BSA vs. Ministry of Culture CR

  • View
    698

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

First instace decision of Prague City Court.

Text of BSA vs. Ministry of Culture CR

MSTSK SOUD V PRAZE pracovit Hybernsk Hybernsk 18, 111 21 Praha 1 Spr 229/2010 V Praze dne 19.1.2010 Martin Husovec Kounicova 50 602 00 Brno Vc: poskytnut informace dle z.. 106/1999 Sb. Dobr den, v ploze zaslme k Va dosti podan podle zkona o svobodnm pstupu k informacm, rozsudek zdejho soudu ze dne 9.ledna 2008 .j. 9 Ca 224/2005-131, kter nabyl prvn moci dnem 4.3.2008 a jeho text byl poskytnut po tzv. anonymizaci proveden podle ust. 12 cit.zkona. dme o potvrzen pijet textu.

V Praze dne 19.1.2010.2009

JUDr. Jan Ryba, CSc., v.r. mstopedseda Mstskho soudu v Praze pro vci sprvnho soudnictv

Za sprvnost vyhotoven: rka Leinweberov

rka Leinweb erov

Digitln podepsal rka Leinweberov DN: c=CZ, o=MSTSK SOUD V PRAZE [I 00215660], ou=soudn oddlen, ou=18450, cn=rka Leinweberov, serialNumber=P144772, title=vedouc kancele Datum: 2010.01.27 10:17:15 +01'00'

Hybernsk@msoud.pha.justice.cz INFO-CENTRUM, tel.: 420 221 939 314, e-mail: info@msoud.pha.justice.cz

tel.: 221 931 111, fax: 221 939 490, e-mail:

9 Ca 224/2005 131

ESK REPUBLIKA

ROZSUDEK JMNEM REPUBLIKYMstsk soud v Praze rozhodl v sent sloenm z pedsedkyn JUDr. Naddy ehkov a soudc JUDr. Ivanky Havlkov a Mgr. Martina Ke v prvn vci alobce: Bezpenostn softwarov asociace Svaz softwarov ochrany, se sdlem Trvnkova 1765, Praha 5, IO: 26516217, zastoupen JUDr. Ivanem Juenou, advoktem, Advoktn kancel se sdlem Nbe 599, Zln, proti alovanmu: Ministerstvo kultury R, se sdlem Maltzsk nm. 471/1, Praha 1, o pezkoumn rozhodnut ministra kultury ze dne 6.6.2005, .j. 8610/2005, takto: I. II. aloba se z a m t . dn z astnk nem prvo na nhradu nklad zen.

Odvodnnalobce se podanou alobou domhal pezkoumn rozhodnut ministra kultury ze dne 6.6.2005, .j. 8610/2005, kterm byl zamtnut jeho rozklad, a potvrzeno rozhodnut Ministerstva kultury ze dne 27.1.2005, .j. 6407/2001/61/05, jm byla alobci podle 98 zkona . 121/2000 Sb. o prvu autorskm, o prvech souvisejcch s prvem autorskm a o zmn nkterch zkon (dle jen autorsk zkon), zamtnuta jeho dost ze dne 9.4.2001 zmnn podnm ze dne 12.6.2001 o udlen oprvnn k vkonu kolektivn sprvy majetkovch prv autor potaovch program. V odvodnn svho rozhodnut vyel alovan ze zjitn, kter vyplvala z dosavadnho prbhu zen o dosti. Zrekapituloval, e alobce pvodn podal dost dne 9.4.2001 o udlen pedmtnho oprvnn podle 96 odst. 1 psm. b) a c) zkona

