Časopis 2010/2011 - prosinec 2010

Embed Size (px)

Text of Časopis 2010/2011 - prosinec 2010

 • V tomto sle najdete: *Zajmav lnek o ramadnu *Krtk pohled do svta kon

  *Vydaen slohov prce *Novinky ze kolnho parlamentu

  A mnoho dalho..

  astn a pohodov Vnoce a astn nov rok vm peje nae redakce.

 • vod

  Ahoj! Prv drte v rukou prvn slo kolnho asopisu, vtvor na nov redakce. Jsme teprve zatenci, ale doufme, e se vm bude lbit. Meme vm slbit, e se budeme snait stle zdokonalovat. Tomuto asopisu jsme vnovali mnoho volnho asu a sil. Doufme proto, e to ocente.

  Pokud i vy chcete pispt do kolnho asopisu, nen dn problm!

  Pispvat me naprosto kad! Sta poslat e-mail na D.Speierl@seznam.cz, aneta.dortova@seznam.cz, Demkovicova.lu@seznam.cz, tery.brozova@seznam.cz s tmatem, o kter byste se rdi podlili s ostatnmi. Pedem dkujeme! A te u nco mlo k samotnmu obsahu tohoto sla. Naleznete zde vydaen slohov prce, zajmav lnek o Vnocch v jin zemi, zitky ze kolnho vletu, lnek ze svta kon, tak rozhovor s vnivm sbratelem minc a bankovek a jet mnoho dalho. Pejeme pjemn ten a samozejm pohodov a klidn Vnoce a astn nov rok!!! Vae redakce kolnho asopisu Vo Co De?

 • Nae redakce

  Daniel Speierl- fredaktor grafiky, redaktor (VII.B)

  Lucie Demkoviov- grafika, redaktorka (IX.B)

 • Tereza Broov- fredaktorka (IX.B)

  Aneta Dortov- fredaktorka (IX.B)

 • Vnoce v Polsku

  V Polsku 24.prosince vichni ekaj na prvn hvzdu, kter se na obloze objev na tdr den,kme tomu hvzda betlmsk. Vnoce zanaj adventem.Pod kadm stromekem je pipravena trocha sena,abychom si pipomnli,e se Jeek narodil ve chlv.Dalm ze zvyk je prostrat u tdroveern veee jeden tal s pborem navc pro ppadnho hosta. Samotn veee se skld z dvancti chod symbolizujcch dvanct msc v roce. Hlavnm chodem veee je bor. Tak se podv peen dlouh klobsa smotan do kruh.Nejdodrovanjm zvykem v Polsku je lman posvcench oplatek,kter zahajuj tdroveern hostinu. Drky se rozdvj po veei. Na stl postavme svcen, pod kterm ulome gro.Tento gro bude rodinu po nsledujc rok chrnit ped chudobou..Po ukonen adventn veee se vyjde na okamik ven,abychom na obleze nali hvzdu betlmskou.Jestlie jsme hvzdu nali meme se vtit dom.Tato hvzda nm pinese tst do dalho roku. O plnoci se chod do kostela na plnon mi,kterou nazvme Pasterka Rno je svten sndan, po kter se chod do kostela na kzn. Zkuste i vy zavtat do Polska na tdr veer.

  Posvcen oplatka Aleksandra Zeliska, VI.B

 • Ramadn(ramazan)

  Ramadn je svtek muslim, kter slavme podobn jako Vnoce. Je to svtek , kter se slav v devtm msci dle islmskho kalende, ale kad rok je tento svtek o 11 dn dve ne v pedchzejcm roce. Hlavn mylenkou ramadnu je pochopit mylenku chudoby mezi lidmi. Pochopit, jak se chudm lidem ije a pomhat jim v jejich nouzi a hlavn vyistit si svoji dui.

