CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ

Embed Size (px)

Text of CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ

CU HI TRC NGHIM THU (new). 1. 2. 3. 4. Cu 1: i vi thu trc thu, khi no ngi chu thu ng thi l ngi np thu? Ngi tiu dng vt t, hng ha cho tiu dng phi sn xut v sn xut. Ngi gia cng hng ha bn trong nc v xut khu vo khu ch xut. C. Ngi nhp khu trc tip tiu dng. Ngi xut khu, ngi nhp khu Cu 2: Thu gin thu l loi thu c kh nng chuyn dch gnh nng thu t ngi np thu theo lut nh sang ngi np thu thng qua cng c no? Thu sut. B. Gi tnh thu. T gi bnh qun do ngn hng thng mi cng b. C ch gi mua bn. Cu 3:Ti sao ni thu l mt bin php ng vin bt buc cng ch quyn lc ca Nh nc i vi cc th nhn v php nhn?

1. 2. 3. 4.

1. Thu l khon trch 1 phn thu nhp do kinh doanh, lao ng, u t ti chnh mang li np vo NSNN. 2. Thu l mt khon bao gi cng cha ng yu t thc t v KT-XH. 3. Thu l mt khon khng hon tr cho ngi np thu. 4. D. Thu l ngun thu ch yu ca NSNN. Cu 4: Da vo tiu thc no di y phn loi thu thnh thu trc thu v thu gin thu? 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Theo i tng chu thu. B. Theo kh nng chuyn dch gnh nng thu. Theo kh nng np thu. D. Theo phng php nh thu v cn c tnh thu. Cu 5: c im no ni ln s khc bit v thu, ph v l ph: C (2) v (3). Thu c tnh php lut cao. Ph v l ph l mt khon c tnh hon tr gin tip cho ngi hng thu dch v.(3) D. Thu l mt khon khng hon tr trc tip cho ngi np thu. Cu 6: Thu trc thu l g? L yu t cu thnh trong gi bn sn phm hng ha dch v. B. L khon thu thu vo thu nhp ca ngi c thu nhp. L khon thu thu vo hng ha dch v bn ra. L yu t cu thnh chi ph SXKD, nh trc tip vo khu sn xut. Cu 7: u im ca thu trc thu l g? m bo s bnh ng ca mi i tng chu thu trc php lut. m bo nn sn xut ni a pht trin L cng c kim sot thu nhp chu thu ca Nh nc i vi ngi c thu nhp. D. m bo s cng bng gia cc i tng chu thu c thu nhp, c ti sn. Cu 8: Thu gin thu l thu m doanh nghip np thay cho ai? Cho B. Cho Cho Cu ngi nhn gia cng. Cho ngi tiu dng. sn phm hng ha tiu th ca bn thn doanh nghip. dn v y thc xut khu. 9: Mc ch ca vic phn loi thu thnh thu trc thu v thu gin thu?

1. 2. 3. 4.

A. t chc ng n vic thu np thu ph hp vi quy trnh thu tng loi thu. m bo ngun thu cho NSNN v c tc ng n i sng kinh t x hi. C. nh hng xy dng chnh sch thu v qun l h thng thu. Sp xp cc sc thu khc nhau trong h thng thu thnh nhng nhm khc nhau theo nhng tiu thc khc nhau. Cu 10: Nh nc phi b ra chi ph nh th no thu c nhiu thu qua gi? Khng phi b ra chi ph no. Phi b ra nhiu thi gian, chi ph ph. C. B ra rt t chi ph m thu c nhiu thu. Phi mt nhiu chi ph v lao ng kim tra. Cu 11: Thng qua cng c no thu thc hin chc nng m rng kinh t i ngoi ng thi bo v li ch sn xut trong nc? H thng thng l quc t. B. H thng thu sut, mc thu, biu thu. H thng c ch chnh sch thu. H thng gi c tnh thu. Cu 12: So vi chi ph m Nh nc b ra thu thu gin thu, th chi ph thu thu trc thu nh th no? Khng phi b ra bt c chi ph no khi xc nh thu nhp chu thu. B. Mt thiu thi gian cng sc hn kim tra, xc nh thu nhp chu thu. Chi ph b ra t hn m thu c nhiu thu hn. Mt nhiu thi gian do phc tp khi kim tra, tnh ton s thu phi np. Cu 13: Thu l mt b phn cu thnh ca gi bn v thu vo ngi tiu dng. Vy thu l? Thu thu nhp doanh nghip. Thu thu nhp ca ngi c thu nhp cao. C. Thu gin thu. Thu trc thu. Cu 14: Ti sao ni Thu gp phn thc hin cng bng x hi, bnh ng gia cc thnh phn kinh t v tng lp dn c?

