Câu hỏi tổng hợp

Embed Size (px)

Text of Câu hỏi tổng hợp

TNG HP CC CU HI THNG GP TRN TRANG CA B TT&TT; Cc Tn s.

1. Truyn hnh s l g? Truyn hnh s lm vic nh th no?

- Trong truyn hnh s, tn hiu hnh nh v m thanh c truyn dn, pht sng di dng dng d liu s c x l (tn hiu truyn hnh s).

Ti phn thu (u thu truyn hnh s DVB-T2 hoc Tivi c tch hp u thu truyn hnh s DVB-T2), tn hiu truyn hnh s c chuyn i ngc li thnh hnh nh v m thanh.

- Tn hiu truyn hnh s c th truyn theo 3 phng thc: pht sng mt t (s dng anten thng thng), pht sng qua v tinh (s dng anten v tinh), hoc cp (CATV, IPTV). Truyn hnh s s dng phng thc pht sng mt t c gi l truyn hnh s mt t.2. S ha truyn hnh mt t l g?

- S ha truyn hnh mt t c hiu n gin l qu trnh chuyn i cng ngh pht sng v thu, xem t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t. Qu trnh s ha truyn hnh mt t c thc hin c pha pht v pha thu nhm mang li nhiu li ch cho ngi xem truyn hnh, cng nghip truyn hnh v Nh nc.

- Khi qu trnh s ha ny hon thnh, truyn hnh s mt t s thay th hon ton truyn hnh tng t mt t. Truyn hnh tng t mt t s ngng hot ng v i vo lch s nh truyn hnh en trng trc y c thay th bi truyn hnh mu.3/ Ti sao phi chuyn t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t?

Qu trnh s ha truyn hnh mt t l tt yu v cc yu t sau y:

Qu trnh s ha truyn hnh mt t ng din ra trn quy m ton th gii v cc li ch m n mang li;

Truyn hnh s mt t em li nhiu li ch cho ngi xem nh cht lng cao v hnh nh v m thanh, s lng nhiu knh chng trnh truyn hnh c truyn;

Chuyn sang truyn hnh s mt t: nhiu knh chng trnh, dch v truyn hnh mi c cung cp ra th trng; cng nghip ni dung, sn xut chng trnh truyn hnh c iu kin pht trin; lnh vc truyn dn, pht sng huy ng c cc ngun lc, c u t, pht trin theo hng chuyn mn ha, t hiu qu cao hn nhiu so vi truyn hnh tng t mt t;

Chuyn sang truyn hnh s mt t: ngun ti nguyn tn s v tuyn in c s dng rt hiu qu v mt knh tn s c th truyn c nhiu knh chng trnh truyn hnh s. Sau khi kt thc qu trnh s ha truyn hnh, mt phn ca bng tn UHF ang s dng bi truyn hnh mt t s c gii phng. y l ngun ti nguyn tn s quan trng trin khai cc dch v thng tin v tuyn bng rng mi. Gp phn vo thc y pht trin kinh t - x hi.4/ Xin cho bit li ch ca ngi xem truyn hnh khi chuyn sang s dng truyn hnh s?

Truyn hnh s cho cht lng m thanh, hnh nh trung thc v sc nt; khng cn hin tng "bng ma", "mui" nh truyn hnh tng t.

Truyn hnh s c th cung cp s lng knh chng trnh nhiu hn truyn hnh tng t.

Ngi xem c hng thm cc tin ch khc, v d nh dch v Hng dn chng trnh in t (EPG), truyn hnh tng tc5/ Khi chuyn sang truyn hnh s mt t, Tivi c nh ti ang dng c cn s dng c na khng?

TV c nh bn ang c dng xem truyn hnh tng t mt t v trong vng pht sng truyn hnh s mt t th bn phi mua u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 tip tc s dng TV c.6/ Ti ang s dng truyn hnh cp. Ti cn phi lm g khi s ha truyn hnh mt t?

Truyn hnh cp khng b nh hng khi s ha truyn hnh mt t. Bn vn thu, xem bnh thng v khng phi chuyn i sang truyn hnh s mt t.7/ Nu s dng truyn hnh s mt t, c phi mt tin thu bao hng thng nh truyn hnh cp khng?

