Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh

Embed Size (px)

Text of Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh

Cu hi trc nghim lut kinh doanh Cu 1: Php nhn ng mt vai tr quan trng trong i sng ca x hi nn php lut Vit Nam quy nh mt cch v th trong: a) B lut dn s b) B lut hnh s c) B lut thng mi d) B lut hnh s Cu 2: Vn iu l l: a) Vn gp ca cc thnh vin v c ghi vo bn iu l ca cng ty. b) Vn gp theo quy nh ca php lut c) Vn hot ng chnh ca Doanh nghip d) Vn c nh ca Doanh nghip Cu 3: Vn php nh l: a) Mc vn ti thiu cn phi c thnh lp doanh nghip b) Vn gp ca nh nc vo doanh nghip c) Vn do cc thnh vin gp theo quy nh ca php lut d) C 3 u ng Cu 4: Trong soanh nghip t nhn c thu gim c iu hnh hot ng ca doanh nghip th ngi i din theo php lut c l: a) Ch doanh nghip b) Ch tch hi ng qun tr c) Gim c c thu d) Theo iu l ca Doanh nghip Cu 5: C quan c quyn lc cao nht ca Cng ty C phn l: a) i hi ng c ng

b) Hi ng qun tr c) Ban gim c d) Ban kim sot Cu 6: Cuc hp th nht ca hi ng thnh vin trong cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin tr ln ch c gi tr khi c s hin dinc a thnh vin i din cho; a) 51% vn iu l b) 65% vn iu l c) 75% vn iu l d) 50% vn iu l Cu 7: Theo lut chng khon Vit nam mnh gi ca mt t c phiu bng: a) Mt c phn b) Ba c phn c) Su c phn d) Tm c phn Cu 8: S lng thnh vin ti a trong cng ty trch nhim hu hn t 2 thnh vin tr ln l: a) 40 thnh vin b) 45 thnh vin c) 50 thnh vin d) 55 thnh vin Cu 9: C phn c th hin di hnh thc mt chng th c gi l: a) T tri phiu b) C tc c) C phiu c ghi danh d) C phiu khng ghi danh

Cu 10: Ngi i din theo php lut ca cng ty c phn l: a) Tng gim c b) Ch tch hi ng qun tr c) Gim c nu bn iu l cng ty khng quy nh d) Do iu l cng ty quy nh Cu 11: Trong cng ty Trch nhim hu hn 1 thnh vin, ch s hu c th l: a) T chc b) C nhn c) C nhn hoc t chc d) C quan nh nc Cu 12: Cng ty trch nhim hu hn c quyn pht hnh: a) C phiu b) Tri phiu c) Thng phiu d) Cng tri Cu 13: C phn c chia thnh: a) 2 loi: c phn ph thong v c phn u i b) 3 loi: c phn ph thng , c phn u i v c c phn chuyn i c) 4 loi: c phn ph thng , c phn u i v c c phn chuyn i v c phn khc d) C phn c ghi danh v c phn khng ghi danh Cu 14: Mt hoc mt s c ng nm gi trn 50% tng s c phn ph thng lin tc trong thi gian 6 thng c quyn ng c

hoc c thnh vin tham gia vo: a) Hi ng qun tr b) Ban kim sot c) Ban gim c d) i hi c ng Cu 15: u t di hnh thc hp ng BCC, BOT, BTO, BT l hnh thc u t: a) Trc tip b) Gin tip c) Va trc tip, va gin tip d) C vn t nc ngoi Cu 16: Ta kinh t c thnh lp ti: a) Ta n nhn dn cp qun, huyn b) Ta n nhn cp tnh hoc thnh ph trc thuc trung ng c) Nhng thnh ph ln d) C 2 u sai Cu 17: Ngh quyt i hi ng c ng c th b yu cu ta n xem xt hy b trong thi hn: a) 60 ngy k t ngy thong qua b) 90 ngy k t ngy thng qua c) 30 ngy k t ngy thong qua d) C 3 cu u sai Cu 18: Th tc p dng cc bin php khn cu tm thi c p dng vo giai on no ca tin trnh xt x: a) S thm b) Phc thm c) Bt c giai on no

d) C 3 u sai Cu 19: Tranh chp s c gii quyt bng trng ti nu: a) Khng c ta n th l b) Nu khi tranh chp xy ra c 1 bn b mt t cch php nhn c) Nu trong hp ng cc bn c tha thun trng tri d) Khng cu no ng Cu 20: Ta kinh t trong ta n nhn dn ti cao chuyn: a) Xt x phc thm nhng bn n ca ta kinh t cp tnh b khng co hoc khng ngh b) Xt x gim c thm, ti thm nhng bn n kinh t ca ta kinh t cp tnh c hiu lc php lut v b khng ngh c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 21: Hi ng xt x trong phin ta phc thm gm: a) Hai thm phn v 3 Hi thm nhn dn b) Ba thm phn v 2 Hi thm nhn dn c) Ch gm ba thm phn d) Ch gm 3 hi thm nhn dn m bo tnh khch quan P/s: Hi ng xt x trong phin ta phc thm gm 3 thm phn v trong trng hp cn thit c th them 2 Hi thm (iu 224, Chng XXIV: Th Tc Xt X Phc Thm). Theo lut l vy nhng cu ny mnh hok bit chn sao na. Thi th ty cc bn nh. Cu 22: Thi hn khng ngh xt x theo th tc gim c thm k t ngy ban n. Quy nh c hiu lc l: a) 1 nm b) 2 nm c) 3 nm d) 4 nm

