Butlletí informatiu : Gener de 2014

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Butlletí informatiu : Gener de 2014

 • LAjuntament analitzar la viabilitat dun cobrament simblicDe moment sinstallaran mquines comptadores de persones persaber quanta gent hi passa durant lany

  gener 2014

  Unes 5.000 persones celebren que la Platja Gran ha estatescollida com una de les 25 millors del mn

  Lequip de govern aprova un pressupost per a lany 2014 dems de 10 milions deuros i redueix lIBI un 10% ms

  El Museu Municipal exposa una nova pea: una urna funerria que t ms de 3.000 anys

  Sarriba a un acord amb els propietaris duna parcella dela Villa Romana dels Ametllers per pagar-ne lexpropiaci

  Sumari

  LAjuntament analitzar la viabilitat dun cobrament simblicDe moment sinstallaran mquines comptadores de persones persaber quanta gent hi passa durant lany

  Els turistes i visitants haurien de pagar per entrar a Vila Vella?

  Els turistes i visitants haurien de pagar per entrar a Vila Vella?

  tossa:banya d boc 8/1/14 17:19 Pgina 1

 • Editorialany 2013 ha suposat un punt dinflexi en lactual mandat. Tots plegats hem

  assolit una fita important. Les previsions pressupostries del 2013 tenien com a

  objectiu essencial eixugar totalment el dficit. I ho hem aconseguit. Lexercici eco-

  nmic el tancarem sense dficit. Hem liquidat les factures acumulades pendents de

  pagament i hem sanejat el pressupost municipal. El dficit sha finanat a travs

  dingressos directes, de lestalvi i de crdits bancaris.

  Tot i les limitacions econmiques, hem fet coses: sha millorat Vila Vella, shan

  arranjat voreres, sha condicionat el Cam de Ronda, shan millorat els parcs infan-

  tils, shan fet exposicions, sha promocionat el municipi, shan organitzat activitats...

  i moltes coses ms.

  Lequip de govern que presideixo segueix els objectius que sha marcat des de prin-

  cipi de mandat: ser actiu en la millora dels ingressos i curs en la despesa, priorit-

  zant temes de manteniment i conservaci de lespai pblic, en latenci a les perso-

  nes que pateixen ms accentuadament la crisi econmica i mantenint mesures

  destalvi en temes com enllumenat, festes i altres despeses de funcionament ordi-

  nari de lajuntament.

  Lany 2014 ser intens, no deixar a ning indiferent. Ser un any desperana, que

  lequip de govern municipal encara amb illusi renovada i la carpeta plena de pro-

  jectes.

  Posarem en marxa la piscina municipal, potenciarem lactivitat turstica, millorarem

  la xarxa de camins, continuarem millorant Vila Vella, posarem en marxa els horts

  urbans, aprovarem definitivament el Pla General, desenvoluparem la promoci

  turstica amb el sector, i millorarem el funcionament de ladministraci per fer-la

  ms propera als ciutadans. I tot ho farem des del dileg i la participaci, amb el

  mxim de transparncia. Hem de millorar moltes coses i ens posarem a fer-ho.

  Aquesta revista fa un resum dels darrers mesos dun any complicat, intentant apor-

  tar el mxim dinformaci vers actuacions dutes a terme al municipi.

  Abans dacabar aquest escrit, vull desitjar-vos en nom meu, de lequip de govern i

  de tots els regidors de lAjuntament un bon any 2014. Esperem que sigui millor per

  a tots.

  Bona Festa Major de Sant Vicen!

  AJUNTAMENT 972 34 01 00ALCALDIA 972 34 26 06SECRETARIA 972 34 31 20REA ECONMICA 972 34 31 19RECURSOS HUMANS 972 34 08 07ARXIU MUNICIPAL 972 34 26 06BIBLIOTECA 972 34 29 61BOMBERS 972 34 07 07CASA DE CULTURA 972 34 09 05CASAL DE JUBILATS 972 34 01 54CASAL DE JOVES 972 34 12 85CASA DEL MAR 972 34 18 28GERITRIC 972 34 24 24DEIXALLERIA 972 34 40 34CESPA TOSSA 972 34 26 09RECOLLIDA DE MOBLES 900 10 26 91GOSSERA COMARCAL 972 34 08 13JUTJAT DE PAU 972 34 26 07MUSEU MUNICIPAL 972 34 07 09MUSEU DEL FAR 972 34 33 59OFICINA DE TURISME 972 34 01 08POLICIA LOCAL 972 34 01 35MOSSOS DESQUADRA 972 18 14 10RECAPTACI 972 34 30 67LLAR DINFANTS 972 34 11 66CEIP IGNASI MEL I FARR 972 34 13 68IES TOSSA 972 34 25 78ESCOLA DE MSICA 972 34 33 64CAMP DE FUTBOL 972 34 26 89PAVELL 972 34 22 03PISCINA MUNICIPAL 972 34 30 45RDIO TOSSA 972 34 08 08TV TOSSA 972 34 30 18CORREUS 972 34 04 57PARADA DE TAXIS 972 34 05 49SARFA TOSSA 972 34 09 03PUJOL I PUJOL TOSSA 972 34 03 36

  www.tossademar.com - www.infotossa.com

  C o n t a c t e s

  L

  Edita: Ajuntament de Tossa de Mar (pl. de lEsglsia, 4, 17320 Tossa de Mar) / Coordinaci de continguts: Jordi Melndez amb la collaboraci de les regidories / Fotografies i Textos: Jordi Melndez i altrescollaboradors / Tiratge incial: 1.500 exemplars / Impressi: Grafiques Alzamora / Publicitat: 972 34 01 00 / Correu electrnic: premsa@tossademar.org Dipsit legal: GI-633-2008 / Aquesta publicaci no sidentifica necessriament amb els continguts dels articles dopini que shi publiquen.

