CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG ĐỌC, VIẾT VÀ NÓI ?· tiêu chuẩn học các lớp này, thì…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • CI THIN CC K NNG C, VIT V NI

  GING DY NGN NG CHO NHNG NGI MI N CANADA (LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA - LINC) Chng trnh Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) l mt chng trnh dy hc ting Anh dnh cho nhng ngi mi n l nhng ngi bit cht t hoc khng bit ting Anh, v cn pht trin kh nng c, vit, ni v nghe ting Anh ca h. Chng trnh ny dy min ph cho nhng ngi thng tr v nhng ngi t nn theo Cng uc Quc t. Cc lp c Chnh ph Canada ti tr v dy cho nhng ngi trng thnh trn 18 tui trong gia nh ca qu v, ch khng ring nhng ngi ang tm vic lm. Thc t, mt vi lp LINC c lp ra c bit dnh cho nhng ngi tr v cao nin.

  C rt nhiu lp LINC khc nhau, k c cc lp bn thi gian, cc lp ton thi gian v hc ti nh. Nhiu lp LINC c phc v gi tr min ph v gip phng tin vn chuyn t nh n lp hc v t lp hc v nh.

  Nu qu v l mt ngi cao nin hoc la tui t 18 n 24 tui, c cc lp v cc chng trnh c lp ra c bit gip cho cc nhu cu c mt khng hai ca qu v. Trc khi nhp hc mt lp LINC, qu v s cn phi lm mt bi trc nghim min ph bit c trnh ting Anh ca qu v. Cuc trc nghim c thc hin ti mt Trung tm thm nh. Sau khi qu v c thm nh, nhn vin s gip qu v chn la v ghi danh vo hc mt lp ti a phng ca qu v, lp hc ny ph hp vi cc nhu cu c th ca qu v v vic hun luyn ngn ng.

  bit a im ca mt Trung tm thm nh ti a phng qu v xin bm vo y.

  Hc ting Anh l s th thch ln nht cho nhiu ngi mi n Canada. Tuy nhin hc ting Anh l iu v cng quan trng gip qu v c c vic lm v trong cuc sng hng ngy ca qu v.

  l l do ti sao Chnh ph Canada v Tnh bang Ontario gip thnh hnh cc lp dy Anh ng cho nhng ngi mi n. C nhiu lp Anh ng cho qu v hc. C cc lp cho nhng ngi trng thnh mi n, nhng ngi tr, nhng ngi cao nin v nhng chuyn vin c o to cc nc ngoi nay mun hc hoc cn hc ting Anh hoc ting Php. Cng c cc lp dy c vit ting Anh. Qu v c th chn t nhiu lp ngn ng khc nhau dy ton thi gian v dy bn thi gian do cc c quan cng ng v cc s gio dc m trch. Qu v c s chn la gia cc gi hc ban ngy, bui ti, cui tun, hoc hc ti nh.

  http://www.learnspeaklive.ca/training.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/training-LINC-youth.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/contact-us.html

 • CI THIN CC K NNG ANH NG CA QV GIA NHP TH TRNG VIC LM

  U

  CC LP HC ANH NG NH Mt NGn NG TH NH (ESL) i vi nhiu ngi mi n, chng trnh ging dy ngn ng cho nhng ngi mi n Canada (LINC) v cc lp lin h l mt trong nhng s la chn. Nhng nu qu v khng tiu chun hc cc lp ny, th c nhiu lp hc Anh ng nh mt ngn ng th Nh (ESL) khc dnh cho qu v thng qua cc c quan cng ng v cc trng hc. Mt s lp l lp ting Anh cn bn cho nhng ngi ni c t hoc khng ni c ting Anh, trong khi cc lp khc l lp trung cp hoc l cc kha hc Anh ng c tnh cch c bit. C nhiu cch khc nhau qu v la chn k c chn cc lp ton thi gian v bn thi gian, cc lp ban ngy, bui ti v/hoc cui tun. Mt s lp nhn hc sinh bt c lc no v nhng lp khc c ngy bt u nhp hc c bit. Qu v c th phi tr mt khon hc ph theo hc cc lp ny. Hu ht cc trng trong vng ca qu v cng c m cc lp ESL c bit cho tr em nh l mt phn ca cng vic ging dy trong trng ca h, v vic phc v ny min ph.

  bit thm chi tit bng ngn ng ca qu v, hy vo trang www.ontarioimmigration.ca hoc www.settlement.org.

  HUn LUYN NNG CP NGn NG (ELT) Chng trnh Hun luyn nng cp ngn ng (Enhanced Language Training, ELT) c lp ra gip cho nhng ngi mi n Canada pht trin nng khiu Anh ng ca h gia nhp th trng vic lm. Ni chung, chng trnh trung cp ny l dnh cho cc chuyn vin v nhng ngi lm ngh k thut mun c vic lm trong ngnh chuyn mn ca h, nhng cn phi c nng khiu Anh ng vng vng lm vic trong ngnh chuyn mn .

