of 32 /32

buurtkrant herfst 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

buurtkrant

Text of buurtkrant herfst 2012

Page 1: buurtkrant herfst 2012
Page 2: buurtkrant herfst 2012

2

De Redactie:Bert Blaauw (vormgeving, illustraties)Evert BosscherPeter van PeltCarina van de Witte (ondersteuning)Sonja VeldthuisEr kan nog iemand bij!

Colofon: Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar ineen oplage van 2000 stuks. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen.

Drukwerk: de Marge.

Pagina Onderwerp

01 | Voorpagina02 | Inhoudsopgave + Colofon03 | Voorwoord04 | Buurtflitsen06 | Wijknieuws08 | Wat is er allemaal te doen 12 | Bedrijvigheid in de buurt13 | Activiteiten14 | Christelijk Centrum Groningen 16 | Nieuw lokaal Akkoord18 | Steun en informatiepunt20 | Straatnamen 21 | Oet de ole deuze22 | Ik geef de pen door aan...24 | Jong Goud25 | Schoonmaakactie26 | De kringloop27 | Buurtflitsen28 | Handige tips29 | De bibliotheek30 | De column van Wil van Eekeren31 | Handige namen en adressen32 | De tekening

De deadline voor de volgende uitgave is: 22 November 2012 ******************************************* Verschijning omstreeks 17 December. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar [email protected]

Page 3: buurtkrant herfst 2012

3

Beste buurtgenoten,

Heeft u een bedrijf(je) in onze wijk en wilt u adverteren in de buurtkrant?

Zie pagina 13

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie!

Vragen over de bezorging? Bel: 050 - 577 23 25

Op de voorpagina ziet u een foto van een luchtballon, soms gaat er (n)iets boven de Hoogte

de foto is gemaakt door: Bert Blaauw

de zomer ligt al weer achter ons, de zon begint al weer mager te schijnen en de natuur stoomt ons klaar voor de herfst en winter. Het is de periode dat we weer naar binnen gaan en dat de kachel weer aangaat. Dit is alweer het 10de nummer van onze buurtkrant dat door jullie gekozen werd als project op de WijkStemDag. Veel nieuws hebben we al gebracht en informatie gegeven. Houdt het wel eens op denken jullie misschien. Nee, het stopt niet. Ook in dit nummer brengen we weer allerlei informatie en nieuwtjes. Sommigen GROOT en sommigen klein en een enkele moeten we nog even stil over zijn. Jullie merken onze wijk is klein maar er gebeurt veel. De economische crisis houdt nog steeds aan (zal bij het volgende nummer ook niet voorbij zijn). Terwijl de portemonnee steeds leger raakt, wordt het nieuws meer en groter en belangrijker. De inhoudsopgave spreekt voor zich. Het is duidelijk dat we naar de toekomst toe de overlegstructuur van de wijk anders moeten gaan organiseren. Meer daar over in het volgende nummer.Nu eerst dit nummer met een aantal vaste rubrieken, zoals de column van buurtgenoot Wil van Eekeren en de geschiedenis achter de straatnaam van Albert Buursma. We vinden het altijd leuk wanneer de buurtkrant goed gedragen wordt door de buurt. Als u mee wilt draaien in de redactie, een stukje wilt schrijven of eens in de twee maanden een kwartiertje/half uurtje onze buurtkrant wilt bezorgen, laat het ons weten! We zijn erg verheugd dat we een positieve reactie hebben gekregen op onze oproep van de vorige keer. Sonja draait de komende tijd met ons mee om te kijken welke onderdelen zij leuk vindt.Voor nu veel leesplezier en reageren mag. Groet, Evert Bosscher, namens de Redactie

Page 4: buurtkrant herfst 2012

4

Herinrichting HoogtepleintjeDe gemeente Groningen stelt geld beschikbaar om het Hoogteplein opnieuw in te richten. Dit was de aanleiding om in gesprek te gaan met bewoners van (de straat) De Hoogte en het aanliggende gedeelte van de J. Catsstraat.

Op de eerste overlegavond in april hebben bewoners aangegeven dat het Hoogtepleintje een mooie plek zou kunnen zijn voor ontmoeting en een veilige speelplek voor de kleintjes. Het plein zou wat gezelliger gemaakt kunnen worden en wat groener. Met name het achterste stuk (vlakbij de poort) zou aangepakt moeten worden. Met deze informatie zijn de gemeentelijke plannenmakers aan de slag gegaan en zijn een paar ontwerpen gemaakt.

De presentatie van deze gemeentelijke ontwerpschetsen, midden op het plein, op donderdag 19 juli is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er werd een concept gepresenteerd waarbij een aantal bomen gekapt zou moeten worden. Dit heeft tot nogal wat commotie bij omwonenden geleid; zelfs slapeloze nachten. Opbouwwerker Carina van de Witte heeft op 17 september een bijeenkomst georganiseerd in De Borg. Op die avond zijn bewoners in gesprek geweest met de stedenbouwkundig ontwerper en de coördinator groenparticipatie, beiden

van RO/EZ. Het voorlopig resultaat is dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de mogelijkheden en dat bij verdere planvorming rond deze herinrichting van het pleintje uitgegaan wordt van het bestaande bomenbestand. Er is, in goed overleg, afgesproken dat de bewoners zelf aan de slag gaan en met een eigen ontwerp komen. De werkgroep gaat ook de ouders van jonge kinderen actief benaderen. Wordt vervolgd!

Groot onderhoud gedeelte BedumerstraatIn het voorjaar, op 22 mei, was er een gemeentelijke informatiebijeenkomst van Stadsbeheer in het Ondernemershûs over het groot onderhoud van een deel van de Bedumerstraat. Alle bewoners in de Bedumerstraat tussen de Allersmastraat en de Asingastraat en bewoners van de Allersmastraat waren uitgenodigd om hun wensen aan te geven over aanpassing of verbetering van hun straat. De opkomst was laag, weet u het nog het was die dag ongeveer 30 graden... Op de informatiebijeenkomst en bij straatgesprekken is de indruk ontstaan dat het merendeel van de bewoners de bestaande inrichting niet wil veranderen. Omdat de gemeente toch graag nog wat meer meningen wilde horen, hebben alle bewoners van de betrokken straten in september een brief gekregen. Bij deze brief zaten twee plannen met

Page 5: buurtkrant herfst 2012

bijbehorende (toekomst)tekeningen van de straat. Plan A is de woonerfvariant. Bij dit ontwerp blijft de straat er ongeveer hetzelfde uitzien. Plan B is de traditionele variant. Hierbij wordt het profiel van de straat volledig aangepast met o.a. een 30 km-zone en een traditionele inrichting (zoals de omliggende straten). Maar ook met een drietal pleintjes en een aanpassing van de kruispunten. De omwonenden werd gevraagd om de gemeente te laten weten of het voorstel A of voorstel B moest worden. We wachten de uitkomst af!

