ČASOPIS Br. 2/2004 PDF - manastir- na veliki praznik doneo joπ i veliki ... kao nekada sveti Apo- ... rinko Jureti i jero akon Vasilije privodili su ipo-

 • View
  244

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Br. 3/4 - 2004 CENA 20 KN 600 SIT 150 DIN 2,60 EUR 5 F

 • - lliisstt zzaa dduuhhoovvnnoo pprroossvveeeeqqee(dvomeseno izdaqe)

  Izlazi s blagoslovom Qegovog Visokopreosvetenstva PravoslavnogMitropolita zagrebako-wubwanskog i cele Italije Gospodina JOVANA

  Izdava:Izdava: Bratstvo manastira LepavinaManastir Lepavina48306 SokolovacTel / fah (+ 385) 48 661 032

  WWWWWW posl:posl: http://www.manastir-lepavina.htnet.hre-mail adresa:e-mail adresa: manastir-lepavina@kc.tel.hrGlavni i Glavni i odgovorniodgovorniurednik:urednik: Arhimandrit Gavrilo

  (Vukovi)TehnikiTehnikiurednik:urednik: Jeroakon Vasilije (Srbwan)

  Naslovna Naslovna strana:strana: STABLO BOGORIDIINIH udotvor-

  nih ikona sa srediqim motivom Rodestva Hristovog

  Izdaqe:Izdaqe: godina VIII

  Ukupno Ukupno izdanih brojeva:izdanih brojeva: 37

  Broj:Broj: 3-4/04 (37)

  Tisak:Tisak: Skaner Studio d.o.o., Stubika 49, Zagreb

  Miweqem Ministarstva kulture br.532-03-1/7-97-01-VJ/VB od 22. sijeqa1997. asopis Put, Istina i ivot natemewu lanka 18. toka 13, stavak 2Zakona o porezu na promet proizvoda iusluga, osloboen je plaaqa poreza napromet.

  Vavedeqe PresveteBogorodice

  udotvorna ikona PresveteBogorodice Lepavinske

 • 3

  Qegova Svetost Patrijarh srpski G. Pavle u poseti Mitropoliji zagrebako-wubwanskoj

 • 4

  RE UREDNIKA

  Pomae Bog, dragi itaoci! I ovegodine je u manastiru Lepavini sve-ano i lepo proslavwena manastir-ska slava, praznik Uspenija Presve-te Bogorodice. U prisustvu mnogo-brojnih vernika i gostiju, praz-ninu arhijerejsku liturgiju sluioje Qegovo VisokopreosvetenstvoMitropolit zagrebako-wubwanskiG. Jovan, a svima nam je radost bila

  uveana rukopoloeqem Aleksandra Obradovia, studentaBogoslovskog fakulteta, za akonsku slubu. U Svetoj Tajnisvetenstva se, reima naeg Mitropolita, darom Duha Sve-toga obnavwa crkvena jerarhija, a naem je manastiru taj inrukopoloeqa na veliki praznik doneo jo i velikiblagoslov - obogaeqe duhovne blagodati.

  Za mene je pak posebnu radost, nebozemnu, doneloprisustvo na rukopoloequ dosadaqeg arhimandrita ost-rokog Jovana (Puria) u in episkopa dioklijskog, koje jeobavweno u sabornom hramu Hristovog Vaskrseqa u Podgo-rici. Svetu arhijerejsku Liturgiju sluio je Qegova SvetostPatrijarh srpski G. Pavle, uz saslueqe dvanaest arhijerejai vie svetenika i akona, a u torestvu same hirotonije,tom jedinstvenom dogaaju unutar Crkve i za Crkvu (A.meman), inilo se ba kao da se Nebo spustilo na zemwu.Samo petnaestak dana ranije u manastiru Deani je Patrijar-hu, na hirotoniji dotadaqeg igumana deanskog Teodosija zaepiskopa lipwanskog, sasluivalo vie od 40 jeromonaha ijeroakona; i boravei tada u podgorikom hramu, u okrue-qu mnotva monaha i monahiqa, pomislio sam kako se ispu-nila ewa o. Justina elijskog o obnovi srpskog monatva...