S dng truyn hnh s mt t c th thu xem min ph nhiu knh chng trnh phc v nhim v chnh tr, thng tin tuyn truyn thit yu ca i THVN v i PTTH a phng v cc knh khng kha m, tc l vn c th xem cc knh chng trnh nh hin ti, nhng hnh nh s sc nt, m thanh s sng ng hn.

Ngoi ra, truyn hnh s mt t cn cung cp cc dch v truyn hnh tr tin (c kha m qun l thu bao). truy cp c cc dch v truyn hnh ny th ngi xem truyn hnh phi k hp ng vi nh cung cp dch v v tr tin ph thu bao hng thng.8/ C th xem c bao nhiu knh min ph trong truyn hnh s mt t?

S lng knh min ph bao gm cac knh chng trnh phc v nhim v chnh tr, thng tin tuyn truyn thit yu ca Trung ng v a phng, cng nhiu knh chng trnh khc c cc n v truyn dn, pht sng khng kha m n ngi xem.9/ Xin t vn gip ti nn u t mua TV mi c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hay ch nn mua u thu truyn hnh s DVB-T2 v s dng TV c?

- Trng hp bn mua u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 v dng TV c th bn s khng thng thc c cc knh chng trnh truyn hnh c cht lng cao ang c truyn trn truyn hnh s mt t nu TV c ca bn c phn gii thp.

- Nu c nhu cu v iu kin mua TV mi, th bn nn mua TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 c th tn hng cc u im ca truyn hnh s v cht lng hnh nh, m thanh.10/ Khi l trnh s ha truyn hnh hon tt, nu ti khng c TV tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hay khng c u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 l ti s khng cn xem c TV na c ng khng?

- Khi hon thnh l trnh s ha truyn hnh th truyn hnh tng t mt t s b ngng pht sng. Do vy, nu khng c u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hoc TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DBT-T2 th bn s khng thu c truyn hnh mt t na.

- Truyn hnh cp, truyn hnh v tinh, truyn hnh IPTV u khng b nh hng khi truyn hnh mt t b ngng pht sng. V vy, bn c th thu dch v xem cc truyn hnh ny.11/ C quy nh tiu chun g cho u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 khng?

B Thng tin v Truyn thng ban hnh Quy chun k thut quc gia dnh cho thit b thu truyn hnh s mt t DVB-T2 ti Thng t s 20/2012/TT-BTTTT ngy 04/12/2012.

Theo quy nh, cc u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hoc TV c tch hp u thu thu truyn hnh s DVB-T2 khi lu thng trn th trng phi c nhn hng hng ha, du hp quy v phi dn biu trng truyn hnh s mt t.12/ Trong giai on chuyn i t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t, lm th no nhn bit TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2?

Theo quy nh, TV c tch hp u thu truyn hnh s DVB-T2 phi c gn nhn hng ha, du hp quy v biu trng truyn hnh s DVB-T2. Trong nhn hng ha c ghi dng ch: "H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2".

Biu trng truyn hnh s mt t DVB-T2 l hnh con mt cch iu c 3 mu , Xanh l cy, Xanh lam l 3 mu c bn ca truyn hnh nh hnh sau y.

Biu trng truyn hnh s mt t DVB-T2 ca Vit Nam c gn ring hoc chung vi nhn hng ha trn sn phm, bao b thng phm (dn trc tip ln TV hoc hp ng TV).

Hng dn mua my thu hnh, u thu truyn hnh s mt t chun DVB-T2Gip cc t chc, n v ngi dn c nhu cu s dng nm bt v mua cc thit b c ngun gc r rng, hp chun, S Thng tin v Truyn thng Truyn thng hng dn cc quy nh v dn nhn hng ha, du hp quy, v biu trng s ha truyn hnh cho my thu hnh c tch hp chc nng thu truyn hnh s mt t DVB-T2 (sau y gi l my thu hnh DVB-T2) v thit b gii m tn hiu truyn hnh s mt t DVB-T2 (sau y gi l STB DVB-T2) nh sau:

I. Nhn hng ha:

1. Thc hin iu 11 v iu 12 Ngh nh s 89/2006/N-CP ngy 30/9/20006 ca Th tng Chnh ph v Nhn hng ha, cc my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 phi c gn nhn vi ni dung nh sau:

a) Tn hng ha;

b) Tn v a ch ca t chc, cc nhn chu trch nhim v hng ha;

c) Xut x hng ha;

d) nh lng;

e) Thng, nm sn xut;

f) Thng s k thut: Ngoi cc thng s k thut chnh phi ghi thm dng ch: H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2;

g) Thng tin, cnh bo an ton;

h) Hng dn s dng, hng dn bo qun.

