Broszura 2010

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zarpaszamy do lektury

Transcript

 • Stowarzyszenie Szkoa Liderw Szkoa Liderw Polonijnych

  Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoa Liderw. W latach 2009 - 2010 odbyy si cztery dwutygo-dniowe Szkoy Liderw Polonijnych. Uczestniczyo w nich cznie 122 modych, aktywnych przedstawicieli rodo-wisk polonijnych oraz Polakw, zamieszkaych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, Brazylii oraz w 21 kra-jach pooonych na terenie Europy.

  Projekt odbywa si pod patronatem Marszaka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza.

  Do celw projektu naley wspieranie rozwoju kom-petencji liderskich uczestnikw, dostarczanie narzdzi oraz inspiracji do dalszych dziaa. Rwnie istotnymi elementami programu jest wzmacnianie wizi uczestnikw z Polsk oraz kreowanie postaw obywatelskich, aby skuteczniej i bardziej wiadomie dziaali w rodowiskach polonijnych i lokalnych w swoich krajach zamieszkania.

  Program kadej ze Szk jest tworzony tak, aby w mo-liwie najszerszym zakresie odpowiada na potrzeby wybranej grupy uczestnikw.

  Kilkudniowe cykle warsztatowe rozwijaj kompetencje liderskie, umiejtno publicznego wystpowania i debato-wania, poszerzaj wiedz z zakresu zarzdzania projektem. Motywuj, inspiruj, pozwalaj na odkrycie swoich mocnych stron jako lidera oraz wskazuj kierunki dalszego rozwoju oso-bistego.

  Potencjalni liderzy s wszdzie,a my potrafimy ich odnale i wesprze.

  Wieczorami odbywaj si wykady o historii i kulturze Polski o jej obecnej sytuacji spoecznej i gospodarczej. Uzu-penieniem programu s liczne spotkania z politykami, pra-cownikami administracji publicznej, przedstawicielami wiata kultury oraz liderami spoecznymi.

  Wizyty studyjne w rnych miastach daj uczestnikom moliwo poznania miejsc i zabytkw kultury zwizanych z dawn i z wspczesn histori Polski. Ponadto program kadej z wizyt dotyczy konkretnego zagadnienia. Jest ono przybliane uczestnikom podczas spotka z przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, dziaaczami organizacji pozarzdowych, przedstawicielami biznesu, a take z aktyw-nymi spoecznie modymi Polakami.

  W czasie Szkoy uczestnicy s podzieleni na grupy, kt-rymi opiekuj si asystenci rekrutowani spord absolwentw programw Stowarzyszenia Szkoa Liderw. Do zada asy-stentw naley szczegowe omawianie programu, rozwizy-wanie biecych problemw, udzielanie uczestnikom wspar-cia merytorycznego oraz inspirowanie ich do dyskusji podczas codziennych spotka. Ponadto w razie potrzeby uczestnikom Szkoy Liderw Polonijnych towarzysz tumaczki, wspomaga-jce uczestnikw nie znajcych jzyka polskiego.

  Po ukoczeniu Szkoy Liderw Polonijnych, wszyscy uczestnicy s zapraszani do udziau w Programie dla Absol-wentw Szkoy Liderw Polonijnych realizowanym przez Stowarzyszenie Szkoa Liderw.

 • W pierwszej Szkole Liderw Polonijnych wzio udzia trzy-dziestu modych liderw ze Stanw Zjednoczonych i Kanady.

  Podczas uroczystej inauguracji Szkoy Profesor Zbigniew Peczyski zaoyciel Stowarzyszenia Szkoa Liderw wraz z Przemysawem Radwanem Rhrenschefem dyrektorem Stowarzyszenia, przywitali uczestnikw krtkim wykadem przy-bliajcym ide liderstwa.

  Pierwsze dni szkoy upyny pod hasem spotka z poli-tykami: Marszakiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, sena-torem Andrzejem Personem, wicedyrektorem Biura Polonijne-go Romualdem anczkowskim i radc Departamentu Wsp-pracy z Poloni Ministerstwa Spraw Zagranicznych Januszem Dawidowiczem. Odby si panel dyskusyjny z udziaem aktyw-nych przedstawicieli warszawskich organizacji pozarzdowych. Modzi liderzy wzili te udzia w obchodach rocznicy Konfede-racji Kanady w Ambasadzie Kanadyjskiej oraz Dnia Niepodlego-ci w Ambasadzie Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej.

