Brosura Gradjevinske Dozvole Skraceno

Embed Size (px)

Text of Brosura Gradjevinske Dozvole Skraceno

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

GRAD RIJEKAODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA I GRAENJE

KAKO PRIBAVITI DOZVOLE ZA GRADNJU?

Informacije i odgovori na najea pitanja koja se tiu pribavljanja potrebnih dozvola za gradnju. Savjeti kako i gdje prikupiti potrebnu dokumentaciju i upoznavanje s obavezama prije poetka graenja, tijekom gradnje i po zavretku gradnje objekta. Propis kojim je regulirano podruje prostornog ureenja i graditeljstva je Zakon o prostornom ureenju i gradnji (ZPUG) - objavljen u NARODNIM NOVINAMA broj 76, 23. srpnja 2007. godine, a primjenjuje se od 1. listopada 2007. godine. U pojedinim poglavljima ove broure pojanjeni su pojedini pojmovi, vrste akata (dozvola) i slino, navedeni su lanci Zakona za detaljnije pojanjenje.

Rijeka, veljaa 2008. godine

2_3

NADLENOST I PODACI O ODJELU GDJE I KAKO PREDATI ZAHTJEV? TO JE RJEENJE O UVJETIMA GRAENJA I KADA JE ONO POTREBNO? LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA GRAEVINA LEGALIZACIJA VE IZGRAENE GRAEVINE KADA SE UTVRUJE ESTICA ZA REDOVNU UPORABU GRAEVINE? DOZVOLA ZA UKLANJANJE GRAEVINE TO JE PARCELACIJSKI ELABORAT I KAKO SE OVJERAVA? TKO SU OVLATENI INENJERI I KOJE SU NJIHOVE OVLASTI? TO TREBA UINITI PRIJE POETKA IZVOENJA RADOVA? OBAVEZE TIJEKOM GRADNJE TO JE POTREBNO UINITI PO ZAVRETKU GRADNJE I KAKO UPISATI GRAEVINU U ZEMLJINE KNJIGE I KATASTARSKI OPERAT? POSTUPAK ETAIRANJA GRAEVINE KADA DOZVOLA ZA GRADNJU NIJE POTREBNA? KOJE DOPRINOSE I DAVANJA JE POTREBNO UPLATITI PRIJE IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU? TO JE BITNO PROVJERITI PRILIKOM KUPNJE NEKRETNINE? PODACI O OSTALIM TIJELIMA VEZANIM UZ RAD ODJELA U POSTUPCIMA IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU

5 6 7 9 10 11 11 12 14 14 15 17

18 21 22

23 24

28

NADLENOST I PODACI O ODJELUOd 2. sijenja 2008. godine osnovano je upravno tijelo Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenje, nadleno za izdavanje dozvola za gradnju. Nadlenost odjela odnosi se na podruje grada Rijeke, a poslovi se odnose na sljedee: - izdavanje lokacijskih dozvola - izdavanje rjeenja o estici za redovnu uporabu graevine - izdavanje rjeenja o uvjetima graenja - izdavanje potvrda glavnog projekta - izdavanje uvjerenja o statusu zemljita - tehniki pregled graevine i izdavanje uoporabne dozvole - izdavanje potvrda o etairanju graevine - ostali akti iz nadlenosti odjela. Adresa odjela: Trpimirova 2, II. kat (Rijeki neboder) telefon: 051/ 209-333; 209-251 informacije (soba 202): 209-265; 209-266 pisarnica (soba 203): 209-264 fax: 321-683 e-mail adresa: graditeljstvo@rijeka.hr Radno vrijeme Informacije: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00 (utorkom i etvrtkom se stranke ne primaju) Pisarnica (na adresi Trpimirova 2): svakodnevno od 8.30 do 14.00 Osnovni podaci o odjelu mogu se nai na WEB stranicama grada Rijeka www.rijeka.hr. Za predmete koji su u obradi i rasporeeni su na rjeavanje odreenom djelatniku, stranke se mogu obratiti sljedeim djelatnicima, uz predhodnu najavu, na navedene brojeve telefona:eljko Marini, voditelj Slube za graditeljstvo Lea Valentin, vodei suradnik Sonja ula, vodei suradnik Karmen Mlacovi, voditeljica Slube za prostorno ureenje Sanja unabovi, vodei suradnik Branimir Jurdana, samostalni suradnik Danica Valeni, vodei suradnik za pravne poslove Irena Abrahamsberg, vodei suradnik za prostorno ureenje Lea Cuculi, samostalni suradnik za prostorno ureenje Andrea Jovanovi-Stori, samostalni suradnik za graditeljstvo 209-255 209-261 209-262 209-254 209-259 209-265 209-253 209-260 209-258 209-257