  Kad rodina se dl o jdlo s chudmi, pro chud se konaj i hostiny a dv se jim i obleen a potebn drky. O ramadnu se muslimov bhem dne post a najst se mohou a veer po zpadu slunce. Nesm kouit, vkat a nesm mt ani pohlavn styk. Jen nemocn lid a thotn eny se mohou bhem ramadnu najst nebo uvat lky. O ramadnu nos lid nov obleen a dti dostvaj k ramadnu nejen nov obleen, ale i drky a penze. Ramadn je pro muslimy velk svtek. Posledn ti dny ramadnu se navtvuj rodiny, znm, lid si mezi sebou dvaj drky nebo cukrov , ale i penze. Tyto dny jsou velmi svten a vesel. Nae rodina slav ramadn i tady, v echch, ale jsme tady sami, bez svch blzkch a bv nm v tchto dnech smutno. Bhem vnonch przdnin pojedu do Turecka, abych tak vidl svoji rodinu a potil se s nimi.

  Onuralp Yildyz, VII.B

 • koln vlet Letos na podzim jsme jeli s na kolou na vlet do

  Pasova. Odjezd byl asn rno, a tak jsme v autobuse jet dospvali. Po prvn zastvce - zdravotn v elezn Rud u nikdo nespal a pan prvodkyn do ns zaala hrnout informace.Kudy pojedeme, kam pjdeme, co uvidme. Pejeli jsme hranice s Nmeckem a za chvilku tu byl Pasov . Prvn navtvenou pamtkou byl hrad. Je to vlastn nedobytn dvojhrad. Nmci mu kaj Horn hrad a Doln hrad. Proli jsme se po hradbch a

  pan prvodkyn nm z vyhldkov terasy ukzala budovu radnice. Seli jsme dol k ece pes most a parnkem pokraovali dl. Bhem plavby jsme mvali lidem na behu. Nkte nm tak zamvali. Dopluli jsme k soutoku Innu a Dunaje. eka Inn mla tmavou nazelenalou barvu a msila se s modrm Dunajem. Po plavb jsme doli k dmu sv.tpna,kde byl varhann koncert.Cestou jsme vidli znaky na dom, ukazovaly ,kam a vystoupila voda pi povodnch . Dm je barokn stavba a jsou v n nejvt varhany na svt.Maj celkem 17 388 pal.Koncert se mi ze zatku lbil,ale byl moc dlouh.Po koncertu jsme se proli po nbe a doli a k soutoku vech pasovskch ek.U eky jsme vidli pamtn desku vnovanou obtem povodn.Prochzeli jsme mstem a obdivovali jsme kostel sv.Michala,novou rezidenci,radnici a dal pamtky.Potom jsme mli monost se podvat do obchod,kde jsme utratili kapesn za dobroty, dreky a suvenry. A to byl konec pobytu v Pasov.Nastoupili jsme do autobusu a pejeli do Tittlingu.V tomto msteku je velk skanzen tvoen 150 budovami z let 1 580 a 1 850 s pvodnm vybavenm .Rozdlili jsme se na skupinky a ve si sami prohleli .Vidli jsme starou kolu se starmi lavicemi a byla tam tak rkoska ! U mlna se toilo velk mlnsk kolo,kter znme jen z pohdek.Nakrmili jsme husy - nejradji maj jetel a pln nejvc jim chutnaj tylstky. Pak jsme vidli jet ovce,oslky a slepice s kohoutem.V obchdku se suvenry jsme utratili posledn eura a vyrazili na zpten cestu dom.Pan idi nm chtl pustit film,ale neshodli jsme se kter,tak jsme si povdali a zpvali Waka Waka od Shakiry. Stejn jako jsme odjdli za tmy,tak jsme se za tmy i vraceli Ped kolou si rodie rozebrali sv potomky a to byl pln konec vletu.Vlet se mi moc lbil a urit bych jela zase. Johana tpnkov,VI.B

 • Kdo jsem?

