33
Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Rakúsko Programovacie obdobie 2007-2013 Informačné dni k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov 6.-7. marec 2008

C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

 • Upload
  kedma

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013. Informa č né dni k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov 6.-7. marec 200 8. Oprávnené programové územie. Slovenská republika Bratislav ský samosprávny kraj Trnav ský samosprávny kr a j - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

Cezhraničná spolupráca

Slovenská republika – Rakúsko

Programovacie obdobie 2007-2013

Cezhraničná spolupráca

Slovenská republika – Rakúsko

Programovacie obdobie 2007-2013

Informačné dni k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov

6.-7. marec 2008

Page 2: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

2

Oprávnené programové územie

Slovenská republikaBratislavský samosprávny krajTrnavský samosprávny kraj

RakúskoWienNord Burgenland (Mittelburgenland)Weinviertel, Wiener Umland Nord+Süd (Waldviertel, St. Pölten, Mostviertel-Eisenwurzen, Niederösterreich Süd)

Slovenská republikaBratislavský samosprávny krajTrnavský samosprávny kraj

RakúskoWienNord Burgenland (Mittelburgenland)Weinviertel, Wiener Umland Nord+Süd (Waldviertel, St. Pölten, Mostviertel-Eisenwurzen, Niederösterreich Süd)

Page 3: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

3

Celkový rozpočet programu

EFRR

národné spolu-

financovanie Celkovo

P1 27.193.987 4.798.939 31.992.926

P2 29.117.987 5.138.468 34.256.455

Technická pomoc 3.594.381 3.594.381 7.188.762

Celkovo 59.906.355 13.531.788 73.438.143

v EuroPriority

Page 4: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

5

Oprávnení žiadatelia – vedúci partner a partneri

• Verejná správa (štátna správa a samospráva) – obce, Univerzity, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

• Súkromné spoločnosti s verejnou účasťou - organizácie, ktoré disponujú alebo sú kontrolované z väčšej časti verejnými zdrojmi/verejnou správou alebo samosprávou

• Neziskové organizácie - občianske združenia, nadácie a pod.

• Súkromné organizácie v prípade, že projektové aktivity majú verejno prospešný charakter

Page 5: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

6

Oprávnené aktivity – zmeny k INTERREG III a

• Pivinnosť založenia partnerstva medzi vedúcim partnerom a partnermi

• Jednoznačný cezhraničný dopad (aktivity musia byť zvolené/prebiehať v cezhraničnom kontexte)

• Oprávnené územie a územie susedných regiónov

• Výhradná podpora spoločných projektov (na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kde bolo možné implementovať aj samostatné, zrkadlové a komplementárne projekty)

• Dôraz na kritériá partnerstva (vždy minimálne dve kritériá splnené - pri neinvestičných projektoch musí byť splnené vo väčšine prípadov aj spoločné financovanie)

• Investičné aktivity – musia mať inovatívny charakter alebo nové prístupy, pilotné aktivity

Page 6: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

7

Model vedúceho partnera

PP

PP

PPPP

VP

ProgramKrajina 2 (SK)

Krajina 1 (AT)

VP zodpovedný za celkovú koordináciu

projektu, manažment a správnu

administráciu

PP má zodpovednosť za svoje aktivity, monitorovanie voči vedúcemu partnerovi

Page 7: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

8

• Vedúci partner je zodpovedný za celkový finančný manažment projektu (partnerstva) a vystupuje navonok aj voči riadiacemu orgánu (Viedeň)

1 Zmluva EFRR- len EFRR financovanie

- podpisuje vedúci partner s RO

Dohoda o partnerstve

(podpisuje sa v rámci partnerstva)

Vedúci partner

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Zmluva - národné spolufinancovanie

pre jedného koordinujúceho

partnera

MVRR pre slov. partnerov

Rakúske spolkové kraje pre rakúskych

partnerov

Page 8: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

9

Všeobecné pravidlá:

1) Musí byť zabezpečená aktívna účasť všetkých partnerov v štádiu prípravy projektu a „nominácia“ vedúceho partnera.

2) Jasné rozdelenie hlavných úloh medzi partnerov napr. personál projektu a financovanie.

• 4) Všetci partneri prispievajú k naplneniu spoločných cieľov projektu resp. parciálne na jednotlivých špecifických cieľoch projektu.

