Cách Sử Dụng Trợ Từ Trong Câu - Tự Học Tiếng Nhật

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Cch S Dng Tr T Trong Cu - T Hc Ting Nht

  1/3

  Ngun tham kho: Trung tam tieng Nhat tai Ha NoiCc tr t thng c ni n trong ting Nht l ! Nu ta ni n "# khung ch$nh trong c%u &'nting Nht th( cc tr t nh ch$nh l )h*n li+n kt cc "# khung ! ,hi g-) nh.ng kh kh'nli+n /uan n tr t0 n c ngh1a l g(2 34n h56 th7 tham kho )h*n "+n 89i0 h6 & ng n ;< gi=) $ch cho "4n!>9i %6 m(nh ?in ni ;@ /ua &A cch 8Bng m#t ; tr t thng 8Bng

  Dem th+m: trung t%m nht ng. h n#iE! Cch ;7 8Fng tr tG! 3i u hiIn chJ ng. trong c%u

  Trong c%u nghi &KnLi ;< i2TMi ;< i

  ,hi n o th( cNg 6 mai th( c

  Ci n o l t i n cJa "4n2Ci n 6 l t i n cJa tMi

  Trong c%u &'n ch ;O tn t4i th( n "i u hiIn ;O tn t4i cJa con ngi0 &t0 ;O &iIc

  C ai P trong )hQng h c2 !" # $C "4n Tanaka %&'( $

  C ci g( P tr+n " n2 ) * + ,Ru6 n ;ch P tr+n " n - ,

  C hSn &9i "4n ./012 3

  4 Trong c%u &'n c t$nh t ho-c trong c%u ;o ;nh

  iao thMng cJa Nht 3n thun tiIn - 56 78Tok6o & Ueoul th( n@i n o l4nh h@n29:;00 ?@ A BUeoul l4nh h@n C A

  http://hoctiengnhatban.org/http://hoctiengnhatban.org/http://hoctiengnhatban.org/tin-tuc/Tin-Tuc/Trung-tam-Nhat-Ngu-tai-Ha-Noi-203/http://hoctiengnhatban.org/tin-tuc/Tin-Tuc/Trung-tam-Nhat-Ngu-tai-Ha-Noi-203/http://hoctiengnhatban.org/
 • 7/25/2019 Cch S Dng Tr T Trong Cu - T Hc Ting Nht

  2/3

  Li l ngi cao nhKt trong l9)2 DEF # GHI JTanaka l ngi cao nhKt l9) %&'( GHI J

  K ChJ ng. trong c%u &'n tha #ng t ho-c ch hiIn tngHoa anh o 5 nP ri L M N $

  Tri ang ma O PQTu*n tr9c0 5 c tai n4n giao thMng P chV n 6 RS 56TU , $

  V ChJ ng. trong c%u mang t$nh chKt )hF thu#cC%u 8anh t W Ci n 6 l "Wc nh m tMi 5 chF)

  XQ YZC%u ch khiW 3a tMi mKt khi tMi cQn l h c ;inh ti u h c n'm thW hai

  [\]^_ Q 0 ` a $C%u ch lX 8oW TMi khMng tham gia i 8u lYch c &( cMng &iIc /u "n r#nbT c$ de fg h(C%u ch iAu kiInWH56 trao ci n 6 cho Tanaka nu anh K6 n%&'( @ i$ j '

  k Trong c%u &'n "i u hiIn tr4ng thiCh(a kha ang c treo P c7a lm n Q 3Cnh ;t ang Wng P c7a & o o,p qr sQZit tr9c ch. l+n tKm "ng en tu v ,Hoa c trang tr$ tr9c trong nh wx M yQ ,

  z 3i u hiIn i tng

  3i u hiIn cm ?=c0 t%m tr4ng [cJa i tng trong c%u t$nh t 34n nKu 'n gi\i tht K6 {| *} ~TMi th$ch th thao F Lnh K6 gi\i ting Lnh

  3i u hiIn i tng trong c%u &'n th hiIn ;O mong mu nTMi mu n c m#t ci m6 t$nh

 • 7/25/2019 Cch S Dng Tr T Trong Cu - T Hc Ting Nht

  3/3

  Din lVi0 P g*n %6 c nh &I ;inh n o khMng2 ( j , h(

  ZA cu#c ni chu6In tr9c %6 nhng khMng "it gi 5 th n o ri2 , $

  TMi ch n c )h+ cQn "4n th( ;ao2 $

  EE! Cch 8Bng tr t :3 i &it "+n 89i c th khMng J nhng h6 & ng gi=) cc "4n c th lX gii m#t ch=t li+n /uan n nh.ng tr tm m(nh 5 a ra!G! i+n /uan n tha #ng t th( "i u hiIn mFc $ch0 chJ th cJa h nh #ngTMi ang h c ting Nht

  - $34n 5 'n c@m cha2 $

  i Tanaka l4i %6!%&'( ( j '

  ! ^c ;7 8Fng trong khi "i u hiIn ;O &n #ngGb Th hiIn n@i c ri raDu ng t u P,3H ng ng 60 gi ;ng ra kh\i nh 34n0anh0chY 5 t t nghiI) 4i h c t khi n o2\ $

  b 3i u hiIn n@i c tri /uaChim "a6 tr+n tri H56 r< )hi P chV t$n hiIu dn giao thMng 0 Q j '

  Vi ;ng tMi Au i 84o /uanh khu &Oc cMng &i+n! j $

  fb Th hiIn khong thi gian trMi /uaTMi 5 tri /ua k ngh hd P m $ $N@i %6 ch$nh l ngMi nh m tMi 5 tri /ua thi ni+n thiu!

  ^ Q $ Tc )h m n 6 5 c &it ra ;au nhiAu n'm! ^ *j Dem lYch khai ging l9) ;@ cK) t4i U l P %6 nh : htt): hoctiengnhat"an!org tinptuc TinpTucCh=c cc "4n chinh )hFc ting Nht th nh cMngq

  http://hoctiengnhatban.org/tin-tuc/Tin-Tuc/http://hoctiengnhatban.org/tin-tuc/Tin-Tuc/http://hoctiengnhatban.org/tin-tuc/Tin-Tuc/