of 34 /34
1 CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020 CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

  • Upload
    lamdang

  • View
    392

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru...

Page 1: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

1

CAIET DE SARCINI

Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

CAIET DE SARCINI

Page 2: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

2

CUPRINS

1.  INFORMAŢII GENERALE........................................................................................4 1.1 Statul beneficiar .................................................................................................4 1.2 Autoritatea Contractantă ....................................................................................4 1.3 Situaţia actuală în sectorul relevant ...................................................................4 1.4 Alte programe / proiecte în legătură cu prezentul proiect ..................................5 1.5 Lista principalelor abrevieri ................................................................................5 

2.  OBIECTIVELE PROIECTULUI ................................................................................6 2.1 Obiectiv general .................................................................................................6 2.2 Obiective specifice .............................................................................................6 

3.  IPOTEZE ŞI RISCURI..............................................................................................7 3.1 Cadrul programatic la nivelul european .............................................................7 3.2 Cadrul programatic la nivelul României .............................................................7 3.3 Master Planul General de Transport ..................................................................7 3.4 Domeniul aferent POST 2014-2020...................................................................7 3.5 Format standard de Program Operaţional .........................................................8 3.6 Evaluarea ex-ante şi evaluarea strategică de mediu (SEA)...............................8 3.7 Alte ipoteze ........................................................................................................8 3.8 Alte riscuri ..........................................................................................................8 

4.  ACTIVITĂŢI PRINCIPALE .......................................................................................9 4.1 Perioada de începere.........................................................................................9 

4.1.1 Înţelegerea cadrului programatic ...........................................................9 4.1.2 Identificarea lecţiilor perioadei 2007-2013 ...........................................10 4.1.3 Identificarea portofoliului de proiecte ...................................................10 

4.2 Elaborarea Programului Operaţional Sectorial Transport pentru perioada 2014-2020.....................................................................................................10 4.2.1 Analiza socio-economică .....................................................................12 4.2.2 Analiza SWOT .....................................................................................13 4.2.3 Strategia ..............................................................................................13 4.2.4 Axele Prioritare şi Domeniile Majore de Intervenţie ale POST 2014-

2020................................................................................................14 4.2.5 Coerenţa cu strategiile europene şi cu strategiile naţionale ................15 4.2.6 Planul financiar ....................................................................................16 4.2.7 Analiza de impact şi verificarea adiţionalităţii.......................................16 4.2.8 Detalii de implementare .......................................................................17 4.2.9 Condiţionalităţile ex-ante aferente sectorului de transport din

România..........................................................................................18 4.2.10 Lista proiectelor majore .....................................................................18 4.2.11 Evaluare ex-ante şi evaluarea strategică de mediu ...........................19 

4.3 Elaborarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020. ....................................................................19 

4.4 Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020. ...................................................................................19 

4.5 Dezvoltarea unui instrument de management şi monitorizare .........................22 4.6 Parteneriat .......................................................................................................22 4.7 Instruire ............................................................................................................24 4.8 Asistenţă în perioada de negociere..................................................................24 

4.8.1 Elaborarea de sinteze şi rapoarte solicitate de Comisia Europeană pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada negocierilor ......................................................................24 

Page 3: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

3

4.8.2 Participarea la întâlnirile dintre Comisia Europeană şi reprezentanţii AM POS-Transport pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada derulării negocierilor .....................................................................................25 

5.  DOMENIUL DE ACTIVITATE AL PROIECTULUI..................................................25 

6.  MANGEMENTUL PROIECTULUI ........................................................................265 6.1 Autoritatile responsabile.................................................................................265 6.2 Structura de management..............................................................................265 

7.  LOCALIZARE ŞI DURATĂ.....................................................................................26 7.1 Localizare.........................................................................................................26 7.2 Data de începere a contractului .......................................................................26 

8.  CERINŢE ...............................................................................................................26 8.1 Personal ...........................................................................................................26 

8.1.1 Experţi cheie ........................................................................................26 8.1.2 Experţi non-cheie.................................................................................27 

8.2 Facilităţi asigurate de Consultant .....................................................................28 8.3 Cheltuieli cu justificare ...................................................................................298 8.4 Propunerea tehnica..........................................................................................29 8.5 Echipamente ....................................................................................................29 

9.  RAPORTARE.........................................................................................................29 9.1 Cerinţe de raportare.........................................................................................29 

9.1.1 Rapoarte ..............................................................................................29 9.1.2 Transmiterea şi aprobarea rapoartelor ................................................30

10.  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ......................................................................31

11.  CERINŢE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENŢIALITATE..............................31

Page 4: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

4

1. INFORMAŢII GENERALE

Titlul proiectului Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

1.1 STATUL BENEFICIAR

România

1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Ministerul Transporturilor Bd. Dinicu Golescu nr.38 010873, Bucureşti – 1, ROMÂNIA Autoritatea Contractantă este Ministerul Transporturilor – MT. Beneficiarul proiectului este Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (AM POS-T).

1.3 SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN SECTORUL RELEVANT România a devenit membră a Uniunii Europene (UE) la 1 ianuarie 2007. În acest context, România beneficiază de asistenţa financiară a Comisiei Europene sub forma Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Valoarea totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României pentru perioada de programare 2007-2013 este de 19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului Convergenţă, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune iar 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului Cooperare Teritorială. Pentru accesul la instrumentele structurale ale UE, România a elaborat Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), pe baza strategiilor sectoriale de dezvoltare şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională, realizându-se astfel o programare a dezvoltării economice şi sociale a ţării, similară celei realizate de statele membre ale UE. Pe baza PND-ului a fost elaborat Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 (CNSR), ca document de referinţă pentru programarea Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune), aprobat de Comisia Europeană în 2007. Obiectivul strategic al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă al României pentru 2007-2013 constă în promovarea competitivităţii, dezvoltarea infrastructurii de bază, dezvoltarea şi folosirea eficientă a resurselor umane şi întărirea capacităţii instituţionale. Obiectivul principal al CNSR-ului privind sectorul transporturilor se focalizează asupra punerii la dispoziţie a unei infrastructuri moderne, dezvoltată în mod corespunzător şi durabilă, întreţinută conform cerinţelor, care să faciliteze deplasarea persoanelor şi

Page 5: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

5

bunurilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă, atât la nivel naţional cât şi în cadrul Europei, şi care să contribuie în mod pozitiv şi semnificativ la dezvoltarea economică a României. Programul Operaţional Sectorial Transport (POST) a fost elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, stabilind priorităţile, obiectivele şi alocarea fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România. POST a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 prin Decizia CE nr. 3469, fiind cofinanţat de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală eligibilă a programului se ridică la aproximativ 5,7 mld. EUR, din care 4,57 mld. EUR reprezintă cofinanţarea Comisiei Europene. Informaţii suplimentare referitoare la POST sunt disponibile la adresa: www.ampost.ro. Ministerul Transporturilor a fost desemnat Autoritate de Management pentru programul Operaţional Sectorial Transport, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care defineşte condiţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006 care stabileşte regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (fostă Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe) a fost desemnată ca structură responsabilă cu îndeplinirea rolului de Autoritate de Management pentru POST. Principalii beneficiari ai proiectelor de infrastructură în cadrul POST sunt Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi Compania naţională de Căi Ferate CFR S.A. (CFR SA), în calitate de instituţii care administrează infrastructura naţională de transport rutier, respectiv feroviar. Beneficiari POST sunt şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, Autoritatea Navală Română, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A., Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A., Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

1.4 ALTE PROGRAME / PROIECTE ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL PROIECT

”Asistenţă tehnică pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport”, proiect co-finanţat din FEDR prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013;

”Orientări metodologice pentru programarea politicii de coeziune 2014-2020”,

proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, în calitatea sa de coordonator al politicii de coeziune la nivel naţional;

1.5 LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI

ACB Analiza Cost Beneficiu

ACIS Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale

AM Autoritate de Management

AMPOS-T Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport

BEI Banca Europeană de Investiţii

Page 6: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

6

CCT Comitet Consultativ Tematic

CCTT Comitet Consultativ Tematic Transport

CE Comisia Europeană

CEF Mecanismul de conectare a Europei (Connect Europe Facility)

CFR SA Compania naţională de Căi Ferate CFR S.A.

CIAP Comitetul interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat

CNADNR Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

CNSR Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013

CPF Regulament de Prevederi Generale (proiect de regulament european)

CSC Cadrul Strategic Comun

Fonduri CSC Fonduri care funcţionează în temeiul cadrului strategic comun

DGMFE Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe din cadrul MT

SMCLAT Serviciul Management Contracte şi Licitaţii Asistenţă Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Managementul Fondurilor Externe

FC Fondul de Coeziune

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională

FSE Fondul Social European

MPGT Master Plan General de Transport

MFE Ministerul Fondurilor Europene

MT Ministerul Transporturilor

OI Organism intermediar

PND Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

PO Program Operaţional

POST Programul Operaţional Sectorial Transport

SEA Evaluare strategică de mediu

SMART Specific, Măsurabil, care poate fi Atins, Relevant, încadrat în Timp

SWOT Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor

TEN-T Reţeaua trans-europeană de Transport

UE Uniunea Europeană

UIP Unitate de Implementare a Proiectului

UMP Unitate de Management al Proiectului

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea documentelor necesare absorbţiei fondurilor comunitare dedicate domeniului de transport din România în viitoarea perioadă de programare 2014-2020.

2.2 OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe baza analizelor şi priorităţilor strategice stabilite în strânsă

Page 7: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

7

legătură cu documentele strategice de la nivel naţional. Principalele documente de pregătit sunt:

a. Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

b. Documentul Cadru de Implementare

c. Ghidul / ghidurile solicitanţilor

d. Ghidul evaluatorilor.

2. Asigurarea sprijinului în negocierile informale şi oficiale cu Comisia Europeană pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada derulării negocierilor.

3. IPOTEZE ŞI RISCURI

Principalele ipoteze şi riscuri identificate sunt următoarele:

3.1 CADRUL PROGRAMATIC LA NIVELUL EUROPEAN

La momentul elaborării prezentului caiet de sarcini, un număr de documente programatice generale în domeniul politicii de coeziune la nivelul european sunt în curs de elaborare. În acest sens, Regulamentele Europene privind politica de coeziune 2014-2020, Cadrul Strategic Comun şi cadrul bugetar al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 sunt în curs de negociere la nivelul Uniunii Europene. Astfel, documentele existente la momentul elaborării prezentului caiet de sarcini nu sunt documente în variantă finală. Consultantul se va baza pe documentele existente pentru desfăşurarea activităţilor sale. În momentul în care aceste documente vor fi finalizate, Consultantul va analiza efectul modificărilor şi va adapta documentele pregătite în cadrul prezentului contract.