  W Paacu w ochowie, orodku szkoleniowym pooonym kil-kadziesit kilometrw od Warszawy, uczestnicy mieli okazj rozwija swoje kompetencje liderskie. Pierwsze dwa dni warsztatw doty-czyy miejsca lidera w rodowisku lokalnym oraz trzech obszarw przywdztwa. Program uzupeniay wykady dotyczce gospodarki wspczesnej Polski, demontau komunizmu czy tosamoci polo-nijnej.

  Aby przybliy uczestnikom histori, a take wspczesn sy-tuacj w Polsce wybralimy si na wizyty studyjne do trzech wa-nych dla dziejw naszego kraju miast. W Krakowie rozmawialimy o samorzdzie terytorialnym, a take odwiedzilimy Kardynaa Stanisawa Dziwisza, sekretarza Jana Pawa II. W Toruniu spotka-limy si z przedstawicielami organizacji pozarzdowych prowa-dzcych rnego rodzaju dziaania spoeczne. Wizyta w Gdasku dotyczya historii transformacji ustrojowej w Polsce. Uczestnicy mi-dzy innymi mieli okazj spotka si z prezydentem Lechem Was. Kada z wizyt przygotowana bya przez Absolwentw programw Stowarzyszenia Szkoa Liderw, aktywnie dziaajcych w odwiedza-nych miastach.

  Druga cz warsztatw dotyczya umiejtnoci debatowania oraz wystpie publicznych. Kontynuowany by rwnie warsztat umiejtnociowy dotyczcy trzech obszarw przywdztwa. Uczest-nicy zorganizowali debat oxfordzk, w jzyku angielskim, co umo-liwio udzia w niej wszystkim uczestniczkom Szkoy.

  Ostanie dni modzi liderzy spdzili w Warszawie. Mieli szans zobaczy jak dokonuje si rewitalizacja i oywienie spoeczno kul-turalne warszawskiej Pragi. Uroczyste zakoczenie Szkoy odbyo si w praskim centrum artystycznym Fabryka Trzciny.

  Podczas rekrutacji i przygotowania programu suy nam po-moc Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz polskie placwki dyploma-tyczne. Korzystalimy take z pomocy okrgowych oddziaw Kon-gresu Polonii Amerykaskiej, organizacji studenckich oraz lokalnych mediw i organizacji polonijnych w obu krajach.

  Szkoa Liderw Polonijnych Stanw Zjednoczonych i Kanady 29 czerwca 12 lipca 2009 roku

  SLP zmieni drogi mojego ycia. Dosownie. Ciekawe gdzie zawdruj?Tomek Bednarczyk, nauczyciel, Kanada

  Udzia w Pierwszej Szkole Liderw Polonijnych pomg mi zda sobie spraw z tego, e jeeli chc dziaa na korzy Polonii w Kana-dzie, musz nauczy si kompromisu. Zrozumiaem, e tak samo jak ja mam wietne pomysy, tak samo maj je inni, wic trzeba by otwar-tym na wspprac i umie sucha tego, co maj do powiedzenia pozo-stali. Poza tym przekonaem si jak bardzo wan dla lidera cech jest cierpliwo, gdy czasami ludzie z ktrymi musisz wsppracowa, bd doprowadza ci do szau ;-) Filip Mielniczuk, Stowarzyszenie Studentw Polskich na Uniwersytecie w Toronto, Komitet Studentw Polskich przy Kongresie Polonii Kanadyjskiej.

 • W Szkole wzio udzia dwudziestu piciu modych liderw z Europy Zachodniej: z Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Ho-landii, Belgii, Hiszpanii, Austrii oraz z Wielkiej Brytanii i Irlandii Pnocnej.

  Program Szkoy by skoncentrowany na wzmacnianiu kom-petencji liderskich uczestnikw, rozwijaniu ich umiejtnoci w za-kresie angaowania ludzi do dziaania. Celem byo rwnie zapo-znanie modych liderw z moliwociami nawizywania wsppra-cy midzy Polsk a Poloni.

