Câu chuyện ông Tích

Embed Size (px)

Text of Câu chuyện ông Tích

 • CHUYN NG TCH C nhc. Hy m volume

 • Vesuvio dal Sorrentong Tch l loi ngi m hn l ai cng mun c ging nh vy. Lun lun t ra vui ti, ng lun lun c mt iu tch cc no m ni.Khi c ngi hi ng l ng ra sao, ng lun lun tr li: Khng th no tt hn c na.

 • Varennang thay i cng vic nhiu ln v nhiu cng s vin i theo ng.L do h i theo ng l v thi ca ng : ng l mt nh lnh o bm sinh.Nu mt trong cc nhn vin ca ng ang gp chuyn bc mnh, ng Tch c gip anh y thy c kha cnh tch cc ca hon cnh.

 • Mt hm, ti n gp ng Tch v hi ng :Ti chng hiu na khng th no c th tch cc sut nh th. Anh lm th no vy?

 • Toscanong Tch tr li ti: Mi sng khi thc dy, ti t nh Tch ny, hm nay ch my c hai iu chn. Ch my c th chn vui ti hay chn cu gt. Ti chn vui ti. Mi ln c chuyn g kh chu xy ra vi ti, ti c th chn x s nh nn nhn hoc hc kinh nghim t . Ti chn hc.

 • Mi ln c ai n than th, ti c th chp nhn quan im ca ngi y hoc ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng. Ti chn ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng

  Vng, d nhin, nhng cng chng d u, ti tr li anh ta nh vy.

 • Tramonto d'OroD ch, d y, ng Tch tr li. Trong i sng, tt c l vn chn la. Anh chn cch phn ng trc mi mt tnh hung, anh chn cch cho k khc gy nh hng trn cc tm trng ca anh, anh chn vui v hoc cu gt. Tm li : ANH CHN CCH SNG CUC I ANH.

 • Tivoli - Villa d'EsteDo nhng vn ni n chn , chng ti mt lin lc vi nhau, nhng ti vn thng xuyn ngh n ng Tch khi ti phi quyt nh chn la.Ti suy ngh di lu v nhng g ng Tch ni vi ti...

 • La casa sulla collinaNhiu nm sau, ti nghe tin: Mt hm, ng Tch qun kha ca v th l ba tn cp c v trang n cp ca hng ca ng.

 • Khi ng Tch run s, c gng m kt st, ng b trt tay. Nhng tn cp hong ht, lia n vo ng.

  Chng my chc ngi ta tm c ng Tch, v a ng vo bnh vin. Sau tm gi gii phu lu di v nhng tun l hi phc kh nhanh, ng Tch ra khi bnh vin vi mt vi mnh n cn nm trong c th.

 • RavelloSu thng sau, ti gp li ng Tch, v khi ti hi ng th no, cu tr li ca ng vn khng thay i : Khng th no tt hn c na.

 • Posta del solKhi ti hi ng l ng ngh n chuyn g vo ngy b cp, ng tr li ti : Khi ti b thng, nm di trn mt t, ti nh li rng ti c hai chn la, sng hay l cht. TI CHN SNG.

 • PositanoTi hi ng : Anh khng s ? ng Tch ni tip : Cc bc s tht tuyt vi, h khng ngng bo ti l mi s s qua i tt p. Tuy nhin, khi h chuyn ti n khu gii phu, lc ti nhn thy nh mt ca h, ti tht s pht s. Ti c th c c trong nh nhn ca h : Ngi ny l ngi cht ri. Khi ti bit rng ti phi ly mt quyt nh.

 • Ti hi ng : Th anh lm g ?

  ng Tch tr li : Khi mt trong cc bc s hi ti l ti c b d ng vi ci g khng, ti ht mt hi di ri ku to: C, d ng vi my vin n.Trong khi h cn ci, ti bo h : Ti chn sng, xin gii phu ti nh ti cn sng, ch ng lm nh ti cht.

 • ng Tch thot cht nh cc bc s, nhng nht l nh THI NG KINH NGC ca ng. ng hc bit rng MI NGY, CHNG TA C CHN sng chan ha hay khng. Ni cho cng, THI SNG, l iu quan trng duy nht.

 • Cui cng, trong tt c

  Nhng g bn ang sng, Cch thc bn cm nhn, Cch thc nhng ngi khc nhn thy bn, Cch thc bn sng,

  BN L NGI DUY NHT QUYT NH CUC I BN.

 • By gi, bn c hai chn la :1. Loi b s ip ny2. Gi n cho tt c nhng ai bn ang yu qu.V hy nh rng :NHNG NGI ANG CHN CHNG L NHNG NGI KHNG BIT NHN THY MT TCH CC CA I H.

 • Phn ti, ti chn gi s ip ny cho tt c nhng ngi ti yu mn.