Cu 23: C quan xt x gim c thm,ti thm ta n nhn dn cp tnh l: a) Hi ng thm phn ta n nhn dn cp tnh b) Hi ng thm phn ta n nhn dn cp trung ng c) y ban thm phn ta n nhn dn cp tnh d) C 3 cu trn u sai Cu 24: Thi hn khng co c xt x phc thm k t ngy tuyn n hoc k t ngy bn n dc giao cho ng s l: a) 30 ngy b) 7 ngy c) 10 ngy d) 15 ngy Cu 25: Chuyn l l mt trong nhng chnh sch u i u t theo Lut u t nm 2005. Thi gian chuyn l khng c vt qu: a) 3 nm b) 4 nm c) 5 nm d) 6 nm Cu 26: Theo lut u t 2005, mt trong nhng chnh sch u i u t l khu hao ti sn c nh, mc khu hao ti a l: a) 2 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh b) 3 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh c) 4 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh d) 5 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh Cu 27: Theo lut u t nm 2005, th thi hn s dng t thng

thng ca d n khng qu: a) 80 nm b) 60 nm c) 70 nm d) 50 nm Cu 28: Trong cng ty c phn, vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau v c gi l: a) C ng b) C tc c) C phiu d) C phn Cu 29: Khi gp vn vo cng ty bng ti sn th: a) Ti sn phi c nh gi bng tin b) Ti sn phi c chuyn quyn s hu sang cho cng ty c) Ch cn nh gi v khng phi chuyn quyn s hu d) Phi nh gi v chuyn quyn s hu sang cho cng ty Cu 30: Hi ng qun tr trong Cng ty c phn c quyn quyt nh v vic pht hnh: a) C phiu b) Tri phiu c) Hi phiu d) Lnh phiu Cu 31: Gim c thm: (l mt th tc c bit). a) L mt cp xt x b) L mt th tc t tng c) L mt cp xt x c bit d) C ba cu trn u sai

Cu 32: Thi hn khng ngh xt x ti thm k t ngy ngi c thm quyn khng ngh bit c cn c khng ngh l: a) 1 nm b) 2 nm c) 3 nm d) 4 nm Cu 33: Ngi c quyn khng ngh gim c thm v ti thm l: a) Ngi c quyn v ngha v lin quan n v n b) Nguyn n hoc b n c) Chnh n Ta n nhn dn hoc Vin trng Vin Kim st nhn dn d) Cc cu trn u ng Cu 34: Hi ng xt x s thm mt v n kinh t gm: a) Hai thm phn v 1 hi thm nhn dn b) Ba thm phn c) Mt thm phn v hai hi thm nhn dn d) Mt thm phn v 1 th k ta n Cu 35: Vn iu l ca cng ty: a) Phi ln hn vn php nh b) Phi bng vn php nh c) Phi nh hn vn php nh d) Cu C l cu tr li sai Cu 36: C phn u i v biu quyt khng c cp cho: a) C ng l i din cho phn vn gp ca nh nc b) C ng sng lp

c) Bt c c ng no ca cng ty nu c phn ca h t 1% tr ln d) Cu c l cu tr li sai Cu 37: C phn u i ca c ng sng lp ch c gi tr trong thi hn: a) Hai nm b) Ba nm c) Bn nm d) Khng quy nh thi gian Cu 38: Cc c ng sng lp phi gp s c phn ng k mua trong thi gian: a) 60 ngy k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh b) 90 ngy k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh c) Mt nm k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh d) Phi gp ngay Cu 39: Mun thnh lp hp tc x th phi ng k kinh doanh ti: a) S k hoch u t, phng kinh doanh qun, huyn b) y ban nhn dn phng c) y ban nhn dn xa d) Tt c u ng Cu 40: Hp tc xc b buc phi gii th trong trng hp sau: a) Trong thi hn 18 thng k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh m HTX khng tin hnh hot ng b) Trong thi hn 18 thng m khng triu tp c i hi x vin