1) Spoločná príprava

2) Spoločná realizácia

3) Spoločné financovanie

4) Spoločný personál

The Lead Partner Principle

Povinnosť splnenia vždy min. dvoch kritérií Povinnosť splnenia vždy min. dvoch kritérií

Page 9: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

10

1.1.Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja

• Podpora podmienok pre zlepšenie možností vytvárania, diseminácie a využitia nového know-how pre MSP

• Podpora spolupráce v  oblasti technológií výskumu a vývoja, vzdelávania, designu a posilnenie inovatívnych kapacít  takých organizácií, ktoré sú v týchto oblastiach aktívne

• Vytvorenie pracovných vzťahov a spolupráce medzi MSP

• Posilnenie existujúcich sietí, sietí spolupráce, štruktúr a klastrov MSP s  pohľadu posilnenia regionálnych inovácií

• Posilnenie kapacít takých verejných a súkromných organizácií, ktoré sa zúčastňujú  v korporátnom  vzdelávacom procese oblasti inovácií

• Poradenstvo a konzultácie smerom k posilneniu využívania inovácií verejných a súkromných organizácií s cieľom posilnenia ich konkurencieschopnosti

• Rozvoj cezhraničných sietí a klastrov: aktivity, ktoré spájajú relevantné organizácie ako sú inovatívne MSP, univerzity, výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá  transferu technológií a pod. s cieľom inštitucionálneho vzdelávania a interdisplinárnych a integrovaných prístupov rozvoja

Page 10: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

11

1.2. Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

• Vznik spoločných kultúrnych iniciatív ktoré podporujú proaktívny prístup k kultúrnej rôznorodosti, tolerancii a ktoré sa zaoberajú sociálnymi zmenami vzdelávaním, migráciou, multikulturalizmom, a akceptáciou menšín a globalizáciou.

• Podpora úlohy kultúry ako katalyzátora pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu a rozvoja ľudských zdrojov.

• Rozvoj kapacít v organizáciách kultúrneho sektora, ktoré sa zameriavajú na výmenu skúseností, transfer know-how, rozvoj poradenských služieb

• Rozvoj inovatívnych stratégií a nových produktov v oblasti cestovného ruchu, ktorý reaguje na meniace sa potreby a požiadavky klientov

• Spoločný marketing destinácií  cezhraničného regiónu s pohľadom na domáce a medzinárodné trhy

• Rozvoj turistických a oddychových miest, ktoré zodpovedajú súčasným

trendom ako sú cyklotrasy, jazda na koni, na kanoe, alebo projekty s cieľom valorizácie kultúrneho dedičtsva – tieto môžu mať aj investičný charakter v prípade pilotných projektov

Page 11: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

12

1.3. Vzdelávanie, kvalifikácia a integrácia trhov práce

• Vznik cezhraničného znalostného regiónu ako kľúčového prvku v integrujúcom sa cezhraničnom trhu práce a hospodárskych vzťahoch.

• Príprava spoločných stratégií v rámci politík pracovného trhu, ktoré berú do úvahy hlavné charakteristiky cezhraničného regiónu ako napr. vysoká koncentrácia hospodárskych aktivít v hlavných mestách  v kontraste s nízkou koncentráciou obyvateľstva v ostatných oblastiach, pretrvávajúce rozdiely v príjmoch v niektorých sektoroch a oblastiach ako aj mobilita pracovnej sily.

• Monitorovanie a hodnotenie dopadu v oblasti integrácie trhov práce ako politicky senzitívna otázka, vypracovanie stratégií na zrušenie prechodných opatrení v tejto oblasti zo strany Rakúska.

• Posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a kvalifikácií od identifikácie súčasných bariér až po vytvorenie stratégií na zrušenie bariér a vytvorenie spoločných kurikúl, nových kompetencií a profilov zamestnaní.

• Spolupráca medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a medzi relevantnými partnermi ako sú obchodné asociácie a agentúry, obchodné únie a komory s cieľom zlepšenia kvality vzdelávania a k jeho prístupu s cieľom ekonomického rozvoja a rozvoja podnikania.

• Prístupy, ktoré posilňujú princíp rovnakých príležitostí v rámci trhu práce.

Page 12: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

13

1.4. Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

• Rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva ako aj medzi inštitúciami podkytujúcimi starostlivosť o deti, organizácie ako školy a university a iné organizácie so sociálnou agendou.

