00 89.031,67 93,72%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 89.031,67

422 Postrojenja i oprema 55.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 8.000,00 114,50 1,43%

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 8.000,00 114,50 1,43%

A300501 Aktivnost: REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 8.000,00 114,50 1,43%

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 114,50 3,82%

3222 Materijal i sirovine 114,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%

3295 Pristojbe i naknade 0,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.470.000,00 1.343.778,00 91,41%

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.470.000,00 1.343.778,00 91,41%

A300501 Aktivnost: REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 1.470.000,00 1.343.778,00 91,41%

311 Plaće (Bruto) 655.000,00 662.958,94 101,22%

3111 Plaće za redovan rad 662.958,94

312 Ostali rashodi za zaposlene 85.000,00 84.877,63 99,86%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 84.877,63

313 Doprinosi na plaće 30.000,00 30.000,00 100,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 16.500,00 7.353,42 44,57%

3211 Službena putovanja 1.255,92

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.097,50

322 Rashodi za materijal i energiju 472.000,00 396.685,79 84,04%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.062,21

3222 Materijal i sirovine 263.337,62

3223 Energija 77.868,27

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.425,06

3225 Sitni inventar i auto gume 6.913,13

Page 35: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 35

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.079,50

323 Rashodi za usluge 118.500,00 80.207,20 67,69%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.644,66

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.285,43

3233 Usluge promidžbe i informiranja 373,75

3234 Komunalne usluge 34.336,66

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.595,47

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.135,05

3238 Računalne usluge 4.340,64

3239 Ostale usluge 1.495,54

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000,00 36.813,98 96,88%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.813,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.800,00 34.198,02 98,27%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.457,62

3292 Premije osiguranja 13.921,04

3293 Reprezentacija 836,81

3294 Članarine 0,00

3295 Pristojbe i naknade 13.781,30

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.201,25

343 Ostali financijski rashodi 200,00 120,52 60,26%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120,00

3433 Zatezne kamate 0,52

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 10.562,50 52,81%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.562,50

Izvor 4. POMOĆI 55.000,00 15.920,00 28,95%

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 55.000,00 15.920,00 28,95%

A300501 Aktivnost: REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 55.000,00 15.920,00 28,95%

321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 6.200,00 155,00%

Page 36: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 36

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.200,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.827,99 29,14%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.378,03

3225 Sitni inventar i auto gume 1.449,96

323 Rashodi za usluge 1.000,00 3.896,01 389,60%

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.892,01

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

Izvor 5. DONACIJE 2.000,00 666,00 33,30%

3005 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK ĐURĐEVAC 2.000,00 666,00 33,30%

A300501 Aktivnost: REDOVNI RAD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ĐURĐEVAC 2.000,00 666,00 33,30%

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 666,00 33,30%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 666,00

GLAVA 00304 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.667.064,00 2.719.471,88 101,97%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 100,00%

3007 Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 10.000,00 10.000,00 100,00%

A300702 Aktivnost: UNAPREĐENJE NASTAVE U SREDNJIM ŠKOLAMA 10.000,00 10.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

PROR. KORISNIK 08369 OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA 2.647.064,00 2.709.471,88 102,36%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 95.850,00 96.587,19 100,77%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 95.850,00 96.587,19 100,77%

A300601 Aktivnost: RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 95.850,00 96.587,19 100,77%

311 Plaće (Bruto) 29.000,00 28.710,86 99,00%

3111 Plaće za redovan rad 28.710,86

313 Doprinosi na plaće 5.000,00 4.938,28 98,77%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.450,19

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 488,09

321 Naknade troškova zaposlenima 250,00 245,61 98,24%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 245,61

Page 37: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 37

322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 55.767,44 101,40%

3222 Materijal i sirovine 55.767,44

323 Rashodi za usluge 2.900,00 2.900,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.900,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.700,00 4.025,00 108,78%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.025,00

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 6.000,00 1.549,39 25,82%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 6.000,00 1.549,39 25,82%

A300604 Aktivnost: RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 2.000,00 1.549,39 77,47%

