Click here to load reader

Bucurestiul Ascuns

 • View
  267

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bucureştiul în perspectivă descendentă e un spectacol major. Are în el exact atâta occident cât trebuie ca să-ţi aminteşti de puterea formatoare a ideilor generoase şi exact atâta orient cât îţi trebuie pentru a înţelege deşertăciunea acestora. Bulevardele franţuzeşti, haussmanniene, înduioşătoare în simplitatea lor pitoresc carteziană dosesc trama sinuoasă, de târg balcanic, a vechilor mahalale cu biserici în centru, pentru a fi intersectate de mai noile rectilinii ale modernităţii iniţial democratice şi apoi eşuată în marxism valah. Franţa, Turcia şi Coreea (sau China maoistă) coexistau astfel până nu demult, iar acum sunt tulburate de un nou val modelator, cu o acţiune insolentă şi subversivă şi pe care n-aş putea încă pune o etichetă culturală. Arată ca o contaminare cu pojar sau varicelă, ca o erupţie de pustule mici, răspândite pe tot corpul şi care, deşi nu modifică anatomia sau constituţia organismului, îi schimbă decisiv aspectul de supraf

Text of Bucurestiul Ascuns

 • album realizat cu sprijinul

  album finan]at de Ordinul Arhitec]ilor din Romniadin fondul taxa timbru de arhitectur`

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a RomnieiANDRE{OIU, BRUNOBucure[tiul ascuns: schi]e pentru o tomografie artistic` / Bruno Andre[oiu; pref.: Bruno Andre[oiu;texte: Bruno Andre[oiu, Mariana Celac, Dorin {tefan, Carinel Negru; trad.: Alistair Yan Blyth,Smaranda Nicolau; foto.: Bruno Andre[oiu, Andrei Creang`, Viorica Buic`; grafic`: BrunoAndre[oiu, Mihai Ene Bucure[ti: Igloo, 2010

  ISBN 978-606-8026-10-7

  I. Andre[oiu, Bruno (pref.) (text.) (foto.)II. Celac, Mariana (text.)III. {tefan, Dorin (text.)IV. Negru, Catrinel (text.)V. Creang`, Andrei (foto.)VI. Buic`, Viorica (foto.)VII. Blyth, Alistair (trad.)VIII. Nicolau, Smaranda (trad.)IX. Andre[oiu, Bruno (graf.)X. Ene, Mihai (graf.)913(498 Buc.)(084)

  Toate drepturile sunt rezervate. Ele sunt protejate de legile n vigoare privitoare ladreptul de autor. Orice reproducere total` sau n detaliu, prin orice fel de mijloace decopiere sau transmisie, este interzis` f`r` acordul editurii Igloo Media. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrievalsystem, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise, without written permission of Igloo Media.

  Bucure[ti, igloomedia, 2010

 • igloopatrimoniu

 • BUCURE{TIUL CEL V~ZUT DE SUS

  BUCURE{TI. LOCURI ASCUNSEnote de lucru

  CUPRINS

  TRADUCERI

  PITORESC {I MITOC~NIEdou` ipoteze pentru excesuri cromatice

  IUBIRE {I CALCANE

  GEOGRAFII TACTILE

  S~ MAI FILOZOF~M PU}IN DESPRE BUCURE{TI

  sau versiunea soft a unei puneri \n problem` mult mai complex`

  DUP~ BLOCURI

  SUS-JOS

  ISTORIA {I TEORIA NEMONUMENTULUI BUCURE{TENESC

  VREMEA IEDEREIvegeta]ie subversiv` [i dezordine aparent`

  10

  8

  252

  74

  97

  128

  146

  176

  210

  225

  42

 • BUCURE{TIUL ASCUNS 8

  Bucure[tiul Ascuns este o

  culegere de

  fragmente. Nou` capitole, nou` fragmente din

  ceea ce numim, simplificnd pn` la schematic

  ,

  Bucure[ti. Nou` perspective asupra unui univer

  s

  \n care arbitrarul [i \ntmpl`torul par a fi reguli

  le

  de baz`. Nou` decupaje \ntr-o singur` carte car

  e

  se str`duie[te prin toate mijloacele pe care le

  are la \ndemn` s` sugereze enorma diversita

  te

  a unui cap`t de lume. Tocmai de aceea, chiar [i

  acest presupus text explicativ va fi o culegere d

  e

  note de lucru, formate sau formulate de-a lungu

  l

  perioadei de gesta]ie. L`muririle se vor reg`si

  fragmentar, discoerent (vezi primul capitol), \ntr

  -o

  formul` care mi s-a p`rut cea mai apropiat` de

  natura acestui Bucure[ti.

