72
I. tehnička škola TESLA, Zagreb, Klaićeva 7 CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE CNC tokarenje EMCO PC TURN 105 sa Catia V5R10 SINUMERIK 840D TURN Dipl. ing. Ivo Slade Zagreb, prosinac 2003.

Catia Turning

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb, Klaićeva 7 CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

CNC tokarenje

EMCO PC TURN 105 sa Catia V5R10

SINUMERIK 840D TURN Dipl. ing. Ivo Slade

Zagreb, prosinac 2003.

Page 2: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

2

SARDŽAJ Oznaka Naslov Stranica 1. POKRETANJE PROGRAMA Catia V5 3 2.0 Crtanje- Sketcher 7 2.0.1 Traka s alatima za crtanje Profile 8 2.0.2 Naredbe Constraint 8 2.0.2.1 Constraint 8 2.0.2.2. Auto constraint 9 2.0.2.3 Animate constraints 10 2.0.2.4 Constraints defined in dialog box 10 2.0.3 Traka s alatima Sketch-Based Features 12 3.0 NC manufacturing 13 3.1 Lathe Machining – tokarenje 13 3.1.1 Lathe Roughing operation - grubo tokarenje 18 3.1.1.0 NC Output Management 30 3.1.1.1 Izrada NC programa 34 3.1.2 Lathe Grooving operation- tokarenje utora 39 3.1.3 Lathe Recessing operation - tokarenje udubljenja 43 3.1.4 Lathe Groove Finishing operation - fino tokarenje profila 46 3.1.5 Lathe Profile Finishing operation - fino tokarenje profila 51 3.1.6 Lathe Threading operation - tokarenje navoja 56 3.1.7 Lathe Sequential Machining operation - uzastopno tokarenje 62 3.1.8 Drilling – bušenje kod tokarenja 68

Page 3: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

3

EMCO PC TURN 105 i CATIA V5 SINUMERIK 840D

1. POKRETANJE PROGRAMA CATIA Pokretanje CATIA V5 software paketa iz Windowsa moguće je (slika 1.1) preko ikone CATIA V5 ili korištenjem Task bara i Start menu-a izborom START, Programs, CATIA.

Pokretanjem programa otvara se prozor (slika 1.2)

te odmah zatim i prozor (slika 1.3) koji omogućuje biranje jednog od modula:

Page 4: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

4

Start Mechanical Design Part Design (slika 1.4) ili File New nakon čega se otvara novi prozor (slika 1.5):

Slijedeći način pokretanja programa je preko Catiinog menua Customize koji se pokreće klikom na desnu tipku miša u traci ispod plavog kvadrata All general options. (slika 1.6)

Sve potrebne opcije izaberu se iz Available prozora i prebace mišem (klik na strelicu) u prozor Favorites. (slika 1.7)

TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA

Page 5: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

5

Klikom lijeve tipka miša na plavi kvadrat All general options otvara se prozor Welcome to CATIA V5 sa izabranim modulima (slika 1.8) u kojem se bira traženi modul Part Design. Po izboru modula Part Design otvara se njegov prozor u kojem se izrađuje 3D model izratka (slika 1.9).

Prvi korak kod konstruiranja dijela je odabir ravnine u kojoj se crta

Ravnina se može odrediti korištenjem prostornog križa ravnina u sredini prozora (aktivira se izborom Geometry u glavnom izborniku pod View) ili korištenjem Part editor-a (aktivira se izborom Specifications u glavnom izborniku pod View ili s <F3>)

TRAKA GLAVNOG IZBORNIKA

KRIŽ RAVNINA

PART EDITOR

STATUS BAR

SKETCHER

Page 6: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

6

Na dnu ekrana nalazi se traka –Status bar koja bilježi svaku akciju koja se izvodi u programu.

Sve akcije se upisuju u Log Massages (slika 1.10) kojeg se altivira iz Toolbar izbornika vertikalna slika 1.11 ( kliknuti desnu tipku miša dok se nalazi u Status bar traci).

Page 7: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

7

2.0 Crtanje - Sketcher Slijedeći korak je odabir ikone Sketcher (sketch – skica) koji aktivira odabranu ravninu crtanja iz prostora, zarotira ju i postavi mrežu za olakšavanje crtanja u 2D (slika 2.0.2).

Izborom XZ-ravnine (slika 2.0.1) preko Part Editora ili pomoću križa ravnina te aktiviranjem tipke Sketcher zakreće se prozor za crtanje. X-os je radijalna os kod tokarenja Z-os je aksijalna os kod tokarenja

Page 8: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

8

2.0.1 Traka s alatima za crtanje Profile Profile Za konstrukciju koriste se ikone koje omogućuju Rectangle crtanje profila (kombinacija linija i lukova), pravokutnika, kružnica, krivulja, elipsi, linija, osi i Circle točaka Spline Aktiviranjem ikone za crtanje u Status bar traci Elipse započinje komunikacija s CATIA-om Line Primjer: Izborom Profile u komandnoj liniji se pojavljuje Axis poruka: Click or select the start point of the profil Point (klikni ili odaberi prvu točku profila)

Odabirom prve točke profila (slika 2.0.3) na koordinatama X i Z osi 0,10 klikom na lijevu tipku miša te odmicanjem miša na slijedeću poziciju u Status bar traci se pojavljuje slijedeća poruka: Click or select the end point of curent line (klikni ili odaberi krajnju točku tekuće linije) Odabirom slijedeće točke profila (slika 2.0.3) na koordinatama X i Z osi -12,0 ponovo se pojavljuje poruka: Click or select the end point of curent line (klikni ili odaberi krajnju točku tekuće linije) Dvostrukim klikom na lijevu tipku miša na zadnjoj točki završava se crtanje željenog profila. Slijedeći korak u crtanju dijela je definiranje dimenzija – kotiranje lika 2.0.2 Naredbe Constraint (constraint –ograničenje) ima četiri opcije: - Constraints defined in dialog box - Constraint / Contact constraint - Auto constraint - Animate constraints i omogućava kotiranje skice na više načina

Page 9: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

9

2.0.2.1 Constraint Jednim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljeno je određivanje jedne kote Duplim klikom lijeve tipke miša na ikonu Constraint dozvoljava se kontinuirano kotiranje Kotirani profil je potpuno definiran (slika 2.0.4)

- sve linije moraju biti zelene boje - bijele linije označavaju bridove koji još nisu definirani - ljubičasti bridovi označavaju duplirano definiranje tj. kotiranje

2.0.2.2. Auto constraint sam izvrši kotiranje dijela (slika 2.0.5) Potrebno je odabrati elemente za kotiranje, referentne elemente kotiranja, linije simetrije te način kotiranja (Chained – lančani ili Stacked – kote složene od osnovne linije) Potvrdom odabranih elemanata tipkom OK CATIA će sama ispisati sve potrebne kote

Page 10: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

10

2.0.2.3 Animate constraints (slika 2.0.6) prikazuje odabranu kotu i animacijom njenu promjenu

2.0.2.4 Constraints defined in dialog box omogućuju definiranje načina kotiranja (slika 2.0.7)

Promjena vrijednosti kote (slika 2.0.8) obavlja se otvaranjem prozora Constraint Definition nakon klika lijevom tipkom miša na bilo koji element kote koja se

želi mijenjati (pomoćnu kotnu liniju, kotu, kotnu strelici ili brojčanu oznaku kote) Upisom nove vrijednosti kote dio dobiva nove dimenzije. Ova promjena može se bilo kada napraviti pozivom željenog dijela preko Part editora. PartBody - Sketch1 - Constraints - Offset 14 Mijenja kotu 58 u neku drugu duljinu

Page 11: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

11

Ucrtavanjem osi rotacije(slika 2.0.9) pomoću ikone Axis, lik je pripremljen za prijelaz u 3D pomoću ikone Exit Workbench (izlat iz crtače klupe). Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 2.0.10)

Page 12: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

12

2.0.3 Traka s alatima za prebacivanje skice u 3D je Sketch-Based Features s slijedećim opcijama: - Pad / Drafter Filleted Pad / Multi Pad - Pocket - Shaft - Groove - Hole - Rib - Slot - Stiffener - Loft - Removed Loft Nakon ucrtavanja svih potrebnih elemenata (oblika vratila,osi rotacije - slika

2.0.9), ikona Shaft ima slijedeće mogučnosti: First angle - prvi kut omogućuje rotaciju oko osi u + smjeru oko Z-osi Second angle - drugi kut omogućuje rotaciju oko osi u - smjeru oko Z-osi Profile – profil koji se rotira oko osi rotacije Axis - os oko koje se želi rotacija profila Reverse direction – obrnuti smjer

Ovime se dobiva tijelo u 3D koje se dalje može obrađivati (rotirati, pridodati mu materijal od kojeg je izrađeno, dobiti njegove fizikalne veličine,……) Konstruiran dio se sprema naredbom Save ili Save As.