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.549,39 77,47%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.549,39

K300605 Kapitalni projekt: RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STAND. - Opremanje OŠ 4.000,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 328.000,00 299.483,14 91,31%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 328.000,00 299.483,14 91,31%

A300604 Aktivnost: RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 328.000,00 299.483,14 91,31%

311 Plaće (Bruto) 47.000,00 36.429,67 77,51%

3111 Plaće za redovan rad 36.429,67

313 Doprinosi na plaće 8.000,00 6.265,89 78,32%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.646,59

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 619,30

321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 2.091,50 418,30%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.091,50

322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 225.170,10 93,82%

3222 Materijal i sirovine 225.170,10

323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 26.038,72 113,21%

Page 38: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 38

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.038,72

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 3.500,00 3.487,26 99,64%

4241 Knjige 3.487,26

Izvor 4. POMOĆI 2.192.214,00 2.282.011,52 104,10%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.192.214,00 2.282.011,52 104,10%

A300601 Aktivnost: RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 1.295.400,00 1.311.183,20 101,22%

321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 56.367,32 102,49%

3211 Službena putovanja 41.972,32

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.395,00

322 Rashodi za materijal i energiju 465.100,00 411.157,67 88,40%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.229,74

3223 Energija 247.067,30

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.146,28

3225 Sitni inventar i auto gume 33.654,35

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.060,00

323 Rashodi za usluge 531.600,00 498.090,57 93,70%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 292.534,18

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.833,11

3234 Komunalne usluge 72.714,05

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.055,83

3237 Intelektualne i osobne usluge 30.087,79

3238 Računalne usluge 15.330,77

3239 Ostale usluge 4.534,84

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.000,00 115.774,22 112,40%

3292 Premije osiguranja 30.433,75

3293 Reprezentacija 43.886,11

3294 Članarine 1.050,00

3295 Pristojbe i naknade 12.202,84

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.201,52

Page 39: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 39

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 160,43 16,04%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 160,00

3433 Zatezne kamate 0,43

422 Postrojenja i oprema 39.700,00 40.252,81 101,39%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.867,31

4226 Sportska i glazbena oprema 23.385,50

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 189.380,18 189,38%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 189.380,18

A300604 Aktivnost: RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 617.100,00 696.324,32 112,84%

311 Plaće (Bruto) 220.200,00 228.274,54 103,67%

3111 Plaće za redovan rad 228.274,54

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 16.401,00 1261,62%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.401,00

313 Doprinosi na plaće 43.900,00 44.326,17 100,97%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.588,28

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.737,89

321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 3.380,95 96,60%

3211 Službena putovanja 1.020,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.360,95

322 Rashodi za materijal i energiju 141.100,00 194.549,38 137,88%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.094,89

3222 Materijal i sirovine 188.454,49

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

323 Rashodi za usluge 173.500,00 183.405,39 105,71%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 166.516,80

3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.313,75

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.459,84

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.115,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.600,00 25.986,89 77,34%

Page 40: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 40

3292 Premije osiguranja 1.773,70

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.213,19

K300602 Kapitalni projekt: RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Dodatna ulaganja u OŠ 244.314,00 244.886,49 100,23%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 244.314,00 244.886,49 100,23%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 244.886,49

K300603 Kapitalni projekt: RASHODI ZAKONSKOG STAND. - Opremanje OŠ 35.400,00 34.827,51 98,38%

422 Postrojenja i oprema 19.400,00 19.328,00 99,63%

4221 Uredska oprema i namještaj 8.748,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.580,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 16.000,00 15.499,51 96,87%

4241 Knjige 15.499,51

Izvor 5. DONACIJE 18.500,00 12.154,50 65,70%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 18.500,00 12.154,50 65,70%

A300604 Aktivnost: RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 18.500,00 12.154,50 65,70%

322 Rashodi za materijal i energiju 11.500,00 6.558,80 57,03%

3225 Sitni inventar i auto gume 6.558,80

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 5.595,70 79,94%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.595,70