  Legat de titlul c`r]ii, ar trebui spus de la bun\nceput c` cine se a[teapt` s` g`seasc` \ntrecopertele sale dezv`luiri spectaculoase, misterefantastice, eventual niscaiva templieri ortodoc[i(dmbovi]eni?) va fi profund dezam`git. Nuascunzi[uri danbrowniene am avut \n vedere, cilucruri mult mai simple, de[i nu neap`rat imediate.Mai la \ndemn` [i totodat` mai greu de aflat. C`ci,uneori, ascuns devine tocmai prea familiarul [iinsesizabil tocmai prea vizibilul. Ascuns poate fi [iam`nuntul peste care obi[nuin]a trece f`r` s`-l maisesizeze, detaliul pe care utilizarea cotidian` sauexcesiv` \l gole[te de valoare [i sens. Ascunsul depe copert` ]ine a[adar mai degrab` de registrul redescoperirii dect de cel al dezv`luirii.Bucure[tiul Ascuns nu este doar Bucure[tiullocurilor pe care nu le [tii, ci mai ales al celor pe care nu mai [tii c` le [tii.

  Bucure[tiul Nev`zut este unul actual,divers [i variat, nu vreun decupajlacrimogen prin epoci de glorie, revalorizatetragicomic de oameni care refuz` prezentulsau \l v`d ca pe suma tuturor relelor. EsteBucure[tiul str`zilor laterale, al spatelui debloc, al zonelor mai pu]in vizitate. Esteora[ul pespectivelor neobi[nuite, almodurilor de a privi altfel dect de obicei.Este ora[ul calcanelor [i nu al fa]adelor, alstr`du]elor [i nu al bulevardelor, alvegetalului sufocat de ziduri [i asfalt, aldecupajelor texturate, al buc`]ilor deculoare, al aspirantelor la statutul de monu-ment, al debandadei stilistice pe carealbumele serioase o evit` mereu etc.

  Bucure[ti.Locuri ascunse

  Note de lucru

  de Bruno Andre[oiu

  Trebuie s` m`rturisesc c`,

  mergnd [i fotografi-

  ind pentru aceast` carte, mi-am redescoperit

  resurse de afectivitate pe care le credeam

  pierdute, sufocate sub presiunea mitoc`niei [i

  mizeriei care adesea cople[e[te totul. Pn` cnd

  \n]elegi c` asta \i e de fapt condi]ia, c` mitoc`ni

  a

  zace printre casele Bucure[tiului ca gr`simea \n

  tre

  fibrele mu[chiului de vac` [i c`, f`r` aceasta,

  gustul ar fi altul, mult mai fad, nu are sens s` ca

  u]i

  s` \l \n]elegi. Nu ai cum s` \l placi. F`cnd asta,

  am reu[it s` m` \ndr`gostesc de locuri ne[tiute,

  s` m` re\ndr`gostesc de locuri uitate, s` reg`ses

  c

  pasiunea descoperirii pe care o credeam revolu

  t`

  [i \ngropat` \n anii studen]iei. Pentru mine,

  aceast` carte este [i un mod de a m` reconcilia

  ([i

  ar trebui f`cut periodic acest gest) cu spa]iul \n

  care tr`iesc. Ceea ce v` doresc [i dumneavoastr`

 • BUCURE{TI. LOCURI ASCUNSE 9

  Bucure[tiul Ascuns nu este un album de fotografie,ci mai degrab` un album de capturi. Vn`toarea afost \ndelungat`, sincopat` [i cu rezultate inegale.Fotografiile nu caut` s` aib` valoare \n sine, ci numailegate \ntre coper]ile acestei c`r]i. Punerea lor \n pagin` \ncearc` s` privilegieze specificul capitolului,tematica, tipul spa]iului descris sau al modului reco-mandat de a privi. Capitolele au derivat din nevoia dea sistematiza o posibil nesfr[it` gril` de lectur` [i seconstituie \n decupaje subiective ale unei existen]ereale cu mii de fa]ete. Ele nu fac dect s` deconspirecategorii spa]iale aflate la \ndemn`, dar neutilizate,s` propun` moduri diferite de a privi, s` pun` lumin`pe zone umbrite. Altfel spus, cartea e un album-bor-can-de-mur`turi, \n care sunt puse la p`strare, diferen]iate, dar totodat` amestecate, cteva dintreingredientele care \mi par esen]iale \n harta gusturilorBucure[tiului.