3.2 CADRUL PROGRAMATIC LA NIVELUL ROMÂNIEI

La momentul elaborării prezentului caiet de sarcini, un număr de documente programatice generale în domeniul politicii de coeziune la nivelul naţional sunt în curs de elaborare. Astfel, Acordul / contractul de Parteneriat 2014-2020 va fi elaborat într-o perioadă de timp paralelă cu cea a elaborării Programelor Operaţionale. De asemenea, structurile de implementare aferente perioadei 2014-2020 nu sunt stabilite în prezent. Consultantul va asista AM POS-T în participarea la elaborarea acestor documente. Atunci când aceste documente vor fi finalizate, Consultantul va analiza efectul lor şi va adapta documentele pregătite în cadrul prezentului contract.

3.3 MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT

În luna aprilie 2012 a fost semnat contractul ”Asistenţă tehnică pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport”, cu firma AECOM INGENIERIA SRL. Calendarul estimativ de predare a principalelor rapoarte este prezentat în anexa 1. Elaborarea Master Planului General de Transport se va desfăşura în paralel cu elaborarea Programului Operaţional Transport 2014 – 2020 şi Consultantul va folosi rezultatele intermediare ale Master Planului cum ar fi analiza ofertei şi cererii de transport în prezent şi în viitor, cadrul general de analiză şi prognoză şi identificarea proiectelor prioritare.

3.4 DOMENIUL AFERENT POST 2014-2020

Domeniul de aplicabilitate al programului operaţional de transport 2014-2020 este în principal sistemul de transport la nivelul naţional. Astfel, va cuprinde infrastructura de

Page 8: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

8

transport de interes naţional precum şi aspecte de modernizare şi eficientizare a exploatării lor. De asemenea, infrastructura şi serviciile de transport urban nu vor face parte din programul operaţional de transport, ci din programe de dezvoltare regională, iar infrastructura de transport rural din programe de dezvoltare rurală. Există însă anumite infrastructuri şi servicii de transport pentru care o încadrare într-un program operaţional sau altul nu este deocamdată clară. Acestea includ infrastructuri de transport suburban rutiere şi feroviare precum şi noduri multimodale. Consultantul va face propuneri în acest sens, va participa la întâlniri şi discuţii organizate cu AM POS-T, ACIS şi/sau alte autorităţi de management şi va asigura flexibilitate în aşa fel încât programul operaţional de transport să răspundă cât mai bine nevoilor sistemului de transport din România precum şi priorităţilor identificate la nivelul european.

3.5 FORMAT STANDARD DE PROGRAM OPERAŢIONAL

Articolul 87 al proiectului de Regulament European de ”stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului” (Regulament de Prevederi Generale (CPR)) prevede că ”Statele membre redactează proiectul de program operaţional în conformitate cu modelul adoptat de Comisie”. Acest model nu este disponibil în momentul de faţă. În elaborarea programului operaţional, Consultantul va urmări structura prezentată în prezentul caiet de sarcini. Atunci când modelul stabilit de Comisia Europeană va fi disponibil, Consultantul va finaliza programul operaţional în conformitate cu acel model.

3.6 EVALUAREA EX-ANTE ŞI EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU (SEA)

Evaluarea ex-ante a programului operaţional precum şi evaluarea strategică de mediu (SEA) vor fi întreprinse printr-un contract separat, sub responsabilitatea Ministerului Fondurilor Europene. Consultantul va menţine legătura cu prestatorul însărcinat cu aceste evaluări, va furniza informaţiile şi documentele necesare şi va include în documentele finale rezultatele acestor evaluări, inclusiv adaptările necesare.

Alte ipoteze şi riscuri sunt prezentate mai jos:

3.7 ALTE IPOTEZE a) Uniunea Europeană îşi va menţine angajamentele luate pentru politica de

coeziune pentru perioada 2014-2020. b) Va exista un angajament deplin şi susţinere la nivel decizional din parte

instituţiilor implicate direct în gestionarea Fondurilor europene. c) Va fi adoptată o atitudine pro-activă a tuturor instituţiilor implicate şi va exista

bunăvoinţa de a aplica recomandările făcute de Comisia Europeană. d) Consultantul va mobiliza experţii cheie în timp util şi va depune toate eforturile

pentru a realiza proiectul în timpul stabilit.

3.8 ALTE RISCURI a) Există riscul ca reprezentanţii beneficiarilor să nu se implice suficient în

proiect.

Page 9: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

9

b) Există riscul ca personalul din Ministerul Transporturilor care a colaborat cu Consultantul de-a lungul proiectului să părăsească serviciul public/ instituţia după finalizarea Asistenţei Tehnice.

c) Există riscul ca datorită resurselor umane limitate şi a volumului de muncă ridicat aferent acestor resurse de umane implicate în gestionarea/managementul şi implementarea fondurilor accesate în perioada de finanţare 2007-2013, unele instituţii nu vor putea să ofere personal pentru a colabora cu Consultantul.

d) Există riscul ca în perioada 2014-2020 să se producă schimbări neprevăzute în structura legală şi organizatorică a beneficiarilor finali ce ar putea afecta activităţile legate de Instrumentele Structurale.

4. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Obiectivele specifice se vor materializa prin următoarele activităţi, după cum urmează:

Pentru primul obiectiv specific – Dezvoltarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe baza analizelor şi priorităţilor strategice stabilite în strânsă legătură cu documentele strategice de la nivel naţional – vor fi întreprinse următoarele activităţi:

4.1 PERIOADA DE ÎNCEPERE Perioada de începere a proiectului acoperă primele şase săptămâni după data de începere a activităţilor în cadrul contractului. În această perioada, Consultantul va efectua trei activităţi principale, după cum urmează. 4.1.1 Înţelegerea cadrului programatic

Programul operaţional va fi elaborat în conformitate cu principalele documente programatice elaborate sau în curs de elaborare la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul naţional. Majoritatea documentelor se află în variate stadii de elaborare. Consultantul va lua în considerare versiunile existente la momentul elaborării programului operaţional dar va opera şi schimbările necesare în cazul în care versiuni mai recente apar, până la finalizarea documentelor.

Principalele documente la nivelul european sunt:

- Regulamentul Comisiei Europene care stabileşte regulile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune,

- Strategia Europa 2020, strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, şi

- Cadru Strategic Comun 2014-2020, - Reţeaua trans-europeană de Transport (TEN-T).

Principalele documente la nivelul naţional sunt:

- Acordul / contractul de Parteneriat 2014-2020 - Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, şi - Master Planul General de Transport.

Page 10: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

10

Consultantul va analiza aceste documente (în varianta disponibilă la începerea activităţilor) şi implicaţiile lor în privinţa elaborării şi implementării POST 2014-2020. De asemenea, Consultantul va analiza cadrul de organizare la nivelul României pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020. 4.1.2 Identificarea lecţiilor perioadei 2007-2013

Consultantul va realiza interviuri cu reprezentanţi ai AMPOS-T şi ai principalilor beneficiari cu scopul de a analiza evoluţia şi eficienţa procesului de programare implementat pentru perioada 2007-2013 şi de a identifica aspectele care necesită îmbunătăţiri sau clarificări în privinţa programării. Această analiză va include şi impactul cadrului programatic în timpul implementării proiectelor. Analiza va include, dacă sunt disponibile, rezultatele evaluării intermediare POST. Rezultatul acestei analize va cuprinde un număr de lecţii învăţate, care vor conduce la recomandări pentru perioada 2014-2020. Este anticipat ca aceste lecţii să includă, fără a fi limitate la:

- Maturitatea proiectelor. Gradul de maturitate influenţează în mod decisiv implementarea.

- Analiza cererilor de finanţare la nivelul Autorităţii de Management (AM) şi al Comisie Europene (CE). Întreruperile în analiza cererilor de finanţare şi cererile de clarificări şi informaţii suplimentare, atât la nivelul AM cât şi la nivelul CE, permit identificarea domeniilor pentru care (i) îndrumarea acordată beneficiarilor trebuie să fie îmbunătăţită şi/sau (ii) analiza efectuată la nivelul AM trebuie să fie mai aprofundată.

- Analiza Cost Beneficiu (ACB). Calitatea analizelor cost-beneficiu prezentate, metodologia utilizată precum şi capacitatea de analiză şi comentarii în cadrul AM trebuie îmbunătăţită.

- Planul financiar (deviz, monede, actualizare). Legătura dintre devizul general şi planul financiar trebuie clarificată, inclusiv aspectele aferente monedei de referinţă.

- Indicatori (implementare, rezultat, impact). Pertinenţa indicatorilor de implementare, rezultat şi impact trebuie îmbunătăţită.

- Stimulare financiară pentru personalul beneficiarilor, facilităţi pentru unităţile de management / implementare a proiectelor (UMP / UIP). Cadrul de implementare şi cerinţele necesită a fi clarificate.

4.1.3 Identificarea portofoliului de proiecte

Un număr de proiecte sunt în curs de pregătire sau de identificare. De asemenea, un număr de proiecte au fost aprobate prin programul operaţional transport 2007-2013 dar, din cauza unor întârzieri de implementare, ar putea fi, parţial sau în întregime, retrase din acel program. Consultantul va identifica portofoliul de proiecte şi îl va organiza într-o bază de date incluzând principalele informaţii (localizare, cost, grad de maturitate, rata de rentabilitate, beneficiar, etc.).

4.2 ELABORAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT PENTRU PERIOADA 2014-2020. Consultantul va elabora Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020, document ce va conţine, în principiu, capitolele detaliate mai jos.

Tabelul următor prezintă principalele capitole ale programului operaţional, o scurtă descriere a conţinutului lor, precum şi rolurile de coordonare şi contribuţii aferente AMPOS-T (prin prezentul contract) şi respectiv ACIS. Totodată, acesta reliefează şi

Page 11: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

11

capitolele POS-T 2014-2020 care vor fi elaborate având ca fundament inputul oferit de MPGT.

