Calendari fi de curs

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Resum de tasques per a final de curs

Transcript

 • CP SON FERRER PROGRAMA DACTIVITATS FI DE CURS JUNY-2011

  1

  1. Calendari dactivitats tancament de curs Darrer dia de classe: 22 de juny

  Juny 2010 L M X J V S D

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30

  DIES: CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS PREVISTES PER AL MES DE JUNY

  Dimecres 1

  14:00 h. Claustre

  Dimecres i dijous

  8-9

  Reunions intercicles. Acords per posar a la memria i propostes per al proper curs. Dia 8: EI/1r cicle. 2n/3r cicle. Dia 9: 1r cicle /2n cicle

  Divendres 10

  Comena el termini per introduir les notes al GESTIB. Recordau marcar la casella RE o ACS, si sescau. En el cas que la marqueu, cal fer les observacions pertinents. Tamb cal marcar lopci de promoci definitiva (s o no)

  Dilluns 13

  14:00 h. Junta davaluaci: Sha daixecar acta amb ordre del dia i acords presos i signada per lequip educatiu. Actualitzar totes les actes de cicle al llibre dactes.

  Darrer dia lliurament al Cap dEstudis llistat llibres i revisi material escolar. Darrer dia per actualitzar els resultats de les proves de velocitat lectora al full excel que trobareu al disc servidor

  (professors curs 2010/2011) Dijous

  16 14:00h. Reuni de les diferents comissions per realitzar lavaluaci de les seves actuacions. Els coordinadors

  sern els encarregat de passar a la memria les conclusions i les propostes per al proper curs. Dilluns

  20 Sortida del 3r cicle al Wester Park.

  Dimarts 21

  Lliurament orles alumnes de 5 anys i 6 de primria al sal dactes de BENDINAT. Darrer dia per introduir canvis en la memria. Es crear un document compartir amb les coordinadors a fi que

  puguin fer les modificacions i propostes pertinents.

  Dimecres 22 Darrer dia de curs. Festa Fi de curs. A partir de les 19.30 hores davant lescola

  Dijous 23

  10 hores: reuni de les tutores de 5 anys i els mestres de 2n per elaborar els llistats de 1r per al curs que ve (els criteris sn al PEC)

  Darrer dia per introduir les notes al GESTIB Reuni Equip de suport amb lequip dorientaci de lIES

  Dilluns 27

  10 hores: reuni Tutors 6 amb el departament dOrientaci de lIES Lliurament de l'esborrany de la memria als cicles per part de l'Equip Directiu. Revisar-la per cicles. Lliurament de notes als tutors per revisar i corregir possibles errades.

  Reuni amb els pares i mares de 3 anys: presentaci de l'equip d'educaci infantil i de l'equip directiu, vdeo-presentaci d'un dia a una aula d'infantil, normes i aspectes a treballar durant l'estiu i lliurament del document Orientacions per a les famlies de l'alumnat de 3 anys (revisat aquest curs)

  Dimarts 28 9:30 Lliurament de notes i llistat de llibres i material a Primria (Infantil estableix el seu propi calendari dentrevistes personals).

  Dimecres 29

  10:00h. Claustre: aprovaci memria curs 10/11. Aprovaci PEC i Concreci Curricular. Data lmit per lliurar a lequip directiu llistats (dalumnes de 1r i distribuci de tots els repetidors), graelles, full

  dabsncies, i daltres documents (informegrup i graella amb el buidatge dels resultats davaluacions finals).

  Dijous 30

  13:00 h. (sense confirmar) Consell Escolar: aprovar memria, PEC, CC i informaci estat dels comptes. Lliurar a Secretaria els llibres dactes de cada cicle actualitzats i amb tancament de curs i claus identificades.

  Ficar als expedients els informes dels nins NESE amb la signatures corresponents i els apartats de cada trimestre emplenats.

 • CP SON FERRER PROGRAMA DACTIVITATS FI DE CURS JUNY-2011

  2

  2. Feines burocrtiques i daltres

  2.1. Informes davaluaci Els Informes shan d'omplir al Gestib (darrer dia per entrar notes: dijous 23) en aquesta ocasi, i noms per Primria, s'han d'omplir la tercera avaluaci i l'ordinria al butllet de qualificacions i a l'informe d'aprenentatge, tant si hi ha coincidncia en les notes com si no. Quan es lliuren les notes als pares o tutors hauran de signar -les com sempre i retallar i guardar el justificant. En cas que vngui un altre familiar, s'ha de deixar constncia a qui se li fa el lliurament de linforme. Les pipelles justificants del lliurament de notes es guardaran a l'expedient de cada alumne a Secretaria.

  El dia 28 de juny shan de lliurar als alumnes de Primria els segents documents:

  Butllet de qualificacions i informe d'aprenentatge de la tercera avaluaci i l'ordinria. Informe individualitzat als alumnes que tenen adaptaci curricular significativa. El llistat de llibres i material per al proper curs (excepte alumnes de 6 que no repeteixen i passen a lIES). Historial Acadmic noms als alumnes de 6 que passaran a l'IES i deixar cpia a l'expedient una vegada signats. Abans de lliurar-lo a les famlies el tutor/a l'ha de repassar.