• Iniciatívy ktoré pomáhajú pri vzniku štruktúr a organizácií s cieľom posilniť aktivity podnikateľského prostredia, lokálnych samospráv, NGO sektoru a pod.

• Cezhraničné aktivity pre menšiny a realizované menšinami.

Page 13: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

14

2.1.Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

• organizácia a harmonizácia plánovania dopravných infraštruktúr a logistiky s cieľom zlepšenia životného prostredia a zlepšenia dopravných napojení v rámci regiónu a prepojenie na ostatné štáty.

• iniciatívy ktoré majú za cieľ podporovať posilnenie hospodárskych vzťahov, transfer inovácií a know-how ako aj zvýšenie mobility pracovnej sily.

• spoločné prístupy v oblasti logistiky, ktoré smerujú k účelnému využívaniu existujúcich kapacít a využitiu nových príležitostí v hraničnom regióne.

• aktivity, ktoré sa zameriavajú na plánovanie a vybudovanie infraštruktúry ciest a mostov, železníc  a lodnej dopravy  ako súčasť spoločných aktivít s cezhraničným kontextom.

• podpora starostlivo vybraných pilotných projektov a súvisiace investície.

• postupy v Informačných a Komunikačých technológiách (ICT), ktoré využívajú  efektívne technológie s cieľom zvýšenia úrovne produktivity a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni.

Page 14: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

15

2.2.Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

• Podpora spoločného cezhraničného  územného plánovania s cieľom posilnenia integrácie miest a regiónov podĺž celého hraničného regiónu ako aj lepšie napojenie na urbárne centrá s periférnymi oblasťami; posilnenie prepojenia medzi centrami ekonomickej aktivity a rurálnymi  oblasťami, ktoré podporí tvorbu znalostnej ekonomiky.

• Rozvoj trvalo udržateľných štruktúr vrátane zástupenia miest a regiónov ako aj odborníkov s cieľom formulácie a realizácie spoločného regionálneho programu.

• Spolupráca, ktorá prispieva  k politike integrovaného a udržateľného územného rozvoja prostredníctvom úzkeho prepojenia prístupov regulovaného územného plánovania a inovácií, a procesne orientovaných nástrojov regionálneho rozvoja s cieľom posilnenia a realizácie stratégií spravovania a riadenia.

• Rozvoj atraktívnych obchodných lokalít, výskumných a technologických zariadení a inštitúcií, ktoré pomáhajú znižovať existujúce regionálne rozdiely.

Page 15: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

16

2.3. Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území

• Manažment koncepcií a stratégií spravovania a riadenia zameraných na cezhraničné plánovanie zosúladenie právnych rámcov pre ochranu a udržiavanie prírodného bohatstva ako aj udržateľné a obozretné využitie prírodných zdrojov.

• Hodnotenie cezhraničného dopadu na životné prostredie, najmä v chránených územiach a rozvoj spoločných prístupov na minimalizáciu neželaných dopadov.

• Rozvoj systémov riadenia pre chránené územia s cieľom zabezpečiť spoločné štandardy.

• Výmena takých informácií a dát, porovnávacích štúdií, výmena príkladov dobrej praxe, ktoré sú efektívne.

• Podpora transferu nových štandardov a nástrojov do praxe.

• Spoločný manažment, monitorovanie, podávanie správ, marketing chránených území; so špecifickou pozornosťou oblastiam sietí NATURA 2000.

• Rozvoj infraštruktúry životného prostredia.

• Zvyšovanie verejného povedomia o životnom prostredí cez cielené kampane.

Page 16: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

17

2.4.Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

• Energetická efektivita.

• Využitie pokročilých technológií zameraných na energetickú efektivitu.

• Znižovanie závislosti na tradičných zdrojoch a zvyšovanie využitia obnoviteľných energií.

• Monitorovanie a kontrola znečistenia životného prostredia a stratégie na zamedzenie takým vplyvom, ktoré ovplyvňujú vznik negatívnych klimatických zmien.

• Zlepšenie ochrany sídel a obchodných oblastí pred prírodnými katastrofami  a harmonizácia metód a opatrení pre prevenciu rizík v cezhraničnom kontexte.

• Inovatívne prístupy a pilotné stratégie vo vodnom ako aj v odpadovom hospodárstve.