Coordonator

Capitol Conţinut Input MPGT AM POS-T ACIS

analiza socio-economică

Analiza sectorială (la nivel sectorului transporturilor)

principal

X

(rol principal)

X (coordonare cu analiza la nivel

naţional)

analiza SWOT La nivelul sectorului transporturilor secundar X (rol principal)

strategia

Defineşte obiectivele specifice la nivelul POS-T, pe baza situaţiei specifice a sectorului, în concordanţă cu obiectivele tematice stabilite în Acordul de Parteneriat

secundar

X (rol principal)

definirea si descrierea axelor prioritare / priorităţilor de investiţii

Axele Prioritare vor răspunde obiectivelor tematice din Acordul de Parteneriat şi acoperă domenii clar stabilite şi duc la priorităţi de investiţii, fiecare prioritate de investiţie având obiectivele sale specifice. Vor fi identificate priorităţile de investiţii la nivelul fiecărei axe prioritare, inclusiv din perspectiva noilor propuneri privind instrumentele de dezvoltare teritorială

secundar

X (rol principal)

coerenţa cu strategiile europene

Strategii la nivel sectorial. Detalii privind acţiunile pentru protecţia mediului, asigurarea egalităţii de şanse, în domeniul schimbărilor climatice etc.

X (rol principal)

coerenţa cu strategiile naţionale

Strategiile naţionale/ sectoriale/ teritoriale

X (propuneri)

X (rol principal

de coordonare)

indicatori şi ţinte

Vor fi stabiliţi indicatori de realizare (de output) şi indicatori de rezultat corespunzători obiectivelor specifice ale priorităţilor de investiţii. Se va ţine cont de posibilitatea includerii indicatorilor comuni din regulamentele specifice fiecărui fond.

X (rol principal)

planul financiar Pentru fiecare Fond / Axa prioritară în parte

X (pentru

alocări între axe)

X (pentru alocarea

aferentă POST 2014-2020)

analiza de impact şi verificarea adiţionalităţii

La nivel sectorial/teritorial – posibil să includă rezultatele modelării macroeconomice

X

(rol secundar) X

(rol principal)

detalii de implementare

Descrierea detaliată a aranjamentelor de management, monitorizare, control, certificare si audit. Diagrama fluxurilor financiare. Capacitatea administrativă a AM / OI.

X (pentru detaliile aferente POST)

X (pentru

structurile principale)

Page 12: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

12

evaluarea ex-ante & Evaluarea Strategică de Mediu (SEA)

Evaluarea ex-ante transmisă împreună cu primul draft al PO. Evaluarea ex-ante va conţine SEA.

X (printr-un contract separat)

condiţionalităţi Condiţionalităţi ex-ante tematice şi orizontale

document principal

X (pentru

condiţionalităţi tematice)

X (pentru

condiţionalităţi orizontale)

proiecte Lista indicativă a proiectelor mature / majore principal X

(rol principal)

În cele ce urmează, conţinutul unor capitole este detaliat.

4.2.1 Analiza socio-economică

În scopul elaborării acestui document se vor parcurge următoarele etape:

- Analiza ofertei de transport (adică ansamblul infrastructurii şi serviciilor de transport) la nivelul României, precum şi a regiunilor sale. Analiza va urmări prezentarea infrastructură existentă, nivelul de serviciu şi starea infrastructurii, precum şi capacitatea şi calitatea serviciilor de transport naţionale/regionale.

- Analiza cererii de transport (nivelul de transport solicitat) la nivelul României şi a regiunilor sale. Acest tip de analiză va lua în calcul, pe lângă situaţia actuală, şi evoluţiile viitoare ale cererii de transport, ţinând cont de dezvoltarea socio-economică la nivel naţional şi regional.

- Analiza cerinţelor legate de politica europeană în domeniul transporturilor şi consecinţele în privinţa infrastructurii existente şi viitoare, pentru perioada 2014-2020. Această analiză se va concentra asupra:

o standardelor obligatorii şi nivelului de serviciu (de exemplu, cerinţele europene privind greutăţi şi dimensiuni ale vehiculelor, tarifarea infrastructurilor, interoperabilitatea feroviară, etc.)

o priorităţile de investiţii (reţeaua TEN-T, etc.), o alte priorităţi cu consecinţe în privinţa infrastructurii (de exemplu, siguranţa

rutieră). - Analiza cerinţelor legate de politicile naţionale în domeniul transporturilor, atât

în privinţa infrastructurii (Master Planul General de Transporturi) cât şi în privinţa exploatării (de exemplu, introducerea unor sisteme de tarifare a utilizării autostrăzilor, eficientizarea sistemului feroviar, modernizarea materialului rulant feroviar, etc.).

Toate tipurile de analiză se vor defalca pe moduri de transport şi, unde este cazul, pe submoduri de transport (ie. transport pe căile navigabile interioare vs transport maritim).

Analiza ofertei de transport se va compara cu analiza cererii şi cu analiza cerinţelor legate de politica în transporturi, precum şi cu alte politici şi dispoziţii legale relevante pentru domeniul de transport (ex. mediu), în scopul evidenţierii zonelor unde există neconcordanţe. Neconcordanţele constatate vor fi prioritizate în funcţie de impactul pe care acestea le au asupra prevederilor legislative în vigoare, asupra beneficiilor socio-economice şi de mediu, precum şi asupra fondurilor necesare pentru corectarea lor.

Analizele ofertei de transport precum şi a cererii prezente şi viitoare vor folosi datele şi rezultatele proiectului Master Planul General de Transport. Consultantul va folosi şi alte

Page 13: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

13

date, după cum poate fi necesar şi relevant, dar va asigura coerenţă cu cadrul general de analiză şi previziuni dezvoltat prin Master Planul General de Transport.

- Analiza sinergiilor şi complementarităţilor cu alte sectoare

Ca parte a analizei socio-economice, analiza sinergiilor şi complementarităţilor cu alte sectoare se va realiza pornind de la informaţiile pe care consultantul le va obţine din:

studiul strategiei de ţară, respectiv Acordul / contractul de Parteneriat 2014-2020; studiul tuturor celorlalte strategii relevante pentru sectorul de transport realizate

în scopul elaborării Acordului / contractului de Parteneriat 2014-2020; prin interviuri şi discuţii cu alte Autorităţi de Management identificate împreună cu

beneficiarul ca reprezentând sectoare complementare celui de transport.

Analiza se va realiza pe două paliere axate pe situaţia curentă din sectorul de transport şi pe o comparaţie între necesităţile de dezvoltare ale sectorului de transport cu necesităţile de dezvoltare ale celorlalte sectoare complementare.

Analiza va fi finalizată printr-un set de concluzii referitoare la modul în care sectorul de transport este influenţat de sinergiile cu celelalte sectoare, atât în prezent cât şi în viitor.

4.2.2 Analiza SWOT

Analiza SWOT are scopul de a evidenţia punctele tari şi punctele slabe ale sectorului de transport, precum şi oportunităţile de dezvoltare şi ameninţările care vizează acest sector.

Analiza va prelua din analiza nevoilor socio-economice punctele tari şi punctele slabe ale ale sectorului de transport din România şi va identifica oportunităţile de dezvoltare ale sectorului, luând în considerare analiza neconcordanţelor constatate, precum şi zona de intervenţie a instrumentelor structurale în perioada 2007-2013.

Analiza SWOT se va încheia cu un set de recomandări pentru documentul de strategie al POST 2014-2020.

4.2.3 Strategia

Programul operaţional va stabili o strategie privind contribuţia programului operaţional la strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care va cuprinde:

(i) o identificare a necesităţilor, ca răspuns la provocările identificate în recomandările specifice adresate fiecărei ţări de către Consiliul Uniunii Europene în privinţa politicilor economice şi ocupări forţei de muncă, precum şi ţinând cont de orientările integrate şi de specificul naţional şi regional;

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor tematice şi a priorităţilor de investiţii aferente acestora, avându-se în vedere contractul de parteneriat şi rezultatele evaluării ex ante

Realizarea documentului strategic la POST 2014-2020 va cuprinde următoarele secţiuni:

Direcţiile strategice

În cadrul acestei secţiuni, consultantul va trece în revistă orientările strategice aferente sectorului de transport cuprinse în cadrul documentelor Comisiei Europene, respectiv orientările strategice privind politica de coeziune, liniile directoare privind dezvoltarea Reţelei Trans-Europene de Transport, Mecanismul Conectarea Europei (CEF), Cartea Albă a Transporturilor - Către un Spaţiu Unic European al Transporturilor - Către un sistem de

Page 14: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

14

transporturi competitiv şi eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor (White Paper on Transport – “Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system”) şi alte documente relevante.

De asemenea, se vor reliefa direcţiile strategice de acţiune aferente sectorului de transport rezultate din documentele strategice ale României, respectiv Acordul / contractul de Parteneriat, precum şi alte documente relevante.

Totodată, se va analiza concordanţa dintre direcţiile strategice ale României aferente sectorului de transport cu orientările strategice privind acest sector de la nivel european, precum şi cu concluziile rezultate în urma analizei nevoilor socio-economice.

În finalul acestei secţiuni vor fi trasate direcţiile strategice pentru POST 2014-2020, justificându-se alegerea acestor direcţii printr-o analiză multicriterială în baza celor trei componente menţionate mai sus.

Obiectivul general şi obiectivele specifice ale POST 2014-2020

Pe baza direcţiilor strategice stabilite în cadrul secţiunii anterioare se vor formula obiectivul general şi obiectivele specifice ale POST 2014-2020. Aceste obiective vor fi specifice, măsurabile, realiste, relevante şi încadrate în timp (SMART).

Obiectivele specifice vor fi astfel formulate astfel încât acestea să corespundă unei priorităţi (axe prioritare) a POST.

4.2.4 Axele Prioritare şi Domeniile Majore de Intervenţie ale POST 2014-2020

Programul operaţional stabileşte, pentru fiecare axă prioritară:

(i) priorităţile de investiţii (vor fi stabilite în conformitate cu nevoile de dezvoltare identificate în cadrul MPGT şi vor fi coroborate cu prevederile stipulate în cadrul legislaţiei europene dedicate domeniului de transport) şi obiectivele specifice aferente;

(ii) indicatori comuni şi specifici de realizare şi de rezultat, împreună cu, în cazul în care este necesar, o valoare de bază şi o valoare-ţintă cuantificată, în conformitate cu normele specifice fondurilor;

(iii) o descriere a acţiunilor care urmează să fie sprijinite, inclusiv identificarea principalelor grupuri ţintă, a teritoriilor specifice vizate şi a tipurilor de beneficiari, după caz, precum şi utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

(iv) categoriile aferente de intervenţii bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie, precum şi o defalcare orientativă a resurselor planificate.