Page 13: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

13

3.0 NC obrada u CATIA V5 - NC manufacturing CATIA omogučuje obradu konstruiranog dijela na CNC strojevima Modul NC Manufacturing ima slijedeće opcije: - Lathe Machining (tokarenje) - Prismatic Machining (glodanje) - Surface Machining (obrada površina) - Advanced Machining (napredna obrada) - NC Manufacturing Review (preglad NC obrada) - STL Rapid Prototyping

(slika 3.1). 3.1 Lathe Machining - tokarenje Nakon konstrukcije obratka crtanjem u Catia-i je moguće obradak istokariti simulacijom i generiranjem NC naredbi za određeni NC stroj - SINUMERIK 840D). Iz osnovnog menia otvara se modul Start, NC Manufacturing, Lathe Machining

(slika 3.2) Po otvaranju modula Lathe Machining otvara se novi prozor Proces 1: Setup Editor Struktura drva Part Editora se mijenja u P.P.R. (ProcessList – ProductList – ResourcesList)

Page 14: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

14

Otvaraju se nove trake s alatima Machining Operations s opcijama:

Lathe Roughing operation (grubo tokarenje) Lathe Grooving operation (tokarenje utora) Lathe Recessing operation (tokarenje udubljenja) Lathe Profile Finishing operation (fino tokarenje profila) Lathe Groove Finishing operation (fino tokarenje utora) Lathe Threading operation (tokarenje navoja) Lathe Sequential Machining operation (uzastopno tokarenje) Drilling (bušenje)

Drilling (bušenje s podopcijama) ima slijedeće opcije (Axial Machining Operations):

Drilling - Bušenje Spot Drilling - Točkanje Drilling Dwell Delay - Bušenje sa čekanjem Drilling Deep Hole - Duboko bušenje Drilling Break Chips - Bušenje mrvičastom strugotinom Tapping - Urezivanje navoja Reverse Threahing - Suprotno narezivanje Thread Without Tap Head - Urezivanje navoja sa navojnom glavom Boring - Ubušivanje Boring And Chamfering - Ubušivanje i upuštanje Boring Spindle Stop - Ubušivanje sa zaustavljanjem Reaming - Razvrtanje - proširivanje rupa Counter Boring - Protusmjerno izbušivanje Counter Sinking - Upuštanje Chamfering 2 Sides - Dvostrano upuštanje Back boring - Natražno izbušivanje T – Slotting - Izrada T - utora Circular Milling - Obodno glodanje

Na obratku se aktivira sistem strojnih koordinata potrebnih za obradu tokarenjem.

(slika 3.3)

Page 15: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

15

Kako bi se mogla aktivirati opcija grubog tokarenja na nacrtu obratka (u Part Designu) potrebno je ucrtati oblik sirovca i definirati startnu i krajnju točku alata. Preimenuje se PartBody u novo ime npr. Vratilo. Klikom desne tipke miša na PartBody u drvu Part Editora (Part dobije naranđestu boju) i otvori se lista u kojoj se odabire Properties - (osobine).

(slika 3.4) Pod jahačem Feature Properties u opciji Feature Name upiše se novo ime i potvrdi tipkom OK.

(slika 3.5)

Na postojeć crtež Vratilo doda se naredbom Insert Body novo tijelo kojim će se nacrtati oblik sirovca, te ga preimenovati u Sirovac. (slika 3.6) Prelazom u 3D pomoću ikone Shaft nacrta se oblik sirovca. Uključenjem opcije Properties (Klikom na desnu tipka miša dok je kursor pozicioniran na

Page 16: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

16

«Sirovcu» koji dobije naranđastu boju) u jahaču Graphic odabire se boja i uključuje transparentnost sirovca kako bi se kroz «Sirovac» vidio i gotov obradak «Vratilo» (slika 3.7)

Definiranje početne / završne točke tokarenja – Open Body Odabere se opcija Start / Shape / Generative Shape Design (start / oblik / konstruiranje oblika proizvoda)

(slika 3.8)

Page 17: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

17

Otvara se novi prozor sa ikonama za Shape Design nudi u glavnom izborniku pod Insert opciju Open Body (slika 3.8). Odabirom Open Body otvara se u drvu Part Editora nova pozicija Part body.1

(slika 3.9)

U zraci s alatima pojavljuje se traka Wireframe (žičani okvir) u kojoj se bira opcija Point (točka).

U drvu Part Editora poziciji Part body.1 dodaje se opcija Point sa koordinatama točke koje se definiraju u prozoru Point Definition (slika 3.10). Uz «Vratilo» i «Sirovac» na crtežu se pojavljuje Startna / završna točka putanje alata Point – Open body.1 (slika 3.11).

Page 18: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

18

3.1.1 Lathe Roughing operation (grubo tokarenje) Nakon definiranja svih potrebnih crteža i točaka odabire se opcija Start / NC Manufacturing / Lathe Machining

(slika 3.12).

Otvara se novi prozor Process1 sa novim drvom P.P.R. ( ProcessList – ProductList – ResourceList ) te se sada mogu koristiti Macgining Operations ikone (slika 3.13).

Page 19: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

19

Aktiviranjem opcije Lathe Roughing operation -grubo tokarenje (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se površina dijela koja će se obraditi (dobije narančaste rubne linije dijela gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša) i otvara se prozor Roughing.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 (slika 3.14).

Prozor sa sastoji od dijela gdje je moguće upisati ime i komentar NC operacije, zatim od 5 tab-ova (jahača) sa dijaloškim prozorima sa grafičkim prikazima te preklopnika za prihvaćanje, pregled ili odustajanje od operacije. Ime NC operacije (Roughing.1) moguće je promijeniti u bilo koje ime koje odgovara operaciji koja se izvodina dijelu. Također je moguće dopisati kometar, napomenu bitnu za ta NC obradu Tab-ovi (jahači) omogučuju definiranje svih potrebnih parametara za odabranu NC obradu

Odmah se otvara drugi tab (jahač) za definiranje ravnine koja će se obrađivati

Page 20: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

20

Pored ikone na jahaču nalazi se «semafor» koji je crveni, što znači da u tom tab-u nisu definirani elementi potrebni za daljnji rad. U tab-u za definiranje geometrije (ravnine) je skica dijela koji se treba obraditi. Poruka iznad skice Move the cursor over a sensitive area (dovedi kursor na osjetljivo područje) zahtjeva izbor površine koja će se obrađivati

(slika 3.15).

Pozicioniranjem miša (kursora) iznad gornje površine u prozoru za dijalog ona promijeni boju.

(slika 3.16)

Klikom lijeve tipke miša po odabranoj površini prozor Roughing.1 se minimizra (privremeno nestane s zaslona) kako bi bilo lakše na obratku selektirati površinu od koje poćinje obrada - rub dobije crvenu boju – Stock Element.

(slika 3.17)

Page 21: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

21

Potvrdom izbora (OK) ponovo se pojavljuje prozor Roughing.1 u kojoj se bira površina koja se tokari Sketch.1

(slika 3.18) Prozor Roughing.1 se minimizra (privremeno nestane s zaslona), u drvu se privremeno sakrije «Sirovac» aktiviranjem desne tipke miša na označenom dijelu i odabirom Hide/Show.