Bewoners koken voor bewonersOp woensdagavond 19 september was er weer een overheerlijk BuurtBuffet in het Floreshuis. Er is die avond heerlijk Suri-naams gegeten. Clayton en zijn vriendin Annemarie waren bereid om hun kennis van de Surinaamse keuken te delen met de kookvrijwilligers. De coördinatie was deze keer in de goede handen van Mariska Kappert, buurtwerker ontmoeting.

Bij elk BuurtBuffet is er een groep bewoners uit De Hoogte en Korrewegwijk aan het koken. De meeste mensen vinden koken erg leuk, anderen vinden het leuk om de ingrediënten te snijden en de eetzaal in te richten. Uit onze wijk zijn bewoners actief uit de Johan de Wittstraat, Van Oldenbarneveltlaan, Asingastraat, Bedumerstraat en Idastraat. Het leuke van het BuurtBuffet is dat je een driegangen-menu krijgt voor slechts

3 euro (voorverkoop bij STIP) en dat je buurtgenoten kunt ontmoeten. Kinderen t/m 5 jaar eten zelfs gratis mee. Het volgende buurtbuffet is woensdag 7 november. Tot dan!

Op de voorpagina ziet u een prachtige luchtballon.Maar wist u al dat er ook een paar van onze buurtgenoten de lucht in gaan? Op het moment van schrijven was de vlucht, wegens slecht weer, al twee keer uitgesteld maar het zal er toch ooit van komen. Het Bewonersbeheerteam dat twee keer per week onze straten bevrijdt van zwerfvuil, gaat de luchtballon in. Als bedankje voor hun goede werk. In de volgende editie van Op de Hoogte meer!

Kruising Bedumerweg, Floresstraat en De Hoogte De Gemeente is bezig met een herinrichting van de Floresstraat. Naar verwachting is dit 10 oktober klaar. Meteen daarna wordt er begonnen met de asfalteringswerkzaamheden inclusief de kruising met de Bedumerweg.

5

Page 6: buurtkrant herfst 2012

6

Verslag Bewonersavond nieuwbouw Borgwal/Borgplein dd 11 juli 2012

Alle bewoners van De Hoogte en de Selwerderwijken waren door middel van een brief uitgenodigd bij de presentatie van de definitieve plannen voor sloop (van De Borg) en nieuwbouw van het speeltuingebouw tot een nieuwe accommodatie voor de hele wijk. Corporatie De Huismeesters gaat bouwen en wordt eigenaar van het nieuwe complex.

De voorzitter van het bestuur van de accommodatie Peter Bruinewoud heet om 20.00 uur de aanwezigen welkom en geeft kort uitleg over de bedoeling van deze bijeenkomst. Hij geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de gemeente: Chris Niemeijer. Deze schetst in het kort wat

er in de afgelopen periode is gebeurd en onderstreept het belang dat de gemeente en De Huismeesters hechten aan een goede accommodatie voor de hele wijk. Tevens wordt gevraagd om een rondgaande aanwezigheidslijst in te vullen. Daarna volgt een presentatie door de architect van het (ver)nieuwbouwgedeelte. De architect dhr. Moerlein gebruikt een diapresentatie om zijn verhaal te illustreren. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een paar aanwezigen maken daarvan gebruik. Zo wordt gevraagd hoe hoog de nieuwbouw wordt (antwoord: twee bouwlagen) en wat er precies in het nieuwe gebouw komt (antwoord: de huidige activiteiten maar ook een nieuwe keuken en een ontmoetingsruimte met een balie voor STIP en enkele kantoorruimtes voor MJD- en STIEL medewerkers.

Page 7: buurtkrant herfst 2012

7

Tenslotte komt er ook een jongerenruimte in met een aparte ingang. Ook wordt gevraagd waarom de keuze gemaakt is om in de gekozen richting uit te breiden. (antwoord: hiervoor zijn stedenbouwkundige redenen en ook om de ruimte zoveel mogelijk een groene inrichting te kunnen geven). Op de vraag wanneer het “klaar” is wordt geantwoord door de projectleider van corporatie De Huismeesters: Erwin van Liempt, dat er nu eerst bij de gemeente een bouwaanvraag en een verklaring van geen bezwaar wordt ingediend en zo spoedig mogelijk zal het

project dan aanbesteed worden. De hoop is dan om eind 2012 te kunnen beginnen met de bouw, die dan -als alles mee zit- in de zomer van 2013 opgeleverd zal kunnen worden.De algemene indruk is heel positief. Een tweetal aanwezige bewoners lijkt bezwaar te hebben tegen de nieuwbouw. De reden is de hoogte van het gebouw. Zij worden gewezen op de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken bij de bouwaanvraag. De avond wordt om 21.00 uur formeel beëindigd met een drankje voor de aanwezigen.

Page 8: buurtkrant herfst 2012

8

Kinderraad weer van start

Woensdag 5 september, na de schoolvakantie, zijn de kinderen van de Kinderraad en Rolf Dussel (sportcontainer) weer bijeengekomen om de activiteiten voor de komende periode te bedenken en te organiseren. Allemaal leuke ideeën zijn boven tafel gekomen en opgeschreven.

Dit is de planning van de komende periode:Woensdag 24 oktober: Halloween - SPOOKTOCHT!!! Vrijdag 9 november: Sintmaarten bij de Sportcontainer!Woensdag 28 november: een uitje naar andere spelcontainers!

De Kinderraad zal voor elke activiteit flyers en/of aanmeldingsformulieren maken en deze zo veel mogelijk door de wijk verspreiden. Deze zullen ruim van te voren worden uitgedeeld en zo heeft iedereen de kans om zich op tijd aan te melden. We zullen erg ons best doen om veel activiteiten te organiseren en zorgen dat iedereen hier leuk aan mee kan doen.

Tot snel!