În formularea axelor prioritare se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Prevederile CPR, conform căruia fiecare axă prioritară va fi finanţată dintr-un singur fond, iar sectorul de transport, în particular, are acces la două fonduri europene, respectiv Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională;

- Obiectivele specifice formulate în cadrul secţiunii anterioare.

Pentru fiecare axă prioritară identificată se vor detalia domeniile majore de intervenţie, respectiv acele zone în cadrul cărora vor trebui implementate acţiuni concrete astfel încât obiectivul general şi obiectivele specifice ale programului să poată fi îndeplinite.

Page 15: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

15

Pentru fiecare axă prioritară/domeniu major de intervenţie se vor identifica principalele proiecte de investiţii.

Totodată, indicatorii cantitativi, de realizare, de rezultat şi de impact vor fi ataşaţi fiecărei axe prioritare. Consultantul va pregăti şi un raport special arătând cum au fost selectaţi indicatori, care sunt ipotezele privind gradul de îndeplinire la sfârşitul perioadei de implementare a programului operaţional. Nivelul actual al indicatorilor va fi documentat, precum şi metodologia de evaluare a indicatorilor, pe parcursul implementării.

4.2.5 Coerenţa cu strategiile europene şi cu strategiile naţionale

Programul operaţional va defini contribuţia pe care o va avea în îndeplinirea Acordului / contractului de parteneriat şi coerenţa cu strategii europene şi naţionale, printre care:

La nivel european:

• Corelarea cu strategii europene în domeniul transporturilor;

• Corelarea cu strategiile altor sectoare conectate cu domeniul transporturilor, cum ar fi dezvoltarea regională, dezvoltarea durabilă, conservarea biodiversităţii şi protecţia mediului în general;

• O descriere a măsurilor specifice care trebuie să fie efectuate pentru a ţine seama de cerinţele privind protecţia mediului, eficienţa resurselor, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, rezistenţa în faţa dezastrelor şi prevenirea şi gestionarea riscurilor în selectarea operaţiunilor;

• O descriere a acţiunilor specifice de promovare a şanselor egale şi prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, elaborării şi punerii în aplicare a programului operaţional şi în special în ceea ce priveşte accesul la finanţare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri ţintă expuse riscului de astfel de discriminări şi în special a cerinţelor privind garantarea accesibilităţii pentru persoanele cu handicap;

• O descriere a contribuţiei sale la promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi, atunci când este cazul, a măsurilor menite să asigure integrarea perspectivei de gen la nivelul de program operaţional şi de operaţiune.

Consultantul va sprijini AM POS-T în obţinerea unui aviz din partea organismelor naţionale de promovare a egalităţii privind măsurile de promovare a şanselor egale şi prevenirea oricărei discriminări şi de promovare a egalităţii între bărbaţi şi femei.

De asemenea, corelarea între programul operaţional şi unele politici esenţiale ale Uniunii Europene cu impact asupra proiectelor de investiţii va fi detaliată. Aceste politici sunt, printre altele, cele din domeniul achiziţiilor publice şi Ajutorului de Stat.

La nivel naţional:

• Corelarea cu alte strategii naţionale relevante pentru domeniul de transport, Programe operaţionale şi alte Programe guvernamentale,

• Corelarea cu Master Planul General de Transport, • Corelarea cu politicile şi acţiunile privind întreţinerea infrastructurilor de transport,

inclusiv asigurarea unor resurse financiare suficiente şi durabile, • Corelarea cu politicile şi acţiunile privind exploatarea sistemelor de transport.

Page 16: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

16

4.2.6 Planul financiar

Planul de finanţare va cuprinde două tabele principale:

(i) un tabel care să specifice, pentru fiecare an, în conformitate cu articolele 53, 110 şi 111 din CPR, suma pachetului financiar total prevăzut pentru contribuţia din fiecare fond;

(ii) un tabel care să specifice, pentru întreaga perioadă de programare, pentru programul operaţional respectiv şi pentru fiecare axă prioritară, suma alocaţiei financiare totale a contribuţiei din partea fondurilor, precum şi suma aferentă cofinanţării naţionale. Atunci când cofinanţarea naţională este constituită din cofinanţări publice şi private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice şi private. Acesta prezintă, în scop informativ, participarea preconizată din partea BEI.

De asemenea, Consultantul va elabora un raport separat privind finanţarea infrastructurilor de transport. Acest raport va fi elaborat pentru CN ADNR SA, CN CFR SA, respectiv Ministerul Transporturilor. Raportul va prezenta o sinteză a resurselor financiare şi a utilizării lor pe categorii, în perioada 2007-prezent şi estimări pentru perioada 2014-2020. Categoriile de resurse financiare vor include:

• Bugetul naţional • Bugetele locale • Fondurile europene

- Fond de Coeziune ex-ISPA - Fondul de Coeziune - Fondul European de Dezvoltare Regională

• Instituţii financiare internaţionale: Banca Europeană de Investiţii, Banca Mondială, etc.

• Finanţări comerciale (împrumuturi bancare) • Finanţare privată (PPP) • Venituri proprii ale beneficiarilor (ro-vigneta, taxa utilizare infrastructură

feroviară, etc.). Categoriile de utilizări vor include (fără a fi limitate la): Pentru CN ADNR SA şi respectiv CN CFR SA:

• Cheltuieli administrative, • Cheltuieli de exploatare, • Cheltuieli de întreţinere (cu defalcarea cheltuielilor de întreţinere curentă,

periodică, pe timp de iarnă), • Cheltuieli de investiţii, defalcate pe proiecte / grupuri de proiecte.

Pentru MT, pentru fiecare mod de transport: • Subvenţii de exploatare, • Transferuri pentru investiţii, defalcate pe proiecte / grupuri de proiecte, • Rambursări de credite.

Analiza/estimarea financiară trebuie coordonată îndeaproape cu Ministerul Finanţelor Publice întrucât acesta este forul competent în ceea ce priveşte politica fiscală a României.

4.2.7 Analiza de impact şi verificarea adiţionalităţii

Consultantul va acţiona în conformitate cu îndrumările furnizate de către ACIS pentru a colecta datele necesare verificării adiţionalităţii.

Page 17: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

17

În privinţa analizei de impact, va fi folosit modelul de transport dezvoltat în cadrul Master Planului General de Transport pentru a evalua impactul implementării programului operaţional, pe baza unui portofoliu realist de proiecte. În acest sens, Consultantul se va coordona cu prestatorul însărcinat cu pregătirea Master Planului şi modelului de transport.

4.2.8 Detalii de implementare

Programul operaţional va descrie sistemul de management, monitorizare, control, certificare şi audit. De asemenea, va fi descris sistemul de implementare, inclusiv măsurile avute în vedere pentru a îmbunătăţi capacitatea beneficiarilor.

Astfel, capitolul va include:

• descrierea sistemului de punere în aplicare a programului operaţional:

(i) identificarea organismului de acreditare, a autorităţii de management, a autorităţii de certificare, dacă este cazul, şi a autorităţii de audit, cu o descriere a funcţiilor şi organizării lor;

(ii) identificarea organismului către care vor fi făcute plăţile de către Comisie, cu o descriere a funcţiilor şi organizării lui;

(iii) Lecţiile de management învăţate în perioada de programare 2007-2013

• descrierea măsurilor menite să asigure punerea în aplicare eficientă a fondurilor, inclusiv:

(i) un cadru de performanţă, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din CPR;

(ii) pentru fiecare condiţie ex ante, stabilită în conformitate cu anexa IV din CPR, care nu este îndeplinită la data depunerii contractului de parteneriat şi a programului operaţional, o descriere a acţiunilor prevăzute pentru îndeplinirea condiţiei ex ante în cauză şi un calendar pentru îndeplinirea acestor acţiuni;

(iii) acţiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii în elaborarea programului operaţional şi rolul partenerilor în punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea programului operaţional;

• descrierea măsurilor necesare pentru a garanta punerea în aplicare eficientă a fondurilor, inclusiv:

(i) folosirea planificată a asistenţei tehnice, inclusiv acţiuni de consolidare a capacităţii administrative a autorităţilor şi beneficiarilor, pe baza informaţiilor relevante menţionate la descrierea fiecărei axe prioritare;

(ii) o evaluare a sarcinii administrative pentru beneficiari şi a acţiunilor planificate pentru a obţine o reducere în conformitate cu ţintele stabilite;

(iii) o listă a proiectelor majore pentru care data estimată de începere a executării principalelor lucrări este înainte de 1 ianuarie 2018 (lista iniţială a proiectelor prioritare va fi furnizată de MPGT, urmând să fie analizată şi coroborată cu priorităţile investiţionale aferente domeniului de transport care vor fi finanţate prin intermediul fondurilor europene).

În privinţa asistenţei tehnice, Consultantul va pregăti un raport special care va stabili Strategia de Asistenţă Tehnică. Acest raport va include:

- o prezentare a situaţiei actuale şi a nevoilor în privinţa capacităţii administrative şi a folosirii asistenţei tehnice,

- lecţii învăţate aferente perioadei 2007-2013,

Page 18: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

18

- strategia de folosire a asistenţei tehnice, care să răspundă nevoilor şi să asigure o capacitate administrativă suficientă pentru o implementare eficientă a programului operaţional,

- descrierea acţiunilor / operaţiunilor intenţionate a fi finanţate prin asistenţă tehnică, cu obiective specifice, indicatori de realizare, rezultat şi impact, activităţi şi bugete,

- planificarea pe perioada de implementare a programului operaţional a acţiunilor de asistenţă tehnică, cu estimări privind angajarea bugetelor aferente şi calendarul plăţilor.

4.2.9 Condiţionalităţile ex-ante aferente sectorului de transport din România

Va fi descris modul de îndeplinire a condiţionalităţilor ex-ante stipulate în cadrul CPR. Acest cadru legislativ menţionează faptul că fondurile vor fi alocate pentru sectorul de transport numai dacă aceste condiţionalităţi vor fi îndeplinite. Se va prezenta stadiul îndeplinirii acestor condiţionalităţi, precum şi un calendar de realizare al acestora în cazul în care condiţionalităţile nu sunt îndeplinite.

