Carissimus 49

  • View
    939

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carissimus - Pismo nowicjatu Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi.

Text of Carissimus 49

4

Jaki powinien by nowicjuszPiotr Danielak Grzegorz KisielCo to jest nowicjat ? Najprociej rzecz ujmujc nowicjat jest czasem, w ktrym rozpoczyna si ycie we wsplnocie zakonnej. Kady nowicjat posiada swj dom. Nasz dom jako najstarszy w Europie znajduje si w Starej Wsi. Tutaj mieszkamy przez wiksz cze nowicjatu, tutaj uczymy si, modlimy si oraz poznajemy samych siektry zajmuje si sprawami dyscyplinarnymi, a take organizacyjnymi. ycie nowicjackie zasadniczo zmierza do gbokiego i przemieniajcego dowiadczenia Boga, do identyfikacji z Nim oraz do wzbudzenia pragnienia znoszenia tak jak On wszystkich krzywd i wszelkiej zniewagi. Punktem centralnym nowicjatu s miesiczne wiczenia Duchowe, tzw. Wielkie Rekolekcje, ktre nowicjusze odprawiaj przez cay stycze. Na pierwszym roku czas ten polega na przygotowaniu i odprawieniu tych wicze oraz poddaniu weryfikacji ich owocw. W wiczeniach nowicjusze odkrywaj w sposb namacalny, e jezuici s ludmi grzesznymi, ktrym przebaczono i powoanymi, aby by towarzyszami Jezusa. W tym czasie wchodz rwnie w zay relacj z Chrystusem, ktra wyraa si sta postaw rozeznawania Jego Woli. Si do kroczenia t drog czerpi z chwil bliskoci ze swym Zbawicielem na modlitwie, a w sposb szczeglny podczas codziennej Eucharystii. W trakcie nowicjatu nowicjusze poznaj charyzmat i uniwersaln Misj Towarzystwa przez wprowadzenie w studium naszych dokumentw zaoycielskich, takich jak Formua Instytutu, Autobiografia w. Ignacego, Konstytucje i Normy Uzupeniajce. Misja ta polega na przepowiadaniu i goszeniu Jezusa Chrystusa, co wzbudza wiar wyraajc si w walce o suszno Ewangelii. Kolejnym elementem nowicjatu jest kontakt i blisko z ubogimi i tymi, ktrzy cierpi. W Starej Wsi odbywa si to poprzez cotygodniowe odwiedzanie orodka Caritas w Brzozowie. Relacja i przyja z cierpicymi pozwala nowicjuszom zrozumie dlaczego i w jaki sposb te wanie cierpice osoby nas ewangelizuj i zapraszaj do jeszcze wikszego nawrcenia, by naladowa Chrystusa ubogiego i ponionego. Wanym elementem w tej pocztkowej formacji s prby: wspomniane wiczenia Duchowe, prba pielgrzymia, szpitalna, katechetyczna. Wszystkie one maj za cel stworzenie nowicjuszom takie warunki, aby w finale okazao si, jakimi oni naprawd s i w jakiej mierze przyswajaj sobie duchowe zaoenia naszego powoania. Prby te ukazuj, jaka jest

bie. Tutaj rwnie uczymy si znajdowa Boga w codziennoci, w naszych pracach, obowizkach, a take w rozrywce. Odpowiedzialno za dom w duej mierze podejmuj nowicjusze, sprawujc rne funkcje takie jak: bidel, subbidel, infirmarz, abacowy, kapliczny, kwiatkowy, oraz opieka nad poszczeglnymi pomieszczeniami np. aul muzyczn, asceterium. Mona powiedzie, e celem nowicjatu jest sprawdzenie, w duchu rozeznawania, powoania do ycia w Towarzystwie Jezusowym poprzez rne dowiadczenia i prby. Na tej drodze modym nowicjuszom towarzyszy o. Magister nowicjatu jednoczenie spowiednik nowicjuszy oraz ich przeoony. Z nim omawiane s wszystkie dowiadczenia, wzloty i upadki. Jest on swoist lamp nowicjack, ktra owietla nasze drogi i pomaga wyciga odpowiednie wnioski na przyszo. Kolejn osob, ktra nam towarzyszy jest Socjusz Magistra nowicjatu. Jest to pomocnik Magistra,