Sirovac nestaje s crteža i selektira se Sketch.1 Vratila. Ako je Sketch.1 skriven (slika 3.19) aktiviranjem desne tipke

miša na označenom Sketch.1 otvara se lista i odabire se Hide/Show

Sketch.1 postaje vidljiv (slika 3.20 i 3.20a) te se odabira za površinu tokarenja.

Page 22: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

22

Odabirom Sketch.1 kao konture koja se grubo tokari (slika 3.21), određuje se u drugom jahaču (tabu) još debljina materijala Thickness on part: 1mm koja ostaje iznad zadane mjere (iznad kotiranog oblika Sketch.1) za fino tokarenje (slika 3.22).

Page 23: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

23

Prvi jahač (tab) definira načine gibanja alata – njegovu putanju. Opcije prvog jahača su nova dva tab-a (jahača): Strategy (slika 3.23).i Options(slika 3.24). Strategy određuje: Max depth of cut – maksimalju dubinu reza

Roughing mode – način grubog tokarenja koji može biti

Longitudinal – izdužni (paralelan s Z-osi) Face – poprečni (paralelan s X-osi) Parallel Contour – paralelni s konturom

Kod tokarenja paralelnog s konturom smjer tokarenja – Machining direction može biti u lijevo (To head stock) ili u desno (From head stock)

Kod Face – čeonog tokarenja smjer tokarenja – Machining direction može biti prema osi (To spindle) ili od osi (From spindle) Orientation – orijentacija može biti

External – vanjsko tokarenje Internal – unutarnje tokarenje

Location – položaj tokarenja može biti Front – od čela prema kraju (u lijevo)

Page 24: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

24

Back – od kraja prema čelu (u desno) Part contouring – tokarenje po konturi može biti

No – bez konturnog tokarenja Each path – konturno tokarenje svakog reza Last path only – konturno tokarenje samo zadnjeg reza

Recess machining – tokarenje s prekidom Under spindle machining – tokarenje s prelazom ispod osi rotacije Tool compensation – kompenzacija alata Options određuje: (slika 3.24) Lift-off distance - duljina izlaza alata iz zahvata

Lift-off angle - kut izlaza alata iz zahvata

Lead-in distance - duljina prilaza alata Attack distance - dubina ulaza alata u materijal (pripremno gibanje)

Page 25: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

25

Lead-in - duljina prilaza alata može biti No – bez prilaza Each path – prilaz kod svakog reza Last path only – prilaz samo zadnjem rezu Leading safetly angle – prilazni sigurnosni kut (slika 3.25)

Machining tolerance – tolerancija obrade Minimum machining radius – minimalni radijus obrade Maximum machining radius – maksimalni radijus obrade

Page 26: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

26

Treći jahač (tab) definira alat Opcije trećeg jahača su tri nova tab-a (jahača): Automarski se otvara drugi podjahač – tab Drugi pod-tab - izbor noža određuje nož za vanjsko ili unutarnje tokarenje te njegove dimenzije

(slika 3.26) Prvi pod-tab – izbor broja alata, kuta postavljanja, geometrije i tehnologije alata

(slika 3.27).

(slika 3.27a).

Page 27: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

27

Treći pod-tab - izbor ploćice vrha noža

Round Insert – okrugli umetak

(slika 3.28a)

Diamond Insert – romboidalni umetak (slika 3.28b)

Square Insert – kvadratni umetak

(slika 3.28c)

Triangle Insert – trokutasti umetak (slika 3.28d)

Trigon Insert – trokutasti umetak za tolarenje navoja

(slika 3.28e)

Page 28: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

28

Četvrti tab (jahač) definira Feedrate (posmak) i Spindle Speed (brzinu glavnog radnog vretena) (slika 20.29) FEEDRATE Lead-in (brzina prilaza), Plunge (brzina ulaza u materijal), Machining (posmak – brzina obrade), Lift-off (povratna brzina), Contouring (brzina obrade po konturi) SPINDLE SPEED Machining ( glavna brzina rezanja), Unit (jedinica) Linear ili Angular Dwell (vrijeme čekanja): glavna None – bez čekanja By revolutions – prema broju okretaja By time units – u sekundama Quality (načina obrade) Rough (gruba obrada), Finish (fina obrada), Either (obje) Peti tab (jahač) definira prilaz alata obratku, odmicanje alata od obratka, …

(slika 3.30)

Page 29: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

29

Prilaz obratku se određuje pomoću prije definirane točke iz koje kreće alat (To use predefined macro). Klikom desne tipke miša na križić u desnom gornjem dijelu slike 20.30 prozor se privremeno zatvara kako bi omogućio bolji pregled sloke Process.1 na kojoj se nalazi Open Body ishodišna točka gibanja (Approach) i povrata (Retract) alata.

slika 3.30a Po definiranju svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela.

Slika 3.31

Page 30: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

30

3.1.1.0 NC Output Management Po definiranju NC Manufacturing svih 5 tabova potrebno je aktivirati traku s NC Output Management alatima. Traka se sastoji od slijedećoh ikona:

Tool Path Replay – animacija putanje alata NC Output – NC ispis:

Generate NC Code in Batch Mode Generiranje NC naredbi Generate APT Code Interactively Generiranje ATP naredbi Manage Batch Queue – upravljanje podacima

(redovima) Generate Documentation – generiranje dokumentacije Macro Output to VNC – makro izlaz u VNC Screen Capture – slika ekrana

Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se slijedeći

prozor (slika 3.32) Prozor se sastoji od tri dijela: - tipke za upravljanje animacijom putanje alata - podacima o poziciji alata posmaku, vremenu obrade,.. - ikonama za odabir: Replay mode, Visualization mode, Color mode, Point display mode Photo, Analyze, Check Reachability Video from last saved result, Associate Video Result to Machining Operation, Video Collision Report

Page 31: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

31

Cijeli ekran prikazan je na slici 3.33 Replay mode - mod simulacije putanje alata ima 5 opcija. Continous replay of tool path – kontinuirana simulacija puta alata Plane by Plane replay of tool path - površina po površina simulacija puta alata (skidanje slojeva materijala) Feedrate by Feedrate replay of tool path – posmak po posmak simulacija puta alata Point by Point replay of tool path – točka po točka simulacija puta alata Replay of tool path with stop on PP instructions – simulacija puta alata sa zaustavljanjem na programiranim pozicijama Visualization mode - mod vizualizacije (načina prikazivanja) ima 3 opcije Only last tool position is displayed – prikazuje samo posljednu poziciju alata All tool axes are displayed – prikazuje sve osi alata All tools are displayed – svi alati se prikazuju

Page 32: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

32

Color mode - mod izbora boja ima 2 opcije Same color – prikazuje sve u samo jednoj boji Different colors – prikazuje svako gibanje u drugoj boji Photo - mod forografiranja omogučuje fotografiranje pojedinih pozicija gibanja alata za dokumentaciju Check Reachability - provjera dohvatljivosti (treba se odrediti NC stroj da bi se funkcija mogla aktivirati) Video from last saved result- mod ima 3 opcije Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade Full Video - puna video animacija Mixed Photo / Video - kombinacija video animacije i fotografije Aktiviranjem tipke Tool Path Replay – animacija putanje alata – otvara se cijeli prozor ( slika 3.34 ) u kojemu je prikazana putanja alata po dijelu koji se obrađuje

Page 33: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

33

Na obratku će se iscrtati linije putanje alata. Ako je potrebna korektura putanje ponovo se dvostrukim klikom lijevog miša aktivira Roughing.1 (slika 3.35), orvata se prozor Roughing.1 te se unose potrebni ispravci. Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.36) Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.37)

Page 34: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

34

3.1.1.1 Izrada NC programa Nakon spremanja datoteke Process.1 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Otvara se NC prozor (slika 3.38) koji ima tri jahača: In/Out – ulaz/izlaz Options – opcije NC Code – NC naredbe Prije same izrade NC naredbi potrebno je definirati stroj i pripadajuće datoteke. U drvu (P.P.R Editor-u) potrebno je dva puta kliknuti desnu tipku miša nakon čega se otvara prozor Part Operation (slika 3.39). Prozor se sastoji od tri dijela.

