CAD-CAM Programming by WinCAM Programming Package

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CAD-CAM

Text of CAD-CAM Programming by WinCAM Programming Package

 • The 4th International Scientific Conference of Producing Engineering DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION

  Edited by: I. Karabegovi , M. Jurkovi &&&& V. Doleek UNIVERSITY OF BIHA * FACULTY OF TECHNICAL ENGINEERING BIHA

  161

  CAD/CAM PROGRAMIRANJE WinCAM PROGRAMSKIM PAKETOM

  CAD/CAM PROGRAMMING BY WinCAM PROGRAMMING PACKAGE

  Nedad Repi, Isad ari Univerzitet u Sarajevu, Mainski fakultet Sarajevo

  Vilsonovo etalite 9 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Kljune rijei: CAD, CAM, interfejs, pre/post procesor

  SAETAK:

  Pristup programiranja CNC maina koji se odvija po sistematici kontrolnog softvera bitno se razlikuje od pristupa CAD/CAM programiranja. Pri tome ne postoji veza sa CAD (Computer Aided Design) sistemom, tj. ne koriste se baze geometrijskih i tehnolokih podataka koje su razvijene pri projektovanju radnih primjera pomou raunara u CAD sistemu. Kao rezultat tenje integracije procesa projektovanja radnih primjera u CAD sistemu i programiranja obradnih procesa kao subjekta CAM (Computer Aided Manufecturing) sistema pojavilo se CAD/CAM programiranje. Time je izostavljen postupak programiranja u klasinom smislu, jer se svi geometrijski i tehnoloki podaci potrebni za proces programiranja interaktivno preuzimaju iz CAD sistema. U radu je prikazan proces CAD/CAM programiranja u WinCAM programskom paketu na primjeru obrade struganjem odabranog radnog primjera.

  Key words: CAD, CAM, interface, pre/post processor

  ABSTRACT:

  CNC machines programming approach that takes place according to systematics of controling software is essencialy different from CAD/CAM programming approach. There is no symilarity with CAD system. The geometric and technological data developed during projecting of work examples with assistance of computers in CAD system is not used. CAD/CAM programming appeared as the result of necessity for integration of processes for projecting of the work examples in CAD system and programming of processing as the subject of CAM system. This meant the omission of classical programming procedure because all geometric and technological data necessary for the programming process are interactively taken over from CAD systems. Process of CAD/CAM programming in WinCAM program package on the example of processing on the lathe of the chosen work example is presented in this paper.

 • N. Repi, I. ari

  RIM 2003, Biha, Bosna i Hercegovina

  162

  1. UVOD

  WinCAM je programski paket koji je razvijen sa ciljem da se korisnik za veoma kratko vrijeme, bez ranijeg iskustva, upozna sa svim aspektima CAD/CAM podrke CNC programiranju. Najvei problem sa kojim se korisnik do sada susretao, stvaranje CNC programa kontrolnim softverom, automatski je rijeen sa WinCAM programskim paketom, tako da je uspjena praktina primjena paketa mogua poslije samo nekoliko minuta. Dakle, WinCAM programski paket povezuje funkcionalnost profesionalnog CAD/CAM sistema sa pogodnostima specificiranog kontrolnog softvera. Upotrebom aplikacije proces obrade je mogue grafiki prikazati i trodimenzionalno 3D - simulirati, to osigurava visok stepen upotrebljivosti ove aplikacije [1]. Nakon formiranja grafikog prikaza procesa obrade na ekranu, CNC program se automatski generie u CAM sistemu u obliku ciklusa obrade koji se prikazuju u integrisanom CNC editoru u eljenom kontrolnom formatu (npr. SINUMERIK 810T). CNC program se moe procesirati direktno na PC mainu i na taj nain kontrolisati njen rad ili prenijeti na CNC industrijsku mainu sa integrisanim CNC modulom. Takoer je mogue preuzeti crtee drugih radnih primjera iz CAD sistema (npr. AutoCAD 2002) preko DXF formata [2].

  2. OPIS WinCAM PROGRAMSKOG PAKETA

  Budui da upoteba aplikacije treba da je to jednostavnija, WinCAM programski paket korisniku prua pomo i podrku u svakoj situaciji. Zbog dizajna i jasne strukture u povezivanju sa dokazanom korisnikom filozofijom Windows-a, korisnik dobija maksimalni ugoaj i sigurnost pri radu.

  Osnovne karakteristike WinCAM programskog paketa su: DXF interfejs, integrisani CNC editor, direktna kontrola PC maina, ili direktni prenos podataka - CNC programa na

  CNC industrijsku mainu sa integrisanim CNC modulom [3], prikaz podataka u razliitim kontrolnim formatima, grafiki prikaz i trodimenzionalna 3D - simulacija procesa obrade na maini, mogunost rada u mrei.

  3. PRIMJER PROGRAMIRANJA U WinCAM PROGRAMSKOM PAKETU

  Proces CAD/CAM programiranja u WinCAM programskom paketu prikazan je na primjeru obrade struganjem odabranog radnog primjera (samo za 1. stezanje), slika 2.

  Slika 1. Radna stanica za grafiki prikaz i programiranje Slika 2. Radni primjer radnih primjera u WinCAM programskom paketu

 • CAD/CAM PROGRAMIRANJE WinCAM PROGRAMSKIM PAKETOM

  CAD/CAM PROGRAMMING BY WinCAM PROGRAMMING PACKAGE

  163

  Proces programiranja obradnog procesa radnog primjera sastoji se od: a) preuzimanja podataka o radnom primjeru iz CAD sistema, b) planiranja obradnog procesa, c) programiranja (ispisivanja programa) procesa obrade struganjem i d) grafikog prikaza i trodimenzionalne 3D simulacije obradnog procesa [4].