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.500,00 12.476,14 191,94%

3006 Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 6.500,00 12.476,14 191,94%

A300604 Aktivnost: RASHODI IZNAD ZAKONSKIH STAND. - Javne potrebe u osnovnom školstvu 6.500,00 12.476,14 191,94%

322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 11.560,50 210,19%

3225 Sitni inventar i auto gume 11.560,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 915,64 91,56%

3295 Pristojbe i naknade 915,64

GLAVA 00306 SOCIJALNA SKRB 933.000,00 858.610,63 92,03%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 728.000,00 682.803,96 93,79%

3009 Program: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ĐURĐEVAC 30.000,00 30.000,00 100,00%

A300901 Aktivnost: REDOVNI RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ĐURĐEVAC 30.000,00 30.000,00 100,00%

Page 41: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 41

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 698.000,00 652.803,96 93,52%

A301001 Aktivnost: SUFINACIRANJE STANOVANJA 40.000,00 34.400,00 86,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 34.400,00 86,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.400,00

A301003 Aktivnost: POMOĆ RODILJAMA 145.000,00 141.954,10 97,90%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000,00 141.954,10 97,90%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 117.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 24.954,10

A301004 Aktivnost: POMOĆI TEMELJEM ODLUKA 158.000,00 127.535,03 80,72%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 158.000,00 127.535,03 80,72%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 86.902,63

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.632,40

A301007 Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE KNJIGA 255.000,00 250.136,39 98,09%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 255.000,00 250.136,39 98,09%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 245.331,39

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.805,00

A301009 Aktivnost: NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM OSOBAMA 31.000,00 30.028,40 96,87%

383 Kazne, penali i naknade štete 31.000,00 30.028,40 96,87%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 30.028,40

A301010 Aktivnost: SUFINANCIRANJE GERONTODOMAĆICA 69.000,00 68.750,04 99,64%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 69.000,00 68.750,04 99,64%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 68.750,04

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 90.000,00 75.106,67 83,45%

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 90.000,00 75.106,67 83,45%

A301006 Aktivnost: POKLONI DJECI ZA BLAGDANE 90.000,00 75.106,67 83,45%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 75.106,67 83,45%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 75.106,67

Izvor 4. POMOĆI 115.000,00 100.700,00 87,57%

Page 42: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 42

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 115.000,00 100.700,00 87,57%

A301002 Aktivnost: POMOĆ ZA OGRJEV 115.000,00 100.700,00 87,57%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.000,00 100.700,00 87,57%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.700,00

GLAVA 00307 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 20.000,00 46.108,20 230,54%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 20.000,00 46.108,20 230,54%

3011 Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM 20.000,00 46.108,20 230,54%

A301101 Aktivnost: POTPORA UDRUGAMA 20.000,00 46.108,20 230,54%

381 Tekuće donacije 20.000,00 46.108,20 230,54%

3811 Tekuće donacije u novcu 46.108,20

GLAVA 00308 POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA 200.000,00 91.423,86 45,71%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 200.000,00 91.423,86 45,71%

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 120.000,00 17.800,00 14,83%

A301012 Aktivnost: POMOĆ UMIROVLJENICIMA 120.000,00 17.800,00 14,83%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 17.800,00 14,83%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.800,00

3012 Program: POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA 80.000,00 73.623,86 92,03%

A301201 Aktivnost: POTPORA UDRUGAMA 80.000,00 73.623,86 92,03%

381 Tekuće donacije 80.000,00 73.623,86 92,03%

3811 Tekuće donacije u novcu 73.623,86

GLAVA 00309 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 9.900.000,00 9.009.309,39 2,02%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 200.000,00 199.989,66 99,99%

3013 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 200.000,00 199.989,66 99,99%

A301306 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA VATROGASNE ZAJEDNICE 200.000,00 199.989,66 99,99%

381 Tekuće donacije 200.000,00 199.989,66 99,99%

3811 Tekuće donacije u novcu 199.989,66

PROR. KORISNIK 27829 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ĐURĐEVAC 9.500.000,00 8.809.319,73 0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 110.000,00 94.308,69 0,00%

