CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Embed Size (px)

Text of CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CU HI TRC NGHIMHA HU C C NHM CHC CHNG : RU Cu 1: iu no sau y ng khi ni v nhm nh chc : l hp cht hu c c nhng tnh cht ha hc nht nh. l nhm cc nguyn t gy ra nhng phn ng ha hc c trng cho mt loi hp cht hu c l nhm nguyn t quyt nh tnh cht ha hc c trng cho mt loi hp cht hu c. B v C ng . Cu 2: Hydrat ha 2-metylbut-2-en th thu c sn phm chnh l : A. 3-metyl-butan-1-ol B. 3-metyl-butan-2-ol C. 2-metyl-butan-2-ol. D. 2-metyl-butan-1-ol Cu 3: Phn ng no sau y khng xy ra : C2H5OH + HBr C2H5OH + NaOH. C2H5OH + Na C2H5OH + CuO Cu 4: Gi tn ancol sau y: CH3 C2H5CCH2CHC2H5 OH CH3 4-etyl-2,4-dietyl hexan-2-ol 5-etyl-3,5-dimetylheptan-3-ol 2,4-dietyl-4-metylhexan-2-ol 3,5-dimetylheptan-3-ol. Cu 5: Trong cc cht sau y, cht no c ng phn v tr ? 1. CH3OH 2. C2H5OH 3. CH3CH2CH2OH 4. (CH3)2CHOH A. 1,2 B. 2,3 C. 3,4 D. 2,4 Cu 6: Cht no l ancol bc II: 1) metanol 2) etanol 3) propan-2-ol 4) 2-metylpropan-2-ol 5) butan-2-ol A. 1,2,3. B. 2,3,4 C. 3,4,5 D. 3,5 Cu 7: Chn pht biu ng : A. Nhit si ca ancol etylic cao hn ancol metylic v thp hn ancol propylic. B. so snh nhit si ca cc ancol ta phi da vo lin kt hydro. C. Ancol metylic trng thi kh . D. Ancol d tan trong nc. Cu 8: ancol etylic tan trong nc v : Phn ng vi nc. To c lin kt hidro vi nc. in li thnh ion. Cho c lin kt hidro vi ancol . Cu 9: Cng thc no sau y l cng thc chung ca ancol no n chc: CnH2n + 2Ox ( vi x 2) CnH2n + 2O CnH2n + 1OH CnH2nO Cu 10: Nhit si ca cc cht sau y c xp theo th t : C2H5Cl > C2H5OH > CH3-O-CH3. CH3-O-CH3 > C2H5OH > C2H5Cl. C2H5OH > C2H5Cl > CH3-O-CH3.