  Gisela Saladich i Pars

  tossa:banya d boc 8/1/14 17:20 Pgina 2

 • butllet informatiu 3

  equip de govern far un estudi per veure si s viable uncobrament simblic per accedir al recinte emmurallat de laVila Vella. I s que Tossa no s noms una destinaci tursti-ca vacacional, sin un important centre datracci de visitantsde dia que es desplacen des de llocs dorigen propers o desdaltres destinacions on fan estada per venir a conixer la VilaVella. Poder treure ingressos de la Vila Vella vol dir poderfer-hi ms inversi, assegura lalcaldessa Gisela Saladich.Algunes de les inversions que es podrien fer amb el possiblecobrament seria un sistema de guiatge digital en diversosidiomes o, fins i tot, visites teatralitzades.

  El que s es comenar a fer s installar mquines percomptar el nombre de persones que hi passen durantlany per poder-ne fer una valoraci.

  Lanunci del possible cobrament per entrar a la VilaVella es va fer en la presentaci de les conclusions deles Trobades de Tardor, unes sessions entre consistori iempresaris locals per intercanviar idees i opinions amblobjectiu de millorar Tossa de forma conjunta. Elsempresaris van insistir en potenciar el recinte emmura-llat.

  L

  LAjuntament analitzara` la viabilitat dun cobramentsimbo`lic a turistes i visitants per accedir a la Vila Vella

  n el marc de les conclusions de lesTrobades de Tardor tamb es va anun-ciar que lAjuntament i els empresarislocals crearan un ens publicoprivat perdefinir el model turstic. Aquest orga-nisme far una anlisi dels recursos delterritori, de les infraestructures, delevoluci de loferta i la demanda, aixcom limpuls diniciatives de promociturstica. A partir daqu es podrandeterminar els objectius de la poblacicom a destinaci turstica, definir pro-ductes, promocionar-los a travs delscanals que es tenen a labast i comer-cialitzar-los a travs de les empreseslocals.

  Daltra banda, i donant resposta a lamajoria de la resta de queixes i peti-cions del sector privat, lAjuntamentproposa un seguit de millores en elsdiversos mbits:

  -Celebracions de comiats de solter:sincrementaran les inspeccions enestabliments i sendurir lordenanade convivncia ciutadana, alhora quesampliaran els controls policials a lavia pblica.

  -Prquings: es crear una ordenanaper determinar lesttica dels aparca-ment de la poblaci i, a ms, sintentarestablir consens en laplicaci delspreus.

  -Bars i restaurants: sobriran lnies dedileg i consens per establir preusmnims segons zones dubicaci i aixevitar guerra de preus.

  -Recollida de brossa: sintentar con-sensuar amb els vens la ubicaci de lespapereres. Tamb sintensificaran lescampanyes dinformaci per saberquan sha de tirar la brossa i es revisarel servei de recollida de cartr i paper.

  -Neteja: sintentar millorar lhorari delservei de neteja amb el cami cisternadaigua a la zona comercial; i es posaren marxa una campanya de sensibilit-zaci per evitar lestancament daigesbrutes abocades a la xarxa de pluvials.

  -Platges: es vol crear una estaci nuti-ca per evitar els conflictes entre banyis-tes i submarinistes a la Mar Menuda.Tamb es canviar la retolaci de lasenyalitzaci de les platges.

  -Jardineria i camins: es far la substitu-ci progressiva de larbrat delAvinguda Ferran Agull per reduir labrutcia sobre la via pblica generadaper les oliveres i les alzines del sector.Tamb es far ms difusi i promocide les rutes i camins de Tossa.

  -Circulaci a la zona de vianants: escanviar el sistema de tancament perun altre de ms efectiu i actualitzat,intensificant, alhora, la vigilncia.Tamb sestudiar la possibilitatdampliar lhorari i modificar els par-metres de crrega i descrrega. I enreferncia al pas del carrilet, es reorde-naran itineraris i horaris per evitarmolsties al seu pas per la zona de via-nants.

  -Comer: per evitar la sensaci detancament excessiu dels comerosquan acaba la jornada, amb les per-sianes opaques i sense llum als apa-radors, lAjuntament proposa quees mantinguin les llums dels apara-dors obertes fins ms tard i es tan-quin amb uns temporitzadors.

  -Ampliar temporada turstica:lAjuntament estudiar bonificar orebaixar els impostos o taxes aaquells establiments que facinmillores i lesfor de donar serveifora dels sis mesos de temporadaturstica.

  Alianca del sector public i privat per definir el model turistic

  E

  tossa:banya d boc 8/1/14 17:20 Pgina 3

 • 4 Tossademar

  equip de govern de TU i PSC tmolt clar que la Villa Vella s el principalreclam turstic de la poblaci, i una deles icones ms singulars de la CostaBrava. Per aix, quan va entrar a gover-nar aquest mandat, es va sorprendre delestat dabandonament que patialespai i va decidir posar-hi remei perrevitalitzar-lo.

  Aix, a principis de lany 2013 es va ferun esfor econmic per contractar duespersones de Tossa destinades principal-ment a fer neteja i manteniment, itamb sha comprat nova maquinria inou mobiliari per a Vila Vella.

  El rentat de cara ha estat important:

  -Sha millorat lenjardinament: shaplantat molta flor per donar color a

  lespai i sha plantat planta autctonade c