Cac chuan nen va truyen thong qua mang internet

Embed Size (px)

Text of Cac chuan nen va truyen thong qua mang internet

  • 1. I HC QUC GIA H NI TRNG I HC CNG NGHMai Th Lan Oanh CC CHUN NN V NG DNG TRUYN VIDEO TRN MNG INTERNETKHO LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUYNgnh : in T - Vin Thng. H NI - 2005Mai Th Lan Oanh Trang i I HC CNG NGH - K46 DB -

2. I HC QUC GIA H NI TRNG I HC CNG NGHMai Th Lan Oanh CC CHUN NN V NG DNG TRUYN VIDEO TRN MNG INTERNETKHO LUN TT NGHIP I HC H CHNH QUYNgnh : in T - Vin Thng.Cn b hng dn: TS. Ng Thi TrCn b ng hng dn: TS. inh Quc Tun H NI - 2005Mai Th Lan Oanh Trang iiI HC CNG NGH - K46 DB - 3. LI CM N Em xin by t lng knh trng v bit n su sc ti thy gio, TS.Ng Thi Tr,ngi thy trc tip dy v hng dn em rt tn tnh, cho em nhng nh hngv kin qu bu v cng ngh truyn hnh. Em cng xin by t lng bit n su scti TS. inh Quc Tun, ngi thy gip em rt nhiu, cho em rt nhiu kinthc b ch trong thi gian em thc tp ti Phng Cng Ngh Thng Tin THVNcng nh trong thi gian em lm lun vn. ng thi, em xin gi li cm n chnthnh ti tt c cc Anh, cc Ch ti Trung Tm Tin Hc v o lng THVN to iu kin v gip em rt tn tnh trong thi gian em thc tp ti trung tm. Em xin chn thnh cm n tt c cc thy c trong Trng i Hc CngNgh- i Hc Quc Gia H Ni nhit tnh ging dy v gip em trong thigian em hc tp ti trng. Con xin gi n B M v gia nh tnh thng yu v lng bit n. B M vgia nh lun l ngun ng vin ca con v l ch da vng chc cho cuc i con.Ti xin cm n cc bn cng lp ng vin v gip ti trong thi gian thc hinlun vn ny.V thi gian c hn , bi lun vn ca em khng trnh khi khim khuyt. Rtmong nhn c s gp ca thy c v cc bn.H Ni 30/5/ 2005Sinh vinMai Th Lan Oanh.Mai Th Lan OanhTrang iii I HC CNG NGH - K46 DB - 4. TM TT NI DUNG Trong k thut truyn hnh, vic nn Video l mt vn qua trng cho victruyn ti cc chng trnh truyn hnh. V n tr thnh vn nng hi khi truynhnh s ra i, vi tn hiu Video sau khi s ho (8 bt) c tc bt bng 216 Mbt/s,khng th truyn trn mt knh truyn hnh thng thng nu khng c nn. Khi, chun nn MPEG-2 vi tc m ho t 4Mbt/s n 30Mbt/s c a ra thc hin nhim v trn. Ngy nay, khi truyn hnh trn mng Internet c pht trin,chun nn Video H.264/MPEG -4 Part 10 c a ra, vi tc m ho 1.5Mbt/s vc kh nng tng tc ti tng i tng , ph hp vi mi trng truyn ti trnmng Internet hin nay. Nghin cu cc chun nn MPEG (MPEG -1, MPEG -2,MPEG -4, MPEG -7) - c gii thiu trong chng 1 v chng 2 v c bit lchun nn H.264/MPEG -4 Part 10 cho ng dng nn Video truyn trn mngInternet- c gii thiu trong chng 3. Chng 3 s ni chi tit cch m ho, giim video v cc u vit ca MPEG -4 Part 10 so vi cc chun nn trc .Mai Th Lan OanhTrang iv I HC CNG NGH - K46 DB - 5. DANH SCH CC CH VIT TTADSL : Asymmetric Digital Subcriber Line.CABAC: Context-based Apdaptive Binary Arithmetic Coding.CAVLC: Context-based Apdaptive Variable Length Codinh.DCT : Discrete Cosine Transform .DVB : DVB TerrestrialDVB-C : DVB CableDVB-S : DVB SatelliteDVB-T : Digital Video BroadcastingES : Elementary Stream.FMO : Flexible Macro-Block Ordery.GOP: Group of Picture.IEC : International Electrotechnical Commission (Part of theISO)ISO : International Standard OrganizationITU : Inernational Telecommunication UnionMB : Macro-Block .MPEG : Moving Picture Expert GroupNTSC : National Television System Committee.PAL: Phase Alternative LineRLC : Run Length CodingRVLC : Reversible Variable Length Codes.SAD: Summation of Absolute DifferenceSI : Switching Intra PictureSIF: Source Intermediate FormatSP : Switching Prediction PictureVLC : Variable Length CodingVO : Video ObjectMai Th Lan OanhTrang v I HC CNG NGH - K46 DB - 6. 1. DANH SCH CC HNHHnh 1: Cu trc dng Bt MPEG Video . 5Hnh 2: Cu trc nh MPEG 7Hnh 3: Nn MPEG . 8Hnh 4: Gii nn MPEG . 9Hnh 5: Qu trnh bin i sang nh dng SIF v kch thc mng cc imnh. ..12Hnh 6: Tnh ton gi tr cho cc im nh trong b lc thp phn 12Hnh 7: Chun nn MPEG -2 . 16Hnh 8: Gii m phn cp theo SNR 17Hnh 9: Gii m phn cp theo khng gian 18Hnh 10: S t hp khung hnh trong MPEG -4 .. . 22Hnh 11: Cu trc ca b m ho v gii m Video MPEG -4.. 23Hnh 12: Profile v Level trong MPEG -4 . 25Hnh 13: Phm vi ca MPEG -7 28Hnh 14: Truyn hnh trc tuyn trn mng32Hnh 15: Cu trc ca b m ho Video H264 36Hnh 16: Cc phn m ho ring ca Profile trong H264.. 37Hnh 17: S m ho Video ca H264/MPEG Part 10 39Hnh 18: Cc mode trong MPEG-4.. 42Hnh 19: Phn chia Macro-Block cho b chuyn ng . 43Hnh 20: B chuyn ng nhiu Frame ngoi Vector chuyn ng, cc tham stham chiu nh () cng c truyn i.. 45Hnh 21: nh ni suy B (d on hai chiu) 46Hnh 22: chuyn i s dng nh SP 49Hnh 13: S khi ca CABAC 55Hnh 24: Tc dng ca b lc tch khi i vi nh c nn nhiu .. 56Hnh 25: S gii m Video H264/MPEG -4 Part 10 57Hnh 26: V d v M ho chiu di bin i ngc . 