4.2.10 Lista proiectelor majore

Consultantul va elabora, în cooperare cu MT, un portofoliu de proiecte potenţiale pentru perioada 2014-2020. Un input important în elaborarea portofoliului de proiecte aferent POS-Transport 2014-2020 va fi oferit de proiectele identificate ca priorităţi în cadrul MPGT, dar acest portofoliu de proiecte, pe lângă inputul oferit de MPGT, trebuie corelat cu prevederile stipulate în cadrul pachetului legislativ european aferent domeniului de transport. Acest portofoliu va include:

- proiecte în curs de implementare, pentru care sursa iniţială de finanţare era POST 2007-2013 dar care, în special din motive de întârzieri în implementare, vor fi parţial sau integral propuse pentru finanţare prin POST 2014-2020,

- proiecte identificate de către MT şi/sau beneficiari, în variate stadii de pregătire,

- proiecte identificate de către Consultant şi AMPOS-T.

Portofoliul de proiecte va fi constituit ca bază de date. Această bază va fi organizată după cum este descris mai sus (a se vedea activităţile din perioade de începere).

Consultantul va folosi portofoliu de proiecte pentru a identifica proiecte potenţial eligibile aferente fiecărei axe prioritare şi fiecărui domeniu major de intervenţie. De asemenea, dimensionarea domeniilor majore de intervenţie se va face în funcţie de proiectele identificate aferente fiecărui domeniu.

Consultantul va identifica stadiul de pregătire şi maturitate pentru fiecare proiect potenţial eligibil, existenţa resurselor financiare pentru continuarea pregătirilor şi calendarul estimat de pregătire şi implementare cu evidenţierea principalelor etape. De asemenea, principalele riscuri aferente pregătirii şi implementării vor fi identificate, împreuna cu măsurile de prevenire / reducere a impactului.

În baza proiectelor identificate, Consultantul va dezvolta câteva scenarii de implementare a programului operaţional, arătând estimări de contractare şi plăţi pe proiecte, domenii majore de intervenţie şi axe prioritare.

Consultantul va finaliza lista estimată a proiectelor majore (i.e. al căror cost total depăşeşte 50 000 000 EUR). Pentru fiecare proiect major, o fişă descriptivă va fi pregătită,

Page 19: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

19

cu informaţiile relevante inclusiv beneficiar, obiective, indicatori, stadiul de pregătire / implementare, durata proiectului şi costurile estimate. De asemenea, calendarul orientativ de depunere a cererii de finanţare pentru fiecare proiect major va fi estimat.

4.2.11 Evaluare ex-ante şi evaluarea strategică de mediu

Evaluarea ex-ante şi evaluare strategică de mediu (SEA) vor fi întreprinse printr-un contract separat, având ca Autoritate Contractantă pe ACIS. Consultantul va coopera cu prestatorul însărcinat cu aceste evaluări pentru a furniza datele şi documentele necesare şi a explica modul în care documentele programatice au fost elaborate, ipotezele reţinute şi variantele analizate. De asemenea, Consultantul va sprijini AMPOS-T în participarea la consultări. După finalizarea evaluărilor, Consultantul va finaliza documentele programatice împreună cu reprezentanţii AMPOS-T pentru a integra evaluările şi, după caz, pentru a asigura o deplină conformitate a documentelor cu rezultatele acestor evaluări.

4.3 ELABORAREA DOCUMENTULUI CADRU DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT 2014-2020. Consultantul va pregăti Documentul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Sectorial de Transport 2014-2020, care va acoperi următoarele elemente, detaliate pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţii:

• Activităţile eligibile • Cheltuieli eligibile (categorii mari) • Beneficiarii eligibili • Condiţii speciale de eligibilitate (i.e. ajutorul de stat) • Indicatori de realizare, rezultat şi impact • Rata de co-finanţare • Lista proiectelor POST.

De asemenea, Documentul Cadru de Implementare va include un plan financiar detaliat, va descrie sistemul de management şi de control, precum şi procedura de depunere, analiză şi selecţie a proiectelor. Structura detaliată a Documentului Cadru de Implementare va fi stabilită de către AMPOS-T în consultare cu ACIS.

4.4 ELABORAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT 2014-2020. Consultantul va pregăti Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020, care va fi defalcat pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţii şi va conţine următoarele elemente:

• Regulile pentru cererea de proiecte; • Modul de completare şi depunere a cererii de finanţare; • Etapele de verificare a cererii de finanţare.

Scopul ghidului solicitantului este să ghideze beneficiarii şi consultanţii lor în pregătirea proiectelor şi a cererilor de finanţare aferente. Ghidul va furniza detalii privind criteriile de selecţie şi elementele pe baza cărora poate fi luată o decizie de finanţare.

Page 20: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

20

Consultantul va propune o procedură de analiză care va ţine cont de procedura naţională pentru aprobarea proiectelor precum şi de cerinţele Comisiei Europene pentru proiecte majore. Principalele informaţii cerute de către Comisia Europeană în analiza proiectelor majore sunt următoarele:

(a) informaţii privind organismul care va fi responsabil pentru punerea în aplicare a proiectului major şi privind capacitatea sa;

(b) o descriere şi informaţii privind investiţiile şi locul de plasare a investiţiei;

(c) costul total şi costul eligibil total, luând în considerare cerinţele stabilite la articolul 54 (Operaţiuni generatoare de venituri) din CPR;

(d) informaţii privind studiile de fezabilitate efectuate, inclusiv analiza opţiunilor, rezultatele şi analiza independentă a calităţii;

(e) o analiză a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiză economică şi financiară, şi o evaluare a riscurilor;

(f) o analiză a impactului asupra mediului, ţinând seama de nevoile de adaptare la schimbările climatice şi de atenuare a efectelor acestora şi de rezistenţa în faţa dezastrelor;

(g) coerenţa cu axele prioritare relevante ale programului sau programelor operaţionale respective şi contribuţia preconizată a acestuia (acestora) la realizarea obiectivelor specifice prevăzute de aceste axe prioritare;

(h) planul de finanţare care să indice suma totală planificată a resurselor financiare şi suma prevăzută pentru contribuţia din partea fondurilor, a BEI, şi toate celelalte surse de finanţare, împreună cu indicatorii fizici şi financiari pentru monitorizarea evoluţiei, ţinând seama de riscurile identificate;

(i) un calendar de execuţie a proiectului major şi, în cazul în care se preconizează că perioada de implementare va fi mai mare decât perioada de programare, tranşele pentru care se cere o contribuţie din partea fondurilor pe perioada de programare 2014-2020.

Consultantul va elabora ghidul solicitantului având în vedere şi lecţiile învăţate în perioada de programare curentă, analizând cererile de clarificări / solicitări de informaţii suplimentare emise de către AMPOS-T şi / sau Comisia Europeană în cursul evaluării proiectelor. În acest sens, Consultantul se va consulta cu beneficiarii şi va realiza şi o analiză a capacităţii beneficiarilor în privinţa pregătirii proiectelor POS-Transport aferente perioadei 2007-2013, în scopul identificării punctelor nevralgice ale procesului de pregătire a proiectelor şi elaborare a cererilor de finanţare. Această analiză va fi reflectată în ghidul solicitantului. Consultantul va realiza o analiză a capacităţii principalilor beneficiari (CN ADNR SA, CN CFR SA, CN APMC SA, CN AFDJ SA, CN ACN SA etc.) în ceea ce priveşte implementarea proiectelor şi dezvoltarea unui sistem de management şi control. Analiza va avea în vedere rezultatele obţinute în cadrul POS-T 2007-2013, şi va cuprinde cel puţin următoarele:

- absorbţia fondurilor, - implementarea proiectelor, - managementul contractelor şi execuţia lucrărilor, - resurse umane, financiare şi materiale de management, - principalele dificultăţi întâlnite şi modul de soluţionare, - capacitatea de a dezvolta, implementa şi folosi un sistem eficient de

management şi control.

Page 21: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

21

Pe baza acestei analize, Consultantul va elabora o grilă de evaluare a capacităţii beneficiarilor. Grila va fi folosită în timpul evaluării cererilor de finanţare, de către personalul AM POS-T şi evaluatorii proiectelor. De asemenea, Consultantul va pregăti următoarele documente:

- criterii de selecţie a proiectelor (aceste criterii se referă la evaluarea proiectelor candidate pentru a primi finanţare şi nu la priorităţile de investiţii),

- lista cheltuielilor eligibile, - format de cerere de finanţare, - documente explicative (privind unele secţiuni ale cererii de finanţare), - instrucţiuni de completare a cererilor de finanţare, - ghid pentru evaluatori, - format de contract de finanţare, cu anexele relevante, - instrucţiuni privind managementul contractului de finanţare, inclusiv

modificarea lui. Criteriile de selecţie a proiectelor vor fi definite pentru fiecare domeniu major de intervenţie, în aşa fel încât să asigure:

- faptul că cererea de finanţare este completă şi conformă din punct de vedere administrativ,

- faptul că atât solicitantul (beneficiarul) cât şi proiectul sunt eligibili, - faptul că proiectul este relevant şi oportun, - faptul că proiectul este matur şi poate fi implementat în bune condiţii.

Lista de cheltuieli eligibile va fi pregătită pe baza criteriilor de eligibilitate incluse în regulamentele europene specifice pentru fiecare fond (Fondul de Coeziune şi FEDR), a prevederilor naţionale precum şi a nevoilor specifice pentru sectorul de transport. De asemenea, va fi revizuită lista existentă pentru perioada de programare 2007-2013 şi se va analiza relevanţa acestei liste. Se intenţionează ca lista de cheltuieli eligibile să fie exhaustivă. Formatul de cerere de finanţare va fi elaborat în aşa fel încât să corespundă atât cu nevoile AMPOS-T cât şi cu cerinţele Comisiei Europene privind evaluarea proiectelor şi elaborarea contractului de finanţare. Se va avea în vedere furnizarea de informaţii complete de către beneficiari, reflectând calitatea proiectului şi a gradului său de pregătire, dar şi simplificare din punct de vedere administrativ. Instrucţiunile de completare a cererii de finanţare vor fi elaborate şi vor fi integrate în ghidul solicitantului. Aceste instrucţiuni se vor referi la fiecare capitol în parte, cu un accent specific dat asupra clarificării aspectelor care, în perioada de programare 2007-2013, au generat dificultăţi. Aceste elemente vor include cele identificate în perioada de începere a prezentului contract. Consultantul va elabora un ghid pentru evaluatorii implicaţi în procesul de selecţie a proiectelor. Acest ghid va detalia etapele procesului, modul de verificare şi analiză. Printre altele, ghidul va avea capitole privind:

- analiza şi verificarea studiului de fezabilitate, - analiza şi verificarea procedurii de mediu, - analiza şi verificarea analizei cost-beneficiu, - analiza şi verificarea indicatorilor propuşi, - analiza şi verificarea planului de implementare, - analiza şi verificarea planului financiar, - analiza şi verificarea capacităţii administrative a beneficiarului.