- Naziv operacije i komentar - Izbor NC stroja, koordinatnog sistema i obratka - Geometrija, pozicije, opcije

Page 35: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

35

Machine – stroj omogućuje izbor NC stroja - klikom lijeve tipke miša na ovu ikonu otvara se prozor Machine Editor (slika 3.40) Refernce machining axis system – referentni koordinatni sistem Product or Part – proizvod ili dio

U prozoru Machine Editor (slika 3.40) mora se definirati stroj. Za EMCO strojeve i SINUMERIK 840 D potrebno je odabrati postprocesor CENIT_ LATHE.pptable i NC stroj Horizontal lathe machine Default machine Pod jahačem Spindle potrebno je definirati X-os kao radijalnu te Z-os kao aksijanu os – os rotacije

(slika 3.40a)

Page 36: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

36

U prozoru Part operation potrebno je odrediti pod jahačem Position točku izmjene alata Tool Change Point

(slika 3.41)

Po odabiru zadanog procesora aktivira se ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) Pod jahačem NC code odabire se SINUMERIK 840 D _ 3X.pp (slika 3.42)

Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out potrebno je definirati tip NC izlaza (odabrati NC Code) u napisati ime izlazne datoteke (Output File).

Slika 3.43 Pritiskom na tipku Execute genetirati će se NC naredbe.

Page 37: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

37

Slika 3.44 Po odabiru traženih parametara u Machine editor-u potrebno je definirati postprocesor ( Tools \ Options \ NC manufacturing \ PP Path ). Za odabrani NC stroj koristi se Cenit® postprocesor (slika 3.44). Otvara se prozor C:\WINDOWS\System32\cmd.exe koji označava da je generiranje u tijeku. (slika 3.45)

Page 38: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

38

Po zatvaranju prozra C:\WINDOWS\System32\cmd.exe NC program je napravljen i nalazi se na određenoj adresi. Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je u nekom od programa (Notepad, Word,…) pročitati (slika 3.46)

N380 X7.044 Z100.712 F0.8 N390 G0 Z104.5 N400 G0 X5.856 N410 G1 Z102.5 F0.3 N420 Z100.5 F0.4 N430 X6.068 Z100.712 F0.8 N440 G0 Z104.5 N450 G0 X4.88 N460 G1 Z102.5 F0.3 N470 Z100.5 F0.4 N480 X5.092 Z100.712 F0.8 N490 G0 Z104.5 N500 G0 X3.904 N510 G1 Z102.5 F0.3 N520 Z100.5 F0.4 N530 X4.116 Z100.712 F0.8 N540 G0 Z104.5 N550 G0 X2.928 N560 G1 Z102.5 F0.3 N570 Z100.5 F0.4 N580 X3.14 Z100.712 F0.8 N590 G0 Z104.5 N600 G0 X1.952 N610 G1 Z102.5 F0.3 N620 Z100.5 F0.4 N630 X2.164 Z100.712 F0.8 N640 G0 Z104.5 N650 G0 X0.976 N660 G1 Z102.5 F0.3 N670 Z100.5 F0.4 N680 X1.188 Z100.712 F0.8 N690 G0 Z104.5 N700 G0 X0 N710 G1 Z102.5 F0.3 N720 Z100.5 F0.4 N730 X0.212 Z100.712 F0.8 N740 G0 X50 Z120 N750 M5 N760 M30

. ;====================================================== ;=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840 D === ;====================================================== N10 G0 G90 G40 N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8 N30 ;OPERATION NAME : Roughing.1 N40 G0 X50 Z120 S70 M3 N50 G0 X12.688 Z104.5 N60 G1 Z102.5 F0.3 G95 N70 Z40.5 F0.4 N80 X12.9 Z40.712 F0.8 N90 G0 Z104.5 N100 G0 X11.712 N110 G1 Z102.5 F0.3 N120 Z40.5 F0.4 N130 X11.924 Z40.712 F0.8 N140 G0 Z104.5 N150 G0 X10.736 N160 G1 Z102.5 F0.3 N170 Z40.5 F0.4 N180 X10.948 Z40.712 F0.8 N190 G0 Z104.5 N200 G0 X9.76 N210 G1 Z102.5 F0.3 N220 Z100.5 F0.4 N230 X9.972 Z100.712 F0.8 N240 G0 Z104.5 N250 G0 X8.784 N260 G1 Z102.5 F0.3 N270 Z100.5 F0.4 N280 X8.996 Z100.712 F0.8 N290 G0 Z104.5 N300 G0 X7.808 N310 G1 Z102.5 F0.3 N320 Z100.5 F0.4 N330 X8.02 Z100.712 F0.8 N340 G0 Z104.5 N350 G0 X6.832 N360 G1 Z102.5 F0.3 N370 Z100.5 F0.4

Page 39: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

39

3.1.2 Lathe Grooving operation (tokarenje utora) Tokarenje utora omogućuje NC Manufacturing - Lathe Grooving operation

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.

Za tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati utor (slika 3.47)

Povratkom (ikona Exit Workbanch ) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.

Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka

Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 3.48)

Page 40: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

40

Aktiviranjem opcije Lathe Grooving operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se dio osovine (slika 3.49) - utor koji treba tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). Otvara se prozor Grooving.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.2 i Grooving.1 (slika 3.50)

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.51) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Grooving.1 kako bi se lakše odabrale linije utora na crtežu (slika 3.52). Po odabiru svih linija

utora (one postaju Part element) te

potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Grooving.1.

Page 41: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

41

Slijedi određivanje konture od koje se tokari utor. Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.53) Stock element – elemenata obratka ponovo se privremeno zatvara prozor Grooving.1 kako bi se

lakše odabrale linije konture sirovca na crtežu od koje se tokari utor (slika 3.54). Po odabiru linije i njegovom potvrđivanju tipkom OK definiran je utor. Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima):

- način gibanja alata - alat - prilaz i odmicanje alata

- tehnologija (posmak, glavna brzina rezanja) Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.

(slika 3.55)

Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.56)

Page 42: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

42

Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.57) U simulaciji je potrebno prije definirati izgled sirovca. Ako to nije definirano Catia uzima kvadratni sirovac koji ne odgovara potrebama simulacije u tokarenju. Postupak definiranja okruglog sirovca je:

(slika 3.58) - u Part Operation prozoru pozicionirati se kursorom miša na Stock - ikona Stock (jedan klik na lijevu tipku miša) privremeno zatvara prozor radi lakšeg odabira sirovca - odabirom sirovca ponovo se vraća prozor Part Operation i potvrđivanje tipkom OK definiran je okrugli obradak u foto simulaciji.

Page 43: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

43

3.1.3 Lathe Recessing operation - tokarenje udubljenja Tokarenje udubljenja omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Lathe Recessing operation

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.

Za tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati udubljenje (slika 3.59)

Povratkom (ikona Exit Workbanch ) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka

Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se osovina (slika 3.60)

Aktiviranjem opcije Lathe Recessing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu ) određuje se dio

osovine (slika 3.61) - utor koji treba tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).

Page 44: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

44

Otvara se prozor Recessing.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 i Recessing.1 (slika 3.62)

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.63) Part element –

segmenata privremeno se zatvara prozor Recessing.1 kako bi se lakše odabrale linije utora na crtežu (slika 3.64). Po odabiru svih linija utora (one postaju Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Recessing.1. Slijedi određivanje konture od koje se tokari utor.

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.65) Stock element – elemenata obratka ponovo se privremeno zatvara prozor

Recessing.1 kako bi se lakše odabrale linije konture sirovca na crtežu od koje se tokari utor (slika 3.66).

Page 45: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

45

Po odabiru linije i njegovom potvrđivanju tipkom OK definiran je utor. Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima):

- način gibanja alata - alat - prilaz i odmicanje alata - tehnologija (posmak, glavna brzina rezanja)

Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.

(slika 3.67).

Na slikama (slika 3.68a, b, c) Prikazano je nacrtano vratilo i simulirana izrada sa gubom obradom i izradom udubljenja.

Page 46: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

46

3.1.4 Lathe Groove Finishing operation - fino tokarenje utora Fino tokarenje utora omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Lathe Groove Finishing operation

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.