59 2. DANH SCH CC BNG BIUBng 1: Tnh cht cc nh dng nh SIF c bn: ....................................................13Bng 2: Tham s theo tiu chun MPEG -1: .............................................................15Bng 3 :Bng thng s chnh Profiles v Levels ca tn hiu chun MPEG -2.......20Mai Th Lan Oanh Trang vi I HC CNG NGH- K46 DB - 7. MC LCLI CM N...........................................................................................................................iiiTM TT NI DUNG.............................................................................................................ivDANH SCH CC CH VIT TT ....................................................................................... v1. DANH SCH CC HNH................................................................................................vi2. DANH SCH CC BNG BIU ........................................................................................viLI M U ............................................................................................................................ 1Chng I: KHI QUT V NN TN HIU VIDEO ........................................... 3V CHUN NN MPEG.......................................................................................................... 3 1.1. Mc ch nn Video ........................................................................................................ 3 1.2. Chun nn MPEG............................................................................................................ 41.2.1. Khi qut v nn MPEG........................................................................................... 41.2.2. Cu trc dng bit MPEG video ............................................................................... 51.2.3. Cc loi nh trong chun MPEG :........................................................................... 71.2.4. Nguyn l nn MPEG ............................................................................................... 81.2.5. Nguyn l gii nn MPEG ........................................................................................ 9ChngII:CC CHUN NN MPEG....................................................... 11 2.1 Chun nn MPEG-1 ....................................................................................................... 112.1.1 Gii thiu khi qut................................................................................................. 112.1.2 nh dng trung gian SIF (Source Intermediate Format). .................................... 112.1.3 Cu trc dng bt v cc tham s ca MPEG-1..................................................... 14 2.2 Chun nn MPEG-2 ....................................................................................................... 162.2.1 Gii thiu v MPEG-2 ............................................................................................. 162.2.2 M ho v gii m video ........................................................................................ 162.2.3 Profiles v Levels .................................................................................................... 182.2.4 MPEG -2 vi pht sng v sn xut chng trnh .................................................. 21 2.3 Chun nn MPEG-4 ...................................................................................................... 212.3.1 Khi qut v MPEG-4 ............................................................................................ 212.3.2 Cng ngh m ho v gii m video trong MPEG-4 .............................................. 222.3.3 Cc Profiles v Levels trong chun MPEG-4 ......................................................... 24 2.4 Tiu chun MPEG-7....................................................................................................... 262.4.1 Gii thiu v chun MPEG-7 .................................................................................. 262.4.2 i tng (Objectives) v cch miu t d liu ca MPEG -7............................... 272.4.3 Phm vi ng dng ca tiu chun MPEG-7............................................................ 28ChngIII: CHUN NN VIDEO MPEG-4 V NG DNG TRONG TRUYN HNHTRN MNG INTERNET. ..................................................................................................... 29 3.1 Gii thiu tng quan v truyn hnh trn Internet .................................................... 29 3.2. La chn H.264/ MPEG -4 part 10 cho truyn hnh trn mng Internet....................... 333.2.1 Gii thiu chung v H.264 /MPEG-4 part 10 ......................................................... 333.2.2 Tnh k tha ca chun nn H.264/MPEG- 4 part 10............................................. 35 3.3. Tiu chun H.264/MPEG - 4 Part 10 ............................................................................ 353.3.1. Lp tru tng mng NAL (Network Abstaction Layer)........................................ 353.3.2. Cc Profile v cc Level......................................................................................... 363.3.3. K thut m ho video............................................................................................ 39Mai Th Lan Oanh Trang viiI HC CNG NGH- K46 DB - 8. 3.3.3.2. Cc nh v b chuyn ng dng trong H264/MPEG Part 10....................... 40 3.3.3.3. Xc nh Vector chuyn ng (Motion Estimation) ....................................... 49 3.3.3.4. Nn video......................................................................................................... 51 3.3.3.5. B lc tch khi.....................