Brosura BCS

 • View
  12

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ć

Text of Brosura BCS

 • PPRRVVII KKOORRAACCIIUU PPOOTTRRAAZZII ZZAA

  PPOOSSLLOOMM

  Vodi za apsolvente visokokolskih ustanova

  POSAO!

 • 2PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

 • PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

  Sarajevo, septembar 2007. godine

  3PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM

  Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

 • Izdava~i:Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR"Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo

  Za izdava~e:Miralem [ari}, Federalni zavod za zapo{ljavanje, direktorLuljeta Koshi, Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR", predsjednicauz sponzorstvo American Councils for International Education: ACTR/ACCELS

  Autori teksta:Be{evi} Viktorija Demir Elma Prof. dr. Rahimi} Zijada

  Lektor:Merima Agi}

  Tehni~ka priprema i dizajn:JORDAN Studio :: Adnan ]elahmetovi}Adnan Jasika

  [tampa:KEMIGRAFIKA TRADE

  Tira`: 7000 primjeraka

  OOVVAAJJ PPRRIIMMJJEERRAAKK JJEE BBEESSPPLLAATTAANN

  4PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

 • 5PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM

  Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

  SADR@AJ

  Uvod...........................................................................................................................................................6

  Samoaktiviranje i procjena vlastitihsposobnosti............................................................................. 7

  Kako i gdje na}i informacije o poslovnim mogu}nostima? ........................................................... 12

  Kako napisati biografiju? ................................................................................................................... 15

  Kako napisati popratno pismo? ......................................................................................................... 24

  Preporuke.............................................................................................................................................. 27

  Intervju sa poslodavcem..................................................................................................................... 31

  Kako ste}i po~etno radno iskustvo? .................................................................................................. 36

  Karijera i tr`i{te rada........................................................................................................................... 37

  Znajte koja su va{a prava! .................................................................................................................. 42

 • UVOD

  Kako prona}i odgovaraju}i posao nakon zavr{etka fakulteta, posao u skladu sa ste~enimobrazovanjem i li~nim preferencijama, pitanje je koje sebi postavlja gotovo svaka osoba nastartnoj liniji karijere. Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova, 'Prvi koraci u potrazi zaposlom', objavljen je s ciljem da studentima zavr{nih godina visoko{kolskih institucija pru`iinformacije i upute koje }e im olak{ati pronalazak prvog zaposlenja i uspje{nu integracijuna tr`i{te rada. Naredne stranice ne}e vam dati sve odgovore, ali }e vam predstaviti po~etnekorake koje trebate poduzeti kako biste uspje{no prona{li prvi posao.

  Svjesni smo da samo manji broj osoba posao dobije iz prvog poku{aja apliciranja i da pos-toje faktori na koje trenutno nije mogu}e utjecati. Ne postoji siguran i jedini pravi pristup upronala`enju posla. Na{a namjera je bila da vam na {to jednostavniji na~in prika`emo o~emu trebate voditi ra~una prilikom potrage za poslom, kako napisati biografiju i popratnudokumentaciju, da vam uka`emo na zna~aj cjelo`ivotnog u~enja i da vas upoznamo sadijelovima razli~itih zakona koji vam u budu}nosti mogu koristiti.

  Prvi dio Vodi~a sadr`i tekst posve}en procjeni vlastitih sposobnosti i pisanju li~nog akcionogplana u potrazi za poslom. Potom vam Vodi~ daje pregled priprema i vje`bi korisnih za kas-nije pisanje biografije i popratnog pisma. U ovom, a i u drugim dijelovima }ete prona}i prim-jere tabela koje sami mo`ete napraviti ili koje ukoliko imate dovoljno prostora mo`ete i pop-uniti. To je svojevrstan presjek va{ih kvalifikacija i osobina, kao i va{ih o~ekivanja.