Za fino tokarenje utora u 2D nacrtu potrebno je definirati utor (slika 3.69)

Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz.

Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka

Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.70) Dodavanjem figuri (slika 3.71) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju

Page 47: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

47

Aktiviranjem opcije Lathe Groove Finishing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se dio utora osovine (slika 3.72) koji treba fino tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). Otvara se prozor Groove Finishing.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.2 i Groove Finishing.1 (slika 3.73)

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.74) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Groove Finishing.1 kako bi se

lakše odabrala linija utora na crtežu (slika 3.75). Po odabiru linije utora (ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Groove Finishing.1. Sada je određena kontura utora za finu obradu (fino tokarenje).

Page 48: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

48

Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima): - način gibanja alata (sa tri pod-jahača General – opći, Machining –

način obrade i Corner processing – obrada kuteva) - alat (sa tri pod-jahača opći, vrsta držala tokarskog noža i pločica

tokarskog noža) - prilaz i odmicanje alata - tehnologija (posmak, glavna brzina rezanja)

Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.

(slika 3.76). Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor

(slika 3.77)

Page 49: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

49

Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.78)

Nakon spremanja datoteke Process.4 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Pod jahačem NC code odabire se SINUMERIK 840 D _ 3X.pp (slika 3.79) Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out potrebno je definirati tip NC izlaza (odabrati NC Code) u napisati ime izlazne datoteke (Output File). Aktiviranjem tipke Execute otvara se prozor C:\WINDOWS\System32\cmd.exe koji označava da je generiranje u tijeku. Po zatvaranju prozra C:\WINDOWS\System32\cmd.exe NC program je napravljen i nalazi se na određenoj adresi. (slika 3.80)

Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad, Word,…)

Page 50: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

50

;=================================

; cPost Standard PP for SINUMERIK

; 840 D

;=================================

N10 G0 G90 G40

N20 G40 G0 X100 Y0 Z100 M8

N30 ;OPERATION NAME : Roughing.1

N40 G0 Z150 S70 M3

N50 G0 X13.572 Z92.5

N60 G1 Z90.5 F0.3 G95

N70 Z34.182 F0.4

N80 X13.784 Z34.394 F0.8

N90 G0 Z92.5

N100 G0 X12.602

N110 G1 Z90.5 F0.3

N120 Z34.875 F0.4

N130 X12.815 Z35.087 F0.8

N140 G0 Z92.5

N150 G0 X11.633

N160 G1 Z90.5 F0.3

N170 Z35.52 F0.4

N180 X11.845 Z35.732 F0.8

N190 G0 Z92.5

N200 G0 X10.664

N210 G1 Z90.5 F0.3

N220 Z36.165 F0.4

N230 X10.876 Z36.377 F0.8

N240 G0 Z92.5

N250 G0 X9.694

N260 G1 Z90.5 F0.3

N270 Z62.111 F0.4

N280 X9.906 Z62.323 F0.8

N290 G0 Z92.5

N300 G0 X8.725

N310 G1 Z90.5 F0.3

N320 Z64.534 F0.4

N330 X8.937 Z64.746 F0.8

N340 G0 Z92.5

N350 G0 X7.755

N360 G1 Z90.5 F0.3

N370 Z66.958 F0.4

N380 X7.968 Z67.17 F0.8

N390 G0 Z92.5

N400 G0 X6.786

N410 G1 Z90.5 F0.3

N420 Z69.381 F0.4

N430 X6.998 Z69.594 F0.8

N440 G0 Z92.5

N450 G0 X5.817

N460 G1 Z90.5 F0.3

N470 Z71.805 F0.4

N480 X6.029 Z72.017 F0.8

N490 G0 Z92.5

N500 G0 X4.847

N510 G1 Z90.5 F0.3

N520 Z74.229 F0.4

N530 X5.059 Z74.441 F0.8

N540 G0 Z92.5

N550 G0 X3.878

N560 G1 Z90.5 F0.3

N570 Z76.652 F0.4

N580 X4.09 Z76.864 F0.8

N590 G0 Z92.5

N600 G0 X2.908

N610 G1 Z90.5 F0.3

N620 Z79.076 F0.4

N630 X3.12 Z79.288 F0.8

N640 G0 Z92.5

N650 G0 X1.939

N660 G1 Z90.5 F0.3

N670 Z81.121 F0.4

N680 X2.151 Z81.333 F0.8

N690 G0 Z92.5

N700 G0 X0.969

N710 G1 Z90.5 F0.3

N720 Z82.047 F0.4

N730 X1.182 Z82.259 F0.8

N740 G0 Z92.5

N750 G0 X0

N760 G1 Z90.5 F0.3

N770 Z82.539 F0.4

N780 X0.212 Z82.751 F0.8

N790 G0 X100 Z150

N800 ;OPERATION NAME : Lathe

Tool Change.2

N810 G0 Z100

N820 ;OPERATION NAME :

Grooving.1

N830 G0 Z150 M3

N840 G0 Z50.2

N850 G0 X13.2

N860 G1 X11.2 F0.3

N870 X10.195

N880 X13.2 F0.8

N890 G0 Z49.2

N900 G1 X11.2 F0.3

N910 X7.196 F0.4

N920 X10.195 F0.8

N930 X10.407 Z49.413

N940 G0 X13.2

N950 G0 Z48.201

N960 G1 X11.2 F0.3

N970 X5.2 F0.4

N980 X7.196 F0.8

N990 X7.408 Z48.413

N1000 G0 X13.2

N1010 G0 Z47.201

N1020 G1 X11.2 F0.3

N1030 X5.2 F0.4

N1040 X5.412 Z47.414 F0.8

N1050 G0 X13.2

N1060 G0 Z46.202

N1070 G1 X11.2 F0.3

N1080 X5.2 F0.4

N1090 X5.412 Z46.414 F0.8

N1100 G0 X13.2

N1110 G0 Z45.202

N1120 G1 X11.2 F0.3

N1130 X5.2 F0.4

N1140 X5.412 Z45.415 F0.8

N1150 G0 X13.2

N1160 G0 Z44.203

N1170 G1 X11.2 F0.3

N1180 X5.2 F0.4

N1190 X5.412 Z44.415 F0.8

N1200 G0 X13.2

N1210 G0 Z43.203

N1220 G1 X11.2 F0.3

N1230 X5.2 F0.4

N1240 X5.412 Z43.416 F0.8

N1250 G0 X13.2

N1260 G0 Z42.204

N1270 G1 X11.2 F0.3

N1280 X5.2 F0.4

N1290 X5.412 Z42.416 F0.8

N1300 G0 X13.2

N1310 G0 Z41.204

N1320 G1 X11.2 F0.3

N1330 X5.2 F0.4

N1340 X5.412 Z41.417 F0.8

N1350 G0 X13.2

N1360 G0 Z40.205

N1370 G1 X11.2 F0.3

N1380 X5.858 F0.4

N1390 X6.07 Z40.417 F0.8

N1400 G0 X13.2

N1410 G0 Z39.205

N1420 G1 X11.2 F0.3

N1430 X7.36 F0.4

N1440 X7.572 Z39.417 F0.8

N1450 G0 X13.2

N1460 G0 Z38.206

N1470 G1 X11.2 F0.3

N1480 X8.861 F0.4

N1490 X9.073 Z38.418 F0.8

N1500 G0 X13.2

N1510 G0 Z37.206

N1520 G1 X11.2 F0.3

N1530 X10.363 F0.4

N1540 X10.575 Z37.418 F0.8

N1550 G0 X13.2

N1560 G0 X100

N1570 G0 Z150

N1580 ;OPERATION NAME :

Lathe Tool Change.3

N1590 G0 Z100

N1600 ;OPERATION NAME :

Profile Finishing.1

N1610 M3

N1620 G1 X-1.671 Z83.207

F0.3

N1630 X0.186 Z82.464

N1640 X0.918 Z82.081 F0.4

N1650 X1.559 Z81.559

N1660 X2.081 Z80.918

N1670 X2.464 Z80.186

N1680 X10.464 Z60.186

N1690 X10.5 Z60

N1700 Z36.274

N1710 X13.048 Z34.579

N1720 X13.754 Z34.02

N1730 X14.359 Z33.353

N1740 X14.848 Z32.597

N1750 X15.207 Z31.771

N1760 X15.426 Z30.898

N1770 X15.5 Z30

N1780 Z10

N1790 X15.712 Z9.788 F0.8

N1800 M5

N1810 M30

Page 51: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

51

3.1.5 Lathe Profile Finishing operation - fino tokarenje profila Fino tokarenje profila omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Lathe Profile Finishing operation

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D.