2. Thc hin iu 6 Ngh nh s 89/2006/N-CP, trong trng hp khng th th hin c tt c cc ni dung ti Phn 1 nu trn trn nhn th:

a) Cc ni dung: Tn hng ha, tn t chc, c nhn chu trch nhim v hng ha; nh lng, ngy sn xut v xut x hng ha phi c ghi trn nhn hng ha. Ngoi ra phi ghi thm dng ch: H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2.

b) Nhng ni dung khc phi c ghi trong ti liu km theo hng ha v trn nhn hng ha ch ra ni ghi cc ni dung .

II. Du hp quy: my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 lu thng trn th trng Vit Nam phi thc hin cng b hp quy v gn du hp quy theo quy nh ti Chng III, Chng IV v Chng V ca Thng t 30/2011/TT-BTTTT ngy 31/10/2011 ca B Thng tin v Truyn thng Quy nh v chng nhn hp quy, cng b hp quy i vi sn phm, hng ha chuyn ngnh cng ngh thng tin v truyn thng.

Mu du hp quy: III. Biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam

1. Mu biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam

Thc hin im d, Mc V/1 Quyt nh s 2451/Q-TTg ngy 27/12/2011 ca Th tng Chnh ph v vic Ph duyt n s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t n nm 2020.

My thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 lu thng trn th trng Vit Nam phi gn Biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam c dng nh sau:

2. Thi gian thc hin:

i vi my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 ca cc doanh nghip nhp khu hoc sn xut trong nc thc hin gn Biu trng s ha truyn hnh Vit Nam t ngy 01 thng 5 nm 2014;

i vi my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 ang lu thng trn th trng Vit Nam th cc doanh nghip gn hoc y quyn cho i l gn Biu trng s ha Truyn hnh Vit Nam t ngy 15 thng 6 nm 2014.

m bo quyn v li ch hp php ca mnh, cc n v kinh doanh khi nhp my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2; cc n v, ngi dn khi mua thit b phi kim tra c 3 iu kin: nhn hng ha, du hp quy v biu trng s ha truyn hnh Vit Nam theo hng dn m bo cht lng hng ha cng nh quyn v li ch ca mnh.

S HA TRUYN DN, PHT SNG TRUYN HNH MT T- NGI DN CN CH G ?

Ngy 27/12/2011, Th tng Chnh ph ph duyt n S ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t n nm 2020 ti Quyt nh s 2451/Q-TTg ngy 27/12/2011 vi mc tiu:

- Chuyn i h tng truyn dn, pht sng truyn hnh t cng ngh tng t sang cng ngh s; tng bc m rng vng ph sng truyn hnh s mt t nhm phc v tt nhim v chnh tr, quc phng, an ninh ca ng v Nh nc, m bo cung cp cc dch v truyn hnh a dng, phong ph, cht lng cao, ph hp vi nhu cu v thu nhp ca mi ngi dn.

- Hnh thnh v pht trin h tng truyn dn, pht sng truyn hnh s mt t ng b, hin i, hiu qu, thng nht v tiu chun v cng ngh.

- To iu kin t chc v sp xp li h thng cc i Truyn thanh Truyn hnh trn phm vi c nc theo hng chuyn mn ha, chuyn nghip ha, hot ng hiu qu v phn nh r hot ng v ni dung thng tin vi hot ng v truyn dn pht sng.

- n nm 2020 m bo 100% cc h gia nh c my thu hnh trn c nc xem c truyn hnh s bng cc phng thc khc nhau. Trong , truyn hnh s mt t chim 45% cc phng thc truyn hnh.

Theo , cc nhm a phng thc hin k hoch s ha c chia thnh bn nhm thc hin k hoch s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t trn c s trnh pht trin kinh t - x hi, iu kin truyn sng v tuyn in v kh nng phn b tn s ti a phng:

a) Nhm I: H Ni (c), thnh ph H Ch Minh, Hi Phng, Nng, Cn Th;

b) Nhm II: H Ni (m rng), Vnh Phc, Bc Ninh, Hi Dng, Hng Yn, Qung Ninh, Thi Nguyn, Thi Bnh, H Nam, Nam nh, Ninh Bnh, Bc Giang, Ph Th, Khnh Ha, Bnh Thun,