• S výnimkou niekoľkých vybraných pilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, know-how transfer a spoluprácu.

Page 17: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

18

Rozpočet vedúceho partnera a partnerov v projekte

Každý partner/vedúci partner vypracuje vlastný rozpočet

Každý rozpočet je delený na 3 kategórie výdavkov

Každý rozpočet je delený podľa zdrojovEFRR 85% : národné zdroje 15%

Partner 1Partner 1 Partner 2Partner 2 Partner 3Partner 3 vedúci partnervedúci partner Celkový rozpočetCelkový rozpočet

Interné org. výdavky Interné org. výdavky InvestícieInvestícieExterné tovary a služby Externé tovary a služby

EFRREFRRNárodné zdroje

Národné zdroje

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje

Page 18: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

19

Oprávnené výdavky – 3 kategórie výdavkov

Pozor na nákup tovarov resp. odpisy. Interné organizačné

Výdavky

Interné organizačné

Výdavky

Externé tovary a služby

Externé tovary a služby

InvestícieInvestície

Služby atovary (nákup) len do výšky hmotného a nehmotného neinvestičného majetku.V prípade ak sa jedná o vyššie sumy tak treba určiť či má tovar priamy súvis s cieľom projektu – ak je len prostriedkom na splnenie cieľa potom vždy ODPISY tovarov.

Služby atovary (nákup) len do výšky hmotného a nehmotného neinvestičného majetku.V prípade ak sa jedná o vyššie sumy tak treba určiť či má tovar priamy súvis s cieľom projektu – ak je len prostriedkom na splnenie cieľa potom vždy ODPISY tovarov.

OsobnéPrevádzkové Cestovné Náklady na ubytovanie

OsobnéPrevádzkové Cestovné Náklady na ubytovanie

Investície pri investičných projektoch, stroje, zariadeniaMajú priamo súvisia s cieľom projektu (aj po jeho skončení).

Investície pri investičných projektoch, stroje, zariadeniaMajú priamo súvisia s cieľom projektu (aj po jeho skončení).

Page 19: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

20

Vlastné spolufinancovanie – verejné vlastné zdroje

Verejná/štátna správa a samospráva (v prípade, že sa vyžadujú vlastné zdroje)

• 85% - EFRR• 10% - verejné zdroje (spolufinancuje vždy MVRR)

• 5% - vlastné verejné zdroje

= nenávratný finančný príspevok= nenávratný finančný príspevok

Page 20: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

21

Modelový prípad financovania - vlastné súkromné zdroje (súkromná organizácia, resp. org. disponujúca len súkromnými a nie verejnými zdrojmi)

100 000 EUR celkov rozpočet projektu 95% : 5% (určené ako výška spolufinancovania žiadateľa)

95 000 EUR verejné zdroje - NFP

5 000 EUR vlastné súkromné zdroje

85% EFRR

15 % národné verejné zdroje

80 750 EUR

=80,75 %

14 250 EUR

=14,250%

= nenávratný finančný príspevok= nenávratný finančný príspevok

Page 21: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

22

Neoprávnené výdavky – príklady

• Náklady, ktoré boli vyplatené pred alebo po oprávnenom období (ako je uvedené v zmluve);

• Nákup pozemku;• Nákup nehnuteľnosti;• Nákup hnuteľných majetkov, ktoré nesúvisia priamo s projektom;• Dary;• Sprepitné a podobné platby;• Úroky;• Dane;• Finančné pokuty a výdavky z právnych sporov;• Straty zo zmien menového kurzu;• Refundácia miezd štátnych/verejných zamestnancov, v prípade ak sa

jedná o ich bežné pracovné aktivity;• Jednorázové kultúrne podujatia (exhibície, festivaly), ak nepodporujú

trvalo udržateľnú spoluprácu; • Umelecké honoráre ;• Paušály;• Akékoľvek aktivity, ktoré zvyšujú náklady projektu bez pridanej

hodnoty;

Page 22: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

23

Verejné obstarávanie a iné dôležité aspekty projektu

• Verejné obstarávanie (v programe pravidlo od 5000 EUR povinné 3 ponuky, inak národná legislatíva)

• Štátna pomoc a pomoc de minimis (všetky také aktivity, ktoré narúšajú hospodársku súťaž – je potrebné vždy konzultovať)