Za fino tokarenje profila u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.81)

Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća

dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.82) Dodavanjem figuri (slika 3.83) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju

Page 52: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

52

Aktiviranjem opcije Lathe Profile Finishing operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se dio osovine (slika 3.84) koju treba fino tokariti (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša). Otvara se prozor Profile Finishing.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 i Profile Finishing.1 (slika 3.85)

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i

odabirom (slika 3.86) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Profile Finishing.1 kako bi se lakše odabrala linija profila (Sketch1) na crtežu (slika 3.87). Po odabiru linije profila (ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor

Profile Finishing.1.

Ovim je određena kontura utora za fino tokarenje.

Page 53: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

53

Daljnje definiranje konture je debljina (Thickness on part) koja ostaje nakon finog tokarenja. Ona se definira s 0mm Slijede definiranja svih ostalih parametara u drugim jahačima (tab-ovima):

- način gibanja alata (sa četiri pod-jahača General – opći, Machining – način obrade, Corner processing – obrada kuteva i Local invert – obrnuta obrada bokova)

- alat (sa tri pod-jahača opći, vrsta držala tokarskog noža i pločica tokarskog noža)

- prilaz i odmicanje alata - tehnologija (posmak, glavna brzina rezanja)

Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja.

(slika 3.88).

Page 54: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

54

Koordinatni sustav NC stroja Strojni koordinatni sistem se može promijeniti i postaviti na onaj dio obratka / sirovca koji odgovara stvarnom stanju na NC stroju. Dvostrukim klikom llijeve tiple miša po označenoj opciji Part Operation.1 u P.P.R. drvu otvara se prozor Part Operation.

Odabirom tipke

Machining Axis System.1 otvara se istoimeni prozor (slika 3.89). Pozicioniranjem kursora miša na ishodište koordinatnog sistema ono promijeni boju (postaje naranđasto) i nakon klika na lijevu tipku miša prozor se privremeno zatvara. Dovođenjem miša na predviđenu novu poziciju koordinatnog sistema NC stroja (npr. centar sirovca) i klikom na lijevu tipku miša te njenim potvrđivanjem (OK), koordinatni sistem se postavi na novoj lokaciji (slika 3.90).

Page 55: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

55

Nakon spremanja datoteke Process.5 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad, Word,…)

;==========================

;=== cPost Standard PP

; for SINUMERIK 840 D

;==========================

N10 G0 G90 G40

N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8

N30 ;OPERATION NAME : Roughing.1

N40 G0 X50 Z31 S70 M3

N50 G0 X12.688 Z3.62

N60 G1 Z1.62 F0.3 G95

N70 Z-40.568 F0.4

N80 X12.9 Z-40.356 F0.8

N90 G0 Z3.62

N100 G0 X11.712

N110 G1 Z1.62 F0.3

N120 Z-40.438 F0.4

N130 X11.924 Z-40.226 F0.8

N140 G0 Z3.62

N150 G0 X10.736

N160 G1 Z1.62 F0.3

N170 Z-40.318 F0.4

N180 X10.948 Z-40.106 F0.8

N190 G0 Z3.62

N200 G0 X9.76

N210 G1 Z1.62 F0.3

N220 Z-32.638 F0.4

N230 X9.972 Z-32.426 F0.8

N240 G0 Z3.62

N250 G0 X8.784

N260 G1 Z1.62 F0.3

N270 Z-31.663 F0.4

N280 X8.996 Z-31.45 F0.8

N290 G0 Z3.62

N300 G0 X7.808

N310 G1 Z1.62 F0.3

N320 Z-16.981 F0.4

N330 X8.02 Z-16.769 F0.8

N340 G0 Z3.62

N350 G0 X6.832

N360 G1 Z1.62 F0.3

N370 Z-14.541 F0.4

N380 X7.044 Z-14.329 F0.8

N390 G0 Z3.62

N400 G0 X5.856

N410 G1 Z1.62 F0.3

N420 Z-12.101 F0.4

N430 X6.068 Z-11.889 F0.8

N440 G0 Z3.62

N450 G0 X4.88

N460 G1 Z1.62 F0.3

N470 Z-9.661 F0.4

N480 X5.092 Z-9.449 F0.8

N490 G0 Z3.62

N500 G0 X3.904

N510 G1 Z1.62 F0.3

N520 Z-2.046 F0.4

N530 X4.116 Z-1.834 F0.8

N540 G0 Z3.62

N550 G0 X2.928

N560 G1 Z1.62 F0.3

N570 Z-1.079 F0.4

N580 X3.14 Z-0.867 F0.8

N590 G0 Z3.62

N600 G0 X1.952

N610 G1 Z1.62 F0.3

N620 Z-0.55 F0.4

N630 X2.164 Z-0.338 F0.8

N640 G0 Z3.62

N650 G0 X0.976

N660 G1 Z1.62 F0.3

N670 Z0.716 F0.4

N680 X1.188 Z0.928 F0.8

N690 G0 Z3.62

N700 G0 X0

N710 G1 Z1.62 F0.3

N720 Z0.836 F0.4

N730 X0.212 Z1.048 F0.8

N740 G0 X50

N750 G0 Z31

N760 ;OPERATION NAME : Profile

Finishing.1

N770 G0 X-0.447 M3

N780 G0 Z2.012

N790 G1 X0.447 Z0.224 F0.3

N800 X1.319 Z-1.52 F0.4

N810 X1.901 Z-1.668

N820 X2.43 Z-1.949

N830 X2.877 Z-2.349

N840 X3.216 Z-2.844

N850 X3.428 Z-3.405

N860 X3.5 Z-4

N870 Z-8.904

N880 X7.464 Z-18.814

N890 X7.5 Z-19

N900 Z-31.793

N910 X9.354 Z-33.646

N920 X9.462 Z-33.809

N930 X9.5 Z-34

N940 Z-40

N950 X9.582 Z-40.488

N960 X9.818 Z-40.924

N970 X10.183 Z-41.258

N980 X12.305 Z-41.519

N990 X12.889 Z-41.663

N1000 X13.422 Z-41.944

N1010 X13.872 Z-42.343

N1020 X14.214 Z-42.839

N1030 X14.427 Z-43.402

N1040 X14.5 Z-44

N1050 Z-64

N1060 X14.712 Z-64.212 F0.8

N1070 G0 X50

N1080 G0 Z31

N1090 M5

N1100 M30

Page 56: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

56

3.1.6 Lathe Threading operation - tokarenje navoja Tokarenje navoja omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Lathe Threading operation Crtanje obratka na kojem će se izraditi navoj

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D. Za tokarenje navoja u 2D nacrtu potrebno

je definirati konturu (slika 3.91) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.92)

Dodavanjem figuri (slika 3.93) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.

Page 57: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

57

Aktiviranjem opcije Lathe Threading operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3.94) na kojem treba tokariti navoj (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).

Otvara se prozor Threading.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 i Threading.1 (slika 3.95) Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu površinu u drugom jahaču i odabirom (slika 3.96) Part element – segmenata privremeno se zatvara prozor Threading.1kako bi se lakše odabrala linija na crtežu po kojoj će se narezivati navoj (slika 3.97). Po odabiru linije

(ona postaje Part element) te potvrđivanjem odabranog tipkom OK vraća se prozor Threading.1 Ovim je određena linija po kojoj se tokari navoj. U drugom jahaču je potrebno odrediti i duljinu navoja (slika 3.98).