  Chng trnh ELT cng m trch vic hun luyn c bit k c thc tp cng vic, c vn, thc tp ly kinh nghim, chun b th tc xin giy php v thi ly chng ch, v hng dn lm quen vi phong cch lm vic ti s lm.

  c m khp Thnh ph Toronto, vng Peel v vng York, chng trnh ELT l dnh cho nhng ngi mi n c sn nng khiu Anh ng gii vi Cp 7 hoc cao hn theo Tiu Chun Ngn Ng ca Canada (CLB). Nhng ngi mi n hi tiu chun trn c th ghi danh trc tip vi mt c quan cng ng hoc trng hc ti a phng ca h.

  Nu qu v thch hc chng trnh ELT, trc khi ghi danh hc, qu v phi lm mt bi trc nghim Anh ng min ph ti mt Trung tm thm nh ti a phng qu v bit mc nng khiu Anh ng hin ti ca qu v tc l mc CLB.

  Nu qu v khng tiu chun hc chng trnh ELT, v mun to lp nng khiu Anh ng l iu s gip qu v ch lm, cc chng trnh to nhp cu m nhn vic hun luyn ngn ng i lm. Qu v c th bit v cc chng trnh hun luyn to nhp cu ny bng cch ving phn Lm vic trong ngnh chuyn mn ca qu v ti trang mng www.ontarioimmigration.ca. Qu v cng c th vo mng www.settlement.org bit thm chi tit.

  http://www.ontarioimmigration.ca/http://www.settlement.org/http://www.learnspeaklive.ca/training-ESL.htmlhttp:/ www.learnspeaklive.ca/training-ELT.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/contact-us-service-locations.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/contact-us.htmlhttp://www.language.ca/display_page.asp?page_id=626http://www.settlement.orghttp://www.ontarioimmigration.ca

 • CI THIN CC K NNG ANH NG CA QV BN NGOI LP Hc

  U

  HC TI NH Chng trnh LINC Home Study (Hc ti nh) cho php cc hc vin tiu chun hc t nh ca h qua cc kha hc hm th (qua bu in) hoc trn mng thng qua Lin Mng. Chng trnh ny dnh cho nhng ngi mi n l Nhng ngi thng tr v sng trong mt khu vc m khng c cc lp LINC, c con cn nh nh, hoc nhng ngi bn i lm v khng th vo lp. Chng trnh Hc ti nh cng cho php qu v hc nhanh hay chm ty theo qu v.

  ghi danh hc, qu v phi lm mt bi trc nghim thm nh bit trnh Anh ng hin ti ca mnh. Sau khi trc nghim, qu v s c th theo hc cc lp ca mnh qua chng trnh LINC hc ti nh nu qu v tiu chun.

  Nhng ngi tr mi n tui t 18 n 24 c c hi tham d mt chng trnh Hc ti nh c lp ra c bit dnh cho h. ghi danh hc qu v phi hi cc tiu chun i hi nh c m t cc trang trc. Khi ghi danh, qu v s c c hi hc ting Anh qua cc sch v cc ti liu trn mng. Qu v cng s c th vo mt cng trn mng v din n trn mng hng vo gii tr lin lc v chia s vi nhng ngi tr khc. Qu v cng s c th chn c ni chuyn qua in thoi hng tun vi mt gio vin c chng nhn kh nng chuyn mn.

  Nhng ngi cao nin mi n tiu chun hc cc lp LINC cng c th vo lin mng s dng v in ra cc ti liu ph thm cho cc bui hc ti lp hng tun di s ging dy ca cc gio vin c chng nhn kh nng chuyn mn. Cc ti liu hc tp c son tho chung quanh cc nhu cu c th v cc s hu ch cho nhng ngi cao nin.

  bit thm v chng trnh Hc ti nh hy vo mng www.tcet.com.

  Ni VI NGI NO C TH GIP BNG NGN NG CA QU V Nu qu v vn cn cn s tr gip thm v mun ni vi mt ngi no bng ngn ng ca qu v, chng ti c th gip. Cc chuyn vin c hun luyn sn sng tr li cc cu hi ca qu v.

  c tr gip thm trong vng Peel, vui lng gi s 905.766.2300.

  Nu qu v sng trong vng York v mun ni chuyn trc tip vi ngi no , vui lng gi 1.877.322.5277. Cn cc s gip thm v nh c v vic lm, qu v cng c th lin lc vi Trung tm cho n ngi mi n (Welcome Centre) s 905-761-1155.

  Nu qu v sng trong Thnh ph Toronto, vui lng gi s 416.364.4888.

  KHI GI, XIN NH LI TN QU V, A IM, V S IN THOI BAN NGY C TH LIN LC C VI QU V. QU V S C GI LI TRONG 24 GI.

  http://www.tcet.com/http://www.learnspeaklive.ca/training-LINC-home-study.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/contact-us.htmlhttp://www.learnspeaklive.ca/training-LINC-home-study.html