Groetjes van De KinderraadAnnas, Ashley, Grace, Patsy, Wesley en Rolf

Page 9: buurtkrant herfst 2012

9

Fitness in De Borg

Sinds een aantal weken is het weer mogelijk om te sporten in De Borg. Het is kleinschalig met deskundige begeleiding van Charlotte Sie, die ook in onze buurt woont. Een van de deelnemers is Winnie, een sporter die er vanaf dag 1 bij was.

Wie bent u en waarom sport u in De Borg? Mijn naam is Winnie Cromwell en ik ben 68 jaar. Ik was op zoek naar een plek waar gesport kan worden, wat niet alleen voor ouderen is. Een buurvrouw wees mij op het sporten in de Borg. Ik sport hier nu een paar weken en het bevalt me erg goed.

Waarom bevalt het sporten zo goed? Ik vind het belangrijk om lekker te bewegen en actief te zijn. De Borg bevalt me zo goed omdat ik onder goede begeleiding, op mijn eigen tempo kan trainen. Charlotte zorgt ervoor dat er veel afwisseling is waardoor de oefeningen niet saai worden, om de paar minuten rouleren we van toestel. Hierdoor kan iedereen mee doen, ongeacht je leeftijd en sportniveau. Het maakt het erg makkelijk om te beginnen met sporten.

Wat doet u verder nog in uw vrije tijd? Ik verveel me eigenlijk nooit en kom soms zelfs tijd tekort. Naast het sporten tuinier ik graag. Ook fiets, wandel en zwem ik veel en vind ik het ook erg leuk om te mozaïeken en kleding te maken.

Heeft u nog meer wensen met betrekking tot het sporten? Met het sporten zelf is niets mis, maar er zijn nog maar weinig mensen die meedoen. Momenteel sporten we meestal met drie mensen. Het zou leuk zijn als er meer mensen bij zouden komen. Met een grotere groep is het niet alleen nog gezelliger, maar we hebben ook meer steun aan elkaar. tijdens het sporten. Elke donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur

Voor iedereen van 18 jaar en ouder, 2 euro per keer.

Binnenschoenen aan en handoek mee!

Page 10: buurtkrant herfst 2012

10

Activiteiten BorgpleinBuurtcentrum De Borg en Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) De Hoogte werken het hele jaar door intensief samen. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers en de beroepskrachten van MJD, SKSG en WerkPro, en niet te vergeten door de Studenteninzet + stagiaires. De activiteiten vinden plaats in de beide gebouwen, op de Playground en uiteraard op het speeltuinterrein. Het reguliere programma staat in een van de vorige buurtkranten en is ook digitaal na te lezen op www.dehoogte-selwerderwijk.nl onder het tabblad Activiteiten.

Op deze en andere bladzijden kunt u lezen wat er zoal te doen is op Borgplein. Fitness, computerles, jongerenactiviteiten, sportcontainer, noem maar op. Meer weten? Loop eens binnen in één van beide gebouwen.

Jongerenwerk MJDWe zijn alweer een tijdje bezig!!! Helaas, de zomer is weer voorbij… Ondertussen is iedereen weer begonnen met school en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Maar, we zijn de zomer nog niet vergeten! Nog steeds kijken wij terug op een geslaagde zomervakantie, waarin het jongerenwerk verschillende activiteiten heeft gedaan!Te denken valt natuurlijk aan 3 dagen

zomerkamp, zwemmen, Walibi, klimpark Grolloo, Dag Wad & Zee, paardrijden en nog vele andere activiteiten

Momenteel draaien de reguliere activiteiten weer in en om de Borg, maar zijn we ook al weer bezig met het organiseren van activiteiten voor de herfstvakantie!Veel van onze activiteiten zijn vrijwel hetzelfde gebleven. Alleen is de donderdagmiddag een beetje anders geworden. De gerichte activiteit gaan we gebruiken om echt iets samen met de jongeren te doen. Te denken valt hierbij aan activiteiten samen met het CJG, SKSG, maar ook aan een groepje jongeren waarmee we samen willen gaan kijken wat voor activiteiten ze willen doen en dit ook samen te organiseren. Hou de flyers bij De Borg en onze Social Media in de gaten voor het aanbod!

In november zal De Maand van het G€ld plaatsvinden. Hierin zullen wij tijdens verschillende (gerichte) activiteiten het thema Geld aanbieden op een leuke manier!

Buurtsportwerk Voor de jeugd van 10 t/m 23 jaar is er elke woensdag Fitness van 15.30-16.30 uur in De Borg en Sport (op de playground) van 16.30-17.30 uur. Na de herfstvakantie verhuist de Sport naar de gymzaal aan de Kapteynlaan.

Page 11: buurtkrant herfst 2012

11

Social Media:Hyves: jjwdehoogte.hyves.nlFacebook: JJW De Hoogte Twitter: Jongeren DHTOf op onze website: www.check050.nl

Hierboven en onder staan wat indrukken van jongeren die mee gedaan hebben met de zomeractiviteiten:

KinderactiviteitenEr zijn verschillende mensen die activiteiten

voor kinderen organiseren. De vrijwilligers van de Buurt- en Speeltuinvereniging, de mensen van de Sportcontainer en het SKSG Kinderwerk.Er zijn in beide gebouwen activiteiten en clubs voor de kinderen. Ook buiten, in de speeltuin en op de playground, kan volop gespeeld en gesport worden. Een nieuw gezicht is Jacqueline Venema, kinderwerker van het SKSG. Zij komt in de plaats van Esse van der Molen.

Page 12: buurtkrant herfst 2012

12

Boefje Kinderkleding

Wie ben je?

Ik ben Selcuk Yüksel, woonachtig in de Hoogte, geboren in Turkije. Sinds 2007 getrouwd met Irene, die ik leerde kennen in Turkije. Zij liet in 2004 alles achter om bij mij te zijn, en 5 jaar later deed ik hetzelfde voor haar. Inmiddels hebben wij een dochter van 3; Aylin, inspiratiebron voor mijn bedrijf.

Hoe is het idee voor Boefje ontstaan?

Mijn komst naar Nederland ging gepaard met allerlei strenge en kostbare procedures, die ruim een jaar geduurd hebben. Toen was al ons spaargeld op. Een passende baan vinden was moeilijk en ik ben begonnen als schoonmaker. Zoals iedereen met weinig geld waren we altijd op zoek naar moderne maar betaalbare kinderkleding. We zagen dat kwaliteit vaak duur is. Toen dacht ik: ‘dat moet toch anders kunnen?’.

