Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

Embed Size (px)

Text of Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  1/6

  CADANGAN AKTIVITI BAGI MENINGKATKAN KECERGASAN MURID

  Melalui aktiviti / ujian SEGAK yang telah dijalankan dida!ati "u#id$"u#id "e"e#lukan aktiviti

  / latihan yang %e%uai &agi "engata%i kele"ahan yang ada dala" di#i "u#id$"u#id te#uta"a da#i

  %egi kekuatan 't't daya tahan 't't kelentu#an &adan dan juga (lek%&iliti) Saya "e#an*ang

  aktiviti yang hendak dijalankan "e#angku"i &e&e#a!a a%!ek %e!e#ti+

  ,) Daya tahan ka#di'va%kula#

  -) Daya tahan 't't.) Kekuatan t't

  0) Daya Tahan t't dan A&d'"en

  1) 2lek%&iliti atau!un kelentu#an

  ,), Meningkatkan Daya Tahan Ka#di'va%kula#

  Untuk "eningkatkan daya tahan ka#di'va%kula# %aya "en*adangkan "u#id untuk

  &e#la#i ja#ak jauh dala" kelajuan yang !e#lahan) Ianya adalah aktiviti di "ana

  "u#id akan da!at "eningkatkan daya tahan ka#di'va%kula# "elalui ka3alan

  !e#na(a%an dan juga !e#ge#akkan) Ianya juga dilihat %e&agai %atu aktiviti yang

  "a"!u "ena"&ahkan %ta"ina "u#id dan "eningkatkan taha! ke*e#ga%an "u#id)

  Selain itu aktiviti lain yang dilihat "a"!u "eningkatkan daya tahan

  ka#di'va%kula# "u#id adalah %e!e#ti %ena"#'&ik dan juga latihan (a#tlek)

  ,)- Meningkatkan Daya Tahan Dan Kekuatan t't

  Daya tahan 't't "e#ujuk ke!ada ke"a"!uan %e%uatu 't't atau ku"!ulan 't't

  "elakukan ke#ja &e#ulang kali atau &e#te#u%an dala" te"!'h "a%a yang

  !anjang tan!a *e!at &e#a%a le%u) Kekuatan 't't !ula "e#ujuk ke!ada keu!ayaan

  't't atau %eku"!ulan 't't "engata%i #intangan atau &e&anan yang dikenakankeata%nya leh yang de"ikian aktiviti yang di*adangkan ialah+

  ,) Ben*h !#e%% 4juak &a#ing5 -) 6al( S7uat

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  2/6

  .) Bi*e! *u#l 0) T#i*e!

  e8ten%i'n

  .) Meningkatkan Daya Tahan t't Dan A&d'"en 4Ringkuk Se!a#a5

  Dala" aktiviti "eningkatkan daya tahan 't't dan a&d'"en aktiviti yang dilakukan

  adalah ha"!i# %a"a dengan aktiviti &agi "eningkatkan kekuatan 't't) A!a yang

  "e"&e9akannya ialah ianya "e"('ku%kan ke!ada &ahagian a&d'"en 4 !e#ut 5)

  :a9i"nya aktiviti ini dilakukan 'leh atlet yang "enga"&il &ahagian dala"Aktiviti yang

  %e%uai dilakukan adalah %e!e#ti hal( %7ua#t &angkit tu&i "e"anjat tali dan juga *al( #ai%e)

  hal( %7ua#t Bangkit tu&i Cal( #ai%e "e"anjat tali

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  3/6

  0) Aktiviti

  Meningkatkan Kelentutan &adan dan2lek%&iliti

  4 jangkauan "elunju# 5

  Ca#a yang te#&aik untuk "eningkatkan kelentu#an ialah "elalui %ena"an #egangan )

  Te#da!at e"!at kaedah %ena"an #egangan yang uta"a iaitu

  i5 Regangan Statik

  Regangan %tatik "e#ujuk ke!ada #egangan yang dilakukan untuk "e#egangkan 't't

  %ehingga had !e#ge#akannya dan kedudukan itu dikekalkan untuk te"!'h "a%a yang

  te#tentu tan!a %e&a#ang ge#akan

  ii5 Regangan Dina"ik

  Regangan dina"ik "enggunakan kelajuan !e#ge#akan "'"entu" dan !e#ge#akan 't't

  yang akti( yang "e"&a3a ke!ada #egangan) Regangan dina"ik adalah &e#guna jika

  dilakukan %e&elu" !e#tandingan ke#ana ia da!at "engu#angkan ketegangan 't't) Kajian

  %ainti(ik "en*adangkan #egangan dina"ik dilakukan %e&elu" !e#tandingan adalah le&ih

  &aik ke%annya &e#&anding dengan #egangan %tatik kha%nya &agi atlet$atlet a*a#a kekuatandan kua%a) Be#ikut ialah *'nt'h$*'nt'h #egangan dina"ik;

  Ankle D'u&le T'u*h

  Bahagian #egangan;

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  4/6

  Regangan &ali%tik "enggunakan "'"entu" untuk "engha%ilkan #egangan) M'"entu"

  te#ha%il da#i!ada &e#&agai !e#ge#akan %e!e#ti "engge#akkan angg'ta &adan ke de!an dan

  ke &elakang untuk "engha%ilkan !e#ge#akan %e*a#a !antulan) Dala" *'nt'h ini 't't

  a&d'"inal dan lu"&a# di#egang 'leh daya "'"entu" angg'ta &adan yang te#ha%il da#i

  !e#ge#akan te#%e&ut) Dengan #egangan *a#a ini't't da!at di#engang le&ih !anjang

  &e#&anding dengan *a#a #engangan &ali%tik iaitu i5 #egangan &ali%tik akti( dan ii5 #egangan

  &ali%tik !a%i() Di &a3ah ditunjukkan *'nt'h$*'nt'h #egangan %tatik akti( dan #egangan

  %tatik !a%i()

  i5 Regangan Bali%tik Akti(

  $ hujung kaki dige#akkan ke

  de!an dan &elakang %e*a#a

  %endi#i)

  ii5 Regangan Bali%tik alau&agai"ana!un ia juga &'leh dilakukan %e*a#a

  &e#%e'#angan teta!i ke%annya "ungkin tidak &egitu "e"ua%kan)

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  5/6

  Te#da!at - jeni% teknik

 • 7/21/2019 Cadangan Aktiviti Bagi Meningkatkan Kecergasan Murid

  6/6

  ii5 C'nt#a*t$Rela8$Antag'ni%t$C'nt#a*t 4CRAR5

  :angkah ,

  $ Dala" kedudukan duduk

  k'nt#ak 't't &eti% %e*a#a

  i%'"et#ik dengan &antuan tali

  tahan %ela"a ,? %aat)

  :angkah -

  $ Relak% 't't &eti% dan k'nt#ak

  't't d'#%i(le8'#% 4%hin5 dala"

  keadaan #egangan akti( 't't

  &eti%) Tahan keadaan ini %ela"a

  @ hingga ,1 %aat)

  :angkah .

  $ K'nt#ak%i 't't d'#%i(le8'#%

  dite#u%kan dengan &antuan

  "ena#ik tali ke a#ah &adan

  tahan keadaan ini %ela"a ,?

  hingga ,1 %aat)