  Tok informacija pri programiranju prikazan je na slici 3.

  CAD/CAM WinCAM baza

  podataka

  Radna stanica

  CAD softver SINUMERIK 810T - CNC interaktivni softver

  Upravljaki mehanizam

  CNC postprocesor

  CNC procesor

  CNC blokovi Prema proizvodnom nivou

  Slika 3. Tok informacija pri programiranju

  3.1. Grafiki prikaz primjera u CAD sistemu Nakon to se ukljui raunar i duplim klikom mia na sliicu pokrene WinCAM programski paket, klikom na sliicu u CAD sistemu vri se definisanje duine, prenika i take stezanja neobraenog komada 30x65 mm u ZX ravni, slika 4.

  Pri formiranju grafikog prikaza radnog primjera, u cilju lakeg crtanja, koristi se alat za uveanje prikaza pojedinih elemenata crtea . Podruje uveanja bira se miom. Bitno je naglasiti da se crta samo dio konture radnog primjera u pozitivnom dijelu X ose, dok se dio konture u negativnom dijelu automatski formira, budui da se pri procesu obrade struganjem radi o komadu krunog poprenog presjeka koji je simetrian u odnosu na Z osu. Iz menija alata za crtanje linija bira se alat za crtanje polilinije , zadaje pozicija: 0,0 startne take, a zatim pozicije: 14,0; 14,-15.8; 11.7,-

  Slika 4. Definisanje dimenzija neobraenog komada i take stezanja

  Slika 5. Grafiki prikaz radnog primjera u CAD sistemu

 • N. Repi, I. ari

  RIM 2003, Biha, Bosna i Hercegovina

  164

  18; 11.7,-20; 18,-20; 18,-35.276 krajnjih taaka polilinije. Sljedei dio konture koji se crta je kruni luk. Iz menija alata za crtanje kruga bira se alat za crtanje krunog luka zadanog preko krajnjih taaka luka i radijusa . Zadaje se startna taka krunog luka kao krajnja taka do sada nacrtane konture, krajnja taka krunog luka: 28,-46 i radijus krunog luka: 14. eljeni dio krunog luka bira se tipkom space na tastaturi i potvruje sa . Rad na crteu nastavlja se biranjem alata za crtanje polilinije, iz menija alata za crtanje linija, kako je to ranije opisano. Zadaje se startna taka polilinije kao krajnja taka krunog luka, a zatim pozicije krajnjih taaka: 28,-48; 30,-48. Koristei alat za zarubljivanje ivica odrede se uglovi koje treba zarubiti i unesu se duine zarubljenja: 2 i 1, nakon ega se dobije dovreni grafiki prikaz radnog primjera u CAD sistemu, prikazan na slici 5.

  3.2. Prikaz procesa obrade radnog primjera u CAM sistemu

  a) Odreivanje redoslijeda operacija i izbor reznog alata Nakon grafikog prikaza radnog primjera u CAD sistemu, aktivira se CAM sistem klikom mia na sliicu . Iz biblioteke alata CAM sistema biraju se sljedei alati koji e se koristiti u procesu obrade odabranog radnog primjera:

  1) lijevi alat, 2) alat za vanjsko narezivanje navoja,

  i smjetaju se u spremite alata, kako je prikazano na slici 7.

  b) Redoslijed operacija

  Za grubu i finu obradu bira se lijevi alat , a trea operacija se vri alatom za vanjsko narezivanja navoja. Na slici 8. je prikazano zadavanje neophodnih CNC parametra potrebnih za programiranje koji e biti sadrani u generisanom CNC programu.

  Za

  Slika 8. Zadavanje i unoenje CNC parametara u CNC program

  Slika 7. Biblioteka i spremite alata u CAM sistemu

  Slika 6. Redoslijed operacija

  1) Gruba obrada

  2) Fina obrada

  3) Vanjsko narezivanje navoja

 • CAD/CAM PROGRAMIRANJE WinCAM PROGRAMSKIM PAKETOM

  CAD/CAM PROGRAMMING BY WinCAM PROGRAMMING PACKAGE

  165

  stezno sredstvo potrebno je ukljuiti obrtanje osovine u odabranom smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu . Kontura crtea radnog primjera koja se obrauje bira se miom. Alat se brzim hodom pozicionira: 32,1 i vri se gruba obrada . Svi potrebni parametri za programirano izvoenje ove operacije zadaju se u ciklusu grube obrade, slika 9. Fina obrada se izvodi ne mijenjajui alat, pratei konturu koja je prethodno definisana za grubu obradu. Neto izmijenjeni parametri potrebni za programirano izvoenje ove operacije zadaju se u ciklusu fine obrade, slika 9. Da bi se izvrila obrada vanjskog narezivanja navoja, trenutno aktivni alat se brzim hodom pomjera na poziciju: 70,70 na kojoj e se nesmetano izvriti zamjena alata. Kontura crtea radnog primjera na kojoj e se narezati navoj bira se miom. Alat se brzim hodom pozicionira: 16,1 i vri se obrada vanjskog narezivanja navoja. Svi potrebni parametri za programirano izvoenje ove operacije zadaju se u ciklusu vanjskog narezivanja navoja, slika 9.

  c) Grafiki prikaz i trodimenzionalna 3D simulacija obradnog procesa u CAM sistemu

  Trodimenziona