In juni 2011 zijn we met financiële hulp van familie en vrienden Boefje Kinderkleding begonnen. Bij de bank kon ik niet terecht i.v.m. met mijn verblijfsvergunning. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we al een aardige vaste klantenkring opgebouwd, waaronder ook veel buurtbewoners. Speciaal voor iedereen in

de buurt geven we daarom bij vermelding van dit artikel € 2,50 korting op alle broeken.

Waar ben je te vinden?

In Groningen sta ik iedere zaterdag met mijn kraam op de Grote Markt. Daarnaast op weekmarkten en verschillende braderieën (zie onze website). Mijn vrouw organiseert kinderkledingparty’s aan huis met leuke kortingen voor de gastvrouw! Meer info: www.boefjekinderkleding.nl of bel 06-45265608 (Selcuk) of 06-18803606 (Irene).

Graag tot ziens bij Boefje Kinderkleding!

Page 13: buurtkrant herfst 2012

13

«Houd je eigen stoepje en straatje schoon» Van de Werkgroep Woonomgeving kunt u voor de eigen straat., op het eigen plein of in de eigen buurt een gratis zwerfafvalpakket krijgen. Om mee te helpen de eigen woon- en leefomgeving schoon te houden, krijgt u de beschikking over een aluminium (dus lichtgewicht) afvalcaddy, grijpertjes en vuilniszakken. Deze worden bij u door de MilieuStewards Kars Ottens en Wally Schepers bezorgd. Met medebewoners, kinderen in de straat kunt u dan zelf het moment bepalen waarop u tot actie wilt overgaan.

De bewoners kunnen daarbij op doordeweekse dagen door een MilieuSteward worden ondersteund.

Belangstelling? Mail dan

naar

[email protected]

Gert Bron, Participatie

& Schoon van de

Milieudienst Groningen.

Page 14: buurtkrant herfst 2012

14

Kindervakantieclub

Op di. 23 en wo. 24 oktober is er weer kindervakantieclub in CCG (Johan de Wittstraat 2). Tijdens de herfstvakantie kunnen alle basisschoolkinderen komen knutselen en spelen. Beneden worden alle stoelen uit de kerkzaal gehaald en daarvoor in de plaats wordt er een trampoline, voetbaltafel, tafeltennistafel, sjoelbakken etc. neergezet. Boven kunnen de kinderen aan verschillende tafels knutselen. Ook kunnen ze zich laten schminken en krijgen ze bij alles wat ze doen een sticker voor op hun stickerkaart. Als ze aan het eind van de dag de kaart vol hebben krijgen ze een cadeautje. Vooraf opgeven is niet nodig. Kijk voor meer info op

www.ccg.nu/kindervakantieclub.

KinderkledingruilbeursZaterdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Christelijk Centrum Groningen weer een kinderkledingruilbeurs. Vooral voor mensen die het niet zo breed hebben, is deze beurs een mooie gelegenheid om voor weinig of geen geld de garderobe van hun kind te vernieuwen. Omdat kinderen zo snel groeien, zijn de leuke truitjes, broekjes en jasjes vaak nog zo goed als nieuw als ze alweer strak beginnen te zitten.

Page 15: buurtkrant herfst 2012

Internationaal Pannenkoeken Festival

Op za. 13 oktober organiseert CCG, in navolging van de succesvolle buurtbar-becues, deze herfst een internationaal pannenkoeken festival. Jong en oud, arm en rijk, Liberaal en Conservatief; iedereen houdt van pannenkoeken. Bij het ontbijt, bij de koffie, als lunch, als 4-uurtje, bij een chique diner; pannen-koeken kun je altijd eten. En ook worden ze overal gegeten: Apam, Blinis, Crêpes, Crumpets, Dosa, Eierkuchen, Ffroes, Frixuelos, Galette, hotteok, injera, jeon, lettu, nale?niki, okonomiyaki, palacsinta, plaatkoekies, poffertjes, roti, tortilla. Ze bestaan uit vele smaken, kleuren, soorten

en vormen: Groot, klein, dik, dun, gevou-wen, gerold, vierkant, zoet, zout, hartig, met spek, stroop, honing, naturel, als taartje, geflambeerd, koud, warm, gevuld met groente, vlees of iets anders.

Kortom: Pannenkoeken brengen mensen samen! Dus: iedereen is welkom, er is van alles te doen voor jong en oud.

Je hoeft geen entreegeld te betalen, maar we vinden het wel heel leuk als je jouw favoriete pannenkoeken meeneemt om aan anderen te laten proeven.

Het festival is van 16.00 tot 20.00 uur aan de Johan de Wittstraat 2. Kijk voor meer

info op www.ccg.nu/pancakefestival.

Deze nog goede kleding (maat 56 t/m 176) kun je op 8, 9 en 10 oktober van 19.15 tot 20.15 uur in CCG inruilen voor punten waar je tijdens de beurs mee kunt betalen. Ook is het mogelijk om met geld te betalen. Het zijn maar kleine bedragen, dus je houdt nog genoeg van je kinderbijslag over om andere leuke dingen mee te doen. CCG zit aan de Johan de Wittstraat 2 in Groningen. Surf voor meer informatie naar www.ccg.nu/kledingruilbeurs.

15

Page 16: buurtkrant herfst 2012
Page 17: buurtkrant herfst 2012
Page 18: buurtkrant herfst 2012

18

Al enige jaren geleden kwamen ze in de situatie terecht dat ze voor hun (schoon)moeder moesten gaan zorgen. Sinds die tijd hebben ze dit met liefde gedaan. Toch werd het zorgen in het afgelopen jaar steeds zwaarder.

Jan en Christina Sloots wonen al jaren in de Korrewegwijk. Vanuit hun appartement hebben ze uitzicht op de mooie vijver van het Floresplein. Toch kunnen ze hier de laatste tijd maar weinig van genieten. Dagelijks hebben zij de zorg over de moeder van Christina die veel last heeft van lichamelijk ongemak. Enige tijd geleden kwam er echter wat verlichting in de situatie. De huishoudelijke hulp van hun (schoon)moeder wees ze op Humanitas. “Daar kun je een mantelzorgcompliment aanvragen.” Zei ze. Zodoende zijn zij naar STIP in het Floreshuis gegaan en in contact gekomen met Humanitas. Eenmaal per week op woensdagmiddag zit ik als wijkwerker van Humanitas bij STIP waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen of voor een gesprek. Daar konden ze een gratis stadjerspas krijgen en kwamen ze in gesprek met mij. “We zijn goed onthaald bij het STIP! Er werd koffie voor ons geregeld en we kregen hulp bij het aanvragen van de Stadjerspas! Geweldig dat het STIP er is!”

