Câu Hỏi Và Tình Huống Thảo Luận - Bổ Sung Câu Hỏi Nhận Định - Clc 38

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chủ thể kinh doanh

Text of Câu Hỏi Và Tình Huống Thảo Luận - Bổ Sung Câu Hỏi Nhận Định - Clc 38

PHP LUT V CH TH KINH DOANH V PH SNCU HI NHN NH1. Ch DNTN khng th ng thi lm thnh vin hp danh ca cng ty hp danh2. Ch s hu loi hnh doanh nghip 1 ch u phi chuyn quyn s hu nhng ti sn ng k u t vo DN3. DNTN khng c quyn mua c phn ca cng ty c phn4. Ch DNTN khng c quyn lm ch s hu loi hnh DN mt ch s hu khc5. DNTN c tr s ti ng Nai khng c thnh lp chi nhnh ti TP. HCM6. Cng ty TNHH khng c pht hnh chng khon huy ng vn7. Tt c nhng c nhn thuc i tng b cm thnh lp doanh nghip u khng th tr thnh thnh vin cng ty hp danh. 8. Mi thnh vin hp danh trong cng ty hp danh u l ngi i din theo php lut ca cng ty trong mi trng hp. 9. Cng ty hp danh khng c huy ng vn.10. Thnh vin hp danh trong cng ty hp danh khng c ng thi lm ch s hu Doanh nghip t nhn.11. Thnh vin hp danh trong cng ty hp danh khng c quyn rt vn khi cng ty nu khng c s chp thun ca cc thnh vin hp danh cn li.12. Trong cng ty hp danh, ch c thnh vin hp danh mi c quyn biu quyt ti Hi ng thnh vin. 13. Ngi b mt nng lc hnh vi dn s khng th tr thnh thnh vin ca cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln14. Ngi b mt nng lc hnh vi dn s khng th lm thnh vin sng lp ca cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln15. Ngi b hn ch nng lc hnh vi dn s khng th lm ch s hu cng ty TNHH 1 thnh vin16. Thnh vin cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln khng c chuyn nhng phn vn gp ca mnh ti cng ty cho ngi khc17. Ngi tha k phn vn gp ca thnh vin cng ty TNHH lun tr thnh thnh vin ca cng ty 18. Ngi c tr n bng phn vn gp ca thnh vin cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln khng th tr thnh thnh vin ca cng ty 19. Ngi nghin ma ty khng th lm c ca cng ty TNHH 1 thnh vin20. Hi ng thnh vin cng ty TNHH 1 thnh vin quyt nh cc vn thuc thm quyn khng trn c s vn gp ca thnh vin21. Ch s hu cng ty TNHH mt thnh vin l c nhn c th khng phi l ngi i din theo php lut ca cng ty22. Mt c nhn khng thuc i tng b cm thnh lp doanh nghip c u t vn thnh lp nhiu doanh nghip do c nhn mnh lm ch23. Cng ty TNHH c th hon mt phn vn u t ca ch s hu nu p ng c cc iu kin theo quy nh ca php lut24. Mi c ng ca cng ty c phn u c quyn s hu tt c cc loi c phn ca cng ty c phn.25. Nhim k ca thnh vin HQT tng ng vi nhim k ca HQT.26. Thnh vin ca HQT c th l c nhn hoc t chc.27. Ch tch HQT cng ty c phn phi l c ng ca cng ty.28. HQT CTCP c thm quyn chp thun cc hp ng, giao dch c gi tr ln hn 50% tng gi tr ti sn ghi trong bo co ti chnh gn nht ca cng ty.29. Nu iu l cng ty khng quy nh khc LDN 2005, sau thi hn 3 nm k t ngy c cp giy chng nhn ng k doanh nghip, c ng CTCP c quyn t do chuyn nhng cc c phn thuc s hu ca mnh cho ngi khc.30. Gim c/Tng gim c cng ty c phn khng c lm ngi i din theo php lut cng ty TNHH31. Cc ch th kinh doanh khi b mt kh nng thanh ton u c th b np n yu cu m th tc ph sn theo quy nh ca LPS 201432. Trong DNTN ch c ch s hu ca DN mi l ngi c ngha v np n yu cu m th tc ph sn i vi DN 33. Ch s hu chu trch nhim v hn trong cc loi hnh DN theo LDN 2005 l ch th c ngha v np n yu cu m th tc PS i vi DN khi DN mt kh nng thanh ton. 34. Khi ta n ra quyt nh khng m th tc ph sn th DN, HTX b np n yu cu m th tc ph sn chc chn s khng b ph sn35. Theo LPS 2014, Ta n phi t chc cho ch n v DN, HTX mt kh nng thanh ton thng lng vi nhau trc khi ra quyt nh m th tc ph sn nu cc bn c ngh bng vn bn36. Sauk hi DN, HTX b th l n yu cu m th tc ph sn, vic thi hnh n dn s m DN, HTX l ngi phi thi hnh n phi b tm nh ch37. Ta n khng th ra quyt nh p dng th tc phc hi i vi DN, HTX nu cha ra quyt nh m th tc ph sn i vi DN, HTX 38. Khi phn chia ti sn ca DN, HTX nu sau khi tr chi ph ph sn v cc ngha v ti chnh vi ngi lao ng m cn tin th cc ch n khng bo m ca DN, HTX u c tr khon n ca mnh39. Ch n ca DN, HTX b np n yu cu m th tc ph sn s khng th c ch nh l qun ti vin trong v vic gii quyt ph sn vi DN, HTX 40. Sau khi DN, HTX b ra quyt nh m th tc ph sn, khon n pht sinh trc khi DN, HTX b m th tc ph sn u b cm thanh ton