  Po dlouhm pemlen jsem se nakonec rozhodla pro vlastn charakteristiku. Tak tedy j Narodila jsem se v ervenci, pt lto tomu bude 15 let. Rodie mi dali eck jmno Tereza, je se vykld jako pochzejc z ostrova Thery. Zkladem slova je teresis, co znamen tita, ochrana. Ale jak vlastn jsem? Na prvn pohled si asi vimnete mch svtle modrch o a olk ve tvch, kter na vs vykouknou pi smvu. Barva mch vlas je promnliv, jako jarn poas. V lt jsem toti vlivem slunka blondnka a v obdobch, kdy u se na ns slunce tolik neusmv, jsou m vlasy svtle hnd. Jak u jsem uvedla, narozeniny slavm v ervenci, tud patm do znamen Lva. Toto mi pedpovd, e bych mla bt ctidostiv, clevdom a temperamentn. Slab by u mne pr vdy najdou ochranu. S tmito pedpoklady horoskopu souhlasm, ale mn u se mohu shodnout s tmi dalmi, Lev pr nezn pocit strachu a mncennosti. Myslm, e s lidmi se snam vychzet slun, na zklad kompromis a dohody, ale abych se stle nechvlila-nkdy se o svou pleitost hls i mj na prvn pohled ne tak viditeln povahov rys-cholerismus. Mezi m konky pat hlavn sport. Hraji florbal, vnuji se modern gymnastice, jsem velk fanynka hokeje. A jako sprvn Zpadoeka samozejm na prvn msto stavm HC Plze 1929!!! Dle mm rda hudbu. Hraji na kytaru, s oblibou si zazpvm a vyrazit nkam bez MP3 pehrvae a sluchtek by pro m byl asi velk problmS radost svj voln as trvm tak se svm ronm kocourkem. Bav m psan sloh, a u v etin, nebo v anglitin. Rda bych si jednou vybrala povoln, ve kterm by se tato zliba dala vyut. Tak to by o mn bylo strun asi ve. Kolem sebe mm spoustu lid, kter mm rda a za nic na svt bych je nevymnila. Vm, e to sam ct i oni ke mn a berou m takovou, jak jsem. Vetn kladnch vlastnost, ale i tch patnch, kter mme vichni. Kad sice trochu jin, ale jedno maj spolen-tm ostatnm okolo ns njakm zpsobem vad Proto bychom mli mt tendenci jt dopedu, zlepovat se a chovat se tak, abychom neublili ostatnm osobm kolem ns. Tereza Broov, IX.B

 • DAKYRA

  Dakyra je velmi zvltn a jedinen k. Narodila se 31.03.1998. V kohoutku m krsnch 160 cm a je kvalifikovan na parkur (skoky). Kdy pila k nm do TJ-Jezdeck spolenosti Plze-Bory, zatky s n byly velmi tk. Neznala skoro

  dn jzdrensk cviky, kvli schvcenm kopytm ve cvalu peskakovala a spoustu lid shodila. Po nkolika mscch treni pili na to, e m talent na

  skoky. Proto s n sportovn jezdci zaali skkat. Zalben v n nala Lucie Chmelov, kter s Dakyrou jezdila zvody. Kdy Dakyra byla schopn zstat v klidu, neplait se a udlat njak jzdrensk cviky, pela do tzv.provozu.

  V lt ale dl neplechu vdycky Pla kon okolo sebe a sama neum bt v klidu. Ale v zim je to pln asn kobylka. Nepla se a je poslun. Sm jsem

  z Dakyry spadl, ale nic jsem si z toho nedlal. Jak k m trenrka: Kdo nepad, nejezd..

  Zde je nkolik fotek Dakyry:

  Daniel Speierl, VII.B

 • A CO KDY NEVM

  Je opravdu tk popsat, co lovk ct, kdy nev. Musme si

  poloit otzku, co to vlastn znamen nevdt. No, pemlejte! Jde to vlastn vbec vyjdit slovy? Tko. Ale uvedu pklad. Lid slovo NEVM pouvaj v rznch situacch. Vtinou, kdy nco neznaj, ale i teba ve chvcch, kdy se jich nkdo na nco pt a oni nechtj odpovdt nebo nemohou, protoe teba nemaj as. Nekejte, e jste to nikdy neudlali, abyste se nkoho rychle zbavil