Page 58: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

58

Prvi jahač (tab) određuje vrstu i broj navoja. Ima tri podjahača sa opcijama Thread (navoj), Strategy (način izrade navoja) i Options (opcije pristupa/odmaka alata obratku). Opcije navoja (Thread) su (slika 3.99): Profile (oblik navoja) Orientation (orijentacija navoja)

Location (položaj navoja)

Thread unit (mjera navoja) se određuje kod nestandardnih navoja - pod opcijom Profile odabire se Other (drugi navoji) i može se definirati korakom (Pitch) ili brojem navoja po inču (Threads per inch)

Number of threads (broj navoja)

Opcije načina izrade navoja (Strategy) (slika 3.100) su: Threading type - tip izrade navoja konstantnom dubinom rezanja ili konstantnim presjekom površine rezanja

Number of passes – broj prolaza alata

Page 59: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

59

Thread penetration – način ulaza alata u navoj (pripremno gibanje) ravno/okomito, koso/po rubu navoja, alternativno (odrediti kut ulaza alata) Također je moguće definirati: prvi rez i dubinu, zadnji rez i dubinu zadnjeg prolaza te broj ponovljenih prolaza Pod Options (slika 3.101) – opcijama oređuje se način gibanja alata pri izradi navoj, prilaz, odmicanje i povrat, kompenzacija alata… Ostali jahači definiranje alata, definiranje tehnologije i način prilaženja i odmicanja alata od obratka se određuju kao kod prethodnih primjera. Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja (slika 3.102). .

Page 60: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

60

(slika 3.102) Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.103)

Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.104)

Page 61: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

61

Nakon spremanja datoteke Process.6 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad, Word,…)

;==========================================

============

;=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840

D ===

;==========================================

============

N10 G0 G90 G40

N20 G40 G0 X0 Y0 Z100 M8

N30 ;OPERATION NAME : Roughing.1

N40 G0 X20 Z15 S70 M3

N50 G0 X12 Z2.5

N60 G1 Z0.5 F0.3 G95

N70 Z-0.5 F0.4

N80 X12.837 Z-0.547

N90 X13.664 Z-0.687

N100 X13.955 Z-0.759 F0.8

N110 G0 Z2.5

N120 G0 X10

N130 G1 Z0.5 F0.3

N140 Z-0.5 F0.4

N150 X10.954 Z-0.561

N160 X11.893 Z-0.743

N170 X12.801 Z-1.043

N180 X13.664 Z-1.456

N190 X13.923 Z-1.608 F0.8

N200 G0 Z2.5

N210 G0 X8

N220 G1 Z0.5 F0.3

N230 Z-0.5 F0.4

N240 X9.066 Z-0.576

N250 X10.111 Z-0.803

N260 X11.113 Z-1.176

N270 X12.051 Z-1.688

N280 X12.907 Z-2.328

N290 X13.664 Z-3.083

N300 X13.856 Z-3.314 F0.8

N310 G0 Z2.5

N320 G0 X6

N330 G1 Z0.5 F0.3

N340 Z-0.5 F0.4

N350 X7.173 Z-0.592

N360 X8.318 Z-0.867

N370 X9.405 Z-1.317

N380 X10.408 Z-1.932

N390 X11.303 Z-2.697

N400 X12.068 Z-3.592

N410 X12.683 Z-4.595

N420 X13.133 Z-5.682

N430 X13.408 Z-6.827

N440 X13.5 Z-8

N450 Z-11

N460 X13.543 Z-11.202

N470 X13.664 Z-11.37

N480 X13.936 Z-11.496 F0.8

N490 G0 Z2.5

N500 G0 X4

N510 G1 Z0.5 F0.3

N520 Z-0.5 F0.4

N530 X5.173 Z-0.592

N540 X6.318 Z-0.867

N550 X7.405 Z-1.317

N560 X8.408 Z-1.932

N570 X9.303 Z-2.697

N580 X10.068 Z-3.592

N590 X10.683 Z-4.595

N600 X11.133 Z-5.682

N610 X11.408 Z-6.827

N620 X11.5 Z-8

N630 Z-11

N640 X11.567 Z-11.25

N650 X11.75 Z-11.433

N660 X12 Z-11.5

N670 X12.621

N680 X13.664 Z-12.542

N690 X13.876 Z-12.755 F0.8

N700 G0 Z2.5

N710 G0 X2

N720 G1 Z0.5 F0.3

N730 Z-0.5 F0.4

N740 X3.173 Z-0.592

N750 X4.318 Z-0.867

N760 X5.405 Z-1.317

N770 X6.408 Z-1.932

N780 X7.303 Z-2.697

N790 X8.068 Z-3.592

N800 X8.683 Z-4.595

N810 X9.133 Z-5.682

N820 X9.408 Z-6.827

N830 X9.5 Z-8

N840 Z-11

N850 X9.567 Z-11.25

N860 X9.75 Z-11.433

N870 X10 Z-11.5

N880 X10.621

N890 X13.5 Z-14.379

N900 Z-67.586

N910 X13.664 Z-67.64

N920 X13.948 Z-67.735 F0.8

N930 G0 Z1.5

N940 G0 X0

N950 G1 Z-0.5 F0.3

N960 X1.173 Z-0.592 F0.4

N970 X2.318 Z-0.867

N980 X3.405 Z-1.317

N990 X4.408 Z-1.932

N1000 X5.303 Z-2.697

N1010 X6.068 Z-3.592

N1020 X6.683 Z-4.595

N1030 X7.133 Z-5.682

N1040 X7.408 Z-6.827

N1050 X7.5 Z-8

N1060 Z-11

N1070 X7.567 Z-11.25

N1080 X7.75 Z-11.433

N1090 X8 Z-11.5

N1100 X8.621

N1110 X11.5 Z-14.379

N1120 Z-67.586

N1130 X13.664 Z-68.307

N1140 X13.964 F0.8

N1150 G0 X20

N1160 G0 Z15

N1170 ;OPERATION NAME : Lathe Tool

Change.4

N1180 G0 X0 Z100

N1190 ;OPERATION NAME : Recessing.1

N1200 G0 X20 Z15 M3

N1210 G0 Z-62.081

N1220 G0 X11.5

N1230 G1 X10.5 F0.3

N1240 X9.5 Z-65.081

N1250 Z-68 F0.4

N1260 X9.522 Z-68.147 F1

N1270 X10.5 Z-68.711

N1280 X10.712 Z-68.499 F0.8

N1290 G0 X20

N1300 G0 Z15

N1310 ;OPERATION NAME : Lathe Tool

Change.3

N1320 G0 X0 Z100

N1330 ;OPERATION NAME : Recessing.2

N1340 G0 X20 Z15 M3

N1350 G0 Z-32.081

N1360 G0 X11.5

N1370 G1 X10.5 F0.3

N1380 X9.5 Z-35.081

N1390 Z-43.793 F0.4

N1400 X10.5 Z-44.793 F1

N1410 X10.712 Z-44.581 F0.8

N1420 G0 X20

N1430 G0 Z15

N1440 ;OPERATION NAME : Lathe Tool

Change.5

N1450 G0 X0 Z100

N1460 ;OPERATION NAME : Profile

Finishing.1

N1470 G0 X20 Z15 M3

N1480 G0 X-2

N1490 G0 Z-1.5

N1500 G1 X0 F0.3

N1510 X1.129 Z-1.599 F0.4

N1520 X2.223 Z-1.892

N1530 X3.25 Z-2.371

N1540 X4.178 Z-3.021

N1550 X4.979 Z-3.822

N1560 X5.629 Z-4.75

N1570 X6.108 Z-5.777

N1580 X6.401 Z-6.871

N1590 X6.5 Z-8

N1600 Z-11

N1610 X6.573 Z-11.464

N1620 X6.786 Z-11.882

N1630 X7.118 Z-12.214

N1640 X7.536 Z-12.427

N1650 X8 Z-12.5

N1660 X8.191 Z-12.538

N1670 X8.354 Z-12.646

N1680 X10.354 Z-14.646

N1690 X10.462 Z-14.809

N1700 X10.5 Z-15

N1710 Z-68.5

N1720 X11

N1730 X11.158 Z-68.526

N1740 X14.158 Z-69.526

N1750 X14.406 Z-69.708

N1760 X14.5 Z-70

N1770 Z-95

N1780 X14.712 Z-95.212 F0.8

N1790 G0 X20

N1800 G0 Z15

N1810 ;OPERATION NAME : Lathe Tool

Change.6

N1820 G0 X0 Z100

N1830 ;OPERATION NAME : Threading.1

N1840 G0 X20 Z15 M3

N1850 G0 X11

N1860 G0 Z-13

N1870 G0 X20

N1880 G0 Z15

N1890 M5

N1900 M30

Page 62: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

62

3.1.7 Lathe Sequential Machining operation - uzastopno tokarenje – tokarenje korak po korak Tokarenje korak po korak omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Lathe Sequential Machining operation Crtanje obratka na kojem će se uzastopno tokariti

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D. Za tokarenje navoja u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.105) Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se

figura (slika 3.106) Dodavanjem figuri (slika 3.107) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.