  U drugom dijelu ukazujemo na izvore informisanja i na~ine kako mo`ete identificirati poten-cijalne poslodavce. Nakon toga slijedi tekst s primjerima o pisanju biografije i popratnogpisma, kao i preporuka, koje }ete vrlo jednostavno sastaviti ukoliko ste ve} popunili prethod-ne tabele. Zadnji korak je, svakako, korak do kojeg `elimo do}i, a to je intervju sa poslo-davcem. Postoje brojne knjige i savjeti o pona{anju na intervjuu. Mi smo se odlu~ili na kratkesmjernice o kojima bi trebalo povesti ra~una. U poglavlju o zna~aju planiranja karijere icjelo`ivotnom u~enju podsje}amo vas da nakon zavr{etka studija ne zavr{ava i va{e daljeobrazovanje.

  Na zadnjim stranicama Vodi~a nalaze se izvodi iz zakona iz oblasti rada, posredovanja izdravstvenog osiguranja. Tu }ete prona}i i informaciju o na~inu prijavljivanja na biro zazapo{ljavanje.

  Prije svega va`no je da shvatite da tra`enje posla predstavlja posao s punim radnim vre-menom. Ne smijete biti pasivni! Tra`enje posla nije usputna aktivnost, ve} zadatak koji tra`iva{ puni agan`man.

  6PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

 • 7PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM

  Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova

  1 SAMOAKTIVIRANJE I PROCJENA VLASTITIH SPOSOBNOSTI

  Na trenutak usmjerite pa`nju na sljede}u sliku? [ta vidite? Profil dva lica?

  A sada pa`ljivo pro~itajte sljede}e pri~e:

  Vjerovatno ste ~uli sli~ne pri~e. [ta vi mislite ko }e se br`e zaposliti? Ana ili Mirela?

  Vratimo se ponovo na sliku s po~etka teksta. Pogledajte malo pa`ljivije. Da li vidite jo{ nekufiguru? Obratite pa`nju na bijelu povr{inu slike. Vazna?

  Slika nam pokazuje razliku posmatranja iz dvije perspektive. Pri~e nam pokazuju na~inetra`enja posla iz dvije razli~ite perspektive.

  Zaposlenje ne dolazi samo po sebi. Ono se tra`i. Ako `elimo ostvariti ne{to, da li }emo tobr`e u~initi tako {to smo neaktivni i sjedimo kod ku}e ili ako poku{amo u~initi bilo kakvupromjenu? Dok ne poku{amo ne}emo ni saznati. Ne postoji jedan nepogrje{iv "recept" ili

  Mirela jjee ddiipplloommiirraallaa kkaaddaa ii AAnnaa.. TTookkoomm ffaakkuullttee--ttaa jjee vvoolloonnttiirraallaa ii uu~~eessttvvoovvaallaa uu rraazzllii~~iittiimm pprroojjeekk--ttiimmaa.. OOssttvvaarriillaa jjee ddoossttaa ppoozznnaannssttaavvaa..KKoonnkkuurriissaallaa jjee nnaa rraazzllii~~iittaa rraaddnnaa mmjjeessttaa,, aallii jjeeddoobbiijjaallaa ooddbbiijjeenniiccee.. OOddlluu~~iillaa jjee ddaa }}ee nneekkoolliikkoommjjeesseeccii rraaddiittii ppoossaaoo kkoojjii nniijjee ddiirreekkttnnoo vveezzaann zzaannjjeennuu ssttrruukkuu,, aallii ddaa }}ee uuppoorreeddoo nnaassttaavviittii ttrraa`iittiizzaappoosslleennjjee uu ssttrruuccii.. II ddaalljjee vvoolloonnttiirraa,, aa pprreekkoooossoobbee kkoojjuu jjee uuppoozznnaallaa vvoolloonnttiirraajjuu}}ii oobbaavvlljjaa iihhoonnoorraarrnnee ppoosslloovvee.. UUppiissaallaa jjee ddooddaattnnii kkuurrss iizzeenngglleesskkoogg jjeezziikkaa.. RRaazzmmii{{lljjaa oo ssttiippeennddiijjaammaa iimmoogguu}}nnoossttii ddaa uuppii{{ee ppoossttddiipplloommsskkii ssttuuddiijj.. MMiirreellaa`eellii pprroonnaa}}ii ppoossaaoo..