o prvu autorskm k vkonu sprvy prv povinn kolektivn spravovanch a dle podle 12 odst. 4 psm. e) a f), k vkonu sprvy prv dobrovoln kolektivn spravovanch. Podnm ze dne 12.6.2001 svou dost zmnil tak, e ohledn sprvy prv povinn kolektivn spravovanch omezil svou dost na prvo na uit dla kabelovm penosem dle 96 odst. 1 psm. c) autorskho zkona a ohledn sprvy prv dobrovoln kolektivn spravovanch podal o povolen ke sprv prva na pronjem potaovch program jakoto autorskch dl dle 12 odst. 4 psm. c) autorskho zkona a prva na sdlovn dla veejnosti dle 12 odst. 4 psm. f) autorskho zkona, a to: 1. prva na zpstupovn potaovch program, jakoto autorskch dl zpsobem, e kdokoliv me mt k nim pstup v mst a ase podle sv vlastn volby, zejmna potaovou nebo obdobnou st podle 18 odst. 2 autorskho zkona, 2. prva na vysln potaovch program, jakoto autorskch dl televiz podle 21 autorskho zkona, 3. prva na provozovn rozhlasovho i televiznho vysln u potaovch program, jakoto autorskch dl podle 23 autorskho zkona, 4. prva na vystavovn potaovch program, jakoto autorskch dl. V pvodnm rozhodnut alovanho ze dne 20.7.2001 ve znn rozkladovho rozhodnut ministra kultury ze dne 31.10.2001 byla dost alobce zamtnuta z dvodu neelnosti kolektivn sprvy potaovch program. Toto rozhodnut bylo rozsudkem Nejvyho sprvnho soudu ze dne 10.12.2003, .j. 6 A 136/200180 zrueno a vc byla vrcena k dalmu zen. Rozhodnut alovanho bylo zrueno pedevm pro vady procesnho charakteru, ohledn hmotn prvnch nmitek souhlasil Nejvy sprvn soud se alobcem , e vkon prv povinn kolektivn spravovanch dle 96 autorskho zkona je vdy eln a dost k udlen oprvnn k vkonu kolektivn sprvy prv povinn kolektivn spravovanch tak ji nelze z pohledu elnosti jejich kolektivnho vkonu pezkoumvat. Po odstrann procesnch vad rozhodlo znovu Ministerstvo kultury jako prvoinstann orgn rozhodnutm ze dne 14.4.2004, jm opt dost alobce zamtlo s odvodnnm, e prva ze zkona povinn kolektivn spravovan nepipadaj u potaovch program v vahu a u zbylch prv nen dobrovoln vkon eln a dle tak z dvodu, e alobce nespluje pedpoklady pro zajitn dnho vkonu kolektivn sprvy. V zen o rozkladu proti uvedenmu rozhodnut rozhodl ministr kultury svm rozhodnutm ze dne 22.7.2004 tak, e toto rozhodnut zruil, vrtil vc k novmu projednn a rozhodnut, piem uloil prvostupovmu orgnu, aby zadal zpracovn odbornho, ppadn znaleckho posudku, kter by definoval pojem potaov program, vymezil a specifikoval jeho kategorie a objasnil, zda a v jak me jsou jednotliv majetkov prva vbec reln a fakticky vykonavateln individuln a kolektivn, a jak uitek me kolektivn vkon tchto prv pinet autorm, distributorm a dalm osobm ve srovnn s jejich individulnm vkonem. Nsledn v zen sprvn orgn 1. stupn opatil odborn posudek JUDr. Jiho ., s nm byla seznmena zstupkyn alobce, alobce se vyjdil k tomuto podkladu pro rozhodnut a navrhl ustanoven znalce Prof. Ing. V. Smejkala. Souasn alobce zajistil odborn posudek Mgr. Ing. Zdeka S., kter nechal vypracovat jako reakci na odborn posudek JUDr. Jiho .. Sprvn orgn 1. stupn se tak v zen vypodval s nmitkami alobce k osob JUDr. Jiho . vznesench alobcem v dopisech ze dne 24.11.2004 a