C2H5OH > CH3-O-CH3 > C2H5Cl. Cu 11: Cho bit ng phn no ca C4H9OH khi tch nc s to 2 olefin ng phn : A. Ancol isobutylic. B. Butan-1-ol. C. 2-metylpropan-2-ol D. Butan-2-ol. Cu 12: Cho s bin ha : C4H10O B B khng cho phn ng trng bc, cu to ca C4H10O phi l : A. CH3CHOHCH2CH3. B. CH3CH(CH3)CH2OH. C. CH3CH2CH2CH2OH. D. CH3C(CH3)2OH. Cu 13: Cu(OH)2 tan trong glixerol l do : Glixerol c tnh axit . Glixerol c H linh ng. Glixerol to phc vi ng II hidroxit. Glixerol to c lin kt hidro. Cu 14: Cht no sau y c nhit si cao nht : A. CH3OCH3 B. C2H5OH. C. H2O. D. CH3CHO. Cu 15: Cho hn hp Z gm 2 ancol c cng thc phn t CxH2x+2O v CyH2yO. Bit x + y = 6 v x khc y v khc 1. Cng thc phn t 2 ancol l : C3H7OH v CH3OH. C4H10O v C3H6O. C2H6O v C4H8O. C4H10O v C2H4O. Cu 16: un nng hn hp 2 ancol no n chc vi H2SO4 c 140oC thu c 21,6 gam H2O v 72 gam hn hp 3 ete. Bit 3 ete thu c c s mol bng nhau v phn ng xy ra hon ton, vy ng thc phn t ca 2 ancol trn l : C3H7OH v CH3OH CH3OH v C2H5OH C2H5OH v C3H7OH CH3OH v C4H9OH. Cu 17: Ancol A khi tc dng vi Na cho bng vi V hi ancol A dng. Mt khc t chy ht 1 th tch hi ru A thu c cha n (cc th tch o trong cng iu kin). vy tn gi ca ancol A l: A. ancol etilic. B. Propan-1,2-diol. C. Glixerol . D. Etylenglicol. Cu 18: Trn 0,5mol C2H5OH v 0,7 mol C3H7OH. Sau dn qua H2SO4 c nng. Tt c ancol u b kh nc ( khng c ru d). Lng anken sinh ra lm mt mu 1 mol Br2 trong dung dch . Cc phn ng xy ra hon ton. Vy s mol H2O to thnh trong s kh nc trn l: A. 1mol B. 1,1mol C. 1,2mol D. 0,6mol Cu 19: Mt hp cht hu c A c cha 10,34% hidro. Khi t chy A th ch thu c CO2 v H2O. Bit rng (hi) v s mol O2 cn dng gp 4 ln s mol A. Vy cng thc phn t ca A l : A. C3H6O B. C4H8O. C. C2H6O D. C4H10O Cu 20: Khi un nng m1 gam ancol X vi H2SO4 c lm xc tc nhit thch hp thu c m2 gam hp cht Y. T khi hi ca Y so vi X l 0,7 ( hiu sut phn ng l 100%). Cng thc phn t ca X l: A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C4H9OH. D. CH3OH. Cu 21: Khi t chy hon ton 1 mol ancol a chc cn 3,5 mol O2 th cng thc phn t ca ru y l:

CH2OH-CH2OH CH2OH-CHOH-CH2OH. CH3-CHOH-CH2OH. CH2OH-CH2-CH2OH. Cu 22: C 4 cht lng : Glixerol(1), phenol(2), benzen(3), ancol anlylic(4). Cc th nghim cho kt qu sau: A B C D Dd Br2Phn ng khng Phn ng khng

NaOHPhn ng khng khng khng

Cu(OH)2khng Phn ng khng khng

Kt qu no sau y ph hp ? A(1); B(2); C(3); D(4). A(2); B(3); C(1); D(4). A(4); B(3); C(2); D(1). A(2); B(1); C(4); D(3). Cu 23: Pht biu no sau y sai : Ancol c nhit si cao bt thng v ancol c lin kt hidro vi nc. Phenol c tnh axit l do nh hng ca vng benzen ln nhm OH . Do nh hng qua li gia cc nhm OH nn C3H5(OH)3 tc dng c vi Cu(OH)2. Phenol v ancol thm u c cha hidro linh ng. Cu 24: Trong s cc ng phn cha nhn thm c cng thc phn t C7H8O. S lng ng phn tc dng c vi NaOH c: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 25: S lng cc ng phn ancol c cng thc phn t C5H12O l : A. 6. B. 7. C. 8. D. 9 Cu 26: Tch nc t 3-metylbutan-2-ol vi xc tc H2SO4 c , to 170oC thu c sn phm chnh l: A. 2-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-3-en. C. 3-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. Cu 27: Khi tch nc t hn hp CH3OH v C2H5OH c xc tc H2SO4 c to cao thu c s sn phm hu c ti a: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Cu 28: Mt ancol no Y mch h c s C bng s nhm chc. Bit 9,3g Y tc dng vi Na d thu c 0,15 mol H2 (ktc). Cng thc cu to ca Y l: A. CH3OH B. C3H5(OH)3. C. C2H4(OH)2. D. C4H6(OH)4. Cu 29: Tn ca ancol: HO-CH2CH2CH(CH3)-CH3 A. 2-metylbutan-4-ol B. ancol isoamylic. C. 3,3-dimetylpropan-1-ol.