  Wan czci programu byy spotkania z przedstawicie-lami instytucji rzdowych i samorzdowych odpowiedzialnych za wspprac z Poloni i Polakami mieszkajcymi za granic.

  W Senacie uczestnicy spotkali si z Wicemarszakiem Se-natu Markiem Zikowskim, a take z przewodniczcym Komisji Spraw Emigracji i cznoci z Polakami za Granic senatorem Andrzejem Personem oraz z senator Barbar Borys-Damick. O moliwociach wsppracy z Poloni uczestnicy rozmawia-li z dyrektorem Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Arturem Kozowskim oraz wicedyrektorem Romualdem anczkowskim.

  W Sejmie odbyy si spotkania z posami z parlamentar-nych grup bilateralnych, zajmujcych si wspprac z krajami Europy Zachodniej. Ponadto uczestnicy mieli moliwo porozma-wia z dyrektorem Maciejem Szymaskim oraz z radc Januszem Dawidowiczem z Departamentu Wsppracy z Poloni Minister-stwa Spraw Zagranicznych.

  Podczas spotkania z przedstawicielk Ministerstwa Edukacji Narodowej Magorzat Krasusk, liderzy zapoznali si z zagad-nieniami dotyczcymi polskojzycznej owiaty za granic.

  Podobnie jak grupa amerykaska, liderzy z Europy Zachod-niej odbyli kilka wizyt studyjnych. W Krakowie oprcz zwiedzenia miasta, dowiedzieli si wicej o moliwociach wsppracy midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wszystkich szczebli, a orga-nizacjami polonijnymi. Wizyta w Gdasku dotyczya transformacji ustrojowej w Polsce. Uczestnicy Szkoy mieli tam rwnie moli-wo poznania zasad budowania polityki promocyjnej miasta.

  Szkoa Liderw Polonijnych Europy Zachodniej 24 sierpnia 6 wrzenia 2009 roku

  Szkola Liderw to byo niesamowite dowiadczenie: profesjonal-nie przygotowane warsztaty i bardzo interesujce wykady. Kady dzie w cigu tych intensywnych dwch tygodni szkolenia by inspirujcy. Moglimy spotka niezwykych ludzi, ktrzy w Polsce dziaaj w orga-nizacjach pozarzdowych i samorzdowych. Do tego udao si zebra w jednym miejscu 25 osb, ktre aktywnie dziaaj na rzecz Polonii, maj mnstwo pomysw i pasji. To byo bardzo udane szkolenie, ktre dao mi ogromny przypyw energii do dziaania. Barnaba Dorda, SIPTU (irlandzkie zwizki zawodowe)

  Program da mi pomysy i narzdzia do ich realizacji. Mimo e szkoa bya bardzo intensywna, to zdecydowanie warto byo przyje-da ze wzgldu na nabyte umiejtnoci, poznanych ludzi oraz wgld w dziaanie organizacji rzdowych i pozarzdowych. Joanna Bagniewska, prezydent Oxford University Polish Society

  W Toruniu i na warszawskiej Pradze zorganizowane zostay spo-tkania z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarzdowych zajmujcych si oddolnymi dziaaniami angaujcymi.

  Odbyy si rwnie wykady uzupeniajce na temat wsppracy midzy Polsk a Poloni, takie jak wykad Marcina Dadela o budowaniu wsppracy midzy wadzami samorzdo-wymi, a organizacjami pozarzdowymi, wykad Jana Wrbla o za-lenociach midzy Polsk a Poloni, czy wykad Karola Wittelsa powicony pozyskiwaniu funduszy na dziaalno organizacji polonijnych.

  Uczestnicy programu wzili udzia w cyklu intensywnych warsztatw powiconych trzem obszarom przywdztwa, wyst-pieniom publicznym, umiejtnociom debatanckim, zarzdzaniu projektem, a take wsppracy z mediami. Warsztaty prowadzi-li dowiadczeni trenerzy z zespou trenerskiego Stowarzyszenia Szkoa Liderw.