12.1.2005. Sprvn orgn vyel z poznatk, e JUDr. . je znm jako odbornk na prvo informanch technologi, publikuje lnky do odbornch asopis, je autorem publikace Internet a autorsk prvo, a pedn na PF UK a PF ZU v Plzni. Uvedl, e jmenovan je osobou dostaten erudovanou k zodpovzen zadanch otzek, ve svm odbornm posudku se vyslovoval jak k okruhu odbornch otzek, kter se objevily ji v prvoinstannm rozhodnut ze dne 14.4.2004, a dle se zabval i odbornmi otzkami, kter byly vzneseny alobcem v dosavadnm zen, zejmna v podn ze dne 22.3.2004, a v rozkladu ze dne 28.4.2004. alovan nepovaoval za nutn zadvat vyhotoven znaleckho posudku Prof. Ing. V. Smejkalovi, nebo posudek JUDr. . povaoval za dostaujc, vychzel z 34 sprvnho du, kde je uvedeno, e k dokazovn je mon pout vech prostedk, jimi lze zjistit a objasnit stav vci a pedmtem zadanch otzek nebyly otzky, kter by vyadovaly detailn technick znalosti z oboru vpoetn techniky a kybernetiky, tedy kter by vyadovaly znaleck posouzen. alovan uvedl, e k hodnocen dosti alobce prvostupov sprvn orgn alovanho pistupoval komplexn, nejen z formlnch hledisek, zda dost splovala formln nleitosti, ale i z hlediska jednotlivch prv povinn a dobrovoln kolektivn spravovanch a tak i z hlediska povahy potaovho programu jako pedmtu autorskho prva. Prvoinstann orgn tak uinil proto, e Nejvy sprvn soud ve svm rozhodnut uvedl pouze jedin hmotn prvn dvod zruen rozhodnut, a to prvn nrok na udlen oprvnn v ppad, e adatel d o udlen oprvnn k vkonu povinn kolektivn spravovanho prva a spln poadavky pro udlen oprvnn stanoven v 98 odst. 6 psm. a), c) a d) autorskho zkona. Nejvy sprvn soud se dle nijak nevyjdil k ostatnm alobcem uvdnm hmotn prvnm dvodm. Prvoinstann orgn tedy co do povahy a funkce potaovho programu posuzoval mon zpsoby uit potaovch program obdobn, jako je nutno postupovat i v ppad posuzovn i u jinch druh autorskch dl, kdy nap. vtvarn dla nebo sochask dla nelze s ohledem na jejich povahu ut vyslnm rozhlasem ( 21 AZ), nsledn ani penosem rozhlasovho vysln ( 22 AZ) i provozovnm rozhlasovho vysln ( 23 AZ), a to pesto, e to nen v autorskm zkon vslovn uvedeno a vyplv to pouze z povahy autorskch dl. Prvoinstann orgn tak vychzel z toho, e z dvodu povahy a funkce potaovho programu lze za mon zpsoby autorsko prvnho uit potaovho programu povaovat takov uit, pi nich se potaov program dostane k uivateli, emu odpovdaj i vlun prva stanoven Evropskou smrnic o prvn ochran potaovch program, tj. rozmnoovn a roziovn potaovho programu nebo jeho kopi, a dle takov zpsoby nakldn s potaovm programem, kter mohou mt vliv na jeho integritu, tj. peklad, zpracovn, prava a zmna potaovho programu. Jednou z forem roziovn potaovho programu je pronjem, dle prodej rozmnoenin nebo sdlovn prostednictvm Internetu, poskytnut monosti tzv. sthnout si potaov program z internetovho serveru nositele prv i distributora, nap. www.microsoft.cz nebo www.slunenice.cz atd. Podle prvoinstannho orgnu vak ji nelze za formu distribuce povaovat vysln vsledk potaovho programu zobrazenho na monitoru, protoe uivatel nedostal kopii potaovho programu v podob umoujc vyuit funkce, pro kterou byl uren. alovan poukzal na to, e prvoinstann orgn nastnil klasifikaci potaovch program, mezi nimi jsou klasick potaov programy roziovan prodejem rozmnoenin v obchodech, vytven na objednvku (tzv. krabicov software), dle potaov programy roziovan platn jen pro omezenou dobu k osobn poteb bezplatn (tzv. shareware), a potaov programy poskytovan bezplatn (freeware), kter je mon za uritch podmnek dle it. Vyel z toho, e pokud jsou eny voln iiteln programy, pak je v monosti uivatele v souladu s licenn smlouvou, takov programy upravovat, doplovat, zpracovvat i jinak mnit, takov potaov programy jsou eny spolu se zdrojovm kdem, bez nho

nejsou pravy, doplky zpracovn i zmny mon. V licennch smlouvch je navc zvazek pro toho, kdo takov programy dle , it je bezplatn a spolu se zdrojovm kdem (viz nap. ustanoven a podmnky pro koprovn, distribuci a modifikaci obecn veejn licence GNU. Charakteristickm znakem voln iitelnch program je zjem autor, aby se jejich dla ila cestou co nejvolnj. Prvoinstann orgn tedy dospl k zvru, e z hlediska autorskho zkona nen mezi jednotlivmi druhy potaovch program rozdl, a z tohoto dvodu pod potaov program zahrnul vechny typy potaovch program. alovan vyel ze zjitn, e prvoinstann sprvn orgn proto pot, kdy shledal, e alobce spluje formln podmnky dosti pro vydn povolen, posuzoval, zda dan kolektivn vkon prv alobce je eln. Sprvn orgn 1. stupn zhodnotil, e