D. 3-metylbutan-1-ol. Cu 30: t chy 1 ancol no n chc X thu c 4,4g CO2 v 2,16g nc. X khng b oxi ha bi CuO nung nng. Cng thc cu to ca X l: CH3)2C(OH)CH2CH3. (CH3)3COH. (CH3)2CH-CH2-CH2OH. (CH3)2CH-CH2OH. Cu 31: Xem cc hp cht: CH3 X1: CH3-CH-CH3 X2: CH3-C-CH3 OH OH X3: CH3-CH-CH2-OH X4: CH3-C-(CH2)2OH CH3 O X5: CH3-CH-CH2-OH NH2 Cht no b oxi ha bi CuO s to ra sn phm c phn ng trng gng ? A. X1; X2; X4. B. X3; X4; X5. C. X2; X3; X4. D. X2; X4; X5. Cu 32: S lng ng phn mch h c cng thc phn t C4H10O l : A.4 B. 6 C. 7 D. 8 Cu 33: Khi hydrat ha 2-metylbut-2-en th thu c sn phm chnh l: 3-metylbutan-1-ol 3-metylbutan-2-ol. 2-metylbutan-2-ol. 2-metylbutan-1-ol. Cu 34: Ancol n no cha 6 nguyn t cacbon c s lng ng phn ancol bc mt l : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Cu 35: Cho cc cht sau: CH2OH-CHOH-CH2OH. 4- CH2OH-CH2OH CH2OH-CHOH-CH=O. 5- HOOC-COOH. CH2OH-CHOH-COOH. 6- H2N-CH2COOH. Chn p n ng : A. Hp cht a chc: 1, 2, 3. B. Hp cht a chc: 1, 3, 6. C. Hp cht tp chc : 2, 3, 6. D. Hp cht tp chc: 2, 3, 4. Cu 36: Trong cc mnh sau y : 1- Hp cht hu c c hai nhm chc tr ln trong phn t l hp cht c nhiu nhm chc. 2- hp cht hu co c hai nhm chc l hp cht tp chc. 3- Hp cht hu c c hai hay nhiu nhm chc ging nhau trong phn t l hp cht a chc. 4- Hp cht hu c c hai hay nhiu nhm chc khng ging nhau trong phn t l hp cht tp chc. Cc mnh ng v hp cht c nhiu nhm chc l: A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,2,4. D. 1,2,3,4. Cu 37: Glixerol tc dng c vi Cu(OH)2 do: c nhiu nhm OH . c nhiu nhm OH gn vo cc nguyn t C k cn nhau. glixerol l ru a chc. glixerol trng thi lng. Cu 38: Cho cc cht: 1) CH2OH-CH2OH ; 2) CH2OH-CHOH-CH2OH; 3) C3H7CHO; 4) CH2OH-CH2-CH2OH; 5) CH3-CH2-O-CH3 ; 6) C6H5OH. Cht no tc dng vi Na v Cu(OH)2 ?