Page 22: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

22

Formatul de contract de finanţare va include prevederile necesare pentru a asigura: - o implementare eficientă a proiectului, - fluxuri financiare care să asigure (i) resurse pentru beneficiar în

implementarea proiectului şi (ii) un ritm eficient de rambursări care să permită o absorbţie crescută,

- un mediu eficient de implementare şi control la nivelul beneficiarului, - un sistem efectiv de monitorizare şi control la nivelul AMPOS-T.

Contractul va conţine prevederi referitoare la corecţii financiare. În completare, Consultantul va pregăti instrucţiuni pentru managementul contractului de finanţare, inclusiv modalităţile de modificare a acestui contract.

4.5 DEZVOLTAREA UNUI INSTRUMENT DE MANAGEMENT ŞI MONITORIZARE Consultantul va elabora specificaţii funcţionale detaliate pentru dezvoltarea unui instrument de management şi monitorizare a proiectelor şi a programului de către AM POS-T. Dezvoltarea instrumentului, precum şi implementarea sa, vor fi realizate printr-un contract separat. De asemenea, Consultantul va sprijini AM POS-T în urmărirea progresului dezvoltării instrumentului şi verificarea îndeplinirii cerinţelor şi specificaţiilor. Se intenţionează ca instrumentul respectiv:

- să fie mijlocul principal de transmitere a cererilor de finantare între beneficiari şi AM POS-T, prin căi informatice,

- să permită urmărirea procesului de evaluare a cererilor de finanţare, la nivelul fiecărui proiect şi agregat la nivelul axelor prioritare şi al programului,

- să permită managementul contractului de finanţare (semnare, monitorizare, modificări etc.),

- să permită transmiterea rapoartelor lunare de progres şi urmărirea implementării proiectelor şi a contractelor aferente, inclusiv date generale, date de progres, principalii indicatori şi puncte de referinţă etc.,

- să permită transmiterea declaraţiilor de cheltuieli şi urmărirea progresului financiar la nivelul proiectelor dar şi agregat la nivelul axelor prioritare şi al programului.

De asemenea, instrumentul de management şi monitorizare va fi compatibil cu sistemele de gestiune a documentelor dezvoltate sau în curs de dezvoltare în cadrul AMPOS-T. În privinţa acestui instrument, Consultantul va:

- analiza instrumente similare, - analiza opţiunea de integrare / compatibilitate cu alte sisteme existente şi

în particular SMIS, - defini specificaţii funcţionale, - sprijini AM POS-T în selectarea, contractarea şi monitorizarea unui prestator

de servicii informatice, - asigura că instrumentul este uşor de folosit atât de către beneficiari cât şi

de către AM POS-T. Consultantul va sfătui AM POS-T şi în privinţa contractului de dezvoltare, inclusiv condiţii privind mentenanţa şi întreţinerea instrumentului, dezvoltări ulterioare, etc.

4.6 PARTENERIAT

Page 23: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

23

Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de programare naţionale, trebuie să respecte principiul european al parteneriatului şi să implice consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competente naţionale, regionale, locale, cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri economici şi sociali, inclusiv partenerii din domeniul protecţiei mediului sau având responsabilităţi pentru promovarea egalităţii şi nediscriminării. Cadrul partenerial are ca scop:

- stabilirea principalelor obiective strategice şi priorităţi de intervenţie a fondurilor europene nerambursabile la nivel sectorial şi regional printr-o consultare partenerială largă şi transparentă în scopul elaborării Contractului/Acordului de Parteneriat şi a documentelor de programare subsecvente;

- obţinerea acordului partenerilor asupra domeniilor de intervenţie a fondurilor europene nerambursabile alocate României în perioada 2014-2020, a alocărilor financiare indicative aferente fiecărui program subsecvent, a principalilor indicatori de rezultat, precum şi a modalităţilor de implementare, monitorizare şi evaluare;

- asigurarea complementarităţii intervenţiilor finanţate din diverse surse publice în cadrul obiectivelor strategice;

- asigurarea participării şi implicării responsabile a partenerilor în scopul stabilirii şi asumării intervenţiilor programate, inclusiv prin furnizarea informaţiilor necesare fundamentării acestora, cu respectarea principiului guvernanţei pe mai multe niveluri.

În acest sens au fost constituite un Comitet interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP) precum şi Comitete Consultative Tematice care reprezintă structuri parteneriale organizate pentru diferitele obiective tematice, inclusiv un Comitet Consultativ Tematic pentru Transport (CCTT). CCTT asigură consultările parteneriale pentru stabilirea şi prioritizarea investiţiilor la nivel sectorial în acord cu obiectivele strategice la nivel european în perioada 2014-2020 şi cu principiile orizontale privind egalitatea între femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă, pe baza analizelor şi orientărilor strategice formulate în cadrul grupurilor de lucru. De asemenea, CCTT analizează documentele elaborate în cadrul grupurilor de lucru, agreează orientările strategice tematice, prioritizarea intervenţiilor, alocările financiare indicative aferente, principalii indicatori de rezultat, precum şi a modalităţilor de implementare, monitorizare şi evaluare, având în vedere şi rezultatele evaluărilor ex-ante şi de mediu. Consultantul va sprijini AMPOS-T în discuţiile cu ACIS, CIAP şi alţi actori implicaţi în pregătirea / analiza documentelor de programare la nivel naţional şi / sau sectorial, inclusiv Comisia Europeană. Acest sprijin va include:

- analiza documentelor prezentate (pentru discuţii, negocieri, puncte de vedere, etc.),

- pregătirea de puncte de vedere pentru reprezentanţii AMPOS-T, - participarea la întâlniri, prezentări, reuniuni, etc. - evaluarea impactului asupra documentelor pregătite în cadrul prezentului

contract şi adaptarea acestor documente sau producerea unor documente suplimentare.

Page 24: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

24

De asemenea, Consultantul va colabora cu reprezentanţii AMPOS-T pentru a asigura o înţelegere comună privind aspectele supuse discuţiilor. Totodată, Consultantul va oferi sprijin AM POS-T în cadrul activităţilor de parteneriat organizate de către AM POS-T sau la care AM POS-T va participa. Consultantul va participa la reuniunile CCTT, va prezenta rezultatele activităţilor sale şi stadiul pregătirii documentelor programatice. Consultantul va lua notă de reacţiile, observaţiile şi comentariile CCTT, precum şi de liniile directoare sau recomandări formulate, şi, la solicitarea AMPOS-T, va răspunde la aceste reacţii, observaţii, comentarii, etc. şi/sau va revizui corespunzător documentele de programare. De asemenea, Consultantul va participa (inclusiv cu prezentări), la solicitarea AMPOS-T, la şedinţe şi conferinţe de prezentare a documentelor de programare. Se estimează că vor fi un număr de 10 asemenea evenimente, de o durata de o zi, dintre care 7 în afara Bucureştiului.

4.7 INSTRUIRE Consultantul va pregăti un plan de instruire în privinţa documentelor elaborate şi, după aprobarea planului de către AMPOS-T, îl va implementa. Este prevăzut ca toate sesiunile de instruire să aibă o durată de o zi. AMPOS-T va fi responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unei săli de instruire, în clădirea MTI. Consultantul va fi responsabil pentru celelalte aspecte, inclusiv lector, echipament, materiale de instruire, trataţii pentru participanţi şi suport logistic. Se estimează că vor avea loc 10 sesiuni de instruire, cu un număr de aproximativ 25 participanţi la fiecare sesiune, după cum urmează:

- 3 sesiuni de prezentare a documentelor de programare pentru personalul AMPOS-T şi potenţialii beneficiari,

- 5 sesiuni privind pregătirea cererilor de finanţare, destinate în principal personalului potenţialilor beneficiari,

- 2 sesiuni privind evaluarea cererilor de finanţare, destinate în principal personalului AMPOS-T.

4.8 ASISTENŢĂ ÎN PERIOADA DE NEGOCIERE

Pentru cel de-al doilea obiectiv specific – Asigurarea sprijinului în negocierile informale şi oficiale cu Comisia Europeană pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada derulării negocierilor – vor fi întreprinse următoarele activităţi: 4.8.1 Elaborarea de sinteze şi rapoarte solicitate de Comisia Europeană pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada negocierilor

Consultantul va sprijini AMPOS-T în perioada de negociere privind documentele programatice. Acest sprijin va include şi pregătirea de documente specifice, sinteze şi rapoarte privind aspecte ridicate de către Comisia Europeană, după cum pot fi solicitate de către AMPOS-T. Aceste documente vor fi cele necesare pentru a clarifica anumite aspecte ale documentelor programatice (în primul rând programul operaţional) sau pentru a clarifica conformitatea programului cu cadrul programatic definit la nivelul european.

Page 25: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

25

4.8.2 Participarea la întâlnirile dintre Comisia Europeană şi reprezentanţii AM POS-Transport pentru aprobarea instrumentelor programatice aferente domeniului de transport pentru perioada 2014-2020, pe toată perioada derulării negocierilor

Consultantul va participa, alături de reprezentanţii AMPOS-T, la întâlniri cu Comisia Europeană în timpul negocierilor privind documentele programatice. În acest cadru, Consultantul va pregăti propuneri de agendă de discuţii, va participa la întâlniri şi va elabora minute sau concluzii. Consultantul va prevede participarea a câte doi experţi la un număr de 4 întâlniri de o zi la sediul Comisiei Europene la Bruxelles. Alte întâlniri vor avea loc în Bucureşti.

5. DOMENIUL DE ACTIVITATE AL PROIECTULUI

În vederea planificării financiare pentru perioada 2014-2020 se impune ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (AM POST) să elaboreze documentele de planificare şi programare pentru perioada post-2013. Acest proiect vizează în primul rând pregătirea programului de finanţare Programul Operaţional Sectorial de Transport (POST), ce va sta la baza negocierilor pentru perioada de finanţare 2014-2020 dintre Autoritatea de Management şi Comisia Europeană, iar în al doilea rând pregătirea altor documente programatice şi a cadrului instituţional sub care va fi gestionat şi implementat programul.