• Vzťahy medzi partnermi nesmú mať povahu dodávateľsko-odberateľských vzťahov

• Zisk plánovaný v projekte je potrebné odpočítať z požadovaného príspevku

Page 23: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

24

Štruktúra Žiadosti o NFP

Názov projektu

Obsah projektu

Prehľad rozpočtu a

zdroj financo-

vania

4 kritériá spolupráce

Dopad, udržateľ-

nosťIndikátory

VP kontakt, forma, DPH

VP rozpočet

VP financovanie

VP aktivity

PP1 kontakt, forma, DPH

PP1 rozpočet

PP1 financovanie

PP1 aktivity

PP2 kontakt, forma, DPH

PP2 rozpočet

PP2 financovanie

PP2 aktivity

Odporúčame

max. 8, (10) partnerov

Page 24: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

25

Žiadosť a povinné prílohy

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

NOVÁapríl MS Excel

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

NOVÁapríl MS Excel

Povinné prílohy:Potvrdenie o partnerstve

(Nie oficiálna dohoda medzi partmnermi)

Povinné prílohy:Potvrdenie o partnerstve

(Nie oficiálna dohoda medzi partmnermi)

Povinné prílohy:

Čestné prehlásenia a iné podľa povahy projektu

Povinné prílohy:

Čestné prehlásenia a iné podľa povahy projektu

Predkladajú sa už v čase registrácie projektového zámeruPredkladajú sa už v čase registrácie projektového zámeru

Page 25: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

26

Hodnotenie projektov po oficiálnom predložení žiadosti na Spoločný technický sekretariát

Formálne A/N

Formálne A/N

Oprávnenosť A/N

Oprávnenosť A/N

Kvalita obsahuKvalita obsahu

Hodnotenie:Hodnotenie: KTO?KTO?

STS s podporou regionálnych miest STS s podporou regionálnych miest

STS povinne; všetky regionálne miesta prizvané

STS povinne; všetky regionálne miesta prizvané

STS s podporou regionálnych miestSTS s podporou regionálnych miest

Page 26: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

27

Hodnotenie – predbežné hraničné termíny

FormálnaFormálna

OprávnenosťOprávnenosť

Kvalita obsahuKvalita obsahu

Zasadanie Monitorovacieho výboru (MV)

Zasadanie Monitorovacieho výboru (MV)

Zaslanie projektov a hodnotenia na členov MVZaslanie projektov a hodnotenia na členov MV

Ukončenie hodnotenia a sumárna kontrola

Ukončenie hodnotenia a sumárna kontrola

35 pracovných dní

35 pracovných dní

10 pracovných dní

10 pracovných dní

55

V prípade dožiadaniaV prípade dožiadania

Formálna & oprávnenosťFormálna & oprávnenosť

2020

45 pracovných dní

45 pracovných dní

1010

Page 27: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

28

MV 1 MV 1 MV 2MV 2

3 mesiace = 60 pracovných dní – predbežné rozmedzie medzi zasadaniami MV

3 mesiace = 60 pracovných dní – predbežné rozmedzie medzi zasadaniami MV

45 pracovných dní na kontrolu a hodnotenie45 pracovných dní na kontrolu a hodnotenie

+ 25 pracovných dní+ 25 pracovných dní

predbežne cca 4 mesiace čakacej doby ak žiadateľ nestihne predchádzajúce hodnotenie v MV predbežne cca 4 mesiace čakacej doby ak žiadateľ nestihne predchádzajúce hodnotenie v MV

Page 28: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

29

Kontrola žiadosti o platbu & predkladanie správ zo strany PP/VP

VPVP PPPP PPPPMonitoro

-vacia správa

Monitoro-vacia správa

Finančná správa

Finančná správa

Monitoro-vacia správa

Monitoro-vacia správa

Finančná správa

Finančná správa

Monitoro-vacia správa

Monitoro-vacia správa

Finančná správa

Finančná správa

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

Kontrola MVRR

ValidáciaValidácia ValidáciaValidácia ValidáciaValidácia

Σ Sumárna

Žiadosť o platbu

Σ Sumárna

Žiadosť o platbu

RM-VPRM-VPkontrola súladu aktivít

kontrola súladu aktivít

STSSTSfinálna

kontrola finálna

kontrola

ATMOSATMOS ROROposledná kontrolaposledná kontrola

COpreplatenie EFRR

COpreplatenie EFRR

TimeTime

3 M3 M

(1 M)(1 M)