3013 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 110.000,00 94.308,69 0,00%

Page 43: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 43

A301301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC 110.000,00 94.308,69 0,00%

311 Plaće (Bruto) 110.000,00 94.308,69 0,00%

3111 Plaće za redovan rad 94.308,69

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI 5.842.495,00 5.126.140,24 0,00%

3013 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 5.842.495,00 5.126.140,24 0,00%

A301301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC 5.619.595,00 4.925.016,01 0,00%

311 Plaće (Bruto) 3.015.335,50 2.825.538,85 0,00%

3111 Plaće za redovan rad 1.899.621,39

3112 Plaće u naravi 945,72

3113 Plaće za prekovremeni rad 177.972,07

3114 Plaće za posebne uvjete rada 746.999,67

312 Ostali rashodi za zaposlene 200.100,00 113.633,27 0,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 113.633,27

313 Doprinosi na plaće 758.500,00 615.754,09 0,00%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 225.496,84

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 334.713,41

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.543,84

321 Naknade troškova zaposlenima 208.000,00 176.961,83 0,00%

3211 Službena putovanja 8.095,80

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 163.117,28

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.748,75

322 Rashodi za materijal i energiju 282.000,00 193.303,16 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.956,65

3222 Materijal i sirovine 41.159,50

3223 Energija 69.324,03

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.800,42

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 44.062,56

323 Rashodi za usluge 963.159,50 838.761,28 0,00%

Page 44: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 44

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.652,50

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.849,34

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 3.387,67

3235 Zakupnine i najamnine 571.826,48

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.642,20

3237 Intelektualne i osobne usluge 19.527,50

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 124.875,59

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 3.500,00 0,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 184.000,00 154.170,96 0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.175,44

3292 Premije osiguranja 74.045,69

3293 Reprezentacija 35.187,25

3294 Članarine 80,00

3295 Pristojbe i naknade 10.691,76

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.990,82

343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 905,07 0,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3433 Zatezne kamate 28,32

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 876,75

381 Tekuće donacije 2.500,00 2.487,50 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.487,50

A301302 Aktivnost: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 102.900,00 93.914,23 0,00%

422 Postrojenja i oprema 102.900,00 93.914,23 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 11.839,21

4222 Komunikacijska oprema 10.997,64

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 70.977,38

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 100,00

Page 45: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 45

A301304 Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 120.000,00 107.210,00 0,00%

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 120.000,00 107.210,00 0,00%

4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 107.210,00

Izvor 4. POMOĆI 3.547.405,00 3.588.870,80 0,00%

3013 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 3.547.405,00 3.588.870,80 0,00%

A301301 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ĐURĐEVAC 3.440.405,00 3.477.569,19 0,00%

311 Plaće (Bruto) 2.402.664,50 2.444.642,04 0,00%

3111 Plaće za redovan rad 2.030.000,00

3113 Plaće za prekovremeni rad 41.457,61

3114 Plaće za posebne uvjete rada 373.184,43

312 Ostali rashodi za zaposlene 29.900,00 33.300,00 0,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.300,00

313 Doprinosi na plaće 601.500,00 600.889,93 0,00%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 172.309,48

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 403.192,65

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.387,80

321 Naknade troškova zaposlenima 92.000,00 90.940,00 0,00%

3211 Službena putovanja 35.940,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 173.500,00 171.456,72 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00

3222 Materijal i sirovine 20.000,00

3223 Energija 82.456,72

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.000,00

323 Rashodi za usluge 65.840,50 61.340,50 0,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.340,50

Page 46: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 46

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.178,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.875,00

3234 Komunalne usluge 4.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.500,00

3238 Računalne usluge 447,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 0,00%

3292 Premije osiguranja 75.000,00

A301302 Aktivnost: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 47.000,00 46.801,61 0,00%

422 Postrojenja i oprema 47.000,00 46.801,61 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 46.801,61

A301304 Aktivnost: DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 60.000,00 64.500,00 0,00%