4_5

GDJE I KAKO PREDATI ZAHTJEV?Zahtjevi za izdavanje dozvola, dopune podnesaka ili albe na rjeenja predaju se: - u pisarnici na adresi Trpimirova 2, u vremenu od 8.30 do 14.00 sati, - u centralnoj pisarnici na adresi Titov trg 3, svakodnevno od 8.00 do 16.00 sati, - putem pote na adresu: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenje, Trpimirova 2, 51000 Rijeka. U pisarnici Odjela i centralnoj pisarnici te na adresi www.rijeka.hr mogu se dobiti obrasci zahtjeva koji su posebno pripremljeni za odreenu vrstu akta (dozvole) koji se trai. Na obrascu je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva, adresu i telefon za kontakt. Takoer je navedeno koju osnovnu dokumentaciju je uz zahtjev potrebno priloiti ovisno o vrsti akta koji se trai. Osim toga, naveden je iznos pristojbe kojeg je potrebno uplatiti prilikom podnoenja zahtjeva. Ako stranku zastupa punomonik potrebno je priloiti pisanu punomo i adresu punomonika. Ukoliko stranka putem pisarnice dostavlja dopunu ve zaprimljenog zahtjeva, potrebno je navesti broj klase pod kojim se predmet vodi.

TO JE RJEENJE O UVJETIMA GRAENJA I KADA JE ONO POTREBNO?Graenje graevine ija bruto povrina nije vea od 400m2 moe zapoeti nakon pribavljanja pravomonog rjeenja o uvjetima graenja (stambene, stambeno-poslovne, poslovne graevine, garae, pomoni objekti, nadstrenice). Isto vrijedi i za zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti bruto povrine do 600m2. Bruto povrina graevine je zbroj tlocrtnih povrina svih etaa graevine (podrum, prizemlje, katovi, potkrovlje) graevine u punoj vrijednosti ukljuujui povrine loa, terasa, bakona prema vanjskim mjerama. Zahtjevu se prilau tri primjerka idejnog projekta koji je izradio ovlateni inenjer odgovarajue struke u skladu s prostornim planom i dokaz vlasnitva zemljita na kojem se planira gradnja. Dokazom vlasnitva smatra se izvadak iz zemljine knjige iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva vlasnik zemljita ili ima upisano pravo graenja na estici na kojoj se namjerava graditi. Takoer se kao dokaz moe priloiti valjani ugovor o kupoprodaji nekretnine, pravomono sudsko rjeenje o stjecanju prava vlasnitva nekretnine ili rjeenje o nasljeivanju, zatim ugovor o pravu graenja ili drugi dokument iz kojeg proizlazi da investitor ima pravo graditi na odreenoj graevinskoj estici. Po zaprimanju zahtjeva, odredit e se slubenik koji e provesti postupak izdavanja rjeenja o uvjetima graenja kako je propisano lancima 209. do 222. ZPUG. Dakle, namjeravate li graditi graevinu, nakon provjere je li na vaoj graevinskoj estici mogue graditi, izaberite strunu osobu, ovlatenog arhitekta, odnosno inenjera koji e izraditi idejni projekt u skladu s propisima, te uz ostale priloge podnesite zahtjev.