6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

6.1. AUTORITĂŢILE RESPONSABILE Autoritatea Contractantă: Autoritatea Contractantă este Ministerul Transporturilor. Serviciul Management Contracte şi Licitaţii Asistenţă Tehnică din cadrul DGMFE este structura responsabilă pentru toate aspectele privind derularea procedurii de achiziţie publică, problemele contractuale şi managementul financiar al contractului (inclusiv plăţi). Beneficiarul: AM POS-T este beneficiarul acestui contract şi va urmări realizarea activităţilor conform prevederilor contractuale. Contractorul: Contractorul (Consultantul) este pe deplin responsabil de calitatea rezultatelor acestui contract, conform prevederilor contractuale. În acest sens, Consultantul trebuie să se asigure că rezultatele contractului sunt la standardele de calitate necesare şi sunt livrate conform termenelor stabilite. Consultantul este obligat sa respecte legislaţia româneasca în vigoare şi procedurile aplicabile acestui contract. Consultantul va respecta solicitarile/instrucţiunile emise de Autoritatea Contractantă şi va furniza informaţii referitoare la contract numai la solicitarea sau cu acordul scris al acesteia. Va fi obligat sa asigure experţi calificaţi pentru a obţine rezultatele stabilite prin contract. Consultantul nu va face schimbări de personal fără aprobarea SMCLAT. Înlocuirea oricărui expert principal se face doar cu respectarea prevederilor din contract. 6.2. STRUCTURA DE MANAGEMENT

Page 26: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

26

Proiectele finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 „Asistenţă tehnică” sunt implementate prin Serviciul Management Contracte şi Licitaţii Asistenţă Tehnică (SMCLAT), din cadrul Direcţiei Generale Managementul Fondurilor Externe. Direcţia Programare (DP) din cadrul AM POS-T are calitatea de utilizator a rezultatelor activităţilor din acest contract şi răspunde de implementarea tehnică a acestora, fiind beneficiarul final al proiectului. Direcţia Monitorizare (DM) din cadrul AM POS T este responsabilă de monitorizarea contractului.

7. LOCALIZARE ŞI DURATĂ

7.1 LOCALIZARE

Aria geografică a proiectului este România. Proiectul se va desfăşura la sediul beneficiarului proiectului şi la cel al Consultantului. Ţinând cont de faptul că principalele activităţi reprezintă pregătirea unor manuale, proceduri şi documente programatice, consultările şi documentaţia vor avea loc la sediul beneficiarului, iar pregătirea propriu-zisă a documentelor se va face la sediul consultantului. Totuşi unele activităţi vor avea loc în alte locuri. Aceste activităţi includ:

- vizite pe teren în timpul elaborării documentelor programatice, - evenimente de parteneriat (a se vedea capitolul 4.5), - întâlniri cu Comisia Europeană (a se vedea capitolul 4.7).

7.2 DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI Data de începere a activităţilor care fac obiectul contractului va fi în termen de 5 zile de la semnarea acestuia, dar nu mai devreme de data constituirii garanţiei de bună execuţie. Perioada de execuţie a activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini este de 18 luni de la data începerii acestora. Durata contractului este de 20 luni de la data semnării de către ambele părţi.

8. CERINŢE

8.1 PERSONAL

Experţii propuşi trebuie să aibă calificările şi experienţa profesională cerute pentru a putea acoperi cu succes toate activităţile indicate în Caietul de sarcini. Niciun expert implicat în cadrul proiectului nu trebuie să se afle în conflict de interese în cazul responsabilităţilor pe care le vor avea în proiect. 8.1.1 Experţi cheie

Echipa Consultantului va include (dar nu va fi limitată la) următorii experţii cheie, ce vor îndeplini cerinţele minime specificate în documentaţia de atribuire:

1. Expert 1 – coordonator de proiect – expert în planificare pentru transporturi; 2. Expert 2 – expert în dezvoltare instituţională pentru fonduri europene;

Page 27: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

27

3. Expert 3 – expert transport rutier; 4. Expert 4 – expert transport feroviar; 5. Expert 5 - expert transport căi navigabile interioare; 6. Expert 6 – expert în domeniul aeroportuar; 7. Expert 7 – expert în domeniul elaborării de politici publice; 8. Expert 8 – expert în domeniul evaluărilor strategice de mediu.

Principalele atribuţii ale expertului 1 în privinţa coordonării de proiect sunt: - Managementul proiectului şi întocmirea raportului de început, rapoartelor de progres,

rezumatului proiectului şi raportului final; - Coordonarea experţilor angajaţi în contract pentru a se asigura că se obţin rezultatele

solicitate, după caz; - Menţinerea legăturii între toate părţile implicate în implementarea contractului şi

supravegherea modului de desfăşurare a activităţilor din contract; - Colaborarea cu Autoritatea Contractantă şi beneficiarul proiectului pentru

soluţionarea tuturor aspectelor care ar putea influenţa negativ implementarea proiectului;

- Asigurarea unui management al riscului corespunzător; - Urmărirea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Cerinţele minime pentru experţii cheie sunt stabilite în fişa de date a achiziţiei publice şi vor rămâne valabile pentru întreaga durată a contractului. Resurse minime Este o cerinţă obligatorie pentru Consultant ca implicarea minimă a fiecărui expert cheie în cadrul contractului să fie conformă cu cea menţionată în următorul tabel: Expert cheie Implicarea minimă obligatorie

(în om-zile) Expert 1 – coordonator de proiect – expert în planificare pentru transporturi

315

Expert 2 – expert în dezvoltare instituţională pentru fonduri europene

252

Expert 3 – expert transport rutier 126 Expert 4 – expert transport feroviar 126 Expert 5 - expert transport căi navigabile interioare 84 Expert 6 – expert în domeniul aeroportuar 42 Expert 7 – expert în domeniul elaborării de politici publice;

126

Expert 8 – expert în domeniul evaluărilor strategice de mediu.

126

8.1.2 Experţi non-cheie

Este responsabilitatea Consultantului să aloce resurse suplimentare experţilor cheie, considerate ca fiind necesare pentru derularea activităţilor şi pentru îndeplinirea obiectivelor contractului. Aceste resurse suplimentare vor rezulta în urma input-ului oferit de experţii non-cheie. Experţii non-cheie pot face parte din (fără a fi limitat la) următoarele categorii:

- Expert transport urban;

Page 28: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

28

- Expert în domeniul portuar; - Expert transport inter-modal; - Expert in domeniul fondurilor structurale si de coeziune; - Expert în domeniul Ajutorului de Stat; - Experţi în domeniul instituţional şi al capacităţii administrative; - Expert financiar; - Expert în planificare; - Specialist în domeniul cererilor de finanţare, al contractelor de finanţare.

CV-urile experţilor non-cheie mobilizaţi de către Consultant nu vor fi examinate înainte de semnarea contractului. Experţii non-cheie vor avea competenţa relevantă şi experienţă în domeniile specifice ale proiectului în funcţie de activitatea la care vor participa. Resurse minime Este o cerinţă obligatorie pentru Consultant ca implicarea minimă globală a experţilor non-cheie să fie de 814 zile.

8.2 FACILITĂŢI ASIGURATE DE CONSULTANT

Consultantul va asigura experţilor săi sprijin administrativ, de secretariat şi traducere, după caz, care să le permită acestora desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din acest contract.

Printre altele, Consultantul va fi responsabil pentru (şi va suporta costurile aferente): - Asigurarea cazării, serviciilor de masă, diurnelor şi transportului (local şi internaţional)

pentru personalul său, - Cheltuieli de relocare, asigurări de sănătate, - Asigurarea spaţiului necesar pentru desfăşurarea activităţilor experţilor, dotarea cu

mobilier şi toate echipamentele şi materialele necesare, - Cheltuieli de comunicare, - Serviciile de secretariat, - Orice cost legat de interpretare şi traduceri, imprimarea sau multiplicarea

rapoartelor, - Costurile pentru angajarea experţilor, - Costurile elaborării şi transmiterii rapoartelor, - Costurile aferente organizării şi implementării sesiunilor de instruire, cu excepţia sălii

(a se vedea capitolul 4.7). Documentele contractului vor fi prezentate în limba română şi întâlnirile organizate în cadrul proiectului se vor desfăşura în limba română (cu excepţia întâlnirilor cu reprezentanţii Comisiei Europene, care se vor desfăşura în engleză).

8.3 CHELTUIELI CU JUSTIFICARE Suma alocată pentru aceste cheltuieli este de 43.800 lei şi trebuie inclusă fără modificări în bugetul total al contractului. Această sumă este destinata asigurării costurilor de transport, cazare, diurna si transport local pentru un număr maxim de 2 experti care vor participa alături de reprezentantii AM POST la intalniri cu Comisia Europeana, în vederea aprobării Programului Operational

Page 29: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

29

Sectorial Transport 2014 - 2020. Astfel, se estimeaza ca vor avea loc un număr de 4 intalniri de acest fel cu reprezentantii CE, la Bruxelles. Plata sumelor aferente acestor cheltuieli se va face către Consultant numai pe baza facturii însoţite de documentele justificative privind efectuarea cheltuielilor respective. Facturile vor fi însoţite de un centralizator al cheltuielilor solicitate la plată.

8.4 PROPUNEREA TEHNICA Ofertantul va detalia următoarele aspecte: 1.1. Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate 1.1.1. Prezentarea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor acestuia 1.1.2. Identificarea, descrierea şi argumentarea de riscuri suplimentare care pot afecta execuţia contractului 1.1.3. Planul de management al riscurilor (cele din caietul de sarcini şi riscurile suplimentare identificate): evaluarea riscurilor, prioritizarea riscurilor, plan de măsuri de prevenire şi de reducere a impactului

1.2. Metodologia de prestare a serviciilor 1.2.1. Descrierea detaliată a activităţilor, în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinţă (milestones), cu alocarea resurselor şi coroborat cu rezultatele de atins, calendarul prevăzut pentru realizarea activităţilor şi indicatorii prevăzuţi 1.2.2. Definirea atribuţiilor experţilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate 1.2.3. Descrierea facilităţilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative etc.) pe care ofertantul le pune la dispoziţie în scopul realizării activităţilor propuse

1.3. Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului

1.3.1. Planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi subactivitatilor, luându-se în considerare şi timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt), cu evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor pentru fiecare activitate/ subactivitate, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor.