  2.2. Informe de grup-classe

  Tots/es els tutors/es han de fer un INFORME del seu grup-classe, per facilitar la feina dels mestres que continun amb el seu grup el curs segent, tant si s el mateix professor el que ha de continuar com si no (de vegades hi ha sorpreses el setembre i qualque mestre/a no ve).

  El Cap dEstudis arxivar aquest informe, a disposici de tot el professorat. El mes de setembre es podr consultar per tenir una visi de cada grup-classe abans de comenar, especialment el professorat que acabi darribar al centre i pels que comencen cicle.

  Els/les tutors/es de 6 de Primria faran un altre model dInforme, Informe daprenentatge el qual s'ha de lliurar a l'IES a la reuni de dia 27. Aquest informe el genera el GESTIB una vegada que semplena l'avaluaci ordinria.

  2.3. Expedient i Historial Acadmics

  Els elabora el GESTIB. Alumnes de 1r, 3r i 5:

  Passar resultats tercera avaluaci i ordinria al GESTIB. Arxivar la pipella del butllet de notes segellada i signada a lexpedient de lalumne. A l'apartat de promociona sempre heu de seleccionar S

  Alumnes de 2n, 4t i 6:

  Passar resultats tercera avaluaci i ordinria al GESTIB. Arxivar pipella del butllet de notes segellada i signada a lexpedient de lalumne. Referent a la PROMOCI poden passar tres coses:

  o PROMOCIONEN amb tots els objectius de cicle assolits. En aquest cas cal assenyalar lopci de promociona o NO PROMOCIONEN. Es queden 1 any ms en el cicle. S'ha seleccionar l'opci no promociona. o PROMOCIONEN AUTOMTICAMENT sense assolir els objectius del cicle (sols pot passar quan ja sha

  repetit). En aquest cas cal emplenar les qualificacions de cada rea i tamb l'apartat de promociona. Les rees amb suspesos han d'anar acompanyades de mesures educatives complementries (RE).

  NOTA.- NO FER ACTES, les fa l'ordinador. Recordau que les actes han danar signades per tot lequip docent ( tots els mestres que imparteixen docncia als alumnes dun grup). QUE NING SEN VAGI SENSE SIGNAR LES ACTES.

  Educaci Infantil.- Al final de l'etapa tancar expedient acadmic. Imprimir i guardar a l'expedient de Secretaria una vegada signat.

  CRITERIS DE PROMOCI DE CICLE (PRIMRIA). ES PODEN CONSULTAR A LA CONCRECI CURRICULAR.

 • CP SON FERRER PROGRAMA DACTIVITATS FI DE CURS JUNY-2011

  3

  2.4. Memria

  La Memria Anual del curs ha de ser elaborada per lequip directiu, una vegada recollits els informes emesos pels equips

  docents i daltres rgans de coordinaci didctica del centre. El punt de partida per la seva elaboraci ha se ser la PGA. S'analitzar el grau de compliment dels objectius i activitats programades Recollir les mesures proposades pels rgans directius i didctics per al millor rendiment del centre. La Memria ser el principal referent a lhora delaborar la programaci del curs segent, sobretot per programar nous objectius

  no assolits parcialment en el curs anterior i articular nous mitjans per assolir-los. Haur dsser avaluada i aprovada pel Claustre i el Consell escolar i remesa a Inspecci Educativa abans del dia 15 de juliol La Memria ha dsser BREU i ACLARIDORA de la situaci de la Comunitat Educativa i de les seves necessitats. Tamb sha davaluar el Pla de Convivncia (valoraci del clima i la convivncia escolar al centre) i sha dincloure dins la

  Memria. La memria del pla de convivncia sha de remetre a lInstitut per a la Convivncia i lxit Escolar. PAUTES PER A L'ELABORACI DE LA MEMRIA

  Es compartir un document entre les coordinadores i lequip directiu, els quals faran les modificacions pertinents sobre la base de la memria del curs passat.

  Totes les aportacions que es facin seran escrites en vermell, i sesborraran aquells aspectes que afectin el cicle i/o comissi. Es respectar el format consistent a:

  o A lapartat grau dassoliment dels objectius sespecificar all que sha fet, o que resta pendent. A lapartat de propostes de millora per al curs 2011/2012 sespecificar, si sescau, en quins aspectes cal millorar i/o incidir.

  Respecte al format tipogrfic, sescriur en lletra Arial Narrow 12, respectant els marges preestablerts i utilitzant el corrector catal per tal devitar correccions automtiques en una altra llengua.

  Dimarts 21 de juny ser el darrer dia per introduir canvis, dilluns 27 es podr consultar lesborrany al Google docs, i, si sescau, saprovar per Claustre dia 29 i per Consell Escolar dia 30.

  3. ABANS DE PARTIR DE VACANCES

  3.1. Material i aules

  Recollida de les aules: les aules han de quedar completament arraconades, amb tots els aparells elctrics desendollats, totes les deficincies revisades i comunicades a consergeria. Les aules de la planta baixa (5 anys i 1r) ho hauran de desar absolutament tot donat que seran les que s'utilitzaran per l'escola d'estiu. Tot