De zorg voor hun (schoon)moeder blijft, maar door de voorziening is het wel gemakkelijker geworden. Desondanks zeggen Jan en Christina dat het zwaar blijft en ze er veel tijd in steken.“Wij zijn de laatste tijd meer bij moeder dan dat we in ons eigen huis zijn. Het is zelfs zo dat ons eigen huishouden er onder lijdt.” zegt Jan. “Moeder is de laatste tijd lichamelijk achteruit gegaan. We zijn blij dat we door het STIP in contact zijn gekomen met Humanitas. We hebben nu allemaal voorzieningen weten te regelen voor moeder.”

Naast meer huishoudelijke hulp heeft de moeder van Christina ook een rolstoel gekregen, waardoor Christina en Jan er samen met moeder op uit kunnen. Ze maken wandelingen en gaan af en toe naar de markt. “We steken liever tijd in haar zodat ze nog thuis kan zijn dan dat ze naar een verzorgingshuis moet.”

Page 19: buurtkrant herfst 2012

19

STIP en Humanitas hebben Jan en Christina geholpen bij hun vragen en bieden ook ondersteuning in de vorm van gesprekken. Ook bij toekomstige problemen of vragen kunnen zij er terecht.

Renco van Eeken – mantelzorgondersteuner Humanitas Korrewegwijk / de HoogteContactgegevens op pagina 31

Activiteiten voor mantelzorgers

Stadswandeling onder begeleiding van een stadsgids. Eerst wandelen, daarna samen koffie of thee drinken in het Goudkantoor.Wanneer? 11 oktoberHoe laat? 13.45 – 16.00 uurWaar verzamelen? MartinitorenKosten? € 2,50Aanmelden: Humanitas, tel. 050 – 3126000

Kookworkshop in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Samen Aziatische hapjes maken en natuurlijk samen eten. Achteraf kunt u een receptenboekje afhalen bij Stip waarin alle recepten van hapjes uit allerlei landen staan, die in de verschillende wijken zijn gemaakt.Wanneer? 7 novemberHoe laat? 10.00 – 13.00 uurWaar? Floreshuis, Floresplein 19 – 23Aanmelden? Humanitas, tel 050 - 3126000

Page 20: buurtkrant herfst 2012

20

De Reinautstraat – door Albert Buursma

De Reinautstraat, in de ‘Oude Hoogte’ loopt

parallel achter de Borgwal en verbindt de haaks daarop staande straten. De naamgeving berust op een vergissing. De gemeenteraad putte voor de straatnamen van het kasteelachtige tuindorp uit de geschiedenis: in de Middeleeuwen stond op die plek het Cortinghhuis. Oud-rijksarchivaris H.O. Feith verwarde – in navolging van de geleerde Ubbo Emmius – dit huis met het kasteel van Selwerd. De plek waar dat lag is daarvan nog altijd zichtbaar: aan het Van Starkenborghkanaal, bij de Selwerderhof. Vanaf de ‘uitkijktoren’ die daarbij geplaatst is zijn de resten van wallen en grachten nog goed te zien. Onze ‘Reinaut’ had daarmee te maken. Reinoud III was burggraaf, of kastelein, van het kasteel van Coevorden (1338-1370). Zijn broer, Herman, trouwde met de enige dochter van Hendrik van Selwerd: Ida. Daarmee kwam de

‘prefectuur’ van Groningen in de familie van Coevorden. De ‘prefect’ was de plaatsvervanger van de bisschop van Utrecht, waar Groningen niet alleen kerkelijk, maar ook wereldlijk onder viel. Reinoud III en Herman hadden nog een broer: Johan. Deze had een zoon, Reinoud, die – als neef – eventueel ook rechten doen gelden op de bezittingen die Ida bij haar huwelijk had ingebracht. Naar hem zal de straat zijn genoemd.Bij de ‘bruidsschat’ die Ida inbracht hoorde weliswaar ook ‘Selwerd’, maar het kasteel op die plek was al in 1337 afgebroken. De familie bezat nog wel een ‘steenhuis’ in de stad, dat was het ‘Prefectenhuis’, dat bij een opgraving in 1987 werd teruggevonden bij het Martinikerkhof.

Literatuur: H.O. Feith jr., ‘Iets over het

Cortinghhuis’ in: Groninger Volksalmanak

(1839); G. Overdiep, De plattegrond van

Groningen (Alphen aan de Rijn 1984); Jan

Schoneveld en Guus Visscher, Op zoek naar

Grunoninga (Groningen 1988)’; R.I,A. Nip, ‘De

giftbrief van 1990’ in: J. Boersma e..a (red.)

Groningen 1040 (Groningen 1990). F.J. Bakker

en R.I.A. Nip, ‘Bisschoppen en burggraven, in:

Drenthe’s veste (Groningen 1998).

Page 21: buurtkrant herfst 2012

21

Nadat ik gelezen had over een uitkijktoren en de fundamenten van een oud kasteel, heb ik meteen m’n fototoestel gepakt. Het was dan wel zonder ‘deuze’ maar het is wel oud! Bert.

Page 22: buurtkrant herfst 2012

22

Op de Hoogte gaat de buurt in en interviewt een bewoner aan de hand van een vaste vragenlijst. Aan het eind mag de geïnterviewde de pen doorgeven aan een andere bewoner. Deze komt dan in de volgende buurtkrant. Als die persoon dat niet wil, dan gaat De Pen op zoek naar een andere bewoner.

Wat is uw naam en waar woont u?Mijn naam is Angelique van Alteren en ik woon aan de Borgwal.

Woont u al lang in deze buurt?Ik woon hier al bijna 25 jaar. Toen ik 17 was, kreeg ik mijn eerste huis, een bovenwoning aan de Noorderspoorsingel. Daarna een benedenwoning in dezelfde straat. Ik heb daar 22 jaar een fijne tijd gehad. We hadden een hele hechte club rond de brandgang met de Poortstraat, samen koffiedrinken en buiten zitten aan de picknicktafel. Sinds november 2009 woon ik aan de Borgwal, in een groot huis met 6 slaapkamers.

