Buku KKP - JPJ

Embed Size (px)

Text of Buku KKP - JPJ

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGANSemua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini tidak boleh di terbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dengan sebarang cara baik dengan cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Edisi Kedua 2006

c Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Penerbit dan Pengedar Kelab Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Cawangan Ibu Pejabat Aras 1-5, Blok D4, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA Tel : 03-8886 6400 F a x : 03-8886 6657 E-mail : postmaster@jpj.gov.my

Harga : RM6.00 Sem.Malaysia RM8.00 Sabah/Sarawak

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Buku Panduan KPP ini telah diolah dalam bahasa yang mudah difahami dan dilengkapkan dengan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan pemandu yang berhemah. Tajuk-tajuk utama dan penting adalah selari dengan tuntutan semasa sebagai asas pengenalan dan unsurunsur penting dan perlu ada pada diri seseorang pemandu, juga telah diterapkan dalam buku ini. Kepada Pasukan Petugas yang terdiri di kalangan pegawai JPJ, syabas diucapkan kepada mereka kerana sumbangan kecil yang tidak ternilai ini. la dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa yang tidak berdosa jika nilainilai positif yang terkandung di dalam buku ini dapat dihayati sepenuhnya. Semoga manfaat yang terkandung dalam buku ini dapat menjadikan pemandu di Malaysia adalah antara yang paling berdisiplin dan sentiasa tenang semasa memandu. Secara tidak langsung, penghasilan buku ini adalah antara sumbangan kecil JPJ kepada masyarakat dalam merealisasikan hasrat negara. Terima kasih.

KA ALU K ATA - KATA ALUAN KETUA PENGARAH PENGANGKUTAN MALA ALAY PENGANGKUTAN JALAN M ALAY SIA

ssalamualaikum w.b .b.t, Assalamualaikum w.b.t,Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya telah dapat memberikan kekuatan dan petunjuk kepada mereka yang terlibat dalam menyiapkan naskah yang begitu berguna ini. Sekalung tahniah diucapkan kepada Pasukan Petugas di atas dedikasi dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menyiapkan Buku Panduan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Pemandu atau KPP ini. Sumbangan kecil ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kerana ia dapat dijadikan panduan kepada semua berkaitan dengan etika dan undang-undang di jalan raya. Tidak terkecuali, ia memberikan maklumat yang berkaitan dengan urusan pemanduan harian dan juga lesen memandu.

DatoHj Emran bin Hj Kadir AMN, SSA, DSSA

2

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN Kata-Kata Aluan dari Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia Pendahuluan - Matlamat dan Objektif 7

Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian

IV VVI VII VIII -

Tanda Tanda Tanda Tanda Tanda

Isyarat Lalulintas Memberitahu Isyarat Lalulintas Sementara Garisan Di Atas Jalanraya Dan Isyarat Tangan Polis Trafik Isyarat Tangan Pemandu

PEMANDU ANDUAN BERHEMA BAB III: PEM ANDUAN BERHEMATBAHAGIAN 1 : PEMANDU ANDUAN BERHEMA K ONSEP PEMANDUAN BERHEM AT - Pendahuluan - Definisi Konsep Pemanduan Berhemat - Langkah Mencegah Berlakunya - Kemalangan - Merancang Perjalanan - Pemanduan Sempurna BAHAGIAN 2 : KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU Enam (6) Kedudukan 48

PANDU ANDUAN RA BAB I : PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYA

BAHAGIAN 1 : Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu BAHAGIAN 2 : Teknik Memandu Asas

8 20

PANDU ANDUAN PERATURAN RA BAB II : PANDUAN PER ATUR AN JALAN R AYA (HIGHWA CODE) (HIGHWAY CODE)

49

ANDA ISYA RA LALULINT ULINTA TANDA ISYA R AT LALULINTA S Bahagian I Bahagian II Bahagian III Tanda Isyarat Lalulintas Bahaya Tanda Isyarat Lalulintas Larangan Tanda Isyarat Lalulintas Mandatori

28

BAHAGIAN 3 : KEADAAN YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN - Pemandu - Jalan - Kenderaan - Cuaca - Cahaya - Lalulintas BAHAGIAN 4: HALANGAN - Pendahuluan

51 51 51 52 52 52 53 54 54

3

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

- Bentuk Halangan - Pelan Tindakan Halangan The Hazards Action Plan Sistem Kawalan KenderaanBAHAGIAN 5 : P E R AT U R A N - Pendahuluan - Peraturan Jarak - Peraturan Memotong - Peraturan Di Persimpangan BAHAGIAN 6 : OLAH GERAK BAHAGIAN 7 : KEPUTUSAN / TINDAKAN Mencegah Kemalangan

54 54

5555 55 55 58 60 63 66

-

Pemecut Terlekat Tayar Pecah Lampu Hadapan Kenderaan Terpadam Kenderaan Terbakar Bonet Terbuka Terpaksa Berhenti di Lebuhraya Menghadapi Sesuatu Kemalangan Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air Kaca Skrin Pecah Enjin Kenderaan Tidak Boleh dihidupkan Kerosakan Pada Kenderaan Menukar Tayar Peralatan Kecemasan

67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72

BAHAGIAN 2: MEMANDU DI LEBUHRAYA - Sebelum Memandu - Semasa Memandu BAHAGIAN 3: MEMANDU PADA WAKTU MALAM - Faktor-faktor Manusia - Faktor-Faktor Fizikal

73 73 74

BAB IV : PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAANBAHAGIAN I : PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN - Brek Gagal Berfungsi - Kenderaan Terbabas