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 60.000,00 64.500,00 0,00%

4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 64.500,00

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100,00 0,00 0,00%

3013 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 100,00 0,00 0,00%

A301302 Aktivnost: INFORMATIZACIJA I OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 100,00 0,00 0,00%

422 Postrojenja i oprema 100,00 0,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

GLAVA 00310 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 188.782,43 113.625,75 60,19%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 0,00 0,00%

3014 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 50.000,00 0,00 0,00%

A301401 Aktivnost: UREĐENJE ROMSKOG NASELJA STISKA 50.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

Izvor 4. POMOĆI 138.782,43 113.625,75 81,87%

3014 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 138.782,43 113.625,75 81,87%

A301401 Aktivnost: UREĐENJE ROMSKOG NASELJA STISKA 138.782,43 113.625,75 81,87%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 138.782,43 113.625,75 81,87%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 113.625,75

Page 47: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 47

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI 14.016.037,50 10.022.026,08 72,36%

GLAVA 00401 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.318.000,00 3.774.011,91 87,40%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.318.000,00 3.774.011,91 87,40%

4001 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.318.000,00 3.774.011,91 87,40%

A400101 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA I ODRŽAVANJE OBJEKATA UZ CESTU 430.000,00 293.485,18 68,25%

323 Rashodi za usluge 430.000,00 293.485,18 68,25%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 293.485,18

A400102 Aktivnost: ČIŠĆENJE I KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA 1.055.000,00 935.572,96 88,68%

323 Rashodi za usluge 1.055.000,00 935.572,96 88,68%

3234 Komunalne usluge 935.572,96

A400103 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.191.000,00 1.074.402,60 90,21%

322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 42.615,37 71,03%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 42.615,37

323 Rashodi za usluge 921.000,00 912.262,23 99,05%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 279.546,47

3234 Komunalne usluge 632.715,76

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 112.500,00 56,25%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 112.500,00

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 7.025,00 70,25%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.025,00

A400104 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 960.000,00 832.456,78 86,71%

323 Rashodi za usluge 960.000,00 832.456,78 86,71%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 753.753,03

3234 Komunalne usluge 78.703,75

A400105 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 682.000,00 638.094,39 93,56%

322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 456.836,27 91,37%

3223 Energija 456.836,27

323 Rashodi za usluge 182.000,00 181.258,12 99,59%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 181.258,12

Page 48: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 48

GLAVA 00402 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 4.546.000,00 1.714.164,58 44,80%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 296.000,00 243.664,18 82,32%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 217.000,00 211.800,51 97,60%

K400220 Kapitalni projekt: SANACIJA MOSTOVA 217.000,00 211.800,51 97,60%

323 Rashodi za usluge 10.000,00 4.987,50 49,88%

3237 Intelektualne i osobne usluge 4.987,50

421 Građevinski objekti 207.000,00 206.813,01 99,91%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 206.813,01

4005 Program: RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 79.000,00 31.863,67 40,33%

K400503 Kapitalni projekt: OPREMANJE KOM. INFRASTRUKTUROM ZONE 79.000,00 31.863,67 40,33%

421 Građevinski objekti 79.000,00 31.863,67 40,33%

4212 Poslovni objekti 31.863,67

Izvor 4. POMOĆI 650.000,00 82.712,83 62,34%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 650.000,00 82.712,83 62,34%

K400220 Kapitalni projekt: SANACIJA MOSTOVA 150.000,00 82.712,83 55,14%

421 Građevinski objekti 150.000,00 82.712,83 55,14%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 82.712,83

K400231 Kapitalni projekt: REKON. I UREĐENJE GRADSKIH ULICA, NOGOSTUPA I CESTA 500.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

Izvor 7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.600.000,00 1.387.787,57 38,55%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 3.600.000,00 1.387.787,57 38,55%

K400231 Kapitalni projekt: REKON. I UREĐENJE GRADSKIH ULICA, NOGOSTUPA I CESTA 3.000.000,00 1.387.787,57 46,26%

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 1.387.787,57 46,26%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.387.787,57