Met hoeveel mensen woont u in één huis?We wonen hier met z’n vieren. Ikzelf samen met mijn zoons Jason (18), Jordy (11) en Mitchell (7). Mijn 2 dochters komen dagelijks langs. Zij wonen hier ook in de buurt, Melissa (24) aan de Cortinghlaan en Jennifer (22) aan de Bedumerweg.

Huisdier:Sinds 4 jaar hebben we Toby, een Jack Russell van 11 jaar.

Krant:Ik heb geen krant maar lees wel de Huis-aan-huisbladen. En natuurlijk de Buurtkrant, die pluis ik echt helemaal uit.

Tijdschrift:Tijdschriften heb ik niet. Eigenlijk lees ik al het nieuws en zo via de apps op mijn telefoon.

Boek:Ik lees graag ontspannende dingen zoals doktersromannetjes. Wat ik echt een prachtig en emotioneel boek vond, is Komt een vrouw bij de dokter van Kluun. Ik heb de film ook gezien, maar het boek is veel beter.

Tv-programma:Op tv kijk ik graag naar waargebeurde dingen over mensen. Programma›s zoals: Grenzeloos Verliefd, Ik Vertrek en DNA Onbekend. Ik ben geïnteresseerd in mensen.

Sport:Met sport heb ik eigenlijk niks, wel met bewegen. Dansen vind ik leuk. Begin oktober ga ik naar Zumba-les bij Kelderwerk in Paddepoel.

Hobby:Lezen en muziek zijn favoriet. Niet zelf muziek maken maar luisteren. Ik hou van van alles en nog wat, behalve van klassiek. De muziek van Marco Borsato vind ik erg mooi.

Page 23: buurtkrant herfst 2012

23

Laatste vakantie:Mijn laatste vakantie was afgelopen zomer naar Arnhem. Een midweek op de camping met alle kids en aanhang. Twee stacaravans, negen personen, twee honden en heel veel plezier! Het was gelukkig heerlijk weer. Lekker zwemmen, blikspuit en naar het park.

Bent u actief in uw straat / buurt?Voorheen was ik vrij actief, nu wat minder. Op school gaf ik computerles aan kleuters en was ik assistent-conciërge, luizenmoeder en leesmoeder. Ook ging ik mee met activiteiten. In De Borg hielp ik mee met de Poeh-club met knutselen en spelletjes voor kinderen van 4 – 8 jaar. In de toekomst wil ik wel weer wat actiever zijn in de buurt.

Wat vindt u leuk of bijzonder aan de Hoogte / Selwerderwijken?De hele Hoogte is leuk; het sociale, het contact met de mensen en de controle op elkaar! In de zomer lekker buiten zitten,

gezellig voor de deur. Heerlijk.Verder ben ik erg blij met de prachtige speeltuin en playground. Hier spelen heel veel kinderen.

Wat moet er aangepakt of veranderd worden?Het is een mooie ontwikkeling dat er een nieuw wijkgebouw komt met De Borg en de Buurt- en Speeltuinvereniging, maar ik ben niet echt blij dat er nu een hoog gebouw pal voor mijn huis komt. Hierdoor verdwijnt mijn mooie uitzicht op de speeltuin. Ook vind ik het erg jammer dat de school uit onze wijk gaat.

Wilt u nog iets kwijt aan uw medebewoners?Hopelijk blijven we het met alle bewoners van De Hoogte leuk en gezellig houden!

Aan wie wilt u «de pen» doorgeven?Ik geef de pen door aan Tina, die woont hier verderop. Volgens mij is dat echt iemand van De Hoogte..

Page 24: buurtkrant herfst 2012

24

Jong GoudJong Goud, dat zijn alle jongeren die wel eens wat voor een ander doen, zonder daar geld voor te krijgen. Onder de naam Jong Goud voert Stiel een campagne waarmee in beeld gebracht wordt wat jongeren allemaal doen op vrijwillige basis. Op 20 november reikt onze burgemeester het Lintje voor Jong Goud uit. Deze prijs is voor een jongere met de meest enthousiaste, originele of betekenisvolle vrijwillige bijdrage aan de samenleving.

Er zijn drie categorieën kandidaten: - Jonge Vrijwilliger - Organisatie, en - Leerling met de mooiste maatschappelijke stage.Kent u een jongere uit de buurt die een lintje verdient? Of is er bij uw vereniging of organisatie een jongere tussen de 12 en 23 jaar heel actief?

Kijk dan op www.stieljonggoud.nlEen leerling of organisaties aanmelden kan ook.

Vanaf 1 oktober kunt u stemmen op uw favoriete kandidaat. Uw stem telt mee voor de publieksprijs!

Volg Jong Goud ook op Twitter @StielJongGoud

Page 25: buurtkrant herfst 2012

25

Studenten Vindicat ruimen zwerfafval op Maandagmorgen 27 augustus stonden bijna 400 eerstejaars studenten van Vindicat op het plein van de B.S.V. de Hoogte. Daar werden zij door de MilieuStewards, Wally Schepers en Kars Ottens, ontvangen.Gert Bron, Participatie & Schoon van de Milieudienst heette hen namens de gemeente Groningen welkom in de Stad. Gewapend met grijpertjes en vuilniszakken liepen ze verdeeld over dertig groepen door De Hoogte en Selwerderwijken.

Daar ruimden zij klein zwerfafval (peuken en filters) en groot zwerfafval (plastic zakjes, bakjes, lollystokjes, bierblikjes, kartonnen drinkpakjes) op. Zwerfafval dat deze mooie wijken ontsiert. Afval dat in prullenbakken thuishoort. De actie verliep voorspoedig en was erg succesvol. Uiteindelijk voerden medewerkers van de wijkpost van de Milieudienst ongeveer 110 kilo zwerfafval af.

Page 26: buurtkrant herfst 2012

Spullen nodig?Kom dan eens langs in de Kringloopwinkel aan de Almastraat, in de oude Hamrikschool.Er is hier echt van alles te koop van kleding, meubels en serviesgoed tot elektrische apparaten. Het is allemaal niet duur. Overtollig huisraad bij ons afgeven kan ook.Kom gerust even bij ons langs. De koffie staat klaar!

En, ben je op zoek naar gezellig en nuttig vrijwilligerswerk, ook dan ben je van harte welkom.

In dat geval kun je trouwens ook contact opnemen met Josephine Hoeksema van Vrijwilligerswerk Stiel, daar werken we goed mee samen. Haar gegevens staan op blz. 31.

Tot ziens!