5

ich prawdziwa motywacja, zdolno i dojrzao do stawiania czoa trudnym sytuacjom oraz w jakim stopniu przyswoili sobie sposb postpowania Towarzyszw Chrystusa. Dowiadczenie bezradnoci w obliczu blu, cierpienia osobistego i innych, powinno skoni ich do szukania gbszego sensu ludzkiego istnienia w Jezusie, aby w ten sposb w peni si suy Mu, odrzucajc nadziej jak mogliby pokada w pienidzach i w innych marnociach tego wiata. Prby pozwalaj jednoczenie odkry ukryte dotd apostolskie zdolnoci. Aby umoliwi tego rodzaju odkrycie, stawia si ich wobec prb przeciwnych ich tendencjom i upodobaniom osobistym. Dowiadczenie duchowe jest cile zwizane z yciem wsplnotowym, ktre jest ukierunkowane na wspln realizacj wartoci ewangelicznych. Nowicjat uczy y i pracowa wsplnie, przekracza, z prawdziwym zaparciem si siebie, paszczyzn sympatii i antypatii. Daje rwnie podstawy jezuickiego ycia wsplnotowego i wprowadza nowicjuszy w dowiadczenie ycia w grupie przyjaci i towarzyszy zjednoczonych przez Pana. To poczucie braterskiej wizi w codziennoci, usposabia nas do kroczenia drog powoania i wypenienia powierzonej nam misji. Kim powinien by nowicjusz? Nowicjusz to mody mczyzna, (cho ju poowa kandydatw do Towarzystwa Jezusowego ma okoo 30 lat), ktry chce by jezuit; jezuit w penym tego sowa znaczeniu nie jest, ale ze wzgldw praktycznych, tak si go rwnie okrela. Jest za to pewnym swoich motywacji, uwaa je za szczere i prawdziwe. By by w przyszoci stuprocentowym czonkiem Zakonu, trzeba by lub wykazywa zdolnoci i chci do bycia emocjonalnie dojrzaym czowiekiem. Jest to potrzebne ze wzgldu na trudn drog ycia zakonnego a take akademickiego, duchowego czy wsplnotowego. Duga, bo trwajca okoo 11 lat formacja do przyjcia wice prezbiteratu, droga wymaga zdolnoci do formowania si oraz pracy intelektualnej. Z jednej strony mody umys jest bardziej chonny dowiadcze i wiedzy, dlatego wany jest wiek przyjmowanych kandydatw. Z drugiej jednak strony, dowiadczenia yciowe i przebyta czsto droga studiw stawia rwnie w dobrym wietle osoby, ktre chc wstpi do Zakonu w nieco starszym wieku. Formacja jezuicka zakada w nowicjacie konkretne owoce po dwch latach, do czasu lubw. Dlatego nie przyjmuje si zwykle osb starszych, poniewa najprawdopodobniej jacy

by wstpili do nowicjatu, tacy sami by z niego wyszli. Z czasem mody towarzysz Jezusa zgbia siebie, swoj relacj z Panem, a to z kolei wpywa zarwno na jego zachowanie zewntrzne, jak i wewntrzne. Nowicjusz stara si ksztatowa, szlifowa to wszystko, co wnis ze sob do domu zakonnego. Jednym z waniejszych owocw jego pracy z o. Magistrem jest przejrzysto. To co wicej ni wiadomo siebie. To zdolno komunikowania o sobie przeoonym i ewentualnie pewnych spraw wspbraciom. To otwarto na nowe zadania, jakie czekaj na niego. Zawiera si w tym rwnie odwaga dopuszczania do siebie wewntrznych porusze i szukania rozwizywania problemw, ktre si z tym wi. Przejrzysto jest wana w zaufaniu pomidzy jezuitami. Nowicjusz to rwnie osoba otwarta na ca tradycj Towarzystwa Jezusowego i Kocioa. Czytajc, rozmawiajc i odwiedzajc rne miejsca, uczy si on pomau, na swj sposb co to znaczy by jezuit, poznaje rol Zakonu w Kociele, w historii i obecnie.

Cechy osobowe nowicjusza, jak wynika z ronych dokumentw Towarzystwa, s pewnym, idealnym obrazem osb w nowicjacie. Do tego ideau, kady z nas, prbuje w jakim stopniu dy, majc ufno i nadziej w Panu przez cae ycie.