77 79 80

67 67 67

4

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KEPERLU KESIHAT DA BAB V ::KEPERLU AN KESIHATAN D A N KEPERL PEMANDU KESELAM KESELA M ATAN PEM ANDUBAHAGIAN 1 : KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEMANDU - Pandangan - Pendengaran - Waspada - Perubatan - Kesihatan dan Emosi - Pemeriksaan Doktor - Sikap dan Keselamatan - Tanggungjawab Memiliki Insurans BAHAGIAN 2: PENGURUSAN KETEGANGAN STRESS MANAGEMENT - Pendahuluan - Definasi Ketegangan - Penjenisan Ketegangan - Bagaimana Kesan Ketegangan Semasa Memandu - Tiga Peringkat Mengawal Ketegangan - Rancangan Pengurusan Ketegangan BAHAGIAN 3: PEMANDUAN Dl BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN DADAH - Pendahuluan - Alkohol - Dadah/Ubat 81 81 81 82 82 83 83 84 86 88 88 88 88 89 89 90

BAB VI : UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDUBAHAGIAN 1: LESEN MEMANDU - Jenis-Jenis Lesen Memandu - Syarat-syarat Kelayakan Pemohon Untuk Mendapatkan Lesen - Syarat Pengeluaran Lesen Belajar Memandu - Syarat-Syarat Yang Dikenakan Kepada Pemegang Lesen Belajar Memandu - Pra Kelayakan untuk Menduduki Ujian Amali - Lesen Memandu Percubaan BAHAGIAN 2: KESALAHAN KESALAHAN MEMANDU DAN HUKUMAN-HUKUMANNYA Dl BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 - Pendahuluan - Jenis-Jenis Kesalahan BAHAGIAN 3: SISTEM KEJARA - Pengertian Umum - Pengertian Khusus - Kenapa Sistem KEJARA Diwujudkan - Bagaimana Sistem KEJARA Berfungsi - Kursus Pemulihan - Pemberian Bonus - Penalti Denda - Kesalahan-Kesalahan Terjadual dan Mata Demerit

94 94 95 99 99 100

112 113

91 91 91 92

129 129 129 129 130 130 130 131

5

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERATURAN DAN PERUNDANGAN BAB VII: PER ATUR AN D AN PERUND ANGAN MOT OSIKA MENGENAI PENUNGGANG MOT OSIK A LBAHAGIAN 1: PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOTOSIKAL - Memakai Peralatan Yang Betul - Pemeriksaan Motosikal

- Menoleh Ke belakang - Menggunakan Cermin BAHAGIAN 5 : MENUNGGANG PADA WAKTU MALAM 133 133 BAHAGIAN 6 : MEMBAWA PENUMPANG DAN BARANGAN BAHAGIAN 7 : MENGENDALIKAN MOTOSIKAL KETIKA KECEMASAN

138 138

138

139

BAHAGIAN 2 : MENUNGGANG DENGAN CARA SELAMAT - Kedudukkan Badan - Memusing Dan Membelok - Membrek - Menukar Gear - Teknik Asas Menunggang BAHAGIAN 3: MENENTUKAN JARAK - Jarak Hadapan - Jarak bahagian tepi - Jarak di Belakang

135 135 135 135 135 136

140

136 136 136 137

BAHAGIAN 4: MENGENAL PASTI MASALAH - Memandang ke hadapan

138 138

6

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

TLAM DAN OBJEKTIF M ATLA M AT DAN OBJEK TIF KPPKurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) digubal bagi membantu pemandu / pengguna jalan raya menguasai aspek-aspek keselamatan dan peraturan yang perlu diamalkan semasa di jalan raya. Penekanan terhadap aspek pengetahuan, kemahiran kesepaduan menjadi tunjang kepada KPP ini. a) Matlamat Matlamat KPP adalah untuk melahirkan pemandu/ pengguna jalan raya yang berpengetahuan, berketrampilan, berhemat dan kompeten serta mengamalkan nilai murni. b) Objektif Bagi mencapai matlamat tersebut KPP bertujuan untuk membolehkan pemandu / pengguna jalan raya : 1 ) Memelihara keselamatan nyawa dan harta benda semasa di jalan raya. 2 ) Memiliki kesedaran, bertanggungjawab dan kesediaan mematuhi peraturan dan undang-undang. 3 ) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran terhadap undang-undang/peraturan jalan raya. 4 ) Mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan diri semasa mengguna jalan raya.

5 ) Memiliki prihatin diri dan mengamalkan nilai-nilai murni semasa di jalan raya. 6 ) Mempertingkatkan kefahaman, kecekapan berkomunikasi dengan berkesan semasa di jalan raya. 7 ) Mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan mengendalikan kenderaan semasa di jalan raya.

7

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB 1 RA ANDUAN PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYABAHAGIAN 1 PEMANDU DAN ANGGUNGJAW SIK AP DAN TANGGUNGJAWAB PEM ANDU

TA H U N 1993 1994 1995 1996 1997

KEMALANGAN 135, 995 148, 801 162, 491 189, 109 215, 632 211, 037 223, 116 248, 765 262, 235

MA K E M AT I A N 4, 666 5, 759 5, 712 6, 304 6, 302 5, 740 5, 791 5, 997 5, 742

Latar Belak elakang A. Latar Belak ang Kemalangan jalan raya telah mengakibatkan kerugian besar kepada negara. Ianya melibatkan kecederaan, penderitaan dan kematian yang paling tinggi di Malaysia. Sejarah kemalangan jalan raya seolah-olah tiada penghujungnya. Namun keinginan terhadap perjalanan yang selamat dan lancar tetap menjadi satu hasrat pihak Kerajaan dan juga setiap individu pengguna jalan raya. Persoalannya, berapa lamakah kemalangan jalan raya ak