  Ana jjee sstteekkllaa ffaakkuulltteettsskkoo oobbrraazzoovvaannjjee.. BBiillaa jjeeddoobbaarr ssttuuddeenntt ii vvjjeerroovvaallaa jjee ddaa }}ee ssee uubbrrzzoozzaappoosslliittii uu ssttrruuccii.. NNoo,, nnaakkoonn ddiipplloommee,, vvee}} ggooddiinnuuddaannaa jjee pprriijjaavvlljjeennaa nnaa bbiirroo zzaa zzaappoo{{lljjaavvaannjjee..NNeemmaa rraaddnnoogg iisskkuussttvvaa.. UUoobbii~~aajjeenn AAnniinn ddaannppooddrraazzuummiijjeevvaa uussttaajjaannjjee ookkoo 1100 hh,, ddoorruu~~aakk,, kkaaffuussaa pprriijjaatteelljjiimmaa,, ppoovvrreemmeennoo ppoogglleeddaa ooggllaassee iippoovvrreemmeennoo ssee rraassppiittaa kkoodd ppoozznnaanniikkaa ddaa llii ssuu ~~uulliizzaa nneekkii kkoonnkkuurrss.. SSaa pprriijjaatteelljjiimmaa ssvvaakkooddnneevvnnookkoonnssttaattuujjee kkaakkoo jjee ttee{{kkaa ssiittuuaacciijjaa ii kkaakkoo ppoossllaanneemmaa.. PPrriijjaavvlljjiivviillaa ssee nnaa nneekkoolliikkoo kkoonnkkuurrssaa kkoojjiissuu oobbjjaavvlljjeennii uu nnoovviinnaammaa,, aallii jjee uuvviijjeekk ddoobbiijjaallaaooddbbiijjeenniiccee.. SSrree}}oomm ppaa `iivvii ss rrooddiitteelljjiimmaa ii iimmaannoovvccaa zzaa oossnnoovvnnee ttrroo{{kkoovvee.. AAnnaa `eellii pprroonnaa}}iippoossaaoo..

 • obrazac koji vodi do zaposlenja. Postoje vje{tine predstavljanja samog sebe, socijalnevje{tine, nivo informisanosti, mre`a poznanstava i postoji nepogrje{iva ~injenica da je potra-ga za poslom zapravo posao i da kao i svaki drugi posao zahtijeva vrijeme, u~enje i aktivnost.

  Mo`da ste ~itaju}i Mirelinu i Aninu pri~u pomislili: "Nijedna se ne}e zaposliti" ili mo`da "Mirela }e prva prona}i zaposlenje. Ona `eli ne{to promijeniti. Aktivnija je. U~i i prilago|avase situaciji."

  Ve}ina zaposlenih radi 40 sati sedmi~no. Ukoliko ve} nemate poslovnu ponudu nakon {tozavr{ite studij, ima}ete tih 40 sati na raspolaganju. Poku{ajte dnevno posvetiti bar 3 do 4sata samo sebi i potrazi za poslom. Dok jo{ uvijek studirate, poku{ajte prona}i poslodavcakod kojeg mo`ete ste}i praksu. Izanalizirajte mogu}nost volontiranja. Poslodavci cijeneanga`man na dru{tveno korisnim projektima, a ujedno stje~ete nova znanja i iskustvo kojimpove}avate svoju vrijednost na tr`i{tu rada.

  Akcioni planPostavite sebi cilj. Ako znamo gdje `elimo sti}i, onda moramo prepoznati i usmjeritiaktivnosti koje }e nas dovesti do `eljenog cilja. Napravite svoj li~ni akcioni plan koji }e vampomo}i da prona|ete posao, a i