26

Kringloopwinkel De Hoogte

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag

van 13.00 - 17.00 uur

Almastraat 16 Groningen

Een initiatief van Talent in Actie

Page 27: buurtkrant herfst 2012

27

NLA bijeenkomst- verslag van Evert Bosscher

Dinsdag 17 september was er in het Kasteel in Groningen een bijeenkomst op uitnodiging van B&W en de Corporatiedirecteuren. De Gemeente en de Corporaties in de Stad stellen gezamenlijk geld ter beschikking om de woonkwaliteit in de wijken te verbeteren. Deze gezamenlijke manier van werken wordt in een akkoord gegoten en heet NLA (Nieuw Lokaal Akkoord). Van hieruit wordt er geld ter beschikking gesteld aan het wijkteam van een wijk, die valt onder het Nieuw Lokaal Akkoord. Voor ons is dat het wijkteam De Hoogte. Het wijkteam De Hoogte gaat in overleg en beslist waar het geld aan besteed wordt of honoreert aanvragen van ingediende plannen zoals vroeger “de Wijk Stem Dag”.Tijdens de bijeenkomst werd gemeld dat er in de toekomst minder geld voor de wijken is. Dit heeft te maken met o.a. verplichte scheiding van activiteiten van de Corporaties, de belastingheffing “bezitsheffing”, verplichte bijdrage aan de Vestia problemen, daarnaast zit de economische tijd ook niet mee.De financiële posities van de Corporaties uit de Stad zijn goed en de wijken zijn op orde. Wethouder de Vries verhaalde dat er een nieuwe werkelijkheid is. Dit betekent ook dat er een nieuwe aanpak bij hoort. De richting lijkt te worden dat

er vitale verschillen kunnen ontstaan. De ene wijk wel de andere niet. Een voorbeeld van Wethouder de Vries “de ene wijk wel twee opbouwwerkers de andere geen opbouwwerkers meer”. De bewoners in de wijken moeten zich meer de rol gaan aanmeten van ondernemende bewoners die de zaken voor elkaar willen krijgen. De bewoners moeten hierin een grotere rol krijgen in het geheel. Er is dan meer ruimte voor kleinere projecten van onder af dan projecten die van boven af komen.

Hulpdienst Groningen Noord-Oost bestaat 20 jaar!Volgende maand is het 20 jaar geleden dat een aantal particulieren uit de Oosterparkwijk het initiatief nam om, met ondersteuning van Humanitas, een hulpdienst op te richten voor de ouderen en gehandicapten in de wijk. Wat begon met enkele vrijwilligers is uitgegroeid tot een groep van circa 25 vrijwilligers, die klaar staan om allerlei soorten klusjes te doen zoals: boodschappen doen, het gras maaien of de heg knippen, een lamp of gordijnrail ophangen of iemand begeleiden naar het ziekenhuis. De hulpdienst voert z’n werkzaamheden uit in alle wijken van noordoost Groningen en in het centrum en is te bereiken via Stip (Steun- en Informatie Punt) in het Floreshuis.Op 12 oktober viert de hulpdienst feest met een lunch voor alle vrijwilligers bij Ni Hao

Page 28: buurtkrant herfst 2012

28

Bent u een alleenstaande vrouw met een bijstandsuitkering en heeft u nog geen vakantie gehad?

Stichting Blijdesteyn maakt het voor alleenstaande vrouwen die op bijstandsniveau leven mogelijk om van een heerlijke vakantie te genieten. U moet minimaal 18 en maximaal 40 jaar zijn en een bijstandsuitkering hebben of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering. Stichting Blijdesteyn verstrekt jaarlijks aan gelimiteerd aantal vrouwen een reisbeurs. U mag zelf bepalen hoe en waar u de vakantie wil doorbrengen. Stichting Blijdesteyn betaalt uw reis rechtstreeks aan het reisbureau.

De MJD helpt (eventueel) bij het invullen van de aanvraag. Meer informatie vindt u aan het eind van dit bericht.

Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk bij de administratrice. Uw aanvraag dient uiterlijk 1 november binnen te zijn. Stuur uw brief en een kopie van uw paspoort of identiteitskaart naar: Stichting Blijdesteyn Mevrouw H.G.P. Meursing-Kraak Postbus 62 9460 AB Gieten

Wat moet er in de aanvraag staan? De stichting moet weten of u aan de voorwaarden voldoet. Vermeld daarom in uw aanvraag: adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, of u ongehuwd, gescheiden of weduwe bent (burgerlijke staat) en aantal kinderen. Kinderen kunnen gratis mee als u een vakantiebungalow boekt. De Stichting stelt het op prijs als u iets persoonlijk over u zelf vertelt en u waarom u graag aan ontspanning toe bent.

Pas als u bent ingeloot krijgt u van Stichting Blijdestijn het verzoek nog een aantal bewijsstukken op te sturen. In december krijgt iedereen bericht over de uitslag van de loting. Over deze uitslag kan niet worden terug geschreven of gemaild.

Hulp bij de aanvraag nodig?

Axel Kroeze, buurtmaatschappelijk werker en Jonathan Jonker, stagiair, helpen u graag verder. U kunt van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij één van de inloopochtenden van de MJD. Op dinsdag is er een inloopochtend in Buurthuis De Borg aan de Borgwal 90. Op maandag, woensdag en donderdag zijn er inloopochtenden aan de Zaagmuldersweg 65 (naast de kerk).

Wij gunnen u graag wat rust en ontspanning!

Page 29: buurtkrant herfst 2012

29

Nieuws van de Bibliotheek De Jonge Jury 2013

De Jonge Jury daagt je uit om boeken voor de jeugd te lezen die in 2011 verschenen zijn en daaruit je favoriete boek te kiezen. Zo bepaal jij mee wie de Prijs van de Jonge Jury 2013 verdient! De boeken staan apart in de bibliotheek. Stemmen kan tot 1 maart 2013, ook via de website! www.jongejury.nl

NS Publieksprijs 2012 Wat wordt het boek van het jaar 2012? Stem uiterlijk 15 oktober op een van de zes genomineerde of een Nederlandstalig boek naar keuze en maak kans op diverse prijzen! Stemmen kan via de website. www.nspublieksprijs.nl

Vier met ons een wereldse Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober en heeft als motto Hallo Wereld. Dit jaar staat het ontmoeten van andere culturen centraal. Samen met het Groninger Forum en het Kunstencentrum heeft de bibliotheek een gevarieerd programma samengesteld!