K400232 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE TINA UJEVIĆA - ĐURE BASARIČEKA 600.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

Page 49: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 49

GLAVA 00403 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 332.000,00 154.567,50 46,56%

Izvor 4. POMOĆI 332.000,00 154.567,50 46,56%

4006 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 32.000,00 0,00 0,00%

K400601 Kapitalni projekt: IZRADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 32.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 32.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

4007 Program: PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 300.000,00 154.567,50 51,52%

T400701 Tekući projekt: PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE 300.000,00 154.567,50 51,52%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 154.567,50 51,52%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 154.567,50

GLAVA 00404 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 4.820.037,50 4.379.282,09 81,68%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI 51.000,00 23.530,31 46,14%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 21.000,00 20.269,88 96,52%

A200209 Aktivnost: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 21.000,00 20.269,88 96,52%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.000,00 20.269,88 96,52%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 20.269,88

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 30.000,00 3.260,43 10,87%

A301013 Aktivnost: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA GRADSKIH POREZA 30.000,00 3.260,43 10,87%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 3.260,43 10,87%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.260,43

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.730.000,00 1.309.243,45 75,68%

2002 Program: GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 109.000,00 107.453,73 98,58%

A200205 Aktivnost: NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA U ZONI ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA PESKI 109.000,00 107.453,73 98,58%

343 Ostali financijski rashodi 26.000,00 25.701,78 98,85%

3433 Zatezne kamate 25.701,78

383 Kazne, penali i naknade štete 83.000,00 81.751,95 98,50%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 81.751,95

3010 Program: POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 500.000,00 404.186,76 80,84%

A301013 Aktivnost: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA GRADSKIH POREZA 500.000,00 404.186,76 80,84%

Page 50: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 404.186,76 80,84%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 404.186,76

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 630.000,00 576.920,06 91,57%

K400228 Kapitalni projekt: ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 630.000,00 576.920,06 91,57%

421 Građevinski objekti 630.000,00 576.920,06 91,57%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 576.920,06

4004 Program: IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE INFRASKTRUKTURE NA JAVNIM POVRŠINAMA 26.000,00 19.824,19 76,25%

K400401 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 26.000,00 19.824,19 76,25%

421 Građevinski objekti 26.000,00 19.824,19 76,25%

4214 Ostali građevinski objekti 19.824,19

4009 Program: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA 25.000,00 0,00 0,00%

K400902 Kapitalni projekt: DOM KULTURE 10.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

K400910 Kapitalni projekt: UREĐENJE DOMA U SIROVOJ KATALENI 10.000,00 0,00 0,00%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

K400911 Kapitalni projekt: UREĐENJE GRADSKE TRŽNICE 5.000,00 0,00 0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

4010 Program: RAZVOJ OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE 440.000,00 200.858,71 45,65%

K401005 Kapitalni projekt: ŠETNICA UZ ČIVIĆEVAC 20.000,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

K401010 Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA 200.000,00 18.647,46 9,32%

421 Građevinski objekti 200.000,00 18.647,46 9,32%

4214 Ostali građevinski objekti 18.647,46

K401011 Kapitalni projekt: UREĐENJE RASADNIKA I OTKUP ZEMLJIŠTA 220.000,00 182.211,25 82,82%

323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00%

Page 51: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 51

3234 Komunalne usluge 0,00

386 Kapitalne pomoći 200.000,00 182.211,25 91,11%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 182.211,25

Izvor 4. POMOĆI 442.500,00 442.500,00 0,00%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 442.500,00 442.500,00 0,00%

K400210 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KRUŽNIH TOKOVA NA PODRUČJU GRADA 322.500,00 322.500,00 0,00%

421 Građevinski objekti 322.500,00 322.500,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 322.500,00

K400228 Kapitalni projekt: ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 120.000,00 120.000,00 0,00%

421 Građevinski objekti 120.000,00 120.000,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 120.000,00

Izvor 5. DONACIJE 500.000,00 500.000,00 100,00%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 500.000,00 500.000,00 100,00%