  Stariji monasi znaju kako je u naim manastirimabilo jo nedavno, pre par desetina godina. U Crnoj Gori je,naprimer, bilo malo monatva: nekoliko monaha u Ostrogu,nekoliko u Praskvici, bila je mati Savatija u manastiruBaqi... U svome pismu bratstvu manastira Rae, na iju jemolbu sa ruskog preveo zbornik Monaki ivot, avvaJustin pie kako esto razmiwa o tome zato kod nasustvari nema pravog monatva. U nastavku tog pisma Avvakae da je obnova mogua samo u bukvalnom svetootakomispuqavaqu monakih zaveta, i potom rakom bratstvu iqihovom tadaqem igumanu Julijanu daje konkretni, a nepro-lazni savet: Otponite u Vaoj svetoj obitewi sa postom posvetom Tipiku; prestanite sa upotrebom masti i mesa. Takoispunite, i neprekidno ispuqavajte prvi zavet monaki. Nerecite: Ne moemo izdrati zbog tekih fizikih poslo-va. Ali, zar su maqe teke poslove radili Sv. Teodor Stu-dit, Sv. Pahomije Veliki, Sv. Teodosije Veliki i qihovamnogowudna bratstva? ...Takvome postu neizostavno dodajtebogoslueqa po Tipiku; sve redom, sa svetom Liturgijom sva-kodnevnom kao krunom. A umna molitva neka ne prestaje usrcima Vaim ni daqu ni nou. Postupite li tako, moja

  hristowubiva brao, blagoslov Boiji e se nesumqivo po-eti izlivati na Vau svetu obitew. I Gospod e na udesnenaine poeti umnoavati Vae bratstvo, privodei Vamprobuene monahe i hristoeqive iskuenike...

  Danas se, blagodarei i svetim molitvama prepodo-bnog oca Justina, obnovilo nae monatvo, i to ponajvieupravo preko qegovih uenika: Visokopreosveenog mitropo-lita Amfilohija i preosveenih episkopa Atanasija, Arte-mija i Irineja. Dok su boravili u Grkoj, oni nisu samo izua-vali teoloke studije u Atini, nego su odlazili i na istin-ski duhovni univerzitet, na Svetu Goru, i od opitnih stara-ca-podvinika kao pele skupwali pouke sa qihovih medo-tonih usana; mitropolit Amfilohije je, naprimer, odreenovreme posle svog doktorata boravio na Svetoj Gori i svako-dnevno odlazio starcu Pajsiju, sluei zajedno sa qim uqegovoj skromnoj keliji. Odlazili su uenici naega Avve idrugim grkim duhovnicima, starcu Jefremu na Katunakiji,Amfilohiju na Patmosu, o. Filoteju Zervakosu, starcuPorfiriju, o. Dimitriju Gagastakisu, uvenom duhovniku kojije bio mirski svetenik (nakon to su se upokojili u Gospodu,za svakog od qih su duhovna deca napisala itije, i u qimase esto spomiqu imena naroito mitropolita Amfilohija iepiskopa Artemija)... Sada je, hvala Bogu, dolo vreme dauberemo plodove: uenici Avvinih uenika duhovno susazreli da na sebe prime najtei i najasniji krst slueqau Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi. Ovom prilikom zahvawujemVisokopreosveenom mitropolitu Amfilohiju i Pre-osveenom vladiki Jovanu to su mi ukazali ast pozivom nahirotoniju i to su mi, u mojoj etrdesetoj godini monatva(od toga dvadesetoj u manastiru Lepavini), tako podariliveliku duhovnu radost.

  Sveta Liturgija, dakle, u manastiru treba da budekruna svakodnevnih manastirskih bogoslueqa, a za svakoghrianina - kruna qegovog linog Bogu slueqa. Jer, samona Svetoj Liturgiji, u Svetoj Evharistiji, na tajanstvennain prisustvujemo Tajnoj Veeri i, kao nekada sveti Apo-stoli, ulazimo u najprisniji odnos sa Gospodom Hristom. Sva-ka Sveta Liturgija se savrava zato da bismo se svi mi, la-novi Crkve, orodili i sjedinili sa Bogom, u svetom pri-eu Telu i Krvi Gospodqoj. Ipak, preesto pred tom Taj-nom nad tajnama stojimo u hramu kao nezainteresovani, biloiz neznaqa bilo iz nemarnosti... Tekst sv. Nikodima Agiori-ta i sv. Makarija Korintskog O estom prieivaqu, ko-jem je tematski slino predavaqe Preosveenog vladike Hri-zostoma o Bogosluequ kao nainu ivota pravoslavnihhriana, objavwujemo zato da bi nas prenuo i bio nam odpomoi u prevladavaqu takvih slabosti. U sledeem brojuusledie nastavak...