Openingsfeest (6+): Speedworkshop knutselen: Maak razendsnel een fantastisch kunstwerk! Win

een leuke prijs met De Raadselroute en de Kinderboekenweekquiz. Verder staat er natuurlijk heel veel lekkers voor je klaar!

Alle bibliotheken van Groningen*, Woensdag 3 oktober, 14.00-16.00 uur, entree: gratis. * M.u.v. de Bibliotheekpunten

De tovenaar van Oz: theatervoorstelling (6+)

Een spannend en grappig verhaal met muziek en dans. Geproduceerd door Noorderpoort School voor de Kunsten.

Bibliotheek Selwerd, do 11 oktober, om 16.00 uur, Duur: ca. 30 min. Entree: €1,- (toegangskaartjes af te halen bij de bibliotheek)

Voor alle overige activiteiten tijdens de Kinderboekenweek zie onze website! www.mijneigenbibliotheek.nl.

Nederland Leest… De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans! 1 t/m 30 novemberDe hele maand november kan elk bibliotheeklid gratis het boek De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans halen! Wacht niet te lang, want op = op. Nog geen lid? Pak dan deze kans! Kijk voor informatie over het uitgebreide literaire programma op

Page 30: buurtkrant herfst 2012

30

Loon naar werken?

De zomer is voorbij, en daarmee is dus ook de sportzomer verstreken. Zoals bekend leverde die sportzomer zeer wisselende resultaten op. Enerzijds worden wij liever niet meer herinnerd aan de enorme afgang van het Nederlands Elftal, dat reeds na de eerste ronde kansloos uit het EK werd geknikkerd. (Een enkeling troost zich nog met de gedachte dat ‹onze jongens› van de allerslechtsten die tijdens EK›s afgingen nog de minst slechte waren.) Anderzijds denken we graag terug aan de geweldige prestaties die veel Olympische sporters, zowel gehandicapt als niet gehandicapt, in Londen leverden. (Wat is ‹gehandicapt› hier overigens een lelijk woord! Het synoniem van ‹handicap› is immers ‹belemmering›, maar de ‹gehandicapte› sporters hebben zich geenszins door hun afwijking laten belemmeren.)

Zo groot als het verschil is tussen de afgang van Oranje enerzijds en de triomf van de Olympische sporters anderzijds, zo groot is ook het verschil tussen hun inkomens. Maar vreemd genoeg pakt dat verschil wel uit in het voordeel van ‹onze jongens› van het Nederlands Elftal. Ik noem even de jaarinkomens - ook per week - van de drie grootste grootgraaiers: Wesley Sneijder: € 12.120.000,00 (= € 242.400,00 per week), Mark van Bommel: € 9.620.000,00

(= € 192.400,00 per week) en Arjen Robben: € 9.600.000,00 (= € 192.000,00 per week). Even ter vergelijking: minister-president Mark Rutte verdient per jaar € 144.108,00. Dat is dus bijna € 100.000,00 minder dan Wesley Sneijder per week opstrijkt. Maar - even een zijsprongetje - André Rieu laat per dag weer € 62.396,00 méér binnenwalsen dan Rutte per jaar verdient, want die ziet in die tijd € 206.504,00 op zijn bankrekening bijgeschreven worden. (En zo heeft zijn portemonnee aardig wat meer inhoud dan zijn muziek, maar dat is een ander verhaal.) Begint het u al te duizelen? Mij wel…

Maar in de bron die ik gebruik - www.loonwijzer.nl - staat helemaal niets over de inkomens van de gehandicapte deelnemers aan de Paralympics. Dat is een veeg teken.Wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen? Wel, het volgende: Beste voetballerkens van het Nederlands Elftal, als ik gemakshalve even uitga van de opstelling tijdens het laatste EK van jullie cluppie tegen het machtige Duitse Elftal, dan is er door jullie wanprestatie in slechts drie weken tijd maar liefst € 4.187.895,00 over de balk gesmeten (€ 1.395.965,00 per week). Maak nou eens een genereus gebaar, en doneer dat geld aan de gehandicaptensport in Nederland. Die lui verdienen het wél.

Wil

Page 31: buurtkrant herfst 2012

Redactie Op de HoogteKopij: Hermanstraat [email protected]

Buurtcentrum De BorgBorgwal 90, 9716 GZ Groningen(050) 571 27 15Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De HoogteBorgwal 88, 9712 GZ Groningen(050) 573 01 03Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum GroningenJohan de Wittstraat 29716 CG Groningen(050) 577 77 57

Wijkpand De HuismeestersCortinghlaan 11Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie.Telefoon: (050) 365 71 71

De HuismeestersFriesestraatweg 18 9718 NH Groningen(050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur)Openingstijden van het kantoorma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en JongerenwerkPieter Kleinhout 06-209 29 [email protected] Hoek06-448 71 [email protected]

BuurtsportwerkTim Kingma (buurtsportwerk)06-294 86 815 [email protected]

SKSG Kinderwerk Jacqueline Venema [email protected]

Centrum Jeugd en GezinOpvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

Stiel OpbouwwerkCarina van de Witte(050) 577232506-285 386 [email protected] Twitter @CarinaStiel

Stiel VrijwilligerswerkJosephine Hoeksema06-818 54 141 [email protected]

Politie0900-8844Buurtagent Jaap WallingaJeugdagent Fred Wilbrink

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals [email protected]

STIP (Steun- en informatiepunt)(050) [email protected] caferuimte Floreshuis, Floresplein 19maandag t/m vrijdag van 14.00- 17.00 uur

Humanitas MantelzorgondersteuningRenco van Eeken06-838 10 [email protected]

MJDIn De Borg, (050) 571 27 [email protected] Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor: (050) 526 07 07

Thuiszorg Nait Soezen06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur [email protected] Floresplein 30a

BuurtconciërgeKoos de VriesWerkplek: De Borg(050) 571 27 15

Milieudienst (afval)(050) 367 10 00

Buurtwebsite www.dehoogte-selwerderwijk.nl [email protected]: @dehoogte050

MilieustewardsKars Ottens [email protected] Wally Schepers [email protected]

Loket beheer en verkeer (wijkpost)(050) 367 89 10

Het Ondernemershûs,participatie, werk en ondernemerschapJohan de Wittstraat 159716 CN Groningen(050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur(050) 587 58 85

Buurtwerk OntmoetingMariska Kappert06- [email protected]

31

Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten [email protected]

Page 32: buurtkrant herfst 2012