K400228 Kapitalni projekt: ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 500.000,00 500.000,00 100,00%

421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 100,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 500.000,00

Izvor 7. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.096.537,50 2.104.008,33 100,36%

4002 Program: RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE 2.014.000,00 2.014.052,89 100,00%

K400210 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KRUŽNIH TOKOVA NA PODRUČJU GRADA 514.000,00 514.052,89 100,01%

421 Građevinski objekti 514.000,00 514.052,89 100,01%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 514.052,89

K400228 Kapitalni projekt: ASFALTERSKI RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%

421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.500.000,00

4010 Program: RAZVOJ OSTALE JAVNE INFRASTRUKTURE 82.537,50 89.955,44 108,99%

K401001 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 82.537,50 89.955,44 108,99%

421 Građevinski objekti 82.537,50 89.955,44 108,99%

4214 Ostali građevinski objekti 89.955,44

Page 52: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 52

Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju Grada Đurđevca u 2017. godini KLASA: 400-01/17-01/43, URBROJ: 2137/03-03-01/10-17-4 od 04. siječnja 2018. godine, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Đurđevca u 2017. godini, Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Đurđevca za 2017. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine nije sastavljan jer nije bilo korištenja sredstava. III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2137/03-03-01/10-18-1 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Page 53: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 53

43 Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) te članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. donijelo je

O D L U K U o raspodjeli rezultata poslovanja

Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu

Članak 1.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja Grada Đurđevca za 2017. godinu.

Bilančno iskazan rezultat

poslovanja sastoji se od:

- Viška prihoda poslovanja - u svoti 4.871.006,22 kuna,

- Manjka prihoda od nefinancijske imovine - u svoti 15.975.725,57 kuna,

- Višak primitaka od financijske imovine – u svoti 13.871.985,50 kuna, u 2018. godini raspoređuje se na način, da se s pripadajućim knjigovodstvenim evidentiranjem u t v r đ u j e:

- Višak prihoda poslovanja – u

svoti 1.006.537,85 kuna, - Manjak prihoda od

nefinancijske imovine – u svoti 3.283.013,08 kuna,

- Višak primitaka od financijske imovine – u svoti 5.043.741,38 kuna, dakle: - Dijelom viška prihoda poslovanja u iznosu od 3.864.468,37 kuna te dijelom viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 8.828.244,12 kuna podmiruje se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine te on sada iznosi 3.283.013,08 kuna.

Višak primitaka od financijske imovine na dan 31. 12. 2017. godine u iznosu od 5.043.741,38 kuna te višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.006.537,85 kuna prenosi se u sljedeće razdoblje za već predviđene projekte.

Članak 2. Obvezuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca da tijekom 2018. godine izvrši pripadajuća knjigovodstvena evidentiranja vezana uz raspodjelu rezultata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/51 URBROJ: 2137/03-03-01/10-18-1 Đurđevac, 14.svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 45

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 29. i članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,

primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu, koje je

Page 54: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 54

donijela v. d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Martina Makar.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 612-01/18-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-3 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r, 46

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 29. i članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda,

primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2017. godinu, koje je podnijela ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA

ĐURĐEVCA KLASA: 612-01/18-01/01 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-3 Đurđevac, 14. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r. 47

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 29. i članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka

i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2017. godinu, koje je podnijela ravnateljica Martina Repić.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 601-01/18-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r, 48

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 29. i članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Page 55: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 55

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o

izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura

Karlovčana Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana za 2017. godinu, koje je podnio ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac Danijel Domišljanović.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 602-01/18-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r, 49

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 29. i članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg

obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017.

godinu i Izvješća o intervencijama za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko izvješće, Godišnji obračun financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i

Izvješće o intervencijama za 2017. godinu, koje je podnio v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 214-00/18-01/02 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-3 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

50

Na temelju članka 29. i 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o.

Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, koja je podnio direktor Tomislav Kolarić, dipl.oec.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u

"Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/46 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r,

Page 56: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 56

51 Na temelju članka 29. i 77. stavka 2.

Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija-Plin

d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, koja je podnio direktor Tomislav Kolarić, dipl.oec.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/47 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r, 52

Na temelju članka 29. i 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i

financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za

2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu,

koje je podnio direktor Zdravko Lenardić, ing.građ.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA

ĐURĐEVCA KLASA: 400-01/18-01/48 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r, 53

Na temelju članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Đurđevac temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

I.

Prihvaća se Izvješće o radu

Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom za 2017. godinu, BROJ: I3-83/18, koje je podnio direktor Zdravko Lenardić, ing.građ.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 351-01/18-01/06 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r.

Page 57: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 57

54 Na temelju članka 29. i 77. stavka 2.

Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.- pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju Izvješća o poslovanju

Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju

Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/18-01/50 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-2 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r. 55

Na temelju članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 10. sjednici održanoj 14. svibnja 2018. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o

financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za

2017. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2017. godinu, koje je podnio predsjednik Zajednice sportskih udruga Ivan Juričić.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 620-01/18-01/07 URBROJ: 2137/03-01-01/04-18-3 Đurđevac, 14. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Željko Lacković, dipl.iur., v, r.

Page 58: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 58

AKTI GRADONAČELNIKA 56 Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca (Službene novine Grada Đurđevca) broj 3/09 i 1/13), i točke V. Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca, Gradonačelnik Grada Đurđevca, 27.03.2018. donio je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu

imovine, obveze i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g.

I.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g. koji je proveden od 30.12.2017. do 10.02.2018. g.

II.

Proizvedena dugotrajna imovina pobrojana u Izvješću kao dotrajala, te koja više nije za upotrebu, rashoduje se i isknjižuje iz poslovnih knjiga Grada Đurđevca.

III.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio

ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“ KLASA: 406-01/18-01/01 URBROJ: 2137/03-03-01/12-18-1 Đurđevac, 27.03.2018. GRADONAČELNIK Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.

57 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. svibnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava za trihineloskopski pregled

uzoraka svinjskog mesa u 2018. godini

I.

Grad Đurđevac financirat će trihineloskopski pregled uzoraka svinjskog mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća naselja: Đurđevac, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovci.

II. Za trihineloskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se iznos od 39,50 kuna + PDV iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi.

III.

Trihineloskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec. KLASA: 320-01/18-01/19 URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1 Đurđevac, 7. svibnja 2018. GRADONAČELNIK Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.

Page 59: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 59

Page 60: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 60

S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 43 Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu ..............................................................

1 44 Odluka o raspodjeli rezultata po-

slovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu ...........................................

53 45 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

radu i Godišnjeg izvještaja o izvr-šenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu .....................

53 46 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

radu i Godišnjeg izvještaja o izvr-šenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za 2017. godinu ......................

54 47 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg

izvještaja o izvršenju proračuna pri-hoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za 2017. godinu ...........................................

54 48 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg

izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2017. godinu ..............................................................

54 49 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

radu, Financijskog izvješća, Godi-šnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i Izvješća o inte-rvencijama za 2017. godinu ...................

55 50 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu ..............................................................

55 51 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

poslovanju i financijskog izvješća Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu .................................................

56 52 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu ......................

56 53 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom .......

56

54 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu ......................

57 55 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o

radu i Izvješća o financijskom poslo-vanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2017. godinu .........

57 AKTI GRADONAČELNIKA 56 Zaključak o prihvaćanju Izvješća

Povjerenstva za popis imovine o izvršenom popisu imovine, obveze i potraživanja Grada Đurđevca za 2017.g. .............................................................

58 57 Zaključak o odobrenju sredstava za

trihineloskopski pregled uzora-ka svinjskog mesa u 2018. godini ........

58

„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052,

Priprema i tisak: Grad Đurđevac

Page 61: Broj 4 Stranica 1 Službene - djurdjevac.hrdjurdjevac.hr › ... › 06 › Službene-novine-2018-broj-4.pdf · Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 1 Službene novine

Broj 4 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 61