8.5 ECHIPAMENTE Niciun fel de echipamente nu vor fi livrate Autorităţii Contractante în acest proiect.

9. RAPORTARE

9.1 CERINŢE DE RAPORTARE 9.1.1 Rapoarte

Consultantul va elabora, în limba română, următoarele rapoarte:

• Raportul de început (în termen de 6 săptămâni de la începerea proiectului)

• Rapoarte specifice, inclusiv următoarele documente: - Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020. Varianta preliminară va fi

transmisă în termen de 5 luni de la începerea proiectului. Varianta finală pentru

Page 30: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

30

a fi supusă Comisiei Europene (după comentariile AM POS-T) va fi transmisă în termen de 6 luni de la începerea proiectului. Consultantul va sprijini AM POS-T în negocierile cu Comisia Europeană, până la momentul aprobării POS-T (dar nu mai târziu de sfârşitul perioadei de execuţie a contractului).

- Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020 (varianta finală şi aprobată de către Comisia Europeană). Consultantul va transmite 50 de copii de bună calitate ale documentului, în termen de 10 zile de la aprobarea POS-T de către Comisia Europeană.

- Specificaţii funcţionale pentru instrumentul de management şi monitorizare. Varianta preliminară va fi transmisă în termen de 8 luni de la începerea proiectului. Varianta finală (după comentariile AM POS-T) va fi transmisă în termen de 9 luni de la începerea proiectului.

- Documentul Cadru de Implementare. Varianta preliminară va fi transmisă în termen de 10 luni de la începerea proiectului. Varianta finală (după comentariile AM POS-T) va fi transmisă în termen de 12 luni de la începerea proiectului.

- Ghidul solicitantului, ghidul evaluatorului şi celelalte documente prevăzute la capitolul 4.5 de mai sus. Varianta preliminară va fi transmisă în termen de 13 luni de la începerea proiectului. Varianta finală (după comentariile AM POS-T) va fi transmisă în termen de 15 luni de la începerea proiectului.

• Rapoarte trimestriale de progres. Aceste rapoarte vor prezenta, sub o formă

succintă, progresul activităţilor, rezultatele atinse, dificultăţile întâlnite şi propunerile de soluţionare precum şi planificarea activităţilor pentru perioada de raportare următoare. Consultantul va anexa la Rapoartele trimestriale de progres pontajele aferente lunilor de raportare, încheiate pentru fiecare expert cheie/non-cheie in parte, semnate de expert şi avizate de coordonatorul de echipa, care vor evidenţia implicarea expertului în îndeplinirea activităţilor prevăzute în contract. Rapoartele trimestriale de progres au un caracter administrativ, de informare şi monitorizare a progreselor în derularea contractului.

• Un rezumat al întregului proiect, într-un format care să poată fi publicat pe internet şi multiplicat (în termen de 18 luni de la începerea proiectului)

• Raportul final al proiectului ( în termen de 18 luni de la începerea proiectului) –

Raportul Final trebuie să facă parte din tot pachetul de documente elaborate pe parcursul proiectului.

• Rapoarte speciale (ad-hoc) la solicitarea beneficiarului sau a Comisiei Europene, Consultantul va elabora rapoarte adiţionale relevante

9.1.2 Transmiterea şi aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele menţionate la punctul anterior vor fi pregătite în limba română şi transmise către Autoritatea Contractantă, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie sub semnătura Consultantului. Cu excepţia altor prevederi, toate exemplarele vor fi transmise în 3 exemplare tipărite şi 2 exemplare în format electronic pe CD/DVD.

Page 31: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

31

Sunt supuse aprobării Autorităţii Contractante toate rapoartele/livrabilele prezentate la punctul 9.1.1., cu excepţia Rapoartelor trimestriale de progres. Autoritatea Contractantă va aproba rapoartele/livrabilele menţionate doar în baza avizului favorabil al Direcţiei Programare (DP) din cadrul AM POS-T (utilizator al rezultatelor activităţilor din acest contract). Rapoartele trimestriale de progres au caracter administrativ şi nu vor fi supuse aprobării Autorităţii Contractante. Aceste rapoarte vor face obiectul întâlnirilor de monitorizare trimestriale convocate de Autoritatea Contractantă, la care vor participa reprezentanţi ai DP – AM POST şi echipa de experţi principali ai Consultantului. Consultantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea finanţării din partea Uniunii Europene. În acest sens, Consultantul va respecta prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POS Transport 2007-2013.

10. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

În corelare cu indicatorul prevăzut în DCI -„Studii, evaluări, sprijin instituţional (nr.)”, indicatorii cheie pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor Consultantului sunt următorii: – Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020 - varianta finală şi aprobată de către Comisia Europeană - 1; - Documentul Cadru de Implementare – varianta finală - 1; - Ghidul solicitantului – varianta finală - 1; - Ghidul evaluatorului – varianta finală - 1.

11. CERINŢE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENŢIALITATE

Consultantul va avea în vedere că toate informaţiile, datele, rapoartele, analizele şi orice alte materiale pe care echipa de experţi le va elabora sunt considerate confidenţiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel. Toate documentele prevăzute la punctul 9.1.1 Rapoarte, atât varianta proiect cât şi cea finală, elaborate conform cerinţelor prezentului Caiet de sarcini, precum şi oricare alte materiale redactate de către Consultant şi utilizate în elaborarea acestor documente, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorităţii Contractante şi nu pot fi date publicităţii decât cu acordul scris al acesteia. Pe toată durata proiectului, Consultantul se va asigura că experţii respectă aceste clauze minime obligatorii de confidenţialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu. După încheierea contractului, Consultantul şi experţii implicaţi în acest proiect vor preda Autorităţii Contractante toate materialele, documentele, datele şi informaţiile pe care le-au produs în cadrul şi scopul acestui proiect şi vor asigura Autoritatea Contractantă că au îndeplinit această cerinţă obligatorie.

Page 32: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

32

ANEXA A LA CAIETUL DE SARCINI

TABEL DE EVALUARE pentru propunerea tehnică

” Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020”

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic DA Modul de acordare a punctajului

Factori de evaluare Scor maxim puncte

Fiecare membru al comisiei de evaluare va completa o grilă de evaluare pentru fiecare ofertă care a îndeplinit criteriile de calificare. Punctajul va fi însoţit de justificări care să evidenţieze clar motivarea punctajelor acordate.

1. Preţul ofertei 70

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : Pentru oferta cu preţul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (70 de puncte), iar pentru celelalte oferte punctajul se va acorda după formula: P1 = P oferta financiara n = (preţ minim/preţ n) x 70

2. Identificarea riscurilor si recomandari de reducere/eliminare a acestora 30

Detalierea acordării punctajului aferent evaluării ofertei tehnice Punctaj maxim

2. Identificarea riscurilor si recomandari de reducere/eliminare a acestora

30

2.1. Identificarea, descrierea şi argumentarea de riscuri suplimentare care pot afecta execuţia contractului

15

Se vor contabiliza toate riscurile identificate în oferte suplimentar faţă de cele incluse în caietul de sarcini privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, aşa cum au fost acestea analizate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri identificate de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NRG(max)). Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

- pentru oferta care conţine numărul maxim de riscuri contabilizate în cadrul procedurii de atribuire se acordă 15 puncte;

- pentru ofertele cu un număr mai mic de riscuri decât

Page 33: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

33

NRG(max), punctajul se calculează procentual, astfel:

P2.1 = (NRG(n) / NRG(max)) x 15 puncte, Unde, P2.1 - Punctajul ofertei pentru subfactorul de evaluare „2.1”; NRG(max)- numărul maxim de riscuri suplimentare faţă de cele incluse în caietul de sarcini contabilizate în cadrul procedurii de atribuire; NRG(n)- numărul de riscuri suplimentare faţă de cele incluse în

caietul de sarcini, aferente ofertei pentru care se calculează punctajul. Notă: Riscurile considerate de ofertanţi ca afectând execuţia contractului, dar care în mod evident nu influenţează execuţia contractului, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. Oferta care nu analizează cel puţin toate riscurile incluse deja în Caietul de Sarcini, va fi considerată neconformă.

2.2. Numărul de planuri de contingenţă a riscurilor specifice identificate, fără a afecta cerinţele caietului de sarcini

15

Se vor contabiliza toate planurile de contingenta a riscurilor propuse în oferte privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, aşa cum sunt acestea analizate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice (pentru toate riscurile incluse în ofertă - atât pentru riscurile menţionate în caietul de sarcini cât şi pentru cele suplimentare prezentate de ofertanţi), în vederea obţinerii numărului maxim de planuri de contingenta a riscurilor identificate de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NRREG(max)). Punctajul obţinut la acest subfactor de către un ofertant se va calcula astfel:

- pentru oferta care conţine numărul maxim de planuri de contingenta pentru reducerea/eliminarea riscurilor contabilizate în cadrul procedurii de atribuire se acordă 15 puncte;

- pentru ofertele cu un număr mai mic de planuri de

Page 34: CAIET DE SARCINI - ampost.ro · 1 CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Asistenţă tehnică pentru pregătirea Programului Operaţional Sectorial Transport 2014-2020

34

contingenta a riscurilor decât NRREG(max), punctajul se calculează procentual, astfel:

P2.2 = (NRREG(n) / NRREG(max)) x 15 puncte, Unde, P2.2 - Punctajul ofertei pentru subfactorul de evaluare „2.2”; NRREG(max) – numarul maxim de planuri de contingenta a riscurilor contabilizate in cadrul procedurii de atribuire; NRREG(n) - numărul de planuri de contingenta a riscurilor, aferente ofertei pentru care se calculează punctajul Notă: Se vor contabiliza numai acele planuri de contingenta incluse în ofertă care au fost identificate, descrise şi argumentate şi care pot avea impact în derularea contractului. În cazul în care pentru riscurile identificate în caietul de sarcini nu s-au indentificat măsurile de reducere/prevenire aferente, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.

Punctajul pentru fiecare factor de evaluare se va determina însumând punctajele acordate pentru subfactorii aferenţi. În cazul când vor exista limitări, condiţionări sau restricţii impuse de ofertant faţă de cerinţele Caietului de Sarcini oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Desemnarea ofertei câştigătoare Ofertele admisibile vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1 + P2 unde P1 este punctajul acordat factorului de evaluare Pret si P2 este punctajul factorului de evaluare Identificarea riscurilor si recomandari de reducere/eliminare a acestora. P2 (punctajul factorului de evaluare Identificarea riscurilor si recomandari de reducere/eliminare a acestora) se calculează cu formula P2 = P2.1 + P2.2, fiind suma punctajelor pentru subcriteriile 2.1 si 2.2. Oferta cu valoarea P total = P1 + P2 cea mai mare va fi declarată câştigătoare.