  Na kraju, svima elim da to ee, sa strahomBojim, verom i wubavwu, pristupate ai ivota, itako stiete zalog budueg, venog ivota.

  S blagoslovom iz manastira Lepavine

 • 5

  U nedewu, 25. jula 2004. godine, svi zagrebakiSrbi obradovali su se dolasku Qegove Svetosti Patri-jarha srpskog Gospodina Pavla u qihov grad. Poslehirotonije novog episkopa gorqokarlovakog GospodinaGerasima u manastiru Gomirje, Svjatjeji Patrijarh je napoziv Qegovog Visokopreosvetenstva Mitropolitazagrebako-wubwanskog i cele Italije Gospodina Jovanadoao u Zagreb. U kasnim popodnevnim asovima QegovojSvetosti prireen je doek u Mitropoliji zagrebakoj. Upratqi Svjatjejeg Patrijarha bili su Mitropolit vele-ski i povardarski G. Jovan i Episkop sredqoevropski G.Konstantin. Posle kraeg predaha, gosti predvoenidomainom Mitropolitom Jovanom poli su na veerqebogoslueqe. Posle bogoslueqa, Qegova Svetost jekratko besedio prisutnom narodu, da uvaju veru svoju i dapred braom rimokatolicima svedoe veru pravoslavnuivotima i delima svojim. Sutradan, 26. jula 2004. godine,Qegova Svetost Patrijarh srpski Gospodin Pavle sluioje Svetu Arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke uZagrebu. Sveta Liturgija na kojoj je naalstvovao Svja-tjeji Patrijarh veliko je duhovno okrepweqe za svezagrebake Srbe. U svojoj propovedi Qegova Svetost jerekao:

  Bogu se pomolismo, brao i sestre, u ovomsvetom hramu, molei se Bogu i qegovim svetim izroda naega, da nas podre u svemu onom to je svetoi estito i milome Bogu pristupano, kao to kaena narod. Da izdrimo do kraja na ovom putu uskom itesnom, kojim kao hriani treba da idemo ne bojeise nikoga i niega sem greha koji nas udawuje od Boga,Koji je na Stvoritew, Promislitew i Spasitew,

  onako kao to su to inili nai preci i u dobapetstogodiqeg ropstva i u doba borbe za slobodu ido dana danaqeg. Nikada ne zaboravimo reiHristove: Da se svetli svetlost vaa predDa se svetli svetlost vaa predwudima i da vide vaa dobra dela i proslavewudima i da vide vaa dobra dela i proslaveOca vaega koji je na nebesimaOca vaega koji je na nebesima. Na taj nain i kadutimo propovedamo nauku Hristovu svojim delima,svojim vladaqem i postupaqem, vodei rauna da midanas predstavwamo svoj narod i svoju svetu veru pra-voslavnu. To je zadatak svih nas, svagda i svuda.Gospode, pomozi nam da kad iziemo pred lice Tvoje,pred nae svete pretke, da nas i oni priznaju i pozna-ju kao svoje verne sluge i da nas i Ti prizna kao Svo-je verne sluge i slukiqe. To je smisao i ciw naegaivota, da ve ovde u ovom svetu steknemo poetakblaenstva, koje emo nastaviti u neprolaznomCarstvu Nebeskom. Gospode, pomozi nam da budemodobri uenici svojih vernih uitewa. Tebi, Gospode,slava i hvala, svagda, sada i u sve vekove. Amin.

  Posle Svete Liturgije, Svjatjeji Patrijarh jeobiao saborni hram Svetog Preobraeqa Gospodqeg, nakojem su u toku opseni unutraqi radovi i rekon-strukcija, novi eparhijski muzej, koji je u potpunosti zavr-en, novu biblioteku, koja je u fazi katalogizacije oko5000 naslova, novi eparhijski arhiv u fazi ureeqa, novoadaptirano krilo zgrade u Ilici 7 sa magacinskim pro-storom i mesto za druge crkvene potrebe te odeweqe gdese vri restauracija ikona i drugih crkvenih stvari.Patrijarh je blagoslovio sve radove i nastojaqe da secrkveni ivot unapredi i pobowa.

  QEGOVA SVETOST PATRIJARH SRPSKI G. PAVLEBORAVIO U ZAGREBU

 • 6

  Proslavwaqe Uspenija Presvete Bogorodice umanastir