7

Na pocztku (taki) by nowicjat...Pawe DudzikNa wspomnienie nowicjatu niejednemu jezuicie zrobi si, z pewnoci, ciepo na sercu. Ten dwuletni okres pogbiania ywej relacji z Bogiem, licznych prb, nowych dowiadcze, poznania siebie, wpisuje si od stuleci w formacj Towarzystwa Jezusowego. w. o. Ignacy, powoujc do ycia instytucj nowicjatu, wpisywa si w tradycj wielkich Zakonw. Obecna jego struktura, tak jak i organizacja, prezentuje si jako fundament, bez ktrego nie mona sobie wyobrazi ycia w Zakonie. By jednak tak si mogo sta, potrzeba byo wielu lat prb i dowiadcze. Pierwszym domem formacji dla kandydatw ubiegajcych si o przyjcie do Towarzystwa Jezusowego by dom przy dawnym kociele della Strada w Rzymie. (na ktrego miejscu zostanie zbudowany Il Gesu). Wedug pierwotnego zamysy Ignacego, w tym jednym domu mieli rozpoczyna swoj formacj wszyscy kandydaci. Dynamiczny rozwj zakonu, oraz wielka liczba chtnych do wstpienia uniemoliwia jednak jego realizacj. Pniej rol rzymskiego nowicjatu przejmie dom przy kociele w. Andrzeja na Kwirynale. Tu w latach 1567-68 probacj odbywa w. Stanisaw Kostka. Kandydaci byli przyjmowani, na og, we wszystkich kolegiach. Z czasem ustalono, e kada prowincja bdzie miaa jedno takie Kolegium. Nie dziwi nas ten fakt, gdy zdecydowana wikszo ochotnikw rekrutowaa si z miejsc intensywnego zaangaowania jezuitw. rodowiska uniwersyteckie oraz kolegialne, w ktrych pracowali jezuici pord i dla ludzi wieckich, stay si jej gwnym rdem. Dziki pewnemu zestawowi pyta uoonych przez Hieronima Nadala wiemy dzisiaj, co wtedy motywowao ludzi ubiegajcych si o przyjcie. Pocztkowo przewaaa ch ocalenia wasnej duszy. Z biegiem lat wzrastao pragnienie wyjazdu na misje oraz szeroko pojtej pracy duszpasterskiej. wiadczy to o dynamicznym rozwoju Zakonu i podejmowaniu przez niego nowych form aktywnoci apostolskiej. Dobr wizytwk jezuitw bya wyrniajca ich pogoda ducha, zapa oraz... kultura osobista. Fascynowao ich take zdecydowanie z jakim zmierzali do jasno wyznaczonego celu w duchu braterstwa. Dowiadczenie nauczyo jezuitw, by starannie przypatrywa si i egzaminowa kandydatw, gdy nieraz pochopne przyjcia pocigay za sob smutne konsekwencje. W pierwszych dekadach funkcjonowania Towarzystwa, jak i pniej, odsyano rednio 1/3 kandydatw....a taki jest teraz

w. Ignacy w Konstytucjach za waciwe uwaa w okresie pierwszej i drugiej probacji odseparowanie nowicjuszy od tego co wiatowe. Natomiast oddzielenie ich od pozostaych mieszkacw kolegiw nastpio znacznie pniej. Byo to niezbdne dla wychowania, poznania swojej duszy i pracy nad sob. Pierwszy taki dom powsta w Mesynie w 1550 roku i od tego czasu stawao si to coraz czstsz praktyk, lecz nie regu. Dugo nierozwizanym problemem by czas trwania probacji. Przyjto, e powinien by to okres nie krtszy ni jeden rok, co wpisywao si w tradycj innych wielkich Zakonw. Dowiadczenie pokazao jednak, e jest on niewystarczajcy. Ostatecznie zerwano z tradycj i wyduono ten okres do dwch lat. Sytuacja taka bya jednak

8

nieczsta, gdy jeszcze w latach siedemdziesitych XVI w. rzadko zdarzao si, by probacja trwaa ponad rok. Decydujcy gos w tej kwestii nalea do przeoonego domu. W interesujcym nas okresie nie wypracowano jeszcze staego programu formacji. Poza ukonstytuowanymi prbami, ktre naleao odby, pozostawiono przeoonym domw wielk dowolno. J. OMalley w swojej ksice Pierwsi Jezuici przytacza skrajne formy odbywania probacji. Porwnuje dom