Page 63: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

63

Aktiviranjem opcije Lathe Sequential Machining operation u NC Manufacturing – Lathe Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3.108) na kojem treba tokariti korak po korak (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).

Otvara se prozor Lathe Sequential.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Lathe Tool Change.1 i Lathe Sequential.1 (slika 3.109) U Lathe Sequential.1 prozoru pojavljuju se četiri jahača: - način gibanja alata - izbor alata - tehnologija i - prilaženje i odmicanje alata od obratka U prvom tabu (jahaču) pojavljuje se prazna tablica sa izbornikom (slika 3.110)

Standard Go or Go Go – ikona omogućuje gibanje alata od do.

Aktiviranjem ikone Standard Go or Go Go otvara se prozor Go Standard.1 (slika 3.111) u kojem se određuje početna točka tokarenja - sjecište dviju linija (površina).

Page 64: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

64

(slika 3.111)

Pozicioniranjem kursora miša na osjetljivu liniju (linija promijeni boju iz tamno crvene u naranđastu) te aktiviranjem klikom po lijevoj tipki miša prozor se privremeno zarvara kako bi se odredila početna točka (slika 3.112). Opcionalno se kao početna točka može definirati točka koja se kod crtanja obratka (slika 3.113) definira kao Open body. Ova točka se može definirati

kada imamo poluzavršen obradak (npr obrađeno čelo obratka i grubo tokarene profile). (slika 3.119a) Odabirom točke ona postaje 1stCheck i vraća se prozor Go standard.1

(slika 3.114)

Page 65: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

65

Potvrđivanjem početne točke prozor se zatvara i pojavljuje se prozor Lathe Sequential.1 u kojem je definirana prva nareba.

(slika 3.114)

Ponovnim aktiviranjem ikone Standard Go or Go Go otvara se

prozor Go Standard.2 te se određuje slijedeća točka tokarenja. Ovdje se bira točka na čelu obratka kroz koju prolazi os rotacije (slika 3.115)– ona je najčašće prva točka obrade. (bez obrađenog čela obratka samo grubo tokareni profili - slika 3.119b) Potvrđivanjem odabrane točke prozor se zatvara i pojavljuje se prozor Lathe

Sequential.1 u kojem je definirana slijedeća naredba. (slika 3.116)

Nastavlja se određivanje točaka koje su na sjecištu linija (Sketch-a) (slika 3.117a i b)

Page 66: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

66

Po završenom određivanju točaka tokarenja tablica u prozoru Lathe Sequential.1 izgleda kao na slici 3.118. Po određivanju svih potrebnih parametara klikom na tipku Replay simulira se putanja alata NC stroja (slika 3.119a i b). .

Page 67: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

67

Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.120)

Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.121) Nakon spremanja datoteke Process.7 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad, Word,…)

Page 68: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

68

3.1.8 Drilling – bušenje Bušenje omogućuje NC Manufacturing - Lathe Machining - Drilling Crtanje obratka na kojem će se bušiti rupa.

Odabirom ikone Sketcher prostor se zarotira i prikaže u 2D. Za bušenje rupe u 2D nacrtu potrebno je definirati konturu (slika 3.122)

Povratkom (ikona Exit Workbanch) iz 2D vraća se obradak u 3D prikaz. Prelaskom u 3D te aktiviranjem ikone Shaft dodjeljuje se treća dimenziju obratka Upisivanjem First angle – prvog kuta na zaslonu 360° iscrta se figura (slika 3.123)

Dodavanjem figuri (slika 3.124) sirovca i početne / završne točke omogućuje se obrada na NC stroju.

Page 69: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

69

Aktiviranjem opcije Drilling u NC Manufacturing – Lathe

Machining (klikom lijeve tipke miša na ikonu) određuje se osovina (slika 3.125) u kojoj treba bušiti rupu (dobije naranđaste rubne linije gdje se pozicionira miš i klikne lijeva tipka miša).

Otvara se prozor Drilling.1, a drvo P.P.R. dobiva operaciju Tool Change.1 i Drilling.1 (slika 3.126) Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje gornje površine za definiranje geometrije označi se površina u kojoj se buši (dvostruki klik).

(slika3.127) Ako se pritisne lijeva tipka miša samo jedamput potrebno je dodatno potvrditi akciju tipkom OK Klikom lijeve tipke miša na osjetljivo područje provrta (slika 3.128) definira se rupa koja se buši (rupa dobije vektor smjera).

Page 70: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

70

Određevanje načina bušenja (slika 3.129) prikazano je u prvom tab-u (jahaču). Approach clearance – prilazna udaljenost je pozicija od koje svrdlo kreće u radnom hodu prema obratku. Depth mode – mod dubine koji može biti: By tip (Dt) - bušenje vrhom svrdla do definirane dubine By shoulder (Ds) - bušenje krajem rezne oštrice svrdla do definirane dubine Plunge mode – mod bušenja None By tip By diametar Izbor alata u trećem tab-u prozora Drilling je povečan (slika 3.130).

Može se izabrati: Drill - alat za bušenje (spiralno svrdlo), Multi diameter dril - alat za bušenje s više promjera. End mill – glodalo (prstasto) Boring And Chamfering - Alat za bušenje (izbušivanje) i zakošavanje (upuštanje) Boring bar - Alat za bušenje (motka i nož za izbušivanje) Reamer - Alat za razvrtanje

Page 71: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

71

Način prilaza alata obratku u četvrtom tab-u prozora Drilling je također povečan (slika 3.131).

Može se izabrati: Add axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka Add PP word list – dodavanje liste postprocesora Add motion perpendicular to a plane – dodavanje pomaka okomitog na površinu Add axial motion up to a plane – dodavanje aksijalnog pomaka do površine Add distance along a line motion – dodavanje udaljenosti linearnom pomaku Add tool axial motion – dodavanje aksijalnog pomaka alata Add motion to a point – dodavanje pomaka u točku (poziciju) Remove all motions – uklanjanje svih pomaka Delete selected motions – brisanje odabranih pomaka Copy approach Macro on all aproach motions of the other macros – kopiranje makroa prilaženja na sva prilazna gibanja ostalih makroa Po odabiru svih potrebnih parametara u svim tab-ovima ukljućuju se zelena svjetla na svim «semaforima» i moguće je simulirati način obrade dijela. (slika 3.132)

Page 72: Catia Turning

I. tehnička škola TESLA, Zagreb - CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE

72

Klikom lijeve tipke miša na ikonu Video from last saved result - video animacija poslijednje spremljene obrade otvara se slijedeći prozor (slika 3.133)

Korištenjem tipki za upravljanje animacijom prikazuje se način obrade nacrtanog dijela (slika 3.134) Nakon spremanja datoteke Process.7 (Save) za izradu NC programa potrebno je kliknuti lijevom tipkom miša na ikonu Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi). Po odabiru stroja, postprocesora, NC softwarea u prozoru Generate NC Code in Batch Mode (Generiranje NC naredbi) pod jahačem In/Out definiranja tipa NC izlaza (odabrati NC Code) upisivanja imena izlazne datoteke (Output File) te aktiviranja tipke Execute generira se NC program Aktiviranjem ikone NC programa moguće ga je pročitati u nekom od programa (Notepad, Word,…)