0,5 M0,5 M

0,5 M0,5 M

0,5 M0,5 M

∑ 4,5 M∑ 4,5 M

Page 29: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

30

Partner- vypracuje Žiadosť o platbu (finančná správa a monitorovacia správa, sumár výdavkov - posiela na MVRR na validáciu výdavkov -získa potvrdenie národných zdrojoch

Vedúci partner- zozbiera správy o validácii PP a potvrdenie o národných zdrojoch - spracuje spoločnú Žiadosť o platbu za PP a VP a prílohy- posiela na STS (RO) na kontrolu

Monitorovanie a finančná kontrola – kto je kto

Monitorovacia správa PPMonitorovacia správa PP

FormuláreFormuláre

Σ Monitorovacie správy – sumár vypracuje LPΣ Monitorovacie správy – sumár vypracuje LP

Σ Finančné správy a zoznam výdavkov LPΣ Finančné správy a zoznam výdavkov LP

Správa validácie výdavkov PPSpráva validácie výdavkov PP

Finančná správa PPFinančná správa PP

Zoznam výdavkov PPZoznam výdavkov PP

Potvrdenie o národnom spolufinancovaní PPPotvrdenie o národnom spolufinancovaní PP

Σ Žiadosť o platbu a prílohy zozbiera LPΣ Žiadosť o platbu a prílohy zozbiera LP

Správa kompletnosti úplnosti & správnosti STS

Správa kompletnosti úplnosti & správnosti STS

Page 30: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

31

STS- kontroluje kompletnosť a správnosť celkovej žiadosti o platbu (a príloh) vypracovanej vedúcim partnerom

RO- uvoľní platbu EFRR v stanovenom pomere k národným zdrojom

Monitorovanie a finančná kontrola – kto je kto

FormuláreFormuláre

Správa validácie za všetkých PPSpráva validácie za všetkých PP

Potvrdenie národného spolufinancovania

PP

Potvrdenie národného spolufinancovania

PP

Σ sumárna Žiadosť o platbu LPΣ sumárna Žiadosť o platbu LP

Kontrola kompletnosti & správnosti STS

Kontrola kompletnosti & správnosti STS

Page 31: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

32

Aké dokumenty

Implementačný manuál

pre žiadateľov

koncom marca 08

Implementačný manuál

pre žiadateľov

koncom marca 08

Programový manuál

pre programovýchPartnerov

koncom marca 08

Programový manuál

pre programovýchPartnerov

koncom marca 08

Operačný program schválený

20. decembra 2007

Operačný program schválený

20. decembra 2007

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

10. marec 2008

NOVÁ verzia apríl MS Excel

Žiadosť o NFP (aj ako zámer)

10. marec 2008

NOVÁ verzia apríl MS Excel

Povinné prílohy:Potvrdenie o partnerstve

Čestné prehláseniainé

Povinné prílohy:Potvrdenie o partnerstve

Čestné prehláseniainé

Page 32: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

33

Dôležité termíny d

ecem

ber

20

07

d

ecem

ber

20

07

10.

mare

c

2008

10.

mare

c

2008

7.

ap

ríl 2

008

7.

ap

ríl 2

008

12

.-1

3-.

n 2

00

8

12

.-1

3-.

n 2

00

8

sep

tem

ber

20

08

sep

tem

ber

20

08

projektový zámerprojektový zámer

začiatok výzvy začiatok výzvy

finálna žiadosťfinálna žiadosť

Monitorovací výbor- 2. výber projektovMonitorovací výbor- 2. výber projektov

Monitorovací výbor- 1. výber projektovMonitorovací výbor- 1. výber projektov

koniec 1. výzvykoniec 1. výzvy

Page 33: C ezhraničná spolupráca Slov enská republika – Rakúsko P rogram ovacie obdobie 2007-2013

34

Kontakty

Cezhraničná spoluprácaSlovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Spoločný technický sektretariátSlovenská republika - Rakúsko Schlesingerplatz 2 1080 Wien

[email protected]@[email protected]

Tel: 0043-1-4000 27091-3Fax: 0043-1-4000 27090

www.sk-at.eu

Regionálne miesta – pozri kontaky na www.sk-at.eu