thng k m khng c l do chnh ng c) C 2 u ng d) C 2 u sai Cu 41: Ngi nc ngoi c th u t vo Vit nam di hnh thc: a) Hp ng hp tc kinh doanh b) Cng ty lin doanh c) Hp tc x d) C ba cu u ng Cu 42: D n c vn u t trong nc vi quy m vn u t l 200 t ng v khng thuc danh mc lnh vc u t c iu kin phi lm th tc: a) ng k u t b) Thm tra d n u t c) Khng phi lm th tc no c d) C th chn th tc no cng c Cu 43: Mt trong nhng iu kin quan trng mt d n c vn u t nc ngoi c cp giy php u t di hnh thc ng k l: a) Gi tr ca d n di 300 t ng b) Khng thuc lnh vc u t c iu kin c) C hai cu trn u ng d) C hai cu trn u sai Cu 44: D n c vn u t trong nc vi quy m vn u t l 10 t ng. thuc lnh vc u t c iu kin th phi lm th tc: a) ng k d n u t b) Thm tra d n u t

c) Khng lm th tc no d) Ty nh u t c th chn th tc no ph hp vo iu kin sn c ca mnh. P/s: i vi D n u t c quy m vn u t di 300 t ng Vit Nam v thuc lnh vc u t c iu kin, nh u t phi gii trnh kh nng p ng iu kin m d n u t phi p ng theo quy nh ca php lut i vi d n thuc lnh vc u t c iu kin. Theo lut nh vy , cn gi th hok bit chn ci g lun. Cu 45: Trong cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln, khi mun chuyn nhng phn vn gp: a) Phi rao bn trn bo a phng trong 3 s lin tip b) Phi c Hi ng thnh vin ng c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 46: Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln pho c Ban kim sot khi: a) C t 10 thnh vin tr ln b) C t 11 thnh vin tr ln v c mt thnh vin l t chc s hu t 10% vn iu l ca cng ty c) C t 12 thnh vin tr ln d) Cc cu trn u sai Cu 47: C cu t chc qun l ca cng ty TNHH mt thnh vin m ch s hu l t chc gm: a) Hi ng thnh vin, Gim c, Ban kim sot gm 5 ngi b) Ch tch cng ty, Gim c, Ban kim sot gm 5 ngi c) C 2 cu trn u sai d) C 2 cu trn u ng

Cu 48: Trong cng ty TNHH mt thnh vin l c nhn, ch s hu l: a) Ch tch cng ty b) Ch tch hi ng thnh vin c) Trng Ban kim sot d) Cc cu trn u ng Cu 49: Hi ng qun tr l c quan c quyn qun l trong: a) Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln b) Cng ty C phn c) Cng ty hp danh d) Khng c cu no ng Cu 50: Hp ng hp tc kinh doanh c vit tc theo ting Anh l: a) BBC b) BCC c) CPB d) Khng c cu no ng Cu 51: Mua c phn c th c xem l hnh thc u t: a) Trc tip b) Gin tip c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 52: Hp ng xy dng kinh doanh chuyn giao c vit tt theo tn ting Anh l: a) BOT b) BTO c) BCC

d) BT Cu 53: Cng ty hp dan l cng ty c thnh lp bi: a) Hai cng ty c sn kt hp li vi nhau b) Phi c t nht hai c nhn chu trch nhim v hn c) Phi c t nht hai thnh vin chu trch nhim v hn d) Phi c t nht hai thnh vin chu trch nhim hu hn Cu 54: Ch doanh nghip t nhn c quyn cho thu doanh nghip ca mnh nhng i vi nhng hot ng ca doanh nghip trong qu trnh cho thu: a) Phi chu trch nhim trc php lut b) Khng phi chu trch nhim trc php lut c) Chu trch nhim i vi ngi thu doanh nghip d) Chu trch nhim trc php lut v ngi thu doanh nghip Cu 55: Theo lut thng mi Vit Nam hin hnh, hp ng mua bn hng ha c th c xc lp bng hnh thc: a) Li ni hoc hnh vi c th b) Ch bng hnh thc vn bn c) C th bng email d) Cu b) l cu tr li sai Cu 56: Khi tha thun mc pht vi phm hp ng, cc bn c th tha thun mc pht: a) Ti a l 8% gi tr phn ngha v hp ng b vi phm b) Ti a 8% gi tr ca hp ng c) Ti a l 100% gi tr hp ng d) Khng c cu no ng

Cu 56: Khi hp ng b tuyn b v hiu th: a) Khng lm pht sinh, thay i hay chm dt quyn v ngha v dn s ca cc bn k t thi im xc lp b) Cc bn phi hon tr li cho nhau nhng g nhn t vic giao kt hp ng v bn c li gy thit hi phi c trch nhim bi thng c) Cc cu trn u sai d) Cc cu trn u ng Cu 57: Hu qu php l ca vic dnh ch hp ng: a) Cc bn phi hon tr li cho nhau nhng g nhn t vic giao kt hp ng b) Cc bn