6_7

LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTAZa sve graevine, osim za zgrade do 400m2 bruto povrine, i poljoprivredne graevine do 600m2 bruto povrine, izdaje se lokacijska dozvola. LOKACIJSKA DOZVOLA je upravni akt kojim se odreuju urbanistiki elementi za namjeravani zahvat u prostoru, a postupak se provodi prema lancima 103. do 118. ZPUG. Utvruje se naroito: oblik i veliina graevinske estice, namjena i gabariti graevine, broj stanova ili poslovnih prostora u zgradi te njihov sadraj, uvjeti prikljuenja na prometnicu, ureenje parcele (parkiranje vozila, zelene povrine), nain prikljuenja na komunalnu infrastrukturu (elektroopskrba, dovod vode i odvodnja, telekomunikacije i sl.), zatim smjetaj pomonih graevina na parceli, uvjeti zatite okolia i drugo, ovisno o vrsti objekta koji se namjerava graditi. Zahtjevu se prilae izvadak iz katastarskog plana, tri primjerka idejnog projekta izraenog od ovlatenog inenjera odgovarajue struke te dokaz pravnog interesa. Pravni interes moe biti predugovor o kupnji nekretnine, suglasnost vlasnika graevinske estice podnositelju zahtjeva ili slino. U fazi izdavanja lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva ne mora imati rijeeno pitanje vlasnitva u potpunosti. Lokacijskom dozvolom se ne odobrava gradnja, ve je po konanosti lokacijske dozvole potrebno pribaviti potvrdu glavnog projekta. POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA je neupravni akt kojim se potvruje glavni projekt i odobrava gradnja prema potvrenom projektu (lanci 223. do 227. ZPUG). Zahtjevu se prilae pravomona (konana) lokacijska dozvola, tri primjerka glavnog projekta izraenog u skladu s lokacijskom dozvolom, ovjereni parcelacijski elaborat kojim je formirana graevinska estica te dokaz da investitor ima pravo graditi na odreenoj graevinskoj estici.

8_9

Za sloenije graevine pored navedenog potrebno je priloiti izvjea o kontroli projekta, potvrdu o nostrifikaciji, elaborate o tehnikim istraivanjima, na to e glavni projektant upozoriti investitora . U postupku izdavanja ove potvrde utvruje se da je glavni projekt izraen u skladu s lokacijskom dozvolom, odredbama Zakona, da je graevinska estica komunalno opremljena do odreenog nivoa (propisano posebnim propisima) te da je priloena sva potrebna dokumentacija.

REKONSTRUKCIJA GRAEVINARekonstrukcijom graevine smatraju se zahvati na postojeem objektu kojim se mijenja oblik, veliina ili namjena graevine, te se mijenjaju bitni uvjeti za zgradu kao na primjer konstruktivni zahvati, znaajne izmjene instalacija i ureaja u zgradi, utjecaj na toplinsku zatitu ili utjecaj na poarna optereenja. Uglavnom su to zahvati dograivanja, nadograivanja, uklanjanje vanjskog dijela graevine, promjena namjene dijela objekta ili u cijelosti, i slino. Pod pojmom postojea graevina smatra se legalno sagraena graevina na temelju graevne dozvole ili drugog odgovarajueg akta, graevina za koju je izdana uporabna dozvola ili graevina koja je sagraena do 15. veljae 1968. godine. Koje je dozvole potrebno pribaviti za rekonstrukciju graevine Ako se rekonstrukcijom dobiva graevina ukupne bruto povrine do 400m2 (postojea bruto povrina i novonastala povrina) potrebno je zatraiti rjeenje o uvjetima graenja. Ako se rekonstrukcijom dobiva graevina vea od 400m2 potrebno je zatraiti lokacijsku dozvolu i zatim potvrdu glavnog projekta.

LEGALIZACIJA VE IZGRAENE GRAEVINEUkoliko je graevina sagraena ili rekonstruirana bez odgovarajue dozvole za gradnju izdaje se rjeenje o izvedenom stanju odnosno potvrda izvedenog stanja ovisno o veliini (bruto povrini) graevine. Prije izdavanja potvrde izvedenog stanja potrebno je pribavi