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1. Thu l ngun thu ch yu ca NSNN. 2. Thu l mt khon thu khng hon tr cho ngi np thu. 3. C. Thu l mt khon thu vo cc th nhn, php nhn c thu nhp do lao ng, do hot ng sn xut kinh doanhto ra. 4. Thu l mt khon bao gi cng cha ng yu t thc v KT-XH. Cu 15: Ngi chu thu cm nhn thy nh th no khi trc tip np thu cho nh nc? 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. A. L gnh nng vi kt qu hot ng m mnh thu c. Nh nhm vi kh nng thu nhp ca mnh. Bnh ng gia mi thnh vin trong x hi. Hi lng vi kt qu thu nhp ca mnh. Cu 16: So snh thu gin thu, thu trc thu l loi thu c ngha nh th no? Khng bnh ng gia ngi sn xut thuc cc thnh phn kinh t khc nhau. Cha cng bng gia nhng i tng c thu nhp khc nhau. Khng hp l vi thu nhp ca tng i tng. D. Cng bng v phn ng gp ph hp vi kt qu thu nhp ca tng i tng. Cu 17: Thu trc thu l thu trc tip thu vo hot ng no di y?

1. Hng ha xut khu, nhp khu.

2. B. Sn xut kinh doanh ca cc t chc Vit Nam v ca nc ngoi hot ng ti Vit Nam, ca dn c c thu nhp. 3. Hng ha gia cng, y thc gia cng. 4. Gi tr hng ha dng lm qu biu, tng, tiu dng ni b. Cu 18: V sao ni thu tn ti v pht trin l mt tt yu khch quan? 1. Thu c nh nc s dng nh mt cng c kinh t quan trng. 2. Thu l hnh thc ng vin c xa nht ca Ti chnh Nh nc. 3. C. Thu l phm tr kinh t xut hin v tn ti cng vi s hnh thnh v pht trin ca nh nc. 4. Thu l mt cng c ng vin mt phn thu nhp ca ngi dn. Cu 19: Thu gin thu l g? 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. L khon thu thu trc tip vo thu nhp ca php nhn, th nhn. L khon thu vo ti sn, vo thu nhp c c ca cc CSSXKD v dn c. C. L khon thu qua gi bn ca hng ha v dch v bn ra. L yu t cu thnh li nhun ca doanh nghip. Cu 20: c im ca doanh thu tnh thu doanh thu l g? A. Trong doanh thu c thu np khu trc (3). Trong doanh thu cha c thu np khu trc (2). C (1) v (2). Trong doanh thu tnh thu doanh thu cha n nhiu mc thu sut (1). Cu 21: Theo phng php trc tip, thu GTGT phi np c xc nh theo cng thc ng nht no?

1. Thu GTGT phi np = Doanh thu tnh thu Thu sut. 2. Thu GTGT phi np = (Gi thanh ton ca hng ha dch v bn ra Gi thanh ton ca hng ha dch v mua vo tng ng) Thu sut. 3. C. Thu GTGT phi np = GTGT ca hng ha, dch v chu thu Thu sut ca hng ha dch v tng ng. 4. Thu GTGT phi np = (Gi thanh ton ca hng ha dch v bn ra Gi thanh ton ca hng ha dch v mua vo) Thu sut. Cu 22: C s bn hng i l, k gi theo ng gi ca ch hng quy nh ch hng tin hoa hng th i l phi k khai v np thu GTGT nh th no? 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Ch hng tm np h i l, k gi ri s phn b li khi quyt ton thu sau ny. K khai v np thu theo quy nh ca php lut. K khai v tm np theo mc phn b ca ch hng. D. Khng phi k khai v np thu GTGT i vi tin hoa hng thu c. Cu 23: C bao nhiu trng hp c hon thu GTGT? A. 7 8 5 3 Cu 24: Lut thu GTGT sa i, b sung c hiu lc thi hnh t ngy? 01-01-2000 01-01-2002 01-01-1999 D. 01-01-2004 Cu 25:Doanh thu tnh thu GTGT u ra theo phng php khu tr l doanh thu nh th no?

1. 2. 3. 4.

