BUKU PANDUAN LATIHAN202.75.5.128/docs/pdf/smmbj/Buku Panduan Latihan Submodul...  buku panduan latihan

  • View
    272

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUKU PANDUAN LATIHAN202.75.5.128/docs/pdf/smmbj/Buku Panduan Latihan Submodul...  buku panduan...

BUKU PANDUAN LATIHAN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN

SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT

INFORMATION SYSTEM)

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN-PEKERJA (MBJ)

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 2009

BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 3

Kerajaan Malaysia 2008 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia sahaja EG-HRMIS. Tiada sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia.

BUKU PANDUAN LATIHAN - SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 4

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN........... 1-1 1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA.. 1-2 1.2 FUNGSI UMUM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA. 1-3 1.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA....................................................................................................

1-4

2.0 PERANAN PENGGUNA DALAM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA..........

1-6

2.1 SENARAI PERANAN DALAM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA........1-6

3.0 PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA......................................................... 1-8 3.1 SELENGGARA AHLI-AHLI KESATUAN/WAKIL PIHAK

PEKERJA...1-8

3.2 SELENGGARA AHLI-AHLI MBJ. 1-12 3.3 LOG ISU...... 1-15 3.4 PENGESAHAN ISU..... 1-22 3.5 MELULUSKAN ISU. 1-27 3.6 MESYUARAT MBJ.. 1-32 3.6.1 SELENGGARA MESYUARAT 1-32 3.6.2 SELENGGARA AGENDA MESYUARAT 1-36 3.6.3 MEMO PANGGILAN MESYUARAT 1-44 3.6.4 SELENGGARA MINIT MESYUARAT 1-48 3.6.5 PENGHANTARAN MINIT MESYUARAT 1-56 3.7 TAKWIM MBJ. 1-59 3.7.1 PAPAR MEMO DAN HANTAR TAKWIM MESYUARAT 1-59

BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 5

OBJEKTIF KURSUS Di akhir modul ini, peserta akan dapat: Memahami konsep Submodul Perhubungan Majikan - Pekerja. Menggunakan submodul ini dengan lebih berkesan. Memahami fungsi-fungsi yang ada didalam submodul ini.

BUKU PANDUAN LATIHAN - SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 1- 1

1.0 PENGENALAN

Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan - Pekerja merupakan salah satu submodul HRMIS yang berfungsi untuk memudahkan setiap agensi kerajaan menguruskan MBJ masing-masing secara dalam talian. Ia juga menyediakan kemudahan untuk meningkatkan kerjasama dan perhubungan yang harmonis di antara pihak pengurusan dan pegawai melalui proses pelaporan isu, pemantauan serta penyelesaiannya dalam MBJ. Submodul ini terletak di dalam modul Pengurusan Komunikasi Dan Tatatertib Pekerja. Submodul ini diwujudkan dengan tujuan untuk memudahkan pengurusan MBJ di lebih 700 buah Agensi Kerajaan disamping pemantauan yang lebih berkesan oleh Agensi Pusat (JPA) terhadap perlaksanaan MBJ di agensi. Pemilik proses untuk submodul ini ialah Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Rajah 1-1 menunjukkan kedudukan Submodul Perhubungan Majikan dan Pekerja dalam sistem HRMIS.

Rajah 1.1 Modul Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja dalam Sistem HRMIS

Submodul Perhubungan Majikan Dan

Pekerja

BUKU PANDUAN LATIHAN - SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 1- 2

1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA

Mengenal pasti dan membentuk struktur organisasi dan struktur fungsi ke arah mencapai objektif organisasi.

Menyediakan penerangan yang berkesan dan bermakna untuk fungsi,

tanggungjawab dan asas pengukursan prestasi setiap entiti dalam struktur organisasi dan struktur fungsi.

Faedah penggunaan Submodul Perhubungan Majikan Dan Pekerja:

Mengetahui dengan jelas matlamat dan objektif Organisasi dan Sumber Manusia; Mengenalpasti dengan jelas peranan dan tanggungjawab individu untuk

membantu strategi organisasi; Rangkakerja yang teratur untuk mengoperasikan aktiviti-aktiviti Sumber Manusia; Pelaksanaan penilaian keberkesanan strategi organisasi bagi tujuan

penambahbaikan yang berterusan.

BUKU PANDUAN LATIHAN - SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 1- 3

1.2 FUNGSI UMUM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA

Submodul ini mengandungi fungsi-fungsi seperti berikut:

Memohon mewujudkan MBJ bagi agensi Menguruskan isu di setiap Majlis Bersama Jabatan di agensi.

Menguruskan mesyuarat MBJ termasuk menyelenggara agenda mesyuarat,

menyediakan memo panggilan mesyuarat, penghantaran memo panggilan mesyuarat, menyediakan minit mesyuarat dan penghantaran minit mesyuarat kepada ahli-ahli MBJ di agensi.

Menyelenggara Ahli-ahli Kesatuan/Wakil Pihak Pekerja MBJ.

Menjana laporan berkenaan isu yang dibangkitkan bagi setiap agensi seperti

Senarai Isu Yang Dicadangkan Oleh Wakil Bahagian Yang Belum Disahkan. Menyediakan Takwim MBJ.

BUKU PANDUAN LATIHAN - SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN & PEKERJA

SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN - PEKERJA Tarikh pengemaskinian terkini : Julai 2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 1- 4

1.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM SUBMODUL PERHUBUNGAN MAJIKAN DAN PEKERJA Untuk memastikan objektif Submodul Perhubungan Majikan Dan Pekerja tercapai, aplikasi ini dibangunkan dengan fungsi-fungsi iaitu:

Bil

Fungsi

Keterangan

1. Permohonan Mewujudkan MBJ

Fungsi ini ialah untuk memohon mewujudkan MBJ di agensi masing-masing dan permohonan ini dihantar terus kepada agensi pusat iaitu JPA.

2. Selenggara Ahli-ahli MBJ

Fungsi ini m