A. 1,2,3,4. B. 1,2,4,6. C. 1,2,5. D. 1,2. Cu 39: Cho chui phn ng : CH3-CH2-CH2-OH A B A v B ln lt l: A. propen; propan-2-ol B. propylen; propan-1-ol C. di-propylete; ancol propylic D. propen; propanal Cu 40: t chy mt ete A n chc thu c kh CO2 v hi nc theo t l mol H2O : CO2 = 5 : 4. Vy ete A c to ra t : ancol etylic. ancol metylic v ancol propylic. ancol metylic v ancol isopropylic. A, B, C u ng. Cu 41: Thc hien 2 th nghiem sau: Th nghiem 1 cho t t natri kim loai vao ancol etylic, th nghiem 2 cho t t natri kim loai vao nc th: A.Th nghiem 1 phan ng xay ra manh liet hn phan ng 2. B.Th nghiem 2 phan ng xay ra manh liet hn phan ng 1. C.Ca 2 th nghiem 1 va 2 eu xay ra phan ng nh nhau. D.Ch co th nghiem 1 xay ra phan ng, con th nghiem 2 phan ng khong xay ra. Cu 42: Mt ancol no c cng thc nguyn : (C2H5O)n. Cng thc phn t ca ancol l... A. C2H5O B. C4H10O2 C. C6H15O3 D. C8H20O4 Cu 43: Mt ancol no, n chc, bc 1 b tch mt phn t nc to anken A. C 0,525 gam anken A tc dng va vi 2g brm. Ancol ny l... A. Butan-1-ol B. Pentan-1-ol C. Etanol D. Propan-1-ol Cu 44 : Cho 16,6 gam hn hp gm ancol etylic v ancol propylic phn ng ht vi Na d thu c 3,36 lit H2 (ktc). % v khi lng cc ru trong hn hp l : A. 27,7% v 72,3% B. 60,2% v 39,8% C. 40% v 60% D. 32% v 68% Cu 45 : X l mt ancol no, a chc, mch h c s nhm -OH nh hn 5. C 7,6 gam ancol X phn ng ht vi Natri cho 2,24 lt kh (o ktc). Cng thc ho hc ca X l... A. C4H7(OH)3 B. C2H4(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C3H6(OH)2 Cu 46 : A l ng ng ca ru etylic c t khi hi so vi oxi bng 2,3125. S ng phn c mch cacbon khng phn nhnh ca A l... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

PHENOLCu 1 : Cho hp cht c CTCT l : Trong 3 tn gi sau y, tn gi no ng? 1. 2-metylphenol 2. O-cresol 3. 2-metyl-1-hidroxibenzen. A. Ch c 1. B. 1, 2 C. Ch c 2. C. c 3 u ng. Cu 2: Khi cho Phenol tc dng vi nc brom, ta thy: mt mu nu ca nc brom.

to kt ta gch. to kt ta trng. to kt ta xm bc. Cu 3 : Cho hp cht thm c cng thc phn t : C7H8O. C bao nhiu ng phn ng vi cng thc trn ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Cu 4 : phn bit gia phenol v ru benzylic, ta c th dng thuc th no trong cc thuc th sau y : 1. Na ; 2.dd NaOH ; 3. nc brom A. Ch c 1 B. Ch c 2. C. 1 v 2. D. 2 v 3. Cu 5 : Hy chn pht biu ng : Phenol l cht c nhm OH, trong phn t c cha nhn benzen. Phenol l cht c nhm OH khng lin kt trc tip vi nhn benzen. Phenol l cht c nhm OH gn trn mch nhnh ca hidrocacbon thm. Ru thm l cht c nhn benzen, mi thm hnh nhn. Cu 6 : C bao nhiu ng phn ru thm c cng thc phn t C8H10O ? A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Cu 7 : Hy chn cu ng khi so snh tnh cht ha hc khc nhau gia ancol etylic v phenol . c hai u phn ng c vi dung dch NaOH. C hai u phn ng c vi axit HBr. Ancol etylic phn ng c vi NaOH cn phenol th khng. Phenol phn ng vi dung dch NaOH cn ancol etylic th khng. Cu 8 : Cho 3 cht : (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH ; (Z) C6H5CH2OH. Nhng hp cht no trong s nhng hp cht trn l ng ng ca nhau ? A. (X) ; (Y) B. (Y) ; (Z) C. (X) ; (Z) D. (X) ; (Y) ; (Z). Cu 9 : Pht biu no sau y sai : Phenol l axit yu, khng lm i mu qu tm. Phenol l axit yu, nhng tnh axit vn mnh hn axit cacbonic. Phenol cho kt ta trng vi dung dch nc brom. Phenol rt t tan trong nc lnh. Cu 10 :Mt hn hp X gm ancol etylic v phenol tc dng vi natri d cho ra hn hp 2 mui c tng khi lng l 25,2 gam. Cng lng hn hp y tc dng va vi 100ml dung dch NaOH 1M. Tnh s mol mi cht trong hn hp X v th tch hidro bay ra (ktc) trong phn ng gia X v Natri . 0,1mol ancol ; 0,1mol phenol ; 2,24 ltH2 0,2m