Buying green

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Buying green

 • 1

  Kupujte zeleno!

  Prirunik o zelenoj javnoj nabavi

  Drugo izdanje

  Europska komisija

 • 2

  Vana obavijest

  Ovaj je prirunik okvirni dokument slubi Komisije i ni na koji ga se nain ne moe smatrati

  obvezujuim za tu instituciju. Treba napomenuti i da je sadraj prirunika podloan razvoju prava EU-

  a, kao i reviziji direktiva o javnoj nabavi i sudskoj praksi Suda Europske unije. On predstavlja

  trenutano stanje u rujnu 2011.

  Europe Direct je sluba koja vam pomae pronai odgovore na pitanja o Europskoj uniji.

  Besplatni telefonski broj (*):

  00 800 6 7 8 9 10 11

  (*) Pojedini mobilni operateri ne doputaju pristup brojevima 00 800 ili moda naplauju te pozive.

  Vie informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http://europa.eu).

  Kataloki podaci navedeni su na kraju ove publikacije.

  Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2011.

  ISBN: 978-92-79-19930-1

  doi: 10.2779/74936

  Europska unija, 2011.

  Aurirani podaci za drugo izdanje prirunika prikupljeni su u okviru Ugovora br. 07.0307/2010/579463/SER/Cl izmeu Europske komisije i Meunarodnog vijea za lokalne inicijative za zatitu okolia (ICLEI)

  Umnoavanje je doputeno samo uz navoenje izvora.

  Fotografije na naslovnici: The Flying Dutchman/istockphoto.com, dobrinov/istockphoto.com, Stephan

  Khler (ICLEI)

  http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1http://istockphoto.com/http://istockphoto.com/

 • 3

  Sadraj

  Uvod ........................................................................................................................................................ 5

  Zelena javna nabava: osnove ................................................................................................................ 10

  Poglavlje 1. Primjena zelene javne nabave ........................................................................................... 11

  1.1. Politika zelene javne nabave ................................................................................................. 11

  1.2. Odreivanje prioriteta i ciljeva zelene javne nabave ............................................................ 12

  1.3. Osposobljavanje i smjernice .................................................................................................. 14

  1.4. Izvori kriterija za zelenu javnu nabavu .................................................................................. 15

  1.5. Praenje i revizija zelene javne nabave ................................................................................. 18

  1.6. Umreavanje .......................................................................................................................... 19

  Poglavlje 2. Postupak javne nabave ...................................................................................................... 20

  2.1. Uvod ........................................................................................................................................... 20

  2.2. Osnovna naela javne nabave .................................................................................................... 20

  2.3. Odabir postupka ......................................................................................................................... 21

  2.4. Savjetovanje s tritem ............................................................................................................... 22

  2.5. Priprema poslovnog modela za zelenu javnu nabavu ................................................................ 24

  2.6. Ugovor ili okvirni sporazum? ...................................................................................................... 26

  Poglavlje 3. Odreivanje zahtjeva ugovora ........................................................................................... 27

  3.1. Definiranje predmeta ................................................................................................................. 27

  3.2. Tehnike specifikacije povezane s okoliem............................................................................... 30

  3.3. Odreivanje materijala i proizvodnih metoda ........................................................................... 33

  3.4. Uporaba alternativnih ponuda ................................................................................................... 35

  3.5. Uporaba znakova za okoli i kriterija za zelenu javnu nabavu ................................................... 35

  3.6. Provjera sukladnosti ................................................................................................................... 37

  Poglavlje 4. Odabir dobavljaa i pruatelja usluga ................................................................................ 39

  4.1. Uvod ........................................................................................................................................... 39

 • 4

  4.2. Kriteriji za iskljuenje .................................................................................................................. 39

  4.3. Kriteriji za odabir ........................................................................................................................ 40

  Poglavlje 5. Ocjenjivanje ponuda .......................................................................................................... 44

  5.1. Opa pravila za dodjelu ugovora ................................................................................................ 44

  5.2. Primjena kriterija za dodjelu ugovora povezanih s okoliem ..................................................... 47

  5.3. Izraun trokova ivotnog ciklusa ............................................................................................... 50

  Poglavlje 6. Odredbe o izvrenju ugovora ............................................................................................. 54

  6.1. Pravila kojima se ureuju odredbe o izvrenju ugovora ............................................................ 54

  6.2. Odredbe o izvrenju ugovora za nabavu robe ............................................................................ 55

  6.3. Odredbe o izvrenju ugovora za izvoenje radova ili usluga ..................................................... 55

  6.4. Praenje sukladnosti s ugovorom ............................................................................................... 57

  Poglavlje 7. Kljuni sektori zelene javne nabave ................................................................................ 58

  7.1. Zgrade .................................................................................................................................... 58

  7.2. Usluge prehrane i ugostiteljstva ........................................................................................... 59

  7.3. Elektrina energija ................................................................................................................. 60

  7.4. Drvo ....................................................................................................................................... 61

  Prilog A Mjerodavno zakonodavstvo i politike ................................................................................... 64

 • 5

  Uvod Zelena javna nabava definirana je u Komunikaciji Europske komisije Javna nabava za bolji okoli kao

  postupak pri kojem javna tijela nastoje naruivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg ivotnog

  ciklusa imaju manji uinak na okoli od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi

  inae naruili.1

  Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument, to znai da pojedinane drave lanice i javna tijela

  mogu sami odluiti u kojim e ga razmjerima provoditi. Moe se primijeniti na ugovore iznad i ispod

  praga za primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi.2

  Ovaj je prirunik osmiljen kao pomo javnim tijelima u uspjenom planiranju i provedbi zelene javne

  nabave. U njemu se na praktian nain objanjavaju mogunosti koje se nude u zakonodavstvu

  Europske unije i razmatraju se jednostavni i uinkoviti pristupi u pripremi ugovora povoljnijih za

  okoli. Iz praktinih razloga prirunik slijedi logiku i strukturu postupka javne nabave. U njemu se

  navode i mnogi stvarni primjeri ekoloke kupnje koju su provela javna tijela u cijelom EU-u.3

  Ovaj je prirunik sastavljen za javna tijela, ali mnoge ideje i pristupi jednako su relevantni za

  poduzea. Njime bi se trebalo pomoi i dobavljaima i pruateljima usluga posebno manjim

  poduzeima (MSP-ovi) da bolje razumiju zahtjeve povezane s okoliem koji se sve vie pojavljuju u

  javnim natjeajima.

  Mnoga javna tijela u Europi u svojim odlukama o nabavi provode ne samo zelenu javnu nabavu, ve i

  odrivu javnu nabavu te tako obuhvaaju kriterije koji se odnose na okoli i socijalne kriterije. U ovom

  se priruniku posebno razmatraju aspekti okolia u natjeajnom postupku. Europska je komisija 2011.

  objavila prirunik Kupujmo na drutveno osvijeten nain: prirunik za socijalnu osvijetenost u javnoj

  nabavi.4

  Zato kupovati zeleno?

  Javna su tijela glavni potroai u Europi i svake godine potroe 2 bilijuna EUR (to je 19 % BDP-a EU-

  a). Ako na temelju svoje kupovne moi odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoli,

  mogu znaajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i meunarodnim ciljevima odrivosti.

  Primjeri zelenih javnih nabava

  energetski uinkovita raunala

  uredski namje