Gm ph ph, ph thu khng c hng c thu GTGT. Gm ph ph, ph thu khng c hng cha c thu GTGT. Gm ph ph v doanh thu vn ti ngoi nc cha c thu GTGT. D. Gm ph ph, ph thu c hng cha c thu GTGT. Cu 26: Thu GTGT u vo ca hng ha dch v chu thu v khng chu thu mun c khu tr th c s phi lm g? Phi hch ton y , khng b st, khng trng lp. B. Phi hch ton r rng, minh bch theo tng i tng tnh thu. C. Phi hch ton r rng thu GTGT u vo c khu tr v khng c khu tr. Phi hch ton y theo tng mc thu sut. Cu 27: Hng ha, dch v khng chu thu GTGT khc hng ha xut khu c p dng thu sut 0% im no? (1) CSKD khng phi np thu GTGT khi tiu th hng ha, cung cp dch v khng chu thu GTGT nhng khng c khu tr hoc hon li s thu GTGT u vo. (2) CSKD khng phi np thu GTGT khi xut khu hng ha nhng khng c hon li ton b s thu GTGT u vo tr khi mua hng ha, nguyn liu, dch v sn xut kinh doanh. (3) CSKD khng phi np thu GTGT khi tiu th hng ha, cung cp dch v khng chu thu GTGT v c khu tr hoc hon li s thu GTGT u vo. (4) CSKD khng phi np thu GTGT khi xut khu hng ha m cn c hon li ton b s thu GTGT u vo tr khi mua hng ha, nguyn liu, dch v sn xut kinh doanh.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

(2) v (3) (4) v (3) (2) v (1) D. (1) v (4) Cu 28: Theo phng php khu tr, Thu GTGT phi np c xc nh theo cng thc no? A. Thu GTGT phi np = Thu GTGT u ra Thu GTGT u vo. Thu GTGT phi np = (Thu sut GTGT u ra) (Thu sut GTGT u vo) Thu GTGT phi np = (Doanh s bn ra thu sut) (Gi mua vo thu sut) Thu GTGT phi np = (Gi bn ra c thu GTGT thu sut) (Gi vn hng mua vo thu sut) Cu 29: Ai l ngi chu thu GTGT? Ngi bn Ngi bn v ngi mua cng chu Ngi sn xut D. Ngi mua (ngi tiu dng) Cu 30: CSKD bn bun chuyn phi k khai v np thu GTGT nh th no?

1. K khai v np thu GTGT theo phng php khu tr i vi ton b hng ha. 2. K khai v np thu GTGT theo phng php trc tip i vi ton b hng ha. 3. C. K khai v np thu GTGT theo phng php trc tip trn GTGT i vi tng chuyn hng cho c quan thu ni mua hng, trc khi vn chuyn hng i. 4. K khai v np thu GTGT theo phng php trc tip i vi tng chuyn hng cho c quan thu ni n bn sau khi vn chuyn hng i. Cu 31: Thu GTGT l mt sc thu thuc loi thu no? 1. Gin thu (1). 2. B. C (1) v (2).

3. Trc thu. 4. Tiu dng (2) Cu 32: Thu GTGT ging thu doanh thu im no? Chn cu ng nht: 1. u l thu gin thu, thu ngay khu nhp khu nu n v kinh doanh c hng nhp khu, nh vo tt c cc loi hng ha, dch v v hot ng kinh doanh. 2. u c cc mc thu sut nh nhau, phn bit theo ngnh ngh, mt hng. i tng chu thu l ngi tiu dng, c s tnh thu u l doanh thu bn hng. 3. C. u l thu gin thu, thu hu ht cc loi hng ha, dch v v hot ng kinh doanh, thu tnh trn doanh thu hoc gi bn. i tng np thu l CSSXKD hng ha dch v. 4. u l thu tiu dng, phm vi iu chnh rng, i tng np thu l CSSXKD hng ha dch v. Cu 33: Nhng hng ha no sau y thuc i tng khng chu thu GTGT? 1. 2. 3. 4. Hng ha chu thu TTB xut khu. Hng ha thng thng xut khu. C. Hng ha tm nhp, ti xut Hng ha chu thu TTB nhp khu. Cu34: Khi no thu GTGT u vo ca hng ha dch v dng sn xut hng ha, dch v khng c khu tr 100%? C (2) v (3). Khi hng ha dch v sn xut kinh doanh l i tng chu thu GTGT. (1) Khi hng ha dch v sn xut kinh doanh l i tng khng chu thu GTGT. (2) D. Khi hng ha dch v sn xut kinh doanh l i tng chu thu v khng chu thu GTGT. (3) Cu 35: C s kinh doanh nhiu loi hng ha dch v c mc thu GTGT khc nhau k khai thu GTGT nh th no? A. Theo tng mc thu sut i vi tng loi hng ha, dch v. Theo mc thu sut bnh qun gia quyn i vi tt c hng ha, dch v. Theo mc thu sut thp nht cho tt c hng ha, dch v. Theo mc thu sut cao nht ca hng ha, dch v m c s SX, KD. Cu 36: Khi thu GTGT u vo khng hch ton ring c th c s phi da vo cn c no c khu tr?

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. C s ch khu tr theo tng i tng chu thu. 2. C s ch c khu tr thu u vo tng ng ca hng ha dch v dng cho sn xut hng ha dch v chu thu GTGT. 3. C. C s ch c khu tr theo t l % doanh thu ca hng ha dch v chu thu so vi tng doanh thu ca hng ha dch v bn ra trong k. 4. C s ch khu tr t