  Etotu[i un album despre co

  nstruit. Despre

  permanentele, constantele (relative, evi-

  dent) unui ora[ care stau totu[i cel mai tare \n

  ziduri. Nu am vrut s` facem o carte \n care s`

  abunde personajele, oameni sau cini ori pisici

  ,

  gunoaie sau b`l`rii, c` am fi alunecat \ntr-un

  pitoresc facil. De[i aproape to]i cei care am

  participat suntem arhitec]i, Bucure[tiul

  Ascuns ar trebui s` fie o carte pentru oricine.

  Pentru bucure[teanul vechi sau nou, pentru

  veneticul romn sau turistul str`in, pentru cei

  care-l detest` [i cei care-l, \nc`, iubesc. Am vrut

  s` facem o carte precum ora[ul: divers`, variat`,

  surprinz`toare. Ferit de false obiectivit`]i pro-

  pagandistice, de sentimentalisme desuete sau

  de utilitarisme turistice, Bucure[tiul Ascuns e

  un neghid al unui ora[ plin de pove[ti.

  Bucure[tiul Ascuns nu trebuie s` fie un album defotografie sau ceea ce se \n]elege \ndeob[te prinaceasta. Fotografia trebuie s` fie doar un mijloc, uninstrument de lucru capabil s` surprind`, \n modulcel mai potrivit pentru subiect, lucrurile pe care leexpune. Fotografiile trebuie supuse \ntotdeauna uneilogici exterioare lor, exterioare fotografului, care s` seplece mai mult pe subiect [i pe felul \n care se a[az`\n pagin`. Nu trebuie cadrate la fel un full page deieder`, o aerian` sau un nemonument. Trebuieredus` ct mai mult posibil doza de subiectivismartistic din fotografie. Paginile [i hrtia c`r]ii trebuies` fie mai mult dect suportul pe care se a[ternimaginile sau textele, trebuie s` fac` parte dinpercep]ie. Cartea va fi un \mpreun`: format, hrtie,grafic`, fotografie, text. Diferite \n func]ie de subiectulilustrat. De aceea, fiecare capitol trebuie s` fiepaginat \n mod propriu. De la inser]ia fotografiei [i atextului \n pagin`, textura paginii, a hrtiei pagi-narea trebuie s` \nt`reasc` specificul, s` ajute caracterul sec]iunii, s` conving`.

  Calcanele pe fundal de cal

  can, c`r`mizi vechi, dac` nu-i prea \nc`rcat,

  sau `la cu monument istoric cu poze ie[ite di

  n pagin`, c`ci [i cal-

  canele sunt \ntotdeauna la cap`t de cmp vizual

  , f`r` margini textul ca

  un graffiti fonturi de dimensiuni diferite, bold

  uiri etc. Natura trebuie s`

  invadeze tot, deci full page-uri, sau maxim cu alb

  la cotor, poate [i textul

  verde. La Bucure[tiul v`zut de sus nu vreau ce

  r, perspective din turnuri,

  de sus \n jos, cum nu prea ]i se \ntmpl` niciod

  at` (cine evit` deliberat

  cerul?). Poate un fundal cu trama delirant-verna

  cular` a cartierelor vechi.

  Freestyle trebuie s` fie no rules. Pozele decupate

  haotic, compozi]ie

  freestyle. {i textul lui Dorin trebuie pus la fel, po

  ate cu varia]ii de font.

  Geografiile tactile patchwork. Tapiserie. Abst

  ractizare prin anularea di-

  mensiunilor, a sc`rii obiectelor fotografiate, p`

  trat sau dreptunghi, cte

  pe pagin`? Fullpage? Textul textur`. Dup` blo

  curi. Colaj, ca existen]`

  multistrat de-acolo, cu miile de perspective ale

  aceluia[i spa]iu de la

  miile de ferestre care-l bordeaz`. Privirea copilu

  lui, a b`bu]ei, a be]ivului,

  a celui care-[i repar` dacia/aspir` bmw-ul, a gos

  podinei, toate laolalt`.

  Pagini folduite care \nchid capitolul ca nesfr[it

  ele lan]uri de blocuri

  dup` care existen]a duduie. Nemonumente al

  b negru, poate sepia?, fo-